OBSAH
TABLE OF CONTENTS
Príhovory
Štáb
Sekcie a ich zostavovatelia
2
4
5
Forewords
Crew
Sections and Their Programmers
Partneri
Poďakovanie
6
8
Partners
Acknowledgements
Súťažné sekcie
Európski filmoví kritici
Meeting Point Europe
Cinematik.doc
9
10
19
33
Competitive Sections
European Film Critics
Meeting Point Europe
Cinematik.doc
Informatívne sekcie
Rešpekt: Jacques Audiard
DoKma: Animovaná realita
Za hranicou kultu:
Vidiecka pohostinnosť
FIPRESCI
Čo dom dal
Študentské filmy
Videoart
Slovenské kino
Hore dolu prúdom
Kinema Choice
Filmové peklo:
Odvrátená strana sci-fi
Cinematik Homage: M
Eye on Films
Cinematik Jr.
Zvláštne uvedenie
NISI MASA: Istanbul Express
Študentské oscary
43
43
51
110
115
117
120
123
129
132
Informative sections
Respect: Jacques Audiard
DoCma: Animated Reality
Cult & Beyond:
Backwoods Comfort
FIPRESCI
In the House
Student Films
Videoart
Slovak Cinema
Up & Down the Stream
Kinema Choice
Film Hell:
The Dark Side of Sci-Fi
Cinematik Homage: M
Eye on Films
Cinematik Jr.
Special Screenings
NISI MASA: Istanbul Express
Student Oscars
Sprievodné podujatia
136
Accompanying events
Kontakty
Register
142
149
Contacts
Index
57
68
72
79
85
91
96
103
2
PRÍHOVORY
FOREWORDS
PRÍHOVORY
FOREWORDS
PRÍHOVOR PRIMÁTORA
FOREWORD OF THE MAYOR
PRÍHOVOR ŠTÁBU
FOREWORD OF THE CREW
Vážení milovníci filmov,
Vitajte priatelia filmového umenia,
začiatok septembra už po šiestykrát patrí nášmu Cinematiku. Tešíme sa naň my
domáci v Piešťanoch, ale aj veľa ľudí rôznych vekových kategórií zo všetkých
kútov Slovenska i blízkych či vzdialenejších krajín. Medzi kinom Fontána
a Domom umenia sa budú vytvárať sprievody divákov prechádzajúcich z jednej sály do druhej. V kaviarňach, reštauráciách, ale i v parku na trávnikoch budú
debatovať hlúčky ľudí o filmoch, ktoré videli alebo na ktoré sa chystajú. Opäť
tu nastane taký osobitný sviatok filmu v znamení neopakovateľnej atmosféry,
ktorá sa nedá popísať, ktorú treba prežiť. Preto som vďačný celému štábu organizátorov, podporovateľov a sponzorov za to, že nám všetkým umožňujú
byť účastníkmi tejto filmovej udalosti a že sa každoročne s nadšením púšťajú
do prípravy festivalu, aby boli všetci spokojní. Ďakujem aj divákom, ktorí
prichádzajú do Piešťan. Niektorí k nám prichádzajú po prvýkrát - práve vďaka
Cinematiku. A je zrejmé, že o rok prídu znova. Vážení hostia, návštevníci, diváci,
ale aj filmári, umelci i náhodní okoloidúci – vitajte v Piešťanoch, pohodlne sa
usaďte v jednej z našich kinosál a prežívajte neopakovateľnú atmosféru filmového umenia i života okolo neho!
čo znamená pre návštevníka sedem príjemných filmových dní v Piešťanoch,
znamená pre nás organizátorov dvanásť mesiacov vymýšľania a vytvárania
nového ročníka festivalu. Nie je to vôbec jednoduché, ale ten pocit, že na
pár dní prinesie Cinematik množstvo skvelej energie v neopakovateľnej atmosfére, nám dáva silu pokračovať. A nie je to len o dnešných dňoch, keď
ste dostali tento katalóg a začínate listovať desiatkami filmových textov.
Ďakujeme vám za podporu počas celého roka. Za množstvo povzbudivých
a zároveň zaväzujúcich správ na Facebooku, blogoch či na oficiálnej stránke
festivalu. Pochvala, kritika, nápady sú pre nás nesmierne dôležité, aby sme
pre vás pripravili čo najlepší filmový týždeň. Ak by mohol mať tento úvodný
príhovor vlastné filmové titulky, presne vieme, čo by v nich bolo napísané.
V hlavných úlohách – všetci návštevníci Cinematiku, ktorí žijú filmom,
presne tak, ako aj my. Ďakujeme, že ste prišli.
Welcome dear friends of film art,
Dear film lovers,
for the sixth time, the beginning of September is dedicated to Cinematik. Not only
us, locals from Piešťany, but also many people of various ages coming from various
corners of Slovakia and from abroad are looking forward to this event. There will
be lots of festival goers walking back and forth between the cinemas Fontána and
Dom umenia, going from one theater to the other. In cafés, restaurants and also in
the park, there will be groups of people discussing films they have just seen or ones
they are going to see. A very special celebration of film will take place here again.
It is a festival of extraordinary atmosphere, which cannot be described – it has to
be experienced. That is why I am very grateful to the organizers, supporters, and
sponsors for giving us an opportunity to be a part of this festival. I would also like to
thank them for the enthusiasm and dedication they show every year in an effort to
satisfy each and everyone of us. I want to express my gratitude to our visitors. Some
of them come to Piešťany for the first time, attracted by the Cinematik film festival.
And I am quite certain that they will come back again next year. Dear guests, dear
audience, dear filmmakers, artists and passers-by – welcome to Piešťany! Please
have a seat, make yourselves comfortable in one of our cinemas, and enjoy the
unique atmosphere of the art and life of cinema!
Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany / Mayor of the Town of Piešťany
Seven relaxing film days in Piešťany for our visitors mean twelve months spent
creating a new festival edition for us, the organizers. It’s not exactly easy, but
the feeling that Cinematik will be exuding pleasurable energy wrapped in a
unique atmosphere, gives us the strength to carry on. And it’s not only about
these few days when you browse through dozens of texts on films in the festival
catalogue – we thank you for your support during the whole year. For numerous messages on social networks, blogs, and the official festival website, which
are encouraging and which also fill us with a sense of obligation. Praise, criticism, and suggestions are vitally important to us in order to prepare the best
cinematic week possible. If this foreword could have its own credits, we exactly
know what it would read. Starring – the whole Cinematik audience that lives
for film – a passion we share. Thank you very much for coming.
3
4
ŠTÁB
CREW LIST
Božidara Turzonovová – čestná riaditeľka / Honorary President
Tomáš Klenovský – výkonný riaditeľ / Executive Director
Vladimír Štric – umelecký riaditeľ / Artistic Director
SEKCIE A ICH ZOSTAVOVATELIA
SECTIONS AND THEIR PROGRAMMERS
Súťažné sekcie / Competitive sections:
Meeting Point Europe – Rastislav Steranka
Cinematik.doc – Michal Michalovič
Programový tím / Programme Team:
Nesúťažné sekcie / Non-competitive sections:
Peter Konečný, Michal Michalovič, Rastislav Steranka, Vladimír Štric
Štáb / Crew
Tomáš Daneček – guest service / Guest Service
Lucia Glézlová – koordinátorka filmových kópií / Film Print Coordinator
Tomáš Hudák – tlačový servis, redaktor festivalovej webstránky / Press Service, Festival Website
Editor
Eva Klenovská – ekonómka / Financial Manager
Lukáš Klenovský – asistent produkcie / Assistant of Production
Tomáš Klenovský – produkcia / Production
Peter Konečný – public relations / Public Relations
Lukáš Matejka – výstavy / Exhibitions
Natália Mattielighová – asistentka produkcie, redaktorka festivalovej webstránky
/ Assistant of Production, Festival Website Editor
Juraj Oniščenko – protokol / Protocol
Tomáš Poor – sprievodné podujatia / Accompanying Events
Rastislav Steranka – programový koordinátor, redaktor festivalového katalógu / Programme
Coordinator, Festival Catalogue Editor
Marek Szold – grafický dizajn / Graphic Design
Gabriela Urmínová – protokol / Protocol
Preklady a tlmočenie / Translation and Interpreting:
Dominika Borsuková
Videodenníky / Videodiaries:
Michal Baláž, Tomáš Nagy, Matej Oravec, Filip Zbojek
Rešpekt: Jacques Audiard / Respect: Jacques Audiard – Michal Michalovič
DoKma: Animovaná realita / DoCma: Animated Reality – Vladimír Štric
Za hranicou kultu: Vidiecka pohostinnosť / Cult & Beyond: Backwoods Comfort – Rastislav
Steranka
FIPRESCI – Vladimír Štric, Rastislav Steranka
Čo dom dal / In the House – Vladimír Štric
Hore dolu prúdom / Up & Down the Stream – Vladimír Štric, Michal Michalovič,
Rastislav Steranka
Kinema Choice – Peter Konečný
Filmové peklo: Odvrátená strana sci-fi / Film Hell: The Dark Side of Sci-Fi – Peter Konečný
Cinematik Homage – Michal Michalovič
Eye on Films – Vladimír Štric
Cinematik Jr. – Kristínka Steranková, Rastislav Steranka
Zvláštne uvedenia / Special Screenings – Vladimír Štric, Peter Konečný, Rastislav
Steranka
Študentské Oscary / Student Oscars – Peter Konečný
5
6
PARTNERI
PARTNERS
Hlavný organizátor / Main organizer: MFF Piešťany, o. z.
PARTNERI
PARTNERS
Hlavní mediálni partneri / Main media partners:
Mediálni partneri / Media partners:
Spoluorganizátori / Co-organizers:
Partneri / Partners:
Filmoví partneri / Film partners:
7
8
POĎAKOVANIE
ACKNOWLEDGEMENTS
Annamaria Basa, Magyar Filmunió
Monika Belková, Arina
Zuzana Beniačová, Goethe Institut Bratislava
Laurence Berbon, Tamasa Distribution
Denisa Biermannová, Garfield Film
Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia
Piešťany
Pauline Blandel, France Télévisions Distribution
Richard Brennan
Elena Brtáňová, vedúca odd. zahraničných
vzťahov FTF VŠMU
Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
Matthieu Darras, NISI MASA
Johan De Faria, Celluloid Dreams
Andrej Děvečka ml., HOLLYWOOD C.E.S.
Milan Dostál, Blue Sky Media
Michal Drobný, Continental Film
Silvia Dubecká, Asociácia slovenských
filmových klubov
Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav
Zuzana Dudášová, Slovenský filmový ústav
Anja Dziersk, Kloos und Co Medien
Roman Fabián
Fouad Fallah, Pathé Distribution
Ľuba Féglová, MagicBox Slovakia
Antoine Ferrasson, Tamasa Distribution
Raisa Fomina, director, InterCinema Agency
Wolfgang Franz, riaditeľ Goethe Institut
Bratislava
František Galo, Hotel Satelit
Pete Gassmann, Praesens-Film AG
Uta Gildhuis, OutCome
Robert Hajšel, vedúci Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu
Adam Hanuljak, DogDocs
Peter Harum, AH production
Anne Hermeline, VMA
Ivan Hronec, CEO, Film Europe
Zuzana Hruščová, Informačná kancelária EP
Malgorzata Janczak, Polish Film Institute
Ove Rishøj Jensen, film consultant, European
Documentary Network
Marta Jurčová, Mestské kultúrne stredisko
mesta Piešťany
Ladislav Kaboš, Media Film
Dušan Knap, Knap photo collection
František Kopca, Traco computers
Karina Korenblum, Hollywood C.E.
Ivan Kováč, Habit
Lenka Krajčíková, Hollywood C.E.
Adriana Kráľovičová, MagicBox Slovakia
Camille Krieg, Pathé Distribution
Alexandra Kurkdjian, France Télévisions
Distribution
Anne-Marie Kürstein, festival manager,
Danish Film Institute
Marleen Labijt, EYE Film Institute Netherlands
Anna Likalter, InterCinema Agency
Aida LiPera, director of acquisitions, Visit Films
Jan Liška, Pegasfilm
Přemysl Martinek, Artcam
Lukáš Moravčík, Kursalon Piešťany
Drahomíra Moretová, Mesto Piešťany
Marta Mráziková, Mesto Piešťany
Mirek Müller, NORTH VIDEO
Jakub Němeček, Aerofilms
Peter Novák, program manager, Film Europe
Silvia Panáková, Arina
Patrik Pašš, producent, TRIGON Production
Montse Pedros, Eddie Saeta
Dana Pfeiferová, Tatrafilm
Lili Pilt
Marek Poláček, LUX communication
Sylva Poláková, Artcam
Iveta Pospíšilová, TRIGON Production
Yi Qiao, Bavaria Film International
Gonda Raben, EYE Film Institute Netherlands
Peter Da Rin, festival manager, Swiss Films
Camille Rousselet, WIDE Management
Darina Smržová, Edit Studio
Martina Straková, K2 Studio
Milan Stráňava, producent, JMB Film and TV
Productions
Alexandra Strelková, Slovenský filmový ústav
Jozef Valachovič, kino Fontána
Yvonne Vavrová
Beatrix Wesle, Atrix Films
Anne Wiedlack, M-Appeal world sales
Andrew Youdell, British Film Institute
Eva Zaťková, Asociácia slovenských filmových
klubov
SÚŤAŽNÉ SEKCIE
COMPETITIVE SECTIONS
9
10
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
OLIVER BAUMGARTEN
(Nemecko / Germany)
Meeting Point Europe
Absolvoval filmové a televízne štúdiá na Ruhr-University v Bochume. Bol spoluzakladateľom nezávislého
filmového časopisu Schnitt a od roku 1998 do roku
2009 bol jeho šéfredaktorom. Píše o súčasných a historických filmových témach, je spoluzakladateľom
a umeleckým riaditeľom Film+, každoročného fóra o filmovom strihu
a montáži. Žije v Kolíne v Nemecku a v súčasnosti si robí doktorát na tému
nemeckej populárnej povojnovej kinematografie.
Studied film and television sciences at the Ruhr-University in Bochum. He cofounded the independent film magazine Schnitt and was its editor-in-chief
between 1998 and 2009. He is a co-founder of Film+, a yearly forum for film
editing and montage and is involved in publishing recent and historic film
topics. He lives in Cologne, Germany, and works at his PhD about popular
German post-war cinema.
REINHARD BRADATSCH
(Rakúsko / Austria)
Meeting Point Europe
Píše filmové recenzie pre časopis Ray. Je členom výboru
Rakúskej asociácie filmových kritikov (organizácia oficiálne zastupujúca FIPRESCI v Rakúsku) a šéfredaktorom jej
webstránky www.afcg.at. Je spoluzakladateľom a redaktorom internetového filmového časopisu allesfilm.com.
Pravidelne píše správy z národných a medzinárodných
filmových festivalov (napríklad Viennale/AT, Crossing Europe/AT, MFF Bratislava/SK). Bol členom poroty FIPRESCI na medzinárodných festivaloch v Cottbuse
a Bratislave. Na 3. MFF Cinematik 2008 Piešťany zostavil sekciu venovanú rakúskym dokumentárnym filmom.
A freelancer of the Austrian film magazine Ray, a board member of Austrian Film
Critics Guild (official Austrian representation of FIPRESCI), and editor-in-chief
of its website (www.afcg.at). Co-founder and co-editor of the online magazine
allesfilm.com. He writes reports from national and international film festivals, e.g.
Viennale (Vienna/AT), Crossing Europe (Linz/AT), IFF Bratislava (SK) and served on
FIPRESCI juries at several festivals. He was the programmer of a section on Austrian
documentaries at the 3rd IFF Cinematik in Pieštany in 2008.
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
GRÉGORY CAVINATO
(Belgicko / Belgium
Meeting Point Europe
V roku 2004 vyštudoval scenáristiku a filozofiu na
bruselskej ULB/ELICIT. Odvtedy pracuje ako novinár/
kritik na voľnej nohe a píše pre belgické noviny a webstránky zamerané na kinematografiu, predovšetkým
pre Cinergie.be (2005-2010). V roku 2011 spúšťa
novú internetovú stránku pod názvom Pellicules.net venovanú režisérom
a technickým aspektom filmu. Grégory je členom medzinárodnej organizácie filmových kritikov FIPRESCI. Pôsobí aj ako režisér a scenárista, momentálne so štyrmi hororovými/fantasy projektmi v rôznom štádiu vývoja
a zabezpečenia finančných prostriedkov.
Gregory graduated from Brussels’ ELICIT section (with a screenwiting and philosophy major) in 2004 and has since worked as a freelance underpaid journalist/critic/interviewer for various Belgian newspapers and websites about
cinema, most notably for Cinergie.be (2005-2010). 2011 will see the creation
of a new website called Pellicules.net, dedicated to film directors and the more
technical aspects of filmmaking. As a film critic, Grégory is a member of the
FIPRESCI. He is also a director/screenwriter with no less than four fantasy/horror projects in various stages of development and in search of financing.
ROBERTO DONATI
(Taliansko / Italy)
Meeting Point Europe
Absolvoval štúdium modernej literatúry a filmovej
vedy na Univerzite v Siene v Taliansku a študoval tiež
vo Veľkej Británii (Univerzita vo Warwicku). Donatiho
prvou publikáciou bola kniha o téme nostalgie vo
filmoch Sergia Leoneho (Seorgio Leone. America
e nostalgia, Falsopiano 2005), ktorá bola v roku 2009
znova vydaná pod názvom Sergio Leone. L’America, la nostalgia e il mito.
Prednedávnom napísal komiksovú antológiu štyroch krátkych noirových
príbehov (Quattro storie nere) a publikoval svoju poviedku vo výbere
erotických poviedok La campanella. Momentálne pracuje na televíznych
seriáloch a celovečerných filmoch.
Graduated in Modern Literature and Film Studies from the University of Siena in
Italy, and also studied in the UK (The University of Warwick). Donati’s first publication was a book on the theme of nostalgia in the films of Sergio Leone (Sergio
Leone. America e nostalgia, Falsopiano 2005), which was published in a new
edition as Sergio Leone. L’America, la nostalgia e il mito in 2009. He recently
wrote a comic book anthology of four short noir stories (Quattro storie nere)
and contributed to a selection of erotic stories La campanella. He is currently
working on TV series and feature films.
11
12
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
ROXANA ELEKES
(Rumunsko / Romania)
Meeting Point Europe
V roku 2007 absolvovala Národnú univerzitu umeleckej kinematografie I. L. Caragiale v Bukurešti. Pracovala ako projektová manažérka v Pre-Media Support
– program Phare, jednom z troch vstupných nástrojov
financovaných Európskou úniou na pomoc uchádzačských krajín strednej a východnej Európy pri ich prípravách na pripojenie
k Európskej únii. Od marca 2008 pracuje v postprodukčnej agentúre Kolectiv. Nedávno začala pôsobiť ako televízna producentka. Produkovala minisériu travelógov a programov o varení pre Rumunskú národnú televíziu.
In 2007, she graduated in Audio-Visual Communication from the I. L. Caragiale
National University of Art Cinematography in Bucharest, then she worked as
a project manager at Pre-Media Support – a Phare programme, one of the
three pre-accession instruments financed by the European Union to assist the
applicant countries of Central and Eastern Europe in their preparations for
joining. Since March 2008, she’s been working as an account manager at the
Kolectiv post-production agency. Recently, she has discovered her skills as a TV
producer. She produced a mini-series of travelogues and cooking shows for Romanian National Television.
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
THURE MUNKHOLM
(Dánsko / Denmark)
Meeting Point Europe
Programový riaditeľ medzinárodného festivalu
hraných filmov CPH PIX v Kodani. Zakladateľ a bývalý
šéfredaktor dánskeho filmového časopisu Mifune. Od
roku 1997 píše o filme pre dánske noviny a časopisy,
ako aj akademické filmové časopisy. Vyštudoval komparatívnu literatúru na Univerzite v Kodani, kde prednáša o filme – filmovú
históriu a teóriu. Predtým pracoval ako programový redaktor na CPH:DOX,
kodanskom medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov.
Head of programme at the CPH PIX film festival in Copenhagen. Founder and
former editor-in-chief of the Danish film magazine Mifune. Since 1997, he has
been writing extensively about film for Danish newspapers and magazines
alike, as well as for academic film journals and genre magazines. He has a
degree in comparative literature from the University of Copenhagen, where
he also lectures on film, film history and film theory. Previously, he worked as
programmer at CPH:DOX, the Copenhagen International Documentary Film
Festival.
MIKE NAAFS
PHILIP ILSON
(Veľká Británia / Great Britain)
Meeting Point Europe
Je spoluriaditeľom londýnskeho festivalu krátkych filmov, založeného v roku 2002 pri Inštitúte súčasných
umení (ICA), ktorý sa rozrástol do Curzon Soho a ďalších kín v Londýne. Desať rokov organizoval filmový
klub Halloween Society, známy mixovaním filmu a
multimediálnych hudobných a vizuálnych podujatí,
ktorý má meno i vo svete. Pracuje ako dramaturg krátkych filmov pre kino
Curzon Soho Cinema a Londýnsky filmový festival organizovaný Britským
filmovým inštitútom (BFI). Nedávno sa začal venovať aj programovaniu
dlhometrážnych filmov na londýnskom filmovom festivale East End a MFF
Jersey Branchage.
Philip Ilson is the co-director of the London Short Film Festival, founded in 2002
at the Institute of Contemporary Arts (ICA), now expanded to the Curzon Soho
and other London venues. He previously spent ten years organising the Halloween Society film club, known for mixing film and multi-media music and visual events, and which toured worldwide. Recently, Philip has been a short film
programmer at the Curzon Soho Cinema and for the BFI London Film Festival,
and has expanded to feature film programming at the London East End Film
(Holandsko / Netherlands)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Študoval film na Univerzite v Amsterdame, kde bol
zároveň aj šéfredaktorom študentského filmového
časopisu. Po absolvovaní štúdií pracoval pre viacero
festivalových periodík a časopisov a momentálne je
redaktorom Dutch Filmkrant. Bol členom FIPRESCI
porôt na medzinárodných filmových festivaloch v Kyjeve, Cannes, Moskve a Kluži.
Mike Naafs studied film at the University of Amsterdam, where he was also
editor-in-chief of its student film magazine. After graduating, he worked for a
number of film festival newspapers and magazines; currently he’s an editor for
the Dutch Filmkrant. He also participated in FIPRESCI juries at the film festivals
in Kiev, Cannes, Moscow, and Cluj.
13
14
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
VUK PEROVIĆ
(Čierna Hora / Montenegro)
Meeting Point Europe
Pracuje ako redaktor filmových, seriálových a dokumentárnych programov pre televíziu Atlas (Podgorica, Čierna Hora) a ako redaktor a moderátor TV relácií
o filme a kultúre. O filme píše už viac ako sedem rokov.
Počas tohto obdobia písal pre čiernohorské noviny
Pobjeda, ktoré sú najstaršími v Čiernej Hore. Je členom čiernohorskej sekcie
FIPRESCI. Je spoluselektorom a členom tímu, ktorý založil Underhill - medzinárodný filmový festival celovečerných filmov v Podgorici.
He is an editor of film and documentary shows and TV series for the Atlas
television station (Podgorica, Montenegro), he is also editing and hosting
a TV show about film and culture. He has been writing about film for over seven
years. During this period, he has written for the Pobjeda, the longest running
and the most traditional newspaper in Montenegro. He is a member of Montenegro’s FIPRESCI section. He is one of the programmers and a member of the
team that established Underhill, an international film festival of feature-length
documentaries in Podgorica, Montenegro.
PAMELA PIANEZZA
(Francúzsko / France)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Parížska novinárka a filmová kritička prispieva do
mnohých filmových časopisov ako sú Première, Le
Monde des ados a módny týždenník Be. Píše aj o filmovom kriminálnom žánri pre štvrťročník Alibi a je
jedným z francúzskych korešpondentov kanadského
časopisu Sequences. Spolupracovala na spoločnom
čísle o Douglasovi Sirkovi (The Taste of Tears) a pravidelne píše o novej
škandinávskej kinematografii. Bola členkou FIPRESCI porôt na medzinárodných filmových festivaloch v Benátkach, Goteborgu a Štokholme.
Pamela Pianezza is a contributor to numerous magazines such as Première, Le
Monde des ados, and the fashion weekly Be. She also writes about crime films
for the Alibi quarterly and is one of the French correspondents of the Canadian
journal Sequences. She collaborated on an issue about Douglas Sirk (The Taste
of Tears) and writes frequently about new Scandinavian cinema. She has been
a FIPRESCI juror in the last editions of the Venice, Goteborg, and Stockholm film
festivals.
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
TRISTAN PRIIMÄGI
(Estónsko / Estonia)
Meeting Point Europe
V roku 2001 absolvoval na Univerzite v Tartu štúdium
semiotiky so špecializáciou na film. Je pravidelným
prispievateľom do všetkých významnejších tlačených publikácií, novín a časopisov, píše o filme, hudbe
a pop-kultúre vo všeobecnosti. Pomáhal pri preklade a
prezentovaní estónskych filmov a filmových podujatí a podieľal sa aj na organizovaní filmového festivalu Čierne noci v Tallinne. Od roku 2010 organizuje
DocPoint Tallinn (estónska pobočka renomovaného helsinského festivalu dokumentárnych filmov DocPoint) a spolu s priateľmi spravuje filmový klub Sõprus v Tallinne.
Studied Semiotics at Tartu University and graduated in 2001, specializing in
film semiotics. He has been a regular contributor to all the bigger press publications, newspapers and magazines in Estonia, writing about film, music and
pop-culture in general. He has helped with the translations and promotion
work for Estonian films and film events and has been a member of the Tallinn
Black Nights Film Festival selection committee for several years. Since January
2010, he organizes the DocPoint Tallinn documentary film festival (an Estonian
branch of the renowned Helsinki documentary festival DocPoint), and operates
an arthouse cinema called Sõprus in Tallinn with a couple of friends.
DANIEL RAFAELIĆ
(Chorvátsko / Croatia)
Meeting Point Europe
Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity
v Záhrebe. Momentálne je na doktorandskom štúdiu.
Od roku 2002 do roku 2010 pracoval ako filmový historik v Chorvátskej kinematéke. Prispieva do mnohých
chorvátskych filmových časopisov a kníh doma i v
zahraničí. Pôsobil ako historický konzultant viacerých
dokumentárnych filmov a bol editorom viacerých dôležitých kníh. V rokoch
2007 – 2009 bol riaditeľom oddelenia archivácie a obnovy filmov Chorvátskej
kinematéky. V roku 2005 napísal a režíroval (spolu s Leonom Rizmaulom) dokumentárny film Druhá strana Wellesa. V roku 2009 nakrútil 23-minútový hraný
film Skúsme to… Od roku 2010 prednáša na Katedre dejín Filozofickej fakulty
v Záhrebe o témach starovek vo filme, stredovek vo filme a film a propaganda.
Graduated in history from the Philosophical Faculty of the Zagreb University.
Currently, he’s in the process of acquiring his PhD. Between 2002 and 2010
he worked as a film historian in the Croatian Cinematheque. He has been
publishing his academic articles in various film journals and books published in
Croatia and abroad. He was a historical advisor for several documentaries. From
2007 until 2009 he was Head of Film Preservation and Restoration in Croatian
Cinematheque. In 2005, he wrote and (together with Leon Rizmaul) directed
the documentary The Other Side of Welles. In 2009, he directed a 23-minute
feature film called Let’s give it a try... Since 2010, he’s been giving lectures at the
History Department of the Philosophical Faculty in Zagreb on several subjects:
Antiquity in Film, The Middle Ages in Film, and Film and Propaganda.
15
16
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
PETR SISKA
(Česká republika / Czech Republic)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
THOMAS TABORSKY
(Rakúsko / Austria)
Cinematik.doc
Vyštudoval teológiu na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Pracuje ako dramaturg upútavok
a trailerov na stanici ČT2. V rokoch 2005 – 2008 prispieval
na webzine Moviezone.cz. Písal tiež do časopisov Video &
Domácí kino, Digitální Foto Magazín, DVD Movie, Svět DVD,
slovenského filmového časopisu Blokbaster a webzinov Filmweb.cz a Filmpub.cz.
Je členom organizácie Interfilm, ktorá združuje filmových teoretikov i profesionálov
s protestantským cirkevným zázemím. Vďaka tomu bol členom porôt na filmových
festivaloch v Bratislave, Cottbuse a Karlových Varoch.
Jeho profesionálny prieskum pohyblivých obrázkov
začal v rádiu, kde uvádzal a produkoval rôzne programy a ich časti. Momentálne je kritikom na voľnej nohe
a prispieva, okrem iných, do týždenníka Die Furche. Je
spoluzakladateľom a šéfredaktorom online filmového
magazínu allesfilm.com. Pravidelne robí spravodajstvo z mnohých filmových festivalov pre rádio, online portály a prednedávnom aj pre televíziu.
Ako bývalý manažér kina a premietač má filmové skúsenosti aj z oblasti
premietania filmov.
