Sprievodca | Guide
Organizátor | Organizer
Donori | Donors
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv
a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedná výlučne Iniciatíva Inakosť.
FFi 2014 je súčasťou aktivít projektu Dúhový rok. Dúhový rok bol podporený sumou
74 931,75 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti
– Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je realizácia aktivít smerujúcich
k posilneniu aktívneho občianstva.
Partneri | Partners
Mediálni partneri | Media partners
horizontal primary version
Obsah | Table of contents
04
Filmový festival inakosti | Slovak Queer Film Festival
06
Realizačný tím | Production Team
07
Filmy | Films
27
Sprievodné podujatia | Events
34
Pre návštevníkov | For Visitors
42
Program | Programme
Sprievodca FFi 2014 | FFi 2014 Guide
Vydal | Published by: Iniciatíva Inakosť
Grafický dizajn | Graphic design: Katarina Tomaškovičová
Tlač | Press: KO&KA K-print
Náklad | Printing: 700 ks | 700 copies
© 2014, Iniciatíva inakosť
Materiál neprešiel jazykovou korektúrou.
obsah | table of contents | 03
Filmový festival inakosti
Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych ľudí, ich
rodiny, deti a priateľov.
FFi vznikol, aby kultivovane, prezentovaním kvalitných
diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových
fanúšikov, hetero i neheterosexuálnych, „zbrojil“ proti homofóbii a xenofóbii, podnecoval spoločenskú diskusiu a riešenie problémov stále prehliadanej LGBTI minority na Slovensku. Hlavným organizátorom FFi je Iniciatíva Inakosť. FFi
2014 je súčasťou projektu Dúhový rok.
Iniciatíva Inakosť, o. z.
Rajská 4
811 08 Bratislava
Slovak Republic
www.inakost.sk
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie
ľudských práv LGBTI ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie
všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer
Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia
a ŠK Lotosové kvety.
Dúhový rok (október 2013 – máj 2015) je projekt zameraný
na aktivity – kultúrne podujatia, informačnú kampaň, odborné diskusie, historický výskum – smerujúce k zmierneniu
homofóbie a k spoločenskej akceptácii LGBTI ľudí na Slovensku. Dúhový rok bol podporený sumou 74 931,75 EUR z
Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný
z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho
občianstva. Realizátorom projektu je občianske združenie
NoMantinels a partnerom projektu Iniciatíva Inakosť.
04 | Filmový festival inakosti | Slovak Queer Film Festival
The Slovak Queer Film Festival (FFi) is a festival for lesbian,
gay, bisexual transgendered and intersexual people and their
families, children and friends. FFi was established as a sophisticated venue for the presentation of quality Slovak and international cinema, intended to entertain heterosexual and nonheterosexual film fans, fight homophobia and xenophobia,
and encourage society to discuss and address the problems
afflicting Slovakia’s continually ignored LGBTI minority.
Iniciatíva Inakosť is FFi’s lead organizer. FFi 2014 is a part of the
Rainbow Year project.
Iniciatíva Inakosť is a non-governmental non-profit organization whose primary goal is to defend and advance the
human rights of LGBTI people, unveil and eliminate all forms
of discrimination based on sexual orientation or gender identity, and free society from homophobia and transphobia. Its
member organizations include the Queer Leaders Forum, Pro
Choice, NoMantinels, TransFúzia and the Lotus Flowers Sport
Club.
Rainbow Year (October 2013 to May 2015) is a project focused
on activities—cultural events, information campaigns, expert
discussions, historical research—oriented towards reducing
homophobia and social acceptance of LGBTI people in Slovakia. Rainbow Year has been given €74,931.75 in support from
the Fund for Non-governmental Organizations, financed by
the 2009–2014 EEA Financial Mechanism. The Fund is administered by the Open Society Foundation. The goal of the Rainbow Year project is to support active civic engagement. The
project is being implemented by the NoMantinels citizens’
association in cooperation with Iniciatíva Inakosť.
Filmový festival inakosti | Slovak Queer Film Festival | 05
Realizačný tím | Production Team
Patróni festivalu |
Patrons of the Festival
Zuzana Kronerová
Richard Stanke
Riaditeľ ka festivalu | Festival Director
Zita Hosszúová
Sprievodné podujatia | Special Events
Roman Samotný
Program | Programme
Monika Višniarová
Zita Hosszúová
Fundraising, produkcia, dobrovoľníci |
Fundraising, production, volunteers
Alex Zuzana Blahová
Peter Štancel
Lenka Bokesová
Rado Hačunda
PR & Marketing
Roman Samotný
Web administrátor | Web Administrator
Róbert Kiss
Grafika a dizajn | Graphics & Design
Katarína Tomaškovičová
Ekonóm | Financial Manager
Peter Štancel
Ján Šajban
Preklady a titulky |
Translations and Slovak Subtitles
Monika Krajčiová
Eva Kopalová
Spot FFi | FFi trailer
námet, réžia| story, director: Róbert Šveda
kamera | DOP: Tomáš Zednikovič
strih | editing: Róbert Karovič
lokácie | locations: Martin Jerz
zvuk | sound: Martin Králik
farebné korekcie | colours: Zuzana Weiglová
grafika | graphics: Karol Hudák
hrajú | cast: Lukáš Frlajs, Martin Jerz, Pavel
Valúch, Peter Juračič, Róbert Zajíček
Soundline, Štúdio 727, Shopping Palace
Poďakovanie | Special thanks
Jaroslav Hochel, Štefan Vraštiak, Ján Benec
www.ffi.sk
06 | realizačný tím | production team
FILMY | FILMS
52 utorkov
52 Tuesdays | 52 Tuesdays
Austrália | Australia, 2013, 114´ (DCP)
Réžia | Director: Sophie Hyde
Scenár | Screenplay: Matthew
Cormack, Sophie Hyde
Kamera | DoP: Bryan Mason
Účinkujú | Cast: Tilda Cobham-Hervey, Del Herbert-Jane, Mario
Spate, Beau Travis Williams,
Imogen Archer, Sam Althuizen
Práva | Rights: Visit Films
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
18:00, Kino Lumière (K1)
25.10.2014, sobota | Saturday
22:00, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Dospievanie 16-ročnej Billie naberie na obrátkach, keď sa jej matka rozhodne pre tranzíciu
a na vzájomné stretnutia s dcérou im zostane jeden deň v týždni - utorok. Zatiaľ čo rodič sa
postupne mení z Jane na Jamesa, život Billie je plný objavov. Po nociach sa stretáva s novými
priateľmi Joshom a Jasmine, s ktorými rieši svoje túžby a experimentuje s vlastnou sexualitou.
Film 52 utorkov sa natáčal celý rok, vždy raz do týždňa, je nabitý emóciami a túžbami
a vypovedá o pocite zodpovednosti a transformácii.
16-year-old Billie’s reluctant path to independence is accelerated when her mother reveals plans
to gender transition, limiting their time together to Tuesdays. While her mum is slowly changing
from Jane to James, there is also plenty going on in Billie’s own life. She starts to sneak away at
nights to meet with her two new friends, Josh and Jasmine, and the three teenagers confess about
their desires and experiment with their sexualities. Filmed once a week over the course of a year,
52 Tuesdays is an emotionally charged story of desire, responsibility and transformation.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Berlinale 2014: Krištálový medveď
MFF Sundance 2014: Cena za réžiu (World Dramatic Competition)
Berlinale 2014: Crystal Bear
Sundance FF 2014: Best Director, World Dramatic Competition
08 | Filmy | Films
Dnes chcem ísť domov sám
Hoje eu quero voltar sozinho | The Way He Looks
Brazília | Brazil, 2014, 95´ (DCP)
Réžia | Director: Daniel Ribeiro
Scenár | Screenplay: Daniel Ribeiro
Kamera | DoP: Pierre de Kerchove
Účinkujú | Cast: Ghilherme Lobo,
Fabio Audi, Tess Coelho
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
16:00, Kino Lumière (K1)
26.10.2014, nedeľa | Sunday
16:00, Kino Lumière (K1)
OV (port./Port.) + AT + eST
Dospievajúci Leonardo sa snaží získať nezávislosť od rodičov. S najlepšou kamarátkou Giovannou snívajú o ceste do zahraničia a prvom bozku. Keď do školy príde nový spolužiak Gab,
medzi mladými ľuďmi vzplanú city, ktoré ich nútia plány do budúcnosti prehodnotiť, a to aj
napriek tomu, že Leonardo je slepý.
Leonardo is a teenager trying to be more independent from his parents. Together with his best
friend Giovana, they dream to travel abroad as well to experience their first kiss. When Gab, a new
classmate arrives, new feelings blossom among them making them question their plans, no matter
Leonardo is blind.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Berlinale 2014: Teddy Award (hraný film)
Berlinale 2014: Teddy Award (feature)
Filmy | Films | 09
Dosiahnuť na Mesiac
Flores Raras | Reaching For The Moon
Brazília | Brazil, 2013, 118´ (DCP)
Réžia | Director: Bruno Barreto
Scenár | Screenplay: Matthew
Chapman, Julie Sayres
Kamera | DoP: Mauro Pinheiro Jr.
