OBsah
Table of Content
1
Príhovory2
Forewords
Štáb
5 Crew
Partneri6
Partners
Poďakovanie8
Acknowledgments
Súťažné sekcie
9
Competitive sections
Európski filmoví kritici 10 European Film Critics
Meeting Point Europe
19 Meeting Point Europe
Cinematik.doc33
Cinematik.doc
Informatívne sekcie
39 Informative Sections
Rešpekt – Leos Carax Dokma: Mladí a politika
Francúzsky film noir: Poetika zločinu
Za hranicou kultu: Western inak
Čo dom dal Študentské filmy
Videoart
Film Europe
Kinema Choice Zakázané filmy
Cinematik Homage Eye on Films
Cinematik Jr.
Zvláštne uvedenie Študentské Oscary
PNky Cinema
41 Respect – Leos Carax
50 Docma: Young & Politics
57 French Film Noir: Poetics of Crime
69 Cult & Beyond: Other Western
79 In the House
90 Student Films
98Videoart
103 Film Europe
111 Kinema Choice
118 Forbidden Film
123 Cinematik Homage
127 Eye on Films
133 Cinematik Jr.
135 Special Screenings
138 Student Oscars
141 PNky Cinema
Sprievodné podujatia
148 Accompanying Events
Kontakty152
Contacts
Register155
Index
2
PRÍHOVOR PRIMÁTORA
FOREWORD OF THE MAYOR
PRÍHOVOR PRIMÁTORA
FOREWORD OF THE MAYOR
Vážení milovníci filmov,
Dear lovers of cinema,
už po siedmykrát Vás vítam na Cinematiku a som tomu nesmierne rád.
Počas predchádzajúcich ročníkov sa iba potvrdilo, že tento festival do
Piešťan patrí a naše mesto je pre neho ako elegantnou kulisou, tak aj ideálnym zázemím.
For the seventh time now, let me express my sincere joy and welcome you to
Cinematik. The previous editions of the festival have only proved that it is an
inseparable part of,Piešťany. Our town plays its role not only as an elegant setting but also as an ideal background for such an event.
Film, hoci si to možno nie vždy pripúšťame, je prirodzenou súčasťou
každého z nás. Žijeme si svoje scenáre, dúfame v šťastné konce a akosi podvedome veríme, že tie horšie časti nášho príbehu pominú. Čakáme happyend. Veríme, že po zle príde to dobré. Zločinci budú potrestaní, dobro
zvíťazí nad zlom, spriaznené duše sa stretnú. Synovia odpustia svojim otcom, rozhádané generácie sa zmieria. Skupina vedcov zachráni Zem pred
astronomickou katastrofou. V horšom prípade nie. Zvolíme si iný žáner
a pozrieme sa na svet jeho optikou. V hlave máme tisíc scenárov, napozeraných, odžitých, tajných aj nikdy nesplniteľných. Film nám ich však často
poodkryje. A my sa stávame hrdinami vlastných predstáv v režisérsky dokonalých snímkach. Pretože tak to funguje. Padla klapka.
We may not always admit it but cinema is a natural part of us. We live our scenarios, believe in happy endings and somehow, we want to believe that the
worse parts of our story will pass in the end. We expect that good must follow everything bad. Evildoers will be punished, good wins over evil, kindred
souls will meet up. Sons forgive their fathers and fighting generations reconcile. A group of scientists saves the Earth from an astronomic catastrophe. Or
maybe not. We pick a genre and look at the world around us through its lens.
We have thousands of scripts in our minds, have watched and lived through
them. Some of them are secret dreams never to come true. But many times,
cinema unveils them for us. And we become heroes of our own imagination
in a flawlessly directed film. It simply works that way. Lights, camera, action!
Som vďačný celému štábu organizátorov, podporovateľov, sponzorov za to,
že nám všetkým umožňujú byť účastnými tohto filmového pôžitku a že sa
s nadšením každoročne púšťajú do prípravy festivalu, aby boli všetci spokojní. Ďakujem aj všetkým Vám, ktorí prichádzate do Piešťan. S nadšením, že
odídete bohatší o filmové zážitky.
I am very grateful to the organizers, supporters, and sponsors for giving us an
opportunity to be a part of this film feast and would also like to thank them for
the enthusiasm and dedication they show every year in an effort to satisfy each
and everyone of us. I want to express my gratitude to all of you who come to
Piešťany. You arrive here eager to find new cinematic experience.
Vážení hostia, návštevníci, diváci, ale aj filmári, umelci i náhodní okoloidúci – vitajte v Piešťanoch, pohodlne sa usaďte v jednej z našich kinosál
a prežívajte neopakovateľnú atmosféru filmového umenia i života okolo
neho.
Dear guests, audience, filmmakers, artists and passers-by – welcome to
Piešťany! Please have a seat, make yourselves comfortable in one of our cinemas, and enjoy the unique atmosphere of the art of cinema and life which
surrounds it!
Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
Remo Cicutto
Mayor of the Town of Piešťany
3
4
PRÍHOVOR ŠTÁBU
FOREWORD OF THE CREW
Vitajte, priatelia filmového umenia!
Aj keď číslo sedem sa biblicky spája s oddychom, Cinematiku sa to rozhodne
netýka. Celý festivalový štáb nadšene pripravoval podujatie, ktoré je už
siedmym rokom neoddeliteľnou súčasťou kúpeľného a dnes už aj festivalového mesta Piešťany. Rovnako ako po minulé roky aj tentoraz sme sa
snažili o netradičný pohľad na svetovú kinematografiu. Inak povedané,
stáli návštevníci majú určite približnú predstavu o tom, čo ich na festivale
čaká a tí noví budú určite prekvapení. Naším zámerom je aj v tomto ročníku
ponúknuť exkurziu do sveta filmu, ktorý nás celý rok obklopuje a fascinuje
pri našej mapovacej práci. Preniesť čo najviac z týchto pocitov aj do Piešťan
je tá najzaujímavejšia výzva. Prvá fáza príprav sa tak v týchto okamihoch
čiastočne končí a čaká nás sledovanie vašich reakcií v kinosálach, počúvanie
diskusií a vnímanie príjemnej cinematikovskej atmosféry. A to sú dôvody,
prečo náš spoločný festival máme naozaj radi.
Štáb
Crew
Božidara Turzonovová – čestná riaditeľka / Honorary President
Tomáš Klenovský – výkonný riaditeľ / Executive Director
Vladimír Štric – umelecký riaditeľ / Artistic Director
Programový tím / Programme team:
Tomáš Hudák – Cinematik.doc
Peter Konečný – Film Europe; Kinema Choice, Zakázané filmy / Forbidden
Films, Študentské Oscary / Student Oscars, PNky Cinema
Michal Michalovič – Rešpekt: Leos Carax / Respect: Leos Carax, Francúzsky
film noir: Poetika zločinu / French Film Noir: Poetics of Crime, Cinematik
Homage
Rastislav Steranka – Meeting Point Europe, Za hranicou kultu: Western
inak / Cult & Beyond: Other Western, Cinematik Hommage, Cinematik Jr.,
Zvláštne uvedenie / Special Screenings
Vladimír Štric – DoKma / DoCma, Čo dom dal / In the House, Eye on Films,
Zvláštne uvedenie / Special Screenings
Ďakujeme, že ste prišli.
Dear friends of film art!
Although the number seven is biblically connected with well deserved rest, it’s
not the case of Cinematik. The whole festival crew has enthusiastically been
preparing the event, which has been an inseparable part of this spa retreat and
now also a festival town of Piešťany for these past seven years. Like in the previous editions, this time again we did our best to offer you an unconventional
look at world cinema. In other words, regular Cinematik-goers already have
a certain idea what to expect from the festival. As for our new visitors, well, they
will definetely be pleasantly surprised. As it has always been, our aim is to guide the audience through the world of cinema which surrounds and fascinates
us while doing our film-hunting work. Transforming most of these feelings has
become the most exciting challenge we face. The initial phase of the festival
preparation is over and now we slip into the second one – watching your reactions in cinema theatres, listening to discussions about films and enjoying
the relaxing Cinematik atmosphere. These are the very reasons why we all truly
love our festival.
Thank you all for coming.
Tomáš Daneček – guest service / Guest Service
Lucia Glézlová – koordinátorka filmových kópií / Film Print Coordinator
František Halás – festivalový fotograf / Festival Photographer
Tomáš Hudák – tlačový servis, redaktor festivalovej webstránky, festivalový denník / Press Service, Festival Website Editor, Festival Daily
Eva Klenovská – ekonómka / Financial Manager
Lukáš Klenovský – doprava / Transport
Peter Konečný – public relations / Public Relations
Natália Mattielighová – akreditačné centrum / Accreditation Centre
Juraj Oniščenko – protokol / Protocol
Matej Oravec – videodenníky / Video Diaries
Tomáš Poor – sprievodné podujatia / Accompanying Events
Martin Skokňa – technická podpora / Technical Support
Rastislav Steranka – programový koordinátor, redaktor festivalového
katalógu / Programme Coordinator, Festival Catalogue Editor
Marek Szold – grafický dizajn / Graphic Design
Gabriela Urmínová – protokol / Protocol
Filip Zbojek – videodenníky / Video Diaries
Dominika Borsuková – Koordinátor prekladateľských a tlmočníckych
služieb / Coordinator of Translation and Interpreting Services
Luboš Ondrejkovič, Filip Dufek – Šoféri / Drivers
5
6
PARTNERI
PARTNERS
Hlavný organizátor / Main organizer: MFF Piešťany, o. z.
PARTNERI
PARTNERS
Hlavní mediálni partneri / Main media partners:
Festival sa koná pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča.
The festival is held under the auspices of Minister of Culture of the Slovak Republic Marek
Maďarič.
Mediálni partneri / Media partners:
Spoluorganizátori / Co-organizers:
Partneri / Partners:
Filmoví partneri / Film partners:
7
8
POĎAKOVANIE
ACKNOWLEDGMENTS
Themba Bhebhe, Pathé International
Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia
Piešťany
Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
Alex Cox
Andrej Děvečka ml., HOLLYWOOD C.E.S.
Adriana Drahovská, Kursalon
Anton Drobný, Continental Film
Michal Drobný, Continental Film
Silvia Dubecká, Asociácia slovenských
filmových klubov
Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav
Elodie Dupont, The Festival Agency
Anja Dziersk, Rise and Shine World Sales
Taavi Eelmaa
Ľuba Féglová, Magic Box Slovakia
Antoine Ferrasson, Tamasa Distribution
Christine Houard, Institut Français
Ivan Hronec, Film Europe
Viktor Dénes Huszár, HVD Produkció
Zuzana Jankovičová
Marta Jurčová, Mestské kultúrne stredisko
mesta Piešťany
Barbara Kipsová, PROTOS PRODUCTIONS
Róbert Kirchhoff, atelier.doc
Michal Klembara, Frejm
František Kopca, Traco Computers
Monika Kopcová, Bontonfilm
Ivan Kováč, Habit
Adriana Kráľovičová, Magic Box Slovakia
Anne-Marie Kürstein, Danish Film Institute
Denis Lavant
Miroslav Marcelli, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Drahomíra Moretová, Mesto Piešťany
Marta Mráziková, Mesto Piešťany
Peter Novák, Film Europe
Michelle Palant, Eye on Films
György Pálfi
Patrik Pašš, TRIGON PRODUCTION
Thomas Petit, Les Films du Losange
Marek Poláček, LUX communication
Iveta Pospíšilová, TRIGON PRODUCTION
Pavol Pružinec, Informačná kancelária
Európskeho parlamentu
Zuzana Pudilová, Aerofilms
Marine Réchard, Films Distribution SAS
Martina Saganová, Francúzsky inštitút na
Slovensku
Elodie Sobczak, Wild Bunch
Stanislav Stankoci, VŠVU Bratislava
Miloš Stankoviansky, Francúzsky inštitút na
Slovensku
Martina Straková, K2 Studio
Alexandra Strelková, Národné kinematografické centrum
Jana Studená, Forum Film Slovakia
Anton Szomolányi, VŠMU Bratislava
Filip Šustek
Alex Turner
Sezgi Üstün, Zeynofilm
Daniel Vadocký
Jozef Valachovič, kino Fontána
Nicholas Varley, Park Circus
Yvonne Vavrová
Petr Vašenda, VAPET Production
Věra Viceníková, Ateliéry Bonton Zlín
Súťažné sekcie
Competitive sections
9
10
európski filmoví kritici
European Film Critics
Oliver Baumgarten
(Nemecko / Germany)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Absolvoval filmové a televízne štúdiá na Ruhr-University v Bochume. Bol spoluzakladateľom nezávislého filmového časopisu Schnitt a od roku 1998 do
roku 2009 jeho šéfredaktorom. Píše o súčasných
a historických filmových témach, je spoluzakladateľom
a umeleckým riaditeľom každoročného fóra o filmovom strihu a montáži
Filmplus. Žije v Kolíne v Nemecku a v súčasnosti píše dizertačnú prácu na
tému západonemeckej populárnej povojnovej kinematografie.
Studied film and television sciences at the Ruhr-University in Bochum. He cofounded the independent film magazine Schnitt and was its editor-in-chief
between 1998 and 2009. He is a co-founder of Filmplus, a yearly forum for film
editing and montage and is involved in publishing recent and historic film
topics. He lives in Cologne, Germany, and works at his PhD about popular West
German post-war cinema.
Reinhard Bradatsch
(Rakúsko / Austria)
Meeting Point Europe
Píše filmové recenzie pre časopis Ray. Je členom
výboru Rakúskej asociácie filmových kritikov (organizácia oficiálne zastupujúca FIPRESCI v Rakúsku)
a šéfredaktorom jej webstránky www.afcg.at. Je
spoluzakladateľom a redaktorom internetového
filmového časopisu allesfilm.com. Pravidelne píše správy z národných
a medzinárodných filmových festivalov (napríklad Viennale/AT, Crossing
Europe/AT, MFF Bratislava/SK). Bol členom poroty FIPRESCI na medzinárodných festivaloch v Cottbuse a Bratislave. Na 3. MFF Cinematik 2008 Piešťany
zostavil sekciu venovanú rakúskym dokumentárnym filmom.
A freelancer of the Austrian film magazine Ray, a board member of Austrian
Film Critics Guild (official Austrian representation of FIPRESCI), and editor-inchief of its website (www.afcg.at). Co-founder and co-editor of the online magazine allesfilm.com. He writes reports from national and international film
festivals, e.g. Viennale (Vienna/AT), Crossing Europe (Linz/AT), IFF Bratislava
(SK) and served on FIPRESCI juries at several festivals. He was the programmer
of a section on Austrian documentaries at the 3rd IFF Cinematik in Pieštany in
2008.
európski filmoví kritici
European Film Critics
Grégory Cavinato
(Belgicko / Belgium)
Meeting Point Europe
V roku 2004 vyštudoval scenáristiku a filozofiu na
bruselskej ULB/ELICIT . Odvtedy pracuje ako novinár /
kritik na voľnej nohe a píše pre belgické noviny a webstránky zamerané na kinematografiu, predovšetkým
pre Cinergie.be (2005-2010), Cineuropa, Cinemafantastique.net a C.E.C. V roku 2012 spúšťa novú internetovú stránku pod
názvom Action-Cut.net venovanú režisérom a technickým aspektom filmu.
Grégory je členom medzinárodnej organizácie filmových kritikov FIPRESCI.
Pôsobí aj ako režisér a scenárista, momentálne so štyrmi hororovými / fantasy projektmi v rôznom štádiu vývoja a zabezpečenia finančných prostriedkov. Za všetky spomeňme životopis Patricka Haemersa, najslávnejšieho
belgického gangstra 80. rokov minulého storočia.
Gregory graduated from Brussels’ ELICIT section (Screenwiting and Philosophy
major) in 2004 and has since worked as a freelance underpaid journalist / critic
/ interviewer for various Belgian newspapers and websites about cinema, most
notably for Cinergie.be (2005-2010), Cineuropa, Cinemafantastique.net, and
C.E.C. Year 2012 will see the launching of a new website called Action-Cut.net,
dedicated to film directors and the more technical aspects of filmmaking. As a
film critic, Grégory is a member of the FIPRESCI. He is also a director / screenwriter with no less than four projects in various stages of development and in
search of financing, most notably a biopic of infamous 80’s belgian gangster
Patrick Haemers.
Roberto Donati
(Taliansko / Italy)
Meeting Point Europe
Absolvoval štúdium modernej literatúry a filmovej vedy
na Univerzite v Siene v Taliansku a študoval tiež vo Veľkej
Británii (Univerzita vo Warwicku). Donatiho prvou publikáciou bola kniha o téme nostalgie vo filmoch Sergia Leoneho
(Seorgio Leone. America e nostalgia, Falsopiano 2005), ktorá bola v roku 2009 znova
vydaná pod názvom Sergio Leone. L’America, la nostalgia e il mito. Napísal komiksovú antológiu štyroch krátkych noirových príbehov (Quattro storie nere) a publikoval svoju poviedku vo výbere erotických poviedok La campanella. Momentálne
pracuje na televíznych seriáloch a celovečerných filmoch.
Graduated in Modern Literature and Film Studies from the University of Siena in Italy,
and also studied in the UK (The University of Warwick). Donati’s first publication was
a book on the theme of nostalgia in the films of Sergio Leone (Sergio Leone. America
e nostalgia, Falsopiano 2005), which was published in a new edition as Sergio Leone.
L’America, la nostalgia e il mito in 2009. He wrote a comic book anthology of four short
noir stories (Quattro storie nere) and contributed to a selection of erotic stories La campanella. He is currently working on TV series and feature films.
11
12
európski filmoví kritici
European Film Critics
Roxana Elekes
(Rumunsko / Romania)
Meeting Point Europe
európski filmoví kritici
European Film Critics
Philip Ilson
(Veľká Británia / United Kingdom)
Meeting Point Europe
V roku 2007 absolvovala Národnú univerzitu umeleckej kinematografie I. L. Caragiale v Bukurešti. Pracovala ako projektová manažérka v Pre-MEDIA Support – program Phare, jednom z troch vstupných
nástrojov financovaných Európskou úniou na pomoc
uchádzačských krajín strednej a východnej Európy pri ich prípravách na
pripojenie k Európskej únii. Od marca 2008 pracuje v postprodukčnej
agentúre Kolectiv. Nedávno začala pôsobiť ako televízna producentka.
Produkovala minisériu travelógov a programov o varení pre Rumunskú
národnú televíziu.
Je spoluriaditeľom londýnskeho festivalu krátkych filmov, založeného v roku 2002 pri Inštitúte súčasných
umení (ICA), ktorý sa rozrástol do Curzon Soho a ďalších kín v Londýne. Desať rokov organizoval filmový
klub Halloween Society, známy mixovaním filmu
a multimediálnych hudobných a vizuálnych podujatí, ktorý má meno i vo
svete. Pracuje ako dramaturg krátkych filmov pre kino Curzon Soho Cinema
a Londýnsky filmový festival organizovaný Britským filmovým inštitútom
(BFI). Nedávno sa začal venovať aj programovaniu dlhometrážnych filmov
na londýnskom filmovom festivale East End a MFF Jersey Branchage.
In 2007, she graduated in Audio-Visual Communication from the I. L. Caragiale
National University of Art Cinematography in Bucharest, then she worked as a
project manager at Pre-MEDIA Support – a Phare programme, one of the three
pre-accession instruments financed by the European Union to assist the applicant countries of Central and Eastern Europe in their preparations for joining.
Since March 2008, she’s been working as an account manager at the Kolectiv
post-production agency. Recently, she has discovered her skills as a TV producer. She produced a mini-series of travelogues and cooking shows for Romanian National Television.
Philip Ilson is the co-director of the London Short Film Festival, founded in 2002
at the Institute of Contemporary Arts (ICA), now expanded to the Curzon Soho
and other London venues. He previously spent ten years organising the Halloween Society film club, known for mixing film and multi-media music and
visual events, and which toured worldwide. Recently, Philip has been a short
film programmer at the Curzon Soho Cinema and for the BFI London Film Festival, and has expanded to feature film programming at the London East End
Film Festival and the Jersey Branchage International Film Festival.
Monika Hlavatá
(Česká republika / Czech Republic)
Cinematik.doc
Vyštudovala Katedru strihovej skladby na FAMU v Prahe. Pracuje ako režisérka upútavok a trailerov pre
ČT. Externe spolupracuje s českými i zahraničnými
filmovými produkciami. V roku 2007 nakrútila dokumentárny portrét Vida ala playa, v roku 2004 režírovala
20 min. hraný film Tenké ľady, v roku 2003 nakrútila
portrét talianskeho speváka Gaetana Bardiniho Sedliak gavalier. V súčasnej
dobe dokončuje strih rozprávky Snežný drak (réžia Evžen Sokolovský). Jej
veľkým filmovým vzorom je Agnès Varda.
Studied at the Department of Editing at Prague’s Academy of Performing Arts
(FAMU). She works as a director of teasers and trailers for the Czech Television.
She cooperates with Czech and foreign film productions. In 2007, she made the
documentary portrait Vida ala playa, in 2004 she directed the 20-minute fiction
film Thin Ice, in 2003 she shot a portrait of Italian tenor Gaetano Bardini entitled Peasant Cavalier. Currently, she is finishing the editing of Snow Dragon,
a fairy tale movie directed by Evžen Sokolovský. Her professional role model is
Agnès Varda.
Thure Munkholm
(Dánsko / Denmark)
Meeting Point Europe
Programový riaditeľ medzinárodného festivalu hraných filmov CPH PIX v Kodani. Zakladateľ a bývalý
šéfredaktor dánskeho filmového časopisu Mifune. Od
roku 1997 píše o filme pre dánske noviny a časopisy,
ako aj akademické filmové časopisy. Vyštudoval komparatívnu literatúru na Univerzite v Kodani, kde prednáša o filme – filmovú
históriu a teóriu. Predtým pracoval ako programový redaktor na CPH:DOX,
kodanskom medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov.
Head of programme at the CPH PIX film festival in Copenhagen. Founder and
former editor-in-chief of the Danish film magazine Mifune. Since 1997, he has
been writing extensively about film for Danish newspapers and magazines
alike, as well as for academic film journals and genre magazines. He has a degree in Comparative Literature from the University of Copenhagen, where he
also lectures on Film, Film History and Film Theory. Previously, he worked as
programmer at CPH:DOX, the Copenhagen International Documentary Film
Festival.
13
14
európski filmoví kritici
European Film Critics
Mike Naafs
(Holandsko / Netherlands)
Meeting Point Europe
Študoval film na Univerzite v Amsterdame, kde bol
zároveň aj šéfredaktorom študentského filmového
časopisu. Po ukončení štúdia pracoval pre viacero festivalových periodík a časopisov a v súčasnosti je redaktorom Dutch Filmkrant. Bol členom FIPRESCI porôt na
medzinárodných filmových festivaloch v Kyjeve, Cannes, Moskve a Kluži-Napoce. V súčasnosti píše pre belgický časopis CineMagie. Je šéfkuchárom
reštaurácie vo svojej obývačke v samom srdci Amsterdamu.
Mike Naafs studied film at the University of Amsterdam, where he was also
the chief editor for the student film magazine. After graduating he worked for
a number of film festival newspapers and magazines, including The Dutch
Filmkrant, and visited festivals for FIPRESCI in Kiev, Cannes, Moscow and Cluj-Napoca. Currently, he writes for the Belgian magazine CineMagie. He is also
a chef in his own living room restaurant in the heart of Amsterdam.
Vuk Perović
(Čierna Hora / Montenegro)
Meeting Point Europe
Je zástupcom šéfredaktora a redaktorom kultúrnej
rubriky v denníku Dnevne novine (Podgorica, Čierna
Hora). Pracuje aj ako redaktor a moderátor TV relácií
o filme a kultúre. Publikuje filmové recenzie a rozhovory s ľuďmi z filmového priemyslu. O filme píše už
viac ako deväť rokov. Počas tohto obdobia písal pre noviny Pobjeda, ktoré
sú najstaršími v Čiernej Hore. Pred pár rokmi moderoval rozhlasovú reláciu
o kultúre, hlavne o filme, pre rozhlasovú stanicu Slobodná Čierna Hora. Je
členom čiernohorskej sekcie FIPRESCI. Je umeleckým riaditeľom a členom
tímu, ktorý založil Underhill - medzinárodný filmový festival celovečerných
filmov v Podgorici.
He is a deputy chief editor and also editor of culture in the daily newspaper
Dnevne novine (Podgorica, Montenegro). He is also editing and hosting a TV
show about film and culture on TV Atlas (Podgorica, Montenegro). He has been
publishing film reviews and interviews with people in the film industry. He has
been writing about film for over nine years. During this period, he has written
for the Pobjeda, the longest running and the most traditional newspaper in
Montenegro. A few years ago, he was editing and hosting a radio show about
culture, mainly film, for the Free Montenegro radio station. He is a member of
Montenegro’s FIPRESCI section. He is the art director and a member of the team
that established UnderhillFest, an international film festival of feature-length
documentaries in Podgorica, Montenegro.
európski filmoví kritici
European Film Critics
Pamela Pianezza
(Francúzsko / France)
Meeting Point Europe
Pamela Pianezza je členom tímu, ktorý vyberá filmy
do Týždňa kritiky na MFF Cannes. Ako novinárka píše
do mnohých filmových časopisov ako sú Première,
Le Monde des ados, Sequences (Kanada) - často na
tému škandinávskej a východnej kinematografie.
Je zakladateľkou magazínu Tess, webového kultúrneho revue. Prednáša
históriu a teóriu filmu na Univerzite v Tallinne – Baltic Film School. Bola
členkou FIPRESCI porôt na medzinárodných filmových festivaloch v Benátkach, Goteborgu, Štokholme a Tallinne.
Pamela Pianezza is a programmer for the Cannes Critics’ Week. As a journalist
and film critic she writes for Premiere, Le Monde des ados, Sequences (Canada)
- frequently about Scandinavian and Eastern cinema - and is the founder of
Tess Magazine, a cultural review on the web. She teaches History and Theory
of Film Criticism at the University of Tallinn - Baltic Film School. She has been
a FIPRESCI juror in Venice, Gothenburg, Stockholm and Tallinn.
Tristan Priimägi
(Estónsko / Estonia)
Meeting Point Europe
V roku 2001 absolvoval na Univerzite v Tartu štúdium
semiotiky so špecializáciou na film. Je pravidelným
prispievateľom do všetkých významnejších tlačených
publikácií, novín a časopisov, píše o filme, hudbe
a pop-kultúre vo všeobecnosti. Pomáhal pri preklade
a prezentovaní estónskych filmov a filmových podujatí a podieľal sa aj na
organizovaní filmového festivalu Čierne noci v Tallinne. Od roku 2010 organizuje DocPoint Tallinn (estónska pobočka renomovaného helsinského
festivalu dokumentárnych filmov DocPoint) a spolu s priateľmi spravuje
filmový klub Sõprus v Tallinne.
Studied Semiotics at Tartu University and graduated in 2001, specializing in
Film Semiotics. He has been a regular contributor to all the bigger press publications, newspapers and magazines in Estonia, writing about film, music and
pop-culture in general. He has helped with the translations and promotion
work for Estonian films and film events and has been a member of the Tallinn
Black Nights Film Festival selection committee for several years. Since January
2010, he organizes the DocPoint Tallinn documentary film festival (an Estonian
branch of the renowned Helsinki documentary festival DocPoint), and operates
an arthouse cinema called Sõprus in Tallinn with a couple of friends.
15
16
európski filmoví kritici
European Film Critics
Daniel Rafaelić
(Chorvátsko / Croatia)
Meeting Point Europe
Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe. Momentálne je na doktorandskom štúdiu. Od roku
2002 do roku 2010 pracoval ako filmový historik v Chorvátskej
kinema-téke. Prispieva do mnohých chorvátskych filmových
časopisov a kníh doma i v zahraničí. Pôsobil ako konzultant viacerých dokumentárnych filmov a bol editorom viacerých dôležitých kníh. V
rokoch 2007 – 2009 bol riaditeľom oddelenia archivácie a obnovy filmov Chor-vátskej kinematéky. V roku 2005 napísal a režíroval (spolu s Leonom Rizmaulom) dokumentárny film DruhástranaWellesa o živote, diele a intelektuálnom dedičstve, ktoré Orson Welles zanechal počas svojho pobytu v Chorvátsku. V roku 2009 nakrútil 23-minútový hraný film Skúsme to… Od roku 2010 prednáša na Katedre dejín Filozofickej fakulty v Záhrebe o témach starovek a stredovek vo filme a film a propaganda.