Studied Theology at the Evangelical Protestant Theological Faculty of Prague’s Charles
University. He works as a script editor of trailers for ČT2, the second Czech state TV channel. Between 2005 and 2008, he contributed to the webzine Moviezone.cz. He used to
write for the Czech periodicals Video&Home Cinema, Digital Photo Magazine, DVD
Movie, World of DVD, the Slovak film magazine Blokbaster and webzines Filmweb.cz
and Filmpub.cz. He is a member of the organisation Interfilm, which connects film theorists as well as professionals with a protestant religious background. Thanks to that, he
was a jury member for film festivals in Bratislava, Cottbus, and Karlovy Vary.
His professional exploration of moving pictures first started while he was
working at the radio, where he hosted and produced various programmes or
their parts. Currently, he is a freelance critic and contributor for the weekly paper
Die Furche, among others. He is the co-founder and editor-in-chief of the online
magazine allesfilm.com. Over the years, he has covered numerous festivals
for radio, various websites, and, most recently, television. As a former cinema
manager and projectionist, his film experiences also span the exhibitor’s side.
KRZYSZTOF ŚWIREK
(Poľsko / Poland)
Meeting Point Europe
Filmový novinár na voľnej nohe. Vyštudoval žurnalistiku
na Varšavskej univerzite, momentálne študuje sociológiu
a pripravuje diplomovú prácu zameranú na kinematografiu. Píše pre najdôležitejšie filmové periodiká v Poľsku, mesačník Kino (od roku 2006) a online magazín orientovaný na
kultúru dwutygodnik.com (www.biweekly.pl – od roku 2009). V roku 2009 vyhral
národnú súťaž pre mladých kritikov a bol členom medzinárodnej poroty kritiky na
9. ročníku MFF ERA Nové horizonty (Wroclaw, Poľsko). V rokoch 2009 a 2010 bol
spravodajcom najväčších poľských filmových webových portálov na MFF Varšava
a jedným zo spoluautorov knihy Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema (2010).
Freelance film critic. Graduated in journalism and sociology from the Warsaw
University. Świrek has been writing reviews and articles for the Kino monthly (since
2006) and the culture-oriented online magazine dwutygodnik.com (biweekly.pl,
sicne 2009). In 2009, he won a national competition for young film critics and was
a member of the International Critics Jury at the 9th IFF Era New Horizons (Wroclaw,
Poland). He covered two editions of the Warsaw Film Festival (in 2009 and 2010) for
the biggest Polish film portals, and was one of contributors for the volume Polish
Cinema Now! Focus on Contemprorary Polish Cinema (2010).
DANIEL VADOCKÝ
(Slovensko / Slovakia)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Vyštudoval odbor filozofia na Trnavskej univerzite a v roku 2007 absolvoval filmovú vedu na VŠMU
v Bratislave. V súčasnosti prednáša filozofiu a estetiku
na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií
VŠMU. Popri tom pracuje na dizertačnej práci zameranej na súčasný autorský hraný film v krajinách juhovýchodnej Ázie. Články
zaoberajúce sa ázijskou kinematografiou, filmovou históriou a teóriou publikoval vo viacerých periodikách. Je spoluzostavovateľom súťažnej sekcie
krátkometrážnych filmov na Artfilmfeste v Trenčianskych Tepliciach a v ostatných dvoch rokoch bol členom medzinárodných porôt na MFF Era Nové
horizonty vo Wroclawi, Sleepwalkers v Tallinne a ConCan v Tokiu.
Graduated in philosophy from the University of Trnava and in 2007, he
graduated in film science from the Academy of Performing Arts in Bratislava.
Currently, he gives lectures on philosophy and aesthetics at the Department
of Film Science and Multimedia at the Academy of Performing Arts. He has
been working on his PhD thesis focused on contemporary auteur cinema in
the countries of Southeast Asia. He has published articles on Asian cinema, film
history and theory in various magazines and newspapers. He is a programmer
of the short film competition at the Artfilmfest in Trenčianske Teplice and
recently, he has been a member of international juries at the IFF Era New
Horizons in Wroclaw, Sleepwalkers in Tallinn, and ConCan in Tokyo.
17
18
EURÓPSKI FILMOVÍ KRITICI
EUROPEAN FILM CRITICS
KATA VÁRÓ
(Maďarsko / Hungary)
Meeting Point Europe
Prednáša angličtinu a britskú kinematografiu na Univerzite
v Debrecíne. Pracuje aj ako novinárka. Vyštudovala odbor
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Univerzite v Debrecíne, neskôr aj odbor film a médiá na Univerzite Loránda
Eötvösa v Budapešti. Po skončení štúdia začala pracovať
pre najstarší a najprestížnejší maďarský filmový časopis Filmkultúra. Bola členkou
viacerých porôt (vrátane porôt FIPRESCI) na mnohých medzinárodných filmových
festivaloch. Je programovou konzultantkou MFF Titanic v Budapešti.
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
She is a university lecturer, working at the University of Debrecen, teaching English
Language and Film Studies. She also works as a film journalist for several media. Miss
Váró graduated as a teacher of the English Language and Literature at the University of
Debrecen first, then completed a Course in Film and Media Studies at the Eötvös Loránd
University in Budapest. After graduation, she joined Filmkultúra and has been publishing in several film magazines and dailies. She has served in juries and FIPRESCI juries at
various film festivals. She is a programme advisor for the Titanic IFF in Budapest.
FIRAT YÜCEL
(Turecko / Turkey)
Meeting Point Europe
Počas štúdia sociológie na Univerzite Boğaziçi redigoval
programový booklet Filmového centra Mithat Alam. Neskôr, v roku 2001, spoluzaložil mesačník o kinematografii
Altyazı a ujal sa pozície šéfredaktora. Publikoval filmové
recenzie vo viacerých časopisoch a novinách. Po skončení
štúdia kulturológie na Univerzite Bilgi v roku 2006 bol členom FIPRESCI porôt na
filmových festivaloch v Istanbule, Rotterdame a Bratislave. V roku 2009 redigoval
knihu ‘Reha Erdem: Aşk ve İsyan’, ktorú v spolupráci s Çitlembik Yayınları publikoval
Festival na kolesách. Firat je členom Asociácie filmových novinárov SİYAD a v súčasnosti je doktorandom na Katedre rozhlasu, televízie, a kinematografie na Univerzite
v Istanbule. Zároveň naďalej pôsobí ako šéfredaktor magazínu Altyazi, ktorý vydáva
Filmové centrum Univerzity Boğaziçi University Mithat Alam.
While studying Sociology at Boğaziçi University, Yücel edited the programme booklet
of the Mithat Alam Film Centre. In 2001, he co-founded the Altyazı Monthly Cinema
Magazine and started to work as the magazine’s editor-in-chief. In addition to Altyazı,
he published film reviews in several magazines and newspapers. After completing
his Master’s degree in Cultural Studies at Bilgi University in 2006, Yücel served as
a member of FIPRESCI juries at the Istanbul, Rotterdam and Bratislava film festivals. In
2009, he edited a book called ‘Reha Erdem: Aşk ve İsyan,’ which was published by the
Festival on Wheels in collaboration with Çitlembik Yayınları. Fırat, a member of SİYAD
(Cinema Writers’ Association), is currently working on his doctorate at the Radio,
Television and Cinema Department of the Istanbul University and continues to work
as the editor-in-chief of Altyazi, which is now published by Boğaziçi University Mithat
Alam Film Center.
OCENENIA / AWARDS
MFF Cannes 2007: Cena Un Certain Regard / IFF Cannes 2007: Un Certain
Regard Award
19
20
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
21
SÚŤAŽNÁ SEKCIA MEETING POINT EUROPE
Pod záštitou Medzinárodnej federácie
filmových kritikov FIPRESCI
COMPETITIVE SECTION MEETING POINT EUROPE
Under the auspices of the International Federation
of Film Critics FIPRESCI
Výkladnou skriňou každého festivalu je jeho súťažná sekcia. Cinematik
prináša originálnu koncepciu hlavnej súťaže. V hlavnej súťažnej kategórii,
nazvanej MEETING POINT EUROPE, premietneme kolekciu najlepších
európskych filmov vyrobených v rokoch 2010 a 2011, ktorá vznikla ako
výsledok hlasovania mladých európskych filmových kritikov.
The competitive section is a showcase of each and every film festival. Cinematik
comes with a unique and original concept for its competitive section. In the
main competition, entitled MEETING POINT EUROPE, we screen a collection
of the best European films made in 2010 and 2011, based on the votes of
young European film critics.
Ide o originálnu koncepciu zostavovania súťažnej sekcie, pretože filmy,
ktoré sa dostali do záverečného výberu, vybrali mladí kritici zo 17 európskych krajín (tento rok to boli Belgicko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia).
Rebríček najlepších filmov odzrkadľuje subjektívny pohľad mladých kritikov na európsku kinematografiu a zároveň zohľadňuje dianie na filmových scénach jednotlivých zastúpených krajín, ako i na medzinárodnej
scéne, pričom jediné relevantné kritérium je umelecká kvalita a sila osobnej
autorskej výpovede.
It is an original concept of arranging a competitive section, since the films
in the final selection have been chosen by a panel of young film critics from
17 European countries (this year, they come from Austria, Belgium, Croatia,
Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, United Kingdom,
Hungary, Italy, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, and
Turkey). The final selection of films reflects the subjective views of young
European film critics on European cinema, while considering current trends on
the levels of national and world cinema. However, the only relevant criteria are
the artistic quality and the intensity of personal auteur expression.
Mladí kritici zostavili svoj vlastný rebríček najlepších európskych filmov za
spomínané obdobie. Každému z filmov hlasovaním priradili body. Najlepšie
filmy, ktoré vzišli z hlasovania, premietneme na festivale v rámci súťažnej
sekcie MEETING POINT EUROPE. Film, ktorý získal najviac bodov, bude na
konci festivalu vyhlásený za víťazný a bude ocenený hlavnou cenou festivalu – MEETING POINT EUROPE Award.
Young film critics made their own, personal “best of” of European films selection
made in 2010 and 2011. During the voting, each film was assigned points by
film critics. The best films that came out of voting will be screened at the festival
within the MEETING POINT EUROPE competitive section. The film with the most
points will be at the end of the festival announced as the winning picture and
awarded the main prize of the festival, the MEETING POINT EUROPE Award.
Rastislav Steranka
Rastislav Steranka
CARLOS
CARLOS
EU CAND VREAU SA FLUIER, FLUIER; RO/SE, 2010, 94 min.
Tamasa Distribution
CARLOS; FR/DE, 2010, 165 min.
Tamasa Distribution
Réžia/Director: Florin Şerban | Scenár/Screenplay: Câtâlin Mitulescu, Florin
Şerban | Kamera/Cinematography: Marius Panduru | Strih/Editing: Câtâlin F.
Cristuţiu, Sorin Baican | Hrajú/Cast: George Piştereanu, Ada Condeescu,
Clara Vodâ, Mihai Constantin, Marian Bratu
Réžia/Director: Olivier Assayas | Scenár/Screenplay: Dan Franck, Olivier
Assayas | Kamera/Cinematography: Yorick Le Saux, Denis Lenoir | Strih/
Editing: Luc Barnier, Marion Mornier | Hrajú/Cast: Édgar Ramirez, Eriq
Ebouaney, Nora Von Waldstätten, Alexander Scheer, Belkacem
Djemel Barek
Iba päť dní zostáva, aby sa Silviu dostal z polepšovne. Ale tých pár dní sa
mení na večnosť, keď sa jeho matka po rokoch vráti, aby odviedla jeho
mladšieho brata, ktorého on vychovával ako vlastného syna. Navyše sa ešte
aj zamiloval do krásnej sociálnej pracovníčky. Čas sa kráti a jeho emócie
začínajú byť nezvládateľné. Silviu zatvorí oči... Sloboda, vietor, cesta, jeho
prvý bozk. Teraz si môžu robiť, čo chcú...
Carlos je ústrednou postavou histórie medzinárodného terorizmu 70.
a 80. rokov minulého storočia. Bol extrémnym ľavičiarom a zároveň oportunistickým žoldnierom, ktorý nemal problém figurovať na výplatných páskach mocných tajných služieb Stredného východu. Toto je príbeh Carlosa,
revolučného internacionalistu, manipulátora a manipulovaného, ktorý sa
stal mýtom už počas svojho života.
Silviu has only five days left before his release from the juvenile detention centre. But the five days turn into eternity when his mother returns after a long
absence to take his younger brother away – his brother, whom he raised like
a son. Moreover, he has fallen in love with a beautiful social worker. With time
running out and his emotions boiling over, Silviu closes his eyes... Freedom, the
wind, the road, his first kiss. Anything can happen now...
Carlos is a central figure in the history of international terrorism in the 1970s
and 1980s. He was both, a figure of the extreme left as well as an opportunistic
mercenary on the payroll of powerful Middle Eastern secret services. This is the
story of Carlos, a revolutionary internationalist, both a manipulator and one
manipulated, a myth in his own lifetime.
OCENENIA / AWARDS
Európske filmové ceny 2010 – Najlepší strih, nominácia na cenu pre najlepšieho
režiséra
MFF São Paulo 2010 – Cena kritiky – zvláštne uznanie (najlepší film)
OCENENIA / AWARDS
MFF Berlinale 2010 – Cena Alfreda Bauera, Strieborný medveď, nominácia na Zlatého
medveďa
Európske filmové ceny 2010 – nominácia na Európsky objav roka (Florin Serban) a na
cenu pre najlepšieho herca (George Piştereanu)
Berlinale IFF 2010 – Alfred Bauer Award, Silver Berlin Bear, nominated for the Golden
Berlin Bear
European Film Awards 2010 – nominated for the European Discovery of the Year (Florin
Serban) and Best Actor (George Piştereanu)
European Film Awards 2010 – Best Editor, nominated for Best Director
São Paulo IFF 2010 – Critics Award – Honorable Mention (Best Film)
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
22
AK SI CHCEM PÍSKAŤ, PÍSKAM
IF I WANT TO WHISTLE, I WHISTLE
23
FINISTERRAE
FINISTERRAE
ANOTHER YEAR; GB, 2010, 129 min.
ASFK
FINISTERRAE; ES, 2010, 80 min.
Eddie Saeta
Réžia/Director: Mike Leigh | Scenár/Screenplay: Mike Leigh
Kamera/Cinematography: Dick Pope | Strih/Editing: Jon Gregory
Hudba/Music: Gary Yershon | Hrajú/Cast: Jim Broadbent,
Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman, Peter Wight
Réžia/Director: Sergio Caballero | Scenár/Screenplay: Sergio Caballero
Kamera/Cinematography: Eduard Grau | Strih/Editing: Martí Roca | Hudba/
Music: Sergio Caballero, Jimi Tenor | Hrajú/Cast: Pau Nubiola, Pavel
Lukiyanov, Santí Serra, Yuri Mykhaylychenko
Šťastný manželský pár je zdrojom citovej opory pre okruh svojich
príbuzných a priateľov. V priebehu roka Gerri, Tom a ich byt predstavujú
príjemné miesto stretnutí pre Tomovho brata Robbieho, nešťastne slobodnú Mary a alkoholika s nadváhou Kena. Jar. Leto. Jeseň. Zima. Rodina
a priateľstvo. Láska a teplo. Radosť a smútok. Nádej a zúfalstvo.
Spoločenstvo. Samota. Narodenie. Smrť. Čas plynie...
A happily married couple provide continuity and emotional support for their
circle of relatives and friends. Over the course of a year, Gerri and Tom offer
a warm gathering place for Tom’s brother, Robbie, the unhappily single Mary,
and the overweight, hard-drinking Ken. Spring, Summer, Autumn, Winter.
Family and friendship. Love and warmth. Joy and sadness. Hope and despair.
Companionship. Loneliness. A birth. A death. Time passes...
Príbeh dvoch duchov, ktorí už majú plné zuby života v krajine tieňov
a rozhodnú sa prejsť pútnickou cestou Santiago až na koniec sveta. Keď už
tam budú, začnú žiť smrteľným pozemským životom v krajine živých. Ich
púť je introspektívnou cestou nehostinnými krajmi, počas ktorej stretávajú
zvláštne bytosti, divé zvieratá a surreálne postavy. Musia sa vyrovnať s neočakávanými situáciami, čeliť vzájomným tlakom a zvažovať pochybnosti
vyplývajúce z faktu, že sú duchovia.
The story of two ghosts who are tired of living in the land of shadows, and
decide to walk the Santiago Pilgrim Way until the end of the world, and once
there, to begin a mortal earthly life in the land of the living. It is an introspective journey through inhospitable landscapes, during which they meet strange
beings, wild animals and surreal characters. They must deal with unexpected
situations, face their own tensions and consider the doubts arising from the
fact that they are ghosts.
OCENENIA / AWARDS
Európske filmové ceny 2010 – nominácia na cenu pre najlepšiu herečku (Lesley Manville) a najlepšieho skladateľa
MFF Cannes 2010 – Zvláštne uznanie Ekumenickej poroty, nominácia na Zlatú palmu
European Film Awards 2010 – nominated for Best Actress (Lesley Manville) and Best
Composer
Cannes IFF 2010 – Special Mention of the Ecumenical Jury, nominated for Palme d’Or
OCENENIA / AWARDS
MFF Rotterdam 2011 – Cena Tiger Award
Rotterdam IFF 2011 – Tiger Award
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
24
ĎALŠÍ ROK
ANOTHER YEAR
25
LEPŠÍ SVET
IN A BETTER WORLD
THE GHOST WRITER; FR/DE/GB, 2010, 128 min.
Film Europe
HÆVNEN; DK/SE, 2010, 119 min.
ASFK
Réžia/Director: Roman Polanski | Scenár/Screenplay: Robert Harris, Roman
Polanski | Kamera/Cinematography: Pawel Edelman | Strih/Editing: Hervé
de Luze | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Eli Walach
Réžia/Director: Susanne Bier | Scenár/Screenplay: Anders Thomas Jensen
Kamera/Cinematography: Morten Søborg | Strih/Editing: Pernille Bech
Christensen, Morten Egholm | Hudba/Music: Johan Söderqvist | Hrajú/
Cast: Mikael Persbrandt, Wil Johnson, Eddy Kimani, Emily Mulaya,
Gabriel Muli
Istý nadaný spisovateľ dostane ponuku napísať memoáre bývalého
britského premiéra Adama Langa. Čoskoro však zistí, že sa zamotáva do
nebezpečnej pavučiny politických a sexuálnych intríg. Lang je zapletený
do škandálu týkajúceho sa drsných praktík jeho administratívy. Spisovateľ
sa začne prehrabávať v politikovej minulosti a odhaľuje tajomstvá, ktoré by
mohli raz a navždy ohroziť medzinárodné vzťahy.
When a gifted ghostwriter is hired to write the memoirs of former British Prime
Minister Adam Lang, he quickly finds himself trapped in a web of political and
sexual intrigue. Lang is implicated in a scandal over his administration’s harsh
tactics, and as the ghostwriter digs into the politician’s past, he discovers secrets that threaten to jeopardize international relations forever.
OCENENIA / AWARDS
MFF Berlinale 2010 – Strieborný medveď za Najlepšiu réžiu, nominácia na Zlatého
medveďa
Európske filmové ceny 2010 – najlepší herec (Ewan McGregor), najlepší skladateľ,
najlepší režisér, najlepší film, najlepšia výprava (Albrecht Konrad), najlepší scenár
a Cena divákov
Berlinale IFF 2010 – Silver Berlin Bear for Best Director, Nominated for Golden Berlin Bear
European Film Awards 2010 – Best Actor (Ewan McGregor), Best Composer, Best Director, Best Film, Best Production Designer (Albrecht Konrad), Best Screenwriter and Audience
Award
Anton a jeho žena Marianne majú dvoch synov. Nežijú spolu a zvažujú
rozvod. Ich starší syn, 10-ročný Elias je v škole šikanovaný. Jedného dňa sa
ho zastane Christian, nový žiak, ktorý sa práve prisťahoval spolu so svojím
otcom z Londýna. Christianova matka prednedávnom podľahla rakovine
a on sa s jej smrťou nevie vyrovnať. Medzi Eliasom a Christianom vznikne
silné puto. Keď Christian vtiahne Eliasa do plánu nebezpečnej pomsty, ktorá
by však mohla viesť k tragickým následkom, ich priateľstvo sa ocitá pred
skúškou a aj ich životy sú v nebezpečenstve.
Anton and his wife Marianne, who have two young sons, are separated and
struggling with the possibility of divorce. Their older, ten-year-old son Elias is
being bullied at school, until he is defended by Christian, a new boy who has
just moved from London. Christian’s mother recently lost her battle with cancer,
and Christian is greatly troubled by her death. Elias and Christian quickly form
a strong bond, but when Christian involves Elias in a dangerous act of revenge
with potentially tragic consequences, their friendship is tested and lives are put
in danger.
OCENENIA / AWARDS
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2011 – Najlepší cudzojazyčný film roka
Zlatý Glóbus 2011 – Najlepší cudzojazyčný film
Academy Awards – Oscar 2011 – Best Foreign Language Film of the Year
Golden Globes 2011 – Best Foreign Language Film
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
26
GHOST WRITER
THE GHOST WRITER
27
PONORKA
SUBMARINE
DES HOMMES ET DES DIEUX; FR, 2010, 122 min.
LUX communication
SUBMARINE; GB, 2010, 97 min.
Aerofilms
Réžia/Director: Xavier Beauvois | Scenár/Screenplay: Etienne Comar, Xavier
Beauvois | Kamera/Cinematography: Caroline Champetier | Strih/Editing:
Marie-Julie Maille | Hrajú/Cast: Luc Michael Lonsdale, Christophe
Olivier, Rabourdin, Célestin Philippe Laudenbach, Amédée
Jacques Herlin
Réžia/Director: Richard Ayoade | Scenár/Screenplay: Richard Ayoade
Kamera/Cinematography: Erik Wilson | Strih/Editing: Chris Dickens, Nick
Fenton | Hudba/Music: Andrew Hewitt | Hrajú/Cast: Sally Hawkins, Paddy
Considine, Noah Taylor, Craig Roberts, Yasmin Paige
Kláštor vysoko v horách Maghrebu, niekedy v 90. rokoch minulého storočia.
Osem francúzskych mníchov Cisterciánov žije v harmonickom vzťahu so svojimi moslimskými bratmi. Avšak násilie a teror postupne viac a viac ovláda
región. Napriek neustále rastúcemu nebezpečenstvu, ktoré ich obklopuje, rozhodnutie mníchov zostať – za každú cenu – každým dňom silnie...
Príbeh dospievania 15-ročného Olivera Tatea. Vo svojej hlave je „kúlovým“
literárnym géniom, v skutočnosti je však spoločensky nešikovný
a neobľúbený. Na toto leto si stanovil dve úlohy – prísť o panenstvo s Jordanou, pyromaniackou bitkárkou, a zabrániť svojej matke, aby opustila jeho
otca a ušla s učiteľom capoeiry...
A monastery high in the mountains of the Maghreb, some time in the 1990s.
Eight French Cistercian monks live in harmony with their Muslim brothers.
But violence and terror are slowly taking hold of the region. Despite the evergrowing danger that surrounds them, the monks’ resolve to stay – whatever
the cost – grows stronger day by day...
The coming-of-age story of 15-year-old Oliver Tate. In his head he is a cool, literary genius. In reality, he is socially inept and unpopular. He has set himself two
tasks for the summer – to lose his virginity (before it becomes legal) to Jordana,
a pyromaniac bully; and to stop his mother leaving his father for her capoeira
teacher...
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
MFF Cannes 2010 – Grand Prix pre Najlepší film, Cena ekumenickej poroty, nominácia
na Zlatú palmu
MFF Cannes 2009 – Cena FIPRESCI, Cena poroty Un Certain Regard
MFF Transilvania 2009 – Transilvania Trophy
Cannes IFF 2010 – Grand Prix for Best Film, Prize of the Ecumenical Jury, nominated for
Palme d’Or
Cannes IFF 2009 – FIPRESCI Award, Un Certain Regard Jury Prize
Transilvania IFF 2009 – Transilvania Trophy
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
28
O BOHU A ĽUĎOCH
OF GODS AND MEN
29
TURÍNSKY KÔŇ
THE TURIN HORSE
FOUR LIONS; GB, 2010, 97 min.
Continental Film
A TORINÓI LÓ; HU/FR/CH/DE, 2011, 146 min.
ASFK
Réžia/Director: Christopher Morris | Scenár/Screenplay: Jesse Armstrong,
Sam Bain, Simon Blackwell, Christopher Morris | Kamera/
Cinematography: Lol Crowley | Strih/Editing: Billy Sneddon
Hrajú/Cast: Kayvan Novak, Nigel Lindsay, Riz Ahmed,
Adeel Akhtar, Preeya Kalidas
Réžia/Director: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky | Scenár/Screenplay: László
Krasznahorkai, Béla Tarr | Kamera/Cinematography: Fred Kelemen
Strih/Editing: Ágnes Hranitzky | Hudba/Music: Mihály Víg | Hrajú/Cast: Erika
Bók, János Derzsi, Mihály Kormos, kôň/horse Ricsi
Štyria muži v anglickom meste majú tajný teroristický plán. Omar je rozčarovaný z toho, ako sa s moslimami vo svete zaobchádza, a rozhodne sa
stať vojakom. A toto je ten najúžasnejší nápad, aký kedy Waj počul. Totiž
každý Omarov nápad je preňho ten najúžasnejší na svete. Na ich strane,
avšak proti nim a celému svetu, je biely konvertovaný moslim Barry. Faisal
je len do počtu. Cvičí vrany, aby boli živými bombami. Spolu musia uštedriť
rozhodujúci úder nepriateľom na domácom ihrisku. No zvládnu to, keď ani
jeden z nich nedokáže ani len zapáliť zápalku bez toho, aby si ublížil?
In a British city, four men have a secret terrorist plan. Omar is disillusioned
about the treatment of Muslims around the world and is determined to become a soldier. This is the most exciting idea Waj has ever heard. Every idea
Omar shares is the most exciting one he’s heard. Along for the ride, but opposed
to Omar and everyone else on Earth is the white Islamic convert Barry. Faisal is
the odd man out. He is training crows to fly bombs through windows. Together
they must strike a decisive blow on their own turf, but can any of them so much
as strike a match without punching himself in the face?
OCENENIA / AWARDS
Ceny Britskej filmovej a TV akadémie BAFTA 2011 – Cena BAFTA pre výnimočný
britský debut (Christopher Morris)
Britské komediálne ceny 2010 – Najlepší britský komediálny výkon vo filme (Kayvan
Novak)
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2011 – BAFTA Film Award for Outstanding Debut by British Writer, Director or Producer (Christopher Morris)
British Comedy Award 2010 – Best British Comedy Performance in Film (Kayvan Novak)
3. január 1899, Turín. Filozof Friedrich Nietsche sa vrhá okolo krku
vyčerpanému koňovi ťahajúcemu povoz, stráca vedomie a prichádza
o rozum. Niekde na vidieku: farmár, jeho dcéra, povoz a starý kôň. Vonku sa
dvíha veterná smršť. Film rozpráva príbeh tohto koňa...
January 3rd, 1899, Turin. Philosopher Friedrich Nietzsche flings his arms around
an exhausted carriage horse, then loses consciousness and his mind. Somewhere in the countryside: a farmer, his daughter, a cart, and an old horse. Outside, a windstorm rises. The film tells the story of the horse...
OCENENIA / AWARDS
MFF Berlinale 2011 – Cena FIPRESCI, Strieborný medveď – Veľká cena poroty
Berlinale IFF 2011 – FIPRESCI Award, Silver Berlin Bear – Jury Grand Prix
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
30
ŠTYRI LEVY
FOUR LIONS
31
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
33
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
CELÝ SVET JE ÚZKY MOST
THE WHOLE WORLD IS A NARROW BRIDGE
V rámci MFF Cinematik sa po druhýkrát koná aj
súťaž celovečerných slovenských dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Producenti tento
rok prihlásili do súťaže celkom 8 filmov rôznych
žánrov s premiérou v rozmedzí od 15. septembra
2010 do 15. septembra 2011. V sekcii uvidíme
veľké produkcie (Nickyho rodina) aj celkom „nezávislé“ filmy (Chránené
územie). Rovnako široký je aj tematický záber. Model hodnotenia filmov sa
v porovnaní s predošlým ročníkom nijako nemení – posudzovala ich porota
zložená z mladých európskych kritikov. Víťazný film súťaže bude odmenený
cenou Film Europe Award spojenou s finančnou prémiou.
CELÝ SVET JE ÚZKY MOST; SK, 2010, 59 min.
