www.ffi.sk
Ďakujeme | Thank You
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.
obsah | contents
Obsah | Contents
04
Príhovory | Forewords
07
Realizačný tím | Production Team
08
Nové storočie | New Century
17
Fragmenty Izraela | Fragments of Israel
21
Zlatý fond | Classics
24
Sarah Waters
27
Teplé Slovensko | Queering Slovakia
30
Sprievodné podujatia | Events
(diskusie, divadlá, výstavy | debates, theatre, exhibitions)
36
Informácie | Information
38
Abecedný zoznam filmov | List of Films in Alphabetical Order
Sprievodca FFi 2011 | FFi 2011 Guide
Vydal | Published by: Iniciatíva Inakosť
Redakčná úprava a zostavenie | Editor-in-Chief: organizačný tím | Production Team
Preklad | Translation: Monika Krajčiová, Monika Višniarová
Grafický dizajn | Graphic design: Katarína Tomaškovičová
Tlač | Press: KO&KA K-print
Náklad | Print-run: 1 000 ks | 1,000 copies
2011 Iniciatíva Inakosť
obsah | contents | 03
príhovory | forewords
Príhovor patrónov | Patrons Welcome
Zuzana Kronerová
patrónka festivalu | Patroness of the Festival
Situácia na Slovensku nie je práve najlepšia, je plná tichej a nenápadnej diskriminácie. Ľudia majú mnoho predsudkov, aj keď ich
otvorene nedeklarujú. Práve vďaka Filmovému festivalu inakosti
môžu Slováci vidieť, ako žijú ľudia s neheterosexuálnou orientáciou v iných krajinách, či vo vedľajšom byte, a pritom o tom ani
netušia. Homosexuáli si môžu v mnohých štátoch žiť pokojne svoj
život bez toho, aby sa niekto zaujímal o ich intímne vzťahy a ukazoval na nich prstom. Podstatné sú iné ľudské kvality.
Je potrebné, aby menšiny mali v spoločnosti zastúpenie. Je to
dôležité preto, aby minority mali rovnaké práva. Ideálny bude stav,
kedy nikto nebude riešiť orientáciu druhých. Ale nie preto, že je to
netaktné alebo nezdvorilé, ale preto, že nikto nebude považovať
za potrebné to vedieť. Nie je totiž podstatné zaujímať sa o to, či je
niekto gej alebo lesba, keďže to nič nehovorí o charaktere človeka.
Situácia sa, našťastie, pomaly mení aj u nás. V mojom okolí hovorí
čoraz viac ľudí o náklonnosti k rovnakému pohlaviu. V porovnaní
s minulosťou je to veľký rozdiel. Stále ma však zaráža, že sa na Slovensku ozývajú hlasy, ktoré tvrdia, že zväzky homosexuálov môžu
ohroziť klasickú rodinu. Pokiaľ rodina skutočne funguje, tak dieťa
vyrastajúce v takej rodine samo vie, čo je preň najlepšie. A pokiaľ
sa narodí s homosexuálnou sexuálnou orientáciou, nijako ho neovplyvní ani súžitie registrovaných partnerov v susedstve, ani fungujúca klasická rodina. A vôbec, ako vlastne vyzerá ideálna rodina?
Je to len taká, v ktorej je len otec, mama a dve deti?
Richard Stanke
Richard Stanke
patrón festivalu | Patron of the Festival
The situation in Slovakia is far from ideal, full of silent, concealed
discrimination. Even when not displaying their prejudices openly,
people are full of them. Thanks to the Slovak Queer Film Festival, Slovaks can witness how non-heterosexual people live abroad, or even
inconspicuously in the flat next door. In many countries, homosexuals can freely go about their daily lives without anyone taking interest
in their intimate relationships and gossiping about them. The only
thing that matters are their human qualities.
It is necessary that minorities are represented in the society. It is important for them to achieve equal rights. In an ideal world, nobody would
concern themselves with other people’s sexuality. But not because it
might be considered tactless and impolite, but because nobody would
feel the need to know. It is not important to want to know whether
someone is gay or a lesbian, as it says nothing about the person’s character. The situation is, luckily, slowly changing even in our country. Increa-singly more people in my surroundings are discussing same-sex
affections. In comparison with the past, this is a huge difference.
However, it still appals me to hear certain voices in Slovakia claim that
homosexual unions pose a threat to a traditional family. If a family is
functioning well, then a child in this family knows what is best for
him or her. And when they have been born with a homosexual orientation, neither cohabiting civil partners in the neighbourhood, or the
well-functioning traditional family, will have any influence on them.
And, in fact, what constitutes an ideal family? Is it really just a father,
a mother and two children?
Richard Stanke
04 | príhovory | forewords
príhovory | forewords
Záštita | Auspices
Záštitu nad festivalom v roku 2011 prevzal primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik.
Auspices over the 2011 Festival was taken over by Milan Ftáčnik,
Mayor of Bratislava.
Milan Ftáčnik
Téma ľudí s inou sexuálnou orientáciou nám kladie otázky a my
sme povinní hľadať odpovede. Viem, že to nie je ľahké, pretože
máme v sebe mnoho predsudkov. Nemali by sme túto tému
zametať pod koberec, ale o nej hovoriť. Ako primátor Bratislavy
podporujem diskusiu, a to preto, že slovenská metropola nesie
v sebe historicky odkaz tolerancie a vzájomného rešpektu a určite
chceme aj naďalej Bratislavu vidieť ako mesto tolerancie, mesto,
kde vieme diskutovať aj o vážnych témach a pri polemikách
rešpektovať názory iných.
primátor mesta Bratislava | Mayor of
Bratislava
Topics raised by the very existence of a non-heterosexual minority
bring questions we are obliged to answer. I know, it is not easy, as
we have a lot of prejudices, but I prefer discussion over ignorance. As
a Mayor of Bratislava, I support the discussion, because our Slovak
metropolis carries a historic message of tolerance, mutual respect
and I am sure in the future, we still want to see Bratislava as a tolerant city of discussions about serious topics and respect for opinions
of other in debates.
príhovory | forewords | 05
príhovory | forewords
Prihovor organizátora | Organizer’s Welcome
Ján Benec
organizátor | Organiser
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie
Ľudovíta Fullu 3
841 05 Bratislava
Slovak Republic
www.inakost.sk
Podujatí pre lesby, gejov, bi a transľudí je v SR tak málo, že sú
mi všetky vzácne. A keďže sa legislatívne pre túto menšinu od
vlaňajška nič nezlepšilo, sú ešte potrebnejšie. Preto som rád, že
Iniciatíva Inakosť popri iných aktivitách už piaty rok zastrešuje
Filmový festival inakosti.
Festival vnímam ako zmes kvalitných filmov a sprievodných
akcií, každý ročník svojou skladbou a chuťami unikátny. Pre
heteroväčšinu to môžu byť okná do dvora teplej menšiny, takého
odlišného a zároveň podobného, takého blízkeho a predsa prehliadaného či utajovaného. Pre samotnú LGBT komunitu to môžu byť
zrkadlá, v ktorých sa ľudia nachádzajú a zároveň objavujú pestrofarebnú inakosť sestier a bratov.
Ďakujem realizačnému tímu za zanietenie a množstvo času, ktorý
podujatiu venovali. Vďaka patrí Ministerstvu kultúry SR, Úradu
vlády SR a množstvu ďalších partnerov, bez ktorých by to nešlo.
A ďakujem publiku, ľuďom bez ohľadu na orientáciu či iný status, Vám všetkým, ktorí/é sa zúčastňujete, nielen kvôli kultúre,
ale aj kvôli atmosfére – aby ste stretli starých a spoznali nových
priateľov. Užime si to.
There are so few events for gays, lesbians and transgender people in
Slovakia, that all of them are very precious to me. And as there have
been no legal changes for this minority since last year, they are all the
more needed. Therefore I am happy that Iniciatíva Inakosť, alongside
its other activities, organises under its umbrella now for the fifth year
the Slovak Queer Film Festival. I perceive the festival as a blend of
quality films and special events, with each year unique in its composition and flavour. For the straight majority the festival may act
as a window into the world of the gay minority, so different but still
so similar, so close and still overlooked or concealed. For the LGBT
community itself, the festival may act as a mirror in which people can
find themselves while discovering colourfulness of their sisters and
brothers.
I would like to thank the festival team for their passion and amounts
of time they have dedicated to organisation of the event. I also thank
the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Government Office of the Slovak Republic, and many other partners without whom
this would not have been possible.
Also, thank you, the audience, regardless of your sexual preference
or other status, to all of you who participate not only because of the
cultural aspect, but also the atmosphere – may you meet your old
friends and make new ones. Let us enjoy.
06 | príhovory | forewords
realizačný tím | production team
Realizačný tím | Production Team
Patróni festivalu | Patrons of the Festival
Zuzana Kronerová
Richard Stanke
Riaditeľ ka festivalu | Festival Director
Zita Hosszúová
Odborný konzultant | LGBT Consultant
Ján Benec
Program | Programme
Monika Višniarová
Štefan Vraštiak
Zita Hosszúová
Fundraising, produkcia, dobrovoľníci | Fundraising,
production, volunteers
Alex Zuzana Blahová
Peter Štancel
Rado Hačunda
PR & Marketing
Roman Samotný
Web administrátor | Web Administrator
Lenka Bokesová
Grafika a dizajn | Graphics & Design
Katarína Tomaškovičová
Ekonóm | Financial Manager
Ján Šajban
Preklady a titulky | Translations and Slovak Subtitles
Monika Krajčiová
Monika Višniarová
Ivana Musilová
Lucia Suková
pantalaimon
Eva Kopalová
Zuzana Kuráková
Marián Molčan
Štefan “ĎuĎo” Čech
Zuzana “namuras” Jakúbková
ĎAKUJEME | THANK YOU!
www.ffi.sk
realizačný tím | production team | 07
Nové storočie | New Century
Nové storočie už tradične patrí k hlavnej a z hľadiska kvantity filmov k najpočetnejšej sekcii festivalu. Predstavujeme v nej
zahraničné filmy natočené po roku 2000. Cieľom sekcie je predstaviť čo možno najrozmanitejšie (filmové) príbehy zo života
LGBT komunity, či už prostredníctvom filmov celovečerných hraných, dokumentárnych alebo krátkometrážnej tvorby.
Minulý rok sme na FFi uviedli filmy Marca Bergera (v rámci sekcie Latino Lovers) – ako nádejného argentínskeho režiséra (prostredníctvom dlhometrážneho debutu Plán B a krátkych filmov). Tento rok sa jeho meno spája s prestížnym ocenením Teddy za
najlepší queer dlhometrážny hraný film z Berlinale 2011. Získal ho za komornú drámu Neprítomný o ambivalentnom vzťahu
dospievajúceho chlapca a jeho učiteľa. Na festival sa svojím filmom vracia i francúzska režisérka Céline Sciamma. Po filme
Akvabely (FFi 2009) o intenzite pubertálneho poblúznenia prichádza so štúdiou detského sveta, sveta, v ktorom sa hlavná
hrdinka úplne nevinne pohrá s rodovou identitou.
Vraciame sa i k ďalšiemu menu svetového formátu, ku kanadskému „zázračnému“ filmárovi – Xavierovi Dolanovi. Minulý rok
sme predstavili jeho film Imaginárne lásky, ktorý tento rok úspešne koluje v distribúcii filmových klubov. FFi 2011 ponúkne
jeho čiastočne autobiografický rozorvaný (ale stále neuveriteľne pôsobivý) debut Zabil som svoju matku. Novým menom
v histórii Filmového festivalu inakosti je britský režisér Andrew Haigh, jeho takmer romantický Víkend zo súčasného Londýna
bol s úspechom uvedený tento rok na MFF Karlovy Vary.
Tri výnimočné dokumenty považujeme za ozdoby sekcie Nové storočie. !Women Art Revolution: Tajná história predstaví americké feministické umenie, Boli sme tu priblíži atmosféru Milkovho San Francisca 80. rokov, rokov explózie vtedy neznámej
zákernej choroby – AIDS. Nesmierne zábavný dokument Dvojčatá Toppovie: Nedotknuteľné ikony predstaví neodolateľné
hudobné duo butch sestier z Nového Zélandu. Odporúčame, aby ste si nenechali ujsť ani transgender filmy Rómeovia, Nikto
neobstojí bez chyby, nový film Toma Tykwera Tri, dánske Bratstvo, či filmy počas Noci pravých chlapov a krátkometrážne
filmíky.
The New Century is the main and quantitatively the most extensive Festival section. It focuses on foreign films made after 2000. The
aim of the section is to present the widest possible variety of (film) stories about LGBT community life, either in feature-length films,
documentaries, or shorts.
Last year, Marco Berger, a promising Argentinean director, was presented (within the Latino Lovers section) at FFi with his featurelength debut “Plan B” and his shorts. This year he won the prestigious Teddy Award at Berlinale 2011 for the best feature-length
queer film “Absent”, a film about an ambivalent relationship of a teenage student and his teacher. Céline Sciamma, a French director, returns to the Festival after her “Water Lilies” (FFi 2009) about intense teenage feelings, with her new film – a study of a children
world, where the main character innocently plays with her gender identity.
We also come back to another significant name, a Canadian, “wonder child” film-maker, Xavier Dolan. Last year, his “Heartbeats”
was screened, successfully circulating Slovak distribution cinemas since then. FFi 2011 offers his authentically savage (but still
unbelievably impressing) debut “I Killed My Mother”. Andrew Haigh is a new name in the history of the Slovak Queer Film Festival,
a British director, whose almost romantic “Weekend” from the contemporary London was successfully screened at this year΄s
Karlovy Vary IFF.
Three significant documents are considered the top of the New Century. “!Women Art Revolution: A Secret History” presenting American feminist art, “We Were Here” dealing with the atmosphere of Milk’s San Francisco in 80s, when the unknown and treacherous
disease – AIDS exploded. Unbelievably funny documentary “The Topp Twins: Untouchable Girls” presents irresistible music duo of
butch sisters from New Zealand. We also strongly recommend transgender films “Romeos”, “Nobody Passes Perfectly”, a new Tom
Tykwer’s film “Three”, Danish “Brotherhood”, or Gay Night movies and shorts.
08 | nové storočie | new century
!Women Art Revolution: Tajná história
!Women Art Revolution: A Secret History | !Women Art Revolution: A Secret History
USA, 2010, 83 min., video
Réžia | Director: Lynn Hershman Leeson
Scenár | Screenplay: Lynn Hershman Leeson
Kamera | DOP: Brad Hoffarth, Hiro Narita
Strih | Editor: Lynn Hershman Leeson
Účinkujú | Cast: Judy Chicago, Ana Mendieta, Guerilla Girls,
Hannah Wilke, Yvonne Rainer
Práva | Rights: Autlook Filmsales GmbH
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday
20:00, FTF VŠMU (K2)
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
Fascinujúca výprava bohatou a do veľkej miery neznámou históriou feministického umeleckého hnutia. Americká umelkyňa a filmárka
Lynn Hershman Leeson sa venuje mediálnemu umeniu už od začiatku 70. rokov a známou sa stala vďaka svojim nedávnym prevratným
filmom s Tildou Swinton (Teknolust, Conceiving Ada). Po ukončení umeleckej školy v San Franciscu začala, inšpirovaná svojimi priateľkami –
umelkyňami, natáčať rozhovory s kolegyňami, kurátorkami, historičkami a kritičkami. Tento ambiciózny dokument hovorí o práci mnohých
umelkýň a prináša nám vzácne komplexný pohľad na rozmanitosť a bohatosť feministického umenia.