Účinkujú | Cast: Miranda Otto,
Gloria Pires, Tracy Middendorf
Práva | Rights: Cinema Management Group
Premietacie časy | Screenings:
22.10.2014, streda | Wednesday
20:45, Kino Lumière (K1)
23.10.2014, štvrtok | Thursday
20:00, Kino Lumière (K2)
OV (ang., port./Eng., Port.) + eST
Životom sklamaná poetka Elizabeth Bishop sa rozhodne odcestovať do Brazílie, kde sa zoznámi s očarujúcou architektkou Lotou de Macedo Soares. Po počiatočných nesympatiách medzi
nimi vznikne komplikovaný milostný vzťah, ktorý však vydrží dlhé roky a dramaticky poznamená poetkino vnímanie sveta. Dosiahnuť na Mesiac je intímnym portrétom skutočného
vzťahu dvoch výnimočných žien, ktorému dominujú vynikajúce herecké výkony hlavných
predstaviteliek Mirandy Otto a Glorie Pires.
Frustrated poet Elizabeth Bishop travels to Brazil and encounters the beguiling architect Lota de
Macedo Soares. Initial hostilities make way for a complicated yet long-lasting love affair that dramatically alters Bishop’s relationship to the world around her.
Anchored by magnificent lead performances from Miranda Otto and Gloria Pires, Reaching for the
Moon is an intimate snapshot of the search for inspiration, wherever and however you find it.
10 | Filmy | Films
Druhá strana dúhy
Die Andere Seite Des Regenbogens | The Other Side of the Rainbow
Nemecko | Germany, 2012, 86´
(DCP) dokument
Réžia | Director: Thomas Bartels
Kamera | DoP: Alexander du Prel,
Christian Coslar, Thomas Bartels
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
18:15, Kino Lumière (K2)
OV (nem., fran./Ger., Fran.) + AT
+ eST
V dokumentárnom filme Druhá strana dúhy sa na pozadí príbehov štyroch ľudí oboznamujeme s procesom rozdelenia LGBT komunity na aktivistickú a konformistickú. Štyria hrdinovia
(22-ročná voľnomyšlienkárka Isabelle, gej punker Nico, transgender spisovateľ a performer
Jayrôme C. a telesne postihnutý Mark) nám umožňujú nahliadnuť do svojho života a vyzývajú
nás, aby sme si napriek všetkým životným prekážkam zachovali optimizmus.
In “The Other Side of the Rainbow” the stories of four people guide you through a journey of Berlin’s
diverse LGBT Community between political activism and conformism.
22-year-old free spirit Isabelle, gay punk Nico, transgender writer and performer Jayrôme C. and,
the handicapped Mark grant us intimate looks into their lives and encourage us to keep a positive
attitude despite of all the stones life throws you in the way.
Filmy | Films | 11
Dve matky
Zwei Mütter | Two Mothers
Nemecko | Germany, 2013, 79´ (DCP)
Réžia | Director: Anne Zohra
Berrached
Scenár | Screenplay: Anne Zohra
Berrached
Kamera | DoP: Friede Clausz
Účinkujú | Cast: Karina Plachetka,
Sabine Wolf, Florian Weber, Maarten
Van Santen, Tilmann A. Müller
Práva | Rights: M-Appeal
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
20:00, Kino Lumière (K1)
26.10.2014, nedeľa | Sunday
18:30, Kino Lumière (K2)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Keď sa šťastný manželský pár Katja a Isabella rozhodnú pre dieťa, netušia, že sa im do cesty
postaví nečakaná prekážka: väčšina kliník na umelé oplodnenie neposkytuje služby homosexuálnym párom. Po mesiacoch únavného a nákladného snaženia nájdu obchodníka, ktorý
predáva domáce inseminačné súpravy, a môže sa začať výber vhodného darcu. Po niekoľkých
týždňoch však Katja začína pochybovať a zisťuje, že Isa je pripravená svojej túžbe otehotnieť
obetovať aj ich vzťah.
When Katja and Isabella, happily married, decide to have a child, they are confronted with unexpected obstacles: most of the fertility clinics don’t offer treatment for homosexual couples. After
months of wearing and pricey procedures in one that does, they find a trader who sells utilities
for an insemination at home. A casting for potential donors begins. As weeks pass by, Katja starts
doubting and discovers that Isa is willing to betray their relationship in order to fulfill her wish of
becoming pregnant.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Berlinale Perspektive Deutsches Kino 2013
12 | Filmy | Films
Hviezda menom Soňa
Hvězda jménem Soňa | Star Called Sonja
ČR | Czech Republic, 2014, 55´
(DCP) dokument
Réžia | Director: Peter Serge Butko
Scenár | Screenplay: Peter Serge
Butko
Kamera | DoP: Marco Simic,
Vojtěch Honig
Účinkujú | Cast: Sonja
Práva | Rights: Next Picture
Production
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
20:30, Kino Lumière (K1)
OV (čes./Czech)
Film rozpráva príbeh muža, ktorý sa narodil v roku 1963 v malej českej dedinke v časoch komunizmu. Vyučil sa, absolvoval vojenskú službu a narodila sa mu dcéra. V tom čase už sa však
identifikoval ako gej, manželku a dcéru opustil a odišiel do Prahy, kde začal objavovať nočný
život gejkomunity, v ktorej sa pod prezývkou Sonja Butterfly vrhol na realizáciu svojich snov
a túžob. Vstúpil do práve vznikajúcej travestie skupiny Butterflies, ktorá sa v polovici 90. rokov
stala zjavom na pražskej klubovej scéne. Ich vystúpenia boli beznádejne vypredané, vstupenky
sa objednávali týždne vopred, v publiku sa objavovalo množstvo populárnych umelcov… ich
vystúpenia patrili k vyhláseným pražským večierkom a Sonja zažívala obdobie slávy. Ale iba
ako muž prezlečený za ženu vo svetlách kabaretu.
A story of a man born in 1963, a Communist era, in a small Czech village. After finishing school
and a compulsory military service he had a daughter. However, in that time he already had identified himself as being gay, so he left his family for Prague, where he discovered the night gay life.
With an adopted name of Sonja Butterfly he started to fullfil his dreams and became a memeber of
a newly-formed travestie group called Butterflies, that rocked the Prague club scene of 90’s. Their
shows were always sold out, tickets had to be booked well in advance and many popular celebrities
were their fans... they were giving renowned Prague parties and Sonja was on her top. But only as
a man in drag in the Cabaret lights.
Filmy | Films | 13
Chlapci
Jongens | Boys
Holandsko | The Netherlands, 2014,
78´ (DCP)
Réžia | Director: Mischa Kamp
Scenár | Screenplay: Jaap-Peter
Enderle, Chris Westendorp
Kamera | DoP: Melle van Essen
Účinkujú | Cast: Gijs Blom, Ko
Zandvliet, Jonas Smulders, Tom
Kas, Stijn Taverne
Práva | Rights: M-Appeal
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
16:00, Kino Lumière (K1)
26.10.2014, nedeľa | Sunday
18:00, Kino Lumière (K1)
OV (hol./Dutch) + AT + eST
Aké je vyhrať preteky, keď viete, že ste stratili lásku? Cez letné prázdniny trénuje 15-ročný
Sieger s novým tímom na majstrovstvá. Keď však stretne zvláštneho a nepredvídateľného
Marca, prebudia sa v ňom city, ktoré prekračujú hranice obyčajného priateľstva. Sieger bojuje
sám so sebou, pretože Marc jeho city opätuje, a majstrovstvá sa blížia...
How does it feel to win a race when you know you lost a love?
During the summer holidays, Sieger, 15, is training with the new athletics team for the national
relay championships. When he meets the intriguing and unpredictable Marc, he discovers feelings
that go far beyond their ordinary friendship. Sieger engages in a lonely struggle with himself as
Marc reciprocates his feelings, and the championship moves closer…
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Cena Ekumenickej poroty na MFF Zlín 2014
Ecumenical Jury Award for best youth film - Zlin IFF 2014
14 | Filmy | Films
Chlapci z Východu
Eastern Boys | Eastern Boys
Francúzsko | France, 2013, 128´ (DCP)
Réžia | Director: Robin Campillo
Scenár | Screenplay: Robin
Campillo
Kamera | DoP: Jeanne Lapoirie
Účinkujú | Cast: Olivier Rabourdin,
Kirill Emelyanov, Danil Vorobyev,
Edea Darcque, Beka Markozashvili
Práva | Rights: Films Distribution
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
22:00, Kino Lumière (K1)
25.10.2014, sobota | Saturday
14:15, Kino Lumière (K2)
OV (rôzne | various) + AT + eST
Pochádzajú z mnohých krajín východnej Európy: Ruska, Ukrajiny, Moldavska... Najstarší vyzerá
maximálne na 25, vek najmladšieho sa nedá určiť. Celé dni sa poflakujú po parížskej stanici
Gare du Nord a možno sú to prostitúti. Mlčanlivého päťdesiatnika Daniela jeden z nich - Marek
- zaujme. Naberie odvahu a osloví ho. Mladý muž súhlasí, že na druhý deň Daniela v jeho byte
navštívi...