Edit Studio – Darina Smržová
Réžia/Director: Dušan Hudec | Scenár/Screenplay: Dušan Hudec
Kamera/Cinematography: Rado Bliznakov | Strih/Editing: Darina Smržová
Účinkujú/Cast: Jossi Steiner, Tibor Figuš, Izrael Grosmann, Herta
Saková, Mikuláš Spiegel
It is for the second time that the Cinematik IFF features a competition of Slovak
feature-length documentaries entitled Cinematik.doc. This year, producers
have submitted a total of 8 films of various genres, which were premiered
between September 15, 2010 and September 15, 2011. In the selection, we’ll
see big productions (Nicky’s Family) and “independent“ films (Protected
Territory). The thematic range of the presented films is just as wide. The
method of judging the films hasn’t changed – the films are appraised by
a jury consisiting of young European film critics. The winning documentary will
receive the Film Europe Award together with a financial bonus.
Michal Michalovič
Jossi Steiner ako malý chlapec utekal pred deportáciami a nevedel, či sa
dožije ďalšieho dňa. Po vojne odišiel spolu s bratom do Izraela a spoznal,
čo je to žiť ako slobodný človek. Celý život prežil v Izraeli, ale jeho kruh sa
tam neuzavrel. Bolo mu súdené prísť do Košíc a stať sa „rabínom z ľudu“.
Začal žiť svoj druhý život. Prišiel pomôcť židovskej obci v Košiciach s cieľom
povzbudiť jej členov, ktorí už zabudli na to, čo je to byť Židom.
As a young boy, Jossi Steiner was escaping deportations and didn’t know
whether he would see the light of the next day. After the war, he left the country
for Israel, together with his brother, and learned what it was to live as a free
man. He spent his whole life in Israel but he didn’t come full circle. It was his fate
to come to Košice and to become “a people’s rabbi“. He started living his second
life and came to help the Jewish community in Košice with the aim of encouraging its members – those, who have forgotten what it was to be a Jew.
CINEMATIK.DOC
34
35
36
ČAS GRIMÁS; SK, 2011, 63 min.
Arina
Réžia/Director: Peter Dimitrov | Scenár/Screenplay: Dušan Mitana, Peter
Dimitrov | Kamera/Cinematography: Dodo Šimončič | Strih/Editing: Dušan
Milko | Hudba/Music: Peter Martinček, Peter Kučera | Účinkujú/Cast:
Marek Vašut, Attila Mokos, František Kovár, Ondrej Hraška,
Imre Boráros
Príbeh excentrického sochára Franza Xavera Messerschmidta, ktorý žil v rokoch 1736 – 1783, hovorí o živote a diele záhadného Majstra, ktorého tvorba
irituje, fascinuje a zároveň necháva stále otvorené otázky o zmysle, motívoch
a nevysvetliteľnom mystériu tvorivého procesu. Film je hraným dokumentom
a má ambíciu preniknúť do tajomstva kontroverznej, rozpoltenej duše umelca,
ktorý presvedčivo predstihol svoju dobu.
The vivid imagery of the works of an eccentric artist of the Theresian era, Franz
Xaver Messerschmidt (1736 – 1783), became the starting point for introducing
intricate themes from the life and work of a mysterious master. His work irritate,
fascinates, and leaves space for exciting questions about the source and meaning
of the inexplicable mysteries of the creative process. This is a 63-minute long,
dramatized documentary which aims at unraveling the secrets of the controversial
soul of an artist who outgrew the boundaries of his era.
GENERÁCIA NA PRELOME
THE BABY BOOM GENERATION AT THE
TURNING POINT
GENERÁCIA NA PRELOME; SK, 2010, 52 min.
MGA. Yvonne Vavrová – YVONNE
Réžia/Director: Yvonne Vavrová | Scenár/Screenplay: Yvonne Vavrová
Kamera/Cinematography: Yvonne Vavrová | Strih/Editing: Zuzana Cséplő
Hudba/Music: archívna/archival | Účinkujú/Cast: Božidara Turzonovová,
Margita Šebová, Laco Šebo, Ladislav Kvasz, Barbora Laucká
Aká je tzv. „generácia na prelome“? Generácia dnešných 40-60-ročných ľudí,
tzv. baby boom generation? Generácia, ktorá produktívny vek zažíva na
rozmedzí dvoch ekonomicko-morálnych systémov, generácia, ktorá sa musí
popasovať s dramatickým nástupom kultu mladých ľudí, s príchodom mobilov, internetu, sociálnych sietí? Generácia, ktorá sa musí vo veľmi krátkom
čase prispôsobiť dynamickým zmenám a prechodu priemyselného veku na
vek informačný?
What is the so-called „generation at the turning point“ like? The generation
of today’s 40-60 year olds, the baby boom generation? The generation with
the productive age on the boundary of two economic and moral systems? The
generation that has to struggle with the cult of young people that is dramatically taking over; with the arrival of mobile phones, the Internet, and social
networks? The generation that has to swiftly get used to the dynamic changes
resulting from the shift of the industrial era to the information era?
OCENENIA / AWARDS
XIII. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava 2009 – Cena
Mezi moři pre najlepší dokumentárny film strednej a východnej Európy
13th Jihlava International Documentary Film Festival 2009 – Between the
Seas Award for the best Central and Eastern European documentary
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
ČAS GRIMÁS
TIME OF GRIMACES
37
NESVADBOVO
MATCHMAKING MAYOR
CHRÁNENÉ ÚZEMIE; SK, 2010, 84 min.
Dogdocs
NESVATBOV; CZ/SK, 2010, 72 min.
OutCome
Réžia/Director: Adam Hanuljak | Kamera/Cinematography: Peter Kotrha | Strih/
Editing: Peter Kotrha | Hudba/Music: Israel Kamakawiwoole | Účinkujú/
Cast: Janko Kinčeš, Lydka Rybárová, Ľubka Tureková, Miriam
Kujanová, Marek Mojžiš
Réžia/Director: Erika Hníková | Scenár/Screenplay: Erika Hníková Kamera/
Cinematography: Jiři Strnad | Strih/Editing: Janka Vlčková | Hudba/Music:
skupina Pocit, folklórny súbor Hámorčanka | Účinkujú/Cast: Jozef
Gajdoš, Dana Paseková, Monika Maxová, Marie Maxová, Jančo
Ogurčák
Divadlo z pasáže absolvovalo v roku 2009 trojtýždňové turné v USA. V réžii
Viery Dubačovej pripravili nonverbálnu divadelnú inscenáciu Chránené
územie o vnútornej slobode človeka. Dokumentárny film z tejto výnimočnej
cesty ukazuje, že bariéry hercov Divadla z pasáže sú omnoho ďalej, než sa
nazdávame.
The Theatre from the Passage went on a three-week tour of the USA in 2009.
Under the helm of Viera Dubáčov,á they staged a nonverbal theatrical
performance entitled Protected Territory dealing with the inner freedom
of man. This documentary, covering their unique trip, shows us that the
boundaries of the Theatre from the Passage actors are much farther than we
may think.
Film na Slovensku distribuuje Asociácia slovenských filmových klubov.
The film is distributed in Slovakia by the Association of Slovak Film Clubs.
Zemplínske Hámre pomaly, ale iste vymierajú. Starosta stredne veľkej slovenskej dediny sa snaží napomôcť vytvoreniu vzťahov medzi miestnymi tridsiatnikmi, ktorí „zostali na ocot“. Na boj so samotou tridsiatnikov používa rôzne
prostriedky: ponúka nemalú finančnú odmenu za každé novonarodené dieťa,
nabáda miestnym rozhlasom na plodenie detí a nakoniec usporiada zoznamovací večierok pre „nezavrabčených“. Nájdu si naši hrdinovia konečne životných
partnerov?
Slowly but surely, the Slovak village of Zemplínske Hámre is dying out. But its mayor,
a retired general, refuses to give up. In battling the issue of the singles in their thirties
living in his village, he uses a variety of weapons such as offering financial rewards
for every newborn child and encouraging childbearing via the local PA system.
None of it has worked. However, the mayor has a new plan. He plans to host an
evening get-together for singles from all the neighboring villages. Will our heroes
find partners after all?
Film na Slovensku distribuuje Asociácia slovenských filmových klubov.
The film is distributed in Slovakia by the Association of Slovak Film Clubs.
OCENENIA / AWARDS
MFF Berlinale 2011 – Cena čitateľov denníka Tagesspiel pre najlepší film v sekcii
FORUM
Berlinale IFF 2011 – Tagesspiel award for Best FORUM Film
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
38
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
PROTECTED TERRITORY
39
TROU DE FER  ŽELEZNÁ DIERA
TROU DE FER  THE IRON HOLE
NICKYHO RODINA; SK/CZ, 2010, 96 min.
TRIGON Production
Réžia/Director: Matej Mináč | Scenár/Screenplay: Matej Mináč, Patrik Pašš
Kamera/Cinematography: Dodo Šimončič, Antonín Daňhel, Martin
Kubala, Peter Zubaľ | Strih/Editing: Alena Spustová, Robert Cuprík
Hudba/Music: Janusz Stoklosa, Ivan Čermák, Ľubica Čekovská
Účinkujú/Cast: Michal Slaný, Klára Issová, Anita Faitová, Marta
Richterová, Bibiana Ondrejková
TROU DE FER – ŽELEZNÁ DIERA; SK, 2011, 55 min.
K2 Studio
Nový film o Nicholasovi Wintonovi prináša dramatické rekonštrukcie
najdramatickejších momentov príbehu britského Schindlera, príbehy
ďalších objavených zachránených a tiež ukazuje, ako sa príklad slušnosti
a ľudskosti šíri dnes najmä medzi mladými ľuďmi na celom svete.
A new film about Nicholas Winton brings a dramatic reconstruction of the
most dramatic moments of the British Schindler’s story and reports about
newly found rescued children. The documentary also shows how an example
of decency and humanity is spread today mostly among young people all over
the world.
OCENENIA / AWARDS
MFF Karlove Vary 2011 – Cena divákov
Karlovy Vary IFF 2011 – Audience Award
Réžia/Director: Pavol Barabáš | Scenár/Screenplay: Pavol Barabáš | Kamera/
Cinematography: Pavol Barabáš | Strih/Editing: Róbert Karovič | Hudba/Music:
Michal Novinski | Účinkujú/Cast: Miroslav Dušek, Martin Chroumal,
Jaroslav Holeček, Natália Borecká, Pavol Barabáš
Trou de Fer znamená v preklade „Železná diera“. Ide o jedinečný a veľkolepý
prírodný fenomén nachádzajúci sa uprostred Národného parku Réunion
v Indickom oceáne. Vďaka sopečnej činnosti sa tu Zem prepadla do obrovskej hĺbky a vytrvalé dažde vyformovali dielo, aké nikde inde na našej
planéte neexistuje. Vzniknutý kaňon je Mount Everestom všetkých kaňonov.
Vďaka svojej neprístupnosti sa tu zachovala príroda v tej najdivokejšej
forme, akú si dokážete predstaviť. Útroby kaňonu doteraz zhliadlo len pár
ľudí. Môžu doňho vojsť len najlepší z najlepších. Avšak ani to im nezaručuje,
že sa z neho dokážu aj vrátiť...
Trou de Fer means „The Iron Hole“. It is a unique and monumental phenomenon
of nature, located in the middle of the Réunion National Park in the Indian
Ocean. Due to volcanic activities, the earth has collapsed and slumped into
an enormous depth. Incessant rains have formed something that doesn’t exist
anywhere else on this planet. This is the Mount Everest of canyons. Thanks to its
inaccessibility, nature here has been preserved in its wildest form imaginable.
Only a few have seen the inside of the canyon. Only the best of the best can
enter. However, it doesn’t secure them their safe return...
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
40
NICKYHO RODINA
NICKY’S FAMILY
41
CINEMATIK.DOC
ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA
THE MAN WHO CHANGED SHANGHAI
42
ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA; SK, 2010, 68 min.
Media Film
Réžia/Director: Ladislav Kaboš | Scenár/Screenplay: Ladislav Kaboš | Kamera/
Cinematography: Michael Kaboš, Dodo Šimončič | Strih/Editing: Darina
Smržová | Hudba/Music: archívna/archival | Účinkujú/Cast: Theodor
Hudec, Martin Hudec, Alessa de Wet
Traja súrodenci – Martin (87) z Monaka, Theo (85) z Kanady, a Alessa (82)
z USA – spomínajú na svoje detstvo a mladosť v Šanghaji, rozprávajú fascinujúci životný príbeh svojho slávneho otca – architekta Ladilava Hudeca. Alessa
prvýkrát v živote navštívi rodisko svojho otca – Slovensko a spolu s Theom sa
po 63 rokoch vydá do Šanghaja. Okrem pozoruhodných informácií o živote
a diele „otca ázijských mrakodrapov“ L.E. Hudeca dokument prináša aj cenné
svedectvo a autentické spomienky o živote Európanov v koloniálnom Šanghaji
pred vznikom ČĽR.
Three siblings, Martin (87) from Monaco, Theo (85) from Canada, and Alessa (82)
from the USA, narrate the fascinating true-life story of their father L.E. Hudec (1893
– 1958), a famous architect in Shanghai. For the first time, Alessa visits Slovakia, the
birthplace of her father. Together with her brother Theo they decide to visit China,
the country of their childhood and youth, after 63 years. This inspiring documentary
not only explores the many exciting details of the life of L.E. Hudec, father of Asian
high-rises, through the authentic experiences of the Hudec’s children the window
is open to the previously unknown lives of Europeans and Americans in colonial
Shanghai before the People’s Republic of China was formed.
OCENENIA / AWARDS
Igric 2011 – Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii slovenský celovečerný
a stredometrážny dokumentárny film, ktorý mal premiéru v roku 2010; Tvorivá prémia
za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu – za réžiu filmu
Igric 2011 – Prize of the Slovak film critics in the category of feature and medium length
documentary premiered in 2010; Creative bonus for film and television documentary work
– for film direction
REŠPEKT: JACQUES AUDIARD
RESPECT: JACQUES AUDIARD
43
44
REŠPEKT: JACQUES AUDIARD
RESPECT: JACQUES AUDIARD
REŠPEKT: JACQUES AUDIARD
RESPECT: JACQUES AUDIARD
Jeho otec, Michel Audiard, bol scenárista populárnych filmov. Pôvodne
nechcel byť filmárom, no nakoniec sa predsa len rozhodol práve pre túto
kariéru. V 80. rokoch pôsobil ako scenárista, až neskôr, v polovici 90. rokov,
prešiel k réžii.
Jeho celovečerným debutom sa stal film Pozeraj sa, ako padajú (Regarde les hommes tomber, 1993). Hlavné postavy v tejto road-movie stvárnili Jean-Louis Trintignant a Mathieu Kassovitz. Už tu sa Audiard prihlásil
k tradícii francúzskeho kriminálneho filmu, tzv. policier. Postavy jeho filmov
často nie sú „čistokrvní“ zločinci, no pod tlakom okolností (alebo, naopak,
vďaka vlastnej slabosti) sa zapletajú do nie celkom legálnych aktivít. Režisér
pritom kladie dôraz na drobnokresbu charakterov. Pozeraj sa, ako padajú
bol vyznamenaný Cézarom za najlepší prvý film, ocenený bol aj Mathieu
Kassovitz (najsľubnejší herec) a film dostal aj Cézara za najlepší strih.
V roku 1996 nasledoval Samozvaný hrdina (Un héros très discret), opäť
s Kassovitzom v hlavnej úlohe. Tentoraz išlo o historický film: v Paríži počas druhej svetovej vojny sa muž rozhodne stať sa niekým celkom iným –
vymyslí si rolu hrdinu. Film zabodoval aj na festivale v Cannes, získal tam
cenu za najlepší scenár. Čítaj mi z pier (Sur mes lèvres, 2001) je príbehom
veľmi zvláštnej dvojice: sekretárky so sluchovou poruchou a prepusteného väzňa, ktorého jej pridelia na zácvik. Slogan filmu znel: Ona ho naučila
dobrým spôsobom, on ju tým zlým. Film získal troch Cézarov: najlepšia herečka (Emmanuelle Devos), najlepší zuk a najlepší scenár (pôvodný alebo
adaptácia). Tlkot môjho srdca sa zastavil (De battre mon cœur s’est arrêté,
2005) predstavuje Toma Seyra, muža, ktorý sa neživí práve najlegálnejšie,
no jeho ambície sú v skutočnosti niekde celkom inde. Tom chcel byť kedysi
klavírnym virtuózom a jeho dávna vášeň nanovo ožíva. Na Cézaroch sa stal
Audiardovým dovtedajším najväčším úspechom (získal celkovo 8 cien, vrátane najlepšieho režiséra a filmu).
Za najväčší medzinárodný úspech v rámci Audiardovej tvorby sa k dnešnému dňu dá určite považovať film Prorok (Un prophète, 2009). Príbeh mladého Araba, ktorý si musí po príchode do väzenia zvyknúť na tamojšie
podmienky, zarezonoval v celosvetovom kontexte. Ovenčený bol Veľkou
cenou poroty na festivale v Cannes, cenou BAFTA pre najlepší neanglicky
hovorený film (získal ju aj za Tlkot môjho srdca sa zastavil), 9 Cézarmi (opäť
najlepší film a režisér, ale aj scenár, herec – Tahar Rahim, kamera, strih...)
a bol nominovaný na Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Okrem toho ho
napríklad prestížny britský filmový mesačník Sight & Sound vyhlásil za najlepší film roka.
Jacques Audiard sa vo svojej tvorbe pohybuje na pomedzí žánrovej a umeleckej kinematografie, podobne, ako kedysi napr. Jean-Pierre Melville. Jeho
dielo je orientované predovšetkým na výrazných hrdinov, akcia a napätie
sú takpovediac podružné a slúžia predovšetkým na dôsledné dokreslenie
charakterov postáv. Svojich hereckých protagonistov vedie k pozoruhodným výkonom (viď. najmä Cassel v Čítaj mi z pier a Rahim v Prorokovi, ale
aj Duris v Tlkot môjho srdca sa zastavil či vynikajúca Emmanuelle Devosová
ako Casselov ženský náprotivok). Kompletná retrospektíva Audiardových
filmov na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik má tak potenciál
osloviť odborné aj širšie publikum.
45
His father Michel Audiard was a notable screenwriter of popular films. Initially,
Audiard didn’t plan on becoming a filmmaker, but eventually he decided to
pursue this career. He started out as a screenwriter in the 1980s and later, in the
middle of the 1990s, he turned to film direction.
He made his feature debut with See How They Fall (Regarde les hommes
tomber, 1993) starring Jean-Louis Trintignant and Mathieu Kassovitz. As early
as in this film, he revelaed his inclination for the tradition of French, so-called
policier, crime films. His characters aren’t often natural born criminals, but under the pressure of circumstances (or the other way round, thanks to their own
weaknesses), they get involved into not quite legal activities. In the process, the
emphasis is on a detailed depiction of the characters. See How They Fall was
awarded a César Award for Best First Work, Most Promising Actor (Mathieu
Kassovitz), and Best Editing.
In 1996, Audiard made A Self-Made Hero (Un héros très discret), once again
with Mathieu Kassovitz in the lead role. This time, it was a historical production
set in Paris during the Second World War. A man decides to become someone
else – he turns himself into a hero. The film was a success at the Cannes Film Festival, winning Best Screenplay. Read My Lips (Sur mes lèvres, 2001) is a story of
an odd couple: a secretary suffering from hearing deficiency and an ex-convict
who is appointed to be her assistant. The tagline on the film read: She taught
him good manners, he taught her bad ones. The film won three Césars: Best
Actress (Emmanuelle Devos), Best Sound, and Best Writing (original or adaptation). The Beat That My Heart Skipped (De battre mon cœur s’est arrêté,
2005) introduces Tom Seyr, a man who earns his living by rather tricky ways,
but his ambitions are in fact completely different. Tom once wanted to become
a piano virtuoso and his long-time passion is coming back to haunt him. At the
César Awards, the film scored as Audiard‘s biggest success at that time (winning
eight awards, including Best Director and Best Film).
A Prophet (Un prophète, 2009) is considered Audiard‘s biggest international
success to date. A story of a young Arab who, after his arrival in prison, has to
adapt to the ruling harsh conditions, won acclaim worldwide. It was awarded
the Grand Jury Prize at the Cannes Film Festival, a BAFTA Award for Best Film
Not in the English Language (The Beat That My Heart Skipped won this award
before), nine Césars (again Best Film and Director, Screenplay, Actor – Tahar
Rahim, Cinematography, Editing...) and was also nominated for an Academy
Award (Oscar) for Best Foreign Language Film. It was declared the Best Film of
the Year by the prestigious British film magazine Sight & Sound.
In his films, Jacques Audiard balances on the boundaries of genre and arthouse
cinema similarly to, for example, Jean-Pierre Melville. His films are mostly
oriented at distinct characters. Action and suspense seem to be of secondary
importance, and serve mainly as tools of consistent and detailed illustration of
the characters. Audiard inspires his actors to deliver extraordinary performances (see Cassel in Read My Lips and Rahim in A Prophet, but also Duris in The Beat
That My Heart Skipped or excellent Devos as Cassel‘s female counterpart). Thus
a complete retrospective of his work presented at the Cinematik International
Film Festival has a potential to attract not only the professional but also much
wider audiences.
Michal Michalovič
Michal Michalovič
POZERAJ SA, AKO PADAJÚ
SEE HOW THEY FALL
SUR MES LÈVRES; FR, 2001, 115 min.
Pathé Distribution
REGARDE LES HOMMES TOMBER; FR, 1993, 90 min.
France Télévisions Distribution
Réžia/Director: Jacques Audiard | Scenár/Screenplay: Jacques Audiard,
Tonino Benacquista | Kamera/Cinematography: Mathieu Vadepied | Strih/
Editing: Juliette Welfling | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast:
Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier Gourmet, Olivier
Perrier, Olivia Bonamy
Réžia/Director: Jacques Audiard | Scenár/Screenplay: Alain Le Henry,
Jacques Audiard | Kamera/Cinematography: Gérard Stérin | Strih/Editing:
Juliette Welfling, Monique Dartonne | Hudba/Music: Alexandre
Desplat | Hrajú/Cast: Jean-Louis Trintignant, Jean Yanne, Mathieu
Kassovitz, Bulle Ogier, Christine Pascal
Carla Behm už dlho pracuje ako sekretárka pre developerskú spoločnosť.
Robí všetko: pracuje s dokumentmi, odpovedá na telefonáty, robí odhady
a jedná s dodávateľmi. Ráno prichádza ako prvá, večer odchádza ako posledná. Za to je však mizerne platená, jednajú s ňou podradne a rozkazujú
jej ako psovi. Carle stačilo. Verí, že si zaslúži viac. Akú nádej má 35-ročná
žena, ktorá nie je práve najpríťažlivejšia a v oboch ušiach má načúvacie
strojčeky? Riešenie sa volá Paul Angeli, je to nový praktikant, ktorého prijatie si vybojovala. Paul má 25 rokov a v skutočnosti je v novej práci úplne
bezradný. Zato má iné kvality: je to zlodej, čerstvo prepustený z väzenia
a navyše dobre vyzerá.
Carla Behm has worked as a secretary for a property development company for
a long time now. Her job, basically, is everything: from handling files and answering calls to drafting estimates and dealing with suppliers. First to arrive in
the morning, last out at night. For that, she gets paid like a serf, treated like mud
and ordered around like a dog. Carla has had enough. She thinks she deserves
better. What hope is there for a 35-year-old woman with a so-so physique and
hearing aids in both ears? The solution’s name is Paul Angeli, the new trainee
she manages to have hired. Paul is 25-year-old and completely unskilled in
property development – in fact he’s clueless. But he has other qualities: he is
a thief, fresh out of jail, and what’s more, he’s good-looking.
Na jeden strane sú dvaja muži: Marx a Johnny. Johnny robí v živote tri veci:
hrá šípky, pozerá televíziu a robí všetko, čo mu Marx povie. V poslednom
čase Marx prehral dosť peňazí a od Johnnyho chce ešte jednu vec: zabíjať.
Na druhej strane stojí osamelý Simon. Mal priateľa, Mickeyho, ktorého guľka
dostala na oddelenie starostlivosti o pacientov v kóme. Mickey bol mladý
a on, on je starý. Simon vie, že aj chce nájsť tých, ktorí ho pripravili o priateľa,
musí všetko opustiť – prácu, ženu, dom... Verí,, že za túto cenu znovu nájde
zmysel života. Môžeme predpokladať, že cesty týchto troch sa pretnú. No
ešte predtým padne niekoľko mužov...
One side: two men. Marx and Johnny. Johnny has three occupations in life:
play darts, watch TV, do whatever Marx asks him. Marx has been losing a lot of
money for some time now. The last thing that Marx asked Johnny to do is, to kill
people. On the other side, there’s Simon. He’s alone. He has a friend, Mickey, but
a bullet has sent him to the Advanced State of Coma Ward. Mickey was young
and he was old. To find those who took his friend from him, Simon understands
that he has to leave everything: job, wife, and house... It is at this price, he thinks,
that he will recover a purpose for living. One can reasonably think he will come
across the other two. But before that, a few men will have fallen...
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
Ceny Cézar 2002 – Najlepšia herečka (Emmanuelle Devos), Najlepší scenár (pôvodný,
alebo adaptovaný), Najlepší zvuk
César Awards 2002 – Best Actress (Emmanuelle Devos), Best Original or Adapted Screenplay, Best Achievement in Sound
Ceny Cézar 1995 – Najlepší prvý film, Najsľubnejší herec (Mathieu Kassovitz), Najlepší
strih
César Awards 1995 – Best First Film, Most Promising Actor (Mathieu Kassovitz),
Best Editing
REŠPEKT:
JACQUES AUDIARD
RESPECT:
JACQUES AUDIARD
46
ČÍTAJ MI Z PIER
READ MY LIPS
47
SAMOZVANÝ HRDINA
A SELFMADE HERO
UN PROPHÈTE; FR/IT, 2009, 155 min.
ASFK
UN HÉROS TRÈS DISCRET; FR, 1996, 105 min.
Tamasa Distribution
Réžia/Director: Jacques Audiard | Scenár/Screenplay: Thomas Bidegain,
Jacques Audiard | Kamera/Cinematography: Stéphane Fontaine | Strih/
Editing: Juliette Welfling | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast:
Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Hichem Yacoubi,
Reda Kateb
Réžia/Director: Jacques Audiard | Scenár/Screenplay: Jacques Audiard,
Alain Le Henry | Kamera/Cinematography: Jean-Marc Fabre | Strih/
Editing: Juliette Welfling | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast:
Mathieu Kassovitz, Sandrine Kiberlain, Anouk Grinberg, Albert
Dupontel, Jean-Louis Trintignant
Negramotný Malik El Djebena, napoly Arab, napoly Korzičan, je odsúdený
na šesť rokov väzenia. Keď prichádza do väzenia, úplne sám, pôsobí mladšie
a krehkejšie ako ostatní trestanci. Má 19 rokov. Malik je zahnaný do kúta
vodcom korzického gangu, ktorý momentálne väzeniu vládne. Je poverený
niekoľkými úlohami, ktoré ho zocelia a zároveň si vďaka nim získa vodcovu
dôveru. Učí sa rýchlo a postupne stúpa na rebríčku väzenskej hierarchie,
zatiaľ čo tajne kuje vlastné plány.
Condemned to six years in prison, Malik El Djebena, part Arab, part Corsican,
cannot read or write. Arriving at the jail entirely alone, he appears younger and
more fragile than the other convicts. He is 19 years old. Cornered by the leader
of the Corsican gang currently ruling the prison, he is assigned a number of
“missions” to carry out, toughening him up and assisting him in winning the
gang leader’s confidence in the process. Malik is a fast learner and rises up the
prison ranks, all the while secretly devising his own plans.
V posledných mesiacoch vojny, v ktorej nebojoval, v Paríži počas zimy
1944/45, sa jeden muž rozhodne stať hrdinom. Alebo skôr zosobniť hrdinu...
vymyslieť si lepší, bohatší a obdivuhodnejší život než ten, ktorý má. Stane sa
virtuózom v klamaní a prostredníctvom okľúk a narážok vytvorí pozoruhodnú postavu. Tento muž, ktorý je v skutočnosti niekým iným a vlastne nič
nemal, získa všetko: meno, obdiv, priateľstvo, moc, lásku... ale na ako dlho...
In the final months of a war that he hasn’t fought, in the alien Paris of winter
1944/45, a man decides to become a hero. Or rather to impersonate a hero... to
invent a better, richer and more admirable life than the one he has. He becomes
a virtuoso liar and, thanks to omissions and allusions, builds up a remarkable
character. This man, who is in fact someone else and who had nothing, will
obtain everything: honours, admiration, friendship, power, love... but for how
long...
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
Ceny Britskej filmovej a TV akadémie BAFTA 2010 – Cena pre najlepší neanglicky
hovoriaci film
MFF Cannes 2009 – Grand Prix, nominácia na Zlatú palmu
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2010 – BAFTA Film Award for Best Film
Not in the English Language
Cannes IFF 2009 – Grand Prix, nominated for the Palme d’Or
MFF Cannes 1996 – Najlepší scenár
Cannes IFF 1996 – Award for Best Screenplay
REŠPEKT:
JACQUES AUDIARD
RESPECT:
JACQUES AUDIARD
48
PROROK
A PROPHET
49
RESPECT:
JACQUES AUDIARD
50
TLKOT MÔJHO SRDCA SA ZASTAVIL
THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED
DE BATTRE MON CŒUR S’EST ARRÊTÉ; FR, 2005, 107 min.