A fascinating journey through the rich and widely unknown history of the Feminist Art Movement. American artist and filmmaker Lynn Hershman
Leeson has been involved in media art since the early 70s, and is best known for her more recent pioneering feature films with Tilda Swinton
(Teknolust, Conceiving Ada). After she graduated from a San Francisco art school, inspired by women artists in her circle of friends she started
recording interviews with her colleagues, and also curators, art historians and critics. This ambitious documentary profiles work of numerous
women artists and provides a preciously complex insight into the diversity and richness of feminist art.
Ďakujeme | Special thanks to:
����
August
August | August
USA, 2011, 100 min., video
Réžia | Director: Eldar Rapaport
Scenár | Screenplay: Eldar Rapaport
Kamera | DOP: James Adolphus
Strih | Editor: David Au
Hrajú | Cast: Murray Bartlett, Daniel Dugan, Adrian Gonzales,
Hillary Banks
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých chlapov | Gay Night
30. 9. 2011, piatok | Friday
23:59, Meteorit
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
Keď sa Troy po niekoľkých rokoch strávených v Barcelone vracia do Los Angeles, stretnutie so svojou dávnou láskou spustí lavínu udalostí,
v ktorých sa na povrch vynoria dlho potláčané city, vášne a nedoriešené vzťahy... Troyov bývalý Jonathan žije v dlhodobo uspokojivom
a relatívne šťastnom vzťahu s Raulom, lenže keď vám do života vtrhne ten, koho neviete dostať z hlavy, ktorý pocit zvíťazí?
When Troy returns to Los Angeles after a few years spent in Barcelona, an unintentional meeting with his ex triggers a stream of events arising in
a clash of long-suppressed feelings, passions and unfinished emotional business… Troy’s ex Jonathan lives for a long time in a satisfactory and
relatively happy bound with Raul, but if the one, settled firmly in your head, suddenly appears, which feeling is the one to win over?
Ďakujeme | Special thanks to:
����
nové storočie | new century | 09
Boli sme tu
We Were Here | We Were Here
USA, 2011, 90 min., video
Réžia a scenár | Director and Screenplay: David Weissman,
Bill Weber
Kamera | DOP: Marsha Kahm
Strih | Editor: Bill Weber
Účinkujú | Cast: Ed Wolf, Paul Boneberg, Daniel Goldstein,
Guy Clark, Eileen Glutzer
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
29. 9. 2011, štvrtok | Thursday
20:30, FTF VŠMU (K2)
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
„Verili sme, že ak nie je zlé byť gejom, nie je zlé ani mať sex. A čím viac sexu, tým lepšie. A ľudia z mojej generácie často hovorili, že prišli
do San Francisca, aby boli gejmi,“ hovorí jeden z protagonistov dokumentu Boli sme tu. Bolo to v časoch, keď si všetci mysleli, že pohlavné
choroby a neželané tehotenstvá sa dajú jednoducho liečiť tabletkou. A potom prišiel AIDS. Vírus HIV sa začal v San Franciscu šíriť asi
v polovici sedemdesiatych rokov. Keď sa v júni 1981 zistilo, že nejde o rakovinu gejov, ako predtým hlásali novinové titulky, malo ho už
20 percent tamojších homosexuálov. A kým sa začali robiť testy, bola nakazená polovica z nich. Dokument Boli sme tu je strhujúcim svedectvom o nástupe choroby, na ktorú dodnes nepoznáme liek. Nie je však „len“ dokumentom o HIV, ale i o výnimočnej súdržnosti LGBT
komunity Milkovho San Francisca.
“The sense was if gay is good, gay sex is good… and more gay sex is even better. And people often say of my generation that we came to San Francisco to be gay,” says one of the protagonists of We Were Here. This was back in the days when it was common to think that sexually transmitted
diseases and unwanted pregnancies could be cured by a pill. And then came AIDS. HIV virus began to spread around San Francisco in the mid-70s.
When in June 1981 it was discovered that this was not a gay cancer, as previously billed by newspaper headlines, already 20 percent of local gays
had caught the virus. And by the time testing became available, nearly half of them had been infected. Documentary We Were Here offers a riveting eyewitness account of the rise of the disease, to which a cure still remains unknown.
Ďakujeme | Special thanks to:
����
Bratstvo
Broderskab | Brotherhood
Dánsko | Denmark, 2009, 95 min., video
Réžia a scenár| Director and screenplay: Nicolo Donato
Scenár | Screenplay: Rasmus Birch, Nicolo Donato
Kamera | DOP: Laust Trier-Mørk
Strih | Editor: Bodil Kjærhauge
Hrajú | Cast: Thure Lindhardt, David Dencik, Nicolas Bro,
Morten Holst, Johannes Lassen, Anders Heinrichsen
Práva | Rights: DFI/Embassy of Denmark, Bratislava
Premietacie časy | Screenings:
28. 9. 2011, streda | Wednesday
20:30, FTF VŠMU (K2)
v dánčine s anglickými a slovenskými tit. | In Danish with English
and Slovak subt.
Larsovu sľubne sa rozbiehajúcu kariéru v armáde zničí udanie, že flirtuje so svojimi mužmi. Armádu preto opustí a náhodou sa dostane do
neonacistickej skupiny. Vďaka nej spoznáva Jimmyho, ktorý dostane nováčika na starosť. Larsove spočiatku umiernené názory sa začínajú
radikalizovať. Súčasne s tým však rastie aj jeho náklonnosť k Jimmymu a postupne sa z nich napriek dileme medzi ideológiou a láskou stanú
milenci. Ako dlho však bude trvať, kým na ich vzťah prídu ich neonacistickí bratia, ktorí majú pre „buzíkov“ iba tvrdú ranu päsťou? Dánsky
režisér Nicolo Donato získal za svoj celovečerný debut Bratstvo šesť nominácií na filmové ceny a príbeh neobyčajnej lásky odmenili aj
hlavnou cenou na festivale v Ríme.
Lars’ promisingly starting army career is destroyed by an accusation that he flirts with his men. Leaving the army, a chance takes him to a neo-nazi
group. Here he meets Jimmy, who becomes responsible for him as a freshman. Lars’ initially moderate opinions begin to gain radicalism. With this,
also his attraction for Jimmy grows, and slowly, despite a dilemma between ideology and love, they become lovers. But how long is it going to take
their neo-nazi brothers, whose only answer to “faggots” are hard fists, to find out about their relationship? For his feature debut, Danish director
Nicolo Donato received six nominations for Danish Film Awards, and the story of unusual love also won the Grand Prix at Rome.
Ďakujeme | Special thanks to:
10 | nové storočie | new century
Dvojičky Toppovie – Nedotknuteľné ikony
The Topp Twins: Untouchable Girls | The Topp Twins: Untouchable Girls
Nový Zéland | New Zealand, 2009, 84 min., video
Réžia | Director: Leanne Pooley
Kamera | DOP: Leon Narbey, Wayne Vinten
Strih | Editor: Tim Woodhouse
Účinkujú | Cast: Jools Topp, Lynda Topp
Práva | Rights: NZ Films Sales Agency
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday
16:30, FTF VŠMU (K1)
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
Jednovaječné dvojičky Lynda a Jools Topp sú nesmierne obľúbená spevácka, tanečná a komická dvojica a za svoju tridsaťročnú kariéru sa
stali novozélandskými legendami a medzinárodne obdivovanými lesbickými ikonami. V tomto oceňovanom dokumente, ktorý je inšpirujúci,
neuveriteľne zábavný a veľmi srdečný aj vo vážnych častiach, sa popisuje detstvo dvojičiek prežité na farme, ich zapájanie do novozélandskej sociálnej a homosexuálnej politickej scény, ako aj ich fenomenálna sláva. Tieto excentrické a výnimočne zábavné dievčatá si vás získajú
svojimi chytľavými melódiami, prevlekovými skečmi, nekonečným optimizmom a nevyčerpateľnou radosťou zo života.
The identical twin sisters Lynda and Jools Topp are a much-loved singing, dancing and comic duo and since they kicked off their career three
decades ago, they have become national legends in their native New Zealand and admired lesbian icons internationally. Inspirational, hugely
entertaining and heart-warming even in its more serious parts, this multi-award winning documentary charts the twins’ childhood on a farm,
through their involvement with New Zealand’s social and gay politics of the times, to their phenomenal rise to fame. These eccentric and hilariously funny girls will win you over with their catchy tunes, gender-bending sketches, endless optimism and immense joy for life.
Chlapčica
Tomboy | Tomboy
Francúzsko | France, 2011, 84 min., 35 mm
Réžia | Director: Céline Sciamma
Scenár| Screenplay: Céline Sciamma
Kamera | DOP: Crystel Fournier
Strih | Editor: Julien Lacheray
Hrajú | Cast: Zoé Héran, Mathieu Demy, Malonn Lévana,
Jeanne Disson, Sophie Cattani
Práva | Rights: Films Distribution
Premietacie časy | Screenings:
29. 9. 2011, štvrtok | Thursday - 20:00, FTF VŠMU (K1)
3. 10. 2011, pondelok | Monday - 17:00, Aupark
vo francúzštine s anglickými a slovenskými tit. | in French with
Slovak subt.
Talentovaná francúzska režisérka Céline Sciamma nadväzuje na svoj úspešný celovečerný debut Akvabely a prichádza s vyzretým krásnym
príbehom dospievania a objavovania samého seba. Laure, 10-ročné dievča s krátkymi vlasmi, ktoré hrá futbal, sa s rodinou presťahuje do
novej štvrte. Keď si ho miestne dievča Lisa pomýli s chlapcom, Laure ju v tom nechá a s detskou nevinnosťou sa predstaví ako Mikael. Tým
sa začína dobrodružstvo dvojitého života, nových priateľstiev, prvých bozkov a malých lží. Začiatok školského roka sa však blíži a rodičia
Laurinu malú lož odhalia... Sciamma však odmieta príbeh ukončiť tragicky, namiesto toho nám sebavedome ponúka inteligentný a citlivý
pohľad na rodové stereotypy a láskavé rodinné vzťahy.
Talented French director Céline Sciamma follows her successful feature debut Water Lilies with a mature, beautifully told story of growing up and
self-discovery. Laure, a 10 year-old girl that wears short hair and plays football, moves with her loving family to a new neighbourhood. When
a local girl Lisa mistakes her for a boy, Laure decides to play along and innocently introduces herself as Mikael. So begins her adventure of a double
life, full of new friendships, first kisses and cumulative little lies. With her family discovering about her secret, and the new school term starting
soon, Laure will eventually have to come clean... But instead of leading us to a tragic finale, Sciamma confidently goes against the expected, and
offers an intelligent, sensitive approach to gender stereotyping and a tender portrayal of family relationships.
nové storočie | new century | 11
nové storočie | new century
Neprítomný
Ausente | Absent
Argentína | Argentina, 2011, 87 min., video
Réžia| Director: Marco Berger
Scenár | Screenplay: Marco Berger
Kamera | DOP: Tomás Pérez Silva
Strih | Editor: Marco Berger
Hrajú | Cast: Carlos Echevarria, Javier De Pietro, Antonella Costa
Práva | Rights: Rendez-vous Pictures
Premietacie časy | Screenings:
28. 9. 2011, streda | Wednesday
20:00, FTF VŠMU (K1)
v španielčine so slovenskými a anglickými tit. | In Spanish with
Slovak and Engl. subt.
Introvertný sredoškolák Martin pokukuje po svojom učiteľovi plávania. Jedného dňa spleťou malých lží dosiahne, že ho dobrosrdečný
učiteľ nechá prenocovať vo svojom byte...
Po hravom debute Plán B (uvedený na FFi 2010) o zamilovaní dvoch „heterosexuálnych“ mladíkov argentínsky režisér Marco Berger
potvrdil svoj výnimočný cit pre filmové rozprávanie i svojím druhým filmom, komornou drámou Neprítomný. Príbeh ambivalentného
vzťahu medzi adolescentom, ktorý objavuje svoju (homo)sexualitu, a zrelým heterosexuálnym mužom Berger rozpráva nelineráne,
využívaním elíps a originálnym zužitkovaním žánrových atribútov trileru.
Film získal na Berlinale 2011 queer ocenenie Teddy za najlepší hraný film.
Secondary school student Martin has a crush on his swimming teacher. One day, as a result of a number of little lies, his kind-hearted teacher
allows him to stay at his place overnight...
Following his playful debut Plan B about two ‘straight’ guys in love, Argentine director Marco Berger confirms his exceptional sense of film narrative with his second feature, intimate drama Absent. Berger depicts a story of ambivalent love between an adolescent boy discovering his (homo)
sexuality and a mature heterosexual man in a non-linear, elliptic way, originally utilising thriller genre elements.
The film received a queer Teddy Award for the best feature at Berlinale 2011.
Nikto neobstojí bez chyby
Nobody Passes Perfectly | Nobody Passes Perfectly
Dánsko | Denmark, 2009, 43 min., video
Réžia | Director: Saskia Bisp
Scenár | Screenplay: Saskia Bisp
Kamera | DOP: Minka Jakerson
Strih | Editor: Åsa Mosberg
Hrajú | Cast: Erik Hansen, Tomka Weiss
Práva | Rights: Embassy of Denmark/DFI
Premietacie časy | Screenings:
28. 9. 2011, streda | Wednesday - 17:00, FTF VŠMU (K2)
30. 9. 2011, piatok | Friday - 18:00, FTF VŠMU (K2)
v dánčine, nemčine a angličtine s anglickými a slovenskými tit. |
In Danish, German and English with English and Slovak subt.
Nikto neobstojí bez chyby je mozaikou rozhovorov a obrazov transľudí a ich najbližších o intímnych zákutiach zmeny rodu a sexuality. Film
predstavuje mysle a telá tých, ktorí prechádzajú zmenami, a rôznorodosť týchto skúseností. Keď sa moja „partnerka“ pomaly mení na muža,
som stále lesbou? To je len jedna z otázok, ktoré komplikujú bežné vnímanie rodu a pohlavia.
Nobody passes perfectly shows a mosaic of words and images of trans people and their intimates and brings up the secret coves of sexuality and
the process of transition. The movie explores the minds and bodies of those who transition and brings in a variety of individual experiences. Am
I still a lesbian when my “woman” changes to a man? That is just one of the questions complicating the usual ideas of gender and sex.
Ďakujeme | Special thanks to:
Odporúčame | We recommend:
Diskusia | Debate: Transfenomén na Slovensku 2 | Trans Phenomenon in Slovakia 2 (strana | page: 32)
12 | nové storočie | new century
nové storočie | new century
Rómeovia
Romeos | Romeos
Nemecko | Germany, 2011, 94 min., video
Réžia | Director: Sabine Bernardi
Scenár | Screenplay: Sabine Bernardi
Kamera | DOP: Moritz Schultheiß
Strih | Editor: Renata Salazar-Ivancan
Hrajú | Cast: Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries, Felix
Brocke
Práva | Rights: Media Luna New Films
Premietacie časy | Screenings:
28. 9. 2011, streda | Wednesday
20:15, FTF VŠMU (K2)
v nemčine s angl. a sloven. tit. | In German with English and Slovak
subt.