They come from all over Eastern Europe: Russia, Ukraine, Moldavia… The eldest ones appear no
older than 25; as for the youngest, there is no way of telling their age. They spend all their time
hanging around the Gare du Nord train station in Paris. They might be prostitutes. Daniel, a discreet
man in his early fifties, has his eye on one of them - Marek. Gathering his courage, he speaks to him.
The young man agrees to come and visit Daniel the following day at his place…
Filmy | Films | 15
Inland Empire
Inland Empire | Inland Empire
Francúzsko/Poľsko/USA | France/
Poland/USA, 2006, 172´ (DVD)
Réžia | Director: David Lynch
Scenár | Screenplay: David Lynch
Kamera | DoP: David Lynch
Účinkujú | Cast: Laura Dern,
Jeremy Irons, Justin Theroux
Práva | Rights: Film Europe Media
Company
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
19:00, Kino Film Europe
OV (ang., poľ./Eng., Pol.) + ST
Herečka Nikki Grace sa pripravuje na najväčšiu rolu svojho života, ale keď sa zamiluje do svojho
kolegu, zistí, že sa jej život začína podobať fiktívnemu filmu, ktorý práve točí. Navyše odhaľuje,
že tento súčasný film je remakom poľského filmu 47, ktorý nebol nikdy dokončený kvôli tragédii. A to je len začiatok...
Nikki Grace is preparing for the greatest role of her acting career, but falling in love with her colleague seems to turn her life into a fictious movie, she is just making. Despite of that, she discovers her
movie is a remake of a Polish movie 47, that has never been finished due to a tragedy. And all of
this is only a beginning...
16 | Filmy | Films
Kruh
Der Kreis | The Circle
Švajčiarsko | Switzerland, 2014,
101´ (DCP)
Réžia | Director: Stefan Haupt
Scenár | Screenplay: Stefan Haupt,
Christian Felix,
Ivan Madeo, Urs Frey
Kamera | DoP: Tobias Dengler
Účinkujú | Cast: Federico Bettini
Práva | Rights: Wide House
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
20:15, Kino Lumière (K1)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Zürich, 50. roky. Mladý plachý učiteľ Ernst Ostertag sa stane odberateľom časopisu Der Kreis
(Kruh) pre homosexuálov. V tejto komunite spozná transvestitu Röbiho Rappa a okamžite
sa doňho zamiluje. Röbi a Ernst spoločne prežijú vrcholné obdobie, ako aj koniec vydávania
časopisu, ktorý sa vo vtedajšej Európe považoval za symbol emancipácie homosexuálov. Ernst
sa snaží vymaniť z buržoázneho prostredia svojej mladosti a bojovať za dobrú vec a Röbi zažíva
prvú veľkú lásku. Lásku, ktorá pretrvala celý život. Z dnešnej perspektívy sa film vracia do čias
rozmachu homosexuálnej organizácie, ktorá bola predobrazom ostatných podobných v celej
Európe. Na pozadí zostrujúcich sa represálií voči homosexuálom bojujú dvaja mladí a úplne
odlišní muži o svoju lásku a (spoločne s priateľmi) za práva homosexuálov.
Zürich in the mid 50’s: The young shy teacher Ernst Ostertag becomes a member of the gay organization DER KREIS. There he gets to know the transvestite star Röbi Rapp – and immediately
falls head over heels in love with him. Röbi and Ernst live through the high point and the eventual
decline of the organization, which, in the whole Europe, is seen as the symbol of gay emancipation.
Ernst finds himself torn between his “bourgeois” existence and his commitment to homosexuality,
for Röbi it is about his first serious love relationship. A relationship which will last a lifetime. From
the present, the film looks back to the time when the “Mother” of all European homosexual organizations had its high point until it fell apart. While the repression against homosexuals became
increasingly more intense in Zurich, two young and very different men fight for their love and –
together with their friends – for gay rights.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Berlín 2014 - Cena Teddy za najlepší dokumentárny filmy
Berlín 2014 - Cena divákov sekcie Panorama
Berlin 2014: TEDDY AWARD - Best Documentary/ Essay Film
Berlin 2014: PANORAMA AUDIENCE AWARD
Filmy | Films | 17
Kto sa bojí Vagíny Wolfovej
Who’s Afraid of Vagina Wolf? | Who’s Afraid of Vagina Wolf?
USA | USA, 2014, 83´ (DCP)
Réžia | Director: Anna Margarita
Albelo
Scenár | Screenplay: Michael
Urban
Kamera | DoP: Alison Kelly
Účinkujú | Cast: Anna Margarita
Albelo, Guinevere Turner, Janina
Gavankar
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
16:15, Kino Lumière (K2)
26.10.2014, nedeľa | Sunday
20:30, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Deň po oslave svojich 40. narodenín sa Anna rozhodne zmeniť život. Býva u kamarátky v garáži,
už roky ju neživí natáčanie filmov a čo je najhoršie, už si ani nepamätá, kedy mala naposledy
priateľku. Dezorganizovaný život, ktorý bol v dvadsiatke romantický a dobrodružný, je v strednom veku už len únavný a zúfalý. Kedysi bola vychytená kráľovná večierkov, ale na rozdiel od
ostatných sa pred štyridsiatkou nedokázala usadiť. A to sa teraz musí zmeniť. A rýchlo. A začne
sa to réžiou jej vlastnej verzie divadelnej hry Kto sa bojí Virgínie Woolfovej?
The day after her fortieth birthday, Anna comes to the conclusion that it’s time for the madness to
stop. She lives in her friend’s back yard tool shed; her career as a filmmaker isn’t paying her bills and
worst of all it’s been ten years since she’s had a girlfriend. A hardscrabble life that seemed charming
and adventurous in her twenties seems desperate and dire in middle age. She was once an adventurous jet setter & queen of night. Most move on from such a lifestyle before they hit 40. But not
Anna. That’s why something has to change. And soon. She starts by directing her version of Who’s
Afraid of Virginia Woolf?
18 | Filmy | Films
Lietať
Born To Fly | Born To Fly
USA | USA, 2014, 82´ (BR) dokument
Réžia | Director: Catherine Gund
Kamera | DoP: Kirsten Johnson,
Albert Maysles, Ian McAlpin
Účinkujú | Cast: Elizabeth Streb,
Fabio Tavares, Sarah Callan, Jaclyn
Carlson, Leonardo Giron, Felix Hess,
Samantha Jakus, Cassandre Joseph,
John Kasten, Daniel Rysak
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
16:30, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Elizabeth Streb nie je len choreografka, ale aj architektka tvz. extrémnej akcie. Film Lietať
mapuje vývoj filozofie pohybu, podstatou ktorej je odlepiť sa od zeme a začať chodiť po
stenách, prerážať sklo, pohybovať sa tak rýchlo, ako sa len dá, a... lietať. Môže byť adrenalín
liekom? Kedy sa pohyb stáva umením? Prečo sa na to niekto dá? Ako sa vo výkone tanečníkov
prejavuje ich rasa, rod, sexualita a spoločenská príslušnosť? Film Lietať sa na tieto otázky
pokúša odpovedať a predstavuje vyčerpávajúci príbeh o potrebnosti umenia, ktoré inšpiruje
divákov a prináša im pocit skutočnejšej a dynamickej existencie.
Not just a choreographer, Elizabeth Streb is a wildly extreme action architect. BORN TO FLY traces
the evolution of Streb’s movement philosophy as she pushes herself and her dancers from the
ground, to the wall, to the sky. To walk on walls, dive through glass, move so fast you disappear
and…fly. Can adrenaline be a form of medicine? When does movement become art? Why be a part
of it? How do race, gender, sexuality, and class appear on the dancers’ performances, on their
bodies? Wrestling these questions, BORN TO FLY offers an exhilarating tale of the necessity of art,
inspiring a broad audience, hungry for a more tactile and fierce existence in the world.
Filmy | Films | 19
Medzi mužmi: Gejovia v NDR
Unter Menschen | Among Men: Gay in East Germany
Nemecko | Germany, 2012, 91´
(DCP) dokument
Réžia | Director: Ringo Rösener,
Markus Stein
Práva | Rights: Salzgeber & Co.