Graduated in history from the Philosophical Faculty of the Zagreb University. Currently, he’s in the process of acquiring his PhD. Between 2002 and 2010 he worked
as a film historian in the Croatian Cinematheque. He has been publishing his academic articles in various film journals and books published in Croatia and abroad.
He was an advisor for several documentaries. From 2007 until 2009 he was Head
of Film Preservation and Restoration in Croatian Cinematheque. In 2005, he wrote
and (together with Leon Rizmaul) directed the documentary The Other Side of
Welles about the life, work, and intellectual heritage Orson Weles left behind following his stay in Croatia. In 2009, he directed a 23-minute feature film called Let’s
give it a try... Since 2010, he’s been giving lectures at the History Department of the
Philosophical Faculty in Zagreb on several subjects: Antiquity and The Middle Ages
in Film, and Film and Propaganda.
Petr Siska
(Česká republika / Czech Republic)
Meeting Point Europe
Vyštudoval teológiu na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Pracuje ako dramaturg upútavok a trailerov na stanici ČT2. Prispieval na webzine Moviezone.cz,
do časopisov Video & Domácí kino, Digitální Foto Magazín,
DVD Movie, Svět DVD, slovenského filmového časopisu Blokbaster a webzinov Filmweb.cz a Filmpub.cz. Je členom organizácie Interfilm, ktorá združujefilmovýchteoretikoviprofesionálovsprotestantskýmcirkevnýmzázemím.Vďakatomu bol členom porôt na filmových festivaloch v Bratislave, Cottbuse a KarlovýchVaroch.
Studied Theology at the Evangelical Protestant Theological Faculty of Prague’s Charles
University. He works as a script editor of trailers for ČT2, the second Czech state TV channel. He contributed to the webzine Moviezone.cz. He used to write for the Czech periodicals
Video&Home Cinema, Digital Photo Magazine, DVD Movie, World of DVD, the Slovak film
magazine Blokbaster and webzines Filmweb.cz and Filmpub.cz. He is a member of the organisation Interfilm, which connects film theorists as well as professionals with a protestant
religious background. Thanks to that, he was a jury member for film festivals in Bratislava,
Cottbus, and Karlovy Vary.
európski filmoví kritici
European Film Critics
Krzysztof Świrek
(Poľsko / Poland)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Filmový novinár na voľnej nohe. Vyštudoval žurnalistiku a v súčasnosti pracuje na dizertačnej práci zo sociológie na Varšavskej univerzite. Píše pre najdôležitejšie filmové periodiká v Poľsku, mesačník Kino (od roku 2006)
a online magazín orientovaný na kultúru dwutygodnik.com (www.biweekly.pl – od roku 2009). V roku 2009 vyhral národnú
súťaž pre mladých kritikov a bol členom medzinárodnej poroty kritiky na 9. ročníku MFF ERA Nové horizonty (Wroclaw, Poľsko). V ro-koch 2009 a 2010 bol spravodajcom najväčších poľských filmových webových portálov na MFF Varšava a
jedným zo spoluautorov knihy Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema (2010).
A freelance film critic. Graduated in Journalism; currently he is a PhD. student of Sociology at Warsaw University. Świrek has been writing reviews and articles for the Kino
monthly (since 2006) and the culture-oriented online magazine dwutygodnik.com (biweekly.pl, since 2009). In 2009, he won a national competition for young film critics and
was a member of the International Critics Jury at the 9th Era New Horizons IFF (Wroclaw, Poland). He covered two editions of the Warsaw Film Festival (in 2009 and 2010)
for leading Polish film portals, and was one of the contributors for the volume Polish
Cinema Now! Focus on Contemprorary Polish Cinema (2010).
Daniel Vadocký
(Slovensko / Slovakia)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Vyštudoval odbor filozofia na Trnavskej univerzite
a v roku 2007 absolvoval filmovú vedu na VŠMU
v Bratislave. Prednášal filozofiu a estetiku na Katedre
umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií VŠMU.
Články zaoberajúce sa svetovou kinematografiou,
filmovou históriou a teóriou publikoval vo viacerých periodikách. Je
spoluzostavovateľom súťažnej sekcie krátkometrážnych filmov a takisto
nesúťažnej dlhometrážnej sekcie Focus na MFF Art Film Fest v Trenčianskych
Tepliciach. Pracuje ako programový koordinátor na MFF Bratislava a posledné tri roky bol členom medzinárodných porôt na MFF Era Nové horizonty
vo Wroclawi, Sleepwalkers v Talline a ConCan v Tokiu.
Graduated in Philosophy from the University of Trnava and in 2007, he graduated
in Film Studies from the Academy of Performing Arts in Bratislava. He was a lecturer
on Philosophy and Aesthetics at the Department of Film Science and Multimedia
at the Academy of Performing Arts. He has published articles on world cinema, film
history and theory in various magazines and newspapers. He is a co-founder of the
short film competitive and non-competitive feature film section Focus at the Art
Film Fest IFF in Trenčianske Teplice. Daniel works as a programme coordinator of
the Bratislava IFF and recently, he has been a member of international juries at the
IFFs New Horizons in Wroclaw, Sleepwalkers in Tallinn, and ConCan in Tokyo.
17
18
európski filmoví kritici
European Film Critics
Kata Anna Váró
(Maďarsko / Hungary)
Meeting Point Europe, Cinematik.doc
Prednáša angličtinu a britskú kinematografiu na Univerzite
v Debrecíne. Pracuje aj ako novinárka. Vyštudovala odbor
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Univerzite v Debrecíne, neskôr aj odbor film a médiá na Univerzite Loránda
Eötvösa v Budapešti. Po skončení štúdia začala pracovať
pre najstarší a najprestížnejší maďarský filmový časopis Filmkultúra. Bola členkou
viacerých porôt (vrátane porôt FIPRESCI) na mnohých medzinárodných filmových
festivaloch. Je programovou konzultantkou MFF Titanic v Budapešti.
She is a university lecturer, working at the University of Debrecen, teaching English
Language and Film Studies. She also works as a film journalist for several media. Miss
Váró graduated as a teacher of the English Language and Literature from the University of Debrecen first, then completed a course in Film and Media Studies at the Eötvös
Loránd University in Budapest. After graduation, she joined Filmkultúra, the oldest and
most prestigious Hungarian magazine focusing on cinema and has been publishing in
several film magazines and dailies. She has served on the juries and FIPRESCI juries at
various film festivals. She is a programme advisor for the Titanic IFF in Budapest.
Firat Yücel
(Turecko / Turkey)
Meeting Point Europe
Počas štúdia sociológie na Univerzite Boğaziçi redigoval programový booklet Filmového centra Mithat Alam.
Neskôr, v roku 2001, spoluzaložil mesačník o kinematografii
Altyazı a ujal sa pozície šéfredaktora. Publikoval filmové
recenzie vo viacerých časopisoch a novinách. Po skončení
štúdia kulturológie na Univerzite Bilgi v roku 2006 bol členom FIPRESCI porôt
na filmových festivaloch v Istanbule, Rotterdame a Bratislave. V roku 2009 redigoval knihu Reha Erdem: Aşk ve İsyan, ktorú v spolupráci s Çitlembik Yayınları publikoval Festival na kolesách. Firat je členom Asociácie filmových novinárov SİYAD
a v súčasnosti je doktorandom na Katedre rozhlasu, televízie, a kinematografie na
Univerzite v Istanbule. Zároveň naďalej pôsobí ako šéfredaktor magazínu Altyazi,
ktorý vydáva Filmové centrum Boğaziçi University Mithat Alam.
While studying Sociology at Boğaziçi University, Yücel edited the programme booklet
of the Mithat Alam Film Centre. In 2001, he co-founded the Altyazı Monthly Cinema
Magazine and started to work as the magazine’s editor-in-chief. In addition to Altyazı,
he published film reviews in several magazines and newspapers. After completing his
Master’s degree in Cultural Studies at Bilgi University in 2006, Yücel served as a member of FIPRESCI juries at the Istanbul, Rotterdam and Bratislava film festivals. In 2009,
he edited a book called Reha Erdem: Aşk ve İsyan, which was published by the Festival
on Wheels in collaboration with Çitlembik Yayınları. Fırat, a member of SİYAD (Cinema
Writers’ Association), is currently working on his doctorate at the Radio, Television and
Cinema Department of the Istanbul University and continues to work as the editor-in-chief of Altyazi, which is now published by Boğaziçi University Mithat Alam Film Center.
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
19
20
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
SÚŤAŽNÁ SEKCIA MEETING POINT EUROPE
Pod záštitou Medzinárodnej federácie
filmových kritikov FIPRESCI
COMPETITIVE SECTION MEETING POINT EUROPE
Under the auspices of the International Federation
of Film Critics FIPRESCI
Výkladnou skriňou každého festivalu je jeho súťažná sekcia. Cinematik
prináša originálnu koncepciu hlavnej súťaže. V hlavnej súťažnej kategórii,
nazvanej MEETING POINT EUROPE, premietneme kolekciu najlepších
európskych filmov vyrobených v rokoch 2011 a 2012, ktorá vznikla ako
výsledok hlasovania mladých európskych filmových kritikov.
The competitive section is the showcase of each and every film festival. Cinematik comes with a unique and original concept for its competitive section. In
the main competition, entitled MEETING POINT EUROPE, we screen a collection of the best European films made in 2011 and 2012, based on the votes of
young European film critics.
Filmy, ktoré sa dostali do záverečného výberu, vybrali mladí kritici zo 17
európskych krajín (tento rok to boli Belgicko, Česká republika, Čierna
Hora, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Turecko
a Veľká Británia). Rebríček najlepších filmov odzrkadľuje subjektívny pohľad
mladých kritikov na európsku kinematografiu a zároveň zohľadňuje dianie
na filmových scénach jednotlivých zastúpených krajín ako i na medzinárodnej úrovni, pričom jediné relevantné kritérium je umelecká kvalita a sila
osobnej autorskej výpovede.
Films in the final selection have been chosen by a panel of young film critics
from 17 European countries (this year, they come from Austria, Belgium,
Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, United Kingdom,
Hungary, Italy, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, and Turkey). The final selection of films reflects the subjective views of young European
film critics on European cinema, while considering current trends on the levels
of national and world cinemas. However, the only relevant criteria are the artistic quality and the intensity of personal auteur expression.
Mladí kritici zostavili svoj vlastný rebríček najlepších európskych filmov za
spomínané obdobie. Každému z filmov hlasovaním priradili body. Film,
ktorý získal najviac bodov, bude na konci festivalu vyhlásený za víťazný
a bude ocenený hlavnou cenou festivalu – MEETING POINT EUROPE
Award.
The young film critics made their own, personal “best of” lists of European films
made in 2011 and 2012. They assigned points to every film. The film with the
most points will be at the end of the festival announced as the winning picture and awarded the main prize of the festival, the MEETING POINT EUROPE
Award.
21
HANBA
SHAME
CARNAGE; FR/DE/PL/ES, 2011, 79 min.
Continental Film
SHAME; GB, 2011, 99 min.
ASFK
Réžia/Director: Roman Polanski | Scenár/Screenplay: Yasmina Reza, Roman
Polanski | Kamera/Cinematography: Pawel Edelman | Strih/Editing: Hervé de
Luze | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast: Jodie Foster, Kate
Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly, Karine Ventalon
Réžia/Director: Steve McQueen | Scenár/Screenplay: Steve McQueen, Abi
Morgan | Kamera/Cinematography: Sean Bobbitt | Strih/Editing: Joe Walker
Hudba/Music: Harry Escott | Hrajú/Cast: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge, Nicole Beharie, Elizabeth Masucci, Hannah
Ware
Bitka dvoch jedenásťročných detí na ihrisku. Napuchnuté pery, vyrazené
zuby... Rodičia „obete“ pozvú na návštevu rodičov „útočníka“, aby všetko
v pokoji vyriešili. Priateľské žartíky sa priostrujú, všetci štyria rodičia
postupne odhaľujú svoje absurdné protirečenia a groteskné predsudky.
Nikto z nich neujde masakru, ktorý nasleduje.
Brandon je úspešný tridsiatnik žijúci v New Yorku. Vyhýba sa blízkym
vzťahom so ženami, no svoje túžby ukája chorobnou závislosťou na sexe.
Keď sa k nemu nasťahuje jeho rozmarná mladšia sestra, spomienky na
ich spoločnú bolestivú minulosť sa začínajú drať na povrch. Brandonov
doposiaľ izolovaný život sa vymkne spod kontroly.
A showdown between two eleven-year-old kids on a local playground. Swollen
lips, broken teeth... Now the parents of the “victim” have invited the parents of
the “bully” to their apartment to sort it out. Cordial banter gradually develops a
razor-sharp edge as all four parents reveal their laughable contradictions and
grotesque prejudices. None of them will escape the ensuing carnage.
Brandon is a successful 30-something man living in New York who shuns intimacy with women but feeds his desires with a compulsive addiction to sex.
When his wayward younger sister moves into his apartment stirring memories
of their shared painful past, Brandon’s insular life spirals out of control.
Ocenenia / Awards:
Ceny Cézar 2012 – Najlepší adaptovaný scenár
MFF Benátky 2011 – Malý zlatý lev, nominácia na Zlatého leva
César Awards 2012 – Best Adapted Screenplay
Venice IFF 2011 – Little Golden Lion, nominated for the Golden Lion
Ocenenia / Awards:
MFF Benátky 2011 – cena CinemAvvenire pre najlepší film, cena FIPRESCI, Volpiho
pohár pre najlepšieho herca (Michael Fassbender), nominácia na Zlatého leva
Venice IFF 2011 – CinemAvvenire Award for Best Film, FIPRESCI Award, Volpi Cup for Best
Actor (Michael Fassbender), nominated for the Golden Lion
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
22
CARNAGE
CARNAGE
23
JEDEN MUSÍ Z KOLA VON
TINKER TAILOR SOLDIER SPY
LE GAMIN AU VÉLO; BE/FR/IT, 2011, 87 min.
ASFK
TINKER TAILOR SOLDIER SPY; GB/FR/DE, 2011, 127 min.
Continental Film
Réžia/Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Scenár/Screenplay:
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Kamera/Cinematography: Alain
Marcoen | Strih/Editing: Marie-Hélène Dozo | Hrajú/Cast: Cecile de
France, Thomas Doret, Jeremie Renier, Olivier Gourmet
Réžia/Director: Tomas Alfredson | Scenár/Screenplay: Peter Morgan, Bridget
O’Connor, Peter Straughan | Kamera/Cinematography: Hoyte van Hoytema | Strih/Editing: Dino Jonsäter | Hudba/Music: Alberto Iglesias | Hrajú/
Cast: Colin Firth, Gary Oldman, Toby Jones, Ciarán Hinds, Jared
Harris, Benedict Cumberbatch
Takmer dvanásťročný Cyril má jeden jediný plán: nájsť otca, ktorý ho kedysi
nechal v detskom domove. Náhodou sa zoznámi so Samanthou, majiteľkou
kaderníckeho salóna, ktorá súhlasí s tým, aby u nej trávil víkendy. Cyril však
nedokáže rozpoznať city, ktoré k nemu Samantha prechováva – lásku, ktorú
on tak veľmi potrebuje na to, aby utíšil svoju zúrivosť.
Cyril, almost twelve, has only one plan: to find the father who left him temporarily in a children’s home. By chance he meets Samantha, who runs a hairdressing salon and agrees to let him stay with her at weekends. Cyril doesn’t
recognize the love Samantha feels for him, a love he desperately needs to calm
his rage.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – Grand Prix (Ex aequo) pre najlepší film, nominácia na Zlatú palmu
Európske filmové ceny 2011 – najlepší scenár
Cannes IFF 2011 – Grand Prix (Ex aequo) for Best Film, nominated for the Palme d’Or
European Film Awards 2011 – Best Screenwriter
Rok 1970. George Smiley je agentom britskej tajnej služby MI6 vo výslužbe,
ktorý sa snaží navyknúť na život bežného človeka. Keď sa objaví zdiskreditovaný agent s informáciou o ruskom špiónovi v samotnom srdci „Cirkusu“,
Smiley je vtiahnutý späť do šerosveta špionáže. Jeho úlohou je vypátrať,
kto z jeho bývalých spoľahlivých kolegov zradil jeho i Spojené kráľovstvo.
Zoznam podozrivých sa zužuje na štyri mená...
1970. The story of George Smiley, a recently retired MI6 agent, doing his best
to adjust to a life outside the secret service. However, when a disgraced agent
reappears with information concerning a mole at the heart of the Circus, Smiley is drawn back in to the murky field of espionage. Tasked with investigating which of his trusted former colleagues has chosen to betray him and their
country, Smiley narrows his search to four suspects...
Ocenenia / Awards:
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2012 – Najlepšia adaptovaný
scenár, Najlepší britský film
MFF Benátky 2011 – nominácia na Zlatého leva
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2012 – Best Adapted Screenplay, Outstanding British Film
Venice IFF 2011 – nominated for the Golden Lion
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
24
CHLAPEC NA BICYKLI
THE KID WITH A BIKE
25
MÁME PÁPEŽA!
WE HAVE A POPE
LA PIEL QUE HABITO; ES, 2011, 117 min.
Continental Film
HABEMUS PAPAM; IT/FR, 2011, 104 min.
ASFK
Réžia/Director: Pedro Almodóvar | Scenár/Screenplay: Pedro Almodóvar | Kamera/ Cinematography: José Luis Alcaine | Strih/Editing: José Salcedo | Hudba/
Music: Alberto Iglesias | Hrajú/Cast: Antonio Banderas, Elena Anaya,
Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Álamo
Réžia/Director: Nanni Moretti | Scenár/Screenplay: Nanni Moretti, Francesco
Piccolo, Federica Pontremoli | Kamera/ Cinematography: Alessandro
Pesci | Strih/Editing: Esmeralda Calabria | Hrajú/Cast: Nanni Moretti,
Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Margherita Buy
Dr. Roberd Ledgard, eminentný plastický chirurg, je posadnutý vynájdením
novej kože, ktorá by bola zachránila jeho manželku, ktorá zhorela pri autonehode. Po dvanástich rokoch sa mu konečne podarí vytvoriť kožu, ktorá
človeka ochráni. Po rokoch štúdia a experimentovania Robert potrebuje
už iba tri veci: zbaviť sa akýchkoľvek pochybnosťí, získať komplica a nájsť
ľudského pokusného králika. Konať bez zábran pre neho nikdy nebolo
problémom. Marilia, žena, ktorá sa oňho starala od narodenia, je jeho
najvernejším komplicom. Musí už len nájsť vhodného pokusného králika...
Ever since his wife burned in a car crash, Dr. Robert Ledgard, an eminent plastic surgeon, has been striving to create a new kind of human skin which could
have helped him save her. After twelve years, he manages to cultivate a skin
that is a real shield against every assault. In addition to years of study and experimentation, Robert needed three more things: no scruples, an accomplice
and a human guinea pig. Scruples were never a problem. Marilia, the woman
who looked after him from the day he was born, is his most faithful accomplice.
And as for the human guinea pig…
Ocenenia/Awards:
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2012 – Najlepší cudzojazyčný
film, MFF Cannes 2011 – nominácia na Zlatú palmu
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2012 – Best Film Not in the English Language, Cannes IFF 2011 – nominated for Palme d’Or
Novozvolený pápež spanikári, keď má z balkóna Chrámu Sv. Petra pozdraviť
veriacich, ktorí trpezlivo čakajú na rozhodnutie konklávy. Jeho radcovia ho
však nedokážu presvedčiť, že práve on je ten pravý človek na tento post.
A tak si na pomoc zavolajú psychoanalytika (a ateistu). Avšak strachu
z náhlej zodpovednosti, ktorú tento úrad prináša, musí pápež čeliť sám.
The newly elected Pope suffers a panic attack just as he is due to appear on
St. Peter’s balcony to greet the faithful, who have been patiently awaiting the
conclave’s decision. His advisors, unable to convince him that he is the right
man for the job, seek help from a renowned psychoanalyst (and atheist). But
his fear of the responsibility suddenly thrust upon him is one that the new Pope
must face on his own.
Ocenenia / Awards:
Ceny David di Donatello 2012 – Najlepší herec (Michel Piccoli)
MFF Cannes 2011 – nominácia na Zlatú palmu
David di Donatello Awards 2012 – Best Actor (Michel Piccoli)
Cannes IFF 2011 – nominated for the Palme d’Or
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
26
KOŽA, V KTOREJ ŽIJEM
THE SKIN I LIVE IN
27
MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVINOVI
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
MICHAEL; AT, 2011, 96 min.
Les films du losange
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN; GB/US, 2011, 110 min.
ASFK
Réžia/Director: Markus Schleinzer | Scenár/Screenplay: Markus Schleinzer
Kamera/Cinematography: Gerald Kerkletz | Strih/Editing: Wolfgang Widerhofer | Hrajú/Cast: Michael Fuith, David Rauchenberger, Christine
Kain, Ursula Strauss, Viktor Tremmel
Réžia/Director: Lynne Ramsay | Scenár/Screenplay: Lynne Ramsay, Rory
Stewart Kinnear | Kamera/Cinematography: Seamus McGarvey | Strih/Editing:
Joe Bini | Hudba/Music: Jonny Greenwood | Hrajú/Cast: Tilda Swinton,
John C. Reilly, Ezra Miller, Ashley Gerasimovich
Posledných päť mesiacov v nedobrovoľnom spoločnom živote 10-ročného
Wolfganga a 35-ročného Michaela.
The last five months of 10-year-old Wolfgang and 35-year-old Michael’s involuntarily shared life together.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – nominácia na Zlatú palmu
Viennale 2011 – Vienna Film Award pre najlepší hraný film
Cannes IFF 2011 – nominated for the Palme d’Or
Viennale 2011 – Vienna Film Award for Best Feature
Eva sa kvôli svojmu synovi Kevinovi vzdala svojich ambícií a kariéry. Vzťah
matky a syna je však už od samého začiatku komplikovaný. Keď má Kevin 15
rokov, spraví niečo iracionálne a neodpustiteľné v očiach celého mesta. Eva
zápasí s vlastnými pocitmi žiaľu a zodpovednosti. Milovala vôbec niekedy
svojho syna? Do akej miery je vinná za to, čo Kevin urobil?
Eva puts her ambitions and career aside to give birth to Kevin. The relationship
between mother and son is difficult from the very first years. When Kevin is 15,
he does something irrational and unforgivable in the eyes of the entire community. Eva grapples with her own feelings of grief and responsibility. Did she ever
love her son? And how much of what Kevin did was her fault?
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – nominácia na Zlatú palmu
Európske filmové ceny 2011 – Najlepšia herečka (Tilda Swinton)
Cannes IFF 2011 – nominated for the Palme d’Or
European Film Awards 2011 – Best Actress (Tilda Swinton)
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
28
MICHAEL
MICHAEL
29
VTEDY V ANATÓLII
ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA
THE ARTIST; FR, 2011, 100 min.
Forum Film Slovakia
BIR ZAMANLAR ANADOLU’DA; TK/BA, 2011, 157 min.
ZeynoFilm
Réžia/Director: Michel Hazanavicius | Scenár/Screenplay: Michel Hazanavicius | Kamera/Cinematography: Guillaume Schiffman | Strih/Editing: AnneSophie Bion, Michel Hazanavicius | Hudba/Music: Ludovic Bource
Hrajú/Cast: Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman, James
Cromwell, Penelope Ann Miller
Réžia/Director: Nuri Bilge Ceylan | Scenár/Screenplay: Ercan Kesal, Ebru
Ceylan, Nuri Bilge Ceylan | Kamera/Cinematography: Gökhan Tiryaki
Strih/Editing: Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan | Hrajú/Cast: Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdoğan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz
Taylan, Firat Taniş, Ercan Kesal
Hollywood, píše sa rok 1927. George Valentin je hviezdou nemého filmu.
Nástup zvukového odzvoní jeho kariére a predznamenáva pád do zabudnutia. Pre mladú komparzistku zmena naopak otvára neobmedzené možnosti – čaká ju lesk a sláva strieborného plátna.
Hollywood 1927. George Valentin is a silent movie superstar. The advent of the
talkies will sound the death knell for his career and see him fall into oblivion.
For young extra Peppy Miller, it seems the sky’s the limit – major movie stardom
awaits.
Ocenenia/Awards:
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2012 – Najlepšia kamera,
kostýmy (Mark Bridges), réžia, film, herec v hlavnej úlohe (Jean Dujardin), pôvodná
hudba, pôvodný scenár
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2012 – Najlepšie kostýmy (Mark Bridges),
režisér, pôvodná hudba, film roka, herec v hlavnej úlohe (Jean Dujardin)
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2012 – Best Cinematography, Costume
Design (Mark Bridges), Director, Film, Leading Actor (Jean Dujardin), Original Music, Original Screenplay
Academy Awards, Oscar 2012 – Best Achievement in Costume Design, Directing, Music
Written for Motion Pictures - Original Score, Motion Picture of the Year, Performance by an
Actor in a Leading Role (Jean Dujardin)
Život v malom mestečku je podobný cestovaniu v stepi: máte pocit, že
za každým kopcom na vás čaká „niečo nové a iné“. No vždy sú to tie isté,
zbiehajúce sa, miznúce či donekonečna monotónne cesty... Príbeh skupiny
mužov, medzi nimi lekára a prokurátora, ktorí v Anatólii hľadajú plytký
hrob, kde je pochovaná obeť vraždy. Čo bolo motívom tohto činu a čo vrah
skrýva?
Life in a small town is akin to journeying in the middle of the steppes: the sense
that “something new and different” will spring up behind every hill, but always
unerringly similar, tapering, vanishing or lingering monotonous roads... The
story of a group of men, including a doctor and a prosecutor, search an Anatolian town for the shallow grave of a murder victim. But what motivated the
crime and what is the killer hiding?
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – Grand Prix (Ex aequo) pre najlepší film, nominácia na Zlatú palmu
Cannes IFF 2011 – Grand Prix (Ex aequo) for Best Film, nominated for the Palme d’Or
MEETING POINT EUROPE
MEETING POINT EUROPE
30
THE ARTIST
THE ARTIST
31
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
1/12
normalizácia
www.asfk.sk
33
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
Cinematik.doc je súťaž celovečerných slovenských
dokumentov, otvorená všetkým filmom, ktoré mali
premiéru od septembra 2011 do septembra 2012. Na
základe hlasovania poroty, zloženej z mladých európskych filmárov a kritikov, je víťaznému filmu udelená
cena Film Europe Award.
... MYSLÍM, ŽE SA NEVRÁTIM
... I DON’T THINK I WILL RETURN
... MYSLÍM, ŽE SA NEVRÁTIM; SK, 2011, 80 min.
LUX communication
Réžia/Director: Paula Sisková | Scenár/Screenplay: Paula Sisková | Kamera/Cinematography: Elena Gregorová | Strih/Editing: Radoslav Dubravský | Hudba/
Music: Radúza | Účinkujú/Cast: Adela Poláčková, Paula Sisková, Ľuba
Dušaničová, Elena Gregorová
S novými filmami prichádzajú etablovaní tvorcovia: Pavol Barabáš sa tentokrát vydal do Tatier, Zuzana Piussi otvorila tému (skazenej) slovenskej
justície a Marek Šulík spolurežíroval s debutujúcou Janou Bučkou sociálne
ladený príbeh o rómskej dvojici a ich obdive k soc-popovým hviezdam.
Jediným „čistokrvným“ debutom je tak film Pauly Siskovej o putovaní do
Santiaga de Compostely.