Lucas pracuje v domove pre seniorov, pravidelne cvičí, meria si obvod svalstva, zúfalo sa snaží dostať z dievčenskej ubytovne, v ktorej bol
„omylom“ ubytovaný... a zamiluje sa do miestneho Rómea Fabia. To, že obyčajný chlapec Lucas je ešte stále Miriam, vie len jeho najlepšia
kamarátka z detstva Ine a Lucas robí všetko pre to, aby to tak aj zostalo. Citlivo a realisticky spracovaný milostný príbeh na pozadí neľahkého
procesu zmeny pohlavia a vecí (predsudkov) s tým súvisiacich.
Lucas works in a senior home, does his bodybuilding, measures his muscles, desperately seeks for a way to get out of a girls΄ dormitory, where
he was “mistakenly” accommodated… and falls in love with a local Romeo named Fabio. Only his childhood friend Ina knows, Lucas is still a girl
named Miriam and he does everything in his power to keep it that way. Sensitive and realistic love story on the background of an uneasy process
of sex-change and things (prejudices) related to it.
Ďakujeme | Special thanks to:
Odporúčame | We recommend:
Diskusia | Debate: Transfenomén na Slovensku 2 | Trans Phenomenon in Slovakia 2 (strana | page: 32)
Tri
3 | Three
Nemecko | Germany, 2010, 119 min., 35 mm
Réžia | Director: Tom Tykwer
Scenár | Screenplay: Tom Tykwer
Kamera | DOP: Frank Griebe
Strih | Editor: Mathilde Bonnefoy
Účinkujú | Cast: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid
Striesow, Annedore Kleist, Angela Winkler
Práva | Rights: ASFK
Premietacie časy | Screenings:
otvárací film festivalu | Opening Night Film:
27. 9. 2011, utorok | Tuesday - 19:30, FTF VŠMU (K1)
30. 9. 2011, piatok | Friday - 17:45, FTF VŠMU (K1)
v nemčine s českými tit. | In German with Czech subt.
Jedného dňa ste už možno príliš starí na kino, hovorí sa vo filme Tri. Na lásku však nie ste starí nikdy. Hanna a Simon tvoria dlhoročný pár.
Simon si prvý bozk s Hannou pamätá aj po dvadsiatich rokoch. Ich spolunažívanie je pokojné. Nemajú deti, ani výrazné partnerské
problémy. Do Hanninho života však jedného dňa vstúpi Adam. A náhoda chce, že rovnaký muž o čosi neskôr vstúpi aj do Simonovho života.
Vznikne tak milenecký trojuholník, ktorého protagonisti o sebe nevedia. Dokedy to však vydrží? Najnovší film Toma Tykwera (Lola beží
o život, Parfum: Príbeh vraha) uviedli v hlavnej súťaži festivalu v Benátkach a získal tri Nemecké filmové ceny.
One day, you might find yourself too old for cinema, someone says in Three. But you are never too old for love. Hanna and Simon are a couple in a
long-term relationship. Even after twenty years, Simon can still remember their first kiss. They live together comfortably, with no children or major
relationship problems. One day though, Adam enters Hanna’s life. And by chance, slightly later the same man enters the life of Simon. This is how
begins a threesome in which the protagonists do not know one about another. But for how long? The latest film by Tom Tykwer (Run Lola Run, The
Perfume) premiered as part of the main competition in Venice and has received three German Film Awards.
Ďakujeme | Special thanks to:
nové storočie | new century | 13
V cudzej koži
Fremde haut | Unveiled
Nemecko | Germany, 2005, 97 min., 35 mm
Réžia | Director: Angelina Maccarone
Scenár | Screenplay: Judith Kaufmann, Angelina Maccarone
Kamera | DOP: Judith Kaufmann
Strih | Editor: Betina Böhler
Hrajú | Cast: Jasmin Tabatabai, Navíd Akhavan, Anneke Kim
Sarnau
Práva | Rights: MMM Film Zimmermann & Co GmbH
Premietacie časy | Screenings:
30. 9. 2011, piatok | Friday - 22:10, FTF VŠMU (K1)
3. 10. 2011, pondelok | Monday - 19:00, Aupark
v nemčine a perzštine s anglickými a slovenskými tit. | In German
and Persian with English and Slovak subt.
Mladej prekladateľke Faribe hrozí v rodnom Iráne po odhalení milostného pomeru s vydatou ženou smrť, preto sa odhodlá emigrovať do
Nemecka. Keďže ani tamojším úradom nedokáže povedať pravdu, hrozí jej vyhostenie. Šialená náhoda jej však poskytne možnosť získať
vytúženú „slobodu“, vykúpenú existenciou „v cudzej koži“ študenta Siamaka. Prežitie chudobného iránskeho emigranta v malom meste
závisí od čiernej, zle platenej práce, umenia skrývať svoju ženskosť a akceptovania kolegami, čo sa začína komplikovať po tom, ako sa Fariba/
Siamak zamiluje do kolegyne Anne. Koľko toho dokáže uniesť mladá žena zúfalo túžiaca po slobode milovať?
After a revelation of her love affair with a married woman, a young translator Fariba faces death in Iran, therefore she decides to immigrate to Germany. Unable to tell the truth to the German authorities, she faces a deportation. However, an unbelievable accident gives her a chance to reach
the “freedom”, redeemed in an “unveiled” existence of a student named Siamak. Survival of a poor Iranian immigrant in a small-town neighbourhood depends on the underpaid black work, art of not being a woman and an acceptance by his colleagues. Once Fariba/Siamak falls in love with
her co-worker Anne, the things are getting complicated. How much can a young woman bear, in her desperate fight for freedom to love?
Ďakujeme | Special thanks to:
Veľký teplý muzikál
Big Gay Musical | Big Gay Musical
USA, 2009, 91 min., video
Réžia | Director: Fred M. Caruso, Casper Andreas
Scenár| Screenplay: Fred M. Caruso
Kamera | DOP: Jon Fordham
Strih | Editor: Alexander Hammer
Hrajú | Cast: Jordan Bass, Celina Carvajal, Brent Corrigan, Joey
Dudding, Steve Hayes, John Hillner, Daniel Robinson
Práva | Rights: Embrem
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých chlapov | Gay Night
30. 9. 2011, piatok | Friday
23:59, Meteorit
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
Boh sa nudil, a tak si stvoril najskôr svet a potom človeka. Adam a Eva ho však rýchlo sklamali, a preto si ako náhradu za nich stvoril nový
párik – Adama a Steva. Adam a Eva im závideli, že môžu žiť v raji, odkiaľ ich Boh vyhnal, a tak sa Eva rozhodla z pomsty napísať Bibliu. Tak
začína divadelný muzikál – Adam a Steve, ako ich Boh stvoril, ktorého príbeh rámcuje film Veľký teplý muzikál. Namiesto prestížnych cien
na festivaloch film získava nadšenie divákov, a zaručene si pri ňom aj vy oddýchnete, pobavíte sa na homofóbii či náboženskom fanatizme
a mnohí pravdepodobne ocenia aj pohľad na vyšportované telá muzikálových tanečníkov.
God was bored, so he created the world and then the man. Adam and Eve soon brought disappointment, therefore as a substitute for them, he
created a new couple – Adam and Steve. Adam and Eve were jealous of the two men living in the paradise, from which they had been evicted, so
Eve, as an act of revenge, decided to write the Bible. This is how begins an Off-Broadway musical “Adam and Steve Just the Way God Made ‘Em“,
story of which frames the film The Big Gay Musical. Instead of prestigious festival awards, the film wins enthusiasm of audiences, and offers a relaxing, entertaining take on homophobia and religious fanaticism, and many are likely to appreciate a display of dancers’ athletic bodies.
Ďakujeme | Special thanks to:
����
14 | nové storočie | new century
Víkend
Weekend | Weekend
Veľká Británia | United Kingdom, 2011, 96 min., video
Réžia | Director: Andrew Haigh
Scenár | Screenplay: Andrew Haigh
Kamera | DOP: Ula Pontikos
Strih | Editor: Andrew Haigh
Hrajú | Cast: Tom Cullen, Chris New a ďalší/and others
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých chlapov | Gay Night:
30. 9. 2011, piatok | Friday - 23:59, Meteorit
1. 10. 2011, sobota | Saturday - 22:30, FTF VŠMU (K1)
v angličtine so slovenskými tit. | in English with Slovak subt.
Veríte v lásku na prvý pohľad (hoci aj mierne zakalený alkoholom)? Plavčík Russell sa po noci strávenej v gay bare zobudí síce vo svojom byte, vedľa neho však leží Glen, ktorého stretol večer predtým. Zdá sa, že obaja muži nemajú až tak veľa spoločného. Po víkende
strávenom sexom, užívaním drog a najmä rozhovormi na najrôznejšie témy sa to len potvrdí. Napriek tomu Russela a Glena k sebe
niečo neprekonateľne priťahuje. Lenže osud veci už dopredu zariadil inak. Víkend, ktorý zaujme aj aj civilnými hereckými prejavmi Toma
Cullena a Chrisa Newa, ocenili na festivaloch v Los Angeles, Nashville či texaskom Austine. Cenu divákov mu udelili na GLBT festivaloch
v San Franciscu a Toronte. Jeho režisér Andrew Haigh začínal ako asistent strihu a podieľal sa napríklad na niekoľkých filmoch Ridleyho
Scotta či na snímke Mister Lonely známeho nezávislého režiséra Harmonyho Korina. Haigh zaujal už svojím celovečerným debutom Greek
Pete v roku 2009. Príbeh londýnskeho call boya mu vyniesol ceny z Atlanty a Los Angeles. Ešte predtým ho prestížny magazín Screen
International zaradil medzi Stars of Tomorrow.
Do you believe in love at first sight (even slightly blurred by alcohol)? After a night spent at a gay bar, Russell wakes up in his flat and Glen, whom
he met the previous evening, is lying next to him. It seems that they haven’t got that much in common. A weekend spent with sex, taking drugs and
conversations will only prove it. Still, there is an immense attraction between them. However, fate arranged things differently. Weekend impresses
with natural acting performances and has been awarded at several festivals. Director Andrew Haigh made his way into the film industry as an
assistant editor, working on films of Ridley Scott.
Zabil som svoju matku
Je tué ma mère | I Killed My Mother
Kanada | Canada, 2009, 96 min., 35 mm
Réžia a scenár | Director and screenplay: Xavier Dolan
Kamera | DOP: Stéphanie Weber Biron
Strih | Editor: Hélène Girard
Hrajú | Cast: Xavier Dolan, Anne Dorval, François Arnaud, Niels
Schneider, Patricia Tulasne, Suzanne Clément
Práva | Rights: Rezo Films
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday - 20:30, FTF VŠMU (K1)
3. 10. 2011, pondelok | Monday - 21:00, Aupark
vo francúzštine so slovenskými a anglickými tit. | in French with
Slovak and English subt.
Každý niekedy nenávidel svoju matku. Niekto na sekundu, niekto celý rok. Tvrdí to Hubert, hrdina kanadského filmu Zabil som svoju matku.
Šestnásťročný gej, ktorý žije bez otca, si myslí, že ak by sa hľadala najhoršia matka na svete, museli by prstom ukázať na tú jeho. Film Zabil
som svoju matku je kolobehom hádok a udobrovaní a zároveň sviežo nakrútenou analýzou vzťahu dospievajúceho syna a matky. Film získal
takmer tridsiatku cien, tri z nich boli z festivalu v Cannes. V čase, keď ho tu premietali, mal jeho režisér Xavier Dolan, ktorý zároveň vo filme
stvárnil hlavnú úlohu, iba 20 rokov. Dolana slovenskí diváci poznajú aj vďaka jeho druhému filmu Imaginárne lásky.
Everybody has hated their mother at some point. Someone just for a second, someone for the whole year. So claims Hubert, the main protagonist
of the film I Killed My Mother. This sixteen year old gay, living without a father, thinks that if there were to be a worldwide search for the worst
mother, his one would have to come up first. I Killed My Mother unfolds as a cycle of arguments and reconciliations, while offering a refreshingly
depicted analysis of a relationship between an adolescent son and his mother. The film has received almost thirty awards, three of them from
Cannes. At the time of its premiere there, the director Xavier Dolan, who also stars as the main character, was only 20 years old. Slovak audiences
may know Dolan also thanks to his second feature Heartbeats.
nové storočie | new century | 15
Krátke filmy | Shorts
Premietacie časy | Screenings:
30. 9. 2011, piatok | Friday
18:00, FTF VŠMU (K2)
Sprcha | La Ducha | The Shower
Maria Jose San Martin, Čile | Chile, 2010, 10 min.,
Marianne Mayer-Beckh
Elisa dostala prácu mimo krajiny a Manuela, ktorá s ňou päť rokov žila, sa rozhodla, že s Elisou neodíde. Kto sa však postará o mačku? Pohyby dvoch nahých
tiel, ich dotyky, gestá, pohľady v zrkadlách a zvuk tečúcej sprchy odhaľujú smútok posledných chvíľ strávených v malej kúpeľni. Výnimočný film natočený v
jedinom zábere získal tento rok cenu DAAD na festivale v Berlíne.
Elisa has found a job abroad and Manuela, who has lived with her for five years,
decides that she isn’t coming with her. After all, who will look after the cat? The movements of their naked bodies, their touches, gestures, looks in
the mirror, and the sound of the running shower form a picture of a sad farewell set in a small bathroom. Extraordinary movie shot in one shot,
received the DAAD Award at this year’s Berlinale.
Ďakujeme | Special thanks to: Art Film Fest
Och, božemôj! | Oh, My God! | Oh, My God!
Anne Sewitsky, Nórsko | Norway, 2008, 9 min., NFI
Och, božemôj s humorom pozoruje, ako deti vnímajú a interpretujú sexualitu.
Film sa tiež očami dospelých spätne pozerá na snahu zapadnúť a urobiť všetko
preto, aby sme sa stali rešpektovanými členmi spoločnosti. Film Och, božemôj
je však predovšetkým o orgazme.
Oh, My God! is a humorous observation of children´s interpretations and experiences of sexuality. The film also looks back through grown-up eyes at the reality of being
part of the “in-crowd” and the lengths to which one is prepared to go to become
a respected member. But first and foremost Oh, my God! is a film about the orgasm.
Ďakujeme | Special thanks to: The Royal Norwegian Embassy
Bozk | The Kiss | The Kiss
Ashlee Page, Austrália | Australia, 2010, 16 min.
Alkohol, nepokojné hormóny a vidina chladnej vody zavedú dve dospievajúce
tínedžerky k opustenej vodnej nádrži. Tu rýchlo skončí priateľstvo, dôverné rozhovory o sexe a začína sa neúprosný boj o holý život.
Alcohol, restless hormones and the temptation of cool water lures two teenage
girls to an abandoned reservoir. But the friends’ intimate chatting is suddenly interrupted, and a relentless struggle for survival begins.