Medien GmbH
Premietacie časy | Screenings:
26.10.2014, nedeľa | Sunday
16:30, Kino Lumière (K2)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Ako žili a milovali gejovia v NDR za socialistickej diktatúry? V prvom dokumente na túto
tému rozpráva šesť mužov mladému režisérovi, aké by to bolo, keby sa narodil o pár rokov
či desaťročí skôr. Ich pohľad je rovnako rôznorodý ako ich životné príbehy: východonemecký
punker, veriaci gej aktivista, voľnomyšlienkársky umelec, utajený homosexuálny učiteľ, emigrant z Čile a remeselník – tí všetci sa v jednom zhodnú: vo Východnom Nemecku boli napokon
všetci jedineční. Dojímavý dokument o sexuálnej slobode v totalitnom systéme.
How did gay men live and love under the socialist dictatorship of East Germany? In the first documentary on this topic, six men tell the young director what it would have been like if he had been
born just a few years or a few decades earlier. Their perspectives are as individual as their life stories:
an East German punk, a gay activist from the church, a free-thinking artist, a closeted gay teacher,
an emigrant from Chile and a craftsman from the country all prove one thing: in East Germany,
everyone was not the same after all. A moving documentary about sexual freedom in a totalitarian system.
20 | Filmy | Films
Miluj slobodne alebo umri
Love Free or Die | Love Free or Die
USA | USA, 2012, 82´ (BR) dokument
Réžia | Director: Macky Alston
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
16:30, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Miluj slobodne alebo umri je dokument o Genovi Robinsonovi, mužovi, ktorý sa stal prvým otvoreným gejom vymenovaným za biskupa v dejinách kresťanstva. Jeho vymenovanie v ospalom New Hampshire spôsobilo v roku 2003 celosvetové rozbroje v anglikánskej cirkvi, ktoré
boli také vášnivé, že ešte dnes hrozí jej rozkol. Rok po tom, ako ho Canterburský arcibiskup
odmietol, hovoril na inaugurácii Baracka Obamu zo schodov Lincolnovho pamätníka. Gene
Robinson stojí v opozícii voči tým, ktorí využívajú náboženstvo ako nástroj útlaku, a žiada, aby
bolo v cirkvi a spoločnosti miesto nielen pre LGBT , ale pre všetkých ostatných ľudí.
Love Free or Die is about a man, Gene Robinson, who becomes the first openly gay person to be
elected bishop in the high church traditions of Christendom. Bishop Robinson’s elevation in the
sleepy New Hampshire diocese in 2003 ignited a worldwide firestorm in the Anglican Communion,
one that has become so heated that there is still a chance of a schism. One year after being muzzled
by the Archbishop of Canterbury, he finds himself speaking from the steps of the Lincoln Memorial
at Barack Obama’s Inauguration. Gene Robinson confronts those who use religion as an instrument of oppression, and claims a place in the church and society, not just for LGBT people, but
for all.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
2012 Sundance Film Festival – Documentary Special Jury Prize
Filmy | Films | 21
O dievčatách a koňoch
Von Mädchen und Pferden | Of Girls and Horses
Nemecko | Germany, 2014, 85´
(DCP)
Réžia | Director: Monika Treut
Scenár | Screenplay: Monika Treut
Kamera | DoP: Birgit Möller
Účinkujú | Cast: Ceci Chuh, Alissa
Wilms, Vanida Karun, Ellen Grell,
Ulrike Ehlers, Peter Möller Ehlers
Práva | Rights: Salzgeber & Co.
Medien GmbH
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
19:45, Kino Lumière (K2)
25.10.2014, sobota | Saturday
18:00, Kino Lumière (K1)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Alex je 16-ročná outsiderka, ktorú vyhodili zo školy. Berie drogy, reže sa a celkovo nevie, čo si
so životom počať. Adoptívna matka ju pošle do severného Nemecka na farmu, aby tam pracovala s koňmi. Je to jej posledná šanca upratať si život. Tam spoznáva Ninu, 30-ročnú lesbu
a milovníčku koní, ktorá si chce oddýchnuť od partnerky a spoločného mestského života.
Hoci Alex spočiatku farmu neznáša, nakoniec si nájde vzťah ku koňom. Na farmu príde na
prázdniny Kathy, dievča z dobrej rodiny, ktoré sa stará o svojho nádherného koňa. Dievčatá si
k sebe postupne nachádzajú cestu a spriatelia sa. Potom na farme samé strávia jeden víkend
a trochu sa im to vymkne spod kontroly. Príbeh dospievania dvoch dievčat, ktorý sa odohráva
v najsevernejšej časti Nemecka.
Alex is a 16-year-old misfit, a school drop-out – she’s been using drugs, cutting herself and is
a general failure. Now, her adoptive mother has put her in an internship at a Northern German
farm to work with horses, as her last chance to find a balance in life. There she meets Nina, her
teacher, a 30-something lesbian, a horse lover, who needs a break from her partner Christine and
their city-life. After Alex hates being at this remote farm in the middle of nowhere, she slowly connects with the horses. Then, an upper-class girl, Kathy, arrives at the farm for a vacation with her
own beautiful horse. At first Alex dislikes privileged Kathy, but slowly the unlike girls start a friendship. One weekend they’re alone at the farm and things get out of control. A coming-of-age story
with girls and horses in the stark environment at the most Northern tip of Germany at the ocean
near the Danish border.
22 | Filmy | Films
Plávajúce vežiaky
Płynące wieżowce | Floating Skyscrapers
Poľsko | Poland, 2013, 93´ (DCP)
Réžia | Director: Tomasz Wasilewski
Scenár | Screenplay: Tomasz
Wasilewski
Kamera | DoP: Jakub Kijowski
Účinkujú | Cast: Mateusz Banasiuk,
Marta Nieradkiewicz, Bartosz Gelner, Katarzyna Herman, Olga Frycz
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
18:15, Kino Lumière (K2)
26.10.2014, nedeľa | Sunday
21:00, Kino Lumière (K1)
OV (poľ./Pol.) + AT + eST
Kuba je mladý športovec, ktorý žije spolu s priateľkou Sylwiou u svojej matky, venuje sa
plaveckým tréningom a pripravuje sa na preteky. Michał je študent, ktorý sa veľmi netají svojou homosexuálnou orientáciou. Ich náhodné stretnutie na vernisáži výstavy je začiatkom
ľúbostnej romance, ktorá zákonite nemôže byť bezproblémová… Mladý režisér označuje svoj
druhý film za „prvý poľský LGBT film“ a v silne katolíckom Poľsku tak pichol do osieho hniezda.
Zdroj: Febiofest 2013 - katalóg
Kuba is a young athlete living with his girlfriend Sylwia at his mother’s apartment. He trains for
a swimming competition. Michał is a student and out on his sexuality. Their coincidental meeting
at an exhibition bursts into a love affair which just cannot end well... Young director calls his second
movie “the first Polish LGBT film” and that has made a stir in the deeply Catholic Poland...
Filmy | Films | 23
Raňajky na Plute
Breakfast on Pluto | Breakfast on Pluto
Írsko/VB | Ireland/UK, 2005, 135´
(DVD)
Réžia | Director: Neil Jordan
Scenár | Screenplay: Neil Jordan
Kamera | DoP: Declan Quinn
Účinkujú | Cast: Cillian Murphy, Liam
Neeson, Ruth Negga, Laurence
Kenlan, Stephen Rea
Práva | Rights: Film Europe Media
Company
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
19:00, Kino Film Europe
OV (ang./Eng.) + ST
70. roky 20. storočia. Patrick Braden je mladý muž, ktorý je v spoločnosti obľúbený, ale márne
sa hrá na drsného chlapíka. Už ako dieťa si bol vedomý toho, že je iný ako ostatní chlapci.
Trpkým urážkam zo svojho okolia čelí pomocou dôvtipu a šarmu a nedovolí, aby jeho vlastný
život ktokoľvek alebo čokoľvek zmenilo. Raňajky na Plute je podmanivý a vizuálne pútavý
film oscarového režiséra Neila Jordana, ktorý má na konte snímky ako Hra na plač, Interview
s upírom a Hranice lásky. Film obnažuje svet premeny mladého muža v reáliách londýnskych
undergroundových kabaretov v období, v ktorom „sexuálna revolúcia“ hippies ovládla už aj
konzervatívnu britskú kultúru.
It’s 70’s and Patrick Braden is a popular young man, who can only hardly pretend to be a tough
guy. Since his childhood he has clearly known to be different from the other boys. He faces bitter
offences with ingeniousness and grace and would never let anybody or anything change his life.
Breakfast on Pluto is a touching and visually attractive film of Oscar winning director Neil Jordan
(The Crying Game, Interview with the Vampire and End of the Affair). The film reveals a transformation of a young man in London underground cabarets in times, when sexual revolution finally
reached the conservative British culture.