Cinematik.doc is a competition of Slovak feature-length documentaries open
to all films premiered between September 2011 and September 2012. Based on
the voting of a jury composed of young European filmmakers and film critics
the winning film is awarded the Film Europe Award.
The competition includes new films by experienced filmmakers: Pavol Barabáš
went to the Tatra Mountains this time, Zuzana Piussi opened the issue of (corrupted) Slovak justice, and Marek Šulík co-directed with debuting Jana Bučka
a story with social undertones focusing on two Roma cousins and their admiration of socialist era popstars. The only “full-blooded” debut is therefore Paula
Sisková’s film about a pilgrimage to Santiago de Compostela.
Tomáš Hudák
Štyri Slovenky sa vydajú na dvojmesačnú pešiu púť do španielskeho Santiaga de Compostela. 1000 kilometrov z Lúrd. Cesta plná extrémnej radosti,
extrémneho smútku, utrpenia. Na konci je oceán a ďalej sa ísť nedá.
Four Slovak women walk to Santiago de Compostela in Spain for two months.
1000 kilometers from Lourdes. A pilgrimage full of extreme joy, extreme sorrow,
suffering. There is an ocean at the end of the road and it is impossible to keep
going farther.
CINEMATIK.DOC
34
35
PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV
TALES OF THE TATRA MOUNTAINS PEAKS
NEMOC TRETEJ MOCI; SK, 2011, 52 min.
atelier.doc
PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV; SK, 2011, 52 min.
K2 Studio
Réžia/Director: Zuzana Piussi | Scenár/Screenplay: Zuzana Piussi | Kamera/
Cinematography: Zuzana Piussi | Strih/Editing: Marek Kráľovský
Réžia/Director: Pavol Barabáš | Scenár/Screenplay: Pavol Barabáš | Kamera/
Cinematography: Pavol Barabáš, Rastislav Hatiar, Martin Jurza | Strih/
Editing: Róbert Karovič | Hudba/Music: Štúdio Fontána | Účinkujú/Cast: Mária
Bublíková, Juraj Bublík, Margita Mayerová-Bublíková,
Jan Červínka
36
Mrazivý pohľad do útrob „čiernych dier“ slovenskej justície. Politický dokumentárny film o formách moci a stave práva na Slovensku.
A chilling look into the bowels of “black holes” in the Slovak justice system.
A political documentary about forms of power and the state of the legal system
in Slovakia.
Ocenenia / Awards:
IGRIC 2012 – Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu
IGRIC 2012 – Creative bonus for film and TV documentary production
Vysoké Tatry, symbol Slovenska – úkryt a útočisko pre všetkých, ktorí hľadajú
pokoj a úľavu pre svoju dušu... Ich neopakovateľná atmosféra a vznešenosť
si pýtajú celého človeka. Kto vstupuje na ich teritórium, mal by prichádzať
pokorou a úctou. Je to zvláštne územie, ktoré netoleruje pretvárku ani pýchu. Ak ich chcete pokoriť, ukážu vám len kamennú tvár. Ak by ste ich však
chceli spoznať s pokorou, odhalia vám kúsok svojho pradávneho tajomstva...
A symbol of Slovakia, the High Tatras offer shelter and asylum to all those who
seek peace and quiet for their souls... They embrace us with their distinctive ambience and majesty. Anyone who enters their realm should come with humility
and reverence. It‘s a unique environment where dishonesty and pride are not
tolerated. They remain stone-faced to those who have come to conquer them.
But they reveal a little of their mystery to those who come humbly to learn from
them...
Ocenenia / Awards:
MFF Primus 2012 – Grand Prix, Envirofilm 2012 – Cena za prelínanie pokorného
pohľadu na prírodu a športový výkon, Festival Hory a mesto 2012 – Cena v kategórii Zem
IFF Primus Slovenia 2012 – Grand Prix, Envirofilm 2012 – Award for blending
a humble perspective of nature with sport achievement, Festival Mountains and the
City 2012 – Prize in the Category Earth
CINEMATIK.DOC
CINEMATIK.DOC
NEMOC TRETEJ MOCI
DISEASE OF THE THIRD POWER
37
CINEMATIK.DOC
ZVONKY ŠŤASTIA
THE BELLS OF HAPPINESS
38
ZVONKY ŠŤASTIA; SK, 2012, 63 min.
OZ Žudro
Réžia/Director: Marek Šulík, Jana Bučka | Scenár/Screenplay: Marek Šulík,
Jana Bučka | Kamera/Cinematography: Štefan Bučka | Strih/Editing: Peter
Kotrha | Hudba/Music: ZrN (Pavol Smolárik, Miloslav König) | Účinkujú/
Cast: Mária Mirgová, Roman Lacko, Adriana Lacková, Miroslav
Čonka
Tehotná Mariena a jej bratranec Roman žijú so svojimi rodinami v chudobnej rómskej osade na východnom Slovensku. Obdivujú dve československé
popové hviezdy – Karla Gotta a Daru Rolins. Páči sa im ich životný štýl
a piesne. Rozhodnú sa poslať im DVD s videopozdravom a rómskym remixom ich hitu Zvonky šťastia. Film sleduje proces nakrúcania tohto odkazu
na pozadí života v osade.
Pregnant Mariena and her cousin Roman live with their families in a poor
Roma village in eastern Slovakia. They both admire the Czechoslovak pop stars
Karel Gott and Dara Rolins. They like the singers’ lifestyle and their songs. Mariena and Roman decide to send them a DVD with a videomessage and a Roma
remix of their hit single Zvonky šťastia (The Bells of Happiness). The film follows
the process of creating the message on the backdrop of life in the village.
informatívne sekcie
informative sections
39
foto: Tomáš Juríček
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
41
42
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
LEOS CARAX
(*22. november 1960, Alexandre Oscar Dupont)
Leos Carax patrí k najvýznamnejším francúzskym režisérom posledných troch dekád. Svoj
hraný celovečerný debut Keď chlapec stretne
dievča dokončil v polovici 80. rokov. Film zaujal
najmä čiernobielou kamerou, ktorá pôsobivo
evokuje nielen atmosféru nočného mesta, ale
aj pocity a nálady mladých ľudí v momente (potenciálneho) zrodu lásky.
Hlavnú mužskú postavu Alexa stvárnil Denis Lavant. Rovnomenný hrdina je
protagonistom aj nasledujúcich dvoch Caraxových filmov – Zlá krv (1986)
a Milenci z Pont-Neuf (1991). V prvom menovanom autor kombinuje kriminálnu príbehovú linku s milostnou. Alex má pre gangstrov ukradnúť sérum proti hrozivému vírusu a zároveň sa zaľúbi do milenky jedného z nich. Carax tento
film nakrútil na farebný materiál, pričom jeho „paleta“ svojským spôsobom
pripomína tvorbu maliara Pieta Mondriana. V tomto filme Carax ukázal pozoruhodný cit pre miešanie najrôznejších inšpiračných zdrojov. V jeho podaní je
v podstate jednoduchá historka o l’amour fou (šialenej láske) mimoriadne dynamická, energická a živelná (a to nielen v povestnej scéne Alexovho divokého
behu/tanca). Navyše, z filmu priam sála horúčava parížskych nocí, o ktorej je
vo filme reč.
Milenci z Pont-Neuf boli mimoriadne náročným projektom. Film sa napriek
mnohým prekážkam predsa len podarilo dokončiť. Opäť ide o fascinujúci
ľúbostný príbeh, tentokrát sú protagonistami bezdomovec Alex, ktorý žije na
Pont-Neuf, a slepnúca Michèle (v podaní Juliette Binoche). Vari práve v tomto
filme sa naplno prejavili všetky aspekty Caraxovho štýlu a prakticky k dokonalosti bola dovedená aj jeho spolupráca s Denisom Lavantom.
Nasledovala viacročná odmlka, prerušená až v roku 1999. Pola X je adaptácia románu Hermanna Melvilla Pierre: or, the Ambiguities (vo francúzštine:
Pierre ou les Ambiguïtés – prvé písmená názvu románu tvoria názov filmu,
číslovka X údajne odkazuje k desiatej verzii scenára, ktorá bola použitá pri
nakrúcaní). Carax tentokrát síce nespolupracoval s Lavantom, predstaviteľa
hlavnej mužskej úlohy našiel v Guillameovi Depardieuovi, no svojich tém
(l’amour fou) a štýlu sa pridržiava aj v tomto rozporuplne prijímanom diele.
Po Pole X sa Carax opäť utiahol do úzadia a o slovo sa prihlásil až v roku 2008,
keď nakrútil jednu z troch poviedok antológie Tokio! (autormi ostatných
dvoch sú Caraxov krajan Michel Gondry a kórejský režisér Joon-ho Bong). Vo
svojom príspevku Merde (doslovný preklad: Hovno) Carax predstavil svojskú
rovnomennú postavu v podaní Denisa Lavanta. A práve tento„hrdina“ je spojovacím prvkom s režisérovým doposiaľ najnovším filmom Holy Motors.
Leos Carax počas svojej takmer tridsaťročnej filmárskej kariéry síce nakrútil
„len“ päť celovečerných filmov, no dokázal nimi zaujať, fascinovať, provokovať,
znepokojovať, klásť naliehavé otázky a v neposlednom rade aj zabávať.
Hoci kvantitatívne nepočetná, no o to kvalitnejšia retrospektíva poodhalí
návštevníkom Cinematiku tvorbu tohto pozoruhodného samorasta a ponúkne
im možnosť nazrieť do jeho sveta.
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
Leos Carax is one of the most significant French filmmakers of the past three
decades. He finished his feature debut Boy Meets Girl in the mid-1980s. Boy
Meets Girl captured audiences with its black and white cinematography impressively evoking not only the atmosphere of a nighttime city but also feelings
and moods of young people in the moment of a (potential) birth of love.
Denis Lavant appeared in the lead role of Alex in the film. Alex is the name
of the protagonist also in Carax’s two following fims: The Night is Young
(1986) and The Lovers on the Bridge (1991). In the former, the author blends
crime with romance. Alex, owing money to gangsters, has to steal an antidote for a frightening virus and at the same time falls in love with a lover of
one of them. Carax shot the film in color, in a range that resembles Piet Mondrian´s paintings. Carax here displayed his remarkable sensitivity for mixing
various sources of inspiration. Under his direction, a fundamentally simple
story about crazy love (l’amour fou) becomes exceptionally dynamic, energetic
and spontaneous (this not only in the famous scene of Alex’s wild run/dance).
Moreover, the film almost literally exudes the heat of Parisian nights spoken
about in the film.
The Lovers on the Bridge was an exceptionally difficult project. The film was
finished, despite many obstacles. Again, it’s a fascinating love story. This time
the protagonists are Alex, a homeless man who lives on the Pont-Neuf bridge and Michèle (Juliette Binoche), a woman who is gradually going blind. It is
perhaps in this film where all the aspects of Carax’s directorial style were fully
displayed and his cooperation with Denis Lavant reached perfection.
A few years of silence followed, interrupted in 1999 with Pola X. It‘s an adaptation of Herman Melville’s novel Pierre: or, the Ambiguities (in French: Pierre ou
les Ambiguïtés – the first letters of the novel’s title form the title of the film, the
number X allegedly refers to the tenth version of the script which was finally
shot). Here, Carax didn‘t work with Lavant. He found his main male protagonist
in Guillame Depardieu. However, he kept his very own topics (l’amour fou) and
style in this movie that was received with contradictory reviews.
After Pola X he, again, kept a low profile and returned in 2008 with one of the
stories in the portmanteau film Tokyo! (author of the other two stories were
Carax‘s compatriot Michel Gondry and Korean director Joon-ho Bong). In his
contribution Merde (literally translated: Shit) Carax introduced a character
with the title name played yet again by Denis Lavant. And it is this very “character“ who represents a link with the director’s latest film entitled Holy Motors.
In the course of his almost 30 year filmmaking career, Leos Carax has made
“only“ five feature films but was able to attract, fascinate, provoke, disturb, ask
insistent questions and last but not least, to entertain. The films in this section
are not high quantity but very much so in quality, the retrospective unveils for
Cinematik-goers a world of a remarkable free spirit and offers an opprotunity
to look into his world.
Michal Michalovič
43
KEĎ CHLAPEC STRETNE DIEVČA
BOY MEETS GIRL
HOLY MOTORS; FR, 2012, 115 min.
Aerofilms
BOY MEETS GIRL; FR, 1983, 100 min.
Institut français
Réžia/Director: Leos Carax | Scenár/Screenplay: Leos Carax | Kamera/Cinematography: Yves Cape, Caroline Champetier | Strih/Editing: Nelly Quettier
Hrajú/Cast: Denis Lavant, Eva Mendes, Kylie Minogue, Edith Scob,
Michel Piccoli, Leos Carax
Réžia/Director: Leos Carax | Scenár/Screenplay: Leos Carax | Kamera/Cinematography: Jean-Yves Escoffier | Strih/Editing: Nelly Meunier, Francine Sandberg | Hudba/Music: Jacques Pinault, Jo Lemaire/Serge Gainsbourg,
Dead Kennedys, David Bowie | Hrajú/Cast: Denis Lavant, Mireille
Perrier, Carroll Brooks, Maite Nahyr, Elie Pocard
Od svitu do mrku, pár hodín v živote pána Oscara, tajomnej postavy, ktorá
cestuje z jedného života do druhého. Je priemyselníkom, nájomným vrahom,
žobrákom, obludou... Vyzerá to, že hrá rôzne úlohy, pričom do každej z nich sa
ponára až po uši – ale kde sú kamery? Pán Oscar je sám, sprevádza ho iba štíhla
blondína Céline za volantom obrovského auta, ktoré ho vozí po Paríži a jeho okolí.
Je ako svedomitý nájomný vrah, pohybuje sa od jednej akcie k druhej. Prenasleduje krásne gesto, tajomnú hnaciu silu, ženy a duchov z predošlých životov.
Ale kde je jeho skutočný domov, jeho rodina, kde môže spočinúť?
From dawn to dusk, a few hours in the life of Monsieur Oscar, a shadowy character who journeys from one life to the next. He is, in turn, captain of industry,
assassin, beggar, monster, family man... He seems to be playing roles, plunging
headlong into each part – but where are the cameras? Monsieur Oscar is alone,
accompanied only by Céline, the slender blonde woman behind the wheel of
the vast engine that transports him through and around Paris. He’s like a conscientious assassin moving from hit to hit. He is in pursuit of the beautiful
gesture, the mysterious driving force, the women and the ghosts of past lives.
But where is his true home, his family, his rest?
Caraxov celovečerný debut je výrazne ovplyvnený francúzskou novou
vlnou. Film uvádza na scénu postavu Alexa, s ktorou sa (v rôznych obmenách) stretneme ešte v nasledujúcich dvoch Caraxových filmoch. Alex sa
poneviera nočnými ulicami, až skončí na čudesnom „večierku“, kde stretne
Mireille... Carax v tomto filme ustanovil jednu zo svojich ústredných tém –
šialenú lásku (l’amour fou) a nadviazal kľúčovú spoluprácu v rámci raného
obdobia svojej tvorby s hereckým predstaviteľom Alexa, Denisom Lavantom. Film je nakrútený na čiernobiely materiál a kameraman Jean-Yves Escoffier v ňom vytvára pozoruhodné hry kontrastov, svetla a tieňa.
Carax’s feature debut is influenced noticeably by the French New Wave. The film
introduces the character of Alex, whom we (in several variations) meet in Carax’s two later films. Alex wanders around nighttime streets until he ends up at
a strange “party“ where he meets Mireille... In this film, Carax established one of
his main themes (l’amour fou – crazy love) and initiated a crucial cooperation
in the early period of his filmmaking career with actor Denis Lavant (as Alex).
The film is shot in black and white. Cinematographer Jean-Yves Escoffier shows
his remarkable talent as he plays with contrast, light and shadow.
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
44
HOLY MOTORS
HOLY MOTORS
45
POLA X
POLA X
LES AMANTS DU PONT-NEUF; FR, 1991, 121 min.
Institut français
POLA X; FR, 1999, 130 min.
Pathé distribution
Réžia/Director: Leos Carax | Scenár/Screenplay: Leos Carax | Kamera/Cinematography: Jean-Yves Escoffier | Strih/Editing: Nelly Quettier | Hrajú/Cast: Juliette
Binoche, Denis Lavant, Klaus-Michael Gruber
Réžia/Director: Leos Carax | Scenár/Screenplay: Leos Carax, Lauren
Sedofsky, Jean-Pol Fargeau | Kamera/Cinematography: Eric Gautier | Strih/
Editing: Nelly Quettier | Hudba/Music: Scott Walker | Hrajú/Cast: Guillaume
Depardieu, Katerina Golubeva, Catherine Deneuve, Delphine
Chuillot
46
Alex žije na legendárnom parížskom moste. Jeho „susedom“ je Hans. Jedného dňa na most zavíta slepnúca Michèle a obráti dvom bezdomovcom
život naruby... Tretí Caraxov celovečerný film sprevádzalo množstvo problémov pri nakrúcaní, dokonca hrozilo, že nebude dokončený. Po viacerých
prerušeniach (okrem iného bolo treba postaviť vernú repliku mosta) sa
však film predsa len dokončil. Kvôli všetkým úskaliam sa film mimoriadne
predražil. Výsledkom je však pôsobivý ľúbostný príbeh dvoch „nepravdepodobných“ jedincov v bravúrnom hereckom podaní Denisa Lavanta a Juliette Binoche.
Alex lives on a legendary bridge in Paris. Hans is his “neighbour“. One day
Michèle, a girl who is slowly losing her eyesight, arrives and turns both homeless men’s lives upside down. The shooting of Carax‘s third feature film faced
many difficulties, at one point even the threat of having to leave the movie unfinished. After numerous interruptions (e. g. they had to build a genuine replica
of the bridge), the film was finally completed. Due to all the production hold-ups, the film highly exceeded its original budget. But the result is an impressive
love story of two “improbable“ individuals in the incandescent performances
by Denis Lavant and Juliette Binoche.
Ocenenia / Awards:
Európske filmové ceny 1992 – Najlepšia herečka, kamera, strih
European Film Awards 1992 – Best Actress, Cinematography, Editing
Pierre žije v rozľahlom vidieckom sídle so svojou matkou Marie a pripravuje sa na svadbu s Lucie. Pierre je spisovateľ a román, ktorý anonymne
vydal, je mimoriadne úspešný. Jedného dňa do jeho života vstúpi Isabelle
(podľa akcentu je zrejmé, že nie je Francúzka). Pierre sa kvôli nej odsťahuje
do zvláštnej komunity v Paríži a zruší plánovanú svadbu s Lucie. Isabelle
však skrýva nejedno temné tajomstvo. Okrem toho Pierre neustále zápasí s druhým románom. Snaží sa, ako vo svojom románe tak aj v živote,
dopátrať pravdy...
Pierre lives in a spacious country residence with his mother Marie. Pierre, who
is about to marry Lucie, is a novelist and his novel, published anonymously,
enjoys great success. One day he meets Isabelle, who speaks with an accent,
which makes it obvious that she isn‘t French. Under her influence, Pierre moves
into a strange community in Paris and cancels the planned wedding with Lucie. However, Isabelle hides many secrets. Moreover, Pierre struggles with his
second novel. Both in life and in his novel, he searches for the truth.
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
MILENCI Z PONT-NEUF
THE LOVERS ON THE BRIDGE
47
ZLÁ KRV
THE NIGHT IS YOUNG
TOKYO!; FR/JP/DE/KR, 2008, 110 min.
Continental Film
MAUVAIS SANG; FR, 1986, 114 min.
Films distribution SAS
Réžia/Director: Joon-ho Bong, Michel Gondry, Leos Carax | Scenár/Screenplay: Joon-ho Bong, Michel Gondry, Leos Carax | Kamera/Cinematography:
Jun Fukumoto, Masami Inomoto, Caroline Champetier | Strih/
Editing: Nelly Quettier | Hudba/Music: Étienne Charry, Byung-woo Lee |
Hrajú/Cast: Satoshi Tsumabuki, Yû Aoi, Teruyuki Kagawa, Ayumi Ito,
Julie Dreyfus, Denis Lavant, Naoto Takenaka
Réžia/Director: Leos Carax | Scenár/Screenplay: Leos Carax | Kamera/Cinematography: Jean-Yves Escoffier | Strih/Editing: Nelly Quettier | Hudba/Music:
Benjamin Britten, Sergej Prokofiev | Hrajú/Cast: Michel Piccoli,
Denis Lavant, Juliette Binoche, Hans Meyer, Julie Delpy, Carroll
Brooks
Interior Design – Surrealistická bájka mladého páru, ktorý sa prisťahoval
do Tokia, aby našiel svoju budúcnosť. Chlapcove ambície sú jasné – chce
nakrúcať filmy. Dievča sa pretĺka bez kontroly nad svojím životom. Obaja sa
pomaly potápajú do obrovského veľkomesta...
Merde – Záhadný muž šíri svojimi iracionálnymi a provokatívnymi činmi
paniku v uliciach Tokia. „Netvor kanálov“, ako ho označujú médiá, vyvolal
vlnu odporu...
Shaking Tokyo – Hrdinom príbehu je Hikikomori. Ako mnoho iných Japoncov, aj on sa rozhodol zrušiť kontakt s vonkajším svetom. Keď však v jeho
byte omdlie dievča, ktoré mu prinieslo pizzu, stane sa niečo neuveriteľné
– zamiluje sa. Dokáže prekročiť hranicu, ktorá ho delí od okolitého sveta?
Interior Design – A surreal fable of a young couple who moved to Tokyo to
find their future. The boy’s ambition is clear – he wants to make films. The girl
scrapes along without taking control over her life. Slowly, they both sink into
this gigantic metropolis...
Merde – Through his irrational and provocative actions, a mysterious man
spreads panic in the streets of Tokyo. The ”sewer monster”, as the media have
labelled him, is facing a wave of resistance...
Shaking Tokyo – The main protagonist of the story is Hikikomori, who follows
the example of many other Japanese in cutting all ties with the outside world.
When one day a young pizza delivery girl faints in his flat, something incredible
happens – he falls in love. Can he cross the line which separates him from the
outer world?
Marc a Hans dlžia peniaze Američanke. Na to, aby splatili svoje dlhy, plánujú
ukradnúť a predať sérum na vírus, ktorý vyčíňa v Paríži a usmrcuje milencov.
Marc sa kedysi poznal s Alexovým otcom a osloví ho, aby pre nich ukradol sérum, vraj je na to dostatočne šikovný. Alex sa však zaľúbi do Anny, Marcovej
milenky, hoci má románik s Lise... Zlá krv je mimoriadne živelný, energický
a v mnohých ohľadoch zábavný film, v ktorom Carax mieša milostnú príbehovú
líniu (preňho typická l’amour fou) s kriminálnou.
Marc and Hans owe money to an American woman. In order to pay their debts,
they want to steal and sell a serum for a virus which has spread around Paris
killing lovers. Marc used to know Alex’ father and asks him to steal the serum,
trusting him to be skillful enough for the task. Although he is romatically involved with Lise, Alex falls in love with Marc’s mistress... The Night is Young is
an exceptionally spontaneous, energetic and in many ways entertaining film,
in which Carax blends romance (his characteristic theme of l’amour fou) with
crime elements.
Ocenenia / Awards:
MFF Berlinale 1987 – Cena Alfréda Bauera, Cena C.I.C.A.E. – Zvláštne uznanie, nominácia na Zlatého medveďa
Cena Louisa Delluca 1986
Berlinale IFF 1987 – Alfred Bauer Award, C.I.C.A.E. Award – Honorable Mention, nominated for the Golden Berlin Bear
Prix Louis Delluc 1986
REŠPEKT – LEOS CARAX
RESPECT – LEOS CARAX
48
TOKIO!
TOKYO!
49
DOKMA: MLADÍ A POLITIKA
DOCMA: YOUNG & POLITICS
Ak sa nebudete zaujímať o politiku, začne sa politika zaujímať o vás. Štyri
výnimočné dokumenty prinášajú príbehy mladých ľudí, ktorí sa o politiku
nielen zaujímajú, ale ju chcú aj zmeniť.
50
DOKMA: MLADÍ A POLITIKA
DOCMA: YOUNG & POLITICS
If you don‘t care about politics, politics will start caring about you. Four exceptional documentaries bring stories of young people who not only care about
politics but they even want to change it.
Vladimír Štric
51
PUNK V AFRIKE
PUNK IN AFRICA
B ´NEI DODIM LA´NESHEK; IL, 2011, 58 min.
Rise and Shine World Sales
PUNK IN AFRICA; ZA/CS, 2011, 80 min.
Rise and Shine World Sales
Réžia/Director: Naomi Levari | Scenár/Screenplay: Naomi Levari, Saar Yogev
| Kamera/Cinematography: Yoram Millo, Yoav Kosh, Naomi Levari | Strih/
Editing: Tali Halter Shankar
Réžia/Director: Keith Jones, Deon Maas | Scenár/Screenplay: Keith Jones,
Deon Maas | Kamera/Cinematography: Gary Keith Griffin | Strih/Editing:
Endrew Wills | Hudba/Music: rôzni/various
DOKMA:
MLADÍ A POLITIKA
DOCMA:
YOUNG & POLITICS
AMEER DOSTAL PUŠKU
AMEER GOT HIS GUN
53
52
Ameer je výnimkou v systéme povinnej vojenskej služby v Izraeli, pretože
jeho zaradenie by mohlo ohroziť štátnu bezpečnosť. Ameer je izraelský
štátny občan a arabský moslim. Ale Ameer sa rozhodol nastúpiť do služby
ako dobrovoľník. Verí, že toto by mohla byť cesta k rovnoprávnosti. Izraelskí
Židia ho považujú za nepriateľa, Arabi za zradcu. Ale Ameer chce byť oboje:
hrdý Arab a zároveň nadšený občan Izraela.
Ameer is exempt from the mandatory military service in Israel under the assumption that his enlistment may endanger Israel´s security: Ameer is an Israeli
citizen – and a Muslim Arab. But Ameer has decided to volunteer, he believes
that this is the way to equality. Israeli Jews consider him as an enemy, Arabs
consider him a traitor. But Ameer wishes to be both: a proud Arab and an enthusiastic Israeli.
Ocenenia / Awards:
Medzinárodný festival audiovizuálnych programov Biarritz 2012 – Veľká cena FIPA
Biarritz International Festival of Audiovisual Programming 2012 – Golden FIPA
Tri akordy, tri krajiny, jedna revolúcia... nevyrozprávaný príbeh. Od svojich koreňov v undergroundovej rockovej hudbe na začiatku 70. rokov
minulého storočia v Johannesburgu, keď po povstaní v Sowete vznikali
multi-rasové punkové kapely, cez militantné, proti apartheidu orientované
a post-punkové skupiny 80. rokov, až po vznik ska kapiel v Kapskom meste
v rokoch deväťdesiatych. Z tohto dedičstva dodnes čerpajú nové generácie
kapiel.
Three chords, three countries, one revolution... an untold story. From its roots in
the underground rock music in early 1970´s Johannesburg, multi-racial punk
bands formed in the wake of Soweto Uprising, militant anti-apartheid hardcore and post-punk bands of the 1980´s to the rise of ska bands which sprang
up from Cape Town in the 1990´s. Today, an emerging generation of bands
continue to draw on this legacy.
VEĽVYSLANEC
THE AMBASSADOR
PUTINS KYS; DK, 2011, 85 min.
Danish Film Institute
AMBASSADØREN; DK/FI/SE, 2011, 94 min.
Danish Film Institute
Réžia/Director: Lise Birk Pedersen | Scenár/Screenplay: Lise Birk Pedersen
Kamera/Cinematography: Lars Skree | Strih/Editing: Janus Billeskov Jansen,
Steen Johannessen
Réžia/Director: Mads Brügger | Scenár/Screenplay: Maja Jul Larsen, Mads
Brügger | Kamera/Cinematography: Johan Stahl Winthereik | Strih/Editing:
Carsted Søsted, Kimmo Taavila, Leif Axel Kjeldsen | Hudba/Music: Tin
Soheili, Niklas Schak | Účinkujú/Cast: Mads Brügger, Eva Jakobsen
54
Vzácny pohľad do podstaty ruskej demokracie „putinovského štýlu”.