Ďakujeme | Special thanks to: Art Film Fest
Plešivec | Skallamann | Baldguy
Maria Bock, Nórsko | Norway, 2011, 12 min., NFI
Vitálny muzikál o tom, že môžete byť tým, čím chcete, a milovať, koho chcete.
Príbeh boja mladého muža za lásku a akceptáciu v energickom muzikáli
o tom, že môžete byť samým sebou a slobodne milovať. Film o zakázanej
a nekonečnej láske a riziku straty, ktoré hrozí, keď sú rozhodnutia v rozpore
s tým, čo je všeobecne morálne akceptované.
A vital musical film about being who you are and loving whoever you want. A story
about a young man’s quest for love and acceptance, all in a lively musical film
about being yourself and loving whoever you want. This is a film about forbidden
and boundless love and the risk of losing everything when your choice is head on
with the morally accepted.
Ďakujeme | Special thanks to:
16 | nové storočie | new century
fragmenty Izraela | fragments of Israel
Fragmenty Izraela | Fragments of Israel
Izrael patrí v súčasnosti ku krajinám s pomerne vysokou mierou tolerancie a akceptácie neheterosexuálnej menšiny, a to
nielen vzhľadom na región Stredného východu, ale i v porovnaní s Európou a americkým kontinentom. Zároveň sa však ťažko
pri zmienke o Izraeli vyhneme konfrontácii s ortodoxnou židovskou vierou, ktorá dvere pred homosexualitou nekompromisne
zatvára. Šesť filmov, ktoré uvedieme na tohoročnom FFi, sú len fragmentom z LGBT produkcií, ktoré v posledných rokoch
v Izraeli vznikajú. Snažili sme sa ich vybrať tak, aby predstavili konfrontáciu ortodoxnej viery s homosexualitou (Oči dokorán
otvorené, Tajomstvá), ale i súčasnú liberálnu stránku Izraela (Joe + Belle), a zároveň poskytli obraz toho, ako v spoločnosti
k tejto liberalizáciu v priebehu posledných dvadsiatich rokoch prichádzalo (dokumentárny film Teplé dni).
A samozrejme, predstavíme i dva tituly pravdepodobne najznámejšieho izraelského gejského režiséra Eytana Foxa
– (melo)drámu z prostredia armády Jossi a Jagger a úplne nový Foxov televízny projekt, muzikál Mary Lou, ktorý sa v súčasnosti
v Izraeli teší veľkej pozornosti.
Now, Israel is a country with a relevantly high degree of tolerance and acceptance of a non-heterosexual minority, this not only in
relation to the Middle East region, but also in comparison with Europe and American continent. However, when mentioning Israel,
we cannot avoid a confrontation with an orthodox Jewishness, uncompromisingly closing its door to homosexuality. Six films to
be screened at this year´s FFi are only a fragment of LGBT productions from the last years. When selecting, we have tried to present confrontation of the orthodox faith and homosexuality (Eyes Wide Open, The Secrets), but also the contemporary liberal Israel
(Joe+Belle), and to provide a picture of how this liberalisation have been progressing during the last 20 years (documentary Gay
Days).
And, of course, we will also present two films by probably the most famous Israeli gay director, Eytan Fox – (melo)dramatic film
Yossi and Jagger set in the army and the brand new Fox´s television project, a musical, Mary Lou, now having a very wide attention
in Israel.
fragmenty Izraela | fragments of Israel | 17
fragmenty Izraela | fragments of Israel
Joe + Belle
Joe + Belle | Joe + Belle
Izrael | Israel, 2011, 80 min.,video
Réžia | Director: Veronica Kedar
Scenár | Screenplay: Stav J. Davis, Veronica Kedar
Kamera | DOP: Ron Haimov
Strih | Editor: Daniel Keysary
Hrajú | Cast: Veronica Kedar, Sivan Levy, Irit Gidron
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
16:30, FTF VŠMU (K1)
v hebrejčine, angličtine a francúzštine so slovenskými tit. | In
Hebrew, English and French with Slovak subt.
Temná komédia o dvoch dievčatách, ktoré sa na ceste z Tel Avivu do Sderotu zamilujú do svojej krajiny a do seba navzájom. Joe, frustrovaná
drogová dílerka, a Belle, francúzska psychopatka, sa po náhodnom stretnutí nedobrovoľne zapletú do vraždy v centre Tel Avivu a zrazu sa
musia zbaviť mŕtvoly a unikať pred políciou. Ako im táto dlhá a náročná cesta zmení život? Náhodné stretnutie sa postupne pretavuje do
lásky, ktorá môže existovať len na jedinom mieste – v Sderote, meste pod neustálou raketovou paľbou.
A dark comedy about two girls falling in love with their country and each other on their journey from Tel Aviv to Sderot. Joe, a frustrated drug dealer
and Belle, a French psychopath, meet and unintentionally get involved in the murder in the centre of Tel Aviv. Suddenly, they have to get rid of the
body and escape the police. How this long and difficult journey changes their lives? This coincidental encounter becomes a true love story that can
only exist in one place - Sderot, the ongoing target of rocket attacks.
Jossi a Jagger
Yossi & Jagger | Yossi & Jagger
Izrael | Israel, 2002, 65 min., 35 mm
Réžia | Director: Eytan Fox
Scenár| Screenplay: Avner Berheimer
Kamera | DOP: Yaron Sharf
Strih | Editor: Yosef Grunfeld
Hrajú | Cast: Ohad Knoller, Yehuda Levi, Assi Cohen, Hani
Furstenberg, Sharon Reginiano, Aya Steinovitz
Práva | Rights: Fortissimo Films
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday
19:00, FTF VŠMU (K1)
v hebrejčine so slovenskými a angl. tit. | In Hebrew with Slovak and
English subt.
Je mužnejší Pepek námorník alebo pes Pluto? Pluto alebo Jean-Claude Van Damme? Aj takýmito rečami si krátia čas vojaci z roty, ktorá pri
izraelsko-libanonských hraniciach číha na nepriateľa. Rotu vedie Jossi. S Liorom, ktorého prezývajú Jagger, majú tajomstvo. Jagger sníva
o tom, že keď skončí základnú vojenskú službu, opustí armádu aj Jossi a konečne budú môcť žiť otvorene ako pár. Jossi je zdržanlivejší. Ich
plánmi však zamieša vojnová realita. Príbeh zakázanej lásky medzi dvomi izraelskými vojakmi z dielne uznávaného režiséra Eytana Foxa
získal dve ceny izraelskej televíznej akadémie, ceny divákov na festivaloch v Miláne či Turíne a predstaviteľ Jossiho Ohad Knoller sa na
newyorskom festivale Tribeca tešil z ceny pre najlepšieho herca.
Who is manlier? Popeye or Pluto? Pluto or Jean-Claude Van Damme? This is also the way how to make your time run faster, if you are a soldier
guarding Israeli-Lebanese border. The platoon is lead by Yossi, sharing a common secret with Lior, nicknamed Jagger. Jagger dreams of open life
as a pair with Yossi, once his military service is over, but Yossi is reserved in this. Their plans, however, are shaken by the war reality. The story of
a forbidden love between two Israeli soldiers, made by a renowned Israeli director Eytan Fox has received two Israeli Television Academy awards,
Audience prizes in Milano or Torino and Ohad Knoller (Yossi) has received the Best Actor prize at Tribeca in New York.
18 | fragmenty Izraela | fragments of Israel
fragmenty Izraela | fragments of Israel
Mary Lou
Tamid oto chalom | Mary Lou
Izrael | Israel, 2010, 151 min., video
Réžia | Director: Eytan Fox
Scenár | Screenplay: Shiri Artzi
Kamera | DOP: Yaron Schlarf
Strih | Editor: Rom Omer
Hrajú | Cast: Ido Rozenberg, Yedidia Vital, Alon Levi, Dana
Frider, Maya Dagan, Ze’ev Revach, Svika Pick
Práva | Rights: Nancy Fishman Film Releasing
Premietacie časy | Screenings:
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
13:00, FTF VŠMU (K2)
v hebrejčine s anglickými a slovenskými tit. | In Hebrew with
English and Slovak subt.
Poznáte Sviku Picka? Populárny izraelský spevák vyzerá ako Ozzy Osbourne, pre Izraelčanov je však podľa režiséra Eytana Foxa jeho hudba
niečím podobným ako pre svet hudby skupina ABBA. A práve Pickove chytľavé pesničky sú dôležitou súčasťou deja filmu Mary Lou. Keď mal
Meir desať rokov, odišla mu mama. Meir si myslí, že išla za svojím snom. Chcela sa stať vokalistkou populárneho izraelského speváka Sviku
Picka. Po strednej škole sa preto Meir vyberie do Tel Avivu, aby stratenú mamu našiel. Namiesto nej však nachádza skupinu travesty umelcov,
ktorí si hovoria Sväté krídla, a stanú sa mu druhou rodinou. Režisér Eytan Fox, ktorý je pod týmto šarmantným muzikálom podpísaný, je na
FFi zastúpený aj filmom Jossi a Jagger.
Have you ever heard of Svika Pick? This popular Israeli singer looks like Ozzy Osbourne, however, according to Eytan Fox, his music is for Israeli
people something like ABBA for the world of music. And it is Pick’s catchy tunes that make an important part of the story of “Mary Lou”. When Meir
was 10 years old, his mother left. Meir thinks she left to fulfil her dream, to be a vocalist for Svika Pick. Therefore, Meir goes to Tel Aviv after high
school, to find her. However, he finds travesty group called “Holy Wings” instead, that eventually becomes his second family. Eytan Fox, an author
of this charming musical, is also represented at this year’s FFi by another film, Yossi and Jagger.
Oči dokorán otvorené
Einaym pkuhot | Eyes Wide Open
Izrael, Francúzsko, Nemecko | Israel, France, Germany, 2009,
91 min., 35 mm
Réžia | Director: Haim Tabakman
Scenár| Screenplay: Merav Doster
Kamera | DOP: Axel Schneppat
Strih | Editor: Dov Steuer
Hrajú | Cast: Zohar Strauss, Ran Danker, Ravit Rozen
Práva | Rights: Films Distribution
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday - 14:30, FTF VŠMU (K1)
4. 10. 2011, utorok | Tuesday - 20:20, Aupark
v hebrejčine s anglickými a slovenskými tit. | In Hebrew with
English and Slovak subt.
Aaron je rešpektovaný mäsiar v uzavretej, prísne ortodoxnej židovskej komunite v Jeruzaleme. Žije striedmy život, je plne oddaný svojej
rodine, práci a viere. Po smrti svojho otca ako pomocníka do obchodu prijme študenta Ezriho. Medzi mužmi postupne vzniká silná
príťažlivosť a Aaronov svet jasných pravidiel sa s narastajúcou túžbou kompletne rozpadá. Necháva sa pohltiť nemysliteľnou láskou, na čo
okolie nekompromisne reaguje...
Tklivá melodráma nasiaknutá potláčanými citmi sa vyhýba exaltovaným gestám, plynie nenápadne, v tichosti, čím sa paradoxne násobí
intenzita jej existenciálnej naliehavosti.
Aaron is a respectable butcher in a closed, strictly orthodox Jewish community in Jerusalem. He lives a modest life, fully dedicated to his family,
work and faith. After the death of his father, he hires a helping hand to the shop. Ezri, a good-looking student is hired. A very strong attraction soon
develops between the men, and Aaron’s world of fixed rules shatters with his growing desire. He is totally consumed by love, and the community,
with their eyes wide open, reacts uncompromisingly...
fragmenty Izraela | fragments of Israel | 19
fragmenty Izraela | fragments of Israel
Tajomstvá
Ha-sodot | The Secrets
Izrael | Israel, 2007, 120 min., 35 mm
Réžia| Director: Avi Nesher
Scenár| Screenplay: Hadar Galron, Avi Nesher
Kamera | DOP: Michel Abramowicz
Strih | Editor: Isaac Sehayek
Hrajú | Cast: Ania Bukstein, Michal Shtamler, Fanny Ardant,
Adir Miller
Práva | Rights: WestEnd Films LLP
Premietacie časy | Screenings:
30. 9. 2011, piatok | Friday - 20:00, FTF VŠMU (K1)
4. 10. 2011, utorok | Tuesday - 18:00, Aupark
v hebrejčine s anglickými a slovenskými tit | In Hebrew with
English and Slovak subt.
Rabínova dcéra Noemi, vychovávaná v ortodoxnej spoločnosti, v ktorej sa muž pred svadbou nesmie ženy doslova ani dotknúť, sa rozhodne odložiť vydaj a namiesto toho študovať v dievčenskom seminári. Po stretnutí s voľnomyšlienkárskou spolužiačkou Michelle si začne
uvedomovať, že jej nechuť do svadby nie je spôsobená iba túžbou dokázať, že sa vyrovná mužom. Nové obzory jej začne otvárať aj snaha
pomôcť ťažko chorej, tajomnej Anouk, v pôvabne dokonalom stvárnení Fanny Ardant. Film získal osem nominácií na ceny Izraelskej filmovej
akadémie.
Noemi, a Rabbi’s daughter raised in an orthodox society where the slightest touch between a man and a woman is forbidden, decides to postpone
her wedding and study in a girls΄ seminary. Meeting with a free-thinking Michelle leads her to admit that postponing a wedding was not triggered
only by a desire to reach an equal position to men. New way of thinking also appears with her efforts to help seriously ill and mysterious Anouk,
charmingly portrayed by Fanny Ardant. The film received eight Israeli Film Academy Award nominations.
Teplé dni
Hazman havarod | Gay Days
Izrael | Israel, 2009, 71 min., video
Réžia| Director: Yair Qedar
Kamera | DOP: Dror Levendiger, Itzik Portal
Strih | Editor: Eyal Or
Hrajú | Cast: Michal Eden, Ellyot, Uzi Even, Yossi Even-Kama,
Eytan Fox, Amit Kama, Gal Uchovsky, Amalia Ziv
Práva | Rights: Norma Productions
Premietacie časy | Screenings:
1. 10. 2011, sobota | Saturday
17:30, FTF VŠMU (K2)
v hebrejčine s angl. a slovenskými tit. | in Hebrew with English
and Slovak subt.
Keď v roku 1998 zvíťazila na Veľkej cene Eurovízie transsexuálna speváčka Dana International, bolo to veľké víťazstvo nielen pre Izrael, ale aj pre
tamojšiu GLBT komunitu. A možno aj malý zázrak. Ešte koncom osemdesiatych rokov bola totiž homosexualita v Izraeli trestná. Túto komunitu
ľudí monitorovala a terorizovala polícia a ak sa k svojej orientácii hlásili, o niektorých zamestnaniach mohli iba snívať. Film Teplé dni dokumentuje prerod vo vnímaní neheterosexuálnych ľudí majoritou na niekoľkých konkrétnych životných príbehoch. Sleduje zrod novej generácie, ktorá
sa neospravedlňuje, ani necíti vinu, ale uvedomuje si svoju jedinečnosť. Súčasťou snímky sú aj ukážky z izraelských filmov s gejskou tematikou
a zaujímavé archívne zábery.