HOLLYWOOD C.E.S./Tamasa Distribution
Réžia/Director: Jacques Audiard | Scenár/Screenplay: Jacques Audiard,
Tonino Benacquista | Kamera/Cinematography: Stéphane Fontaine
Strih/Editing: Juliette Welfling | Hudba/Music: Alexandre Desplat
Hrajú/Cast: Romain Duris, Aure Atika, Emmanuelle
Devos, Niels Arestrup, Linh Dan Pham
28-ročný Tom Seyr je zdanlivo predurčený kráčať v šľapajach svojho otca
Roberta v slizkom a občas brutálnom svete obchodu s nehnuteľnosťami.
Náhoda mu privedie do cesty klavír, vďaka čomu sa rozpomenie na svoju
starú túžbu stať sa koncertným majstrom ako jeho matka. Hrať ho učí číňanka
Miao Lin, ktorá nerozumie ani slovo po francúzsky, takže hudba sa stáva ich
jediným dorozumievacím nástrojom. A potom sa jedného dňa opäť vynorí na
svetlo jeho temná minulosť...
Tom is 28 and destined to follow in his father’s footsteps in the sleazy and sometimes brutal world of the real estate business. But a chance encounter leads him
to believe that he can become, like his mother, a concert pianist. In earnest, he
starts preparing for the audition with the virtuoso Chinese pianist. She doesn’t
speak a word of French, music is their only means of communication. But pressures from the ugly world of his daily job soon become more than he can handle...
OCENENIA / AWARDS
Ceny Cézar 2006 – Najlepší film, Najlepší režisér, Najlepší herec vo vedľajšej úlohe
(Niels Arestrup), Najlepší adaptovaný scenár, Najlepšia kamera, Najlepší strih, Najlepšia
hudba, Najsľubnejšia herečka (Linh Dan Pham)
MFF Berlinale 2005 – Strieborný medveď za najlepšiu hudbu
César Awards 2006 – Best Film, Best Director, Best Supportng Actor (Niels Arestrup), Best
Writing – Adaptation, Best Cinematography, Best Editing, Best Music Written for a Film,
Most Promising Actress (Linh Dan Pham)
Berlinale IFF 2005 – Silver Bear for Best Score
DOKMA: ANIMOVANÁ REALITA
DOCMA: ANIMATED REALITY
51
DOKMA: ANIMOVANÁ REALITA
DOCMA: ANIMATED REALITY
INÁ CHELSEA – PRÍBEH Z DONECKA
THE OTHER CHELSEA – A STORY FROM DONETSK
V tohtoročnej sekcii venovanej svetovému dokumentárnemu filmu
prinášame štyri výnimočné filmy, ocenené množstvom cien na medzinárodných fórach. Majú jedno spoločné: dokumentárny materiál je (viac
alebo menej) kombinovaný s animovaným. Tento trend vo svetovom dokumente začal slávnym animovaným filmom Valčík s Baširom, ktorý ako prvý
spojil dva zdanlivo nespojiteľné druhy filmového umenia.
THE OTHER CHELSEA – A STORY FROM DONETSK; DE, 2010, 87 min.
Kloos & Co. Medien
Réžia / Director: Jakob Preuss | Scenár / Screenplay: Jakob Preuss
Kamera/Cinematography: Eugen Schlegel, Pavel Kazantsev, Roman Yelensky, Maxim Kuphal-Potapenko, Philipp Gromov, Felix
Korfmann | Strih/Editing: Markus CM Schmidt, Philipp Gromov,
Lena Rem | Hudba/Music: Dominik Sprungala
In this year’s section dedicated to documentary films from around the world,
we present four exceptional international award-winning films. They share one
common denominator: they all (more or less) combine documentary material with animation. It is a trend present in contemporary world documentary
filmmaking since the now famous animated documentary Waltz with Bashir,
which connected the two seemingly incompactible kinds of film art for the very
first time.
Vladimír Štric
Doneck je banícka oblasť na Ukrajine. Väčšina jej obyvateľov pracuje za
minimálnu mzdu v schátralých baniach, zatiaľ čo tí druhí zarábajú kopu
peňazí. Nezáleží, na ktorej strane spoločnosti stojíte, ak pochádzate
z Donecka, ste takmer so stopercentnou istotou proti Oranžovej revolúcii
a určite ste fanúšikom miestneho futbalového klubu Šachtar Doneck. Miliardár Achmelov investuje obrovské peniaze do klubu, ktorý sa počas sezóny, v ktorej sa tento film nakrúcal, stáva silným európskym klubom. Avšak
tento športový úspech financovaný z majetku oligarchu iba zvýrazňuje
širšiu sociálnu a politickú stagnáciu regiónu.
Donetsk is a coal-mining area in the Ukraine. Here, most people work for low
wages in the run-down mines, while others make a lot of money. No matter
which side of the social divide you are on, coming from Donetsk you will almost certainly be an opponent of the Orange Revolution and a fan of the local football team, Shakhtar Doneck. Billionaire Akhmelov invests heavily in the
club, which is becoming a major European force during the season followed by
this film. Yet, this sporting success funded by an oligarch’ fortune only seems to
highlight the wider social and political stagnation of the region.
OCENENIA / AWARDS
Festival Maxa Ophülsa 2011 – Najlepší dokumentárny film
Max Ophüls Festival 2011 – Best Documentary
DOKMA:
ANIMOVANÁ REALITA
52
53
MÔJ AVATAR A JA
MY AVATAR AND ME
BLOD I MOBILEN, DK, 2010, 82 min.
Danish Film Institute
MIN AVATAR OG MIG; DK, 2010, 91 min.
Danish Film Institute
Réžia/Director: Frank Piasecki Poulsen | Scenár/Screenplay: Frank Piasecki
Poulsen | Kamera/Cinematography: Adam Wallensten, Lars Skree,
Frank Pisaceki Poulsen | Strih/Editing: Mikael Kloster Ebbesen
Hudba/Music: Kristian Eidnes Andersen
Réžia/Director: Bente Milton, Mikkel Stolt | Scenár/Screenplay: Bente Milton
Kamera/Cinematography: Henrik Bohn Ipsen, Morten Bruus, Robert
Gould, Sophia Olsson, Niels Thastum | Strih/Editing: Rasmus GitzJohansen, Camilla Ebling | Hudba/Music: Green Panda, Christine
Milton, Mads Froberg Larsen, Søren Siegumfeldt
Milujeme svoje mobilné telefóny a výber medzi jednotlivými modelmi je
lepší ako kedykoľvek predtým. Avšak ich výroba má svoju temnú a krvavú
stránku. Nákupom tzv. konfliktných minerálov telefónne spoločnosti financujú občiansku vojnu v Kongu, ktorá je podľa organizácií zaoberajúcimi sa
ľudskými právami najkrvavejším ozbrojeným konfliktom od čias druhej.
svetovej vojny. Nelegálny ťažobný priemysel je kontrolovaný ozbrojenými skupinami a vojna bude trvať dovtedy, kým budú ozbrojené skupiny
schopné financovať svoje boje z predaja surovín, ktoré končia v našich mobilných telefónoch.
We love our cell phones and the selection between different models has never
been bigger. But the production of phones has a dark, bloody side. By buying
so-called conflict minerals, the phone companies are financing the civil war
in DR Congo that, according to human rights organisations, has been the
bloodiest conflict since World War II. The illegal mine industry is controlled by
armed groups. The war will continue as long as armed groups can finance their
warfare by selling minerals that end up in our phones.
OCENENIA / AWARDS
Ceny Film za mier 2011 – Cena Justice Award
Cinema for Peace Awards 2011 – Justice Award
Mike Stolt je problémový a nie veľmi úspešný dánsky dokumentarista, ktorý neustále zháňa peniaze na svoje filmové projekty. Rozhodne sa vstúpiť
do sveta Second Life. V prvotnej, nešikovnej fáze vývoja svojho vlastného
avatara sa ho ujme Helena, majiteľka elitného nočného klubu, ktorá mu
pomôže s rozvojom jeho postavy. Mike je vtiahnutý do Heleninho komplikovaného sveta a spriatelí sa s Robom, uznávaným a úspešným fotografom
avatarov. Zatiaľ sa však my, publikum, čoraz viac bojíme o Mikea, ktorý na
seba v reálnom svete začína zabúdať.
Mike Stolt is a troubled and not very successful Danish documentary filmmaker,
constantly struggling to raise funds for his film projects. And then he decides
to enter the world of Second Life. Stumbling in the initial stages of developing his avatar, he is picked up by Helena, the owner of a fancy nightclub, who
helps Mike develop his persona. Mike spirals into Helena’s sophisticated world,
becomes friends with Rob, an esteemed and successful avatar photographer.
Meanwhile, we, the audience, become more and more concerned about Mike’s
self-neglect in the real world.
DOKMA:
ANIMOVANÁ REALITA
DOCMA: ANIMATED REALITY
54
KRV V MOBILE
BLOOD IN THE MOBILE
55
DOCMA: ANIMATED REALITY
56
ZELENÁ VLNA
THE GREEN WAVE
THE GREEN WAVE; DE/IR, 2010, 80 min.
Visit Films
Réžia/Director: Ali Samadi Ahadi | Scenár/Screenplay: Ali Samadi Ahadi
Kamera/Cinematography: Peter Jeschke, Ali Samadi Ahadi | Strih/Editing:
Barbara Toenieshen, Andreas Menn | Hudba/Music: Ali N. Askin
Dojímavá dokumentárna koláž ilustruje dramatické udalosti a rozpráva
o pocitoch ľudí, ktorí zažili minuloročnú Zelenú revolúciu v Iráne. Facebookové správy, odkazy na Twitteri a videá na internete použité v tejto filmovej
kompozícii a stovky reálnych odkazov na blogoch poslúžili ako dokumentácia skúseností a myslenia dvoch mladých študentov, ktorých príbeh tvorí
hlavný motív filmu.
A touching documentary-collage illustrating the dramatic events and telling
about the feelings of the people behind the last year’s Green Revolution in Iran.
Facebook reports, Twitter messages and videos posted on the Internet were
included in the film composition, and hundreds of real blog entries served as
reference for the experiences and thoughts of two young students, whose story
is running through the film as the main thread.
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND: BACKWOODS COMFORT
57
58
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND:
BACKWOODS COMFORT
Zapadákov (podstatné meno)
- husto zalesnené, nekultivované, riedko osídlené oblasti
- miesto vzdialené od obývaných
centier populácie, alebo miesto
považované za kultúrne zaostalé
Backwoods (noun)
- wooded or partly cleared areas with little population, far from cities
- a remote or culturally backward area
Vidiek. Rozprávkovo zelené
pastviny. Pokojne sa pasúci dobytok. Krajina plná darov matky
prírody. Milí, pohostinní a usmievaví vidiečania. Živelné ľudové
zábavy a vášnivé tance miestnych slečien. Ak ste chceli láskavé a poučné príbehy plné ľudovej múdrosti,
ocitli ste sa na zlej adrese...
Toto je temná, odvrátená strana vidieka, zapadákov plný
životunebezpečných pascí, nedôverčivých a zákerných domácich. Do ich
sveta sa neoplatí vstupovať, tobôž nie sa do nich miešať. Matka príroda
je krutá a jej deti vražedné a ohrozujúce život. Ľuďom z mesta, ktorí si
mylne myslia, že sem ešte stále patria, tu nepomôžu sofistikované satelitné
navigačné systémy ani najnovšia značková výbava na prežitie. Tu sú odkázaní sami na seba a na svoje prvotné inštinkty, ktoré sa u nich však z generácie na generáciu už dávno nededia. V ich pohodlných mestských životoch
stratili význam a zakrpateli. Príroda a jej obyvatelia spúšťajú primitívny
strach a nútia tak „votrelca“ čeliť vlastnej zraniteľnosti, ktorá je tak desivá.
Najväčším nepriateľom civilizovaného človeka vždy bola a stále je mylná
potreba úplne si prírodu podmaniť. Stala sa až posadnutosťou neodvratne
smerujúcou k strašlivému koncu. Na konci tejto lesnej cesty čaká pomalá
a bolestivá smrť. Kto prežije a čo z neho zostane?
The countryside. Fairy-tale green pastures. Calmly grazing cattle. Nice,
hospitable, and smiling farmers. A country abundant with mother nature’s
gifts. Spontaneous rustic festivities and passionate dances of local girls. If you
expected kind-hearted and enlightening stories full of folk wisdom, you are
barking up the wrong tree...
This is the sinister, dark side of the countryside; these backwoods are full of
deadly traps and suspicious and sneaky locals. It is strongly advisable not to
enter their world, much less to mix with them. Mother nature is cruel and its
children murderous and potentially lethal. Urban people hold on to their false
belief that they belong here. Here, they are left to their own pathetic devices.
Their sophisticated satellite navigation systems or state-of-the-art survival kits
are useless. They only have their primal instincts to
rely on, which, however, are no longer passed down
between generations. Centuries of comfortable city
life rid the people of their basic faculties. Nature and
its inhabitants trigger primitive fear and thus force
the “intruders“ to face the nightmare of their own
vulnerability. The urge to conquer nature completely
is and has always been the worst enemy of civilized
man. It has become an obsession heading inevitably
towards a gruesome end. Slow and painful death
waits at the end of this country road. Who will
survive and what will be left of them?
Forget the ways of civilization. The real fight for the
survival of the fittest is about to begin...
Zabudnite na všetky civilizačné návyky. Skutočný boj o prežitie sa práve
začína...
Rastislav Steranka
Rastislav Steranka
59
JAZERO SMRTI
EDEN LAKE
SEVERANCE; GB/DE, 2006, 92 min.
HOLLYWOOD C.E.S
EDEN LAKE; GB, 2008, 91 min.
MagicBox Slovakia
Réžia/Director: Christopher Smith | Scenár/Screenplay: James Moran,
Christopher Smith | Kamera/Cinematography: Ed Wild | Strih/Editing: Stuart
Gazzard | Hrajú/Cast: Toby Stephens, Claudie Blakley, Andy Nyman,
Babou Ceesay, Danny Dyer
Réžia/Director: James Watkins | Scenár/Screenplay: James Watkins
Kamera/Cinematography: Christopher Ross | Strih/Editing: John Harris
Hrajú/Cast: Kelly Reilly, Michael Fassbender, Tara Ellis, Jack
O’Connell, Finn Atkins, Thomas Turgoose
Pracovať od deviatej do piatej je poriadny zabijak, no firemné výlety môžu
byť niekedy ešte horšie...
Sedem zamestnancov nadnárodnej zbrojárskej spoločnosti Palisade Defence získava za odmenu teambuildingový víkend kdesi hlboko v lesoch.
Zablúdia a namiesto sľubovanej luxusnej chaty skončia na mieste, o ktorom
kolujú hrôzostrašné príbehy. Čoskoro však na vlastnej koži zistia, že to nie
sú len prázdne historky...
Working nine to five is a real killer but a teambuilding holiday can sometimes
be even worse...
As a reward, seven employees of the multinational weapons company Palisade
Defence have been sent on a teambulding weeked somewhere deep in the
Hungarian woods. They get lost and instead of a luxury lodge, they find
themselves in a place haunted by blood-curdling stories. Soon, they gain firsthand experience that these are not just stories...
Víkend pri jazere s výhľadom, pre ktorý sa oplatí zomrieť...
Jenny, učiteľka v materskej škole, a jej priateľ Steve sa vyberú stráviť romantický víkend kdesi ďaleko od mesta pri jazere uprostred lesa. Výlet sa
však čoskoro zmení na nočnú moru, keď sa odmietnu podriadiť miestnym
pubertiackym výrastkom, ktorí ich provokujú len tak pre zábavu. Situácia
je dohnaná do extrému a následná nešťastná náhoda spúšťa brutálnu
a krvavú hru na mačku a myš.
A weekend by the lake, with views to die for...
A nursery teacher, Jenny, and her boyfriend Steve escape for a romatic weekend
somewhere far away from the city, to a lake surrounded by woodlands. The trip
soon turns into a hellish nightmare when they refuse to subordinate to local
adolescent hoodlums provoking just for fun. A situation taken to extreme and
a subsequent accident trigger a brutal and gruesome cat and mouse game.
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
Fantasporto 2007 – Cena za najlepší scenár
Filmový festival vo Filadelfii 2007 – Cena divákov
Fantasporto 2007 – Best Screenplay
Philadelphia Film Festival 2007 – Audience Award
Fantasporto 2009 – Cena za najlepšiu réžiu
MFF Sitges 2008 – Zvláštna ceny poroty (James Watkins)
Fantasporto 2009 – Best Direction Award
Sitges IFF 2008 – Special Prize of the Jury (James Watkins)
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND:
BACKWOODS COMFORT
60
IZOLÁCIA
SEVERANCE
61
NEHOSTINNÁ KRAJINA
VAN DIEMEN’S LAND
SOUTHERN COMFORT, US/CH/GB, 1981, 106 min.
NORTH VIDEO
VAN DIEMEN’S LAND; AU, 2009, 104 min.
Bavaria Film International
Réžia/Director: Walter Hill | Scenár/Screenplay: Michael Kane, Walter Hill,
David Giler Kamera/Cinematography: Andrew Laszlo | Strih/Editing: Freeman
Davies | Hudba/Music: Ry Cooder | Hrajú/Cast: Keith Carradine, Powers
Boothe, Fred Ward, Franklyn Seales, T. K. Carter
Réžia/Director: Jonathan auf der Heide | Scenár/Screenplay: Jonathan auf
der Heide, Oscar Redding | Kamera/Cinematography: Ellery Ryan | Strih/
Editing: Cindy Clarkson | Hudba/Music: Jethro Woodward | Hrajú/Cast:
Oscar Redding, Arthur Angel, Paul Ashcroft, Torquil Neilson,
Mark Winter
Toto je pohostinný kraj... avšak iba ak sem patríte.
Hlad je zvláštne ticho.
Víkendové cvičenie jednotky Národnej gardy kdesi hlboko v louisianskych močariskách. Rutinná záležitosť, dospelí muži sa hrajú na vojakov.
Miestni obyvatelia to však vidia inak. Zdanlivo nevinná krádež člna vyústi do
ostrého otvoreného konfliktu s podivnou miestnou komunitou, ktorá nedá
cudzím nič zadarmo.
V roku 1822 osem trestancov ušlo z brutálnej trestaneckej kolónie s nádejou
na vytúženú slobodu. Pod vedením Roberta Greenhilla, bývalého námorníka a skúseného navigátora, čelia muži extrémne nehostinnému terénu
neprebádanej divočiny Van Diemenovej krajiny (dnes známej ako Tasmánia). Zásoby sa míňajú, napätie v skupine eskaluje a utečenci čoskoro začnú
zvažovať nemysliteľné.
It’s the land of hospitality... unless you don’t belong there.
Hunger is a strange silence.
A weekend exercise of the National Guard squad somewhere deep inside
Louisiana swamps. A routine business. A child’s play of grown men playing
soldiers. But the locals see it differently. A seemingly innocent theft of a canoe
quickly escalates into an open conflict with a strange local community, which
doesn’t give up so easily.
In 1882, eight convicts escaped a brutal penal settlement in a fateful bid for
freedom. Led by ex-sailor and experienced navigator, the men battle against
some of the world’s harshest terrain in unexplored wilderness of Van Diemen’s
Land (now known as Tasmania). As supplies run out and the tensions in the
group escalate, the group soon contemplates the unthinkable.
OCENENIA / AWARDS
MFF Sitges 2009 – Zvláštne uznanie
Festival fantastických filmov Lund 2009 – Najlepší film
Sitges IFF 2009 – Special Mention
Fantastic Film Festival Lund 2009 – Best Film
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND:
BACKWOODS COMFORT
62
JUŽANSKÁ POHOSTINNOSŤ
SOUTHERN COMFORT
63
KRVAVÁ LAGÚNA
BLACK WATER
REYKJAVIK WHALE WATCHING MASSACRE; IS, 2009, 86 min.
Pegasfilm
BLACK WATER; AU, 2007, 90 min.
Magic Box Slovakia
Réžia/Director: Júliús Kemp | Scenár/Screenplay: Sjón | Kamera/Cinematography:
Jean-Noel Mustonen | Strih/Editing: Sigurbjörg Jónsdóttir | Hudba/Music:
Hilmar Örn Hilmarsson | Hrajú/Cast: Nae Yuki, Gunnar Hansen, Pihla
Viitala, Helgi Björnsson, Stefán Jónsson
Réžia/Director: David Nerlich, Andrew Traucki | Scenár/Screenplay: David
Nerlich, Andrew Traucki | Kamera/Cinematography: John Biggins | Strih/Editing:
Rodrigo Balart | Hudba/Music: Rafael May | Hrajú/Cast: Diana Glenn, Maeve
Dermody, Andy Rodoreda, Ben Oxenbould, Fiona Press
NOC PREŽITIA:
VITAJTE V AUSTRÁLII!
Lov na ľudí v chladných islandských vodách.
To, čo nevidíte, vám môže ublížiť.
Skupinka zahraničných turistov na Islande sa vyberie na more pozorovať
veľryby. Loď sa pokazí a kapitán bizarnou nešťastnou náhodou zomiera.
Bezbranní pasažieri sú ponechaní napospas vodnému živlu. Zachráni ich
veľrybárska loď s podarenou rodinkou miestnych vodlákov. Veci sa takmer
okamžite vymknú spod kontroly a na takej lodi je veľmi málo možností na
úkryt...
Grace, jej priateľ Adam a jej mladšia sestra Lee sú na dovolenke v Severnej
Austrálii. Spolu so sprievodcom Jimom sa vyberú na výlet po rieke spojený s
rybačkou. Zaútočí na nich obrovský krokodíl, prevráti čln a zmizne s Jimom
v hlbinách. Grace, Adam a Lee sa ocitnú uväzení v mangrovovej bažine a v
temnote pod hladinou číha obrovský hladný krokodíl. Prefíkaný predátor sa
len tak ľahko svojej potravy nevzdá.
Hunting humans in the cold Icelandic waters.
What you can’t see can hurt you.
A group of foreign tourists in Iceland goes for a whale watching sailing trip.
The boat breaks down and its captain dies in a freak accident. The helpless
passengers are thrown on the mercy of the ocean. Rescue comes with a dodgy
family of local fishbillies on a whale fishing vessel. Things almost instantly spin
out of control and there is so little place to hide well on such a small boat...
Grace, her boyfriend Adam and her younger sister Lee are on a holiday in
Northern Australia. Together with their guide, Jim, they set out on a fishing
trip down the river. They are attacked by a crocodile, the boat capsizes and
Jim disappears under the surface. Grace, Adam, and Lee end up trapped in a
mangrove swamp with a huge and hungry crocodile lurking somewhere in the
black water. However, a cunning predator doesn’t give up its prey so easily.
OCENENIA / AWARDS
Fantasy a hororový filmový festival Estepona 2010 – Najlepšia kamera
Estepona Fantasy and Horror Film Festival 2010 – Best Cinematography
OCENENIA / AWARDS
Undergroudový filmový festival Melbourne 2007 – Najlepšia kamera, Najlepšia
réžia
Melbourne Underground Film Festival 2007 – Best Cinematography, Best Director
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND:
BACKWOODS COMFORT
64
REJKJAVÍK
REYKJAVIK WHALE WATCHING MASSACRE
65
WOLF CREEK
WOLF CREEK
LONG WEEKEND; AU, 1978, 92 min.
Richard Brennan
WOLF CREEK; AU, 2005, 99 min.
MagicBox Slovakia
Réžia/Director: Colin Eggleston | Scenár/Screenplay: Everett de Roche
Kamera/Cinematography: Vincent Monton | Strih/Editing: Brian Kavanagh
Hudba/Music: Michael Carlos | Hrajú/Cast: John Hargreaves, Briony
Behets, Mike McEwen
Réžia/Director: Greg McLean | Scenár/Screenplay: Greg McLean
Kamera/Cinematography: Will Gibson | Strih/Editing: Jason Ballantine | Hudba/
Music: François Tétaz | Hrajú/Cast: John Jarratt, Cassandra Magrath,
Kestie Morassi, Nathan Phillips, Gordon Poole
SURVIVAL NIGHT:
WELCOME TO AUSTRALIA!
NOC PREŽITIA:
VITAJTE V AUSTRÁLII!
Ich zločin bol proti prírode... Príroda ich uznala vinnými.
Ako vás môžu nájsť, keď nikto nevie, že ste sa stratili?
Peter a Marcia, pár z predmestia v manželskej kríze, sa vybrali stráviť
predĺžený víkend na opustenej pláži v austrálskej divočine. Peter dúfa, že
sa mu podarí odvrátiť rozpad, ktorý hrozí ich vzťahu. Svojím bezohľadným
prístupom k prírode si však koledujú o to najhoršie. Na ich sebecké
správanie príroda odpovedá zvláštnym správaním fauny a flóry – ako keby
na nich zvieratá a rastliny cielene útočili a snažili sa ich zabiť.
Skupinka troch mladých ľudí, Ben, Liz a Kristy, cestuje autom po Austrálii.
Pokazí sa im auto a ocitnú sa sami uprostred nehostinnej krajiny. Na pomoc
im prichádza miestny sympatický farmár, Mick. Odvezie ich do svojho táboriska, kde im sľúbi, že auto ráno opraví. Keď sa však Liz zobudí, s hrôzou
zisťuje, že je zviazaná, má zapchaté ústa a po jej priateľoch niet ani stopy.
Zdá sa, že Mick nie je až taký priateľský, ako sa na prvý pohľad zdalo...
How can you be found when no one knows you’re missing?
Their crime was against nature... Nature found them guilty.
Peter and Marcia, a suburban couple facing a marriage crisis, set out for
a long weekend camping on a deserted beach in the Australian wilderness.
Peter hopes he will succeed in getting their broken relationship back on track.
But their ruthless behaviour towards nature is asking for trouble. Their selfcenteredness is answered by bizarre reactions of the local fauna and flora –
animals and plants seem to be attacking and even trying to kill them.
Ben, Liz and Kristy, a group of young people, drive around Australia. The car
breaks down and they end up stranded in the middle of a harsh and hostile
country. A likeable local farmer, Mick, comes to their rescue and takes them to
his camp with a promise of repairing the car in the morning. But when Liz wakes
up, she finds herself bound and gagged. Her friends have disappeared without
a trace. It seems that Mick is not so friendly after all...
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
MFF Paríž 1978 – Zvláštna cena poroty (Richard Brennan – výkonný producent)
MFF Sitges 1978 – Najlepší film, Najlepší herec (John Hargreaves), Cena
medzinárodnej poroty
Paris Film Festival 1978 – Special Jury Prize (Richard Brennan – executive producer)
Sitges IFF 1978 – Best Film, Best Actor (John Hargreaves), Prize of the International Critics’
Jury
Festival fantastických filmov Austin 2005 – Cena poroty pre najlepšieho herca (John
Jarrat)
Filmový festival Sundance 2005 – Veľká cena poroty (Greg McLean)
Austin Fantastic Fest 2005 – Jury Prize for Best Actor (John Jarrat)
Sundance Film Festival 2005 – Grand Jury Prize (Greg McLean)
ZA HRANICOU KULTU:
VIDIECKA POHOSTINNOSŤ
CULT & BEYOND:
BACKWOODS COMFORT
66
PREDĹŽENÝ VÍKEND
LONG WEEKEND
67
KURIČ
A STOKER
68
FIPRESCI
FIPRESCI
Réžia/Director: Alexej Balabanov | Scenár/Screenplay: Alexej Balabanov
Kamera/Cinematography: Alexander Simonov | Strih/Editing: Tatiana
Kuzmičeva | Hrajú/Cast: Michail Skrjabin, Jurij Matvejev, Alexander
Mosin, Aida Tomutova, Anna Korotajeva
Petrohrad, 90. roky minulého storočia. Penzionovaný major, hrdina afgánskej vojny, sa živí prácou kuriča na sídlisku a píše svoje pamäti. Okrem dcéry,
ktorá za ním prichádza, len keď potrebuje peniaze, a dvoch zvedavých dievčatiek, ktorým rozpráva príbehy a legendy, ho navštevujú aj bývalí spolubojovníci, dnes zrejme mafiáni, s niečím, čo potrebujú spáliť a čo vyzerá ako
ľudské telá. Zdá sa, že kuriča detaily nezaujímajú...
Saint Petersburg, the 1990s. A retired major, an Afghan war hero, earns his living as a stoker in a housing estate, while he is writing his memoirs. Apart from
his daughter who comes to visit him only when she needs money and two curious little girls, who listen to his stories and legends, he is regularly visited by his
comrades-in-arms, now evidently mafiosos who always come with something
that needs to be burnt. Something that looks like corpses. It seems like the stoker doesn’t care about the details.
OCENENIA / AWARDS
MFF Wiesbaden 2011 – Cena FIPRESCI
Wiesbaden IFF 2011 – FIPRESCI Prize
FIPRESCI
KOČEGAR, RU, 2010, 80 min.