Stretávame sa s Mášou, hovorkyňou hnutia Naši – mládežnickej politickej
organizácie podporujúcej súčasný ruský politický systém. Náplňou ich
práce je však aj zabraňovať politickej opozícii v šírení svojich názorov medzi
Rusmi. Počas prípravy na voľby Máša po prvýkrát začína pochybovať o svojej úlohe v tomto hnutí.
Čo sa stane, keď si veľmi biely Európan kúpi diplomatický titul, ktorý
z neho doslova cez noc spraví afrického diplomata – rovno v srdci jednej
z najskrachovanejších stredoafrických krajín? Tragická komédia rúcajúca
hranice žánru hovorí o bizarnom a skrytom svete africkej diplomacie, kde
gin a tonic tečú potokom každý deň, kde si pašeráci diamantov a skorumpovaní politici užívajú slobodu plnými dúškami.
A rare insight into the core of Russian democracy “Putin-style”. We meet Masha, 19, who has become a spokesperson for Nashi, a political youth organisation working to support the current political system. Their agenda, however,
is also to keep the political opposition from spreading their views among the
Russians. When Masha is up for election, she starts questioning her role in the
Nashi movement for the first time.
What happens when a very white European man buys a diplomatic title, which
turns him into an African diplomat overnight – right in the middle of one of
Central Africa’s most struggling nations? A genre-breaking and tragic comedy
about the bizarre and hidden world of African diplomacy, where gin and tonics
flow on a daily basis and diamond hustlers and corrupt politicians run free.
DOKMA:
MLADÍ A POLITIKA
DOCMA:
YOUNG & POLITICS
PUTINOV BOZK
PUTIN´S KISS
55
FRANCÚZSKY FILM NOIR: POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR: POETICS OF CRIME
The Institut français is the government agency for the promotion of French culture
P E RFO RMIN G ARTS / VISUAL ARTS / ARC HIT ECT URE
CI NE MA / BOO K S / KNOWLEDGES PROM OT ION
FRE N CH LAN GUAGE / RESIDENCY PROGRAMS
CULT URAL SEASONS
© Getty images
abroad, under the supervision of the Ministry of Foreign and European Affairs. It helps spread France’s
influence abroad in a spirit of sharing and partnership, working to promote cultural and linguistic
diversity. The Institut français also complements the role of UniFrance Films in promoting French
patrimonial cinema, the non-commercial screening of recent films, and showcasing its professionals.
The Institut français supports world cinema through the “Cinémas du Monde” pavilion at the Cannes
Film Festival, the Cinémathèque Afrique, and « Aide aux cinémas du monde » for the funding of films,
which the Institut français manages alongside the National Centre for Cinematography and the Moving Image.
The Institut français is the governmental agency for the promotion of French culture abroad, under the
supervision of the Ministry of Foreign and European Affairs. www.institutfrancais.com
57
58
FRANCÚZSKY FILM NOIR: POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR: POETICS OF CRIME
Sekcia predstavuje osem filmov nakrútených v rokoch 1954 – 1981.
Rôznorodosť prezentovaných filmov umožňuje divákom spoznať rôzne
prístupy k noirovému žánru, ale aj tematické motívy a kľúčových hercov
a režisérov.
FRANCÚZSKY FILM NOIR: POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR: POETICS OF CRIME
The section presents eight films made between 1954 and 1981. The variety of presented films enables its audience to become familiar with various approaches to
the genre, thematic motives, its key actors and directors.
Nesiahajte na prachy a Bob hazardér sú piliermi francúzskej odnože tzv. caper
filmu, teda filmu o lúpeži. Oba vznikli v polovici 50. rokov a ovplyvnili nastupujúcu generáciu mladých režisérov pod hlavičkou novej vlny. Jej „prológom“ bol
v istom zmysle film Louisa Malla Výťah na popravisko, ktorý zaujme okrem iného
vynikajúcim soundtrackom od Milesa Davisa. V našom výbere sa okrem Boba
hazardéra ocitli ďalšie dva filmy Jeana-Pierra Melvilla, ktorý sa stal špecialistom
na filmy s noirovými motívmi – Udavač a Osudový kruh. Už spomínaná nová
vlna je (nepriamo) zastúpená filmom Jeana-Luca Godarda Alphaville, ktorý
pozoruhodným spôsobom mieša prvky filmu noir so sci-fi. Prechod k farbe,
signalizovaný už Osudovým kruhom (Melville sám hovoril, že chcel nakrútiť
„čiernobiely film vo farbe“) završujú Čierna séria Alaina Corneaua a Čistka Bertranda Taverniera. Oba filmy z prelomu 70. a 80. rokov sú adaptáciami románov
amerického pulpového spisovateľa Jima Thompsona, ktoré vo francúzskych
prekladoch vyšli v legendárnej Série Noire (edícia vydavateľstva Gallimard zameraná na kriminálne romány založená v roku 1945 Marcelom Duhamelom).
Hands off the Loot! and Bob le Flambeur are the cornerstones of French so-called caper films, i.e. heist films. Both were made in the mid-1950s and influenced
a whole generation of young directors later labelled as The New Wave. Its prologue, in a certain sense, was a film by Luis Malle, Elevator to the Gallows, which is
remarkable for more reasons in addition to its exceptional soundtrack by Miles
Davis. Apart from Bob le Flambeur, our selection consists of other two films by
Jean-Pierre Melville who became a specialist in the films with noire motives – Le
Doulos and The Red Circle. The already mentioned French New Wave is (indirectly)
represented by Jean-Luc Godard’s Alphaville, who remarkably mixes film noir elements with sci-fi. Transition to colour, signalled already with The Red Circle (Melville
himself mentioned that he had wanted to make a “black and white film in colour“)
is concluded with Série Noir by Alain Corneau and Coup de Torchon by Bertrand
Tavernier. Both films, made at the turn of the 1970s and1980s, are adaptations of
the novels by American pulp fiction writer Jim Thompson, which were published in
French translations within the legendary Série Noire (an edition of the Gallimard
publishing house focused on crime novels, founded in 1945 by Marcel Duhamel).
Sekcia Francúzsky film noir – poetika zločinu vznikla vďaka podpore a v spolupráci s Institut français v Paríži a Francúzskym inštitútom na Slovensku.
Poďakovanie patrí najmä pani Christine Houard a pánovi Milošovi Stankovianskemu.
The section French Film Noir: Poetics of Crime was compiled thanks to the generous support and cooperation of Institut français in Paris and The French Institute in Slovakia. Our sincere gratitude belongs to Mrs. Christine Houard and
Mr. Miloš Stankoviansky.
Michal Michalovič
59
Partner Sekcie
Section Partner
FRANCÚZSKY INŠTITÚT A FILM
Francúzsky inštitút, operátor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pre zahraničné kultúrne aktivity Francúzska, rozvíja
projekty na podporu umeleckej výmeny, šírenia francúzskeho jazyka, knižnej kultúry a vedomostí. V oblasti filmu, Francúzsky inštitút
pomáha doplňujúcim spôsobom inštitúcii UniFrance films pri propagácii
diel francúzskeho filmového dedičstva, nekomerčnej distribúcii diel z
najnovšej tvorby a posilňovaní pozície jej významných predstaviteľov.
ALPHAVILLE
ALPHAVILLE
ALPHAVILLE, UNE ETRANGE AVENTURE DE LEMMY CAUTION;
FR, 1965, 99 min., Institut français
Réžia/Director: Jean-Luc Godard | Scenár/Screenplay: Jean-Luc Godard
Kamera/Cinematography: Raoul Coutard | Strih/Editing: Agnès Guillemot
Hudba/Music: Paul Misraki | Hrajú/Cast: Eddie Constantine, Anna Karina,
Akim Tamiroff, Valérie Boisgel, Jean-Louis Comolli
Francúzsky inštitút sa tiež podieľa na podpore svetovej kinematografie
prostredníctvom Pavilónu “Les Cinémas du Monde” v Cannes, Cinémathèque Afrique (Filmotéka Afrika) a Fond Sud Cinéma, ktoré manažuje
spolu s Národným centrom pre kinematografiu a animovaný obraz.
L’INSTITUT FRANÇAIS ET LE CINÉMA
L’Institut français, opérateur du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pour l’action culturelle extérieure de la France, développe des projets en
faveur de la promotion des échanges artistiques, de la diffusion de la langue
française, des livres et des savoirs. Dans le domaine du cinéma, l’Institut français contribue, de façon complémentaire à UniFrance Films, à la promotion des
œuvres du patrimoine cinématographique français, à la diffusion non commerciale des œuvres de création récente et à la mise en valeur de ses figures
marquantes.
L’Institut français contribue également à la promotion des cinémas du monde
à travers le Pavillon “Les Cinémas du Monde” à Cannes, la Cinémathèque Afrique et le Fonds Sud Cinéma dont il assure le Secrétariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée.
INSTITUT FRANÇAIS AND CINEMA
Institut français is an agency of the Ministry of Foreign and European Affairs
with responsibility for cultural activity outside France. It works to promote artistic exchange and dissemination of the French language, books and knowledge. Institut Français also complements the role of UniFrance Films in promoting French patrimonial cinema, the non-commercial screening of recent
films, and showcasing its professionals.
Also, Institut français supports world cinema through the “Cinémas du Monde”
pavilion at the Cannes Film Festival, the Cinémathèque Afrique, and Fonds Sud
Cinéma for the funding of films, which Institut français manages alongside the
National Centre for Cinema and the Moving Image.
www.institutfrancais.com
Lemmy Caution prichádza do mesta Alphaville ako Ivan Johnson, reportér
novín Figaro-Pravda, s cieľom poraziť tyranskú nadvládu Alphy 60. Zoznámi
sa s Natašou von Braun a aj s jej pomocou postupne spoznáva svojské zákonitosti tohto mesta. Všetko je tu podriadené prísnym logickým pravidlám
(jedno z nich napríklad ustanovuje zákaz plakať pri úmrtí blízkeho človeka)
a zo slovníka sa pomaly, ale iste vytrácajú slová ako láska... Alphaville, film na
pomedzí sci-fi a filmu noir, je vášnivou úvahou nielen o povahe kinematografických žánrov, ale najmä o svete, kde sa „racionalita“ a „logika“ chopili
moci a vytvorili totalitný režim, ktorý potláča akékoľvek prejavy emócií.
Lemmy Caution arrives in the city of Alphaville as Ivan Johnson, an undercover
Figaro-Pravda news reporter, in order to overthrow the tyrannical hegemony
of Alpha 60. He meets Natascha von Braun and with her help, he gradually
becomes familiar with the peculiar operation of the city. Everything is subordinated to strict logical rules (one of them puts a ban on crying when a close
person dies). Words like love are slowly but surely dropping out of human vocabulary... Alphaville, a film on the border of sci-fi and film noir, is a passionate contemplation not only on the nature of film genres but mostly on a world
where “rationality“ and “logic“ have seized power thus creating a totalitarian
regime suppressing every expression of emotions.
Ocenenia / Awards:
MFF Berlinale 1965 – Zlatý medveď
Berlinale IFF 1965 – Golden Berlin Bear
FRANCÚZSKY FILM NOIR:
POETIKA ZLOČINU
60
61
ČIERNA SÉRIA
SÉRIE NOIRE
BOB LE FLAMBEUR; FR, 1956, 102 min.
Institut français
SÉRIE NOIRE; FR, 1979, 111 min.
práva/rights: Tamasa Distribution
kópia/print: Institut français
Réžia/Director: Jean-Pierre Melville | Scenár/Screenplay: Jean-Pierre Melville | Kamera/Cinematography: Henri Decae | Strih/Editing: Monique Bonnot
| Hudba/Music: Eddie Barclay, Jo Boyer | Hrajú/Cast: Roger Duchesne,
Daniel Cauchy, Guy Decomble, Isabel Corey, André Garet,
Claude Cerval, Colette Fleury
Bob je legendou Montmartru, hoci už nie je práve najmladší. Poneviera
sa po tamojších kaviarňach a nočných kluboch, nemá ďaleko k hazardným hrám. Jeho chránencom je Paulo. Raz prehrá všetko v kasíne v Deauville. Od priateľa Rogera sa dozvie o ohromnom balíku peňazí, ktorý sa
má nachádzať v sejfe.. Bob a Roger naplánujú lúpež. Má to byť posledný
džob pred „odchodom do dôchodku“... Bob hazardér je spolu s Bitkou medzi
mužmi Julesa Dassina jedným z pilierov francúzskej odnože caper filmu
50. rokov.
Although past his prime, Bob is still a legend of Montmartre. He wanders
around local cafés and nightclubs. He is no stranger to gambling. Paulo is his
protégé. After having lost all his fortune in a Deauville casino, Bob´s friend Roger informs him about a huge amount of money, which is supposed to be in
a safe. Bob and Roger plan a heist. It’s going to be the last job before “retirement“. Together with Rififi by Jules Dassin, Bob le Flambeur is one of the cornerstones of French caper films of the 1950s.
Réžia/Director: Alain Corneau | Scenár/Screenplay: Alain Corneau | Kamera/
Cinematography: Pierre-William Glenn | Strih/Editing: Thierry Derocles
| Hrajú/Cast: Patrick Dewaere, Myriam Boyer, Marie Trintignant,
Bernard Blier, Jeanne Herviale, Andreas Katsulas
Franck „Puppy“ Poupart je podomový predavač. Jedného dňa pri blúdení
bezútešnými predmestiami Paríža narazí na „tetku“, ktorá neváha ako odplatu za tovar ponúknuť služby svojej netere Mony. Franck spočiatku odoláva
zvodom mladej lolitky, no toto stretnutie vnesie do jeho už aj tak nie práve
najusporiadanejšieho života ešte väčší chaos... V hlavnej úlohe adaptácie
románu Jima Thompsona sa predstavil maniakálny Patrick Dewaere a film
stojí práve na jeho hereckom výkone.
Franck “Puppy“ Poupart is a door-to-door salesman. One day, wandering
around desolate suburbs of Paris, he comes across an “auntie“ who doesn‘t
think twice when offering her niece Mona as a means of payment for goods
and services she receives. Initially, Frank is resistant to little Lolita’s temptations,
but this fateful encounter brings even greater chaos to his already messy life...
Maniacal Patrick Dewaere plays the lead in this adaptation of Jim Thompson‘s
novel, which is practicaly his one-man show.
FRANCÚZSKY FILM NOIR:
POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR:
POETICS OF CRIME
62
BOB HAZARDÉR
BOB LE FLAMBEUR
63
NESIAHAJTE NA PRACHY
HANDS OFF THE LOOT!
COUP DE TORCHON; FR, 1981, 123 min.
Institut français
TOUCHEZ PAS AU GRISBI; FR, 1954, 96 min.
Institut français
Réžia/Director: Bertrand Tavernier | Scenár/Screenplay: Jean Aurenche,
Bertrand Tavernier | Kamera/Cinematography: Pierre-William Glenn
Strih/Editing: Armand Psenny | Hudba/Music: Philippe Sarde | Hrajú/Cast:
Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle, Stéphane Audran, Eddy Mitchell, Guy Marchand
Réžia/Director: Jacques Becker | Scenár/Screenplay: Jacques Becker, Albert
Simonin, Maurice Griffe | Kamera/Cinematography: Pierre Montazei | Strih/
Editing: Marguerite Renoir | Hudba/Music: Jean Wiener | Hrajú/Cast: Jean
Gabin, René Dary, Dora Doll, Jeanne Moreau, Lino Ventura
Lucien Cordier je policajt vo francúzskej západnej Afrike v predvečer druhej
svetovej vojny. V mestečku s počtom obyvateľov 1 280 sa toho príliš veľa
nedeje. Lucien je terčom posmechu, doberá si ho jeho žena aj nadriadení.
Jedného dňa má toho dosť a podujme sa „vyčistiť“ prostredie, v ktorom sa
pohybuje... Bertrand Tavernier s Jeanom Aurencheom presunuli dej románu
Jima Thompsona Pop. 1280 do celkom iného prostredia a doby, ponechali
však základnú dejovú kostru o policajtovi, ktorý vezme spravodlivosť do
vlastných rúk a stáva sa sudcom a katom zároveň.
Starnúci Max dúfal, že po poslednej lúpeži sa dočká zaslúženého odpočinku.
Jeho kamarát Riton sa však preriekne pred tanečníčkou Josy a Max sa musí
vysporiadať s novou situáciou. Do hry sa totiž vmiešal rivalský gang...
V Beckerovom filme excelujú Jean Gabin a Lino Ventura. Pre Gabina, ktorý
sa preslávil najmä vo filmoch tzv. poetického realizmu (Nábrežie hmiel, Deň
začína) v 30. rokoch, bol film Nesiahajte na prachy akýmsi začiatkom druhej
kariéry. V snímke sa predstavila aj mladá Jeanne Moreau, ktorá len o tri
neskôr zažiarila naplno v Mallovom Výťahu na popravisko.
The eve of World War II. Lucien Cordier is a policeman in French West Africa.
There isn‘t much going on in this town of 1,280 citizens. Lucien is a laughing
stock, mocked by his wife and superiors. Enough is enough and one day, he
decides to “clean“ the environment he lives in... Bertrand Tavernier and Jean
Aurenche moved the plot of Jim Thompson’s novel Pop. 1,280 to a completely
different time and place. However, they kept the basic plotline about a policeman who takes justice into his own hands and becomes judge and executioner
in one.
Ageing, world-weary Max hoped that after his last robbery, he would withdraw
to well-deserved retirement. However, when his friend Riton spills the beans
in front of a dancer, Josy, Max has to deal with a completely new situation.
A rival gang has got mixed up in the game. Gabin and Ventura shine in the
Becker’s film. In Hands off the Loot!, Gabin’s acting career got a second wind
after having been famous for his roles in so-called poetic realism films of the
1930s (Port of Shadows, Daybreak). The film introduced young actress Jeanne
Moreau and only three years later, she confirmed her acting talents in Elevator
to the Gallows by Louis Malle.
FRANCÚZSKY FILM NOIR:
POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR:
POETICS OF CRIME
64
ČISTKA
COUP DE TORCHON
65
UDAVAČ
LE DOULOS
LE CERCLE ROUGE; FR/IT, 1970, 140 min.
Institut français
LE DOULOS; FR/IT, 1963, 108 min.
Institut français
Réžia/Director: Jean-Pierre Melville | Scenár/Screenplay: Jean-Pierre
Melville | Kamera/Cinematography: Henri Decae | Strih/Editing: Marie-Sophie
Dubus | Hudba/Music: Eric De Marsan | Hrajú/Cast: Alain Delon, Bourvil,
Gian Maria Volonté, Paul Crauchet, Paul Amiot
Réžia/Director: Jean-Pierre Melville | Scenár/Screenplay: Jean-Pierre Melville | Kamera/Cinematography: Nicolas Hayer | Strih/Editing: Monique Bonnot, Michèle Boehm | Hudba/Music: Paul Misraki, Jacques Loussier
Hrajú/Cast: Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly,
René Lefevre, Marcel Cuvelier, Aimé de March
Troch mužov vedie osudový kruh priamo do náruče smrti. Corey sa po
prepustení z väzenia vracia za svojím dievčaťom, ktoré ale medzitým dalo
prednosť jeho parťákovi. Náhoda ho zvedie dohromady so zločincom na
úteku, Vogelom, a bývalým policajtom Jansenom. Spoločne vylúpia klenotníctvo. Jednoduchý úspech ich povzbudí, a preto začnú hľadať ďalší objekt... Ide o druhú režijno-hereckú spoluprácu Jeana-Pierra Mellvilla a Alaina Delona (prvou bol Samuraj z roku 1967). Melville v tomto filme zároveň
v scéne lúpeže klenotníctva odkazuje na legendárnu Dassinovu Ruvačku
medzi mužmi.
Fate inevitably leads three men straight into the arms of death. After his release
from prison, Corey returns home to his girl, who, in the meantime, switched him
for his partner. A coincidence brings him together with an escaped convict, Vogel, and an ex-policeman, Jansen. Together they rob a jewelry shop. The easy
success encourages them to look for another target... The film is a second director-actor pairing of Jean-Pierre Mellville and Alain Delon (the first one was
Samurai made in 1967). With his scene of robbery, Melville makes direct reference to Dassin‘s Rififi.
Maurice Faugel po prepustení z väzenia a následnom splatení starých dlhov naplánuje lúpež, pri ktorej jeho partnera Rémyho zabijú, Maurice sa
zraní a následne ho zatkne polícia. Maurice podozrieva zo zrady Siliena
a vo väzení plánuje pomstu. Zistí však, že v skutočnosti ho zradila jeho
priateľka Thérèse... V tomto filme Melville adaptoval rovnomenný román
Pierra Lesoua vydaný v edícii Série Noire. Film videlo vo Francúzsku v dobe
pôvodného uvedenia takmer 1,5 milióna divákov, v tej dobe išlo o druhý
najúspešnejší Melvillov film (hneď za snímkou Leon Morin, kňaz).
After his release from prison and paying off his debts, Maurice Faugel plans
a heist. It goes wrong and his partner Remy is killed. Maurice himself is wounded and imprisoned. He suspects Silien of betrayal and while back in prison, he
plans a revenge. However, he finds out that he was betrayed by his girlfriend...
The film is Melville’s adaptation of the Pierre Lesou novel of the same name
published within the Série Noire edition. When the film first opened in France,
the audiences counting almost 1.5 million people made it the second most successful Melville’s film at that time (after Leon Morin, Priest).
FRANCÚZSKY FILM NOIR:
POETIKA ZLOČINU
FRENCH FILM NOIR:
POETICS OF CRIME
66
OSUDOVÝ KRUH
THE RED CIRCLE
67
FRENCH FILM NOIR:
POETICS OF CRIME
68
VÝŤAH NA POPRAVISKO
ELEVATOR TO THE GALLOWS
ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD; FR, 1957, 92 min.
Institut français
Réžia/Director: Louis Malle | Scenár/Screenplay: Noël Calef, Roger Nimier,
Louis Malle | Kamera/Cinematography: Henri Decae | Strih/Editing: Léonide
Azar | Hudba/Music: Miles Davis | Hrajú/Cast: Jeanne Moreau, Maurice
Ronet, Georges Poujouly, Yori Bertin, Jean Wall, Ivan Petrovich,
Lino Ventura
Florence Carala je manželkou majetného podnikateľa Simona Caralu. Julien je Florencin manžel a zároveň Simonov podriadený. Milenci spoločne
naplánujú Simonovu vraždu, ktorej vykonávateľom má byť sám Julien.
Všetko prebieha podľa plánu až do chvíle, keď sa im postaví do cesty osud.
Julien, v snahe odstrániť zabudnutý usvedčujúci dôkaz z miesta činu, ostane uväznený v kabínke výťahu... Celovečerný debut Louisa Malla stavia na
pôsobivej atmosfére utváranej krásnymi obrazmi Paríža, hereckými výkonmi (v úlohe Florence žiari Jeanne Moreau) a v neposlednom rade vynikajúcim hudobným sprievodom Milesa Davisa.
Florence Carala is the wife of a wealthy businessman, Simon Carala. Julien is
her lover and at the same time Simon’s employee. Florence and Julien make a
plan for Julien to murder Simon. Everything goes according to plan until fate
stands in the way. When Julien wants to remove a piece of evidence he had left
at the crime scene, he gets stuck in an elevator... Louise Malle´s feature debut
builds the film on an impressive atmosphere created by beautiful images of
Paris, actors‘ performances (Jeanne Moreau stands out in the role of Florence)
and last but not least on its extraordinary original score by Miles Davis.
Ocenenia / Awards:
Cena Louisa Delluca 1957
Prix Louis Delluc 1957
ZA HRANICOU KULTU: WESTERN INAK
CULT & BEYOND: OTHER WESTERN
69
70
ZA HRANICOU KULTU: WESTERN INAK
CULT & BEYOND: OTHER WESTERN
Western... Široké pláne amerického divokého západu. Novovznikajúce
usadlosti v prérii. Karmínovočervený západ slnka. Kone. Fúzy a brada.
Statoční, osamelí kovboji. Fazuľa na panvici a kolty zavesené prekliato
nízko. Neľútostné prestrelky s dobrým koncom. Ozajstní, vetrom ošľahaní
hrdinovia na strane dobra. Človek človeku kojotom. Česť a spravodlivosť
nadovšetko...
Od roku 1903, keď vo Veľkej vlakovej lúpeži Edwina S. Portera po prvý
krát z plátna na zdesené publikum namieril bandita a vystrelil, pretieklo
v Mississippi veľa krvi. Odvtedy si v tomto, v počiatkoch výsostne americkom, žánri konské kopytá vyšľapali cesty v mnohých kútoch sveta. Aj
mimo neho. Svedčia o tom spaghetti westerny (Taliansko), paella westerny
(Španielsko), kiwi westerny (Nový Zéland), osterny (východná Európa), curry
westerny (India) či kimchi westerny (Južná Kórea). Ani miešanie so sci-fi či
hororom westernu nie je cudzie. Nehovoriac o halucinogénnych acid westernoch. Krtko. Hrdinovia divokého západu, tak ako hodnoty spoločnosti, sa
v priebehu dekád menili. Od archetypálnych osamelých bojovníkov na
strane zákona cez ziskuchtivých, na sebastredných nájomných pištoľníkov
až po superhrdinov s nadprirodzenými schopnosťami.
Western inak... Široké pláne mandžuskej púšte. Spustnuté mesto v španielskej Almérii. Nekonečný vesmír. Krvavočervený západ slnka. Kone, motorky, autá. Fúzy a brada. Divokí kovboji na strane zisku. Automatické zbrane
zavesené prekliato nízko a guľomety. Neľútostné prestrelky s akýmkoľvek
koncom. Ozajstní, vetrom ošľahaní zločinci. Človek človeku kojotom. Česť
a spravodlivosť, tá je tu rozšírená asi tak ako ústna hygiena...
ZA HRANICOU KULTU: WESTERN INAK
CULT & BEYOND: OTHER WESTERN
Western... vast, open plains of the American Wild West. Settlements emerging
in the prairie. Crimson-red sunset. Horses. Moustache and beard. Brave, lonely
cowboys. Baked beans and six-shooters hanging damn low. Merciless showdowns with happy endings. Real, weather-beaten heroes on the side of good.
Man is a coyote to his fellow man. Honour and justice above all...
In 1903, a train robber in Edwin S. Porter’s The Great Train Robbery aimed and
shot from a cinema screen at a horrified audience for the very first time. A lot of
blood has flown under the many Mississipi bridges since then. This truly American genre has trodden its path into many corners of the world and beyond.
Spaghetti westerns (Italy), paella westerns (Spain), kiwi westerns (New Zealand), osterns (Eastern Europe), curry westerns (India) or kimchi westerns (South Korea), to name a few. Mixing with sci-fi or horror is not against its greasy
hair, either. Not to mention hallucinogenic acid westerns. El Topo. Heroes of the
Wild West, mirroring the values of society, have evolved over decades. From archetypal lonely fighters on the side of the law through greedy and selfish gunslingers for hire to heroes with superpowers.
Other western... vast, open plains of the Manchurian desert. A desolated town
in Spanish Almeria. An endless universe. Blood-red sunsets. Horses, motorbikes
and cars. Moustache and beard. Savage money-grabbing cowboys. Automatic pistols hanging damn low, and machine guns. Merciless showdowns with
whatever endings. Real, weather-beaten criminals. Man is a coyote to his fellow
man. Honour and justice, well, they are as scarce as cowboys’ sparkling white
teeth...
Rastislav Steranka
71
RANGO
RANGO
DEAD BIRDS; US, 2004, 87 min.
Park Circus
RANGO; US, 2011, 103 min.