When in 1998 Dana International won the Eurovision Grand Prix, this was a major victory not only for Israel, but also for its LGBT community. And
perhaps also a little miracle. Back in the late 1980s, homosexuality in Israel was still a punishable offence. The gay community was monitored and
terrorised by the police, and many jobs were out of reach for those who openly admitted their sexual orientation. With several authentic life stories,
Gay Days documents the change in the way the majority has perceived non-heterosexual people. It follows the birth of a new generation that does
not apologise, feels no guilt and is proud of its uniqueness. Also included are clips from Israeli gay films and a compelling archival footage.
20 | fragmenty Izraela | fragments of Israel
zlatý fond | classics
Zlatý fond | Classics
Ťažko hľadať dôslednejší dokument o dejinách zobrazovania gejpostáv na hollywoodskom filmovom plátne ako film Zakázané
plátno Ameriky. Dokument mapuje situáciu od začiatku dejín kinematografie až po polovicu 90. rokov minulého storočia. Teda
obdobie, ktoré by sme mohli zjednodušene nazvať obdobím pred velebenou a komerčne úspešnou Skrotenou horou Anga
Leeho, filmom, ktorý definitívne potvrdil obrat v zobrazovaní LGBT postáv v americkom mainstreamovom filme. Zakázané
plátno Ameriky je sprievodcom kľúčovými americkými filmami, ktoré sa viac či menej otvorene pohrávali s problematikou
homosexuality, či sa jej dotýkali, zároveň je živou prehliadkou ich – z hľadiska LGBT čítania filmov – kľúčových scén. V neposlednom rade je nasýtený zaujímavými interpretačnými prístupmi a komentármi hollywoodskych hviezd a osobností (Tony
Curtis, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Susan Sarandon a ďalší) k týmto filmom, osobností, ktoré pomohli tomu, aby gejovia na
plátne neboli vykresľovaní len ako stereotypizované karikatúry predstavy xenofóbnej väčšiny o homosexuáloch.
Je zrejmé, že dokument tohto druhu sa skôr či neskôr musel objaviť v sekcii Zlatý fond, v sekcii, ktorej ambíciou je priebežný
návrat k starším filmom, ktoré píšu dejiny gej/queer kinematografie.
Nesmierne úspešná prvotina spisovateľky Jeannette Winterson Na svete nie sú len pomaranče nepochybne patrí ku kľúčovým
referenčným knihám (nielen filmového) lesbického sveta. Domnievame sa, že uvedenie adaptácie románu je vhodným
doplnkom tohtoročnej značne literárne zameranej lesbickej ponuky filmov, ktorej dominuje sekcia adaptácií románov Sarah
Waters. Na svete nie sú len pomaranče sú dôsledným záznamom procesu prebúdzania vlastnej identity a vymaňovania sa zo
zovretia deformovaných výkladov viery v Boha.
Trojicu filmov sekcie Zlatý fond uzatvára trpkovtipný životopisný hraný film o nekompromisne svojskom spisovateľovi a gayikone 70. rokov Quentinovi Crispovi s dokonalým Johnom Hurtom v hlavnej úlohe. Film je adaptáciou Crispovej rovnomennej
autobiografie Nahý štátny zamestnanec. Jeden z najpozoruhodnejších filmov tohoročného programu FFi.
We can only hardly find the more precise documentary on history of portraying gay characters in Hollywood screen than The
Celluloid Closet. The documentary maps the situation, from the beginning of history of cinema until the first half of 90s. This is the
period we could simply call “a period before the celebrated and commercially successful Ang Lee´s Brokeback Mountain”, a film
that definitely confirmed a twist in portraying LGBT characters in the American mainstream cinema. The Celluloid Closet is a guide
throughout key American films, more or less openly touching the topic of homosexuality, and a vivid parade of the key scenes from
the perspective of LGBT film reading. Last, but not least, is it filled with interesting interpretation attitudes and comments of Hollywood stars (Tony Curtis, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Susan Sarandon and others) on these films – stars and celebrities who have
helped to create gays on screen without stereotyped caricatures in minds of xenophobic majority.
It is obvious that such documentary had to appear one day in the Classics section, as it is a section focused on older films that somehow represent breakthroughs in the history of gay/queer cinema.
A very successful debut of Jeannette Winterson, an author of The oranges are not the only fruit, is undoubtedly one of the key reference books of (not only) Lesbian film world. We believe this adaptation is a good supplement to this year´s predominantly literally
focused Lesbian selection of films, dominated by Sarah Waters’s adaptations. The oranges are not the only fruit is a detailed record
of awakening the main character´s identity and her freeing from the grip of deformed interpretation of faith in God.
The third Classics film is a bitter-sweet biography of an uncompromisingly original writer and gay icon of the 70s, Quentin Crisp,
with a perfect John Hurt playing the main character. The film is an adaptation of Crisp´s autobiography The Naked Civil Servant.
One of the most significant films of this year´s FFi programme.
zlatý fond | classics | 21
zlatý fond | classics
Na svete nie sú len pomaranče
Oranges Are Not the Only Fruit | Oranges Are Not the Only Fruit
Veľká Británia | United Kingdom, 1989, 165 min., video
Réžia| Director: Beeban Kidron
Scenár| Screenplay: Jeanette Winterson
Kamera | DOP: Ian Punter
Strih | Editor: John Strickland
Hrajú | Cast: Emily Aston, Cathryn Bradshaw, Geraldine McEwan, Margery Withers
Práva | Rights: BBC Active
Premietacie časy | Screenings:
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
18:15, FTF VŠMU (K2)
v angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
Jess vychováva prísna, fanaticky založená matka, ktorá je zvyknutá za svoje presvedčenie bojovať s celým svetom, svoju dcéru však miluje
a keď ohluchne, do nemocnice jej nosí pomaranče – to pravé ovocie. Len nerada a pod hrozbou väzenia pošle dcéru do školy, kde Jess
prvýkrát začne klásť otázky a spočiatku len v sebe spochybňovať to, čomu doteraz verila. Keď si uvedomí, že sa zamilovala do svojej kamarátky Melanie, bude si musieť spomenúť na nevyčerpateľnú silu svojej matky, aby dokázala bojovať tiež – tentoraz však v prvom rade práve
s matkou, až potom s celým svetom... na svete predsa nie sú len pomaranče.
Jess is raised up by a strict, fanatical mother, fighting for her belief with the whole world, however deeply loving her daughter. When Jess loses her
sense of hearing, mother brings her oranges to the hospital – the best fruit. Threatened by a prison, she reluctantly sends Jess to school, where the
girl for the first time questions all she believed in. When she realises she fell in love with her friend Melanie, she would have to find all her mother’s
strength to fight – above all, with her mother, and then with the rest of the world… because oranges are not the only (best) fruit.
Nahý štátny zamestnanec
The Naked Civil Servant | The Naked Civil Servant
Veľká Británia | United Kingdom, 1975, 78 min., video
Réžia| Director: Jack Gold
Scenár| Screenplay: Philip Mackie podľa autobiografie Quentina Crispa (based on the autobiography of Quentin Crisp)
Kamera | DOP: Mike Fash
Strih | Editor: Mike Taylor
Hrajú | Cast: John Hurt, Liz Gebhardt, Patricia Hodge, Stanley
Lebhor
Práva | Rights: Fremantle Media
Premietacie časy | Screenings:
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
20:30, FTF VŠMU (K1)
v angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
Určite ste už počuli Stingovu pieseň Englishman in New York (Angličan v New Yorku). Viete, o kom tam spieva? Volá sa Quentin Crisp a
považujú ho za prvého Angličana, ktorý sa otvorene hlásil k homosexualite. Film je adaptáciou jeho autobiografie a svoj okázalý život v ňom
divákom predstaví samotný Crisp. Vo filme ho geniálne a nenapodobiteľne stvárňuje John Hurt vo svojej snáď životnej úlohe. Táto adaptácia
urobila z outsidera Crispa ikonu hnutia za práva gejov a uznávanú „kráľovnú módy“.
Have you ever listened to Sting’s “Englishman in New York”? And did you know who that Englishman was? His name is Quentin Crisp and is widely
regarded as being the first Englishman to openly declare his homosexuality. The film is an adaptation of his autobiography and Crisp himself puts
in an appearance in order to introduce the audience into his flamboyant life. John Hurt is performing in a congenial dignity as Crisp, while the
adaptation itself turned the real Crisp into an icon of the gay rights movement and a universally accepted ‘fashion queen’.
22 | zlatý fond | classics
zlatý fond | classics
Zakázané plátno Ameriky
The Celluloid Closet | The Celluloid Closet
USA, 1995, 102 min., video
Réžia| Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Scenár| Screenplay: Vitto Russo, Rop Epstein, Jeffrey Friedman, Sharon Wood, Amistad Maupin
Kamera | DOP: Nancy Schreiber
Strih | Editor: Jeffrey Friedman, Arnold Glassman
Účínkujú | Cast: Lily Tomlin, Tony Curtis, Susie Bright, Arthur
Laurents, Whoopi Goldberg, Amistad Maupin, Harvey Fierstein,
Quentin Crisp, Tom Hanks
Práva | Rights: Film Transit International
Premietacie časy | Screenings:
29. 9. 2011, štvrtok | Thursday
18:00, FTF VŠMU (K2)
v angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
„Na to, aby ste chceli ísť do postele s Catherine Deneuve, nemusíte byť opitá. A je jedno, s kým ste spávali dovtedy,“ hovorí Susan Sarandon
o svojej úlohe v „upírsko-lesbickom“ filme Hlad z roku 1982. Tento postoj je výsledkom dlhotrvajúceho procesu potláčania a negatívneho
zobrazovania homosexuality, ale aj postupného nenápadného vkladania homosexuálnych podtextov do filmov ako Ben Hur, pod prísnym dohľadom Haysovho kódexu a katolíckej Légie slušnosti. O tom, ako filmy ovplyvňovali vnímanie homosexuálov v spoločnosti, hovorí množstvo filmových osobností a filmovým komentárom nás sprevádza hlas herečky Lily Tomlin, jednej z prvých otvorených lesieb vo
filmovom svete.
“You wouldn’t have to get drunk to bed Catherine Deneuve, I don’t care what your sexual history to that point had been”, comments Susan Sarandon on her role in “vampire-lesbian” film The Hunger (1982). This attitude arises from a long-term covering-up and negative portraying of
homosexuality, but also from a gradual inconspicuous inserting of homosexual subtexts into films like Ben Hur, under a strict supervision of the
Hays Code and the catholic Legion of Decency. Many film industry personalities give their views on how films have been influencing a public in
perceiving homosexuality. Commentary is read by Lily Tomlin, one of the first outed lesbian in the film world.
Ďakujeme | Special thanks to:
����
zlatý fond | classics | 23
sarah waters
Sarah Waters
O kriminalizácii mužskej homosexuality vo viktoriánskom Anglicku máme paradoxne k dispozícii rozsiahly fond historických
dokumentov, čo však nemožno povedať o histórii lesbizmu. Musíme sa spoliehať na fragmenty, narážky a zapĺňať prázdne
miesta. To sa už od prelomového úspechu románu Špičkou jazyka darí robiť Sarah Waters, ktorá sa pri spätnom vkladaní lesieb
do histórie spolieha na svoje rozsiahle historické znalosti. Ďalšími románmi Affinity, Zlodejka a Nočná hliadka sa z nej stala
nesmierne angažovaná a tvorivá autorka, realisticky zobrazujúca lesbickú vášeň a píšuca pútavé dramatické príbehy. Preslávil
ju však práve román Špičkou jazyka vydaný v roku 1998 a jeho následná dramatizácia televíziou BBC, v ktorej sa zobrazoval
neznámy život lesieb v minulosti.
Criminalisation of male homosexuality in Victorian England paradoxically provided extensive historical documentation, but when it
comes to lesbian history, we are only left with fragments, hints and huge gaps. Since the groundbreaking success of her debut novel
Tipping the Velvet, British novelist Sarah Waters has been filling these gaps and writing lesbians back into history, which she has extensively researched. With her following historical lesbian fiction novels The Affinity, Fingersmith and The Night Watch, she has built
a career as a highly engaging and imaginative writer, vividly portraying lesbian passion and dramatic stories with gripping twists.
But it was her debut Tipping the Velvet, published in 1998 (and taking its name from a Victorian slang for cunnilingus) and its subsequent BBC dramatisation, depicting the unseen lives of lesbians of the past, that instantly put her in the spotlight of our attention.
24 | sarah waters
sarah waters
Nočná hliadka
The Night Watch | The Night Watch
Veľká Británia | United Kingdom, 2011, 90 min., video
Réžia| Director: Richard Laxton
Scenár| Screenplay: Paula Milne, Sarah Waters
Kamera | DOP: David Katznelson
Strih | Editor: Philip Kloss
Hrajú | Cast: Jodie Whittaker, Anna Maxwell Martin, Anna
Wilson-Jones, Harry Treadaway
Práva | Rights: BBC Active
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých žien | Lesbian Night:
1. 10. 2011, sobota | Saturday - 23:59, Meteorit
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday - 14:30 (K1)
v angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
Vo fascinujúcej adaptácii štvrtého bestselleru Sarah Waters, Nočná hliadka, sa preplietajú príbehy štyroch mladých Londýnčaniek, odohrávajúce sa na pozadí turbulentného Londýna 40. rokov. Kay, ktorá bola počas vojny šoférkou záchrannej služby, dnes bezcieľne brázdi ulice
v mužskom obleku, zatiaľ čo jej bývalá láska Helen pracuje v zoznamovacej agentúre s Viv, ktorej brat ukrýva desivé tajomstvo. Pri spätnom
rozprávaní postupne opúšťame povojnovú strohosť a odhaľujeme nebezpečenstvo sirén, leteckých náletov, ale aj zintenzívnených emócií.
Vojna poskytla postavám neviditeľnosť, v ktorej mohli narúšať rodové stereotypy a objavovať svoju sexualitu, a ich príbehy sú plné lásky,
nádeje, odvahy, ale aj tráum a zrád. Hlavné postavy sa snažia nájsť zmysel vlastných identít v čase vojny a po nej.
A fascinating adaptation of Sarah Waters’ bestselling fourth novel, The Night Watch is an interlinked tale of four young characters, set against
the turbulent backdrop of the Forties London. Wartime ambulance driver Kay now aimlessly roams the streets in men’s clothes, while her ex-lover
Helen runs a match-making agency with Viv, whose gay brother Duncan hides a terrible secret. A backward narrative gradually moves from postwar austerity to a danger zone of wartime sirens, air raids and heightened emotions, which also provided invisibility for the Londoners to explore
their gender roles and sexualities. Their stories of love, hopes, bravery, but also traumas and betrayals, uncover characters struggling to make sense
of their identities during and post WWII.