InterCinema Agency
69
POKUŠENIE SVÄTÉHO TONYHO
THE TEMPTATION OF ST. TONY
SALA SAMOBÓJCOW, PL, 2011, 110 min.
Polish Film Institute
PÜHA TÕNU KIUSAMINE; EE/SE/FI, 2009, 115 min.
Lili Pilt
Réžia/Director: Jan Komasa | Scenár/Screenplay: Jan Komasa | Kamera/
Cinematography: Radoslaw Ładczuk | Strih/Editing: Bartek Pietras |
Hudba/Music: Michal Jacaszek | Hrajú/Cast: Jakub Gierszal, Roma
Gąsiorowska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczynski
Réžia/Director: Veiko Õunpuu | Scenár/Screenplay: Veiko Õunpuu
Kamera/Cinematography: Mart Taniel | Strih/Editing: Thomas Lagerman
Hudba/Music: Ülo Krigul | Hrajú/Cast: Taavi Eelmaa, Ravshana Kurkova,
Sten Ljunggren, Denis Lavant, Tiina Tauraite
Dominik je obyčajný chlapec. Má všetko, čo chce: veľa priateľov, najkrajšie
dievča školy, bohatých rodičov, peniaze na značkové oblečenie. Jeden bozk
ale všetko zmení: Dominik sa utiahne do samoty za počítačom. Vo virtuálnom svete nadviaže kontakt s neznámym dievčaťom, ktoré ho uvedie do
„miestnosti samovrahov“, odkiaľ niet úniku. Dominik sa ocitne v pasci,
zapletie sa do smrteľných intríg a postupne stráca všetko, čo v živote mal.
Dominik is an ordinary boy. He has everything he can wish for: a lot of friends,
the most beautiful girl in school, rich parents, and enough money to buy brandname clothes. However, one kiss changes everything: he withdraws from society into the solitary life behind the computer. In a virtual world, he makes contact with a strange girl who initiates him into “the suicide room“ from where
there is no escape. Dominik finds himself in a trap, gets entangled in deadly
intrigues, and gradually loses everything he has ever had.
OCENENIA / AWARDS
MFF OFF Plus CAMERA Krakow 2011 – Cena FIPRESCI
MFF Art Film Fest Trenčianske Teplice 2011 – Najlepšia réžia
OFF Plus CAMERA Krakow IFF 2011 – FIPRESCI Prize
Art Film Fest Trenčianske Teplice IFF 2011 – Best Director
Východná Európa, nové storočie. Človek človeku vlkom. Avšak ešte stále
existuje pár jednotlivcov, ktorí hľadajú vyschnutý Strom poznania dobra
a zla a plánujú z neho vyrobiť kvalitný kancelársky nábytok.
Eastern Europe, a new century. Wolflike laws and wolflike appetite. There are
still a few who look for the withered tree of knowledge of good and evil, planning to use it for manufacturing quality office furniture.
OCENENIA / AWARDS
MFF Tallin Black Nights 2010 – Cena FIPRESCI
MFF Karlove Vary 2010 – Zvláštne uznanie poroty
Tallin Black Nights IFF 2010 – FIPRESCI Prize
Karlovy Vary IFF 2010 – Special Mention of the Jury
FIPRESCI
FIPRESCI
70
MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV
SUICIDE ROOM
71
ABSOLVENTI; SK, 2009-2011, prebieha realizácia/in production
Furia Film/Family FILM
72
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
Réžia/Director: Tomáš Krupa | Scenár/Screenplay: Tomáš Krupa,
Pavol Palárik | Kamera/Cinematography: Pavol Palárik, Ján Kasz
Strih/Editing: Pavol Palárik
Príbehy mladých ľudí na Slovensku, ktorí sa po absolvovaní štúdií ocitnú
v realite a musia sa prispôsobiť potrebám spoločnosti. Absolventi žijú v ilúzii
veľkých očakávaní, pripravení čeliť realite. Mnohokrát ale musia pristúpiť na
tvrdé podmienky mimo svojich záujmov a predstáv… Nová doba prináša
súčasným mladým ľuďom veľa výhod a možností, ale na druhej strane tiež
veľa starostí a problémov, ktorým musia čeliť. Ich ideály a sny narážajú na
globálnu finančnú krízu, nevedia, ako sa riadiť pravidlami trhu a majú pocit,
že žijú v nespravodlivej krajine. Sme slobodní, ale do akej miery sme schopní
zobrať svoj osud do vlastných rúk a zápasiť v boji o vlastnú existenciu?
Stories of young people in Slovakia who after graduation face harsh reality
and the neccessity to adapt to society’s needs. Graduates live in an illusion of
great expectations, ready to meet real life. However, often they have to agree
to harsh terms not corresponding with their interests and ideas... The new era
brings contemporary youth many advantages and possibilities but on the
other hand a lot of worries and problems they have to deal with. They ideals
clash with the global financial crisis, they don’t know how to follow the rules
of free market and thus they end up feeling that they are living in an unjust
society. We are free but to what extent can we bear our own destiny and fight
for our own existence?
ČO DOM DAL
ABSOLVENTI
GRADUATES
73
ČEREŠŇOVÝ CHLAPEC
CHERRY BOY
CIGÁN; SK/CZ, 2011, 107 min.
Garfield Film
ČEREŠŇOVÝ CHLAPEC; SK, 2011, 100 MIN.
JMB FILM & TV PRODUCTIONS
Réžia/Director: Martin Šulík | Scenár/Screenplay: Marek Leščák, Martin Šulík
Kamera/Cinematography: Martin Šec | Strih/Editing: Jiří Brožek | Hudba/Music:
Vladimír Godár | Hrajú/Cast: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo,
Martinka Kotlárová, Miroslava Jarábeková, Miroslav Gulyas
Réžia/Director: Stanislav Párnický | Scenár/Screenplay: Zuzana Križková
Kamera/Cinematography: Ivan Finta | Strih/Editing: Petra Vladyková
Hudba/Music: Dano Heriban, Andrej Hruška, Martin Šrámek
Hrajú/Cast: Milan Kňažko, Zuzana Kanócz, Jakub Gogál,
Petr Vaněk, Marta Vančurová
Adamovi, 14-ročnému rómskemu chlapcovi z osady, zabijú otca, no niet
svedkov ani dôkazov. Mama chce zabezpečiť deti, a tak sa vydá za otcovho
brata – úžerníka a zlodeja Žiga. Adamovi sa zo dňa na deň zmení život.
Pomáha matke, stará sa o svojich súrodencov, snaží sa ich ochrániť pred
Žigovým vplyvom. Má len dve radosti – boxerský tréning a čiernookú Julku.
Adam postupne stráca všetky istoty a čoraz častejšie sa dostáva do konfliktu so zákonmi vlastnej komunity.
Príbeh herca, ktorý po prekonanom infarkte a amnézii musí znovu začať
objavovať celý svoj život. Jeho príbeh sprostredkováva ambiciózna reportérka, ktorá chce o ňom nakrútiť dokument a preto sa musí potýkať s rôznymi etapami jeho života. Postupne odhaľuje záhadné súvislosti, napriek hercovmu odporu voči akýmkoľvek kontaktom s cudzími ľuďmi. V príbehu sa
stretávajú dva svety. Svet reportérky, život autentický a žitý, a svet herca,
život sprostredkovaný.
For 14-year-old Adam, the world of his poor Romany village has only two joys:
boxing and Julka, a friend of the same age. After the violent death of his father,
the boy experiences life’s harsher side: his mother remarries and his stepfather
demands obedience without seeking to deserve Adam’s respect. Gradually
everything he was attached to starts to fall apart.
This is the story of an actor who is rediscovering his entire life after suffering
a heart attack and amnesia. His story is presented by an ambitious reporter
who wants to shoot a documentary about him, encountering various phases
of his life along the way. Gradually, she unveils mysterious circumstances in the
story of the actor who shies away from contacts with strangers. There are two
worlds confronting each other here: the world of the reporter – an authentic
life, and the actor’s world – a mediated life.
OCENENIA / AWARDS
MFF Karlove Vary 2011 – Zvláštna cena poroty, Zvláštne uznanie za najlepší mužský
herecký výkon (Janko Mižigár), Cena Dona Quijota (Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC), Cena Europa Cinemas Label
Karlovy Vary IFF 2011 – Special Jury Prize, Special Mention for Best Actor (Janko Mižigár),
Don Quijote Prize (FICC – International Federation of Film Societies), Europa Cinemas
Label Award
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
74
CIGÁN
GYPSY
75
76
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ; SK, 2010, 90 min.
Continental Film
Réžia/Director: Jozef Paštéka | Scenár/Screenplay: Jozef Paštéka | Kamera/
Cinematography: Peter Kelíšek | Strih/Editing: Alena Spustová | Hudba/
Music: Václav Patejdl, Vladimír Martinka | Hrajú/Cast: Miroslav Noga,
Veronika Žilková, Peter Marcin, Ľubomír Paulovič, Michaela
Drotárová
Dvadsať rokov ženatý vysokoškolský profesor Kryštof Mitrovský
s manželkou Naďou, jej bratom, dvakrát rozvedeným rektorom univerzity, Alexandrom Pažickým a ďalšími rôzne „postihnutými“ postavami rozohrávajú ľudskú tragikomédiu o peripetiách partnerských vzťahov. Zatiaľ
čo Alexander sa nestratí v žiadnom režime ani situácii, jeho švagor Kryštof
„Kiči“ odmieta švagrov kariérizmus, má básnické ambície a trpí narkolepsiou. V spoločnosti žien ale akoby zázrakom ožíva. Keď Naďa prichytí svojho
manžela in flagranti so študentkou Silviou, spúšťa sa lavína udalostí, ktoré
však napokon vyústia do happyendu.
A university professor, Kryštof Mitrovský, his wife of 20 years, Naďa, her
brother, twice divorced university dean Alexander Pažický, and other variously
“handicapped“ characters play out a dramedy about the difficulties of
romantic relationships. While Alexander feels at home in any kind of regime
or situation, his brother-in-law, Kryštof „Kiči“ rejects Alexander’s careerism,
shows poetic ambitions, and suffers from narcolepsy. However, in the presence
of women, he miraculously wakes up. When Naďa catches Kiči cheating on her
with his student Silvia, an avalanche of events takes off which, against all odds,
snowballs into in a happy ending.
NEOBYČAJNÝ ŽIVOT BOŽIDARY
TURZONOVOVEJ
THE EXTRAORDINARY LIFE OF BOŽIDARA
TURZONOVOVÁ
NEOBYČAJNÝ ŽIVOT BOŽIDARY TURZONOVOVEJ; CZ, 2011,
52 min. Česká televize
Réžia/Director: Yvonne Vavrová | Scenár/Screenplay: Yvonne Vavrová
Kamera/Cinematography: Jaro Zeman, Richard Špůr, Peter Maroš,
Yvonne Vavrová | Strih/Editing: Petr Říha | Hrajú/Cast: Božidara
Turzonovová, Ladislav Chudík, Jozef Bednárik, Nina Divíšková
Slovenská herecká diva Božidara Trurzonovová nakrútila desiatky filmov
a aj keď stvárnila stovky skvelých divadelných postáv na javisku Slovenského národného divadla a pravidelne žiarila v legendárnych bratislavských
pondelkoch, diváci si ju stotožňujú najmä so svetovou opernou osobnosťou
Emou Destinnovou, ktorú stvárnila v nezabudnuteľnom filme Božská Ema.
I keď by sa mohlo zdať, že jej cesta medzi hereckú elitu bola jednoduchá,
opak je pravdou. Peripetie jej osudu boli minimálne kľukaté.
Slovak actress Božidara Turzonovová has made dozens of movies, played
hundreds of great characters on the stage of the Slovak National Theatre, and
appeared regularly in television productions. But the audience remember her
mainly as the international opera star, Ema Destinnová in the memorable
movie, Divine Ema. Although it may seem that her arrival among the acting
elite was easy, the opposite is true. Her road to success was winding, to say the
least.
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ
THE CORPSE MUST DIE
77
IN THE HOUSE
78
TERAZ ŤA MÁME RADI
NOW THAT WE LOVE YOU
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
TERAZ ŤA MÁME RADI; SR, 2010, 47 min.
Peter Hodál
STRAŠIAK / SCARECROW
Réžia/Director: Peter Hodál, Zuzana Líšková | Scenár/Screenplay:
Peter Hodál, Peter Važan | Kamera/Cinematography: Zuzana Líšková,
Iva Jančová, Debora Pastirčáková, Peter Hodál | Strih/Editing:
Peter Važan
STRAŠIAK; SK, 2011, 20 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia/Director: Alžbeta Gavendová | Scenár/
Screenplay: Alžbeta Gavendová, Marek
Janičík Kamera/Cinematography: Ondřej Szollos,
Šimon Horna, Pavel Višňovský | Hudba/Music:
Opatovanka
Strašiak z poľa namiesto trpaslíka v záhrade?
V dedinke Opatová rozhodne áno. Ujo Ondrej,
hasič na dôchodku, sa venuje výrobe strašiakov
už dlhé roky. Okrem toho sa zapája do všetkých dedinských a hasičských
udalostí a spolu s dedinou žije život, ktorý je všetkým možným, len nie stereotypným. Vďaka filmu sa divák môže zamyslieť i nad osobnými strašiakmi,
ktorých každý z nás v sebe určite skrýva.
A field scarecrow instead of a garden dwarf? In the village of Opatová, the answer is definetely - yes. Uncle Ondrej, a retired fireman, has been making scarecrows for a long time. He is also an eager participant of every village and firemen’s event and together with the village folk, he lives a life that is everything
but a stereotype. The film invites the audience to meditate on their personal
scarecrows, which each and every one of us definetely hides inside.
Nikto vám nemôže dať toľko, koľko vám politici dokážu sľúbiť. Nikdy sa
nedá sľúbiť viac ako počas predvolebnej kampane. Dokument Teraz ťa
máme radi zachytáva atmosféru politických mítingov volebného roku
2010. Je kombináciou humoru, tragédie a trápnosti, mixom všetkých hudobných žánrov a neartikulovaných verbálnych prejavov. V hlavných úlohách vystupujú naši vlastní politici.
No one can give you as much as politicians are capable of promising you.
And never are there more promises made than during an election campaign.
The documentary “Now that we love you” captures the atmosphere of the
pre-election campaign meetings in 2010. This is a combination of humour,
tragedy, and pathetic performances, and a mix of all kinds of musical styles
and inarticulate verbal expressions. Starring are our own politicians.
SIZYFOS / SISYPHUS
SIZYFOS; SK, 2011, 15 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Marek Janičík |
Kamera/Cinematography: Ondřej Szollos
Život je niekedy ako veľká guľa, ktorú musíme tlačiť pred sebou do kopca. Niekto tú
váhu ale nemusí pred sebou udržať a guľa
sa skotúľa z kopca dolu. Nejde o dokument
v pravom slova zmysle, ide skôr o vyrozprávanie príbehu japonského umenia origami.
Life is sometimes a huge ball that we have to push uphill in front of us. However,
not everyone can support its weight and the ball rolls down the hill. This isn’t
a documentary in the strict sense, rather, it tells the story of the Japanese art
of origami.
79
80
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
SLUNÍČKO / SLUNÍČKO
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
10 HODÍN, 55 MINÚT / 10 HOURS, 55 MINUTES
SLUNÍČKO; SK, 2011, 15 min.
FDU AKU Banská Bystrica
10 HODÍN, 55 MINÚT; SK, 2011, 17 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia/Director: Ľubica Krajňáková | Scenár/
Screenplay: Ľubica Krajňáková, Peter
Gašparík | Kamera/Cinematography: Ľubica
Krajňáková
Réžia/Director: Robert Puchert | Scenár/ Screenplay:
Marek Janičík, Robert Puchert | Kamera/
Cinematography: Pavel Višňovský | Hudba/Music:
Peter Pavlík
Film o ponocnom Jánovi Sluníčkovi z Prahy, ktorý svoju nočnú šichtu končí ranným
budením slnka.
A film about the night watchman Ján Sluníčko from Prague who ends his night
shift with waking up the sun in the morning.
DENNÍKY/EXILY / DIARIES /EXILES
DENNÍKY / EXILY; SK, 2011, 22 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia, scenár, kamera /Director, Screenplay, Cinematography: Tomáš Prištiak | Hudba/Music: Juraj
Bajús
„Jediné, čo môžem, je zastať, urobiť krok
späť a pozrieť sa na všetko znovu. To je realita.“ Filmová sonda do života troch ľudí
počas jedného dňa.
“All I can do is to pause, take a step back, and look at everything again. That is
reality.“ A film probe into lives of three people in the course of one day.
Ján, hlavný hrdina filmu, je jedným z tých,
ktorí vedie boj proti smrteľnej (v jeho prípade Wilsonovej) chorobe, aj keď vie, že ho
nevyhrá. Rozhodol sa nad ňou zvíťaziť láskou - aj keby mal za ňou cestovať 10 hodín a 55 minút. Film bol realizovaný
vďaka podpore verejnosti prostredníctvom unikátneho študentského
projektu www.podporto.sk. Ide o prvý slovenský film, ktorý vznikol vďaka
crowdsourcingu.
Ján, the protagonist of the film, is one of those people who fight terminal disease (in his case Wilson’s disease) despite knowing that he cannot win. He has
decided to beat his fate with the help of love – even if he has to travel 10 hours
and 55 minutes to reach it. The film was made thanks to public support through
the unique student project www.podporto.sk). It is the first Slovak film to be financed by crowdsourcing.
tWINs / tWINs
tWINs, SK, 5 min. 39 sec.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, strih/Director, Editing: Peter Budinský
Scenár/Screenplay: Patrik Pašš ml. | Hudba/Music:
Peter Kudlička
Príbeh siamských dvojičiek, ktoré spolu
bojujú v boxerskom ringu. Keď sa menší
z dvojičiek snaží vyhrať súboj, vysvitne, že
jedna časť nemôže existovať bez druhej.
This is a story about Siamese twins fighting
each other in a boxing ring. When the smaller one of the twins tries to win the
fight, he must realize that one part cannot exist without the other.
81
82
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
DRUHÝ ŽIVOT / SECOND LIFE
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
IN DELIRIUM / IN DELIRIUM
DRUHÝ ŽIVOT, SK, 2010, 18 min. 44 sec.
FTF VŠMU Bratislava
IN DELIRIUM; SK, 2010, 23 min
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Peter Kováčik |
Kamera/Cinematography: Rasťo Trizma | Strih/Editing:
Michal Kondrla | Hudba/Music: Jakub Ursíny |
Účinkujú/Cast: Miroslav Hokeš
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Stano Petrov |
Kamera/Cinematography: Martin Žiaran | Strih/Editing:
Richard Chomo | Hudba/Music: Pán Stanislav
| Hrajú/Cast: Luboš Kostelný, Boris Farkaš,
Alena Michalidesová, Rebeka Poláková,
Jiří Fero-Burda, Alex Maďar
Celý svet je stiahnutý do jednej komunikačnej
siete. Ľudia už nemusia cestovať, aby sa zorientovali vo svete, alebo aby stretli ďalších ľudí.
Dnes môžeme sedieť na tejto planéte kde len
chceme a celú ľudskú skúsenosť si môžeme vyvolať na počítači. Otázkou je,
či sa dejiny približujú k svojmu koncu alebo naopak, stojíme na prahu úplne
novej doby. Už viac nie sme obyvatelia jedného mesta alebo jedného jediného
štátu. Žijeme v planetárnej civilizácii.
The whole world will one day be downloaded into a single communication
network. People no longer need to travel to know the world or to to meet other
people. We can sit on this planet wherever we want and simulate the whole human experience on the computer. The question is, whether history is approaching its end, or on the contrary, we are standing on the threshold of a completely
new era. We are no longer residents of one city or one country. We live in
a planetary civilization.
Hlavný hrdina – dospievajúci chlapec je
konfrontovaný so skutočnosťou, že sa jeho otec ocitol v chorobnom stave
deliria tremens. Postupne sa aj jemu začína javiť jeho okolie akoby zdeformované, absurdné, chaotické, prestáva rozumieť svetu a ocitá sa v stave
akejsi stratenosti a z nej vyplývajúceho vnútorného napätia. Jeho svet
a hodnoty, ako ich doteraz poznal, sa začínajú rozpadať, strácať a on sa ocitá
v kruhu pochybností o zmysle života.
The main character – a young adolescent is confronted with the fact that his
father has fallen ill and was diagnozed with delirium tremens. Gradually, the
boy’s own world and surroundings begins to appear distorted, absurd, and
chaotic; he feels like he is no longer capable of understanding the world and
he starts to feel lost and anxious. His world and values as he knew them before,
are starting to fall apart and vanish, and he finds himself caught up in doubts
about the meaning of life.
OCENENIA / AWARDS
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2011 – Grand Prix
Early Melons International Student Film Festival 2011 – Grand Prix
DRUMNBASS / DRUMNBASS
DRUM´N´BASS; SK, 2010, 5 min. 18 sec.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, kamera, strih/Director, Cinematography, Editing:
Mária Oľhová | Scenár/ Screenplay: Ivan Bobčík |
Hudba/Music: Michal Džadoň
Krátky film o drum´n´bass-e.
A short film about drum´n´bass.
OCENENIA / AWARDS
Festival študentských filmov ÁČKO 2010 – Najlepší animovaný film, Cena Literárneho fondu za umelecký výkon v oblasti animovaného filmu
ÁČKO Student Film Festival 2010 – Best Animated Film, Literary Fund Prize for an outstanding artistic achievement in animation
POD MASKOU / UNDER A MASK
POD MASKOU; SK, 2010, 4 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, kamera, strih/Director, Cinematography, Editing: Erik
Eržin | Scenár/ Screenplay: Peter Balko | Hudba/Music: Matúš Ferko | Hrajú/Cast: Zuzana Pecková,
Kristína Giretová, Olinka Hincová, Jana
Ondíková, Katarína Slivková, Anna
Radeva, Miroslav Holečko
Kameramanské cvičenie na tému sen, predstava, skutočnosť. Baletke Liane sa zhmotnia
jej skryté obavy.
A cinematography exercise on the theme of Dream, Fantasy, Reality. A ballet
-dancer’s hidden fears suddenly materialize.
83
84
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
POSLEDNÉ DNI ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
THE LAST DAYS OF ĽUDOVÍT ŠTÚR
POSLEDNÉ DNI ĽUDOVÍTA ŠTÚRA; SK,
2010, 12 min., FTF VŠMU Bratislava
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Csaba Molnár |
Kamera/Cinematography: Lukáš Teren | Strih/Editing:
Barbora Berezňáková | Hudba/Music: Martin
Lucas | Hrajú/Cast: Ludwig Bagin, Boris
Farkaš, Hera Turban, Jozef Hanel
Príbeh o slovenskom národnom hrdinovi,
ktorý kodifikoval spisovnú slovenčinu. Ako
naozaj umrel? Ktorá legenda o jeho smrti je
naozaj pravdivá?
A short film about the Slovak national hero, who codified the Slovak literary
language. How did he really die? Which legend about his death is true?
S ŇOU, BEZ NEJ / WITH HER  WITHOUT HER
S ŇOU, BEZ NEJ; SK, 2010, 13 min. 23 sec.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Katarína
Hlinčíková | Kamera/Cinematography: Ľubica
Sopková | Strih/Editing: Andrej Verešvársky |
Hrajú/Cast: Milan Turčan, Mária Turčanová,
Dušan Hlinčík, Katarína Hlinčíková
Film o človeku, ktorý odišiel a niečo z neho
zostalo a o ľuďoch, čo zostali a niečo z nich odišlo.
A film about a person, who left, but something from her stayed on, and about
people, who stayed, but something left from them.
SPACE RESORT / SPACE RESORT
SPACE RESORT; SK, 2011, 3 min. 43 sec.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia, scenár, kamera, strih/Director, Screenplay, Cinematography, Editimg: Michal Toporcer | Hudba/Music:
FreeplayMusic.com
Putovanie malej loptičky.
The journey of a small ball.
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART: Akadémia umení v Banskej Bystrici
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ
KATEDRA INTERMÉDIÍ A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
Videoart je druh výtvarného umenia.
Videoart sa skladá z pohyblivých obrázkov.
Videoart nepodlieha filmovým konvenciám.
Videoart prichádza z Katedry Intermédií a digitálnych médií.
Videoart si môžete pozrieť aj na http://www.idm.aku.sk.
Videoart kurátorsky pripravil Lukáš Matejka.
VIDEOART: Academy of Arts Banská Bystrica
FACULTY OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF INTERMEDIA AND DIGITAL MEDIA
Videoart is a kind of fine art.
Videoart consists of moving images.
Videoart is not subject to film conventions.
Videoart comes from the Department of Intermedia and Digital Media.
Videoart can also be seen at http://www.idm.aku.sk.
Videoart is presented with the supervision of curator Lukáš Matejka.
85
86
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
1966 / 1996
87
ČAS V HRNCI / TIME IN THE POT
1966; SK, 2011, 1 min. 48 sec.
Autor/Author: Katarína Karafová
ČAS V HRNCI; SK, 2011, 1 min. 34 sec.
Autor/Author: Ondrej Vozárik
Paralela rozpadu, deštrukcie, rozpletania pomyselných predstáv, ktoré autor
pripodobňuje k páraniu svetra. Ak zatiahnete za správnu niť, následne sa rozpletie
celý.
Autor reaguje na tému času. Manipulovaná videoperformance odohrávajúca sa
v kuchynskom hrnci.
A parallel of disintegration, destruction, and
disentaglement of imaginary notions that
the author puts in comparison with the undoing of a sweater. If you pull on the right
thread, the sweater comes apart.
The author responds to the subject of time. It is
a manipulated videoperformance taking place
in a pot.
ČERVENÁ A BIELA / RED AND WHITE
RED AND WHITE; SK, 2011, 1 min. 37 sec.
Autor/Author: Lukáš Matejka
162214 / 162214
162214; SK, 2010, 14 min. 23 sec.
Autor/Author: Tomáš Rafa
Experimentálny
videoprojekt „červená
a biela“ reflektuje bojové umenie a tanec vo
vzájomnom prepojení. Video je vytvorené
technikou found footage.
Dokumentárny film, ktorý cez hraničné situácie civilného i politického života ľudí na
Slovensku približuje krehkú hranicu medzi
patriotizmom a nacionalizmom na Slovensku.
A documentary utilizing extreme situations in
Slovak civic and political spheres to manifest
the thin line between patriotism and nationalism in Slovakia.
An experimental videoproject, „red and white“
reflects martial arts and dance in their mutual
interaction. The video was made with the use
of found footage.
EROSIS / EROSIS
EROSIS; SK, 2010, 1 min. 10 sec.
Autor/Author: Richard Čecho
ATEAM / ATEAM
A-TEAM; SK, 2011, 5 min. 21 sec.
Autor/Author: Adam Motýľ, Andrej Moravčík
Videoperformance alebo sociálna akcia
vo verejnom priestore. Počas dvoch dní
A-team bezplatne pomáhal pri domácich
prácach.
A videoperformance or social action in public
space. In the course of two days, the A-Team
helped people with household chores. For
free.
Mesačná chôdza v podchode.
The moonwalk in an underpass.
88
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
HVIEZDNY DEŇ / STAR DAY
89
MIRO / MIRO
HVIEZDNY DEŇ; SK, 2011, 4 min. 25 sec.
Autor/Author: Zuzana Badinková
MIRO; SK, 2011, 9 min. 13 sec.
Autor/Author: Štefan Oliš
Žijem len pre nich! ...pre mojich fanúšikov.
Dielo sa snaží poukázať na naše predčasné
vynášanie súdov na základe subjektívneho
pohľadu. Unáhlenie sa, povrchné analyzovanie informácií, ale aj medziľudských
vzťahov.
I only live for them! ...for my fans.
KEDYKOĽVEK / ANYTIME
ANYTIME; SK, 2011, 57 sec.
Autor/Author: Ivana Kohlhammerová
The work tries to point out premature
judgements based on subjective views. Hasty,
superficial analysis of information and also of
human relationships.
MOJI NOČNÍ ZNÁMI / MY NIGHT FRIENDS
Hrozba, ktorá sa môže naplniť kedykoľvek.
Videoexperiment, hra na nebezpečenstvo.
MOJI NOČNÍ ZNÁMI; SK, 2011, 8 min. 5 sec.
Autor/Author: Milan Mazúr, Jakub Zajac
A threat that may be carried out at anytime. A
videoexperiment, a jeopardy game.
Filmový príbeh o mužovi a jeho nočných
návštevách.
A film story about a man and his nightime visits.
LASTOVIČKY / SWALLOWS
LASTOVIČKY; SK, 2010, 1 min. 9 sec.
Autor/Author: Martin Sabol
PRECHOD / CROSSWALK
Pohľad z okna alebo rozhovor medzi
lastovičkami.
CROSSWALK; SK, 2011, 1 min. 19 sec.