Bontonfilm
Réžia/Director: Alex Turner | Scenár/Screenplay: Simon Barrett | Kamera/Cinematography: Steve Yedlin | Strih/Editing: Brian Anton | Hudba/Music: Peter Lopez | Hrajú/Cast: Henry Thomas, Patrick Fugit, Nicki Aycox, Michael
Shannon, Mark Boone Junior, Isaiah Washington
Réžia/Director: Gore Verbinski | Scenár/Screenplay: John Logan | Strih/Editing: Craig Wood | Music/Hudba: Hans Zimmer | Hrajú (hlasy)/Cast (voices):
Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, Ned Beatty, Alfred
Molina
Po vylúpení banky sa skupinka konfederačných vojakov na úteku ukryje
v opustenom dome. Nemajú potuchy, na aké zlo narazili. Dom, izolovaný
kukuričným poľom od okolitého sveta, vyzerá na prvý pohľad opustený
a hlavne bezpečný. Zdanie však klame. Stmieva sa, prichádza dlhá noc
a búrka silnie. Každý z gangu postupne začína mať vidiny zverstiev, ktoré sa
v dome kedysi udiali. Hlasy v studni, znetvorené telá a škrabot pod schodami terorizujú dočasných obyvateľov domu. Strach v skupine naberá na intenzite, nadprirodzené sily sa začnú naplno prejavovať a dočasní obyvatelia
postupne prichádzajú o rozum, obviňujú sa a útočia na seba navzájom...
Rango je bezstarostný chameleón. Domáce zvieratko, ktoré prechádza
vážnou krízou identity. Čo také ohromné môžete dosiahnuť, keď jediným
cieľom vášho života je splynúť s prostredím? Nešťastnou náhodou sa ocitá
v drsnom meste Prach, kdesi uprostred púšte. Jeho obyvatelia nosia kolty
prekliato nízko. Bohom zabudnuté miesto, kam ruka zákona nedočiahne,
plné tých najľstivejších a najnevyspytateľnejších tvorov z vyprahnutého
okolia. Nie príliš odvážny chameleón zrazu pochopí, že vytŕča z davu. Rango
predstavuje pre mesto poslednú nádej na záchranu a tak, ako novozvolený
šerif, je okolnosťami donútený dohrať svoju rolu až do konca...
When a group of Confederate soldiers on the run after a bank robbery take
refuge in an abandoned house, they have no idea what evil came upon them.
Isolated and presumably deserted, the house is anything but safe. As the night
wears on and a thunderstorm grows outside, each member of the group begins to have visions of the atrocities that occured within the house, haunting
it forever. Voices in the well, visions of mangled bodies and clawing under the
stairs plague their waking hours. As the fear in the group begins to grow and
the supernatural forces in the house start to manifest themselves, they begin to
turn on each other...
Rango is a sheltered chameleon living as an ordinary family pet facing a major
identity crisis. After all, how high can you aim when your whole purpose in life
is to blend in? When Rango accidentally winds up in the gritty, gun-slinging
town of Dirt – a lawless outpost populated by the desert’s most wily and whimsical creatures – the less-than-courageous lizard suddenly finds he stands out.
Welcomed as the last hope the town has been waiting for, new Sheriff Rango is
forced to play his new role to the hilt...
Ocenenia / Awards:
Ceny Fangoria Chainsaw 2006 – nominácia na Najlepší make-up (Robert Hall),
najlepšiu hudbu
Fangoria Chainsaw Awards 2006 – nominated for Best Makeup/Creature FX (Robert
Hall), Best Score
Ocenenia / Awards:
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2012 – Najlepší celovečerný animovaný film roka
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2012 – Cena BAFTA pre
najlepší animovaný film
Academy Awards, Oscar 2012 – Best Animated Feature Film of the Year
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2012 – BAFTA Film Award for the Best
Animated Film
ZA HRANICOU KULTU:
WESTERN INAK
CULT & BEYOND:
OTHER WESTERN
72
HNEV DUŠÍ
DEAD BIRDS
73
TRI POHREBY
THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA
STRAIGHT TO HELL RETURNS; GB/ES, 2010, 91 min.
Alex Cox
THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA; US/FR, 2005, 117 min.
HOLLYWOOD C.E.S.
Réžia/Director: Alex Cox | Scenár/Screenplay: Alex Cox, Dick Rude | Kamera/
Cinematography: Tom Richmond | Strih/Editing: David Martin | Hudba/Music:
Pray for Rain | Hrajú/Cast: Dick Rude, Sy Richardson, Courtney Love,
Joe Strummer, Elvis Costello, The Pogues, Denis Hopper, Jim
Jarmusch, Grace Jones
Réžia/Director: Tommy Lee Jones | Scenár/Screenplay: Guillermo Arriaga
Kamera/Cinematography: Chris Menges | Strih/Editing: Roberto Silvi | Hudba/
Music: Marco Beltrami | Hrajú/Cast: Tommy Lee Jones, Barry Pepper,
Julio Cedillo, Dwight Yoakam, January Jones
Norwood, Sims a Willy sú nájomní vrahovia v čiernych oblekoch. Ich úlohou je zlikvidovať istého pána Greenburga. Po preflámovanej noci zaspia,
ujde im jeho odchod z hotela a svoju úlohu nesplnia. Aby ušli hnevu svojho
zamestnávateľa, pána Dada, vydajú sa kamsi do púšte. Cestou ešte vylúpia
banku. Keď ich auto sa pokazí v rokline, nešťastní bankoví lupiči zakopú svoj
lup a vydajú sa do opusteného mesta v púšti, aby sa ukryli kým „sa vzduch
vyčistí“. Mesto však nie je opustené. Nasleduje hodovanie, piesne, sexuálne
napätie a nevyhnutná smrť...
Pete Perkins je starým kovbojom zosobňujúcim hodnoty starého dobrého
divokého západu. Žije v texaskom mestečku na hranici USA a Mexika. Za
pomocníka na ranči si najme Melquiada Estradu. Rýchlo sa z nich stanú
priatelia. Keď je Estrada za záhadných okolností zastrelený, Pete berie
spravodlivosť do vlastných rúk. Unesie agresívneho pohraničiara Mika Nortona. Donúti ho vykopať Estradovo telo a sprevádzať ho na koni na dlhej
a nebezpečnej ceste cez hranice po prašných cestách Mexika, aby tak spolu
priniesli domov telo jeho priateľa.
Film je novou verziou rovnomenného filmu (Straight to Hell) Alexa Coxa
z roku 1986.
Pete Perkins is a veteran cowboy who embodies the values of the Old West, living in a small Texas town bordering the U.S. and Mexico. He hires Melquiades
Estrada as a ranch hand and quickly befriends the man. But when Estrada is
gunned down under mysterious circumstances, Perkins takes justice into his
own hands and kidnaps trigger-happy border patrolman Mike Norton, forcing
him to unearth Estrada’s body and accompany Perkins on horseback on the
long and treacherous journey through the frontier and back roads of Mexico to
bring his friend’s body home.
Norwood, Sims and Willy are black-suited killers-for-hire. Paid to murder one
Mr. Greenburg, they oversleep and miss their target. To escape the wrath of
their employer, Mr. Dade, they head for the desert, robbing a bank en route.
When their car dies in a ravine, the hapless bank robbers bury their loot and
head for a lonely desert town to lie low until the heat blows down. But the town
is not deserted. Feasting, song, sexual tension, and inevitable deaths ensue...
The film is a new version of Alex Cox’s 1986 feature Straight to Hell.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2005 – Najlepší herec (Tommy Lee Jones), najlepší scenár, nominácia
na Zlatú palmu
MFF Ghent 2005 – Grand Prix
Cannes IFF 2005 – Best Actor (Tommy Lee Jones), Best Screenplay, nominated for the
Palme d’Or
Ghent IFF 2005 – Grand Prix
ZA HRANICOU KULTU:
WESTERN INAK
CULT & BEYOND:
OTHER WESTERN
74
ROVNO DO PEKLA
STRAIGHT TO HELL RETURNS
75
NEMILOSRDNÝ STRELEC
SUKIYAKI WESTERN DJANGO
JOHEUNNOM NABBEUNNOM ISANGHANNOM; KR, 2008, 124 min.
VAPET Production
SUKIYAKI WESTERN DJANGO; JP, 2007, 94 min.
Film Europe
Réžia/Director: Takashi Miike | Scenár/Screenplay: Takashi Miike, Masa Nakamura | Kamera/Cinematography: Toyomichi Kurita | Strih/Editing: Yasushi
Shimamura | Hudba/Music: Kôji Endô | Hrajú/Cast: Hideaki Ito, Masanobu
Ando, Koichi Sato, Kaori Momoi, Yûsuke Iseya
Réžia/Director: Kim Jee-Woon | Scenár/Screenplay: Kim Jee-Woon, Kim
Min-Suk | Kamera/Cinematography: Lee Mogae | Strih/Editing: Nam Na-Young
Hudba/Music: Dalpalan Chang Young-Gyu | Hrajú/Cast: Song Kang-Ho,
Lee Byung-Hun, Jung Woo-Sung
Country & Eastern Night
Rok 1930. V mandžuskej púšti, kde zákony sú len obyčajným zdrapom
papiera, vlak spojí osudy troch mužov. Lovec ľudí, ktorý prenasleduje
nebezpečných kriminálnikov. Vodca gangu nebezpečne drsných lovcov ľudí. Vlakový lupič s deviatimi životmi. Traja cudzinci sa zapletú do
naháňačky naprieč Mandžuskom, aby získali tajuplnú mapu. O ňu má však
záujem aj japonská armáda a horda nájazdných banditov. Ktorý z nich
vyjde z tejto nepredvídateľnej, eskalujúcej bitky o mapu ako víťaz?
In the 1930’s Manchurian desert where lawlessness rules, three men are brought together by fate when they meet each other on a train. A bounty hunter
who tracks dangerous criminals, the leader of a group of tough-as-nails bounty hunters and a train robber with nine lives. The three strangers engage in
a chase across Manchuria to take possesion of a map. Also on the hunt for the
mysterious map are the Japanese army and a horde of marauding bandits. In
this unpredictable, escalating battle for the map, who will stand as the winner
in the end?
Ocenenia / Awards:
Ázijské filmové ceny 2009 – Najlepší herec vo vedľajšej úlohe (Jung Woo-Sung)
Sitges 2008 – Najlepší režisér, špeciálne efekty, nominácia na Najlepší film
Asian Film Awards 2009 – Best Supporting Actor (Jung Woo-Sung)
Sitges 2008 – Best Director, Best Special Effects, nominated for Best Film
Country & Eastern Noc
Dva klany bojujú o legendárny poklad skrytý v spustnutom horskom
meste. Jedného dňa sa objaví osamelý pištoľník s neuveriteľnými streleckými schopnosťami. Oba klany sa ho snažia zlákať na svoju stranu. On má však
svoje vlastné úmysly. Špinavé triky, zrada, túžba a láska sa zrazia a tento
stret prepukne v záverečné, explozívne zúčtovanie.
Two clans battle for a legendary treasure hidden in a desolate mountain town.
One day, a lone gunman with incredible shooting skills drifts into town. The
two clans try to woo the lone gunman to their side, but he has his own ulterior
motives. Dirty tricks, betrayal, desire and love collide as the situation erupts into
a final, explosive showdown.
Ocenenia / Awards:
Sitges 2007 – Najlepšia kamera, výprava (Takashi Sasaki), nominácia na Najlepší film
MFF Benátky 2007 – nominácia na Zlatého leva
Sitges 2007 – Best Cinematography, Production Design (Takashi Sasaki), nominated for
Best Film
Venice IFF 2007 – nominated for the Golden Lion
ZA HRANICOU KULTU:
WESTERN INAK
CULT & BEYOND:
OTHER WESTERN
76
DOBRÝ, ZLÝ A DIVNÝ
THE GOOD, THE BAD, THE WEIRD 77
CULT & BEYOND:
OTHER WESTERN
SERENITY
SERENITY
78
SERENITY; US, 2005, 114 min.
Bontonfilm
Réžia/Director: Joss Whedon | Scenár/Screenplay: Joss Whedon | Kamera/
Cinematography: Jack N. Green | Strih/Editing: Lisa Lassek | Hudba/Music:
David Newman | Hrajú/Cast: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk,
Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher,
Summer Glau
Country & Eastern Night
Kapitán Malcolm Reynolds je ostrieľaný veterán galaktickej občianskej
vojny. V súčasnosti žije z ruky do úst na palube svojej vesmírnej lode Serenity. Velí malej, no rôznorodej posádke. Keď na loď vezme dvoch nových
pasažierov – mladého doktora a jeho sestru s telepatickými schopnosťami
– získa viac, než by chcel. Súrodenci sú utečencami pred koalíciou, ktorá
vládne vesmíru. Serenity sa tak ocitá niekde v strede medzi nezastaviteľnou
vojenskou mocou Aliancie a hrôzostrašným kanibalistickým besnením
Plieniteľov. A v samotnom srdci vesmírnej lode číha ďalšie nebezpečenstvo...
Captain Malcolm Reynolds, a hardened veteran of galactic civil war, now ekes
out a living aboard his ship, Serenity. He leads a small, eclectic crew, but when
Mal takes on two new passengers – a young doctor and his telepathic sister –
he gets much more than he had bargained for. The pair are fugitives from the
coalition dominating the universe, and so Serenity finds itself caught between
the unstoppable military force of the Alliance, the horrific, cannibalistic fury of
the Reavers. And another danger is lurking at the very heart of the spaceship...
Ocenenia / Awards:
Ceny Hugo 2006 – Najlepší hraný celovečerný film
Ceny Sci-fi SFX 2005 – Najlepší herec (Nathan Fillion), herečka (Summer Glau), film, réžia
Hugo Awards 2006 – Best Dramatic Presentation – Long Form
SFX Sci-fi Awards 2005 – Best Actor (Nathan Fillion), Actress (Summer Glau), Film, Film
Director
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
79
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
Sekcia venovaná slovenskému filmu predstaví to najlepšie z aktuálnej slovenskej tvorby a väčšina filmov má na Cinematiku svoju buď medzinárodnú, alebo slovenskú premiéru. Na prvom mieste ide o film, ktorý festival
otvorí a ktorý ašpiruje na objav roka: Až do mesta Aš talentovanej Ivety Grófovej. Premiéru na Cinematiku má aj film Yvonne Vavrovej Evina krížová cesta – svojou kvalitou prekračuje televízny rámec, v ktorom vznikol. Z dokumentov budeme prezentovať predovšetkým slovenský koprodukčný seriál
ruského režiséra Andreja Nekrasova Zbohom, súdruhovia! (festival v minulosti už uviedol jeho film Prípad Litvinenko) a odpremiérujeme dokumenty
V tieni Hindukúša, Hviezda a mockument Alfréd Hičkok a cesta do Iránu. Sme
festival pre mladého diváka, je preto samozrejmé, že uvedieme i niekoľko
blokov študentských filmov, ktoré sú prekvapujúco kvalitné. Slovenský film
žije – aj na Cinematiku!
The section dedicated to Slovak cinema presents the best of contemporary Slovak audiovisual production. We have chosen films which will have their either
international or Slovak premiere at Cinematik. First, we present the festival´s
opening film, which aspires to become the breakthrough of the year: Made
in Ash by talented filmmaker Iveta Grófová. Yvonne Vavrová will premiere her
latest film, Eve’s Calvary, a remarkable achievement with qualities exceeding
its original TV movie framework. As for documentaries, we will present the
Slovak coproduction documentary series by Russian director Andrei Nekrasov
Farewell, Comrades! (the festival has already screened his previous film Rebellion: The Litvinenko Case), followed by the premieres of the documentaries In
the Shadow under Hindu Kush, Star and the mockumentary Alfred Hitchcock
and the Road Trip to Iran. Since we are a festival for young audiences, we will
present a few sets of surpringly good student films. Slovak cinema is alive – at
Cinematik as well!
Vladimír Štric
AŽ DO MESTA AŠ
MADE IN ASH
AŽ DO MESTA AŠ; SK/CZ, 2012, 80 min.
ASFK
Réžia/Director: Iveta Grófová | Scenár/Screenplay: Iveta Grófová, Marek
Leščák | Kamera/Cinematography: Viera Bačíková | Strih/Editing: Maroš
Šlapeta | Hrajú/Cast: Dorota Bílá, Silvia Halušicová
ČO DOM DAL
80
81
Silný príbeh Dorotky z východného Slovenska, ktorá sa vplyvom vlastných
životných rozhodnutí konfrontuje s realitou v najzápadnejšom kúte Čiech.
Plná odhodlania a naivných dievčenských predstáv o novom živote nastupuje ako šička do malej továrne na česko-nemeckom pohraničí, v meste
Aš. Sem sa zbiehajú z oboch strán ľudia, ktorí niečo hľadajú. Dievčatá, ktoré
prichádzajú robiť šičky do továrne, si chcú zabezpečiť dôstojný život a relatívne
majetní Nemci lacnú zábavu. Všetko sa to mieša v akomsi Babylone jazykov
a hodnôt, v ktorom sa búrajú prirodzené ľudské zábrany.
“Pre mňa bolo dôležité čo najautentickejšie zachytiť motivácie dievčaťa z tohto
prostredia k drsným životným rozhodnutiam, ktoré sa na povrchu môžu javiť
ako nemorálne.” autorka a režisérka, Iveta Grófová
A poignant story about a young girl named Dorotka, who comes from eastern
Slovakia. Due to the consequences of her own decisions, she is faced with a harsh
reality in the westernmost corner of the Czech Republic. Full of determination and
naive expectations regarding her new life; she takes on the job of a seamstress in
a small factory on the Czech-German border town of Aš. Aš is a meeting point for
people from both sides of the border. The girls who come to work in the factories
would like to earn an honest and decent living, while the relatively well off Germans
are in search of an inexpensive good time. Aš is like a Babylon of languages and
morals, which are quickly broken down.
“It was important for me to capture the motivations of the girls regarding harsh, life
altering decisions and their surroundings, in a most authentic manner. These decisions may seem as amoral when looked at simply from the surface.” Iveta Grófová,
author and director.
82
EVINA KRÍŽOVÁ CESTA – NÁHRADNÁ MATKA; SK, 2012, 84 min.
RTVS
Réžia/Director: Yvonne Vavrová | Scenár/Screenplay: Miloš Ruppeldt,
Yvonne Vavrová | Kamera/Cinematography: Dodo Šimončič | Strih/Editing:
Peter Neštepný | Hudba/Music: Peter Dudák, Tomáš Sloboda | Hrajú/
Cast: Katarína Kolajová, Přemysl Boublík, Kamila Magálová, Andy
Hryc, Petra Humeňanská
Adam a Eva. Dvaja mladí ľudia, ktorí túžia mať potomkov. Píše sa
21. storočie a párov, ktoré nemôžu otehotnieť pribúda. Adopcia nie je vždy
ideálnym riešením. A tak sa Eva vydá na cestu, ktorá nie je legálna. Podstupuje krížovú cestu za vytúženým dieťaťom stoj čo stoj. Cesta na „ kalváriu“ je
však ťažká, krutá a nebezpečná. Medzinárodne ocenená režisérka Yvonne
Vavrová a renomovaný kameraman Dodo Šimončič nakrútili citlivý ľudský
príbeh, plný invenčných obrazových pararel, film, ktorý búra stáročiami
vžité konnvencie a stavia do nového svetla kapitoly z Biblie. Je toto začiatok
genetického inžinierstva?
Adam and Eve. Two young people who want to have children. It is the 21st century and the number of couples who cannot get pregnant is increasing. Adoption is not always an ideal solution. So Eve sets out on a path that is not legal.
Eve’s road up the Calvary after the desired child is difficult, dangerous and cruel.
Internationally awarded director Yvonne Vavrová and renowned cinematographer Dodo Šimončič shot a sensitive human story, full of inventive visual parable, a film that breaks down the centuries ingrained conventions and shows
some chapters of the Bible from a different perspective. Is it the beginning of
genetic engineering?
ZBOHOM, SÚDRUHOVIA!
FAREWELL, COMRADES!
FAREWELL, COMRADES!; DE/FR/SK, 2011, 52 min.
Gebrueder Beetz / TRIGON PRODUCTION
Réžia/Director: Andrej Nekrasov | Scenár/Screenplay: Jean-François Colosimo, Andrej Nekrasov, György Dalos | Kamera/Cinematography: Sorin
Dragoi, Andrej Erastov, Roman Jelenskij | Strih/Editing: Lena Rem
Hudba/Music: Nils Kacirek, Jan-Peter Pflug, Andrej Nekrasov | Hrajú/
Cast: Tatiana Nekrasova, Andrei Nekrasov
Zbohom, súdruhovia je inovatívny TV dokumentárny seriál, ktorý mapuje obdobie rokov
1975-1991. Rozpráva príbeh 16-ročného obdobia sovietskej ríše od jej vrcholného obdobia po rozpad. Seriál sa nakrúcal v 12 európskych krajinách. Udalosti sú prerozprávané
z pohľadu autentických svedkov doby – súdobých činných politikov ako aj obyčajných ľudí
s nezvyčajnými príbehmi, ktorí prispeli občianskymi iniciatívami k rozpadu impéria, ktorý
vtedy nikto, nijakí politici, ba ani príslušníci tajných služieb, nepredpokladali.
Farewell, Comrades! is an inventive TV documentary series telling the story of the countdown
to the demise of the Soviet Realm and socialist utopia it was based on. Filmed in 12 European
countries, Farewell Comrades! follows the march of history through testimonies of known and
unknown people, who participated in the different stages of this slow erosion, which neither
state apparatchiks, nor secret services or heads of states around the world had predicted.
1. diel: Omamnosť moci (1975-79)
1. Episode: Victory (1975-1979)
V roku 1975 je Sovietsky zväz na vrchole svojej moci. Helsinská konferencia oficiálne
potvrdzuje sovietsku nadvládu vo Východnej Európe, v rovnakom čase sa USA potápajú
v afére Watergate a odchádzajú z Vietnamu. Slávou opojený Sovietsky zväz sa dostáva na
výslnie relatívnej spokojnosti neskoršej Brežnevovej éry. Ako následok Helsinskej dohody
sa vytvárajú disidentské skupiny ako Charta 77 v Československu alebo Moskva-Helsinki
v Rusku a začínajú podkopávať štátne autority. Súčasne popkultúra na Východe aj na Západe začala zintenzívňovať svoje aktivity vedúce k prevratom.
In 1975, the Soviet Union is at the peak of it’s power: the final act of the Helsinki Conference officially confirms Soviet dominance in Eastern Europe, meanwhile the other superpower is in deep
depression after the Watergate scandal, and the defeat in Vietnam. But, as a consequence of
the Helsinki Conference, dissident groups like Charter 77 or the Moscow-Helsinki Group emerge
and start to undermine state authorities. And the socialist youth starts to dream about freedom
under the raising influence of rock music, jeans and Western media.
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
EVINA KRÍŽOVÁ CESTA – NÁHRADNÁ MATKA
EVE’ S CALVARY– SURROGATE MOTHER
83
HVIEZDA
STAR
ALFRÉD HIČKOK A CESTA DO IRÁNU; SK, 2012, 22 min.
Československý film / Pastiersky film
HVIEZDA; SK, 2012, 20 min.
Andrej Kolenčík / Cinetype
Réžia/Director: Štefan Belička, Ivan Kršiak | Scenár/Screenplay: Ivan Kršiak,
Štefan Belička, Ľubomír Viluda, Eduard Kelčík | Kamera/Cinematography:
Štefan Belička | Strih/Editing: Ivan Kršiak | Hudba/Music: Kayhan Kalhor
Réžia/Director: Andrej Kolenčík | Scenár/Screenplay: Lukáš Sigmund,
Andrej Kolenčík | Kamera/Cinematography: Nikol Šuplatová | Strih/Editing:
Petra Vladyková
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
ALFRÉD HIČKOK A CESTA DO IRÁNU
ALFRED HITCHCOCK AND THE ROAD TRIP TO IRAN
85
84
Mockumentárny film Alfréd Hičkok a cesta do Iránu zobrazuje ľudské predsudky voči čarovnému svetu dávnej Perzie. Iné hodnoty, iné chápanie času
a priestoru a predsa tá istá planéta. Túžba po moci a absolútnej kontrole
chápaná dvoma svetmi. Za všetkým hľadaj atómovú bombu!
Alfred Hitchcock and the Road Trip to Iran is a mocumentary about human
prejudices about the magical world of ancient Persia. Different values, different concepts of time and place, on the same planet. The desire for power and
absolute control as understood in two worlds. Cherchez la bombe atomique!
Príbeh Jána Slováka, 55-ročného zvárača, ktorý prepadol hereckej vášni.
Jeho túžba sa začala napĺňať, keď získal hlavnú rolu v divadelnej adaptácii
najhoršieho filmu všetkých čias, Plan 9 z vesmíru Eda Wooda Jr.
The story of Ján Slovák, a 55-year-old welder, whose passion is acting. His ambitions began to take form when he was cast in the lead role in a stage adaptation of the worst film of all time – Plan 9 From Outer Space by Ed Wood Jr.
V TIENI POD HINDUKÚŠOM
IN THE SHADOW UNDER HINDU KUSH
KINO SVET; SK, 2012, 28 min.
FDU AKU Banská Bystrica
V TIENI POD HINDUKÚŠOM; SK, 2012, 30 min.
Ideas Film
Réžia/Director: Marek Janičík | Scenár/Screenplay: Marek Janičík | Kamera/
Cinematography: Peter Kováč | Strih/Editing: Marek Janičík | Hudba/Music:
Marek Pivoluska, Matej Štesko
Réžia/Director: Anton Szomolányi, Lukáš Roganský | Scenár/Screenplay:
Anton Szomolányi, Lukáš Roganský | Kamera/Cinematography: Anton
Szomolányi, Lukáš Roganský | Strih/Editing: Peter Neštepný | Hudba/
Music: Saifot Gharani, Hafis a Devyani Ali, Masi a Kawesh
86
Dokumentárna snímka o jednom z posledných dedinských kín na Slovensku, ktorého históriu a dôležitosť spoznávame cez spomienky a reálne
príbehy miestnych obyvateľov. Napriek tomu, že kino bolo neoddeliteľnou
súčasťou obce viac ako pol storočia, dedinčania sa s ním musia rozlúčiť.
Spúšťacím motorom je digitalizácia kín na Slovensku, ktorej sa však Očová
rozhodla nezúčastniť a svoje kino tak pochovajú. Odprevadia ho však so
smútkom či s hrdosťou?
This documentary tells the story of one of the last village cinemas in Slovakia.
Real life stories and memories of local villagers give us a look into the history
of this cinema and show us its importance. Even though the cinema has been
a significant part of the village for over half a century, the villagers will have
to say their last goodbyes. The trigger in this scenario is the digitization of cinemas in Slovakia. Očová village decided not to take part in this action. Unfortunatelly, this sends their cinema to its death. Will the last goodbye be marked
by sadness or pride?
Z Afganistanu väčšinou dostávame šokujúce správy o atentátoch a teroristoch, o vojenských jednotkách a ich činnosti. V tejto nehostinnej krajine
však ľudia žijú aj bežný život, uzatvárajú manželstvá, majú deti a rovnako
ako každý človek majú svoje sny a túžby. Pochádzame z dvoch strán sveta,
sme príslušníkmi rozličných kultúr, vyznávame iné náboženstvá. Sme oddelení vzdialenosťou, z ktorej plynie vzájomné nepoznanie. My, Slováci,
sme sa stali súčasťou vojny tým, že sme do Afganistanu poslali svojich vojakov a stojíme na strane tých, ktorí sú presvedčení o jej správnosti a nevyhnutnosti. Pokiaľ tu budú naše vojská, vždy nás tu budú vnímať ako votrelcov, nech už sú naše úmysly akokoľvek dobré...
From Afghanistan, we usually only receive shocking news about killings and
terrorists, army troops and their missions. However, in this inhospitable country
people live their everyday lives, get married, have children, and like everyone
they have dreams and desires. We come from two parts of the world, we are
members of various cultures, we follow different religions. We are divided by
a distance which leaves us ignorant of each other’s lives. Slovaks entered the
war in Afghanistan by sending their soldiers and we stand on the side of those
who are convinced about its rightness and necessity. As long as our troops are
here, the locals always perceive us as invaders, however good our intentions
may be...