Špičkou jazyka
Tipping the Velvet | Tipping the Velvet
Veľká Británia | United Kingdom, 2002, 177 min., video
Réžia| Director: Geoffrey Sax
Scenár| Screenplay: Andrew Davis, Sarah Waters
Kamera | DOP: Cinders Forshaw
Strih | Editor: Kristina Hetherington
Hrajú | Cast: Rachael Stirling, Keeley Hawes, Anna Chancellor,
Jodhi May
Práva | Rights: BBC Active
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých žien | Lesbian Night
1. 10. 2011, sobota | Saturday
23:59, Meteorit
V angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
Keď si charizmatická hrdinka Nan Astley uvedomí, že ju priťahujú ženy, opúšťa svoje rodné rybárske mestečko a vydáva sa v ústrety citovým
aj sexuálnym lesbickým dobrodružstvám. Vzťahy so ženami ju privedú do nablýskaných divadiel 19. storočia, k predávaniu tela na ulici
v chlapčenskom prevleku, ale aj do predátorského náručia bohatej vdovy, ktorá si z nej urobí sexuálnu otrokyňu. Ako dlho bude Nan trvať,
kým sa jej zahojí srdce, ktoré jej zlomila jej veľká láska Kitty? Televízna adaptácia BBC je absolútne verná originálnej predlohe Sarah Waters
a realisticky zobrazuje lesbickú vášeň, sexuálne vzťahy a dramatické zvraty, na pozadí ktorých sa odhaľuje tajný život lesieb vo viktoriánskom Anglicku.
When charismatic heroine Nan Astley realises that she is attracted to women, she leaves her small English fishing village and embarks on a series
of emotional and sexual lesbian adventures. Her affairs take her from the glamour of the 19th century music halls, to working the seedy London
streets as a male impersonator and rent boy, to predatory arms of a wealthy widow who makes Nan her sexual slave. But how long will it take
for her to recover from a broken heart after her first great love Kitty betrayed her? The BBC TV adaptation stays shockingly true to Sarah Waters’
highly original writing, vividly portraying lesbian passions, sexual relations and dramatic twists that reveals the secret lives of lesbians in Victorian
England.
sarah waters | 25
sarah waters
Zlodejka
Fingersmith | Fingersmith
Veľká Británia | United Kingdom, 2005, 181 min., video
Réžia| Director: Aisling Walsh
Scenár| Screenplay: Peter Ransley, podľa románu Sarah
Waters (adapted from a novel by Sarah Waters)
Kamera | DOP: Simon Kossoff
Strih | Editor: Brian Oates
Hrajú | Cast: Imelda Staunton, Sally Hawkins, Elaine Cassidy,
Charles Dance, Rupert Evans
Práva | Rights: Fremantle Media
Premietacie časy | Screenings:
Noc pravých žien | Lesbian Night
1. 10. 2011, sobota | Saturday
23:59, Meteorit
V angličtine so slovenskými tit. | In English with Slovak subt.
Spletitý príbeh dvoch mladých žien odohrávajúci sa v temných zákutiach viktoriánskeho Londýna a v ponurých gotických sídlach.
Šarmantný podvodník Richard Rivers plánuje najväčší podvod svojho života. Chce si vziať mladú dedičku Maud Lilly a potom ju dať zavrieť
do blázinca. Na to však potrebuje pomoc Sue Tinder, osirelej vreckárky. Po príchode do sídla sa Sue s Maud zblíži, napriek tomu jej poradí,
aby si Riversa vzala. Čoskoro sa však začína odhaľovať, že nie každý je tým, kým by mal byť, príbeh sa zamotáva a hrozivé dôsledky na seba
nenechajú dlho čakať...
Set among the dark alleyways of Victorian London and gloomy Gothic mansions, Fingersmith is a twisted tale of two very different young women.
A charming con-man Richard Rivers embarks upon the biggest scam of his life. Planning to defraud a young heiress Maud Lilly by marrying her and
then locking her in a madhouse, he enlists the help of Sue Tinder, a poor orphaned pickpocket. When Sue arrives at an estate where Maud lives, the
two women become friends. On Sue’s advice, Maud accept Rivers’ proposal of marriage. However, we soon find out that not everyone is who they
appear to be, and the gripping plot twists and turns collide with terrifying consequences.
26 | sarah waters
teplé Slovensko | Queering Slovakia
Teplé Slovensko | Queering Slovakia
Už tretí rok sa nám darí nielen v programe udržať, ale aj zaujímavo obsadiť, samostatnú sekciu (síce mini, ale predsa sekciu)
venovanú slovenskej teplej audiovizuálnej tvorbe. Postupne zisťujeme, že slovenskí režiséri sa témam dotýkajúcim sa neheterosexuality až tak vehementne nevyhýbajú, ako sa na prvý pohľad môže zdať. V tomto prípade však nemáme na mysli viac
či menej odvážne prieniky gejmotívov do televíznych seriálov či programov v poslednom období, ale menej známe produkcie,
ktoré v priebehu poslednej dekády priebežne (a väčšinou v tichosti) vznikali a v istom zmysle bez problémov držali krok s tým,
čo sa v oblasti queer kinematografie dialo a deje vo svete.
V bloku krátkych a stredometrážnych filmov pod názvom Slovak Queer Shorts režiséri Róbert Šveda (Démoni) a Peter Bebjak
(Marhuľový ostrov) predstavia svoje experimentálne ladené filmy. Bebjak výnimočný tanečný film Darkroom, Šveda svoju
študentskú lyrickú tvorbu (Cesty do Arles a Sen, fantázia a predstava Bendy Kristovej). Štvoricu queer ladených nenaratívnych
filmov uzavrie tanečný film Jozefa Vlka Deň. A ktovie, možno príde i teaser na pripravované celovečerné teplé filmy Švedu –
Anjeli a IP...
Špeciálnou udalosťou tohoročného FFi je uvedenie dokumentárneho filmu Juraja Johanidesa Múry sú vysoké a hrubé.
Výnimočne citlivo natočený a komplexný „portrét“ scénografa Aleša Votavu, jeho pracovného nasadenia a rodinného zázemia
osobne na festivale uvedú režisér Juraj Johanides, dramaturgička Ana Grusková a Richard Stanke.
For the third year now, we have managed to keep, and what’s more, fill the separate section (mini-section, but still a section) with
interesting Slovak queer audio-visual works. We are gradually discovering the Slovak directors do not avoid non-heterosexual topics, as it might have seemed. And now we are not referring to the more or less courageous penetration of gay motifs into TV shows,
that we have lately witnessed, but to not so well known productions from the last decade (made in quiet), yet keeping pace with the
queer cinema in the world.
In the short and middle-length film programme Slovak Queer Shorts, Róbert Šveda (“Demons”, “Condemned”) and Peter Bebjak
(“Apricot Island”) present their experimental films. Bebjak will present his extraordinary dance film “Darkroom”, Šveda his student
lyrical works (“Journeys to Arles” and “The Dream, Imagination and Fantasy of Benda Kristova”). The fourth non-narrative queer
film is Jozef Vlk’s dance film “The Day”. And who knows, maybe a teaser to the upcoming Šveda’s queer feature films “Angels” and
“IP” will appear, too.
A special event of this year΄s FFi, a Juraj Johanides’ “Walls are High and Thick” is to be screened as well. Exceptionally sensitive and
complex “portrayal” of a stage designer Aleš Votava, his work enthusiasm and family background will be personally presented by
Juraj Johanides, director, Ana Grusková, screenwriter, and Richard Stanke, actor.
teplé Slovensko | Queering Slovakia | 27
teplé Slovensko | Queering Slovakia
Múry sú vysoké a hrubé
Walls are High and Thick | Walls are High and Thick
foto: z archívu Aleša Votavu a Divadelného ústavu
Slovensko | Slovak Rep., 2010, 100 min., video
Réžia | Director: Juraj Johanides
Scenár | Screenplay: Anna Grusková
Kamera | DOP: Tomáš Juríček
Strih | Editor: Matej Beneš
Hrajú | Cast: Aleš Votava, Richard Stanke, Martin Huba, Milan
Čorba, Vladimír Morávek, Juraj Nvota, Roman Polák, Roman
Luknár, a ďalší
Práva | Rights: K2 Studio
Premietacie časy | Screenings:
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
18:30, FTF VŠMU (K1)
v slovenčine s angl. tit. | In Slovak with English subt.
Keď sa niekde objavil, akoby prišiel grécky boh. Aj takto opisujú priatelia a kolegovia charizmu scénografa Aleša Votavu v dokumentárnom
portréte Juraja Johanidesa, ktorý mapuje Votavovu tvorivú kariéru, aj jeho osobný život. Aj keď efektívne Votavove scény pôsobia prepychovo, keď bola núdza o peniaze, stačila mu na vytvorenie kulís k hre aj stovka suchých rožkov. Tiež však nemal problém zavesiť nad javisko
klavírne krídlo. Hoci sa v dokumente tvrdí, že bezprostredné čaro divadelnej scény sa nedá sprostredkovať fotografiou alebo filmom, pohľad
na fascinujúce Votavove kulisy k predstaveniam Búrka či Hra snov to sčasti popiera a ukazuje, prečo spomienky na Votavu a jeho prácu
nevybledli ani desať rokov po jeho predčasnej smrti.
When he entered the room, it was like a Greek god himself appeared. This is how friends and colleagues describe Aleš Votava’s charisma in Juraj
Johanides’ documentary, mapping Votava’s career and personal life. Even though his effective scenes may have seemed luxurious, if there had
been a lack of money, he was able to create a scene with 100 dry bread rolls. On the other hand, his fantasy also let him hand piano above the
stage. Though the documentary says the first-hand magic of stage setting cannot be mediated by photography or film media, a single view on
fascinating Votava’s scenery to “The Tempest” or “Dream Play” says otherwise, and demonstrates why memories of Votava and his work would not
fade even after 10 years following his premature death.
Ďakujeme | Special thanks to: K2 Studio
Slovak Queer Shorts
Pásmo nenaratívnych slovenských krátkometrážnych filmov alebo iné videnie známych slovenských filmárov. |
A series of non-narrative Slovak shorts or other perception of well-known Slovak film-makers.
Premietacie časy | Screenings:
30. 9. 2011, sobota | Saturday
20:30, FTF VŠMU (K2)
Darkroom
Peter Bebjak, SK, 2007, 27´, D.N.A. Production
Z prítmia vystupuje šesť mužských postáv. Ako prízraky sa postupne vynárajú z útrob opustenej plavárne. Čakajú jeden na druhého. Tma ich
oslobodzuje, prebúdza ich vášne... Tanečný film.
Six male figures emerge from the darkness. Just like specters, they descend from the bowels of a deserted swimming pool. Waiting for one another.
The darkness sets them free, rouses their passion... Dance movie.
Cesty do Arles | Journeys to Arles
Róbert Šveda, SK, 2002, 4´, VŠMU
Goghova cesta do Arles. Gaughinova cesta do Arles. Voice over: Richard Stanke.
Gogh’ journey to Arles. Gaughin’s journey to Arles. Voice over: Richard Stanke.
Sen, predstava a fantázia Bendy Kristovej | Dream, Imagination and Fantasy of Benda Kristova
Róbert Šveda, SK, 2000, 11´, VŠMU
Krátka filmová lyrická báseň o dôležitých životných momentoch, ktoré ovplyvnili jednu z najinšpiratívnejších slovenských filmárok.
Short film lyrical poem about significant moments of life, influencing one of the most inspiring Slovak film-maker..
Deň | The Day
Jozef Vlk, SK, 2004, 22´, Hlava 28
Tanečný film natočený na motívy skutočnej udalosti. Deň začne autonehodou, po ktorej sa rozprávanie sústredí na ďalších 24 hodín oboch
hlavných postáv.
Dance film based on a true story. The Day begins with a car crash, tracking the film’s two central characters for the next 24 hours.
28 | teplé Česko-Slovensko | Queering Slovakia
sprievodné podujatia | events
Noc pravých chlapov | Gay Night
30. 9. 2011, piatok | Friday: 23.59 – 6:00, Medzinárodné divadlo Meteorit (Čulenova 3, Bratislava)
Vstupné a základné informácie
Admissions and how it works:
Vstup pre držiteľov odznaku (permanentky) FFi 2011: 5,00
EUR
Vstup bez odznaku (permanentky): 10,00 EUR
Nightpass for Festival badges holders: 5,00 EUR
Nightpass without festival badge: 10,00 EUR
V predaji počas festivalu na FTF VŠMU a na mieste.
Na jednotlivé projekcie nie je možné kúpiť lístok.
Vstup na projekcie možný v priebehu celej noci – do naplnenia kapacity sály.
Nightpass can be bought at the venue or at FTF VSMU during
the Festival.
No single tickets on sale.
Entrance possible all night long.
FILMY | FILMS:
23:59: Víkend | Weekend
Andrew Haigh, Veľká Británia | United Kingdom, 2011, 96 min. (s. 15)
cca/appr. 2:00: August
Eldar Rapaport, USA, 2011, 100 min. (s. 9)
cca/appr. 4:00: Veľký teplý muzikál | The Big Gay Musical
Fred M. Caruso, Casper Andreas, USA, 2009, 91 min. (s. 14)
Noc pravých žien | Lesbian Night
(alebo Sarah Waters masaker)
1. 10. 2011, sobota | Saturday: 23.59 – 8:00, Medzinárodné divadlo Meteorit (Čulenova 3, Bratislava)
Vstupné a základné informácie
Admisions and how it works:
Vstup pre držiteľov odznaku (permanentky) FFi 2011: 5,00
EUR
Vstup bez odznaku (permanentky): 10,00 EUR
Nightpass for Festival badges holders: 5,00 EUR
Nightpass without festival badge: 10,00 EUR
V predaji počas festivalu na FTF VŠMU a na mieste.
Na jednotlivé projekcie nie je možné kúpiť lístok.
Vstup na projekcie možný v priebehu celej noci – do naplnenia kapacity sály.
Nightpass can be bought at the venue or at FTF VSMU during
the Festival.
No single tickets on sale.
Entrance possible all night long.
FILMY | FILMS:
23:59: Nočná hliadka | The Night Watch
Richard Laxton, Veľká Británia | United Kingdom, 2011, 90 min. (s. 25)
cca/appr. 2:00: Zlodejka | Fingersmith
Aisling Walsh, Veľká Británia | United Kingdom, 2005, 181 min. (s. 26)
cca/appr. 4:00: Špičkou jazyka | Tipping the Velvet
Geoffrey Sax, Veľká Británia | United Kingdom, 2002, 177 min. (s. 25)
sprievodné podujatia | events | 29
sprievodné podujatia | events
AIDS – nás sa to netýka? | AIDS – Not Our Concern?
diskusia | debate + film
Organizátori | Organisers: Iniciatíva Inakosť
www.inakost.sk, [email protected]
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
14:00 – 15:30, FTF VŠMU (učebňa | classroom)
v slovenčine | In Slovak only
vstup voľný | free entrance
HIV je vírus nedostatočnej ľudskej imunity a bol identifikovaný v roku 1983. Na svete žije v súčasnosti odhadom
33 miliónov ľudí s HIV. Každý deň sa infikuje asi 7 500 ľudí.
Na Slovensku máme oficiálne ku koncu roka 2010 evidovaných 343 ľudí žijúcich s HIV. V roku 2010 bolo potvrdených 25 nových prípadov.
Berú Slováci HIV ako reálne riziko? Kedy je nakazený
človek najinfekčnejší? Je HIV problémom iba tretieho sveta či gejov? Čo sa s človekom deje počas 4 štádií nákazy?