Autor/Author: Simona Palatinusová
A look out the window or a conversation
among swallows.
Prepájanie dvoch chodníkov pomocou
bielej farby. Videoperformance vo verejnom
priestore.
Connecting two sidewalks using white paint.
A videoperformance in public space.
90
VIDEOART
VIDEOART
SLOVENSKÉ KINO
SLOVAK CINEMA
91
SME EURÓPANIA / WE ARE EUROPEANS
SME EURÓPANIA; SK, 2011, 1 min. 5 sec.
Autor/Author: Jozef Pollák
Minútová snímka Sme Európania ukazuje
typických Európanov...
A minute-long film, We Are Europeans shows
us some typical Europeans...
SME EURÓPANIA / WE ARE EUROPEANS
SME EURÓPANIA; SK, 2011, 1 min.
Autor/Author: Matej Myslovič
Sme Európania alebo skôr sme hlupáci...
We are Europeans or rather, simply idiots...
VZKRIESENIE / RESURRECTION
VZKRIESENIE; SK, 2011, 2 min. 16 sec.
Autor/Author: Henrich Banáš
Vzťah muža a ženy. Prirovnávanie opice
a banánu k sexuálnej moci ženy k mužovi.
Strata najlepšieho priateľa ukrytá v symbole psa v rukách pána. Priznanie si chýb
alebo symbolické vyrezanie si a zlomenie
srdca darovaného od stratenej osoby.
The relationship between man and woman.
Comparing a monkey and a banana with the
sexual power of woman over man. Loss of the best friend hidden in the symbol
of dog in the hands of his master. Admitting our own mistakes or, a symbolic
cutting out and breaking of a heart given by a lost person.
Slovenské kino je cyklus celovečerných autorských dokumentárnych filmov, v ktorom sa na dejiny a súčasnosť slovenskej kinematografie pozerajú
mladí dokumentaristi. Využívajúc rôzne dokumentaristické postupy a štýly
sa v jednotlivých filmoch analyzujú súvislosti nielen spoločenské a dobové,
ale aj menej formálne a známe.
Slovak cinema is a series of feature-length auteur documentary films where
young documentary filmmakers have a look at the history and the present of
Slovak cinema. Employing various documentary techniques and styles they, in
individual films, analyze not only social and historical contexts but also less formal and lesser known associations.
Hitchhiker Films
SLOVENSKÉ KINO: DUCH V STROJI
SLOVAK CINEMA: GHOST IN THE MACHINE
SLOVENSKÉ KINO: DO NAHA; SK, 2010, 52 min.
Hitchhiker Films
SLOVENSKÉ KINO: DUCH V STROJI; SK, 2010, 52 min.
Hitchhiker Films
Réžia/Director: Diana Fabiánová | Scenár/Screenplay: Eva Križková | Kamera/
Cinematography: Jeronimo Molero | Strih/Editing: Ondrej Azor
Réžia/Director: Robert Kirchhoff | Scenár/Screenplay: Robert Kirchhoff
| Kamera/Cinematography: Juraj Chlpík, Robert Kirchhoff | Strih/Editing:
Janka Vlčková
Sex a erotika je v slovenskej kinematografii (na rozdiel od francúzskej
či talianskej) v istom zmysle estetickou Popoluškou. Ale predsa len sa tu
a tam nájdu zmysluplné scény s erotickým podtextom. Do naha skúma, do
akej miery a ako zobrazovanie sexu a erotiky ovplyvnilo slovenskú kinematografiu. Archívne materiály sa prelínajú so súčasnými výpoveďami
zúčastnených a vzniká pozoruhodná koláž, ktorá odpovedá na otázku, či
boli slovenskí filmári až tak cudní, alebo cenzúra až tak konzervatívna.
Sex and erotica in Slovak (unlike French or Italian) cinema has, in a way, been
an aesthetic Cinderella. But still, there are some meaningful scenes with erotic
subtext to be found. Bare-Naked examines the extent and way of how the
depicting of sex has influenced Slovak cinema. Archive footage is combined
with contemporary statements of interviewees and the resulting remarkable
collage answers the question whether the Slovak filmmakers were so chaste or
the censorship so conservative.
Výnimočný pohľad do hláv slovenských kameramanov, poetické
zviditeľnenie ich uvažovania. Vďaka rozhovorom s významnými filmármi, rôznym vizuálnym rekonštrukciám a ukážkam ich prác odpovedá
Duch v stroji na otázku o špecifickosti slovenskej kameramanskej školy.
A sústreďuje sa na jeden z večných problémov umenia: iluzívneho zobrazenia reality.
An extraordinary look into the heads of Slovak cinematographers. Their
thoughts are made visible in a poetic manner. Thanks to interviews with significant filmmakers, various visual reconstructions, and examples of their works,
the Ghost in the Machine answers the question of what are the specific features
of the Slovak cinematographic school. And it focuses on one of the perennial
problems of art: the illusionary depiction of reality.
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
92
SLOVENSKÉ KINO: DO NAHA
SLOVAK CINEMA: BARE-NAKED
93
94
SLOVENSKÉ KINO: JÁNOŠÍK – VYKRÁDANÝ HRDINA; SK, 2010, 52 min.
Hitchhiker Films
Réžia/Director: Lenka Moravčíková-Chovanec | Scenár/Screenplay: Richard
Pupala, Lenka Moravčíková-Chovanec | Kamera/Cinematography: Ján Stračina
Strih/Editing: Filip Šustek
Tvorcovia filmu sa sústredili nielen na rôzne filmové interpretácie tejto
postavy v rôznych slovenských filmoch, ale aj na širšie súvislosti. Všímajú
si minulý a súčasný jánošíkovský folklór, jeho medzinárodný rozmer a aj
to, aký odkaz prináša dnešným mladým ľuďom. Jánošík – vykrádaný hrdina podáva komplexný pohľad na jav, ktorý je v mnohom pre Slovensko
jedinečný a veľmi príznačný.
The filmmakers focused not only on various film interpretations of this character
in a variety of Slovak films but also on a wider context. They take a look at the
past and the present of the Jánošík folklore, its international dimension and
also at what kind of legacy it passes on to the modern youth. Jánošík – the
Multi-Purpose Hero offers a complex look at a phenomenon which is, in many
respects, unique and characteristic of Slovakia.
SLOVENSKÉ KINO: SLOVENSKÁ KRČMA
SLOVAK CINEMA: SLOVAK SPIRITS
SLOVENSKÉ KINO: SLOVENSKÁ KRČMA; SK, 2010, 52 min.
Hitchhiker Films
Réžia/Director: Peter Kerekes | Scenár/Screenplay: Ľubica Orechovská, Peter
Kerekes | Kamera/Cinematography: Tomáš Stanek | Strih/Editing: Marek Šulík
Aj v živote slovenských filmárov a slovenských filmov zohráva krčma svoje
dôležité miesto. Odjakživa bola nielen miestom stretávania sa priateľov, ale
aj zdrojom inšpirácií, najrôznejších konfliktov a dramatických situácií. Viete,
ktorá konkrétna krčma bola predobrazom tých filmových od Juraja Jakubiska? Ako vznikala formálne prevratná snímka Petra Solana Kým sa skončí
táto noc, odohrávajúca sa celá v nočnom bare, a či mali Juraj Herz a Andy
Hryc problémy vojsť do podniku po tom, ako nakrútili komédiu Sladké starosti s hlavnou postavou vrchného časníka pančujúceho „Debušé“?
Pubs play an important role in the lives of Slovak filmmakers and Slovak films
also. Pub has always been a place to meet with friends and also a source of inspiration and a place of various conflicts and dramatic situations. Do you know
which particular pub was a reference for the pubs in the movies made by Juraj
Jakubisko? Do you know how Peter Solan made his formally groundbreaking
film, taking place in a bar, called Before Tonight Is Over? Did Juraj Herz and
Andy Hryc have trouble entering pubs and restaurants after they made the
comedy Sweet Troubles, where the main character, a dodgy waiter, was watering down the now famous drink called “Debouche“?
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
SLOVENSKÉ KINO: JÁNOŠÍK – VYKRÁDANÝ HRDINA
SLOVAK CINEMA: JÁNOŠÍK
– THE MULTI-PURPOSE SUPERHERO
95
HERMANO; VE, 2010, 96 min.
M-Appeal
96
HORE DOLU PRÚDOM
UP & DOWN THE STREAM
Réžia/Director: Marcel Rasquin | Scenár/Screenplay: Rohan Jones, Marcel
Rasquin | Kamera/Cinematography: Enrique Aular | Strih/Editing: Juan
Melian, Carolina Aular | Hudba/Music: Rigel Mitxelena | Hrajú/Cast:
Fernando Moreno, Eliú Armas, Ali Rondón, Marcela Girón,
Gonzalo Cuberu
Daniel a Julio vyrastali spolu. Ako dvaja bratia. Spolu hrajú aj futbal za ich
slum Barrio La Ceniza. Jedného dňa sa im naskytne príležitosť dostať sa
z chudoby, keď ich vyhľadávač futbalových talentov pozve na skúšku do
najlepšieho tímu mesta Caracas. Na tomto špinavom futbalovom ihrisku sa
musia rozhodnúť, čo je pre nich dôležitejšie: rodina, pomsta, či ich životné
sny?
Daniel and Julio were raised as brothers and play football for their slum’s team,
Barrio La Ceniza. The opportunity to get out of poverty arrives when a football
scout invites them to try out with the city’s best team: the Caracas Football Club.
In this dirty football pitch, they must decide what is more important: family,
revenge, or their big dream.
OCENENIA / AWARDS
MFF Moskva 2010 – Najlepší film, Cena divákov, Cena ruských kritikov
Moscow IFF 2010 – Best Film, Audience Award, Russian Film Critics Award
HORE DOLU PRÚDOM
BRAT
BROTHER
97
MELANCHOLIA
MELANCHOLIA
WOMB; DE/HU/FR, 2010, 111 min.
ASFK
MELANCHOLIA; DK/FR/DE/SE/IT, 2011, 130 min.
ASFK
Réžia/Director: Benedek Fliegauf | Scenár/Screenplay: Benedek Fliegauf |
Kamera/Cinematography: Péter Szatmári | Strih/Editing: Xavier Box | Hudba/
Music: Max Richter | Hrajú/Cast: Eva Green, Matt Smith, Lesley
Manville, Hannah Murray, Natalia Tena
Réžia/Director: Lars von Trier | Scenár/Screenplay: Lars von Trier
Kamera/Cinematography: Manuel Alberto Claro | Strih/Editing: Morten
Højbjerg, Molly Marlene Stensgaard | Hrajú/Cast: John Hurt,
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland,
Charlotte Rampling
Príbeh osudovej lásky z blízkej budúcnosti – čo všetko budeme schopní
urobiť pre lásku? Eva Green sa v roli mladej ženy Rebeccy vracia do dedovho domu na chladnom anglickom pobreží, kde pred mnohými rokmi
prežila svoju prvú, ešte detskú lásku. Rebecca a Tommy, ktorému zostal
nezbedný úsmev, pokračujú tam, kde sa v detstve ich cesty rozišli. Renomovaný maďarský režisér Benedek Fliegauf však nerozpráva klasický
príbeh o l’amour fou, ale sa zamýšľa nad podobou lásky v kontexte genetickej reprodukcie.
A love story from a not so distant future – what will we be able to do for love?
Eva Green in the role of a young woman who returns to her grandfather’s
house on the cold English coast where she, long time ago, experienced her first,
childhood love. The love of Rebecca and Tommy, who still has his mischievous
smile, picks up exactly where it left off when their ways parted in childhood.
Renowned Hungarian director Benedek Fliegauf doesn’t tell a classic l’amour
fou story, rather he contemplates love in the context of genetic reproduction.
Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Nový film permanentného dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier,
z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadba sa odohráva
v starobylom vidieckom sídle a všeobecne povznesenú náladu pokazí náhla
hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem
znamená bezprostrednú katastrofu...
It all begins with an opulent wedding and ends with the end of the world.
A new film by the continuous Danish provocateur spins a mesmericic yarn of
two sisters. The younger one is pregnant and is getting married. The wedding
reception takes place in an ancient country house and the generally elevated
mood is spoiled by the threat of a red planet appearing from behind the Sun.
That means an inevitable catastrophe...
OCENENIA / AWARDS
MFF Cannes 2011 – Najlepšia herečka (Kirsten Dunst)
Cannes IFF 2011 – Best Actress (Kirsten Dunst)
HORE DOLU PRÚDOM
UP & DOWN THE STREAM
98
LONO
WOMB
99
STROM ŽIVOTA
THE TREE OF LIFE
DER SANDMANN; CH, 2011, 88 min.
Atrix Films
THE TREE OF LIFE; US, 2011, 138 min.
Film Europe
Réžia/Director: Peter Luisi | Scenár/Screenplay: Peter Luisi
Kamera/Cinematography: Lorenz Merz | Strih/Editing: Claudio Cea | Hudba/
Music: Christian Schlumpf, Martin Skalsky, Michael Duss | Hrajú/Cast:
Fabian Krüger, Irene Brügger, Beat Schlatter, Florine Elena
Desplaces, Kaspar Weiss
Réžia/Director: Terrence Malick | Scenár/Screenplay: Terrence Malick
Kamera/Cinematography: Emmanuel Lubezki | Strih/Editing: Hank Corwin, Jay
Rabinowitz, Daniel Rezende, Billy Weber, Mark Yoshikawa | Hudba/Music:
Alexandre Desplat | Hrajú/Cast: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain,
Hunter McCraken, Fiona Shaw
Takýto bláznivý príbeh lásky ste ešte nevideli. Benno sa jedného dňa zobudí
a v posteli nájde piesok. Zo dňa na deň je piesku viac a viac a čoskoro sa
mu doslova začne krátiť čas. Nakoniec mu nezostáva nič iné ako požiadať
Sandru, ktorá vlastní kaviareň pod jeho bytom, o pomoc. Benno ju vášnivo
nenávidí, no každú noc o nej sníva. Musí tak zistiť, čo majú Sandra a sny
spoločné s pieskom.
This wacky love story is unlike anything you have ever seen. Benno wakes up
one morning to find sand in his bed. Day after day, the level of the sand increases and soon his time literally starts running short. Finally, he is left with no
choice but to ask Sandra, the owner of the coffee shop below his apartment,
for help. Benno dislikes her with a passion but he continues to dream about her
every night. Benno must now find out what Sandra and the dreams have to do
with the sand.
OCENENIA / AWARDS
Filmový festival Jackson Crossroads 2011 – Najlepší film
Festival Maxa Ophülsa 2011 – Cena divákov
Jackson Crossroads Film Festival 2011 – Best Film
Max Ophüls Festival 2011 – Audience Award
Brad Pitt sa ako otec malého Jacka snaží vychovať zo svojho syna človeka
pripraveného na akúkoľvek životnú situáciu. Chce z neho vychovať víťaza
v každej životnej výzve, muža, ktorého nič a nikto nezlomí, a ktorý si dokáže
neoblomne kráčať za svojím. Keď Jack vyrastie, uvedomuje si vplyv svojej
matky – láskyplnú ochranu, detskú bezstarostnosť, ľahkosť duše a života.
Až keď na vlastnej koži zažije trpké skúšanie osudu, pochopí, že rozum aj
city majú v živote svoje miesto a môžu vedľa seba v harmónii fungovať.
Veľkolepý epos Terrenca Malicka o hľadaní zmyslu života medzi dvoma
brehmi rozumu a lásky, emócií a kamennej tváre, hľadania a šťastia.
Brad Pitt as the father of little Jack does his best to raise his son to be ready
for any situation that life can possibly bring. He wants him to be winner in any
challenge in life. A man whom nothing and no one can break and who is able
to unyieldingly follow his path. When Jack grows up, he realizes the influence
of his mother – her loving protection, childlike carelessness, and the lightness of
soul and life. When he first-handedly experiences bitter trials of fate, he realizes
that sense and sensibilities have their own place in one’s life and can work side
by side in harmony. A spectacular epic by Terrence Malick about the quest for
the meaning of life between the two shores of reason and love, emotions and
poker face, search and happiness.
OCENENIA / AWARDS
IFF Cannes 2011 – Zlatá palma
Cannes IFF 2011 – Palme d’Or
HORE DOLU PRÚDOM
UP & DOWN THE STREAM
100
PIESOČNÝ MUŽ
THE FRÄULEIN AND THE SANDMAN
101
UP & DOWN THE STREAM
102
TETRO
TETRO
TETRO; US/AR/ES/IT, 2009, 127 min.
Hollywood C.E.
Réžia/Director: Francis Ford Coppola | Scenár/Screenplay: Francis Ford
Coppola | Kamera/Cinematography: Mihai Malaimare Jr. | Strih/Editing:
Walter Murch | Hudba/Music: Osvaldo Golijov | Hrajú/Cast: Vincent Gallo,
Alden Ehrenreich, Maribel Verdú, Silvia Pérez, Klaus Maria
Brandauer
Bennie sa vydáva do Buenos Aires, aby našiel svojho zmiznutého brata. Ten
bol kedysi sľubným spisovateľom, teraz je iba tieňom svojho bývalého ja.
Jedného dňa Bennie objaví bratovu takmer dokončenú hru, ktorá môže byť
vodítkom k pochopeniu ich spoločnej minulosti a vyriešeniu ich vzájomného vzťahu.
Bennie sets out on a journey to Buenos Aires to find his missing brother. His
brother used to be a promising writer once, but now just a shadow remains
of his former self. One day, Bennie discovers his brother’s almost finished play,
which could be a lead to understanding their common past and to a resolution
of their mutual relationship.
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
103
KRÁĽOVSTVO ZVERSTIEV
ANIMAL KINGDOM
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
ANIMAL KINGDOM; AU, 2010, 113 min.
ASFK
Partnerstvo najčítanejšieho slovenského
filmového portálu Kinema.sk a mimoriadne
progresívneho filmového festivalu Cinematik považujem za veľmi príjemné a obohacujúce. Ako šéfredaktor Kinemy mám to
šťastie byť pri festivale Cinematik od jeho
prvého ročníka. Myšlienka výberu Kinema
Choice prišla spontánne a je pre mňa potešujúce, že s nápadom prišiel aj záujem divákov. Tento rok sme preto trocha kvalitatívne pritvrdili. Pripravená
je pätica filmov ocenená množstvom cien po celom svete. Vlajkovou loďou
tohtoročnej sekcie Kinema Choice je najnovší film režisérskeho provokatéra Gaspara Noého – Vojdi do prázdna. Vidieť tento titul na veľkom plátne
vo festivalovej atmosfére je tou najlepšou voľbou. Ako som konštatoval už
pred rokom - ak nemáte veľmi veľa času chodiť počas roka do kina a keď
už si niečo vyberiete, očakávate isté kvality, nebojte sa nášho výberu. Opäť
sme navarili päticu mimoriadnych filmových zážitkov.
I consider the partnership between the biggest Slovak cinema webportal Kinema and an exceptionally progressive film festival – Cinematik to be congenial
and enriching. As editor-in-chief of Kinema, I have been very lucky to be with
Cinematik from its very first edition. The idea of the Kinema Choice festival section came up spontaneously and I was very happy to see it followed by an interest of viewers. This year, we have artistically “toughned up“ our selection. We
have chosen five films awarded numerous awards worldwide. The latest film by
the filmmaker – provocatuer Gaspar Noé, Enter the Void, is the flagship of this
section. To experience it on a big screen, surrounded by festival atmosphere,
is the best decision you can make. As I already stated a year ago – if you don’t
have much time to go to the cinema during the year, and when you finally decide to spend some time there, you expect a certain quality, don’t be afraid of
our selection. We have prepared five exceptional cinematic experiences for you.
Peter Konečný
Réžia/Director: David Michôd | Scenár/Screenplay: David Michôd
Kamera/Cinematography: Adam Arkapaw | Strih/Editing: Luke Doolan Hudba/
Music: Sam Petty | Hrajú/Cast: James Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn, Joel Edgerton
V podsvetí Melbourne zúri tvrdý boj s nevypočítateľnou políciou. Lupič a výtržník
Pope Cody je v hľadáčiku mužov zákona, ktorí by ho najradšej videli mŕtveho. Stojí za ním však jeho rodinný klan. Dôležitú úlohu tu zohráva pomsta za smrť matky
a predovšetkým závislosť synovca ‚J‘, ktorý sa vracia domov a prepadá osudovej
hre zločinu a drog. Sugestívny psychologický triler debutujúceho Austrálčana
Davida Michôda je fascinujúcou štúdiou rozkladu rodiny kriminálnikov, ktorá do
priepasti strháva celé svoje okolie.
Melbourne’s criminal underworld wages brutal war with an erratic police force. Pope
Cody, a robber and heckler, has been wanted by the police for quite a long time – preferably dead. But his family backs him up. An important role here is played by a plan
for revenge of the mother’s death and the addiction of a nephew nicknamed “J“ who
returns home and gradually falls into a fatal game of crime and drugs. A suggestive
psychological thriller by first-time director David Michôd, the movie is a fascinating
study of the disintegration of a family of criminals, which drags everything around
it into an abyss.
OCENENIA / AWARDS
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2011 – nominácia na najlepší ženský
herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Jacki Weaver)
Filmový festival Sundance 2010 – Veľká cena poroty
Academy Awards - Oscar 2011 – nominated for Best Performance by an Actress in a Supporting Role (Jacki Weaver)
Sundance Film Festival 2010 – Grand Jury Prize
KINEMA CHOICE
104
105
SAMA V AFRIKE
WHITE MATERIAL
MR. NOBODY; BE/FR/CA/DE, 2009, 137 min.
ASFK
WHITE MATERIAL; FR, 2009, 106 min.
ASFK
Réžia/Director: Jaco Van Dormael | Scenár/Screenplay: Jaco Van Dormael
Kamera/Cinematography: Christophe Beaucarne | Strih/Editing: Mátyás
Veress, Susan Shipton | Hudba/Music: Pierre Van Dormael | Hrajú/Cast:
Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Linh-Dan Pham
Réžia/Director: Claire Denis | Scenár/Screenplay: Claire Denis, Marie N’Diaye
Kamera/Cinematography: Yves Cape | Strih/Editing: Guy Lecorne | Hudba/Music:
Stuart Staples | Hrajú/Cast: Isabelle Huppert, Isaach De Bankolé,
Christopher Lambert, Nicolas Duvauchelle
V roku 2092 je Mars prázdninovým rezortom a Nemo Nikto žije bežný život
po boku svojej ženy Elise a ich troch detí. Pán Nikto je 117-ročný muž –
najstarší človek na svete a posledný smrteľník v časoch, keď sa vďaka vedeckým poznatkom už neumiera. Nemo spomína na svoje tri životy, ktoré
možno prežil s tromi rôznymi ženami...
Year 2092. Mars is a holiday resort. Nemo Nobody lives an ordinary life with his
wife Elise and their three children. Mr. Nobody is 117 years old – the oldest man
in the world and the last mortal in the age in which thanks to science, no one
dies anymore. Nemo recalls his three lives, which he might have had with three
different women...
OCENENIA / AWARDS
Maria Vialová je silná a zároveň veľmi tvrdohlavá žena, ktorá sa i napriek
stupňujúcemu nebezpečenstvu odmieta vzdať úrody na svojej kávovej
plantáži. Každý kto mohol, mesto opustil. Odišli robotníci i všetci „bieli“. Zostala len Maria a jej rodina (syn, bývalý manžel a jeho na smrť chorý otec).
Nepokoje gradujú, po okolí sa potuluje armáda, ale i ozbrojení vzbúrenci
hľadajúci raneného vodcu Boxera. Násilnosti sa približujú i k plantážam Vial
a domu ich majiteľov...
Maria Vial is a strong and stubborn woman. Despite the escalating threat she
refuses to give up the harvest at her coffee plantation. Everyone who could has
already left – the workers and all the white people who lived in the area. Only
Maria and her family stayed (her son, ex-husband and his terminally ill father.)
Riots escalate and not only the army circles the plantation, but also the armed
insurgents looking for their wounded leader. Violence is getting closer...
MFF Benátky 2009 – Zlatá Osella za najlepší technický prínos (Sylvie Olivé)
Filmový festival Stockholm 2009 – najlepšia kamera
Venice IFF 2009 – Golden Osella for Best Technical Contribution (Sylvie Olivé)
Stockholm Film Festival 2009 – Best Cinematography
OCENENIA / AWARDS
Ceny národnej spoločnosti filmových kritikov USA 2011 – 3. miesto
MFF Benátky 2009 – nominácia na Zlatého leva
National Society of Film Critics Award USA 2011 – 3rd place
Venice IFF 2009 – nominated for the Golden Lion
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
106
PÁN NIKTO
MR. NOBODY
107
VOJDI DO PRÁZDNA
ENTER THE VOID
TRUE GRIT; US, 2010, 110 min.
Tatrafilm
ENTER THE VOID; FR/DE/IT/CA, 2009, 161 min.
ASFK
Réžia/Director: Ethan Coen, Joel Coen | Scenár/Screenplay: Joel Coen, Ethan
Coen | Kamera/Cinematography: Roger Deakins | Strih/Editing: Roderick
Jaynes | Hudba/Music: Carter Burwell | Hrajú/Cast: Jeff Bridges, Hailee
Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper
Réžia/Director: Gaspar Noé | Scenár/Screenplay: Gaspar Noé | Kamera/
Cinematography: Benoît Debie | Strih/Editing: Marc Boucrot, Gaspar Noé,
Jérôme Peznel | Hudba/Music: Thomas Bangalter | Hrajú/Cast: Nathaniel
Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy, Emily Alyn Lind
Akú veľkú guráž musí mať štrnásťročné dievča, aby pomstilo otcovu smrť?
Otca Mattie Rosovej zabil štvanec Tom Chaney, ktorý následne utiekol do
indiánskych teritórií, kam naňho svetská spravodlivosť dosiahne len veľmi
ťažko. Mattie je na svoj vek nezvyčajne vyspelá a pragmatická a má jasnú
predstavu, ako spravodlivosti pomôcť. Najme si Roostera Cogburna, legendárnu predĺženú ruku zákona, ktorý ale hrdzavie pod vplyvom hektolitrov vypitého alkoholu. S Cogburnom sa vydávajú po Chaneyho stopách.
Nejdú ale sami. Sprevádza ich trochu uvravený texaský ranger LaBoeuf,
ktorý chce štvanca chytiť za inú spáchanú vraždu.
Po tragickej smrti rodičov pri autonehode súrodencov Oscara a Lindu rozdelia. Stretnú sa až po čase v Tokiu - v rušnom, tajomnom a pre dvoch
mladých ľudí nebezpečnom meste. Oscar pracuje ako drogový díler, Linda
v striptízovom bare. Obaja si sľúbia, že už nikdy a za žiadnych okolností
jeden druhého neopustia. Počas jednej noci však Oscara pri policajnej razii zastrelia. Lenže sľub, ktorý dal sestre, mu nedovolí opustiť tento svet.
Jeho duch blúdi nočným Tokiom a realita stráca pevné obrysy. Prítomnosť
sa začína miešať s minulosťou i budúcnosťou a vytvára vizuálne strhujúci
a zároveň desivý koktejl.
How courageous a 14-year-old girl must be to avenge her father‘s death?
Outlaw Tom Chaney killed Mattie Ross’ father and fled to Indian territories,
out of reach of secular justice. Mattie is unusually mature and pragmatic for
her age and thus she has a clear idea how to bring the murderer to justice. She
hires Rooster Cogburn, a legendary stubborn U.S. Marshall whose shield grows
rusty due to his affinity for drinking. Together they set off on a journey tracking
Chaney. However, they are not alone. They are accompanied by a rather chatty
Texas Ranger, LaBoeuf, who is determined to get the outlaw for a different
murder he has committed.
Siblings Oscar and Linda were separated after a fatal car accident that killed
their parents. They meet up again after a long time – in a busy, mysterious and
for two young people dangerous place, Tokyo. Oscar is a drug dealer, Linda
earns her living as a striptease dancer. They make a promise not to leave each
other no matter the circumstances. Oscar is shot dead during a police raid one
night. However, the promise he had made doesn’t let him leave this world. His
ghost wanders aimlessly around night-time Tokyo and the thin line between
reality and illusion is breached. The present blends with the past and the future
and thus mixes a visually stunning and at the same time horrifying cocktail.
OCENENIA / AWARDS
OCENENIA / AWARDS
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2011 – nominácie v 10 kategóriách
Ceny Britskej filmovej a TV akadémie BAFTA 2011 – najlepšia kamera, nominácie
v 9 kategóriách
MFF Cannes 2009 – Nominácia na Zlatú Palmu
MFF Sitges 2009 – Najlepšia kamera, Zvláštna cena poroty (Gaspar Noé)
Academy Awards - Oscar 2011 – nominated in 10 categories
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2011 – Best Cinematography, nominated
in 9 categories
Cannes IFF 2009 – Nominated for Palme d’Or
Sitges IFF 2009 – Best Cinematography, Special Prize of the Jury (Gaspar Noé)
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
108
SKUTOČNÁ GURÁŽ
TRUE GRIT
109
FILMOVÉ PEKLO: ODVRÁTENÁ STRANA SCI-FI
FILM HELL: THE DARK SIDE OF SCI-FI
110
FILMOVÉ PEKLO: ODVRÁTENÁ STRANA SCI-FI
FILM HELL: THE DARK SIDE OF SCI-FI
Ak ste pravidelnými návštevníkmi Cinematiku, určite neušla vašej pozornosti minuloročná sekcia filmov z odvrátenej strany dejín kinematografie.