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
KINO SVET
CINEMA WORLD
87
POSLEDNÝ AUTOBUS
THE LAST BUS
DUST AND GLITTER; SK, 2011, 11 min.
ASFK
POSLEDNÝ AUTOBUS; SK, 2011, 15 min.
ASFK
Réžia/Director: Michaela Čopíková | Scenár/Screenplay: Michaela Čopíková
Strih/Editing: Vasco Monteiro | Hudba/Music: Martin Hasák | Hrajú (hlasy)/Cast
(voices): Helena Krajčiová, Marián Geišberg
Réžia/Director: Martin Snopek, Ivana Laučíková | Scenár/Screenplay: Patrik
Pašš ml., Martin Snopek | Kamera/Cinematography: Juraj Chlpík | Strih/
Editing: František Krähenbiel | Hudba/Music: Jakub Ursiny | Hrajú/Cast: Ivan
Martinka, Vlado Zboroň, Michal Rovňák, Vít Bednárik, Zuzana
Polonská, Peter Skala
88
Jednoduchý príbeh o dvoch ľuďoch z rozdielnych podmienok, ktorí žijú
jeden vedľa druhého, no priamo spolu nekomunikujú. Magda je mladé naivné dievča, očarené trblietaním veľkomesta, túži po priateľstve s malým
psíkom, ktorý je stelesnením nóbl života - čivavou. Trevor je starší bezdomovec, ktorý si na ulici prežil svoje roky, no teraz musí zviesť svoj boj o
teritórium s Hyenou. Aj keď o tom nevedia, životy a túžby Magdy a Trevora
sa v niečom prelínajú, zrkadlia a nepriamo na seba pôsobia.
A simple story about two people from different environments who live next
to each other but never communicate directly. Magda, a young, naive girl,
charmed by the glitter of the city, yearns for friendship with a small dog that to
her embodies posh life. Trevor is an older homeless man who has spent many
years on the street, but now he must fight to defend his territory against Hyena.
Although they do not know it, the lives and desires of Magda and Trevor overlap, mirror and indirectly affect each other.
Ocenenia / Awards:
MFF Bratislava 2011 – Cena Unicredit banky pre Najlepší slovenský film (Cena divákov)
IFF Bratislava 2011 – Unicredit Bank Prize for Best Slovak Film (Audience Award)
Autorský krátkometrážny film spracúvajúci univerzálnu tému ľudského
egoizmu a strachu. Prináša znepokojujúce podobenstvo z ríše zvierat, kde
hrdinovia v kritickom momente ohrozenia odhaľujú svoj pravý charakter
a v mene vlastnej záchrany sú schopní obetovať aj svojich najbližších.
An auteur short film dealing with universal issues of human egoism and fear.
It serves as an unsettling parable from the animal kingdom where its protagonists, in a critical moments of peril, reveal their true selves and in the name of
their rescue are able to sacrifice even ones to whom they are close.
Ocenenia / Awards:
Medzinárodný festival krátkych filmov Tampere 2012 – Grand Prix
Medzinárodný festival krátkych filmov Clermont-Ferrand 2012 – Prix de la
Jeunesse
Animateka 2011 – Grand Prix Maestro
International Short Film Festival Tampere 2012 – Grand Prix
International Short Film Festival Clermont-Ferrand 2012 – Cena mladých
Animateka 2011 – Grand Prix Maestro
ČO DOM DAL
IN THE HOUSE
DUST AND GLITTER
DUST AND GLITTER
89
90
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
ŠTUDENTSKÉ FILMY AKADÉMIE UMENÍ
BANSKÁ BYSTRICA / STUDENT FILMS FROM THE
ACADEMY OF ARTS IN BANSKÁ BYSTRICA
LEVIS RABINOWITZ
LEVIS RABINOWITZ
LEVIS RABINOWITZ; SK, 2012, 16 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia/Director: Jana Janove
Levis Rabinowitz je postavičkou známou
už niekoľko desaťročí v malom ospalom
meste Rimavská Sobota, kde legenda o jeho osobe aj vznikla. Pripisované
sú mu mnohé historické, umelecké a cestovateľské úspechy.
Levis Rabinowitz is a well-known character for the past few decades in the little
sleepy- hollow town Rimavská Sobota, where the legend about him had been
created. Historical, artistical and travelling achievements are attributed to him.
NAD NAMI
ABOVE US
NAD NAMI; SK, 2012, 12 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia/Director: Patrik Paulínyi
Dokumentárny portrét Tomáša Droppu,
ktorý, rovnako ako každý z nás, sníva
svoje sny, ale jeho predstavy sú často v rozpore s predstavami jeho rodičov.
A documetary portrait of Tomáš Droppa, who like every one of us, dreams his
dreams but his ideas are often different from the wishes of his parents.
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
PRAVDA MOJA DRAHÁ
THE TRUTH MY DEAR
PRAVDA MOJA DRAHÁ, SK, 2012, 16 min.
FDU AKU Banská Bystrica,
Réžia/Director: Igor Hvorečný
Portrét človeka, pre ktorého je pravda to
najdôležitejšie v živote – nech to stojí, čo
chce.
A portrait of a man for whom truth stands above everything else in his life – no
matter the cost.
TO PRAVÉ ORECHOVÉ
THAT’S THE TICKET
TO PRAVÉ ORECHOVÉ; SK, 2012, 22 min.
FDU AKU Banská Bystrica
Réžia/Director: Simona Schurdáková
Film o osudoch troch rôznych mužov.
Z bežných denných situácií sa dozvedáme
o ich minulosti, o prítomnom živote aj o ich predstavách do budúcnosti.
A film about the fates of three men. From everyday situations we learn about
their past and present lives, and their visions of the future.
CESTA ZA BRATOM
JOURNEY TO MEET BROTHER
CESTA ZA BRATOM; CZ, 2012, 11 min.
Univerzita Tomáša Baťu, Fakulta multimediálnych komunikácií Zlín,
Réžia/Director: Jakub Majerčiak, Miro
Petrinec
Krátky hraný film nakrútený na motívy poviedky súčasného slovenského
autora Dušana Mitanu. Hlavný hrdina, Rudo Oblomovič, je 35-ročný
spisovateľ, ktorý sa vďaka výplodom svojej fantázie dostáva do bludného
kruhu vlastných myšlienok, plných paradoxov a schizofrenických predstáv.
A short film inspired by a short story by Dušan Mitana, a contemporary Slovak
author. The main character, Rudo Oblomovič, is a 35-years-old writer, who gets
into the vicious circle of his own thoughts full of paradoxes and schizophrenic
visions.
91
92
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
ŠTUDENTSKÉ FILMY FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ
FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ
V BRATISLAVE / STUDENT FILMS FROM THE FILM
AND TELEVISION FACULTY OF THE ACADEMY OF
PERFORMING ARTS IN BRATISLAVA
ARE YOU FEELIN’ GOOD?
ARE YOU FEELIN’ GOOD?
ARE YOU FEELIN’ GOOD?; SK, 2011, 11 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Matúš Krajňák
Film zachytáva jeden deň v živote muža, ktorý v minulosti urobil veľa chýb,
no aspoň jednu sa pokúsi napraviť.
The film captures one day in the life of a man who made a lot of mistakes in the
past . Now he tries to make up for at least one of them.
A young is couple going through a crisis during a car ride.
MEMORY
MEMORY
MEMORY; SK, 2011, 3 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Roman Gregorička
Krátky hraný dokument o človeku, ktorý
prežil svoj život na futbalovom šta-dióne.
Dodnes tam žije a každé ráno tam stojí, obzerá sa dookola a spomína.
A short documentary about a man, who has lived his life on a football stadium.
He still lives there and every morning he looks around and remembers things.
FRANKENHAND
FRANKENHAND
FRANKENHAND; SK, 2011, 3 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Andrej Gregorčok
stvorí
JANTÁROVÁ CESTA; SK, 2011, 15 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Michal Baláž
Kríza vzťahu dvoch mladých ľudí počas
jednej cesty autom.
Blok 1 / Block 1
Dr. Frankenhand
monštrum.
JANTÁROVÁ CESTA
THE AMBER ROAD
trochu
iné
Dr. Frankenhand creates a little bit different
kind of a monster.
PÁR MILIMETROV POD
KOREŇOM
A FEW MILLIMETRES UNDER
THE ROOT
PÁR MILIMETROV POD KOREŇOM; SK,
2011, 8 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Michal Haruštiak
INSHALLAH
INSHALLAH
Starý muž sa úpenlivo snaží nájsť pokojné miesto pre dočítanie svojej
obľúbenej knihy, no nepriaznivé okolnosti ho nútia neustále utekať pred
narastajúcim hlukom.
INSHALLAH; SK, 2011, 19 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Lucia Pauerová
An old man is struggling to find a peaceful place to read his favourite book, but
circumstances force him to keep running from the increasing noise.
Príbeh o láske v troch etudách.
A love story in three etudes.
93
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
94
STRATENÉ DETI
LOST CHILDREN
STRATENÉ DETI; SK, 2011, 15 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Teodor Kuhn
Mladý rapper by sa rád popasoval s veľkým
svetom. Najprv sa však musí postaviť sám
sebe.
A young rapper wishes to fight the big world. But first, he must win against
himself.
TERRA NULLIUS
TERRA NULLIUS
TERRA NULLIUS; SK, 2011, 7 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Martina Frajštáková
Keď sa rovnováha medzi „brať“ a „dávať“
naruší, vzťahy sa rozpadajú. Príbeh o tom,
ako koniec vzťahu znamená koniec sveta.
Doslova.
When the balance between “give” and “take” is broken, relationships fall apart.
An unusual love story about the end of a relationship, which becomes the end
of the world – literally.
TIEŇ PANI P
SHADOW OF MISS P
TIEŇ PANI P; SK, 2011, 20 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Peter Pokorný
Georga odmalička priťahuje kriminál. Po
neúspešnej mafiánskej akcii podvodom
získa kľúč od tajnej skrinky, ktorá má skrývať obrovské bohatstvo. George
sa po niekoľkých rokoch vo väzení chce konečne dostať k vytúženému pokladu.
George has been attracted to crime his since childhood. After one unsuccessful
mafia action, he gets hold of a key to a box that hides enormous wealth. After
several years in prison, George wants to collect it.
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
Blok 2 / Block 2
JA SOM BANÍK, KTO JE VIAC
I’M A MINER, WHO IS MORE
JA SOM BANÍK, KTO JE VIAC;
SK, 2012, 51 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Roman Fábian
Spokojný a bezstarostný mladý človek na periférii Slovenska dostane na
18. narodeniny od svojho otca dar – prácu v bani. Spustí sa séria situácií,
v ktorých sa snaží vyhnúť tradičnej práci a hľadá rôzne iné možnosti.
A happily carefree young man living on the periphery of Slovakia receives a gift
from his father for his 18th birthday – a job in the local mines. This triggers a series of situations where the young man is trying to avoid this traditional hard
work.
MOMO
MOMO
MOMO; SK, 2012, 30 min.
FTF VŠMU Bratislava
Réžia/Director: Teodor Kuhn
Momo je o film o tom, aké dôležité je mať
otca. Mladý chalan má problémy so sebaovládaním a agresivitou, a aj keď sa ich
príčina zdá byť omnoho komplikovanejšia, v skutočnosti za všetko môže
jeho pocit osamelosti.
Momo is about the importance of having a father. A young boy has problems
with self-control and finding a purpose in life, and even though the reasons
seem too hard to solve, they come from his feelings of loneliness.
Ocenenia / Awards:
Midpoint 2011 – Najlepší krátkometrážny projekt
Midpoint 2011 – Best Short Film Project
95
96
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
ŠTUDENTSKÉ FILMY FAKULTY MASMEDIÁLNEJ
KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY CYRILA A METODA
V TRNAVE / STUDENT FILMS FROM THE FACULTY OF
MASS MEDIA COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY
OF ST. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA
ŠTUDENTSKÉ FILMY
STUDENT FILMS
KOŽUCH / FURCOAT
KOŽUCH; SK, 2011, 9:27 min, FMK UCM
Trnava, Réžia/Director: Peter Višňovský
ČLOVEČE, HNEVAJ SA
MAN, GET ANGRY
Film podľa poviedky Roalda Dahla rozpráva príbeh mladého manželského páru.
Manželka pravidelne podvádza svojho
manžela so starším, bohatším mužom. Keď
však žena od neho dostane do daru luxusný
kožuch, vznikne otázka, ako si tento dar nechať a zároveň nevyvolať podozrenie
u manžela.
ČLOVEČE, HNEVAJ SA; SK, 2012, 4:44 min.
FMK UCM Trnava
Réžia/Director: Radka Buricová, Miroslav
Piaček
The film, based on a a story by Roald Dahl, is about a young married couple. The woman is constantly cheating on her husband with an older wealthy man. One day, she
gets a fur coat as a present from him and she has to deal with the problem, how to keep
the gift and at the same time avoid any suspicion of her husband.
Krátky študentský film zobrazuje dvoch
vášnivých hráčov detskej hry. Zrazu sa však neškodná zábava zmení na
veľký reálny súboj figúrok.
LÍFI GRAS / LIFE OF GRASS
A short student film depicts two passionate players of a children’s board game.
However, harmless fun turns into a real big battle in a second.
LÍFI GRAS; SK, 2012, 1:48 min.
FMK UCM Trnava
Réžia/Director: Ivan Butko
JACK SPARROW A
TAJOMSTVO HLBÍN
JACK SPARROW AND THE
SECRET OF THE DEEP
JACK SPARROW A TAJOMSTVO HLBÍN;
SK, 2012, 4:44 min.
FMK UCM Trnava
Réžia/Director: Miroslav Ardon
Voľné pokračovanie známej trilógie Piráti z Karibiku. Hlavný hrdina, Jack
Sparrow, sa náhle dostáva do styku s rôznymi postavami, do nečakaných
situácií a na neobvyklé miesta. Podlieha tlaku okolností a prispôsobuje sa
situácii.
The film is loosely based on the notorious Pirates of the Caribbean trilogy. The
main character, Jack Sparrow, suddenly meets various people, he’s confronted
with unexpected situations at unusual places. He succumbs to the surrounding
pressure and adapts to the circumstances.
Lífi gras vznikol ako krátky experiment, ktorý
je istou metaforou na kolobeh ľudského
života. Taktiež sa film zaoberá otázkou, ako
zvuky dokážu emotívne vplývať na diváka,
ktorý sleduje jeden záber obohatený o jednoduché vizuálne zmeny.
Life of Grass was created as a short experiment and a certain metaphor of the circle
of life. The film also deals with the question of how can sound affect the spectator
emotionally, when he watches one shot enriched with simple visual changes.
MATKA / MOTHER
MATKA; SK, 2012, 1:48 min.
FMK UCM Trnava
Réžia/Director: Dušana Dingová
Krátke čiernobiele video poeticky zobrazujúce život. Snaží za vyjadriť pocity,
túžby, obetovanie sa, lásku a pokoj. Vlastnosti, ktorými môže tak hlboko zasiahnuť
naše srdce jedine mama.
Mother is a short black and white film depicting life in a poetic way. It aims to
express feelings, desires, sacrifices, love and serenity – all the qualities that only
a mother can show us and touch our hearts with.
97
98
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART: Akadémia umení v Banskej
Bystrici FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ
KATEDRA INTERMÉDIÍ A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
VIDEOART: Academy of Arts Banská Bystrica
FACULTY OF FINE ARTS, DEPARTMENT OF
INTERMEDIA AND DIGITAL MEDIA
COLD SOUP / COLD SOUP
COLD SOUP; SK, 2012, 1:16 min.
Autor/Author: Jozef Pollák
Situácia cez okno na ulici vs. vychladne mi
polievka.
A situation in the street seen through a window vs. is my soup getting cold.
COMEBACK - NIŤ /
COMEBACK
COMEBACK – NIŤ; SK, 2011/2012, 1:53 min.,
Autor/Author: Alica Belková
Autorská performance obsahujúca feministické prvky. Alica vo videu pracuje s niťou,
ihlou a vlasmi.
An auteur performance containing feminist elements. In the video, Alica works with
thread, needle and hair.
EUROAKVÁRIUM
EUROAQUARIUM
EUROAKVÁRIUM; SK, 2012, 2:51 min.
Autor/Author: Matúš Novek
Utopistická snaha o prilievanie vody
rybičkám do rozbitého akvária a pocta pri
pamätníku SNP v Banskej Bystrici.
A utopian effort to pour some more water
into a broken fish tank and a tribute situated in front of the Slovak National Uprising
monument in Banská Bystrica.
INVISIBLE TRUE
INVISIBLE TRUE
INVISIBLE TRUE; SK, 2011/2012, 1:08 min.
Autor/Author: Dominik Janovský
Touto inštaláciou vo verejnom priestore
chcel autor zviditeľniť problematiku mediálnej manipulácie a zároveň dôrazne
poukázať na nevšímavosť ľudí.
Using this installation in a public space, the
author wanted to direct attention at the
issue of media manipulation and people´s
indifference.
KARMA / KARMA
KARMA; SK, 2012, 1:28 min.
Autor/Author: Evelína Domiková
DOZVUK / REVERBerATION
DOZVUK; SK, 2012, 1:06 min.
Autor/Author: Oto Kandera
Minútová sociálna sonda do života starého
človeka.
A one minute social probe into an old man’s life.
Karma ako dôsledok našich predošlých
činov, ktoré sa zákonite musia prejaviť,
keďže každá akcia vyvoláva reakciu.
Karma as a consequence of our previous
deeds which naturally have to manifest
themselves, since every action creates a reaction.
99
100
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
VIDEOART
LINE OF LIFE / LINE OF LIFE
LINE OF LIFE; SK, 2011/2012, 1:15 min.
Autor/Author: Dominik Janovský
Line of life. Čiara života. Je to čiara, ktorá sa
nachádza na dlani človeka. Niektorí z nás ju
majú krátku, iní dlhšiu.
Line of life. It is a line on the palm of the hand.
Some of us have a long, others a short line.
LOW / LOW
PIVO A CIGARETY 5
BEER AND CIGARETTES 5
PIVO A CIGARETY 5; SK, 2011, 3:59 min.
Autor/Author: Lukáš Matejka
Voľným rozprávaním mladých ľudí ten-to
experimentálno-dokumentárny film vykresľuje, ako si ľudia v súčasnosti vytvárajú
vzťahy.
An open discussion among young people
is the subject matter of this experimental
documentary, which depicts how people
create relationships nowadays.
LOW; SK, 2012, 1:06 min.
Autor/Author: Gregor Nadzam
Low pomenováva nízkosť jednotlivca oproti všadeprítomným vplyvom médií.
Low describes the baseness of the individual
in comparison with the ever-present influence of the media.
STRIH / EDIT
STRIH; SK, 2012, 1:02 min.
Autor/Author: Monika Palašthyová
Strihanie čohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek.
The editing of anything, anytime, anywhere.
MINULÝ / PAST
MINULÝ; SK, 2012, 10:45 min.
Autor/Author: Milan Mazúr
Subjektívny pohľad režiséra, pri ktorom
sa vracia späť k minulým počinom, k výčitkám, smútku, k samote a k žene, ktorú
stratil.
A subjective view of the director who travels
back to his past deeds, remorse, grief, loneliness and the woman he lost.
TAŠKY ŽIVOT / BAGGED
FOR LIFE
TAŠKY ŽIVOT; SK, 2012, 2:10 min.
Autor/Author: Henrich Banáš
Video je záznamom z performance, pri
ktorej autor zamumifikoval svoje telo
do reklamných tašiek, ktoré ho zvierali
a dusili.
The video is a recording of a performance
during which the author mummified his
body using plastic bags with advertisements
which bind and suffocate him.
101
102
VIDEOART
VIDEOART
TRAGYKOMÉDIA
SPOLOČNOSTI
TRAGYCOMEDY OF SOCIETY
TRAGYKOMÉDIA SPOLOČNOSTI; SK,
2012, 4:27 min.
Autor/Author: Matúš Novek
Každý človek si nesie svoju záťaž a „nikto“
o nej nevie.
Every person carries his/her own burden and
“no one“ knows about it.
TRILÓGIA KALUŽ
THE PUDDLE TRILOGY
TRILÓGIA KALUŽ; SK, 2012, 1:15 min.
Autor/Author: Alica Belková
Tri krátke groteskné video etudy o dažďovej kaluži.
Three short grotesque video etudes about
a puddle of rain water.
ÚNIK / ESCAPE
ÚNIK; SK, 2012, 1 min.
Autor/Author: Štefan Oliš
Video konfrontuje ženu na sklonku života
s televíznou produkciou. Tragikomicky vyjadruje apatiu, z ktorej jediným východiskom je smrť.
The video confronts a woman in her old age
with a television production. In a tragicomic
way, it expresses apathy that offers only one
way out – death.
FILM EUROPE
FILM EUROPE
103
FILM EUROPE
FILM EUROPE
Absolútnou novinkou tohtoročného Cinematiku je
sekcia filmového výberu mediálnej spoločnosti Film
Europe. Súčasťou sekcie je aj niekoľko exkluzívnych
slovenských kino premiér ocenených európskych titulov. Film Europe je dynamická mediálna spoločnosť
s bohatou históriou a kanceláriami v Prahe, Budapešti,
Bratislave, Londýne a Cannes. Spoločnosť sa špecializuje na financovanie, vývoj, produkciu, distribúciu a predaj predovšetkým európskych
filmov, ďalej na vydavateľskú a konzultačnú činnosť a vysielanie tematických káblových a satelitných televízií. Film Europe prevádzkuje národné
tematické káblové a satelitné televízie: Kino CS, Doku CS a Muzika CS. Toto
unikátne žánrové spojenie doplnil 17. novembra 2011 platený televízny
kanál Film Europe Channel, európsky televízny projekt, ktorý systematicky mapuje kinematografiu z každej krajiny Európy. Postupne prinesie
najzaujímavejšie filmy takmer z 50 krajín európskeho kontinentu, ocenené
na medzinárodných festivaloch ako aj domácimi filmovými cenami, so
špičkovými režisérskymi a hereckými osobnosťami.
This year, Cinematik comes with a brand new section dedicated to films from
the Film Europe media company. The section brings exclusive Slovak theatrical premieres of award-winning European films. Film Europe is a dynamic full
service media company with rich history. Its offices are located in Prague, Budapest, Bratislava and it has newly established representations in London and
Cannes. The company specialises in financing, development and production,
distribution, sales and publishing, consulting and broadcasting of European
films. Currently Film Europe broadcasts regional cable and satellite pay TV
channels: Kino CS, Doku CS and Muzika CS. In November 2011, the Film Europe media company started regular broadcasting of the first European film
channel, the Film Europe Channel. It is the first paid television channel presenting exclusively European cinema from almost every country in greater Europe.
Together with their renowned directors and actors it will gradually introduce
the most interesting films from almost 50 countries of the European continent,
which have been awarded at film festivals home and abroad.
BAJKONUR
BAIKONUR
BAIKONUR; DE/RU/KZ, 2011, 95 min.
Film Europe
Réžia/Director: Veit Helmer | Scenár/Screenplay: Sergej Ashkenazy, Veit
Helmer | Kamera/Cinematography: Nikolai Kanow | Strih/Editing: Vincent Assmann | Hudba/Music: Goran Bregovic | Hrajú/Cast: Alexander Asochakov,
Marie de Villepin, Sitora Farmonova
„Čokoľvek spadne z neba, nechajte si to“ tak znie nepísaný zákon kazašských
stepí, náruživo dodržiavaný obyvateľmi malej dediny, ktorí zbierajú vesmírne trosky z blízkej vesmírnej stanice Bajkonur. Poslednými dvoma
mladými členy dediny sú rádiový operátor Iskander, známy ako Gagarin,
a rázna Nazir. Zatiaľ čo sa Nazir snaží svojím nekonvenčným správaním dať
Iskanderovi najavo, že ho miluje, Iskander je evidentne zbláznený nielen
do Bajkonuru a rozľahlého vesmíru, ale aj do krásnej Francúzky Julie Mahé,
ktorej cestu ku hviezdam sledujú televízne kamery.
“Whatever falls from heaven, you may keep.” So goes the unwritten law of
the Kazakh steppes. A law avidly adhered to by the inhabitants of a small
village, who collect space debris around the nearby Baikonur space station. The last two young members of the village are the radio operator, Iskander, known as Gagarin, and temperamental Nazira. While Nazira finds
it increasing difficult to reveal her love for Iskander by her unconventional
behaviour, Iskander is evidently not only crazy about Baikonur and the
vastness of outer space, but also deeply smitten by the beautiful French
astronaut Julie Mahé, whose journey to the stars he follows on television.
FILM EUROPE
104
105
KUMA
KUMA
LE VOYAGE DANS LA LUNE; FR, 1902, 12 min.
Film Europe
KUMA; AT, 2012, 93 min.
Film Europe
Réžia/Director: Georges Méliès | Scenár/Screenplay: Georges Méliès | Kamera/
Cinematography: Michaut, Lucien Tainguy | Strih/Editing: Georges Méliès
Hudba/Music: AIR (2011) | Hrajú/Cast: Georges Méliès, Henri Delannoy,
Brunnet, Farjaut, Kelm
Réžia/Director: Umut Dag | Scenár/Screenplay: Petra Ladinigg, Umut Dag
Kamera/Cinematography: Carsten Thiele | Strih/Editing: Claudia Linzer | Hudba/
Music: Iva Zabkar | Hrajú/Cast: Nihal G. Koldas, Begüm Akkaya, Vedat
Erincin, Murathan Muslu
Majstrovský kúsok režiséra Georgesa Mélièsa v novom kabáte. Ručne
kolorovaná a reštaurovaná verzia stodesaťročnej snímky. Vďaka súčasným
digitálnym možnostiam bolo znovu zasadených 13 375 rámčekov, jeden
po druhom. Nový je tiež soundtrack od francúzskej skupiny AIR. Film bol
nakrútený v máji 1902. Do kín išiel v čiernobielej a tiež farebnej verzii, ručne
kolorovaný. V tej dobe ho považovali za celovečerný film – trval približne 14
minút – a zožal celosvetový úspech. V roku 1913 sa Méliès rozhodol na protest spáliť sadu negatívov tohto filmu. Jedna čiernobiela kópia však prežila.
Farebnú verziu dlho považovali za stratenú. Až do roku 1993...
Georges Méliès’s original, hand-colored, 110-year-old masterpiece fully restored. Thanks to modern digital technology, all the 13,375 frames were set
back in their place, one by one. The new restored version boasts a new soundtrack by the French band AIR. The original film was made in 1902 and released
in cinemas in two versions – black and white and hand-colored. At that time,
it was considered a feature length film – with its duration of approximetely 14
minutes – praised all over the world. In 1913, Méliès decided to burn the film
negatives as a sign of protest. However, one black and white print survived. The
colored version was believed to be lost for good. Until 1993...
Keď Ayşe oslavuje svadbu, takmer každý v jej dedine v Turecku verí, že si
berie Hasana, ktorý je len o pár rokov starší než ona. Ale v skutočnosti je
Ayşe poslaná do Viedne ako druhá žena Hasanova otca Mustafu. Dievča
prichádza do Rakúska a dostáva sa jej rozporuplného prijatia od novej
rodiny. Mustafove deti, niektoré z nich staršie než Ayşe, sa k nej obracajú
chrbtom. Len Fatma, Mustafova manželka, ktorá zomiera na rakovinu, sa
teší – teraz si môže byť istá, že jej muž, ktorému bola vždy lojálnou a obetavou moslimskou manželkou, má dobrú nástupkyňu. Medzi dvoma ženami
sa rozvinie zvláštne priateľstvo, ktoré je čoskoro podrobené skúške, keď
rodinu zasiahne nečakaná rana osudu.
When Ayşe celebrates her marriage, almost everyone in her Turkish village believes her to have married Hasan, who is just a few years older than her. But
in fact she is sent to Vienna as the the second wife of Mustafa, Hasan’s father.