24 | Filmy | Films
Svätenie
Svätenie | Sanctification
SR | Slovakia, 2014, 40´ (DVD)
dokument
Réžia | Director: Peter Gábor
Práva | Rights: Akadémia umení BB
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
18:15, Kino Lumière (K2)
OV (slov./Slov.) + AT
Tragikomický dokument o láske dvoch mužov, z ktorých jeden sa chcel stať farárom, zatiaľ čo
ten druhý chcel stáť pri znovuotvorení lokálneho gay klubu.
A tragicomedy about the life of a gay couple. One of them wants to become a priest, while the other
one is considering reopening of an old gay bar...
Filmy | Films | 25
Test
Test | Test
USA | USA, 2013, 90´ (BR)
Réžia | Director: Chris Mason Johnson
Scenár | Screenplay: Chris Mason
Johnson
Kamera | DoP: Daniel Marks
Účinkujú | Cast: Scott Marlowe, Matthew Risch, Kristoffer Cusick, Damon
K. Sperber
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
16:00, Kino Lumière (K1)
25.10.2014, sobota | Saturday
21:45, Kino Lumière (K1)
OV (ang./Eng.) + eST
Tento príbeh sa odohráva vo voľnomyšlienkárskom San Franciscu v roku 1985 a zobrazuje
vzrušujúce, ale aj trýznivé, obdobie. Mladík Frankie tancuje v miestnej tanečnej spoločnosti
a od vedúceho súboru neustále počúva, že má „tancovať ako muž“. Frankie sa spriatelí s príjemným Toddom, starším tanečníkom, ktorý je Frankieho sprievodcom tancom aj životom. Keď sa
ich priateľstvo prehĺbi, otvorí sa pred nimi svet rizika (je to počiatočné obdobie epidémie), ale
aj nádeje, humoru, vizuálnej krásy útočiska v podobe hudby.
Non-formal Gay Christians Slovakia association brings Justin Lee’s Through My Eyes film screening
(2009, 46 min). This documentary is a compilation of interviews with more than 20 young North
American gays and lesbians coming mostly from a very conservative environment. It an honest
confession of young people on dealing with their sexual orientation, development of their relationships with their brothers and sisters in the Church and God. It is a film on quests, sufferings, disappointments and consolation. In English with Slovak subtitles.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
Outfest 2014: najlepší scenár a najlepší americký hraný film
Outfest 2014: Best Screenplay and Best U.S. Dramatic Feature
26 | Filmy | Films
V koži Susan Sontag
Regarding Susan Sontag | Regarding Susan Sontag
USA | USA, 2014, 100´ (BR) dokument
Réžia | Director: Nancy Kates
Scenár | Screenplay: Nancy Kates,
John Haptas
Kamera | DoP: Sophia Constantinou
Účinkujú | Cast: Patricia Clarkson
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
21:30, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Od prvého vášnivého kontaktu s knihami a prvej skúsenosti v gejbare; od manželstva uzavretého v príliš mladom veku k poslednej milenke... V koži Susan Sontag je fascinujúci pohľad na
výnimočnú kultúrnu kritičku a spisovateľku, ktorej práce o fotografii, vojne, chorobe a terorizme rezonujú dodnes. Pohltili ju najmä témy ako jazyk a metafora, ale aj fotografia a tzv.
„ekológia zobrazovania“. Film umožňuje divákom sledovať výnimočnú osobnosť Susan Sontag
pri jej glosovaní sveta.
From her early infatuation with books and her first experience in a gay bar; from her marriage in
adolescence to her last lover, REGARDING SUSAN SONTAG is a fascinating look at a towering cultural critic and writer whose works on photography, war, illness, and terrorism still resonate today.
More than any other thinker of her day, Sontag was watched, viewed, photographed and stared at.
She was gazed at, and she looked back, very carefully, particularly at language and metaphor and
at photography and what she called “the ecology of images.” REGARDING SUSAN SONTAG gives
viewers the chance to watch Sontag while she examines the world.
Filmy | Films | 27
Valentine Road
Valentine Road | Valentine Road
USA | USA, 2013, 89´ (BR) dokument
Réžia | Director: Marta Cunningham
Kamera | DoP: Arlene Nelson
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
25.10.2014, sobota | Saturday
20:15, Kino Lumière (K2)
OV (ang./Eng.) + eST
Hlavnou postavou príbehu o šikane, ktorý v roku 2008 otriasol Amerikou, je 15-ročný Larry
King, ktorý požiadal spolužiaka v malom kalifornskom meste, aby bol jeho Valentínom. Na
druhý deň Larryho jeho „Valentín“, 14-ročný spolužiak Brandon McInerney, chladnokrvne
zastrelil. Film Valentine Road šokuje a ukazuje prstom na hlboko zakorenenú homofóbiu,
sexizmus, rasizmus a spoločenské rozdiely, ktoré ovplyvňujú každodenný život Američanov,
a odhaľuje, že americký justičný systém ani zďaleka nie je pripravený riešiť otázku viny a trestu
pre neplnolotých zločincov.
At the height of the bullying scandal that rocked the U.S. in 2008, a 15-year-old boy named Larry
King asked another boy to be his valentine in a suburban schoolyard in California. The next day
Larry was dead, shot in cold blood by his 14-year-old crush Brandon McInerney. At turns shocking,
devastating, and outrageous, VALENTINE ROAD bores deeply into the homophobia, sexism, racism,
and class-struggle that inform everyday American life—and reveals an American justice system
that is utterly unprepared to deal with the realities of teenage crime and punishment. Directed by
first-time feature documentarian Marta Cunningham, VALENTINE ROAD is an unforgettable exposé of society’s pervasive and deadly intolerance of young people who don’t conform to its gender
“norms.” World premiered at Sundance 2013, this film will both break your heart and fire you up
into action.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
2013: Sundance
2013: Sundance
28 | Filmy | Films
Vhodné správanie
Appropriate Behavior | Appropriate Behavior
USA/VB | USA/UK, 2014, 86´ (BR)
Réžia | Director: Desiree Akhavan
Scenár | Screenplay: Desiree Akhavan
Kamera | DoP: Chris Teague
Účinkujú | Cast: Desiree Akhavan,
Rebecca Henderson, Halley Feiffer,
Scott Adsit, Arian Moayed, Ahn Duong, Hooman Majd, Aimee Mullins
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
22:15, Kino Lumière (K2)
25.10.2014, sobota | Saturday
14:00, Kino Lumière (K1)
OV (ang./Eng.) + ST
Shirin sa snaží byť dobrou dcérou svojim iránskym rodičom, politicky korektnou bisexuálkou
a trendovou Brooklynčankou. Nie je však ani dosť perzská, ani dosť teplá, vlastne je dosť
nanič. V žiadnej polohe sa jej nedarí dosiahnuť, po čom túži, a cíti sa osamelo. Po rozchode s priateľkou Maxine žije v minulosti a robí všetko pre to, aby ju získala späť. Vo svojom
celovečernom debute nás iránsko-americká scenáristka, režisérka a herečka Desiree Akhavan
pozýva objavovať inteligentnú a neurotickú stránku sveta a prináša nám duchaplnú komédiu,
ktorá sa neberie príliš vážne.
Shirin is struggling to become an ideal Persian daughter, politically correct bisexual and
hip young Brooklynite. But she’s not quite Persian enough, not quite gay enough, not quite
anything enough. She fails miserably in her attempt at all identities, and being without
a cliché to hold onto can be a lonely experience. After being dumped by her girlfriend Maxine, unable to let go of the memories, Shirin finds herself plotting to win back her ex. With her feature
debut, Iranian-American writer, director and star Desiree Akhavan invites us to her witty, neurotic
version of the world. An intelligent comedy that doesn’t take itself too seriously.
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
30. LGBT filmový festival OUTFEST v Los Angeles - cena poroty za najlepší scenár
Official Selection OUTFEST 30th Los Angeles LGBT Film Festival – WINNER GRAND
JURY PRIZE - BEST SCREENWRITING
Filmy | Films | 29
Voľný pád
Freier Fall | Free Fall
Nemecko | Germany, 2013, 100´ (DCP)
Réžia | Director: Stephan Lacant
Scenár | Screenplay: Stephan Lacant,
Karsten Dahlem
Kamera | DoP: Sten Mende
Účinkujú | Cast: Hanno Koffler, Max
Riemelt, Attila Borlan
Práva | Rights: Salzgeber & Co. Medien
GmbH
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
22:15, Kino Lumière (K1)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Sľubná kariéra v špeciálnej jednotke, dieťa na ceste - Marcov život sa podľa všetkého vyvíja správnym smerom. Potom sa však zoznámi s kolegom Kayom, s ktorým začne behávať,
a začne pociťovať netušenú uvoľnenosť a radosť... a chápať, čo to znamená zamilovať sa do
muža. Marcovi, zmietanému medzi rodinou a novými citmi ku Kayovi, sa začína rúcať život. Pri
tomto voľnom páde si Marc začína uvedomovať, že nech sa snaží akokoľvek, nemôže vyhovieť
všetkým, a najmä nie sám sebe.