Mega Shark vs. Giant Octopus od spoločnosti Asylum vzbudil taký záujem divákov, že kapacita kina nemohla stačiť. Ako jediný filmový festival
na Slovensku sme sa preto rozhodli pokračovať v tejto „úsmevnej“ sekcii,
kde vám opäť ponúkneme trojicu mimoriadne nepodarených titulov. Ich
spoločnou témou bude experimentovanie (samozrejme, nie to filmárske)
a veľa mŕtvol. Filmové peklo tak opäť otvára svoje brány a ja verím, že popri
skutočne kvalitných snímkach, ktoré vám Cinematik prináša, si prídete aj
trochu oddýchnuť. Filmové diela sa delia na výnimočné, dobré, slabé, zlé,
veľmi zlé a na tie, ktoré sme tu pre vás vybrali.
If you are a regular Cinematik-goer you definetely didn’t miss last year’s section of films from the dark side of the history of cinema. Asylum’s Mega Shark
vs. Giant Octopus attracted so much attention that the number of seats in the
cinema was not enough. We have decided, unlike any other film festival here
in Slovakia, to follow this “tongue-in-cheek“ tradition. Once again we present
three exceptionally bad films. Their common denominator is experiment (not
cinematic, of course) and plenty of corpses. Film Hell opens its gates once again
and I believe that besides truly demanding arthouse films, which Cinematik
offers, you will also find some time to relax this way. Films are divided into the
following categories: exceptional, good, bad, very bad and those we have selected for you here.
Peter Konečný
111
KRYSY
ALTERED SPECIES
DRACULA 3000: INFINITE DARKNESS; DE/ZA, 2004, 86 min.
Bontonfilm
ALTERED SPECIES; US, 2001, 91 min.
Bontonfilm
Réžia/Director: Darrell James Roodt | Scenár/Screenplay: Darrell James
Roodt, Ivan Milborrow | Kamera/Cinematography: Giulio Biccari | Strih/
Editing: Avril Beukes | Hudba/Music: Michael Hoenig | Hrajú/Cast: Erika
Eleniak, Coolio, Alexandra Kamp, Grant Swanby, Udo Kier
Réžia/Director: Serge Rodnunsky | Scenár/Screenplay: Serge Rodnunsky
Kamera/Cinematography: Pierre Chemaly | Strih/Editing: John Garry, David
Hoffman, Serge Rodnunsky | Hudba/Music: Evan Evans | Hrajú/Cast: Allen
Lee Haff, Leah Rowan, Guy Vieg, Richard Peterson
Rok 3000. Záchranná kozmická loď náhodou objaví vrak rakety Demeter,
ktorá zmizla pred sto rokmi. Radosť z nečakaného nálezu sa čoskoro začne
meniť v hrôzu. Prieskum lodi totiž odhalí desivé tajomstvo. Päťdesiat dlhých čiernych rakiev uložených v nákladnom priestore, postupné miznutie
členov posádky – to všetko nasvedčuje tomu, že sa raketa Demeter stala
vražednou pascou. Tam, kam slnečné lúče nemajú šancu preniknúť, stávajú
sa z upírov nezničiteľné monštrá. Dokáže im aspoň niekto uniknúť? Bude
to niekto z nich – Casper Van Dien, Erika Eleniak, Coolio? Dúfame, že nikto.
3000 A.D. A rescue spaceship accidentally discovers a wreck of Demeter,
a spaceship which dissapeared a hundred years ago. The joy from such
a findings soon turns into horror. An exploration of the ship reveals a bloodcurdling secret. There are fifty long black coffins lined up in the storage area,
and crew members are gradually disappearing – it means that Demeter has
turned into a deadly trap. Vampires are indestructible monsters if hidden away
from rays of sunlight. Can anyone of them escape? Who? Casper Van Dien,
Erika Eleniak or Coolio? We hope none.
Vedecký tím vyrobil látku, ktorá mala cielene vyhľadávať a likvidovať rakovinotvorné bunky. Nešťastnou náhodou ale zároveň stvoril nebezpečnú
zbraň, ktorá vyhľadáva a likviduje jeho členov. Pokusné krysy totiž reagujú na rôzne varianty látky veľmi neočakávaným spôsobom. A ešte tu
máme skupinu študentov, ktorá sa v laboratóriách chystá osláviť koniec
školského roka (?). Miesto toho sa však ocitajú uprostred zúfalého boja proti
nepriateľovi, ktorý má jediný cieľ – nájsť a zničiť ich! A rovnako aj váš vkus.
A science team has developed a substance that was supposed to target and
destroy carcinogenic cells. Unfortunately, they accidentally also created
a dangerous weapon that searches and destroys the team members. The
laboratory rats react to different variations of the substance in unexpected
ways. Then, there is a group of students intending to celebrate the end of the
school year at the laboratory (?). Instead of promised party, they find themselves
in the midst of a desperate fight against an enemy with a single objective – to
seek and destroy them! And your taste as well.
FILMOVÉ PEKLO:
ODVRÁTENÁ STRANA SCIFI
FILM HELL:
THE DARK SIDE OF SCIFI
112
DRACULA.3000
DRACULA 3000: INFINITE DARKNESS
113
FILM HELL:
THE DARK SIDE OF SCIFI
114
KYBORG 2  SKLENENÝ TIEŇ
CYBORG 2
CYBORG 2; US, 1993, 96 min.
Bontonfilm
Réžia/Director: Michael Schroeder | Scenár/Screenplay: Mark Geldman, Ron
Yanover | Kamera/Cinematography: Jamie Thompson | Strih/Editing: David M.
Richardson | Hudba/Music: Peter Allen | Hrajú/Cast: Angelina Jolie, Elias
Koteas, Billy Drago, Karen Shepherd, Jack Palance
Píše sa rok 2074 a spoločnosť Pinwheel Robotics práve vytvorila nový druh
cyborga – ženu, ktorá sa svojimi schopnosťami takmer vyrovná ľuďom
a krásou ich dokonca prekoná. Nikto netuší, že v skutočnosti kyborg
menom Cash (18-ročná Angelina Jolie) vznikol len preto, aby poslúžil ako
smrtiaca zbraň. Situácia sa ale mení vo chvíli, keď sa Cash zamiluje do
učiteľa bojových umení, ktorý pre Pinwheel pracuje. Čaká ich však náročná
úloha. Zničiť továreň na cyborgov skôr, než bude ľudská rasa raz a navždy
zotročená. Tretí diel nakrútil Michael Schroeder o dva roky neskôr, avšak už
bez Angeliny.
It is the year 2074 and the Pinwheel Robotics company has just created a new
kind of cyborg – a woman whose abilities equal and whose beauty even surpasses humans. No one has the faintest idea that the cyborg named Cash
(18–year-old Angelina Jolie) has only been created to serve as a deadly weapon. The situation changes when Cash falls in love with a martial arts teacher
working for Pinwheel. A demanding task awaits them – destroy the cyborg
factory before the human race is enslaved once and for all. Two years later, Michael Schroeder made the third part, this time without Angelina.
CINEMATIK HOMAGE: M
CINEMATIK HOMAGE: M
115
CINEMATIK HOMAGE: M
116
M  VRAH MEDZI NAMI
M  A TOWN IS LOOKING FOR A MURDERER
M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER; DE, 1931, 108 min.
Praesens-Film AG/Eyefilm Instituut Nederland
Réžia/Director: Fritz Lang | Scenár/Screenplay: Thea von Harbou, Fritz Lang
Kamera/Cinematography: Fritz Arno Wagner | Strih/Editing: Paul Falkenberg
Hrajú/Cast: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Gustaf
Gründgens, Friedrich Gnaß
Film uvádzame pri príležitosti 80. výročia jeho premiéry (11. máj 1931).
Pochmúrny a temný film Fritza Langa M rozpráva príbeh Hansa Beckerta,
pedofila a vraha. Na popud samotného zločinu i tvrdého policajného zásahu sa miestni gangstri, žobráci i malí zlodejíčkovia vydajú po vrahových
stopách. Ten zahnaný do kúta, lapený a odvlečený, aby čelil rovnako barbarskej spravodlivosti, zotrváva vo svojom vlastnom mučivom trápení.
Film je údajne nakrútený na motívy príbehu Petera Kürtena „Dusseldorfské
monštrum“. M stále zostáva jedným z najdesivejších filmov o masovom vrahovi v histórii kinematografie.
The film is screened on the occasion of the 80th anniversary of its premiere
(May 11, 1931).
Sinister, dark and foreboding, Fritz Lang’s M tells the story of Hans Beckert, child
molester and murderer. Gangsters, beggars and petty criminals, incensed by
both the crime and police crackdown, track the killer themselves. Cornered,
caught and dragged off to face an equally barbaric form of justice, Beckert endures his own personal torment. Allegedly based on the story of Peter Kürten,
“The Monster of Dusseldorf”, M remains one of the most chilling serial-killer
films sever produced.
EYE ON FILMS
EYE ON FILMS
117
EYE ON FILMS
EYE ON FILMS
OLIVER SHERMAN
OLIVER SHERMAN
OLIVER SHERMAN; CA, 2011, 82 min.
Wide Management
Cinematik sa v tomto roku stal členom jedinečnej globálnej siete profesionálov EYE ON FILMS, ktorá zastrešuje výber a cirkuláciu celovečerných autorských debutov na partnerských festivaloch v Európe a krajinách mimo nej
a takisto aj ich komerčné nasadenie zabezpečované distribučnými partnermi v Európe a mimo nej.
Réžia/Director: Ryan Redford | Scenár/Screenplay: Ryan Redford
Kamera/Cinematography: Antonio Calvache | Strih/Editing: Matthew
Hannam | Hudba/Music: Benoit Charest | Hrajú/Cast: Garret Dillahunt,
Donal Logue, Molly Parker, Kaelan Meunier, Ava Corbell
Doposiaľ je členom tejto siete 14 filmových festivalov a 16 distribučných
spoločností z viac než 15 krajín.
Earlier this year, Cinematik became a member of a unique, global network of
film professionals EYE ON FILMS, which guarantees the circulation of a selection of first auteur feature films in partner festivals in Europe and third countries, and the commercial exploitation of these films by distribution partners in
Europe and third countries.
So far the network already consists of 14 film festivals and 16 distribution companies from more than 15 countries.
Vladimír Štric
Oliver Sherman, zmätený a od reality odtrhnutý vojnový veterán bez vlastnej
rodiny prichádza na vidiek, aby našiel vojaka, ktorý mu kedysi vo vojne zachránil
život. Tento muž, Franklin Page, však už žije novým životom. Má vlastnú rodinu,
deti a dobrú prácu v pokojnom malom mestečku. Sherman spočiatku pôsobí ako
síce čudný no neškodný človek, alebo skôr to, čo z neho ako človeka zostalo. Čím
viac však vstupuje do života rodiny Pageovcov, tým viac odhaľuje svoje temné
stránky. Mení sa na rozhnevaného, nestabilného človeka so sklonmi k žiarlivosti
a nenávisti. Životná stabilita, na ktorej Franklin tak ťažko pracoval, je v ohrození.
Myslel si, že násilie zanechal vo vojne, ale ono sa postupne dostáva na povrch
a ohrozuje jeho rodinu i celé mestečko.
Feeling lost and disconnected, with no family of his own, veteran Oliver Sherman
sets out to the countryside in search of the soldier who saved him back in the war.
That man, Franklin Page, has long since moved on – to a wife, two children, and
a reliable job in a quiet, rural town. Upon arriving, Sherman seems at first a harmless,
if awkward, shell of a man. But as he inserts himself further into the Pages’ lives, he
reveals himself to be an angry, unstable individual prone to great jealousy and deep
resentment. The stability Franklin worked so hard to establish is soon threatened, and
the violence he believed he’d left behind in the war begins to reemerge and cloud over
both the household and the town itself.
OCENENIA / AWARDS
MFF Montreal 2010 – Najlepší kanadský celovečerný film
MFF Cinéfest Sudbury 2010 – Najlepší debut
Montréal Festival du Nouveau Cinéma 2010 – Best Canadian Feature
Cinéfest Sudbury IFF 2010 – Best FirstTime Director
EYE ON FILMS
118
119
CINEMATIK Jr.
CINEMATIK Jr.
OVCE.SK / SHEEPLIVE
eSlovensko
120
CINEMATIK Jr.
CINEMATIK Jr.
Projekt OVCE.sk vznikol z iniciatívy eSlovensko o. z. ako súčasť projektov Zodpovedne.
sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými
partnermi sú ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový
portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť
detí a mládeže, najmä na riziká internetu,
mobilných telefónov a nových technológií.
Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje
zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.
Detský animovaný seriál sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre
deti a mládež v Česko-Slovensku. Rozprávky vznikli s finančnou podporou
EÚ programu Bezpečný internet.
Cinematik, pred projekciou celovečerného animovaného filmu pre deti,
odpremieta tri krátke výchovné filmy z projektu Ovce.sk:
BIELE OVCE; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
HLÁSNA TRÚBA; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
OGRGEĽ; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
The Sheeplive project was initiated by the civic association eSlovensko as an
integral part of the Zodpovedne.sk, Pomoc.sk and Stopline.sk projects. The
project partners include the Slovak Ministry of the Interior and the Slovak
Committee for UNICEF. The main goal of the project is to create a series of cartoons for children and an international internet portal. The project focuses on
the safety of children and youth, in particular the risks related to the Internet,
mobile phones, and new technologies. The project serves as a prevention tool
for children, wittily shows teenagers a mirror of their improper behaviour and
gives adults an opportunity to learn.
The cartoon series for children goes back to the traditions of original cartoons
for children and youth created in former Czecho-Slovakia. Cartoons were produced with financial support from the EU’s Safer Internet Programme.
Before the screening of the feature-length animated film for children, Cinematik will screen the following three short educational films from the Sheeplive
project:
BIG MOUTH; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
A BELCHER; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
WHITE SHEEP; Jaroslav Baran, 2011, 3 min.
121
CINEMATIK JR.
SPLÁCHNUTÝ
FLUSHED AWAY
122
FLUSHED AWAY, GB/US, 2006, 89 min.
Bontonfilm
Réžia/Director: David Bowers, Sam Fell | Scenár/Screenplay: Dick Clement,
Ian La Frenais, Christopher Lloyd, Joe Keenan, William Davies
| Kamera/Cinematography: Brad Blackbourn, Frank Passingham | Strih/
Editing: Erik Dapkewicz, John Venzon | Hudba/Music: Harry GregsonWilliams | Hrajú (hlasy v slovenskom znení)/Cast (voices in Slovak dubbing): Táňa
Pauhofová, Ján Koleník, Marián Slovák, Ján Kroner, Ivo Gogál
Roddy St. James je rozmaznaný myšiak z lepšej spoločnosti, ktorý si
užíva status domáceho maznáčika. Keď sa v rezidencii jeho pánov objaví
kanálová krysa Sid a dostane chuť na jeho miesto, pripraví Roddy diabolský
plán na vyhostenie votrelca – spláchnuť Sida cez záchodovú misu späť do
kanála. Lenže, kto inému jamu kope...
Roddy St. James is a pampered pet mouse who thinks he’s got it made. But
when a sewer rat named Sid – the definition of “low life” – comes spewing out
of the sink and decides it’s his turn to enjoy the lap of luxury, Roddy schemes to
rid himself of the pest by luring him into the loo for a dip in the “whirlpool.” But
Roddy’s masterplan backfires...
OCENENIA / AWARDS
Ceny Annie Awards 2007 – Najlepšie animované efekty (Scott Cegielski), Najlepšia charakterová animácia v celovečernej produkcii (Gabe Hordos), Najlepšia výprava v celovečernej
animovanej produkcii (Pierre-Olivier Vincent), Najlepší scenár v celovečernej animovanej
produkcii
Annie Awards 2007 – Best Animated Effects (Scott Cegielski), Best Character Animation in
a Feature Production (Gabe Hordos), Best Production Design in an Animated Feature Production
(Pierre-Olivier Vincent), Best Writing in an Animated Feature Production
ZVLÁŠTNE UVEDENIE
SPECIAL SCREENINGS
123
CAGEY TIGERS
CAGEY TIGERS
ANDYHO FILM; CZ, 2009, 42 min.
Polo/Film
CAGEY TIGERS; CZ, 2011, 23 min.
Aramisova
Réžia/Director: Andy Fehu | Scenár/Screenplay: Andy Fehu | Kamera/
Cinematography: Andy Fehu | Strih/Editing: Andy Fehu | Hrajú/Cast: Matyáš
Dlab, Jan Konopčík, Johana Vaňousová, Filip Brouk, Jan Kovář,
Andy Fehu
Réžia/Director: Aramisova | Scenár/Screenplay: Aramisova, Lucie
Bokšteflová | Kamera/Cinematography: Daniel Souček, Lukáš Hyksa
Strih/Editing: Roman Tesáček | Sound designer: Jan Richtr | Hrajú/Cast:
Alena Ňinajová, Lynne Siefert, Marsel Onisko
Tajomný film, ktorý sa snaží skrývať pointu až do poslednej chvíle. Experiment, ktorý sa snaží naporcovať divákovi čo najsilnejší zážitok za minimálne
finančné prostriedky. Skupinka mladých ľudí sa vyberie na chatu na vidiek,
kde však jeden po druhom záhadne miznú. Kto, alebo čo je za tým?
A mysterious film that hides its punchline until the very last moment. An
experiment that attempts to serve its audience the strongest experience
possible on a minimal budget. A group of young people goes to a cottage in
the countryside. However, one by one they are mysteriously disappearing. Who
or what is behind it all?
Film o kamarátstve a o paradoxe, že keď máme s niekým rovnaký vkus, keď
počúvame rovnakú hudbu, čítame rovnaké knižky, pozeráme rovnaké filmy, tak
nás to zbližuje, ale keď sa pod vplyvom rovnakého vkusu zaľúbime do toho istého
človeka, tak nás to rozdeľuje. Hlavné postavy filmu sa ocitajú v tejto situácii a riešia
vnútornú dilemu nakoľko byť v intimite sebecký a nakoľko brať ohľad na svoje
kamarátstvo a deliť sa o intimitu s najlepšími kamarátmi.
A film about friendship and paradox. When we share our taste with someone, when
we listen to the same music, read the same books, watch the same films – it all brings
us closer together. But when, influenced by the same taste, we fall in love with the
same person, it tears us apart. The characters of the film find themselves in a situation
like this and face a dilemma: how selfish should we be in our own intimacy and to
what extent should we make allowances for our friendship and share intimacies with
our best friends.
ZVLÁŠTNE UVEDENIE
SPECIAL SCREENINGS
124
ANDYHO FILM
ANDY’S FILM
125
MARIEKE, MARIEKE
MARIEKE, MARIEKE
DIE FREMDE; DE, 2010, 119 min.
Independent Artists Filmproduktion /Informačná kancelária
Európskeho parlamentu v Slovenskej republike
MARIEKE, MARIEKE; BE/DE, 2010, 85 min.
M-Appeal
Réžia/Director: Feo Aladag | Scenár/Screenplay: Feo Aladag
Kamera/Cinematography: Judith Kaufmann | Strih/Editing: Andrea Mertens
Hudba/Music: Max Richter, Stéphane Moucha | Hrajú/Cast: Sibel Kekilli,
Nizam Schiller, Derya Alabora, Tamer Yigit
Réžia/Director: Sophie Schoukens | Scenár/Screenplay: Sophie Schoukens
Kamera/Cinematography: Alain Markoen | Strih/Editing: Peter Woditsch
Hudba/Music: Jef Mercelis | Hrajú/Cast: Hande Kodja, Barbara Sarafian,
Jan Decleir
Čo by ste obetovali pre lásku svojej rodiny? Hodnoty? Slobodu? Nezávislosť?
V Nemecku narodená Umay utečie so svojím malým synom Cemom z Istanbulu od despotického manžela. Umay dúfa, že u svojej rodiny v Berlíne
nájdu lepší život, no ich neočakávaný príchod vyvolá ostrý konflikt. Jej rodina je uväznená v konvenciách, rozpoltená medzi láskou k svojej dcére
a hodnotami spoločnosti, v ktorej žijú.
What would you sacrifice for your family’s love? Values? Freedom? Your
independence? German-born Umay flees her oppressive marriage in Istanbul,
taking her young son Cem with her. She is hoping to find a better life with her
family in Berlin, but her unexpected arrival creates intense conflict. Her family
is trapped in their conventions, torn between their love for her and the values
of their community.
OCENENIA / AWARDS
Cena Európskeho parlamentu LUX 2010 – Najlepší európsky film
MFF Berlinale 2010 – Cena Europa Cinemas
Prize of the European Parliament LUX 2010 – Best European Film
Berlinale IFF 2010 – Europa Cinemas Label Award
Filmová cena Európskeho parlamentu LUX vznikla v roku 2007 a má za cieľ podporovať
európsky filmový priemysel. O jej víťazovi rozhodujú poslanci Európskeho parlamentu.
Filmy nominované na cenu Lux zobrazujú kultúrnu rozmanitosť Európy a rôzne názory
na jej hlavné sociálne a politické problémy.
Established in 2007 the LUX Prize supports European film industry. Members of the
European Parliament vote for the winning film. Films nominated for the LUX Prize portray
European cultural diversity and range of various opinions on crucial social and political
issues.
20-ročná Marieke žije so svojou matkou, ktorá sa po smrti manžela postupne
zmenila na chladnú a odmeranú ženu. Marieke cez deň pracuje v továrni na
čokoládu, v noci uniká do náručia omnoho starších mužov. Príchod Jacobyho, redaktora kníh žijúceho v zahraničí, poruší jej krehkú rovnováhu. Jacoby
hľadá posledný rukopis jej otca. Matka robí všetko, čo je v jej silách, aby stála
v ceste možnému vzťahu Marieke a Jacobyho. Obáva sa, že by odhalil dávne
tajomstvo. Napriek tomu sa však Marieke a Jacoby zblížia...
20-year-old Marieke lives with her mother, a woman left cold and distant ever
since her husband died. During the day, Marieke works in a chocolate factory.
At night, she escapes into the arms of much older men. The arrival of Jacoby,
a book editor living abroad, upsets Marieke’s precarious balance: Jacoby is
searching for her father’s last manuscript. Her mother does everything in her
power to keep them apart. She fears that he will reveal the secret that has remained hidden for so many years. Nevertheless, Marieke and Jacoby get closer...
ZVLÁŠTNE UVEDENIE
SPECIAL SCREENINGS
126
CUDZINKA
WHEN WE LEAVE
127
SPECIAL SCREENINGS
128
TAKÉ OBYČAJNÉ ZÁVISLOSTI
JUST ORDINARY ADDICTIONS
TAKÉ OBYČAJNÉ ZÁVOSLOSTI; SK, 2011, 47 min.
MM film/Spoločnosť
Réžia/Director: Miroslav Málek, Matej Oravec | Scenár/Screenplay: Miroslav
Málek, Matej Oravec | Kamera/Cinematography: Miroslav Málek |
Strih/Editing: Miroslav Málek | Hudba/Music: Godot, Bruno Beneton
Free Band | Hrajú/Cast: Maroš Balážik, Alexander Maďar, Roman
Gregorička, Kamil Kollárik, Csilla Tarr
Zadržanie kamiónu s kokaínom spustí nečakaný sled udalostí, ktoré sa dotknú každého. Skorumpovaného policajta zavislého na televízii, mladej dvojice, ktorá chce urovnať svoj vzťah, dílera zavislého na svojom dodávateľovi
a aj feťáka, ktorý je ochotný urobiť všetko preto, aby dostal, čo potrebuje.
The delay of a truck with cocaine sets off a series of unexpected events affecting
the lives of: a corrupt policeman with a television addiction; a young couple
trying to work things out; a dealer dependent on his supplier; and an addict
willing to do anything to get what he needs.
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
129
130
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
NISI MASA: ISTANBUL EXPRESS
IFF Cinematik prináša v Slovenskej premiére výber ôsmich filmov, ktorý mal
svetovú premiéru v rámci Týždňa kritiky na MFF Cannes 2011:
NISI MASA, európska sieť mladých filmárov, spája asociácie z 26 krajín
a vyvíja široký rad aktivít.
Iniciuje scenáristické a filmárske workshopy, organizuje koprodukčné
fórum krátkych filmov (European Short Pitch) a vydáva tlačené denníky
počas filmových festivalov (Nisimazine) a iné.
NISI MASA je definovaná ako voľný priestor pre rozvíjanie nových talentov.
Aby rozšírila pole príležitostí, stimuluje mladú euro generáciu k tomu, aby
považovali kinematografiu za spôsob umeleckého vyjadrenia, ako nástroj
pre pochopenie sveta a ako vášeň, ktorú treba zdieľať. V roku 2011 NISI
MASA oslavuje svoje 10. narodeniny!
Osem filmov prezentovaných v tomto programe bolo nakrútených v rámci
projektu Istanbul Expres, bláznivého kinematografického dobrodružstva
podporeného „Istanbulom - Európskym hlavným mestom kultúry”. Na
jeseň roku 2010 päťdesiat mladých filmárov nasadlo na vlak v San Sebastiane, Tallinne a Turíne, aby prebrázdili Európu a za mesiac tak nakrútili
„potulné” dokumentárne filmy.
NISI MASA, the European network of young cinema, brings together associations from 26 countries and explores a wide range of activities. NISI MASA
initiates scriptwriting and filmmaking workshops, organises a short film coproduction forum (European Short Pitch) and publishes daily magazines during
film festivals (Nisimazine), etc.
NISI MASA defines itself as a free space for new talents to develop themselves.
In order to extend the field of opportunities, we encourage the young eurogeneration to consider cinema as a method of artistic expression, a tool for
understanding the world and a passion to be shared. In 2011, NISI MASA is celebrating its 10th year of activities!
The eight films presented in this programme were produced in the framework
of the Istanbul Express project, a crazy cinematographic adventure supported
by “Istanbul, European Capital of Culture”. In autumn 2010, fifty young cineastes set off from San Sebastian, Tallinn and Turin, crossing Europe by train and
making itinerant documentaries during one month.
Matthieu Darras
IFF Cinematik presents the Slovak premiere of a selection of eight films, which
had their world premiere at the Critic’s Week at the Cannes IFF 2011:
1001 DNÍ / 1001 DAYS
Olivier Jourdain & Zeynep Köprülü, BE/TR, 2011, 10 min. 44 sec.
VÁŽNE MA MILUJEŠ? / DO YOU REALLY LOVE ME?
Alistair Cole, Leo Bruges, Pyotr Magnus Nedov, GB/DE, 2011, 11 min. 2 sec.
KOV KOVI / KOV KOVI
Ezgi Kaplan, Sander Lopes Cardozo, Tirza Bosshardt, TR/NL/CH, 2011,
15 min 6 sec.
POČÚVAJ MA / LISTEN TO ME
Iris Segundo García, Léa Silvia Moneta Caglio, Tugçe Sönmez, DE/TR, 2011,
10 min. 45 sec.
POLIGRAD / POLIGRAD
Rui Silveira, Bela Lukac, Marcin Knyziak, PT/AT/GB, 2011, 5 min. 57 sec.
POVEDZ AHOJ PO SLOVIJSKY / SAY HELLO IN SLOVIO
May Abdalla, Niklas Kullström, François-Xavier Lesaffre, GB/FI/FR, 2011,
6 min. 42 sec.
NEŽIJEME V POSRATEJ NEMOCNICI
WE ARE NOT LIVING IN A FUCKING HOSPITAL
Vappu Tuomisto, Liso Cassano, Jerker Beckman, FI/FR/SE, 2011, 7 min.
30 sec.
PRED CIGÁNMI LÁSKU NESCHOVÁŠ / YOU CAN’T HIDE LOVE FROM GYPSIES
Mara Trifu, Lucille Caballero, Ando Naulainen, RO/FR/EE, 2011, 5 min.
131
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
132
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
133
Už 38 rokov sa popri „veľkých“ Oscaroch udeľujú Oscary aj za najlepšie
študentské filmy (Student Academy Awards). Študenti zo stoviek amerických vysokých škôl sa uchádzajú o Oscarov v kategóriách – Alternatíva, Dokument, Animácia, Hraný film. Sme veľmi radi, že Cinematik ako jediný filmový festival v bývalom Československu, ponúka prehľad prác začínajúcich
amerických režisérov. Minulý rok bol ocenený mladý slovenský tvorca
študujúci v USA. Tento rok medzi ocenenými chýba slovenské meno, avšak
vidieť víťazov „malých“ Oscarov, takto pokope, je naozaj výnimočné.