Arriving in Austria, she receives a mixed welcome from her new family. At first,
Mustafa’s children, some of whom are older than Ayşe, turn their back on the
her. Only Fatma, Mustafa’s wife of many years who is now dying of cancer,
seems genuinely pleased – now she can be assured of a reliable successor to
tend to her husband, to whom she has been a loyal and obedient Muslim wife.
A strange friendship develops between the two women, but soon it‘s put to
the test when the family faces an unexpected stroke of fate.
Ocenenia / Awards:
MFF Berlinale 2012 – nominácia na Najlepší debut
Salerno Shadowline Film Festival 2012 – Cena poroty pre najlepší film
Berlinale IFF 2012 – nominated for Best Debut Film
Salerno Shadowline Film Festival 2012 – Jury Prize for Best Film
FILM EUROPE
FILM EUROPE
106
CESTA NA MESIAC
A TRIP TO THE MOON
107
NEOBYČAJNÁ CESTA
THE EXTRAORDINARY VOYAGE
L’EXERCICE DE L’ÉTAT; FR/BE, 2011, 115 min.
Film Europe
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE; FR, 2011, 60 min.
Film Europe
Réžia/Director: Pierre Schœller | Scenár/Screenplay: Pierre Schœller | Kamera/
Cinematography: Julien Hirsch | Strih/Editing: Laurence Briaud | Hudba/
Music: Philippe Schoeller | Hrajú/Cast: Olivier Gourmet, Michel Blanc,
Zabou Breitman, Laurent Stocker
Réžia/Director: Serge Bromberg, Eric Lange | Scenár/Screenplay: Serge
Bromberg, Eric Lange | Kamera/Cinematography: Jean-Louis Sonzogni
Strih/Editing: Janice Jones | Hudba/Music: Bruno Alexiu | Hrajú/Cast: Costa-Gavras, Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, Michel Hazanavicius
Ministra dopravy, Bertranda Saint-Jeana, uprostred noci prebudí jeho osobný sekretár. Došlo k závažnej dopravnej nehode, ktorá vyžaduje prítomnosť
zástupcu štátu. Minister nemá inú možnosť, musí tam ísť. Tak začína odysea
štátneho úradníka, naprieč stále zložitejším a nepriateľsky naladeným svetom.
Rýchlosť, boj o moc, chaos, ekonomická kríza... V šialenom slede udalostí
jedna krízová situácia strieda druhú. Akú obeť sú títo vysoko postavení muži
ochotní priniesť? Ako dlho vydržia v štáte, ktorý pohltí tých, ktorí mu slúžia?
Cesta na mesiac Georgesa Mélièsa nadchýňala divákov v roku 1902. Teraz,
vďaka technicky najsofistikovanejšej a najdrahšej rekonštrukcii filmovej
kópie v dejinách kinematografie, film môže opäť nadchnúť publikum.
Tentokrát vo farbe. Fascinujúci dokument mapuje odyseu filmu cez celé
storočie až do nového tisícročia. Od jeho výroby v roku 1902 po prekvapujúce znovuobjavenie starej nitrátovej farebnej kópie v roku 1993 až po
premiéru novej zreštaurovanej kópie na otvorení MFF Cannes v roku 2011.
The Minister for Transport, Bertrand Saint-Jean, is woken in the middle of the
night by his private secretary. A serious car accident has happened and it demands the presence of a state official. The Minister goes there, he has no other
choice. Thus begins the odyssey of a state official through an increasingly complex and hostile world. Speed, power struggles, chaos, economic crisis... In the
frantic chain of events, one emergency leads to another.
What sacrifices are men in high positions willing to accept? How long will they
last in a state that devours those who serve it?
Georges Méliès’s Trip to the Moon thrilled audiences in 1902. Now, thanks to
one of the most technically sophisticated and expensive restorations in film
history the film can thrill audiences once again in color. This fascinating documentary charts the film’s voyage across the century and into the next millennium, from Méliès’s fantastic production in 1902 to the astonishing rediscovery
of a nitrate print in color in 1993 to the premiere of the restored version on the
opening night of the Cannes Film Festival in 2011.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – Cena FIPRESCI
Ceny César 2011 – Najlepší scenár, zvuk (Julie Brenta, Olivier Hespel, Jean-Pierre Laforce), vedľajší mužský herecký výkon (Michel Blanc)
Cannes IFF 2011 – FIPRESCI Award
César Awards 2011 – Best Original Screenplay, Sound (Julie Brenta, Olivier Hespel, JeanPierre Laforce), Supporting Actor (Michel Blanc)
FILM EUROPE
FILM EUROPE
108
MINISTER
THE MINISTER
109
FILM EUROPE
ZABUDNUTÁ KRAJINA
LAND OF OBLIVION
110
LA TERRE OUTRAGÉE; FR/UA/PL/DE, 2011, 108 min.
Film Europe
Réžia/Director: Michale Boganim | Scenár/Screenplay: Michale Boganim,
Antoine Lacomblez, Anne Wil | Kamera/Cinematography: Giorgos
Arvanitis, Antoine Héberlé | Strih/Editing: Hervé de Luze, Thierry
Derocles, Anne Weil | Hudba/Music: Leszek Mozdzer | Hrajú/Cast: Olga
Kurylenko, Andrzej Chyra, Sergei Strelnikov, Vyacheslav Slanko
26. apríla 1986, Pripiať, niekoľko kilometrov od Černobyľu. V tento krásny letný
deň oslavujú Anya a Piotr svoju svadbu. Malý Valery a jeho otec Alexei, inžinier
v jadrovej elektrárni Černobyľ, zasadzujú jabloň. V elektrárni nastane havária.
Piotr je povolaný, aby uhasil oheň. Nikdy sa však nevráti. Rádioaktivita okamžite
mení podobu tých, ktorí ňou boli zasiahnutí. Ľudia sú v rýchlosti evakuovaní.
O desať rokov neskôr. Pripiať, mesto prízrakov sa stáva územím nikoho. Čas hojí
všetky rany, avšak je ešte nádej na nový život?
April 26, 1986. Pripyat, several kilometres from Chernobyl. On that beautiful summer day, Anya and Piotr celebrate their wedding. Little Valery and his
father Alex, an engineer at the Chernobyl nuclear power station, plant an apple tree. An accident occurs at the power station. Piotr is a fireman and has to
leave his wedding to fight the flames. He never returns. Radioactivity instantly
changes the appearances of those who were affected by it. Ten years later.
Pripyat, a city of ghosts, has become a no man’s land. Time heals all wounds
but is there any hope for new life?
Ocenenia / Awards:
MFF Chicago 2011 – nominácia na Zlatého Huga
MFF Benátky 2011 – nominácia na Cenu Týždňa medzinárodnej kritiky
Chicago IFF 2011 – nominated for the Golden Hugo Award
MFF Benátky 2011 – nominated for the International Critics’ Week Award
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
111
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
Najčítanejší slovenský filmový magazín
Kinema.sk aj pre tento ročník Cinematiku
pripravil mimoriadne pozoruhodnú päticu
filmov, ktorá si už svoju premiéru prežila,
avšak nezaregistrovalo ju toľko divákov,
koľko si zaslúžia. Aj to je jeden z hlavných
cieľov sekcie Kinema Choice, upozorňovať
na to najkvalitnejšie z našich kín. Po dlhšej dobe sa do prehľadu dostal aj
český titul – nezávislý a provokatívny film Príliš mladá noc debutujúceho
Olma Omerzu a my veríme že zaujme aj piešťanské publikum. Nebude
chýbať ani najnovší titul fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho – Le Havre
či dokonalý žáner v podaní Nicolasa Winding Refna – Drive. Na poslednú
chvíľu sa do sekcie prepašoval filmársky mimoriadne nápaditý a inteligentne zábavný film amerického inovátora Wesa Andersona – Až vyjde
mesiac. A nesmieme opomenúť vlajkovú loď tohtoročného výberu, herecky a scenáristicky dokonalé iránske dielo režiséra Asghara Farhadiho
– Rozchod Nadera a Simin. Prajem vám rovnaké zážitky, aké sme s týmito
filmami prežili my v redakcii.
The most widely read Slovak cinema webportal, Kinema.sk, has again compiled a selection of five exceptional films for this year’s edition of Cinematik. These
films already passed through theatrical distribution but did not get as much
attention as they deserved. And this is one of the main goals of the Kinema
Choice section – to draw attention to the best movies in our cinemas. After quite a long time, we see a Czech film returning into our selection – an independent and provocative debut called A Night Too Young by Olmo Omerzo – which
we hope to see captivating the Cinematik audience. We cannot omit the latest
film by Finnish auteur Aki Kaurismäki – Le Havre, or a perfect genre served cold
by Nicolas Winding Refn – Drive. We have also succesfully smuggled into our
selection an exceptionally cinematically imaginative and witty film by American innovator Wes Anderson – Moonrise Kingdom. And last but not least, we
present you the section’s flagship – the dramatically and scriptwise pitch perfect Iranian film by Asghar Farhadi – A Separation. I wish you the very same
exquisite experience as we, the Kinema.sk webportal staff, had while watching
these films.
Peter Konečný
AŽ VYJDE MESIAC
MOONRISE KINGDOM
MOONRISE KINGDOM; US, 2012, 94 min.
Magic Box Slovakia
Réžia/Director: Wes Anderson | Scenár/Screenplay: Wes Anderson, Roman
Coppola | Kamera/Cinematography: Robert D. Yeoman | Strih/Editing: Andrew
Weisblum | Hudba/Music: Alexandre Desplat | Hrajú/Cast: Kara Hayward,
Jared Gilman, Bruce Willis, Edward Norton
Príbeh svojráznej komédie sa odohráva v 60. rokoch 20. storočia na romantickom pobreží Nového Anglicka. Sam a Suzy majú dvanásť rokov. Oboch
spája rovnaký problém: nerozumejú si so svojím okolím. Na prvý pohľad sa
do sebe zaľúbia. Uzatvoria tajnú dohodu a pripravia veľkolepý plán. Po roku
od ich prvého stretnutia spolu utečú do divočiny. Ich zmiznutie obráti život
pokojného mestečka hore nohami. Pod vedením miestneho šerifa spustia
obyvatelia veľké pátranie po dvojici malých utečencov. Okrem rodičov mladej
dievčiny sa po ich stopách vydáva i vedúci miestneho skautingu s celým
oddielom nadšených skautov, sociálna pracovníčka a ďalší dobrovoľníci…
The story of this quirky comedy takes place in the 1960s on the romantic coast
of New England. Sam and Suzy are 12 years old. They both have one problem in
common: they don‘t get on well with people around them. They fall in love with
each other instantly, make a secret pact and come up with a masterplan. One
year after their first meeting, they run off together into the wilderness. Their
disappearance turns the sleepy town’s life upside down. Lead by the local sherriff, they form a search party to find the two young runaways. The young girl‘s
parents are joined by a local scout leader and a whole group of enthusiastic
scouts, a social worker, and other volunteers...
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2012 – nominácia na Zlatú palmu
Cannes IFF 2012 – nominated for the Palme d’Or
KINEMA CHOICE
112
113
LE HAVRE
LE HAVRE
DRIVE; US, 2011, 100 min.
Forum Film Slovakia
LE HAVRE; FI/FR/DE, 2011, 93 min.
ASFK
Réžia/Director: Nicolas Winding Refn | Scenár/Screenplay: Hossein Amini
Kamera/Cinematography: Newton Thomas Sigel | Strih/Editing: Mat Newman
Hudba/Music: Cliff Martinez | Hrajú/Cast: Ryan Gosling, Carey Mulligan,
Bryan Cranston, Albert Brooks
Réžia/Director: Aki Kaurismäki | Scenár/Screenplay: Aki Kaurismäki | Kamera/
Cinematography: Timo Salminen | Strih/Editing: Timo Salminen | Hrajú/Cast:
André Wilms, Kati Outinen, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin
Hovoria mu Vodič. Cez deň je filmovým kaskadérom, v noci si privyrába ako nájomný vodič zločineckých gangov. Nezaujíma ho o akú prácu v ten večer práve
ide, rúti sa nocou s policajnými autami v pätách. Shannon je Vodičovým učiteľom
a manažérom. Snaží sa ho dohadzovať filmovým režisérom a zlodejom, ktorí sú za
neho ochotní dobre zaplatiť. Samotárskemu a zo svojho dvojitého života značne
rozpoltenému Vodičovi celkom zmení život stretnutie so susedkou Irene, s ktorou
trávi stále viacej času. Všetko sa však zmení, keď je z väzenia prepustený Irenin manžel.
They call him the Driver. During the day, he is a stunt driver, at night he earns extra
money as a hired getaway driver. He doesn‘t care what kind of job he is to do that evening. He speeds through the night with police cars on his tail. Shannon is his mentor and
a manager getting the Driver various jobs for film directors and criminals who are willing to pay good money for his services. An encounter with his neighbour Irene changes
the Driver‘s lonely and double life. They spend more and more time together. However,
events turn a different direction when Irene‘s husband is released from prison.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – Najlepšia réžia, nominácia na Zlatú palmu
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2012 – nominácia na Najlepšiu
réžiu, film, strih, herečku vo vedľajšej úlohe (Carey Mulligan)
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2012 – nominácia na Najlepší strih zvuku
(Lon Bender, Victor Ray Ennis )
Cannes IFF 2011 – Best Director, nominated for the Palme d’Or
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2012 – nominated for Best Director, Film,
Editing, Supporting Actress (Carey Mulligan)
Academy Awards, Oscar 2012 – nominated for Best Achievement in Sound Editing (Lon
Bender, Victor Ray Ennis)
Príbeh sympatického čističa topánok Marcela Marxa sa odohráva vo
francúzskom prístavnom meste Le Havre. Marcel žije šťastne s milovanou
ženou Arlettou a trávi čas v obľúbenom bare. Do života mu však náhle
vpadne trinásťročný africký chlapec na úteku. Marcel se chce zachovať ako
správny muž a rozhodne sa chlapca ochrániť pred políciou a deportáciou.
The story of a likeable shoeshiner Marcel Marx takes place in the French harbor city of Le Havre. Marcel lives a happy life with his beloved wife Arlette and
spends his time in his favourite bar. Fate throws a young African refugee in his
path. Marcel wants to do the right thing and decides to protect the boy from
the police and deportation.
Ocenenia / Awards:
MFF Cannes 2011 – cena FIPRESCI, Zvláštne uznanie Ekumenickej poroty, nominácia
na Zlatú palmu
Ceny César 2011 – nominácia na Najlepší film a Najlepšiu réžiu
Európske filmové ceny 2011 – nominácia na Najlepšieho herca (André Wilms),
režiséra, scenáristu a film
Cannes IFF 2011 – FIPRESCI Prize, Prize of the Ecumenical Jury – Special Mention, nominated for the Palme d’Or
César Awards 2011 – nominated for Best Film and Best Director
European Film Awards 2011 – nominated for Best Actor (André Wilms), Director,
Screenwriter and Film
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
114
DRIVE
DRIVE
115
ROZCHOD NADERA A SIMIN
A SEPARATION
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC; CZ/SK, 2012, 65 min.
ASFK
JADAEIYE NADER AZ SIMIN; IR, 2011, 120 min.
ASFK
Réžia/Director: Olmo Omerzu | Scenár/Screenplay: Olmo Omerzu, Bruno
Hájek, Jakub Felcman | Kamera/Cinematography: Lukáš Milota | Strih/Editing:
Jana Vlčková | Hudba/Music: Petr Marek | Hrajú/Cast: Martin Pechlát,
Natálie Řehořová, Jiří Černý, Vojtěch Machuta
Réžia/Director: Asghar Farhadi | Scenár/Screenplay: Asghar Farhadi | Kamera/
Cinematography: Mahmoud Kalari | Strih/Editing: Hayedeh Safiyari | Hudba/
Music: Sattar Oraki | Hrajú/Cast: Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat
Príliš mladá noc prináša príbeh o dvoch dvanásťročných chlapcoch, ktorí
sa deň po Silvestri náhodne ocitnú na zvláštnej oslave v byte mladej ženy
a v spoločnosti dvoch dospelých mužov. Deti sa v byte zdržia a prežijú svoje
prvé stretnutie s láskou a sexualitou, prestanú vnímať čas a neuvedomia si
ani, že ich už doma hľadajú a možno po nich pátra aj polícia. Tento intímny
a aktuálny príbeh autenticky, až surovo zobrazuje súčasné partnerské
vzťahy, pričom nekompromisne odkrýva ich prázdnotu.
A Night Too Young is the story of two 12-year-old boys on New Year’s Day, who
accidentally end up at a strange party at a young woman‘s flat in the company of two adult men. There, the kids experience their fist encounters with love
and sexuality. Oblivious to passing time, they don‘t realize that their parents
are already anxious and are looking for them. Maybe even the police has started a search. The intimate story depicts contemporary partnerships with raw
authenticity while unveiling their emptiness.
Strhujúca manželská dráma zo súčasného Iránu prináša univerzálny príbeh
o tom, ako fatálne dokážu spoločenské predsudky a prísny právny systém ovplyvniť ľudské osudy a rodinné vzťahy. Manželská dvojica, Nader
a Simin, stoja pred životným rozhodnutím, ktoré ovplyvní nielen ich vzťah, ale
predovšetkým budúcnosť ich dcéry Termeh. Simin chce odísť z Iránu, Nader
sa však tejto myšlienke bráni, pretože sa chce postarať o chorého otca. Simin
sa rozhodne požiadať o rozvod. Všetko sa však veľmi skomplikuje, keď sa na
Nadera začnú sypať problémy s domácnosťou a starostlivosťou o dcéru a otca.
An impressive marital drama set in contemporary Iran offers a universal story on how social prejudices and a strict judicial system can fatally infulence
people’s destinies and family relations. Nader and his wife Simin face a lifechanging decision, which will have an impact not only on their relationship
but mostly on the future of their daughter Temeh. Simin wants to leave Iran.
Nader wants to stay and continue taking care of his father with Alzheimer´s
disease. Simin files for divorce. Things get more complicated as Nader struggles
to handle the household, his daughter, and his sick father.
Ocenenia / Awards:
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2012 – Najlepší cudzojazyčný film roka
Ceny César 2012 – Najlepší nefrancúzsky film
MFF Berlinale 2011 – Zlatý medveď
Academy Awards, Oscar 2012 – Best Foreign Language Film of the Year
César Awards 2012 – Best Foreign Film
Berlinale IFF 2011 – Golden Berlin Bear
KINEMA CHOICE
KINEMA CHOICE
116
PRÍLIŠ MLADÁ NOC
A NIGHT TOO YOUNG
117
ZAKÁZANÉ FILMY
FORBIDDEN FILMs
118
ZAKÁZANÉ FILMY
FORBIDDEN FILMs
Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych,
predovšetkým psychických dopadov na jedinca a spoločnosť, spôsobených
ich nadmernou a hlavne neregulovanou konzumáciou, nie je aktuálna len
posledných niekoľko rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované
najmä pornografia, vulgárnosť, násilie a v neposlednom rade propaganda
a politická nekorektnosť, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už
v druhej dekáde 20. storočia, keď sa fenomén kinematografie stal súčasťou
celospoločenskej diskusie a predmetom záujmu výchovných a vedeckých
kruhov. Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, do popredia sa dostávajú
najmä názory o jej negatívnych vplyvoch. Naozaj však platí, že nás filmy
„kazia“ a je nutná regulácia ich dosahu na diváka? Unikátna festivalová sekcia v ktorej predstavíme trojicu mimoriadne kontroverzných titulov. V dobe
svojho uvedenia si vyslúžili ostré kritiky a cenzúrne opatrenia. Čo bolo
„problematické“ v 50. a následne v 90. rokoch? Zmenili sa spolu s filmami
aj diváci?
The issue of harmful effects of audiovisual materials represented by negative,
mostly psychological impacts on the individual and the society, caused by excessive and mostly unregulated consumption hasn‘t become a burning issue
only over the past few years. “Harmful“ elements such as pornography, vulgarity, violence and last but not least propaganda and political incorrectness were
already, in a specific form, present already in the 1910s when the phenomenon
of cinema became a topic of discourse and subject of debates in educational
and scientific circles. If we speak about the effects of cinema, mostly notions
of its negative influence are focused on. Is it really true that films “damage“ us
and it‘s necessary to regulate their consequences for the audience? This unique
festival section will present three exceptionally controversial films which, when
realeased were subjected to harsh critiques and merciless censorship. What
was “problematic“ in the 1950s and then the 1990s? Have audiences changed
together with the movies?
Peter Konečný
119
TAKÍ NORMÁLNI ZABIJACI
NATURAL BORN KILLERS
LOLITA; US, 1962, 152 min.
Continental Film
NATURAL BORN KILLERS; US, 1994, 118 min.
Continental Film
Réžia/Director: Stanley Kubrick | Scenár/Screenplay: Vladimir Nabokov
Kamera/Cinematography: Oswald Morris | Strih/Editing: Anthony Harvey
Hudba/Music: Nelson Riddle | Hrajú/Cast: James Mason, Shelley Winters,
Sue Lyon, Gary Cockrell
Réžia/Director: Oliver Stone | Scenár/Screenplay: Quentin Tarantino, David
Veloz, Richard Rutowski, Oliver Stone | Kamera/Cinematography: Robert
Richardson | Strih/Editing: Brian Berdan, Hank Corwin | Hudba/Music:
Brent Lewis | Hrajú/Cast: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Robert Downey Jr.
Adaptácia kontroverzného románu Vladimira Nabokova z roku 1953. Rozpráva
tragický príbeh o posadnutosti univerzitného profesora stredného veku s predčasne vyspelou, príťažlivou pubertálnou dievčinou. V románe má Dolores „Lolita“
Hazeová 12 rokov, ale vo filme musela byť kvôli cenzorom zobrazená ako 14-ročná.
Katolícka mravnostná liga slušnosti ho pred uvedením klasifikoval ako prístupnosť
C (zamietnuté). Začali tak súkromné jednania medzi producentom a Ligou, aby
známku znížila, keďže tekéto obmedzenie by sa mohlo prejaviť na nízkych tržbách.
Americká filmová asociácia titulu nakoniec pridelila hodnotenie „R“ – osoby
mladšie ako 17 rokov ho mohli vidieť len v sprievode rodiča.
Príbeh dvojice masových vrahov, ktorí sa vydávajú na krvavú cestu Spojenými štátmi a zakladajú si na tom, aby sa o ich vraždách všetci dozvedeli a zapamätali si ich mená. Film sa však viac ako na vraždy sústreďuje na
spôsob, akým z nich verejnosť a médiá urobia ľudových hrdinov. Americká
filmová asociácia najprv pohrozila hodnotením NC17 (pre mladších ako 17
rokov neprístupné). Producenti následne vystrihli niekoľko scén a asociácia
zmenila rating na R (mladší ako 17 rokov len v sprievode rodiča). Film však
bol opatrený upozornením, že obsahuje scény krajného násilia, šokujúce
zábery, vulgárne výrazy a sexuálne scény.
An adaptation of the controversial novel by Vladimir Nabokov published in 1953.
It is the story of a middle-aged university professor obsessed with a prematurely
developed, attractive pubescent girl. In the novel, Dolores “Lolita“ Hazel was 12
years old, but in the film, due to censorship, she was 14 years old. Before its release,
The Catholic League of Decency rated the film C (condemned). It launched private
negotiations between the producers and the League in order to give it better rating.
The C rating could have had a negative impact on box office revenues. The Motion
Picture Association of America rated the film “R“ – Restricted, children under 17 required an accompanying parent or adult guardian in order to see the film.
The story of a serial killer couple on a killing spree through the US. They are very particular about making sure everyone knows their names and the murders they have
committed. The film is more focused on how the society and the media turn them
into legendary heroes. The Motion Picture Association of America first threatend
to rate the film NC17 (no one 17 and under admitted). The production company
subsequently cut out several scenes and the Association changed the rating to R
(children under 17 require accompanying parent or adult guardian). However, the
film was labeled with a strong warning about scenes of extreme violence, shocking
scenes, profanities and explicit sexual content.
Ocenenia / Awards:
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 1963 – nominácia na Najlepší adaptovaný scenár,
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 1963 – nominácia na
Najlepšieho britského herca (James Mason)
Academy Awards, Oscar 2012 – nominated for Best Writing, Screenplay Based on Material
from Another Medium,
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 1963 – nominated for Best British Actor (James Mason)
Ocenenia / Awards:
Zlatý Glóbus 1995 – nominácia na Najlepšiu réžiu
MFF Benátky 1994 – Veľká cena poroty, Cena Pasinetti pre najlepšiu herečku (Juliette
Lewis)
Golden Globes 1995 – nominated for Best Director – Motion Picture
Venice IFF 1994 – Grand Special Jury Prize, Pasinetti Award for Best Actress (Juliette Lewis)
ZAKÁZANÉ FILMY
FORBIDDEN FILMs
120
LOLITA
LOLITA
121
FORBIDDEN FILMs
122
VYHÁŇAČ DIABLA
THE EXORCIST
THE EXORCIST; US, 1973, 122 min.
Continental Film
Réžia/Director: William Friedkin | Scenár/Screenplay: William Peter Blatty
Kamera/Cinematography: Owen Roizman | Strih/Editing: Norman Gay, Evan
A. Lottman | Hudba/Music: Steve Boeddeker | Hrajú/Cast: Ellen Burstyn,
Max von Sydow, Linda Blair, Jason Miller
Dvanásťročná Regan žije so svojou matkou vo Washingtone. Zrazu začne
prejavovať zvláštne symptómy – levitáciu, veľkú fyzickú silu a extrémne chovanie.
Jej zúfalá matka privoláva na pomoc kňaza. Do tela Regan vstúpil diabol. Masturbovanie pomocou krucifixu, Panna Mária meniaca sa na prostitútku – klasifikácia
prístupnosti R (mladší ako 17 rokov len v sprievode rodiča) a katolícke skupiny tlačili
až na prístupnosť X (najvyššia prístupnosť). Občianski aktivisti bojovali o zastavanie
filmu z dôvodu škodlivosti pre divákov, ale u súdov neuspeli. Vyháňač diabla je vo
svojej podstate horor a jeho vulgarita a násilie nie sú neprimerané jeho téme.
12-year-old Regan lives with her mother in Washington. Suddenly, she starts exhibiting
strange symptoms – levitation, enormous strength and extreme behaviour. Her desperate mother calls a priest. Regan’s body has been possessed by the Devil. Masturbation
using a crucifix, Virgin Mary turning into a prostitute – R rating (children under 17 require accompanying parent or adult guardian). Catholic groups were even pushing the rating to X (intended only for viewing by adults, usually legally defined as people over the
age of 18). Civic activists fought for a complete ban of the film due to its harmful effects
on the audience but didn‘t succeed in court. The Exorcist is a horror film in its nature, and
its vulgarity and violence aren‘t inappropriate within its genre.
Ocenenia / Awards:
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 1974 – Najlepší adaptovaný scenár, zvuk
(Robert Knudson, Christopher Newman)
Zlatý Glóbus 1974 – Najlepší režisér, film, scenár, ženský herecký výkon (Linda Blair)
Academy Awards, Oscar 1974 – Best Writing, Screenplay Based on Material from Another Medium; Sound (Robert Knudson, Christopher Newman)
Golden Globes 1974 – Best Director, Motion Picture - Drama, Screenplay - Motion Picture, Supporting Actress - Motion Picture (Linda Blair)
CINEMATIK HOMAGE
CINEMATIK HOMAGE
123
JASKYŇA ZABUDNUTÝCH SNOV
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
BOŽSKÁ EMA; CS, 1979, 107 min.
práva/rights: Ateliery Bontonfilm Zlín
kópia/print: Slovenský filmový ústav
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS; CA/US/DE/FR, 2010, 90 min.