Kto by sa mal nechať testovať a kde? Ako ľudia vnímajú
tých, ktorí sa nakazili? S akým prístupom sa HIV+ ľudia
stretávajú u lekárov a ako ich rieši legislatíva? Dokážu žiť
HIV+ ľudia plnohodnotným životom?
Pozvaní/é: vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, Doc.
RNDr. Danica Staneková, riaditeľka občianskeho združenia
Odysseus, PhDr. Katarína Jirešová, a ďalší.
HIV is a human immune deficiency virus, identified in 1983.
There are approximately 33 million people worldwide living
with HIV. Each day, another 7,500 people get infected. In Slovakia, 343 HIV people are registered as of the end of 2010. In
2010, 25 new cases were confirmed.
Do Slovaks consider HIV a real risk? When an infected person is the most infectious? Is HIV a problem only for the Third
World or gays? What happens to a person during the four
stages of infection? Who should get tested and where? How
do people perceive the infected ones? What attitude do HIV+
people encounter in clinics and how does the legislation
solve it? Can HIV+ people live a full-fledged life?
Invited: NRC Director for HIV/AIDS Prevention, Doc. RNDr.
Danica Staneková, Odysseus Director, PhDr. Katarína
Jirešová, and others.
Filmy uvádzané v rámci diskusie | Films screened as a part of the debate:
Pozitívne dni | Pozitívne dni | Positive Days
Daniel Zemančík, Slovensko | Slovakia, 2009, 18 min., video, VŠMU
Dva páry, štyria muži, rozprávajú o svojom každodenom živote s HIV. Úprimne, bez pátosu, s nádejou. Výnimočný nenápadný
dokumentárny film Daniela Zemančíka.
Two couples, four men, talking about their daily HIV routine. Openly, absent of pathos and with hope.
Exceptional and unobtrusive documentary by Daniel Zemančik.
Ak vás zaujíma táto téma, odporúčame i filmy | If you areinterested in this subject, we also recommend:
Boli sme tu | We Were Here (strana | page: 10)
Gejkresťan a cirkev | Gay Christian and Church
diskusia | debate + film
Organizátori | Organisers:
Homosexuálni kresťania na Slovensku | Gay Christians
Slovakia
www.gaychristians.sk, socialnet.gaychristians.sk,
[email protected]
homosexuálnych kresťanov týmto symbolom nie je, čo
vedie k zmätenosti a zraneniam. Dokážeme nájsť cestu
k cirkevnej rodine? A dokáže cirkevná rodina nájsť cestu
k nám? Je medzi nami bezodná priepasť, alebo sa dá
vybudovať most?
2. 10. 2011, nedeľa | Sunday
16:00 – 17:30, FTF VŠMU (učebňa | classroom)
v slovenčine | In Slovak only
vstup voľný | free entrance
Life in the middle can be sometimes hard to take. Could the
church make this life easier? Should it attempt to do so? And
does it try? Every Christian seeks their home in church, and
as home is a symbol of peace, a safe haven, these questions
need their time and place. Currently, for many homosexual
Christians, the church does not act as such symbol, which
leads to confusion and hurt. Can we at all find a path to a
church family? And can the church family find a path to us?
Is there a bottomless abyss between us, or is it possible to
build a bridge?
Život v strede je niekedy nezvládnuteľný. Môže cirkev
tento život uľahčiť? Mala by sa o to snažiť? A snaží sa
o to? Každý kresťan hľadá svoj domov v cirkvi a domov je
symbolom pokoja, útočiska, preto i tieto otázky vyžadujú
svoj čas a svoje miesto. Momentálne cirkev pre mnohých
30 | sprievodné podujatia | events
sprievodné podujatia | events
Odporcovia a účastníci Dúhového PRIDE – vojna názorov a postojov? |
Opponents and the participants of the Rainbow PRIDE - The war of ideas and values?
diskusia | debate
Organizátori | Organisers:
Queer Leaders Forum & organizátori pochodu
Dúhový PRIDE
www.qlf.sk, [email protected], www.duhovypride.sk,
[email protected]
1. 10. 2011, sobota | Saturday
14:30 – 16:30, FTF VŠMU (K2)
v slovenčine | In Slovak only
vstup voľný | free entrance
Mediálna vojna alebo realita.
Násilie z nenávisti motivované sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Mediálny obraz udalostí očami novinárov a čo je pre
médiá zaujímavé?
Násilie z nenávisti motivované sexuálnou orientáciou a rodovou identitou – téma bezpečnosti verejných zhromaždení a identifikácia extrémistov vo verejnom priestore a ako o tom informovať cez médiá. Verejná diskusia o hodnotách a cieľoch Dúhového
PRIDE a jeho odporcoch, ale aj so zástupcami médií – žurnalistkami a žurnalistami, ktorí písali a prinášali informácie o PRIDE a
LGBT témach.
- Zákon o zhromažďovaní, úloha organizátorov a kompetencie mestskej a štátnej polície
- Ukážky prejavov nenávisti na internete a vyjadrenia odporcov, videozábery z útoku odporcov
- Ako sa postavili a informovali o podujatí – osobné názory a postoje verzus objektívna žurnalistika
- Diskusia o cieľoch, trase a forme pochodu
Pozvaní: starostka Starého mesta Táňa Rosová, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, náčelníčka mestskej polície Zuzana Zajacová,
policajný prezident Jaroslav Spišiak, novinári zo SME, PRAVDY, NČ, HN, Štefan Hríb z .týždňa, TV Markíza, TV JoJ, TA3 a blogeri,
ktorí písali o PRIDE
Media war or reality.
Hate crime motivated by sexual orientation and gender identity - Picture of the reality portrayed by reporters and what makes the
headlines.
Hate crime motivated by sexual orientation and gender identity - the issue of the safety of public gatherings, identification of extremists
in public space and how to get the message through media. Public discussion about the values and the aims of the Rainbow PRIDE and
its opponents with the representatives of media - the journalists who wrote and were informing about the PRIDE and LGBT issues.
-
-
-
-
The Act on gatherings, the role of the organisers and the role of city and state police
Previews of manifestations of hatred on the internet and the statements of the opponents, video recordings of the attacks
from the side of the opponents
How they stood up and informed about the event - personal views vs objective journalism
Discussion about the aims, the route and the form of the march.
Invited: the Major of the Old Town Táňa Rosová, the Major of Bratislava Milan Ftáčnik, the Chief of the city police Zuzana Zajacová, the
Police Chief of the Slovak Republic Jaroslav Spišiak, the journalists from SME, PRAVDA, NC, HN, Štefan Hríb from .týždeň, TV Markíza, TV
JOJ, TA3 and bloggers who wrote about the PRIDE.
sprievodné podujatia | events | 31
sprievodné podujatia | events
Transfenomén na Slovensku 2 | Trans Phenomenon in Slovakia 2
diskusia | debate + film
Organizátori | Organisers:
TransFúzia
[email protected], [email protected]
28. 9. 2011, streda | Wednesday
18:00 – 20:00, FTF VŠMU
v slovenčine | In Slovak only
vstup voľný | free entrance
FFi a TransFúzia Vás pozývajú na dva dokumentárne filmy o skúsenostiach ľudí so zmenou rodu/pohlavia a rodičovstvom. V otvorenej diskusii po premietaní bude možné prispieť otázkami, názormi a tiež sa dozvedieť viac o situácii na Slovensku.
FFi and TransFúzia would like to invite you to a screening of movies on people in gender transition and their experiences with parenting,
followed by a discussion focused on the situation in Slovakia.
Filmy uvádzané v rámci diskusie | Films screened as a part of the debate:
Nikto neobstojí bez chyby | Nobody Passes Perfectly
Sakia Bisp, Dánsko | Denmark, 2009, 45 min., už o 17:00 | starts at 5:00 pm!!!!
(strana | page: 12)
Transparent | Transparent
Jules Rosskam, USA | USA, 2005, 60 min.
Transparent prechádza cez príbehy devätnástich transmužov, ktorí porodili a vychovávajú vlastné deti. Rozprávajú o svojich
skúsenostiach so zmenou rodu a s rodičovstvom. Ako zmena rodu/pohlavia ovplyvnila ich identitu? Boli tehotní a porodili deti,
ale sú mužmi. Aký vplyv majú tieto zmeny na vzťahy v rodine a postoje ľudí v okolí? Dokument prináša nový pohľad na tehotenstvo, pôrod a výchovu, ktoré nemusia byť iba skúsenosťou žien.
Transparent goes through 19 stories of trans men who gave birth to their children and raise them. They talk about their experience
with transitioning and being a parent. How do these changes influence their identity? They gave birth to their children but they are
men. What happens with their family relations and attitudes of people around? The documentary shows various ideas on pregnancy,
childbirth and parenting which not only women can experience.
Ak vás zaujíma táto téma, odporúčame i filmy | If you are interested in this subject, we also recommend:
Rómeovia | Romeos (strana | page: 13)
32 | sprievodné podujatia | events
sprievodné podujatia | events
Slabosi | Sissies
divadlo | theatre play
Organizátori | Organisers:
Divadlo NoMantinels, Štúdio 12
www.nomantinels.sk, www.studio12.sk
23. 9. 2011, piatok | Friday | 19:00
5. 10. 2011, streda | Wednesday | 19:00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava
s permanentkou FFi vstup voľný | with festival pass entrance free
bez permanentky FFi 3,50 EUR, študenti 2,70 EUR
rezervácie na: [email protected]
v slovenčine | in Slovak only
Hra hovorí o výlete štyroch mladých ľudí, ktorí sa spoznali za zvláštnych okolností. Po rokoch sa stretnú Artie a Lenny na
terapii, kde Lenny je psychológom a Artie neúspešným filmárom. Ria je začínajúca herečka a cez internet spozná právničku
Annie. Vzniká medzi nimi vzťah, ktorý naruší ich zabehané koľaje. Nakoniec sa všetci vydajú na spoločnú cestu, ktorá výrazne
zasiahne do života každého z nich, avšak do každého inak.
Názov Slabosi vypovedá o ľuďoch, ktorí nie sú schopní nasledovať svoje cítenie, ale nie z vlastnej viny, ale pod vplyvom
výchovy a určitých spoločenských konvencií. V skutočnosti sú postavy tejto hry silné, lebo vzhľadom na nepriazeň osudu
bojujú so svojou „slabinou“ a úspešne prežívajú. Hru pripravilo divadlo NoMantinels, ktorého cieľom je podporiť mladých
domácich autorov a predovšetkým hovoriť o znevýhodnených menšinách, ktorou neheterosexuálna menšina na Slovensku
stále je. Autorom hry je Andrej Kuruc, inscenáciu režírovala Lea Vítkovská.
The play takes us on a trip of four young people who got to know each other under strange circumstances. After years, Artie’s and
Lenny’s paths cross again during a therapy session, where Lenny is a counsellor and Artie a struggling filmmaker. Ria, a budding actress,
meets Anna, a lawyer, online. A relationship that pulls them out of their comfort zones develops between them. Eventually, all four
together embark on a journey that will have a major impact on their lives, though for each one of them in a different way.
The title Sissies hints at people who are unable to act out their emotions, but not due to their own fault, but as a result of an influence
of their upbringing and social conventions. In reality, the characters are strong and despite the adversity of the fate, they fight against
their weaknesses and keep surviving. The production is brought to you by NoMantinels, which aims to support young local writers and
most importantly tell stories about underprivileged minorities, to which Slovak non-heterosexual minority still belongs. Written by
Andrej Kuruc, directed by Lea Vítkovská.
Adam Georgiev
autorské čítanie | Author’s Reading
Organizátori | Organisers:
Queer Leaders Forum & organizátori pochodu
Dúhový PRIDE
www.qlf.sk, [email protected], www.duhovypride.sk,
[email protected]
1. 10. 2011, sobota | Saturday
16:30 – 17:30, FTF VŠMU (K2)
v češtine | in Czech only
vstup voľný | free entrance
Autorské čítanie básnika a prozaika Adama Georgieva (4. júl 1980, Praha), najpredávanejšieho gejského autora v Českej republike.
Autorským čítaním predstaví svoju homosexuálnu trilógiu Planéta samých chlapcov/Bulvár slnka/Zabi ma, Elisa.
Hrdina románu Planéta samých chlapcov hľadá lásku uprostred sveta odtrhnutého z reťaze, ale stáva sa obeťou. Kniha je šokujúca
nie pre otvorene zobrazované sexuálne obrazy, ale pre svoju nekonvenčnú úprimnosť. Bulvár slnka je v porovnaní s predchádzajúcou
knihou filozofickejší, formálne menej súvislý a vo svojej koláži sa zaoberá vnútorným svárom boha a diabla v človeku, čím sa dotýka
zásadných tém ľudskej existencie. Zabi ma, Elisa je agonický text, v ktorom sa prelínajú obrazy, záblesky situácií a útržky viet a dialógov,
deštruované a premiešané ako v stave predsmrtnej mysle.
Czech poet and writer Adam Georgiev (July 4, 1980, Prague), the best-selling gay author in the Czech Republic will hold his author’s
reading, introducing his homosexual trilogy “The Planet of Boys Only” / “Boulevard Sun” / “Kill me, Elisa”. A main character of “The
Planet of Boys Only” seeks for love in the middle of this messed up world and he becomes a victim. The book is shocking not because
of the openly described sexual images, but because of its unconventional honesty. “Boulevard Sun” is more philosophical, formally less
coherent and within its collage it deals with the inner fight between god and devil within a man, so touching the fundamental issues of
human existence. Pictures, flash backs, glimpses of situations and bits and pieces of sentences and dialogues, all deformed and mixed
together as in a mind that is shortly before death are to be found in the agonic text of “Kill me, Elisa”.
sprievodné podujatia | events | 33
sprievodné podujatia | events
Hľadanie lásky | Find your love
výstava | exhibition
Hľadanie lásky je nielen vo výtvarnom umení téma banálna a otrepaná, no
zároveň stále inšpirujúca. V životoch mnohých z nás sa tento krásny, no často
frustrujúci proces opakuje stále dookola. Hľadanie lásky je v prvom rade
o ceste k šťastiu, ku ktorému nám má dopomôcť nájdenie partnera – spriaznenej duše. Taká je predstava väčšiny z nás. Táto cesta je ale kľukatejšia,
zavedie nás na rôzne miesta, rázcestia alebo do temných slepých uličiek. Je
to o zaľúbeení a očarení, o vzťahoch, o sklamaniach, je to o šťastí a smútku,
je to o libide a orgazmoch a je to o láske či neláske k sebe samému.
Dušan Veselovský ukazuje zákutia svojej cesty za láskou. Vystavené diela
sú jeho osobnou výpoveďou, pokusom získať nadhľad nad svojím životom
a zároveň spoveďou. Na tému hľadania lásky sa pozerá v kontexte prostredia qeer komunity, životného štýlu gejov a možno i niektorých lesieb,
vystavené diela odrážajú inakosť tohto prostredia. Otvorene zobrazuje to,
čo niektorí z nás nechcú vidieť alebo pranierujú. Jeho ambíciou nie je kritika
a ani oslava takého životného štýlu. Ide mu skôr o akceptáciu a o slobodu.