It has been 38 years since the introduction of Student Academy Awards
alongside their “big brother“ – the Academy Awards. Students from hundreds
of American universities run for Oscars in the following categories: Alternative,
Documentary, Animation, and Narrative. We are glad that Cinematik, as the
only film festival in former Czechoslovakia, offers a look at upcoming American
directorial talents. Last year, a young Slovak filmmaker studying in the USA was
awarded. Although this year there is no Slovak name among those awarded,
experiencing the laureates of “small“ Oscars in one complete section is indeed
a unique opportunity.
Peter Konečný
134
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
FATAKRA / FATAKRA
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
ZLODEJ / THIEF
FATAKRA; US, 2010, 19 min.
(Bronzový Oscar – naratívny film / Bronze
Medal – Narrative)
THIEF; US, 2010, 25 min.
(Zlatý Oscar – naratívny film / Gold Medal –
Narrative)
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Soham Mehta
Kamera/Cinematography: Iskra Valtcheva | Hudba/
Music: Samrat Chakrabarti | Hrajú/Cast: Samrat Chakrabarti, Hunter Cudini, Paige
Cudini
Réžia/Director: Julian A. Higgins | Scenár/Screenplay:
Julian A. Higgins, Matthew Wieland
Kamera/Cinematography: Andrew Wheeler | Hudba/
Music: David Stal | Hrajú/Cast: Yaser A. Alatrakchi, Sana Etoile, Youssef Alsheikh
Príbeh indického emigranta v USA, za ktorým
po troch rokoch príde manželka a syn. Sny
a realita sa často úplne líšia...
A story of an Indian immigrant in the USA who is followed by his wife and son
three years later. Dreams and reality often differ completely...
KVALITNÁ ÚDRŽBA / HIGH MAINTENANCE
HIGH MAINTENANCE; US, 2011, 17 min.
(Strieborný Oscar – naratívny film/Silver Medal – Narrative)
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Shawn Wines
Kamera/Cinematography: Owen Donovan | Hudba/
Music: Joshua Green | Hrajú/Cast: Geneva Carr,
Roberto Montano, Marylouise Burke
Hank je jednoducho obyčajný chlapík, ktorý
má mierne oslabené spermie bez veľkých
šancí počať so svojou manželkou dieťa.
A do toho prichádza jeho svokra...
Hank is just an ordinary guy whose sperms
are slightly weakened without any chance to conceive a child with his wife. And
here comes a mother-in-law...
Príbeh 12-ročného Mehdiho, ktorý sa
v roku 1959 spozná s mladým Saddámom
Husajnom. O štyridsať rokov neskôr sa obaja muži stretnú znova za úplne
odlišných okolností.
In 1959, 12-year-old Mehdi meets young Saddam Hussein. Forty years later
they both meet up again. This time, under completely different circumstances.
KOREŠPONDENCIA / CORRESPONDENCE
CORRESPONDENCE; US, 2010, 3 min.
(Zlatý Oscar – Animácia/Gold Medal – Animation)
Réžia, scenár/Director, Screenplay: Zach Hyer | Hudba/
Music: Jim Soo Kim „Music Painters“
3-D animácia odohrávajúca sa počas bližšie
neurčenej vojny. Zameriava sa na otázky
moci a zneužívania kontroly. Minimalistický
príbeh, v ktorom hlavný hrdina riskuje život
kvôli ľahkovážnosti svojich nadriadených.
Film je kritikou mocenských štruktúr vo
všeobecnosti.
A 3-D animation that takes place during an undefined war and focuses on
issues of power abuse and control. Using a minimal narrative, during which the
main character risks his life for a frivolous cause, the film serves as a critique of
power structures in general.
135
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
SEMINÁR / SEMINAR
136
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
KOPRODUKOVANIE DOKUMENTÁRNYCH
FILMOV V EURÓPE II.
COPRODUCING DOCUMENTARIES IN EUROPE II.
Medzinárodný seminár a tréning
Cieľom seminára je podrobne predstaviť európske možnosti koprodukovania dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami
a prístup renomovanej TV spoločnosti (ARTE). Seminár je určený producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov.
Súčasťou seminára bude tiež publikovanie materiálu, ktorý predstaví EDN,
zúčastnené spoločnosti a vybrané projekty.
Organizátori: European Documentary Network (EDN), MFF Cinematik
Piešťany a MEDIA Desk Slovensko
International Seminar and Training
The seminar will discuss European possibilities for documentary film
coproductions and it will introduce the European documentary film market
and the methods od approach as applied by renowned TV broadcaster (ARTE).
The seminar is designed for producers and documentary filmmakers from
Slovakia and neighbouring countries. The event will include the publication of
a material introducing EDN, the participating companies, and selected projects.
Organisers: European Documentary Network (EDN), Cinematik IFF & MEDIA
Desk Slovakia
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.
With financial support from the Slovak Audiovisual Fund.
137
138
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
PREDNÁŠKA / LECTURE
CINEMATIK STAN / CINEMATIK TENT
FILMOVÉ PEKLO:
ODVRÁTENÁ STRANA ŽÁNRU SCIFI
FILM HELL:
THE DARK SIDE OF THE SCIFI GENRE
PROJEKCIE FILMOV Z FESTIVALU
ŠTUDENTSKÝCH FILMOV ÁČKO
SCREENINGS OF FILMS FROM THE ÁČKO
STUDENT FILM FESTIVAL
Ako je vôbec možné, že niekto venoval svoj čas, energiu a „predstavivosť“,
aby priniesol na svet film s názvom Dracula.3000? Ak sa prirodzene usmievate už pri kombinácii slova Dracula a číslovky 3000, možne ešte netušíte,
čo si na vás tvorcovia vlastne prichystali. A netýka sa to len tohto bizarného kúsku. Filmový svet je každým rokom doslova zamorený stovkami
béčkových titulov v obľúbenom žánri sci-fi. Mimozemšťania, kozmické koráby, divoké monštrá, nezvládnuteľné vynálezy, nebezpečné experimenty
– to všetko hýbe odvrátenou stranou sci-fi. Nie je možno nič zábavnejšie
ako absolútne nezvládnuté vedecko-fantastické filmové snaženie. Pridajte
sa teda na cestu dejinami vtipne nepodarených pokusov, ktorých autori to
myslia smrteľne vážne.
Festival Áčko je otvorenou národnou súťažnou prehliadkou školských audiovizuálnych diel, ktoré boli vytvorené ako neoddelitelná súčasť vysokoškolskej výučby
študijných programov v odbore Filmové umenie a multimédia alebo študijných programov v príbuzných odboroch, a to na vysokej škole alebo na strednej odbornej
škole so sídlom v Slovenskej republike. Tento rok sa
uskutoční 15. ročník nášho podujatia v období 18.10. –
22.10.2011 na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických
umení v Bratislave.
Na festivale Cinematik sa predstaví to najlepšie zo štrnástich ročníkov
študentského filmového festivalu Áčko. O výber filmov sa postaral programový riaditeľ festivalu Michal Deliman. Uvidíte krátke animované filmy zo
súčasnosti alebo staršie diela, ktoré získali viacero ocenení na medzinárodných festivaloch. Čmuchal a Sviňa zasahujú od Andreja Kolenčíka alebo
V kocke Michala Strussa sú diela, ktoré sa oplatí vidieť. Z dokumentárnych
filmov spomenieme fenomenálny kúsok Arsy-Versy od Mira Rema, v ktorom
nám ukáže zaujímavý koníček jedného muža. Netreba opomenúť ani film
Petra Osucha, kde nám odhalí tajomstvá partnerského vzťahu človeka v stredných rokoch – Jano. V kategórii hraných filmov sa predstaví bakalársky
film režisérky Mariany Čengel – Solčanskej Ábelov čierny pes.
How is it even possible that someone would invest time, energy, and
“imagination“ into bringing a film entitled Dracula 3000: Infinite Darkness into
this world? Although the combination of the name Dracula and the number
3000 already makes you smile, you still haven’t got the faintest idea what you
are in for. And I am not talking only about this bizarre film. Every year, the world
of cinema is increasingly infested by hundreds of B-movies of the so popular
sci-fi genre. Aliens, space vessels, savage monsters, inventios spinning out of
control, dangerous experiments – it all turns the wheels of the dark side of the
sci-fi genre. There is probably nothing more entertaining than science fiction
filmmaking efforts gone unintentionally wrong. Join us on a journey through
the history of (un)wittingly “crafty“ films whose authors actually mean it.
Seriously.
The Áčko Student Film Festival is an open national competition of student
audiovisual works made as an inseparable part of university studies by students
of Film and Multimedia departments or related departments of universities or
secondary schools in Slovakia. Its 15th edition will take place on the premises of
the Film and Television Faculty of the University of Performing Arts in Bratislava
on October 18 – 22, 2011.
Here at Cinematik, we are going to screen the best films of the previous fourteen
editions. The selection was made by Michal Deliman, programme director of
the festival. Viewers will have an opportunity to see older and recent short
animated films awarded at international film festivals. Busy-Body and Boar
Strike Again by Andrej Kolenčík or In the Box by Michal Struss are only two of
the films worth watching. As for documentaries we definetely recommend
the phenomenal Arsy-Versy by Miro Remo unveiling one man’s rather
interesting hobby. Of course, we cannot omit Jano, a film by Peter Osuch about
relationship-related secrets of a middle-aged man. In the narrative category,
we present Mariana Čengel-Solčanská’s student film entitled Abel’s Black Dog.
139
140
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
KONCERTY / CONCERTS
VÝSTAVY / EXHIBITIONS
SKAFANDER
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŠTUDENTOV
INŠTITÚTU KREATÍVNEJ FOTOGRAFIE
SLIEZSKEJ UNIVERZITY V OPAVE.
AN EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS
BY THE STUDENTS OF THE INSTITUTE
OF CREATIVE PHOTOGRAPHY
AT THE SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA
Banda, z Bratislavy, je nás sedem (dve gitary – Saso a Kaťo, basgitara plus spev
– Pedro, dva saxíky – Ľubka a Radko, bicie – Ondro a klávesy – Palino) a žánre,
ktoré hráme, by sa dali nazvať jedným slovom rude beats, pretože v našej
produkcii nájdete prvky 2 tone, ska/ska-jazz, early reggae/reggae a street ska.
Sme teda skôr zameraní na prvú a druhú vlnu ska, avšak, keďže sme súčasťou
tretej vlny ska, určite sme sa pred ňou neskryli. Máme na konte zatiaľ jedno EP
Mini Rude Box, ktoré sa dá slobodne stiahnuť z www.skafander.sk a fanúšikovia
ho môžu šíriť pokojne ďalej. Hráme od roku 2006, avšak v aktuálnej zostave
sme spolu iba rok.
We are a band from Bratislava. There are seven of us (two guitars – Saso and Kaťo,
bass guitar – Pedro, two saxophones – Ľubka and Radko, percussions – Ondro, and
keyboards – Palino). The genres we play can be referred to as rude beats because in
our music, you can trace 2 tone, ska/ska-jazz, early reggae/reggae, and street ska.
We are oriented towards the first and second waves of ska and since we are part of
its third wave we are, obviously, not hiding from it. We have released one EP – Mini
Rude Box – which can be downloaded free of charge at www.skafander.sk and our
fans are welcome to pass it on. We have been playing since 2006, but only a year in
our current line-up.
MUSICBAND MEDIAL BANANA
Musicband Medial Banana vznikol v roku 2009. Žánrovo ju ťažko zaradiť,
pretože vo svojej hudbe používa prvky rôznych žánrov, ako napríklad dancehall, d’n’b, dubstep, funky, rock, jazz, avšak nosným žánrom ostáva reggae.
Napriek svojmu krátkemu účinkovaniu sa Medial Banana zúčastnili na festivale
www.drumselecta.cz. Ako finalisti 6. ročníka súťaže kapiel Makez Star 2010 sa
zúčastnili na festivale Rudava Summer Beach 2010. Chalani z Medial Banana sú
však aj aktívnymi promotérmi a organizujú si vlastné párty, na ktoré si pozývajú
rôznych hostí.
Musicband Medial Banana was founded in 2009. It is difficult to simply assign any
genre to this band since their music employs elements of various genres such as
dancehall, d’n’b, dubstep, funky, rock, and jazz. However, its main genre is reggae.
Despite their short history, Medial Banana performed at the www.drumselecta.cz
festival. As the finalists of the 6th edition of the young bands competition Makez
Star 2010, they performed at the Rudava Summer Beach festival in 2010. The guys
from Medial Banana are also active promoters and they organise their own parties
where they invite various guests.
Ako vnímajú vidiecku pohostinnosť študenti fotografie? Aký majú vzťah
k vidieku, ľuďom, ktorí tam žijú, k ich zvykom, práci? Aký bude ich pobyt
na vidieku?
Skupina študentov Inštitútu kreatívnej fotografie sa vybrala na vidiek, aby
sami zažili, čo vidiek ponúka. Objavili zákutia starých domov, tovární, ale
aj dedinské slávnosti a bežný každodenný život. Čo všetko sa však za tým
skrýva?
Pozrite si výstavu fotografií, ktorá počas tohto pobytu vznikla. Predstaví diela mladých slovenských a českých fotografov, ktorí sa rozhodli konfrontovať
seba a vidiek a pozrieť sa tak za Hranicu kultu.
How do photography students percieve Backwoods Comfort? What is their
relationship to the countryside? To people who live there, their traditions, their
work? What will be their visit in the country like?
A group of the Institute of Creative Photography students went to the
countryside to experience all that it had to offer. They explored old houses,
factories, village festivities, and normal everyday life. But what is in the
background?
Have a look at the exhibition of photographs taken on this trip. It presents works
by young Slovak and Czech photographers who have decided to confront
themselves withthe countryside and had a closer look at the Cult and Beyond.
141
142
KONTAKTY
CONTACTS
Aerofilms
Biskupcova 31
13000 Praha 3, Czech Republic
+420 224 947 566
[email protected]
www.aerofilms.cz
Akadémia umení Banská Bystrica
(AKU BB)
Horná 95
97401 Banská Bystrica, Slovakia
Tel.: +421 48 4143 301
[email protected]
www.aku.sk
Arina
Sibírska 3
83102 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 2070 8983
[email protected]
www.arinafilm.sk
ASFK (Asociácia slovenských filmových klubov)
Brnianska 33
81104 Bratislava, Slovakia
Tel.: + 421 54 65 20 18
[email protected]
www.asfk.sk
Atrix Films
Max-Emanuel-Str. 16
82319 Starnberg, Germany
Tel.: + 49 8151 550 9545
[email protected]
www.atrix-films.com
Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 7, Building 71
82031 Geiselgasteig, Germany
Tel: +49 89 64 99 26 86
[email protected]
www.bavaria-film-international.de
Bontonfilm
Lamačská cesta 97
84103 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 428 211
[email protected]
www.bontonfilm.sk
Continental Film
Výhonská ul. č. 1, budova Drevony
P.O.Box 48, 83005 Bratislava – Rača,
Slovakia
KONTAKTY
CONTACTS
Tel.: +421 208 51 911
[email protected]
www.continental-film.sk
Česká televize
Kavčí hory
14070 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 261 131 111
[email protected]
www.ceskatelevize.cz
Danish Film Institute
Gothersgade 55
1123 Copenhagen K, Denmark
Tel: +45 3374 3400
[email protected]
www.dfi.dk
Dogdocs
Novomeského 2671/3
91108 Trenčín, Slovakia
Tel.: +421 907 488 738
[email protected]
www.dogdocs.sk
Eddie Saeta
Passatge Permanyer 14
08009 Barcelona, Spain
Tel.:+34 934 677 040
[email protected]
www.eddiesaeta.com
Edit Studio – Darina Smržová
[email protected]
eSlovensko
P.O.Box 66, 84000 Bratislava 4, Slovakia
Tel.: +421 2 654 23739
[email protected]
www.eslovensko.sk
Eye Film Institut Netherlands
Vondelpark 3, 1071 AA
PO Box 74782, 1070 BT
Amsterdam, The Netherlands
Tel. +31 20 5891400
[email protected]
www.eyefilm.nl
Film Europe
Matúškova 10
83101 Bratislava 37, Slovakia
Tel.: +421 2 54 65 08 24
[email protected]
www.filmeurope.eu
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
81301 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59303 577
[email protected]
www.ftfvsmu.sk
France Télévisions Distribution
1, Bd. Victor, Immeuble Le Barjac
750 15 Paris, France
Tel.: +33 1 56 22 90 00
[email protected]
www.francetv.com
FURIA Film
Ferienčíkova 1
81108 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 905 568 099
[email protected]
www.furiafilm.sk
Garfield Film
Lazaretská 4
81108 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 52966 178
[email protected]
www.garfieldfilm.sk
Hollywood C. E.
Psohlavců 8
14701 Praha 4 – Braník,
Czech Republic
Tel:: +420 226 224 111
[email protected]
www.hce.cz
HOLLYWOOD C.E.S.
Garbiarska 905
03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Tel.: +421 44 55 22 499
[email protected]
www.hce.sk
143
[email protected]
www. independent-artists-filmproduktion.de
InterCinema Agency
Druzhinnikovskaya St., Of. 305
123242 Moscow, Russia
Tel.: +7 499 255 9052
[email protected]
www.intercinema.ru
Informačná kancelária Európskeho
parlamentu v Slovenskej republike
Palisády 29
81106 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 42 96 97
[email protected]
www.europskyparlament.sk
JMB Film & TV Productions
Koreničova 12
81103 Bratislava, Slovakia
[email protected]
www.jmbfilm.sk
K2 Studio
Guothova 2
83101 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5477 3429
[email protected]
www.k2studio.sk
Kloos & Co. Medien
Schlesische Strasse 29/30
10997 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 47 37 29 8
[email protected]
www.kloosundco.de
Lili Pilt
[email protected]
Hitchhiker Films
Rožňavská 1, R1 Centrum
83104 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 5273 1504
[email protected]
www.hitchhikerfilms.sk
LUX communication
Panská 11
81101 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 65 41 29 80
[email protected]
www.lux.sk
Independent Artists Filmproduction
Joseph-Haydn-Strasse 1
10557 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 28044706
MagicBox Slovakia
Trenčianska 47
82109 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 5477 3672
[email protected]
www.magicboxslovakia.sk
144
KONTAKTY
CONTACTS
M-Appeal
Prinzessinnenstr. 16
10969 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 64 50 75 05
[email protected]
www.m-appeal.com
MEDIA Film
Tel.: +421 904 637 770
[email protected]
MGA. Yvonne Vavrová – Yvonne
[email protected]
MM film
[email protected]
Nisi Masa
99, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris, France
Tel.: +33 9 60 39 63 38
[email protected]
www.nisimasa.com
NORTH VIDEO
Mezní 3430/3a
40011 Ústí nad Labem, Czech Republic
Tel.: +420 777 798 886
[email protected]
www.northvideo.cz
OutCome
Jižní náměstí 946/23
14100 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 776 066 165
[email protected]
www.outcome.cz
Pathé Distribution
2, rue Lamennais
75008 Paris, France
Tel.: +33 1 71 72 33 05
[email protected]
www.pathedistribution.com
Pegasfilm
Bavorská 856/14
15500 Praha 5 – Stodůlky,
Czech Republic
Tel.: +420 608 032 119
[email protected]
www.pegasfilm.com
Polish Film Institute
ul. Krakowskie
Przedmieście 21/23
00071 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 4210 497
[email protected]
www.pisf.pl
Polofilm
www.polofilm.net
Praesens-Film
Münchhaldenstrasse 10, Postfach 919
CH-8034 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 44 422 38 33
[email protected]
www.praesens.com
Tamasa Distribution
122 rue La Boétie
75008 Paris, France
Tel.: +33 1 43 59 01 01
[email protected]
www.tamasadiffusion.com
Tatrafilm
Vajnorská 89
83104 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 4914 0030 – 36
[email protected]
www.tatrafilm.sk
TRIGON Production
Sibírska 39
83102 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 4445 8477
[email protected]
www.trigon-production.sk
Visit Films
89 Fifth Avenue, Suite 806
New York, NY 10003, USA
Tel.: +1 718 312 8210
[email protected]
www.visitfilms.com
Wide Management
40, rue Sainte Anne
75002 Paris, France
Tel.: +33 1 53 95 04 64
[email protected]
www.widemanagement.com
REGISTER SLOVENSKÝCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF SLOVAK FILM TITLES
73
22
124
97
125
23
35
74
126
36
75
46
24
112
25
37
26
38
53
130
60
61
62
105
54
65
113
69
114
27
98
116
127
99
70
55
76
63
77
39
40
28
119
121
106
100
71
ABSOLVENTI
AK SI CHCEM PÍSKAŤ, PÍSKAM
ANDYHO FILM
BRAT
CAGEY TIGERS
CARLOS
CELÝ SVET JE ÚZKY MOST
CIGÁN
CUDZINKA
ČAS GRIMÁS
ČEREŠŇOVÝ CHLAPEC
ČÍTAJ MI Z PIER
ĎALŠÍ ROK
DRACULA.3000
FINISTERRAE
GENERÁCIA NA PRELOME
GHOST WRITER
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
INÁ CHELSEA: PRÍBEH Z DONECKA
ISTANBUL EXPRESS
IZOLÁCIA
JAZERO SMRTI
JUŽANSKÁ POHOSTINNOSŤ
KRÁĽOVSTVO ZVERSTIEV
KRV V MOBILE
KRVAVÁ LAGÚNA
KRYSY
KURIČ
KYBORG 2 - SKLENENÝ TIEŇ
LEPŠÍ SVET
LONO
M – EINE STADT SUCHT EINEN
MÖRDER
MARIEKE, MARIEKE
MELANCHOLIA
MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV
MÔJ AVATAR A JA
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ
NEHOSTINNÁ KRAJINA
NEOBYČAJNÝ ŽIVOT
BOŽIDARY TURZONOVOVEJ
NESVADBOVO
NICKYHO RODINA
O BOHU A ĽUĎOCH
OLIVER SHERMAN
OVCE.SK
PÁN NIKTO
PIESOČNÝ MUŽ
POKUŠENIE SVÄTÉHO TONYHO
29
47
66
48
64
107
49
108
91
122
79
133
101
30
128
78
102
50
41
31
85
109
67
56
42
PONORKA
POZERAJ SA, AKO PADAJÚ
PREDĹŽENÝ VÍKEND
PROROK
REJKJAVÍK
SAMA V AFRIKE
SAMOZVANÝ HRDINA
SKUTOČNÁ GURÁŽ
SLOVENSKÉ KINO
SPLÁCHNUTÝ
ŠTUDENTSKÉ FILMY
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STROM ŽIVOTA
ŠTYRI LEVY
TAKÉ OBYČAJNÉ ZÁVISLOSTI
TERAZ ŤA MÁME RADI
TETRO
TLKOT MÔJHO SRDCA SA
ZASTAVIL
TROU DE FER - ŽELEZNÁ
DIERA
TURÍNSKY KÔŇ
VIDEOART
VOJDI DO PRÁZDNA
WOLF CREEK
ZELENÁ VLNA
ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA
149
150
73
113
124
105
24
31
65
54
125
23
35
74
114
36
75
50
28
112
61
109
22
25
122
30
100
126
37
26
56
27
97
49
38
130
69
66
116
127
99
55
106
76
77
39
40
119
REGISTER ORIGINÁLNYCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF ORIGINAL FILM TITLES
REGISTER ANGLICKÝCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF ENGLISH FILM TITLES
ABSOLVENTI
ALTERED SPECIES
ANDYHO FILM
ANIMAL KINGDOM
ANOTHER YEAR
A TORINÓI LÓ
BLACK WATER
BLOD I MOBILEN
CAGEY TIGERS
CARLOS
CELÝ SVET JE ÚZKY MOST
CIGÁN
CYBORG 2
ČAS GRIMÁS
ČEREŠŇOVÝ CHLAPEC
DE BATTRE MON CŒUR S’EST
ARRÊTÉ
DES HOMMES ET DES DIEUX
DRACULA 3000: INFINITE
DARKNESS
EDEN LAKE
ENTER THE VOID
EU CAND VREAU SA FLUIER,
FLUIER
FINISTERRAE
FLUSHED AWAY
FOUR LIONS
SANDMANN, DER
FREMDE, DIE
GENERÁCIA NA PRELOME
GHOST WRITER, THE
GREEN WAVE, THE
HÆVNEN
HERMANO
HÉROS TRÈS DISCRET, UN
CHRÁNENÉ ÚZEMIE
ISTANBUL EXPRESS
KOČEGAR
LONG WEEKEND
M  EINE STADT SUCHT
EINEN MÖRDER
MARIEKE, MARIEKE
MELANCHOLIA
MIN AVATAR OG MIG
MR. NOBODY
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ
NEOBYČAJNÝ ŽIVOT
BOŽIDARY TURZONOVOVEJ
NESVADBOV
NICKYHO RODINA
OLIVER SHERMAN
113
124
105
24
37
53 OTHER CHELSEA, THE: A
STORY FROM DONETSK
121 OVCE.SK
48 PROPHÈTE, UN
71 PÜHA TÕNU KIUSAMINE
47 REGARDE LES HOMMES
TOMBER
64 REYKJAVIK WHALEWATCHING
MASSACRE
70 SALA SAMOBÓJCÓW
60 SEVERANCE
91 SLOVENSKÉ KINO
62 SOUTHERN COMFORT
29 SUBMARINE
46 SUR MES LÈVRES
79 ŠUDENTSKÉ FILMY
133 ŠTUDENTSKÉ OSCARY
128 TAKÉ OBYČAJNÉ ZÁVISLOSTI
78 TERAZ ŤA MÁME RADI
102 TETRO
101 TREE OF LIFE
41 TROU DE FER  ŽELEZNÁ
DIERA
108 TRUE GRIT
63 VAN DIEMEN’S LAND
85 VIDEOART
107 WHITE MATERIAL
67 WOLF CREEK
98 WOMB
42 ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA
50
65
54
97
125
23
75
76
114
112
61
109
77
25
122
30
100
26
74
73
56
22
27
130
128
66
116
42
127
39
99
106
55
40
78
28
119
ALTERED SPECIES
ANDY’S FILM
ANIMAL KINGDOM
ANOTHER YEAR
BABY BOOM GENERATION AT
THE TURNING POINT, THE
BEAT THAT MY HEART
SKIPPED, THE
BLACK WATER
BLOOD IN THE MOBILE
BROTHER
CAGEY TIGERS
CARLOS
CHERRY BOY
CORPSE MUST DIE, THE
CYBORG 2
DRACULA 3000: INFINITE
DARKNESS
EDEN LAKE
ENTER THE VOID
EXTRAORDINARY LIFE OF
BOŽIDARA TURZONOVOVÁ
FINISTERRAE
FLUSHED AWAY
FOUR LIONS
FRÄULEIN AND THE SANDMAN, THE
GHOST WRITER, THE
GIPSY
GRADUATES
GREEN WAVE, THE
IF I WANT TO WHISTLE, I
WHISTLE
IN A BETTER WORLD
ISTANBUL EXPRESS
JUST ORDINARY ADDICTIONS
LONG WEEKEND
M – A TOWN IS LOOKING FOR
A MURDERER
MAN WHO CHANGED SHANGHAI, THE
MARIEKE, MARIEKE
MATCHMAKING MAYOR
MELANCHOLIA
MR. NOBODY
MY AVATAR AND ME
NICKY’S FAMILY
NOW THAT WE LOVE YOU
OF GODS AND MEN
OLIVER SHERMAN
53 OTHER CHELSEA, THE: A
STORY FROM DONETSK
48 PROPHET, A
38 PROTECTED TERRITORY
46 READ MY LIPS
64 REYKJAVIK WHALEWATCHING
MASSACRE
47 SEE HOW THEY FALL
49 SELF-MADE HERO, A
60 SEVERANCE
121 SHEEPLIVE
91 SLOVAK CINEMA
62 SOUTHERN COMFORT
69 STOKER, A
79 STUDENT FILMS
133 STUDENT OSCARS
29 SUBMARINE
70 SUICIDE ROOM
71 TEMPTATION OF ST. TONY, THE
102 TETRO
36 TIME OF GRIMACES
101 TREE OF LIFE
41 TROU DE FER – THE IRON
HOLE
108 TRUE GRIT
31 TURIN HORSE, THE
63 VAN DIEMEN’S LAND
85 VIDEOART
126 WHEN WE LEAVE
107 WHITE MATERIAL
35 WHOLE WORLD IS A NARROW
BRIDGE, THE
67 WOLF CREEK
98 WOMB
151
152
Festivalový katalóg / Festival Catalogue
Redaktor / Editor:
Rastislav Steranka
Autori textov / Texts by:
Peter Konečný, Michal Michalovič, Vladimír Štric, Rastislav Steranka
Preklad / Translation:
Rastislav Steranka
Slovenská verzia / Slovak version:
Zuzana Dudášová, Rastislav Steranka
Anglická verzia / English version:
Zuzana Dudášová, Rastislav Steranka
Grafické spracovanie / Graphic design:
Marek Szold
Náklad / Copies:
550 ks
Download

Katalóg na stiahnutie