A promising career with the police, a baby on the way – Marc’s life seems to be right on track. Then
he meets fellow policeman Kay and during their regular jogs Marc experiences a never-before-felt
sense of ease and effortlessness – and what it means to fall in love with another man. Torn between
his family and his new feelings for Kay, Marc sees his world careening more and more out of control.
Suddenly, his life is in free fall and Marc realizes that try as he may, he can’t make everyone happy.
Least of all, himself. FREE FALL is fresh, powerful cinema from Germany. The masterful performance
of actors Hanno Koffler (Summer Storm), Max Riemelt (Napola – Before The Fall) and Katharina
Schüttler (The Promise) is an emotional tour de force, poignantly showing what ensues when lives
are shattered and it seems impossible to please the people you love.
30 | Filmy | Films
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent | Yves Saint Laurent
Francúzsko | France, 2014, 106´ (DVD)
Réžia | Director: Jalil Lespert
Scenár | Screenplay: Marie-Pierre
Huster, Jalil Lespert, Jacques Fieschi
Kamera | DoP: Thomas Hardmeier
Účinkujú | Cast: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon,
Nikolai Kinski
Práva | Rights: Magic Box Slovakia
Premietacie časy | Screenings:
26.10.2014, nedeľa | Sunday
19:00, Kino Film Europe
OV (fran./Fran.) + ST
Originálny, provokatívny, výstredný, inšpiratívny. Plachý, samotársky, nevyrovnaný, uzavretý.
To bol jeden z najtalentovanejších návrhárov sveta módy. To bol Yves Saint Laurent. A toto je
jeho príbeh…
Režisér Jalil Lespert pripravoval a nakrúcal film so súhlasom Pierra Bergéa, čo mu otvorilo prístup do súkromných archívov slávneho módneho gurua. Podarilo sa mu zachytiť životný príbeh
a vášeň človeka, ktorý bol oddaný svojim múzam a umeniu. Vytvoril portrét geniálneho umelca,
ktorý dokázal zmeniť svoje vízie a sny na skutočnosť. Národná nominácia Francúzsko na Oscara
za rok 2014.
Original, provocative, eccentric and inspiring. A shy, reclusive, erratic, closed. It was one of the most
talented designers in the world of fashion. It was Yves Saint Laurent. This is his story ... Director Jalil
Lespert prepared and made a film shot with Pierre Bergé’s consent. Bergé opened access for him to
the private archives of the divine fashion designer. He created a portrait of a man who was able to
materialize their dreams and visions.
French nomination for Oscar 2014.
Filmy | Films | 31
Ženské jazero
Frauensee | Frauensee
Nemecko | Germany, 2012, 85´ (DCP)
Réžia | Director: Zoltan Paul
Scenár | Screenplay: Zoltan Paul
Kamera | DoP: Fabian Spuck
Účinkujú | Cast: Nele Rosetz, Therese
Hämer, Lea Draeger
Práva | Rights: Salzgeber & Co. Medien
GmbH
Premietacie časy | Screenings:
24.10.2014, piatok | Friday
18:00, Kino Lumière (K1)
OV (nem./Ger.) + AT + eST
Nádherne dlhý víkend uprostred leta. Hlavná hrdinka Rosa je správkyňou komplexu jazier
a vodných ciest v očarujúcom vidieckom regióne severne od Berlína. Okrem rybolovu zodpovedá aj za ochranu životného prostredia a vydávanie rybárskych lístkov, čím si znepriateľuje
miestnych amatérskych rybárov a turistov. Rosina milenka Kirsten, úspešná architektka, žije
v bungalove pri jazere. Ženy poskytnú prístrešie dvoch drzým a sebavedomým študentkám
a počas spoločného víkendu začína štvorica prepadať vzájomnej sexuálnej príťažlivosti, ktorá
však vychádza z úplne odlišných túžob, snov a názorov na život. Ženské jazero je romantický
príbeh, ktorý sa odohráva v magickom prostredí najväčšej európskej siete jazier.
A gloriously long weekend in the waning days of summer. The protagonist, Rosa, is a guardian
of the lakes and waterways in the magical hinterland north of Berlin. Besides being in charge of
fishing, she is also responsible for environmental protection and issuing fishing licenses making her a thorn in the side of amateur anglers and tourists alike. Rosa’s lover Kirsten, a successful
architect, lives in a lakeside bungalow, and together the couple play host to two brash and selfconfident young students on a weekend break from Berlin. The four women’s intense sexual attraction is
fueled by their profoundly different hopes, dreams and views of the world. FRAUENSEE is a romantic
tale, set against the magical landscape of Europe’s largest network of interconnected lakes.
32 | Filmy | Films
Život Adèle
La vie d’Adèle | Blue Is the Warmest Colour
Francúzsko | France, 2013, 172´ (DVD)
Réžia | Director: Abdellatif Kechiche
Scenár | Screenplay: Ghalia Lacroix,
podl’a komiksu Julie Maroh, Abdellatif Kechiche
Kamera | DoP: Sofian El Fani
Účinkujú | Cast: Léa Seydoux, Adèle
Exarchopoulos, Jeremie Laheurte,
Mona Walravens
Práva | Rights: Film Europe Media
Company
Premietacie časy | Screenings:
23.10.2014, štvrtok | Thursday
19:00, Kino Film Europe
OV (fran./Fran.) + ST
Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Nečakane a vášnivo... V 15 rokoch Adèle nič
nespochybňuje: dievčatá sa skrátka stretávajú s chlapcami. Adèlin život sa však obráti hore
nohami, keď stretne Emmu, mladú ženu s modrými vlasmi, ktorá jej umožní objaviť doposiaľ
nepoznané túžby a presadiť sa v živote ako dospelá žena. Adèle dospieva, hľadá samu seba,
stráca sa a znovu sa nachádza... Zlatá palma MFF Cannes 2013.
At 15, Adele doesn’t question it: a girl goes out with boys. Her life is turned upside down the night
she meets Emma, a young woman with blue hair, who will allow her to discover desire, to assert
herself as a woman and as an adult. In front of others, Adele grows, seeks herself, loses herself,
finds herself...
Ocenenia a festivaly (výber) | Awards and festivals (selection)
MFF Cannes 2013: Zlatá palma
Cannes IFF 2013: Palme d’Or
Filmy | Films | 33
Sprievodne podujatia |
events
Imrich Matyáš, prvý teplý aktivista | Imrich Matyáš, first gay
activist
výstava | exhibition
Organizátori | Organizers: Iniciatíva Inakosť, NoMantinels
22. – 26. 10. 2014
(počas festivalových premietaní | during the festival screenings)
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava
vstup voľný | free entrance
Unikátna výstava o prvom slovenskom teplom aktivistovi Imrichovi Matyášovi bude počas celého festivalu v priestoroch Kina Lumière. Výstava historičky Jany Jablonickej Zezulovej mapuje jeho život
a približuje jeho činnosť pred 2. svetovou vojnou i po nej. Je to cenný zdroj informácií o tom, ako sa
žilo homosexuálom v čase, keď bola láska medzi osobami rovnakého pohlavia trestným činom. Vďaka
výstave môžu diváci vidieť autentické dobové dokumenty, denníky samotného Imricha Matyáša, fotografie ďalších teplých aktivistov. Súčasťou výstavy bude aj komentovaná prehliadka s autorkou (pozri
program).
A unique exhibition dedicated to the first Slovak gay activist Imrich Matyáš will be held at Kino Lumière
during the Festival. The historian Jana Jablonická Zezulová’s project maps his life and activities before and
after the WWII. It is a precious source of information on life of homosexuals during the times of same-sex
love criminalisation. The exhibition shows authentic cotemporary documents, Imrich Matyáš’ diaries, photos of gay activists of that time. Lab.oratórium sexuality | Lab.oratory of Sexuality
divadelná hra | theatre play
Organizátor | Organizer: NoMantinels
31. 10. 2014, piatok | Friday | 20:00
a4 - nultý priestor, Karpatská 2, Bratislava
vstupné | Admission: 6,00 €/4,00 € s odznakom FFi 2014 | €4.00 with FFi 2014 badge
v slovenčine | in Slovak only
Nová divadelná hra queer divadla NoMantinels bude mať premiéru 31. 10. Jej hlavnou témou je život
a práca prvého teplého aktivistu Imricha Matyáša. Jeho denníky slúžili ako podklad pri písaní inscenácie. Jeho autentické výroky, množstvo prekvapujúcich faktov z minulosti, zaujímavé odkazy na aktuálne postavenie LGBTI ľudí na Slovensku, súčasné divadelné spracovanie - to je kombinácia, ktorá sa
postará o silný umelecký zážitok.
A new NoMantinels theatre play to be premiered on October 31. It focuses on the life and work of
the first Slovak gay activist Imrich Matyáš.His diaries gave a birth to this play. His authentic quotes, surprising facts from the past, interestingreferences to an actual status of LGBTI people in Slovakia, modern
theatre - a combination to bring a strong artistic experience.