Pre neho je dôležitá možnosť voľby žiť svoj život podľa vlastných predstáv
o šťastí, a to bez hanby a bez blahosklonných predsudkov. Na svojej prvej
samostatnej výstave sa Dušan Veselovský predstaví videoprojekciou
Alterego, sériou printov Tápanie a inštaláciou Oltár.
Autor | Author:
Dušan Veselovský
Vernisáž | Opening:
1. 10. 2011 (sobota | Saturday)
18:00, KC Dunaj, Nedbalova 3,
Bratislava
1. 10. – 15. 10.2011, KC Dunaj,
Nedbalova 3, Bratislava,
www.kcdunaj.sk
vstup voľný | free entrance
34 | sprievodné podujatia | events
Not only in art, the theme of looking for love is often banal, worn-out, but
still inspiring. In lives of many of us, this often frustrating process never ends.
Searching for love is primarily about the path to happiness, to which our finding of a partner, a soul-mate, should lead. This is what most of us imagine.
However, this road is crooked and can lead us to various places, crossroads
and blind alleys. It is about infatuation, fascination, relationships, disappointments, it is about happiness and sadness, it is about libido and orgasms and
also self love or unlove.
Dušan Veselovský uncovers quiet corners of his path to love. The artwork on
display is highly personal, can be seen as an attempt to achieve a bird’s eye view
of his life, and also his confession. He approaches the topic of searching for love
from within the queer community context, lifestyle of gays and perhaps a few
lesbians, and his art reflects the otherness of this environment. He openly depicts what some of us refuse to see or disregard. His ambition is neither criticism
or praise of this lifestyle, but rather acceptance and freedom. Of major importance to him is the possibility of choice to live your own life according to your
own ideas of happiness, without shame or prejudice. In his first solo exhibition,
Dušan Veselovský presents a video piece Alter Ego, series of prints Struggling
and installation Altar.
www.goethe.de/bratislava
deutsch@
goethe.de
Goethe-Institut - Váš partner v
Nemecku a na Slovensku
Flexibilne sa učiť po nemecky na 13 inštitútoch v Nemecku
a v Bratislave, kurzy pre mládež a dospelých, pre zamestnaných a firmy, v skupinácha individuálne a formou
dištančného vyučovania.
Informácie a poradenstvo
Goethe-Institut
Panenská 33, 814 82 Bratislava
Tel.: 02 / 59 20 43 22
[email protected]
Sprache. Kultur. Deutschland.
informácie | information
Vstupné a festivalové odznaky | Admission & Festival Badges
Odznaky a vstupné | Admission & Festival Badges
-
premietania na FTF VŠMU – zdarma (28. 9. – 2. 10.),
premietania v Cinema City Aupark (Palace Cinemas) – zľava 1 EUR,
Noc pravých chlapov – zľava 50 % (30. 9.),
Noc pravých žien – zľava 50 % (1. 10.),
divadelné predstavenie Slabosi – zdarma (23. 9. a 5. 10. v Štúdiu 12)
počas festivalu vstup na diskotéky v Apollon gay clube za 1 EUR.
Predpredaj odznakov (do 27. 9. 23:59) |
Predaj počas festivalu | During the Festival:
Advance Sale (until 27. 9. 23:59): 5 EUR
FTF VŠMU (Svoradova 2, Bratislava):
- Apollon gay Club (Panenská 24, Bratislava)
- V dňoch | during 28. 9. - 29. 10.: 8 EUR platnosť odznaku - Bar DejaVu (Špitálska 27, Bratislava)
počas celého festivalu | badge valid for the whole Festival
- Ticketportal
- V dňoch 30. 9. - 2. 10.: 6 EUR (platnosť od 30. 9. badge valid from 30. 9.)
Miesto | Venue
S odznakom | Badge Holders
Bez odznaku | Without a Badge
FTF VŠMU
0 EUR
2 EUR*
Noc pravých chlapov | Gay Night
5 EUR
10 EUR
Noc pravých žien | Lesbian Night
5 EUR
10 EUR
Cinema City/Palace Cinemas, Aupark
5,25 EUR
6,25 EUR
* Chcem ísť len na jedno festivalové premietanie na FTF VŠMU, musím si kúpiť odznak? Nie. Do sály však budú prednostne
vpustení držitelia festivalových odznakov. V prípade, že v sále zostane tri minúty pred začiatkom projekcie voľné miesto, môžu
ich obsadiť návštevníci bez festivalového odznaku. Jednorazový vstup predpokladá dobrovoľnú dotáciu v prospech festivalu
vo výške 2 EUR pri vstupe do kinosály.
* I only want to see one film at FTF VŠMU, do I have to purchase the badge? No, but priority will be given to festival badge holders.
If there are seats available 3 minutes before the film starts, these can be taken by non-badge viewers. There is a suggested donation
of 2 EUR for single admissions.
Miesta konania | Venues
FTF VŠMU
Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení | Film & TV Faculty at Academy of Performing Arts, Bratislava
(Svoradova 2, Bratislava)
Kinosály | Cinemas:
FK 35 mm (K1) – 120 miest | seats (35 mm + video)
Barko (K2) – 80 miest | seats (video | videoroom)
28. 9. – 2. 10. 2011
Medzinárodné divadlo Meteorit | International Theatre Meteorit
(Čulenova 3, Bratislava)
Kinosála | Cinema:
200 miest | seats (video)
30. 9. 2011 (Noc pravých chlapov | Gay Night)
1. 10. 2011 (Noc pravých žien | Lesbian Night)
Cinema City/Palace Cinemas, Aupark
(Einsteinova 2, Bratislava)
36 | informácie | information
Kinosála | Cinema:
130 miest | seats (35 mm)
3. – 4. 10. 2011
register | index
Abecedný zoznam filmov | List of Films in Alphabetical Order
Slovenské názvy | Slovak Title
Originálne názvy | Original Title
Anglické názvy | English Title
!Women Art Revolution: Tajná história – s. 9
August – s. 9
Bozk – s. 16
Bratstvo – s. 10
Darkroom – s. 28
Deň – s. 28
Dvojčatá Toppovie: Nedotknutelné
ikony – s. 11
Chlapčica – s. 11
Joe + Belle – s. 18
Jossi a Jagger – s. 18
Journey to Arles – s. 28
Mary Lou – s. 19
Múry sú vysoké a hrubé – s. 28
Na svete nie sú len pomaranče – s. 22
Nahý štátny zamestnanec – s. 22
Neprítomný – s. 12
Nikto neobstojí bez chyby – s. 12
Nočná hliadka – s. 25
Oči dokorán otvorené – s. 19
Och, božemôj! – s. 16
Plešivec – s. 16
Pozitívne dni – s. 30
Rómeovia – s. 13
Sen, predstava, fantázia Bendy Kristovej
– s. 28
Transparent – s. 32
Sprcha – s. 16
Špičkou jazyka – s. 25
Tajomstvá – s. 20
Teplé dni – s. 20
Tri – s. 13
V cudzej koži – s. 14
Veľký teplý muzikál – s. 14
Víkend – s. 15
Zabil som svoju matku – s. 15
Zakázané plátno Ameriky – s. 23
Zlodejka – s. 26
!Women Art Revolution - A Secret
History – s. 9
August – s. 9
Ausente – s. 12
Big Gay Musical, The – s. 14
Broderskab – s. 10
Celluloid Closet, The – s. 23
Cesty do Arles – s. 28
Darkroom – s. 28
Deň – s. 28
Drei (3) – s. 13
Einaym phukot – s. 19
Fingersmith, The – s. 26
Fremde haut – s. 14
Ha-sodot – s. 20
Hazman havarod – s. 20
J’ai tué ma mère – s. 15
Joe + Belle – s. 18
Kiss, The – s. 16
La Ducha – s. 16
Múry sú vysoké a hrubé – s. 28
Naked Civil Servant, The – s. 22
Night Watch, The – s. 25
Nobody Passes Perfectly – s. 12
Oh, My God! – s. 16
Oranges are not the Only Fruit – s. 22
Pozitívne dni – s. 30
Romeos – s. 13
Sen, predstava, fantázia Bendy Kristovej
– s. 28
Skallamann – s. 16
Tamid oto chalom – s. 19
Tipping the Velvet – s. 25
Tomboy – s. 11
Topp Twins: Untouchable Girls, The – s. 11
Transparent – s. 32
We Were Here – s. 10
Weekend – s. 15
Yossi & Jagger – s. 18
!Women Art Revolution - A Secret
History – s. 9
3 – s. 13
Absent – s. 12
August – s. 9
Baldguy – s. 16
Big Gay Musical, The – s. 14
Brotherhood – s. 10
Celluloid Closet, The – s. 23
Cesty do Arles – s. 28
Darkroom – s. 28
Day, The – s. 28
Dream, Imagination and Fantasy of
Benda Kristova, The – s. 28
Eyes Wide Open – s. 19
Fingersmith, The – s. 26
Gay Days – s. 20
I Killed My Mother – s. 15
Joe + Belle – s. 18
Kiss, The – s. 16
Mary Lou – s. 19
Naked Civil Servant, The – s. 22
Night Watch, The – s. 25
Nobody Passes Perfectly – s. 12
Oh My God! – s. 16
Oranges are not the Only Fruit – s. 22
Positive Days – s. 30
Romeos – s. 13
Secrets, The – s. 20
Shower, The – s. 16
Tipping the Velvet – s. 25
Tomboy – s. 11
Topp Twins: Untouchable Girls, The – s. 11
Transparent – s. 32
Unveiled – s. 14
Walls are High and Thick – s. 28
We Were Here – s. 10
Weekend – s. 15
Yossi & Jagger – s. 18
38 | register | index
PROGRAM | PROGRAMME FFi 2011
28. 9. streda | Wednesday - FTF VŠMU (Svoradova 2)
17:00 K2 Nikto neobstojí bez chyby |
Nobody Passes Perfectly
Saskia Bisp, Denmark, 2009, 43´ (s. 12)
18:00 K2 Transfenomén na Slovensku 2 |
Transphenomenon in Slovakia 2
film + diskusia | film + debate (s. 32)
20:00 K1
Deň | The Day
Jozef Vlk, SK, 2004, 22´ (s. 28)
+ Neprítomný | Absent
Marco Berger, Argentina, 2011, 87´ (s. 12)
20:15 K2 Rómeovia | Romeos
Sabine Bernardi, Germany, 2011, 94´ (s. 13)
29. 9. štvrtok | Thursday - FTF VŠMU (Svoradova 2)
18:00 K2
Zakázané plátno Ameriky |
The Celluloid Closet
Rob Epstein, Jeffrey Friedman, USA/UK/
Germany, France, 1995, 102´ (s. 23)
20:00 K1 Chlapčica | Tomboy
Celine Sciamma, France, 2011, 84´ (s. 11)
20:30 K2 Boli sme tu | We Were Here
David Weismann, USA, 2011, 90´ (s. 10)
19:00 K1 Jossi a Jagger |Yossi & Jagger
Eytan Fox, Israel, 2002, 65´ (s. 18)
20:00 K2 !Women Art Revolution: Tajná história | !Women Art Revolution: A Secret History
Lynn Hershman Leeson, USA, 2010, 83´ (s. 9)
20:30 K1 Zabil som svoju matku | I Killed My Mother
Xavier Dolan, Canada, 2009, 96´ (s. 15)
22:30 K1 Víkend | Weekend
Andrew Haigh, UK, 2011, 96´ (s. 15)
23:59 Medzinárodné divadlo Meteorit
Noc pravých žien | Lesbian Night 480´ (s. 29)
2. 10. nedeľa | Sunday - FTF VŠMU (Svoradova 2)
13:00 K2 Mary Lou | Mary Lou
Eytan Fox, Izrael, 2010, 151´ (s. 19)
14:00 učebňa | clasroom: AIDS – nás sa to netýka? | AIDS – Not Our Concern?
film + diskusia | film + debate, 90´ (s. 30)
14:30 K1 Nočná hliadka | The Night Watch
Richard Laxton, UK, 2010, 90´ (s. 25)
30. 9. piatok | Friday - FTF VŠMU (Svoradova 2)
17:45 K1 Tri |Three
Tom Tykwer, Germany, 2010, 119´ (s. 13)
16:15 K2 Bratstvo | Brotherhood
Nicolo Donato, Denmark, 2009, 90´ (s. 10)
18:00 K2 Krátke filmy | Shorts 47´ (s. 16)
+ Nikto neobstojí bez chyby |
Passes Perfectly
Saskia Bisp, Denmark, 2009, 43´ (s. 12)
20:00 K1 Tajomstvá |The Secrets
Avi Nesher, Israel/France, 2007, 120´, (s. 20)
16:30 K1 Joe + Belle | Joe + Belle
Veronica Kedar, Israel, 2011, 80´ (s. 14)
20:30 K2 Slovak Queer Shorts 70´ (s. 28)
22:10 K1 V cudzej koži | Unveiled
Angelina Maccarone, Germany, 2005, 97´ (s. 14)
16:00 učebňa | clasroom: Gejkresťan
a cirkev | Gay Christian and Church
film + diskusia | film + debate, 90´ (s. 30)
18:15 K2 Na svete nie sú len pomaranče |
Oranges are not the Only Fruit
Beeban Kidron, UK, 1989, 165´ (s. 22)
18:30 K1
Múry sú vysoké a hrubé | Walls are High and Thick
Juraj Johanides, SK, 2010, 76´ (s. 28)
hostia | guests: Anna Grusková, Juraj Johanides, Richard Stanke
23:59 Medzinárodné divadlo Meteorit
Noc pravých chlapov | Gay Night 360´ (s. 29)
20:30 K1 Nahý štátny zamestnanec | The Naked Civil Servant
Jack Gold, UK, 1975, 78´ (s. 22)
1. 10. sobota | Saturday - FTF VŠMU (Svoradova 2)
3. 10. pondelok | Monday - Cinema City/Palace Cinemas AUPARK
14:30 K1 Oči dokorán otvorené | Eyes Wide Open
Haim Tabakman, Israel, 2009, 91´ (s. 19)
17:00 Chlapčica | Tomboy
Céline Sciamma, France, 2011, 84´ (s. 11)
14:30 K2 Dúhový PRIDE
diskusia | debate (s. 31)
19:00 V cudzej koži | Unveiled
Angelina Maccarone, Germany, 2005, 97´ (s. 14)
16:30 K2 Adam Georgiev
autorské čítanie | Author’s Reading 60´ (s. 33)
21:00 Zabil som svoju matku | I Killed My Mother
Xavier Dolan, Canada, 2009, 96´ (s. 15)
16:30 K1 Dvojčatá Toppovie: Nedotknutelné ikony |
The Topp Twins: Untouchable Girls
Leanne Pooley, New Zealand, 2009, 84´ (s. 11)
4. 10. utorok | Tuesday - Cinema City/Palace Cinemas AUPARK
17:30 K2 Teplé dni | Gay Days
Yair Qedar, Israel, 2009, 72´ (s. 20)
18:00 Tajomstvá | The Secrets
Avi Nesher, Israel/France, 2007, 120´, (s. 20)
20:20 Oči dokorán otvorené | Eyes Wide Open
Haim Tabakman, Israel, 2009, 91´ (s. 19)
Download

2011 - Filmový festival inakosti