Sprievodné podujatia | Events | 35
Gay Christians
stretnutie + premietanie | networking + screening
Organizátor | Organizer: Gay Christians Slovakia
24. 10. 2014, piatok | Friday | 15:00
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava
vstup voľný | free entrance
Neformálne združenie queer kresťanov Gay Christians Slovakia prinesie projekciu filmu
režiséra Justina Leea s názvom Mojimi očami (Through My Eyes, 2009, 46 minút). Tento dokumentárny film je zostavený z rozhovorov s vyše 20 mladými gejmi a lesbami zo Severnej
Ameriky, väčšinou z konzervatívneho prostredia. Je úprimným vyznaním týchto mladých
ľudí o postupnom vyrovnávaní sa so svojou orientáciou, o vývoji ich vzťahu so svojimi bratmi
a sestrami vo viere aj so samotným Bohom. Je to film o hľadaniach, trápeniach, sklamaniach
a úteche. Film uvádzame v anglickom znení so slovenskými titulkami.
Non-formal Gay Christians Slovakia association brings Justin Lee’s Through My Eyes film screening
(2009, 46 min). This documentary is a compilation of interviews with more than 20 young North
American gays and lesbians coming mostly from a very conservative environment. It an honest
confession of young people on dealing with their sexual orientation, development of their relationships with their brothers and sisters in the Church and God. It is a film on quests, sufferings, disappointments and consolation. In English with Slovak subtitles.
Queer Beer
party + premietanie | party + screening
Organizátori | Organizers: Queer Slovakia, Iniciatíva Inakosť
22. 10. 2014, streda | Wednesday | 18:00 – 2:00
Re:fresh, Ventúrska 5, Bratislava
vstupné na premietanie | Admission for the screening:
2,00 €/zadarmo s odznakom FFi 2014 |
free entrance with FFi 2014 badge
Obľúbená teplá akcia bude tentoraz spojená s projekciou Filmového festivalu inakosti.
V priestoroch klubu Re:fresh na Ventúrskej 5 si môžu návštevníci dopriať nielen večeru či
drinky, ale o 21.00 bude pripravené aj premietanie komédie Pedra Almodóvara Rozkoš v oblakoch (Španielsko, 2013) so začiatkom o 21:00. V hornej časti baru bude hrať celý čas dídžejka
Whyme, ktorá sa predstaví so svojim multižánrovým setom, no dôraz bude klásť najmä na
house music.
The favourite queer party, this time with the Slovak Queer Film Festival screening. At Re:fresh on
Ventúrska 5, visitors can vote for a great dinner or drinks but also for a Pedro Amlodóvar´s comedy
Los Amantes Pasajeros (Spain, 2013; original Spanish version with Slovak subtites) screening at
9pm. At the top floor DJ Whyme will play her multi-genre sets with the house music accent.
36 | Sprievodné podujatia | Events
Zlaté časy | Golden Times
party + premietanie | party + screening
Organizátor | Organizer: Queer Slovakia
25. 10. 2014, sobota | Saturday | 11:00 – 16:00
Rustique, Obchodná 7, Bratislava
vstup voľný | free entrance
Príjemný sobotný brunch pre LGBTI ľudí a ich blízkych v centre Bratislavy. Výborné raňajkové
i obedové menu, romantické prostredie kaviarne Rustique, francúzske šansóny doplní počas
Filmového festivalu inakosti aj projekcia slovenského dokumentu od režiséra Martina Veliča..
An enjoyable Saturday brunch for LGBTI people and their friends in the centre of Bratislava. Delicious breakfast and lunch menu, romantic Rustique cafe, and French chansons accompanied during the Slovak Queer Film Festival by a screening of Slovak documentary by Martin Velič.
Si lesba, gej,
bi alebo trans?
Q-centrum ti ponúka:
Čo z toho
budem mať?
• bezpečný priestor, kde stretneš iných LGBT ľudí
• lepšie porozumenie vecí, ktoré
• skupinové stretnutia vedené dvomi psychologičkami
sa mi dejú
• možnosť otvorene hovoriť o tom, ako vnímaš
• kontakt s ľuďmi, čo riešia každý seba a svet okolo, o svojich radostiach, či problémoch
deň veci ako ja
• príležitosť získať spätnú väzbu
• zručnosť komunikovať
Ak chceš byt členom/kou takejto skupiny, prihlás sa
v medziľudských vzťahoch
e-mailom na katarina.franekova@qcentrum.sk
• pozitívnu emocionálnu skúsenosť
Viac info nájdeš na našej stránke:
• osobnostný rast
www.qcentrum.sk v časti Podporné skupiny
Miesta konania
Kino Lumière, Špitálska 4 (bývalé Charlie’s centrum), Bratislava
• Kinosála 1 (205 miest, D-cinema)
• Kinosála 2 (83 miest, D-cinema)
• Festivalová pokladňa, predaj vstupeniek (len na festivalové premietania v Kine
Lumière!): od 18. 10. v čase 17:30 - 20:30, počas festivalu začiatok predaja vždy 30 min.
pred začiatkom prvej projekcie do začiatku poslednej projekcie)
• Predpredaj a predaj odznakov (od 18. 10. v čase 17:30 - 20:30)
Vstup do kinosál je možný len s platnou vstupenkou. Držitelia odznakov FFi 2014 sa pri vstupe
do kinosály musia okrem vstupenky preukázať i odznakom.
Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
• Kinosála (99 miest, E-cinema)
• Festivalová pokladňa, predaj vstupeniek (len na festivalové premietania v Kine Film Europe!): v dňoch 23. - 26. 10. od 18:30 do 19:15.
Vstupné
• Kino Lumiere: 4,00 €/3,00 €*/1,00 €**
• Film Europe: 3,00 €/1,00 €**
** s odznakom FFi 2014
* pre seniorov, ZŤP, držiteľov preukazov FK
FFi odznak 2014 umožňuje:
• zvýhodnené vstupné (len 1,00 €) na každý film festivalu,
• voľný vstup na premetanie Queer Beer,
• 10% zľava v kaviarni Kafehaus Lumière počas FFi,
• zľava 2,00 € na divadelné predstavenie No Mantinels (31. 10. 2014).
FFi odznak 2014: jednotná cena 5,00 €
Predaj odznakov FFi 2014
• online predaj voucherov cez sieť Ticketportal do 26. 10. /15:00/ v jednotnej cene 5,00 €
- výmena voucherov spoločnosti Ticketportal v termíne 18. 10. - 22. 10. možná len
v pokladni Kine Lumiere v čase od 17:30 do 21:00
- výmena voucherov v termíne 23. 10. - 26. 10. v Kine Lumiere (30 min. pred začiatkom
prvého festivalového predstavenia) a v Kine Film Europe (od 18:30 do 19:15).
• V Kine Lumiere od 18. 10. do 21. 10. v čase od 17:30 do 20:30; počas festivalu vždy
30 min. pred začiatkom prvého festivalového predstavenia; (v posledný deň festivalu - -26. 10. bude v Kine Lumière permanentka v predaji za cenu 3,00 €)
• V Kine Film Europe v termíne 23. - 26. 10. od 18:30 do 19:15.
38 | Pre návštevníkov | For visitors
Predaj vstupeniek
•
•
V Kine Lumière od 18. 10. do 21. 10. v čase od 17:30 do 20:30; rezervácie na
navstevnik.sk
V Kine Film Europe v termíne 23. - 26. 10. od 18:30 do 19:15; rezervácie na
kino.filmeurope.sk
Divácka cena – Ružový balónik
Na FFi sa udeľuje jediné ocenenie – Ružový balónik pre najlepší film.
Ide o ocenenie, ktoré je udeľované na základe diváckeho hlasovania a môže ho získať
ktorýkoľvek film v aktuálnom programe festivalu, dlhometrážny i krátky. Ak sa zapojíte do
diváckeho hlasovania, zapojíte sa zároveň do súťaže o zaujímavé ceny.
Hlasujte a vyhrajte jednu z cien:
1. – 3. miesto
Darčeky z kníhkupectva Artforum.
4. – 6. miesto
Hodiny yogy – permanentky na 5 vstupov, ktoré do súťaže poskytol Zdeno Yogi.
zdeno-yogi.webnode.sk
Pre návštevníkov | For visitors | 39
Venues
Kino Lumière, Špitálska 4 (formerly Charlie’s centrum), Bratislava
• Cinema 1 (seats 205)
• Cinema 2 (seats 83)
• festival box office, ticket sales (for Kino Lumière screenings only):
from 18 Oct on, 5:30 pm – 8:30 pm,
during the festival: from 30 min. before the day’s first screening to the begining of its last screening
• presale and sale of festival badges (from 18 Oct on, 5:30 pm – 8:30 pm)
Please, show your ticket as well as a badge (if you possess one) when entering the screen.
Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
• Cinema (99 seats)
• festival box office, ticket sales (for Kino Film Europe screenings only): 23. - 26. Oct
6:30 pm - 7:15 pm)
Tickets & Admission
FFi badge 2014 provides you with:
• discounted tickets (€1.00) to each festival screening,
• free admission to Queer Beer screening,
• 10% discount at Kafehaus Lumière during the festival,
• €2.00 discount to No Mantinels theatre play (Oct 31).
FFi badge 2014 price: €5.00
FFi badge 2014 can be purchased:
• online at Ticketportal.sk until Oct 26 (3:00 pm)
Ticketportal vouchers must be redeemed for FFi badge 2014:
• from 18 to 22 Oct in box office of Kino Lumière (from 5:30 pm to 8:30 pm)
• from 23 to 26 Oct in box office of Kino Lumière (from 30 min. before the day’s first screening to the begining of its last screening);
from 23 to 26 Oct in box office of Kino Film Europe (from 6:30 pm to 7:15 pm)
Admission to screenings:
Kino Lumière: 4,00 €/3,00 €*/1,00 €**
Kino Film Europe: 3,00 €/1,00 €**
** with FFi badge 2014
* seniors, Film Club members, ZŤP card holders
40 | Pre návštevníkov | For visitors
Tickets on sale:
• in Kino Lumière (tickets for Kino Lumière screenings only)
- from 18 to 21 Oct (5:30 pm to 8:30 pm)
- from 22 to 26 Oct (from 30 min. before the day’s first screening to the begining
of its last screening);
bookings at www.navstevnik.sk
• in Kino Film Europe (tickets for Kino Film Europe screenings only)
- from 23 to 26 Oct (5:30 pm to 7:15 pm);
bookings at kino.filmeurope.sk
On sale from 18 Oct at Kino Lumière.
Audience award – Pink Baloon
FFi grants a single award – the Pink Balloon for Best Film.
Decided by popular vote among audiences, the Pink Balloon can go to any film in the current
year’s programme, regardless of length. When you cast your vote, you simultaneously enter
to win exciting prizes.
Vote and win one of the following prizes:
First to third prizes
Gifts from the Artforum bookshop.
Fourth to sixth
Yoga lessons - 5 entries.
Pre návštevníkov | For visitors | 41
22.10.2014, streda | Wednesday
18:00 (Re:fresh) Queer Beer (party)
18:30 (K1) Otvorenie FFi | FFi openning
(na pozvánky/on invitation only)
20:45 (K1) Dosiahnuť na Mesiac | Reaching For The Moon
Bruno Barreto, 2013, 118´, OV (ang., port./Eng.,
Port.) + eST
21:00 (Re:fresh) Queer Beer premietanie/screening (party + film)
23.10.2014, štvrtok | Thursday
16:00 (K1) Test | Test
Chris Mason Johnson, 2013, 90´, OV (ang./Eng.) + eST
16:15 (K2) Kto sa bojí Vagíny Wolfovej
| Who’s Afraid of Vagina Wolf?
Anna Margarita Albelo, 2014, 83´, OV (ang./Eng.) + eST
18:00 (K1) 52 utorkov | 52 Tuesdays
Sophie Hyde, 2013, 114´, OV (ang./Eng.) + eST
18:15 (K2) Plávajúce vežiaky | Floating Skyscrapers
Tomasz Wasilewski, 2013, 93´, OV (poľ./Pol.) + AT + eST
19:00
Život Adèle | La vie d’Adèle
(Kino Film Europe) Abdellatif Kechiche, 2013, 172´, OV (fran./Fran.) + ST
20:00 (K2)
Dosiahnuť na Mesiac | Reaching For The Moon
Bruno Barreto, 2013, 118´, OV (ang., port./Eng.,
Port.) + eST
20:30 (K1)
Hviezda menom Soňa | Star Called Sonja
Peter Serge Butko, 2014, 55´, OV (čes./Czech)
22:00 (K1) Chlapci z Východu | Eastern Boys
Robin Campillo, 2013, 128´, OV (rôzne | various)
+ AT + eST
22:15 (K2) Vhodné správanie | Appropriate Behavior
Desiree Akhavan, 2014, 86´, OV (ang./Eng.) + ST
24.10.2014, piatok | Friday
15:00 (K2) Gay Christians (networking + film)
16:00 (K1) Chlapci | Boys
Mischa Kamp, 2014, 78´, OV (hol./Dutch) + AT + eST
16:30 (K2) Miluj slobodne alebo umri | Love Free or Die
Macky Alston, 2012, 82´, OV (ang./Eng.) + eST
18:00 (K1) Ženské jazero | Frauensee
Zoltan Paul, 2012, 85´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
18:15 (K2) Svätenie | Sanctification
Peter Gábor, 2014, 40´, OV (slov./Slov.) + AT
19:00 (foyer)
Imrich Matyáš, prvý teplý aktivista
(komentovaná prehliadka výstavy)
19:00 Raňajky na Plute | Breakfast on Pluto
(Kino Film Europe) Neil Jordan, 2005, 135´, OV (ang./Eng.) + ST
19:45 (K2) O dievčatách a koňoch | Of Girls and Horses
Monika Treut, 2014, 85´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
20:15 (K1) Kruh | The Circle
Stefan Haupt, 2014, 101´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
21:30 (K2) V koži Susan Sontag | Regarding Susan Sontag
Nancy Kates, 2014, 100´, OV (ang./Eng.) + eST
22:15 (K1) Voľný pád | Free Fall
Stephan Lacant, 2013, 100´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
25.10.2014, sobota | Saturday
11:00 – 16:00
(Rustique)
Zlaté časy | Golden Times
LGBTI brunch + film
14:00 (K1) Vhodné správanie | Appropriate Behavior
Desiree Akhavan, 2014, 86´, OV (ang./Eng.) + ST
14:15 (K2) Chlapci z Východu | Eastern Boys
Robin Campillo, 2013, 128´, OV (rôzne | various)
+ AT + eST
16:00 (K1) Dnes chcem ísť domov sám | The Way He Looks
Daniel Ribeiro, 2014, 95´, OV (port./Port.) + AT + eST
16:30 (K2)
Lietať | Born To Fly
Catherine Gund, 2014, 82´, OV (ang./Eng.) + eST
18:00 (K1) O dievčatách a koňoch | Of Girls and Horses
Monika Treut, 2014, 85´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
18:15 (K2)
Druhá strana dúhy | The Other Side of the Rainbow
Thomas Bartels, 2012, 86´, OV (nem., fran./Ger.,
Fran.) + AT + eST
19:00 Inland Empire | Inland Empire
(Kino Film Europe) David Lynch, 2006, 172´, OV (ang., poľ./Eng., Pol.) + ST
20:00 (K1) Dve matky | Two Mothers
Anne Zohra, 2013, 79´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
20:15 (K2) Valentine Road | Valentine Road
Marta Cunningham, 2013, 89´, OV (ang./Eng.) + eST
21:45 (K1) Test | Test
Chris Mason Johnson, 2013, 90´, OV (ang./Eng.) + eST
22:00 (K2) 52 utorkov | 52 Tuesdays
Sophie Hyde, 2013, 114´, OV (ang./Eng.) + eST
26.10.2014, nedeľa | Sunday
16:00 (K1) Dnes chcem ísť domov sám | The Way He Looks
Daniel Ribeiro, 2014, 95´, OV (port./Port.) + AT + eST
16:30 (K2)
Medzi mužmi: Gejovia v NDR
| Among Men: Gay in East Germany
Ringo Rösener, 2012, 91´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
18:00 (K1) Chlapci | Boys
Mischa Kamp, 2014, 78´, OV (hol./Dutch) + AT + eST
18:30 (K2) Dve matky | Two Mothers
Anne Zohra, 2013, 79´, OV (nem./Ger.) + AT + eST
19:00 Yves Saint Laurent | Yves Saint Laurent
(Kino Film Europe) Jalil Lespert, 2014, 106´, OV (fran./Fran.) + ST
20:30 (K2) Kto sa bojí Vagíny Wolfovej
| Who’s Afraid of Vagina Wolf?
Anna Margarita Albelo, 2014, 83´, OV (ang./Eng.) + eST
21:00 (K1)
Plávajúce vežiaky | Floating Skyscrapers
Tomasz Wasilewski, 2013, 93´, OV (poľ./Pol.) + AT + eST
K1, K2, foyer – kinosály a foyer | screens and foyer of Kino Lumiere
OV – originálna verzia | original version, AT – anglické titulky | English subtitles, ST – slovenské
alebo české titulky | Slovak or Czech subtitles, eST – elektronické slovenské alebo české titulky |
Electronic Czech or Slovak subtitles
MP – veková prístupnosť | age restriction
(D) – digitálna projekcia 2D, (b) – bluray projekcia, (v) – video/dvd projekcia
www.ffi.sk
Download

Sprievodca FFi 2014 - Filmový festival inakosti