Continental Film
Réžia/Director: Jiří Krejčík | Scenár/Screenplay: Zdeněk Mahler, Jiří Krejčík
Kamera/Cinematography: Miroslav Ondříček | Strih/Editing: Miroslav Hájek
Hudba/Music: Svatopluk Havelka | Hrajú/Cast: Božidara Turzonovová,
Juraj Kukura, Jiří Adamíra, Miloš Kopecký, Josef Somr
Veľká česká operná speváčka Ema Destinová žne úspechy na javiskách amerických divadiel už ôsmu sezónu. Dvoria sa jej Toscanni, Caruso a ďalšie
významné osobnosti, ale ona túži po návrate domov, do Čiech. Všetci ju
varujú, pretože v Európe zúri prvá svetová vojna. Ema však dobre mienené
varovania odmieta a od cesty ju neodradia ani nové fantastické zmluvy
a ponuky. Konečne smeruje do Prahy...
Film premietame pri príležitosti významného životného jubilea Božidary
Turzonovovej (28. máj).
Réžia/Director: Werner Herzog | Scenár/Screenplay: Werner Herzog | Kamera/
Cinematography: Peter Zeitlinger | Strih/Editing: Joe Bini | Hudba/Music: Ernst
Reijseger | Účinkujú/Cast: Werner Herzog, Jean Clottes, Julien Monney, Jean- Michel Geneste, Michel Philippe, Gilles Tosello
Jeden z najfantastickejších a najprevratnejších archeologických objavov všetkých dôb pohľadom klasika svetovej kinematografie Wernera Herzoga. Po
tisícročia ukryté dôkazy o ľudskej kreativite v unikátnych 3D záberoch. Keď
v roku 1994 vstúpil francúzsky archeológ Chauvet a jeho tím do neznámeho
jaskynného systému v malebnom údolí rieky Ardeche, netušil, že práve objavil
fascinujúci úkaz, ktorým sa navždy zapíše do dejín. V jaskyni, ktorá dodnes nesie jeho meno, totiž narazil na doposiaľ nevídanú zbierku jaskynných malieb,
dvakrát starších ako akékoľvek predchádzajúce objavy...
Film premietame pri príležitosti 70. narodenín režiséra (5. september).
The great Czech opera singer Ema Destinová has been shining on the stages of
American theatres for the eight season. Toscanni, Caruso and other significant
personalities court her, but she longs to return home, to Bohemia. Everyone
advises her against it, because World War I is raging in Europe. However, Ema
turns a deaf ear to all well-meant warnings. She even disregards new, fantastic
and lucraive contracts and offers. Finally she‘s on her way to Prague...
The film will be screened on the occasion of an anniversary of Božidara Turzonovová (May 28).
One of the most fantastic and revolutionary archaeological discoveries of all
time through the eyes of world cinema classic Werner Herzog. Rare evidence
of human creativity hidden from human eyes for housands of years revealed in
3D. When in 1994 French archaeologist Chauvet and his team entered into an
unexplored cave system in a picturesque valley of the Ardeche river, he didn‘t
have the faintest idea about having discovered a fascinating phenomenon,
which would bring him worldwide recognition. In a cave, which bears his name
he came across an extraordinary collection of cave paintings twice as old as
any other previous discoveries...
The film will be screened on the occasion of the director´s 70th birthday (September 5).
CINEMATIK HOMAGE
CINEMATIK HOMAGE
124
BOŽSKÁ EMA
DIVINE EMMA
125
CINEMATIK HOMAGE
126
SLNKO V SIETI
THE SUN IN A NET
SLNKO V SIETI; CS, 1962, 90 min.
Slovenský filmový ústav
Réžia/Director: Štefan Uher | Scenár/Screenplay: Alfonz Bednár | Kamera/Cinematography: Stanislav Szomolányi | Strih/Editing: Bedřich Voděrka | Hudba/
Music: Ilja Zeljenka | Hrajú/Cast: Marián Bielik, Jana Beláková, Oľga
Šalagová, Eliška Nosáľová, Pavol Chrobák, Andrej Vandlík, Ľubo
Roman
Lyrický príbeh nesmelej lásky dvoch mladých ľudí zachytáva emocionálne
dozrievanie súdobej mládeže, ktorá sa snaží zakryť svoju neistotu,
neskúsenosť a strach zo života hraným cynizmom a odmietavou pózou.
Film premietame pri príležitosti 50. výročia jeho premiéry z digitálne
reštuarovanej DCP kópie.
A lyrical story about the emotions arising among two young people who pretend
cynicism and rejection towards society in an attempt to hide their insecurities, lack
of experience and fear of adult life.
The film will be screened on the occasion of the 50th anniversary of its first
release, presented on digitally restored DCP print.
EYE ON FILMS
EYE ON FILMS
127
EYE ON FILMS
EYE ON FILMS
KRT
THE MOLE
KRET; PL, 2011, 108 min.
práva/rights: Film Europe
kópia/print: Eye on Films
Eye on Films je medzinárodná platforma distribučných spoločností a festivalov, ktorú iniciovala francúzska spoločnosť Wide Management. Jej cieľom
je prezentovať na medzinárodnom fóre kvalitné prvé a druhé filmy režisérov
z Európy i zo zámoria. V súčasnosti má už viac než 80 partnerských organizácií: viac než 40 distribučných spoločností a viac než 40 medzinárodných
festivalov. MFF Cinematik je slovenským partnerom Eye on Films a sme hrdí
na to, že sme sa ocitli v takej elitnej spoločnosti. V špeciálnej sekcii Vám
predstavujeme štyri výborné filmy z aktuálneho katalógu.
Réžia/Director: Rafael Lewandowski | Scenár/Screenplay: Iwo Kardel, Rafael
Lewandowski | Kamera/Cinematography: Piotr Rosolowski | Strih/Editing:
Agnieszka Glinska | Hudba/Music: Jérôme Rebotier | Hrajú/Cast: Borys Szyc,
Marian Dziedziel, Magdalena Czerwinska, Wojciek Pszoniak
Eye on Films is an international platform of companies and film festivals initiated by the French company Wide Management. Its aim is to present first and
second feature films by directors from Europe and overseas at international
forums. Currently, the network includes more than 80 international partners,
more than 40 distribution companies and more than 40 international film
festivals. Cinematik is its Slovak partner and we‘re proud to be in such an elite
company. In a special section, we present you four excellent films from their
current catalogue.
www.eyeonfilms.org
Vladimír Štric
Pawel, čerstvý tridsiatnik, dováža so svojím otcom Zygmuntom obnosené
oblečenie z Francúzska. Cestou domov z jednej z jeho bežných „služobných
ciest“ objaví na titulke poľských bulvárnych novín otcovu fotografiu
sprevádzanú titulkom: „Zradca“. Zygmunt je síce ozajstným hrdinom boja
proti totalite a uznávaným členom Solidarnosci, no aj tak je obviňovaný
z prisluhovania komunistickému režimu: bol tajným informátorom s krycím
menom Krt.
Pawel, a man in his early thirties, works with his father Zygmunt – they import
second-hand clothing from France. On his way back from one of his regular
“business trips“, Pawel suddenly sees his father´s picture on the cover of a Polish tabloid newspaper with the headline “Traitor“. Zygmunt is a genuine hero of
the struggle against totalitarianism and a recognized member of the Solidarnosc; still he is accused of having acted as a secret informer of the communist
regime known as The Mole.
Ocenenia / Awards:
MFF Chicago 2011 – nominácia na Zlatého Huga
Chicago IFF 2011 – nominated for the Golden Hugo Award
EYE ON FILMS
128
129
NOOR
NOOR
NUIT #1; CA, 2011, 91 min.
Eye on Films
NOOR; FR/PK, 2012, 78 min.
Eye on Films
Réžia/Director: Anne Émond | Scenár/Screenplay: Anne Émond | Kamera/Cinematography: Mathieu Laverdière | Strih/Editing: Mathieu Bouchard-Malo
Hrajú/Cast: Catherine de Léan, Dimitri Storoge, Véronique Rebizov
Réžia/Director: Cagla Zencirci, Guillaume Giovanetti | Scenár/Screenplay:
Guillaume Giovanetti, Cagla Zencirci | Kamera/Cinematography: Jacques
Ballard | Strih/Editing: Tristan Meunier | Hrajú/Cast: Noor, Uzma Ali, Baba
Hussain, Gunga Sain, Mithu Sain
130
Úchvatný celovečerný debut Anne Émond je odvážnou a intímnou štúdiou
vzťahu na jednu noc. Clara a Nikolaj sa stretnú na potom zmáčanej rave
party a skončia v jeho byte. Prvá časť filmu je erotickým a otvoreným portrétom ich spoločnej noci. Keď sa Clara snaží vykĺznuť z bytu bez rozlúčky,
táto typická situácia naberá nečakaný smer.
Anne Emond’s dazzling debut feature is a bold and intimate study of a onenight stand. Clara and Nikolai meet at a sweat-soaked rave and end their night
at his apartment. The first part of the film is an erotic and candid portrait of
their lovemaking. When Clara tries to sneak out without saying goodbye, this
typical hookup takes an unexpected turn.
Ocenenia / Awards:
MFF Vancouver 2011 – Najlepší kanadský celovečerný film
Vancouver IFF 2011 – Best Canadian Feature Film
Noor chce byť mužom. Už viac nepatrí ku Khursom, pakistanskej transgenderovej menšine. A definitívne skončil aj svoj vzťah s jedným z jej členov,
ktorý drasticky zmenil jeho život. Teraz má chlapskú prácu v Truck Decoration Center Rozhodol sa, že si nájde dievča, ktoré ho prijme takého, aký je.
Noor wants to be a man. He doesn´t belong anymore to the Khusras, Pakistan´s
transgender community. And he is definitely done with the love affair he
had with one of them, who had drastically changed his life. Now, he is doing
a man´s job at Truck Decoration Center and he made up his mind: he will find
a girl who will accept him as he is.
EYE ON FILMS
EYE ON FILMS
NOC ČÍSLO JEDNA
NIGHT #1
131
EYE ON FILMS
POLICAJT
POLICEMAN
HA-SHOTER; IL, 2011, 105 min.
Eye on Films
Réžia/Director: Nadav Lapid | Scenár/Screenplay: Nadav Lapid | Kamera/Cinematography: Shai Goldman | Strih/Editing: Eva Lapid | Hrajú/Cast: Yiftach Klein,
Yaara Pelzig, Michael Mushonov
132
Policajt Yaron je veliteľom skupiny elitných policajtov patriacej k izraelskej
protiteroristickej jednotke. Zbožňuje svoju jednotku, chlapské kamarátstvo, svoje svalnaté telo, svoju krásu. S manželkou čakajú dieťa. Stret
s radikálnou, násilnou a neobyčajnou skupinou ho stavia do konfrontácie
s izraelskými triednym systémom a vojnou zúriacou v jeho duši.
Policeman Yaron stands in the center of a group of elite policemen, belonging
to the Israeli Anti-Terrorist unit. Yaron worships his unit, the male comradery,
his muscular body, his beauty. His wife is expecting their baby very soon. An
encounter with a radical, violent, extraordinary group will confront him with
the Israeli class system as well as with the war within his own soul.
Ocenenia / Awards:
MFF Jerusalem 2011 – Najlepšia kamera, izraelský scenár
Jerusalem Film Festival 2011 – Best Cinematography, Best Israeli Screenplay
CINEMATIK JR.
CINEMATIK JR.
133
CINEMATIK JR.
PONYO Z ÚTESU NAD MOROM
PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA
134
GAKE NO UE NO PONYO; JP, 2008, 97 min.
HOLLYWOOD C.E.S.
Réžia/Director: Hayao Miyazaki | Scenár/Screenplay: Hayao Miyazaki | Kamera/
Cinematography: Atsushi Okui | Strih/Editing: Hayao Miyazaki, Takeshi
Seyama | Hudba/Music: Joe Hisaishi | Hrajú(hlasy v českom znení)/Cast (voices in
Czech dubbing): Jindřich Žampa, Klára Šumanová, Dana Černá, Filip
Švarc, Hana Talpová, Eva Miláčková
Päťročný Sosuke žije v prímorskom mestečku. Jedného rána, pri hre na
skalnatej pláži pod domom nájde zlatú rybku menom Ponyo s hlavou
zaseknutou vo fľaši od džemu. Sosuke rybku zachráni a odnesie si ju domov.
Obaja, Ponyo aj Sosuke sú fascinovaní jeden druhým a sľúbia si, že ostanú
navždy priateľmi. Avšak otec Ponyo, čarodejník z hlbín mora, ju núti, aby
sa vrátila tam, kam patrí – do modrých hĺbok oceána. Začína sa tak úžasné
podmorské dobrodružstvo pre malých i veľkých...
In a small town by the sea lives five-year old Sosuke, high on a cliff overlooking
the Inland Sea. One morning while playing on the rocky beach below his house,
he discovers a goldfish named Ponyo, her head stuck in a jam jar. Sosuke rescues Ponyo. Both Ponyo and Sosuke are fascinated by each other and promise to
stay firm friends until Ponyo’s father, a sorcerer who lives deep under the sea,
forces her to return with him to the ocean depths. What follows is an amazing
underwater adventure for all ages...
Ocenenia / Awards:
Ceny japonskej akadémie 2009 – Najlepší film, Najlepšia hudba
MFF Benátky 2008 – Zvláštne uznanie, Cena nadácie Mimma Rotellu, nominácia na
Zlatého leva
Awards of the Japanese Academy 2009 – Best Film, Best Film Score
Venice IFF 2008 - Future Film Festival Digital Award – Special Mention, Mimmo Rotella
Foundation Award, nominated for the Golden Lion
ZVLÁŠTNE UVEDENIE
SPECIAL SCREENINGs
135
SNEHY KILIMANDŽÁRA
THE SNOWS OF KILIMANJARO
FINAL CUT – HÖLGYEIM ÉS URAIM; HU, 2012, 84 min.
Wild Bunch
LES NEIGES DU KILIMANDJARO; FR, 2011, 107 min.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu
Réžia/Director: György Pálfi | Scenár/Screenplay: Zsófia Ruttkay, György
Pálfi | Strih/Editing: Judit Czakó, Károly Szalai, Nóra Richter,
Réka Lemhényi | Hudba/Music: Balázs Barna | Hrajú/Cast: hviezdy
strieborného plátna/silver screen stars
Réžia/Director: Robert Guédiguian | Scenár/Screenplay: Robert Guédiguian, Jean-Luois Milesi | Kamera/Cinematography: Pierre Milon | Strih/
Editing: Bernard Sasia | Hudba/Music: Pascal Mayer | Hrajú/Cast: Jean-Pierre
Darroussin, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Rinquet
Ozajstný ľúbostný film rozpráva príbeh „ozajstného“ muža a „ozajstnej“
ženy. Aký je ozajstný muž v skutočnosti? A ozajstná žena? Režisér György
Pálfi recyklovaním hrdinov a hrdiniek strieborného plátna (objektov toľkých
snov a túžob) z 500 klasických filmov zostavil koláž, v ktorej sa dozviete, akí
v skutočnosti sú, a čo sa stane, keď sa stretnú.
This real romantic film tells the story of the “real“ man and the “real“ woman.
What is the real man like in life? And the real woman? By recycling the celluloid
heroes and heroines from 500 movies (the objects of so many dreams and desires) György Pálfi’s collage film shows what they are like and also, what happens
when they meet.
Film oficiálne uzatváral sekciu Cannes Classics na MFF Cannes 2012.
The closing film of the Cannes Classics section at the Cannes IFF 2012.
Michel je odborár v dokoch, ktoré znižujú stavy a keďže nemá ďaleko do penzie, zariadi, aby sa jeho meno ocitlo v losovaní medzi prepustenými. Teší sa, že
bude mať konečne viac času na rodinu a pôjde i s manželkou na vysnívanú
cestu do Afriky. Plány mu prekazí prepadnutie vo vlastnom byte. Páchateľom
je mladík Christophe, ktorý sa zúfalo snaží získať peniaze na výchovu svojich
dvoch malých synov. Napriek počiatočnému odporu Michel zmení názor
a vezme do rodiny Christophove deti, aby sa o ne postaral, kým bude Christophe vo väzení. Snehy Kilimadžára je film o ľudskosti, odpustení a solidarite.
Michel is a member of the unions working in the docks. Since he’s not far from retirement, he manages to get his name into the draw which decides who is going to
be laid off. He‘s looking forward to finally having more time to spend with his family. He plans to go on a trip to Africa that he and his wife have long been dreaming
about. However, these plans are thwarted by a robbery in his own flat. The robber is
a young man, Christophe, who is desperate to get some money for raising his two
young boys. In spite of his initial resistance, Michel changes his mind and takes care
of Christoph’ s children while the father is serving his time in prison. The Snows of
Kilimanjaro is a film about humanity, forgiveness and solidarity.
Ocenenia / Awards:
Cena Európskeho parlamentu Lux 2011
MFF Valladolid 2011 – Cena divákov pre najlepší film, cena
Silver Spike pre najlepší film
The European Parliament LUX Prize 2011
Valladolid IFF 2011 – Audience Award for Best Film, Silver Spike Award for Best Film
ZVLÁŠTNE UVEDENIE
SPECIAL SCREENINGs
136
DÁMY A PÁNI, FINÁLNA VERZIA
FINAL CUT – LADIES & GENTLEMEN
137
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
138
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
Sme veľmi radi, že Cinematik ako jediný filmový festival na Slovensku ponúka prehľad prác začínajúcich mladých amerických režisérov. Piešťanskí diváci sa tak môžu konfrontovať s debutujúcim filmárskym pohľadom na
svet, ktorý možno o pár rokov neskôr zhltne hollywoodska mašinéria. Už
39 rokov sa popri „veľkých“ Oscaroch udeľujú „malé“ Oscary pre najlepšie
študentské filmy (Student Academy Awards). Študenti zo stoviek amerických vysokých škôl sa uchádzajú o Oscarov v kategóriách – Alternatíva, Dokument, Animácia, Hraný film. Vidieť víťazov „malých“ Oscarov, takto spolu,
je naozaj výnimočné.
We are glad that Cinematik, as the only film festival in Slovakia, offers an overview of works by young and up-and-coming American directors. The Cinematik audience will have a unique opportunity to confront themselves with
a debutant filmmaker’s view on the world which, maybe in a few years, will be
crushed by the wheels of the Hollywood industry. It has been 39 years since the
introduction of “small“ Oscars (Student Academy Awards) alongside the “big“
ones (the Academy Awards). Students from hundreds of American universities
run for Oscars in the following categories: Alternative, Documentary, Animation, and Narrative Picture. To see the laureates of the “small“ Oscars all in one
place is rare indeed.
Peter Konečný
Bronzový Oscar – naratívny film
Bronze Medal – Narrative
NANI / NANI
NANI; US, 2011, 21 min.
Réžia/Director: Justin Tipping | Scenár/Screenplay:
Justin Tipping, Joshua Beirne-Golden | Kamera/Cinematography: Søren Hiorth | Strih/Editing:
Linda Jildmalm | Hudba/Music: Ken Belcher,
Paul Dateh | Hrajú/Cast: Tsai Chin, Maurice
Hall, Johnny Ortiz, Amber Rothwell
Oscarový film v hlavnej úlohe s mladým Oscarom, ktorý je za nedovolené
grafity odsúdený na verejnoprospešné práce. Čaká ho osudové stretnutie
s 84-ročnou, demenciou postihnutou Isabel.
An Oscar-winning film starring young Oscar, who is sentenced to community
work after being caught for spraying graffitti. He is to encounter his fate embodied in 84-year-old Isabel who suffers from dementia.
139
140
ŠTUDENTSKÉ OSCARY
STUDENT OSCARS
Strieborný Oscar – naratívny film
Silver Medal – Narrative
NARKOKORIDA
NARCOCORRIDO
NARCOCORRIDO; US, 2011, 24 min.
Réžia/Director: Ryan Prows | Scenár/Screenplay:
Ryan Prows | Kamera/Cinematography: Benjamin
Kitchens | Strih/Editing: Jarod Shannon | Hrajú/
Cast: Nicki Micheaux, Raúl Castillo, Michael
Finn, Emilio Rivera
Zástupkyňa krajského šerifa sa ocitá v problémoch, keď sa rozhodne
okradnúť známy drogový kartel. Situácia sa jej však vymkne spod kontroly.
A county sherriff’s deputy finds herself in trouble when she decides to rob an
infamous drug cartel. However, the situation spins out of control.
Zlatý Oscar – naratívny film
Gold Medal - Narrative
POD / UNDER
UNDER; CA, 2011, 23 min.
Réžia/Director: Mark Raso | Scenár/Screenplay: Mark
Raso, Jake Crane | Kamera/Cinematography: Alan
Poon | Strih/Editing: Mark Raso | Hudba/Music:
Agatha Kasprzyk | Hrajú/Cast: Michael Hogan,
Wayne Wilcox, Zoe Winters
Komorný ľúbostný príbeh o narkomanke Sidney a jej snahe dať si do poriadku vzťah s priateľom Tomom. Jej plán však preruší lavína, v ktorej obaja
uviaznu.
An intimate love story about a relapsed drug addict and her effort to fix her
relationship with her boyfriend Tom. However, her plans are thwarted by an
avalanche, which traps them both.
PNKY Cinema
PNKY Cinema
141
142
PNKY Cinema
PNKY Cinema
143
BEST OF FEST ANČA
BEST OF FEST ANČA
Obohacujúca mediálna spolupráca
s informačným portálom PNky.sk
pokračuje po minuloročnom divácky úspešnom štarte amfiteátrového kina aj tento rok. Opäť sme pre
Vás pripravili balík večerných openair projekcií zadarmo v skvelej atmosfére piešťanského parku.
After last year‘s enourmous success of our open air cinema, we continue our
enriching cooperation with the information portal PNky.sk. This year, again we
have prepared a selection of night-time open-air screenings, free of charge, in
the marvellous atmosphere of the Piešťany town park.
Peter Konečný
Začiatkom leta sa Žilina opäť vyfarbila: 28. júna – 1. júla 2012 sa tu už po piaty
raz konal Medzinárodný festival animovaného filmu Fest Anča. Už tradične
sa hlavné dianie sústredilo v Stanici Žilina-Záriečie, kde sa okrem nádielky animákov mohli návštevníci zapojiť aj do ich výroby na niektorom z workshopov,
vyskúšať si ich improvizovane nadabovať v rámci unikátnej disciplíny Animation Karaoke Battle, vypočuť si prednášky či nazrieť do kuchyne hosťujúcich animátorov. Hlavnú cenu Anča Award udelili porotcovia poľskému animovanému
filmu Marty Pajek Snová šnúra (Snępowina). Spomedzi 38 krátkych filmov sa
rozhodli čestným uznaním oceniť aj filmy Ach, Willy (Oh Willy) v réžii Emmy
De Swaef a Marca Jamesa Roelsa z Belgicka a Veľký dom (Suur maja) režiséra
Kristjana Holma z Estónska. Po prvýkrát v histórii festivalu udelila porota
špeciálnu cenu Anča Student Award filmu O rôznych druhoch papiera (De riz ou
d’Armenie) režisérskeho tímu Samy Barras, Romain Blondelle, Hélène Marchal
a Céline Seillé z Francúzska. Aj v tomto prípade udelila čestné uznanie, a síce
filmu BAKA!! Immanuela Wagnera zo Švajčiarska. Z 34 animovaných videoklipov udelila porota cenu Anča Music Video Award videoklipu Kôpka (Mound)
režisérky Allison Schulnik z USA.
Early this summer, Žilina has once again showed its true colours: from June 28 until
July 1 it hosted the 5th edition of the Fest Anča International Animation Festival. As
usual, Stanica Žilina-Záriečie became the festival centre. In addition to watching
a wide variety of animated films, the festival goers were invited to take part in a creative process of making their own animated short film at one of the workshops, try
to lipsynch them during a unique Animation Karaoke Battle, listen to lectures or
take a peek in the kitchen of visiting animators. The main prize, the Anča Award,
went the Polish animated film by Marta Pajek Sleepincord (Snępowina). Out of
38 short films the jury decided to award Special Mention to Oh Willy by Emma De
Swaef and Marc James Roels from Belgium and Big House (Suur maja) by Kristjan
Holm from Estonia. For the first time in the festival’s history, the jury gave out a special prize, the Anča Student Award, to De riz ou d’Armenie by the team of directors
Samy Barras, Romain Blondelle, Hélène Marchal and Céline Seillé from France. The
Special Mention went to the film BAKA!! by Immanuel Wagner from Switzerland.
Out of 34 music videos, the jury selected Mound by Allison Schulnik from the US,
which was awarded the Anča Music Video Award.
MESTO
THE TOWN
PERFECT SENSE; GB/SE/DK/IE, 2011, 92 min.
Film Europe
THE TOWN; US, 2010, 125 min.
Continental Film
Réžia/Director: David Mackenzie | Scenár/Screenplay: Kim Fupz Aakeson
Kamera/Cinematography: Giles Nuttgens | Strih/Editing: Jake Roberts | Hudba/
Music: Max Richter | Hrajú/Cast: Eva Green, Ewan McGregor, Connie
Nielsen, Denis Lawson
Réžia/Director: Ben Affleck | Scenár/Screenplay: Peter Craig, Ben Affleck,
Aaron Stockard | Kamera/Cinematography: Robert Elswit | Strih/Editing:
Dylan Tichenor | Hudba/Music: David Buckley, Harry GregsonWilliams | Hrajú/Cast: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy
Renner, Pete Postlethwaite
Zatiaľ čo Susan a Michael objavujú nové, nepredvídateľne hlboké city, ľudia
na celom svete sa začínajú chovať zvláštne. Vnímajú to tak preto, lebo sú
zamilovaní, alebo sa svet citovo rozpadá? Film má dve navzájom previazané dejové línie: prvou je ľúbostný príbeh medzi mladým šéfkuchárom
a dievčaťom zo susedstva, ktoré je epidemiologičkou; druhou je prepuknutie záhadnej nákazy v rôznych častiach sveta, ktorá spôsobuje, že postihnutí ľudia strácajú najskôr čuch, potom chuť a napokon aj sluch.
While Susan and Michael are discovering new, unpredictably deep emotions,
people all over the world start behaving strangely. Do they perceive the world
in such a way because they’re in love or is the world emotionally falling apart?
The film follows two interconnected plotlines: the first one is the love story of
a young chef and the girl next door, an epidemologist; the second follows the
outbreak of a mysterious infection in different parts of the world, which causes
the loss of the sense of smell, then of taste and finally hearing.
Ocenenia / Awards:
MFF Edinburgh 2011 – Najlepší britský celovečerný film
Edinburgh IFF 2011 – Best New British Feature
V Bostone sa ročne stane asi tristo lúpeží. Väčšina zlodejov žije v malej štvrti
Charlestown. Jedným z nich je Doug MacRay, ktorý sa však od typických miestnych kriminálnikov líši – na rozdiel od nich mal šancu na úspech, no sám si vybral
cestu bankového lupiča. Jeho kumpáni sú mu jedinou rodinou. Pri poslednej akcii vezmú ako rukojemníčku vedúcu banky, ktorá zhodou okolností žije v Charlestowne. Doug sa do nej zamiluje a chce začať žiť nový život. S federálnou políciou
v pätách však nebude jednoduché zmiznúť. Všetky voľby, ktoré kedy mal, sa
scvrkli do jedinej: buď podvedie kamarátov, alebo stratí ženu, ktorú miluje.
Around 300 robberies take place in Boston every year. Most of the criminals live in the
Charlestown suburb. One of them is Doug MacRay. He‘s different from other typical
local criminals – he had a chance to choose a different path and succeed in life but
he stayed and earns his living as a bank robber. His buddies are his only, surrogate
family. During their last heist, he takes the bank manager hostage, and later finds
out that they both live in the same neighborhood. It’s not going to be easy to escape,
with the federal police on their heels. All choices Doug has ever had are narrowed
down to only one: either he betrays his friends or he loses the woman he loves.
Ocenenia / Awards:
Ceny Americkej akadémie umení Oscar 2011 – nominácia na Najlepšieho herca vo
vedľajšej úlohe (Jeremy Renner)
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2011 – nominácia na
Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe (Pete Postlethwaite)
Academy Awards, Oscar 2011 – nominated for Best Performance by an Actor in a Supporting Role (Jeremy Renner)
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2011 – nominated for Best Supporting
Actor (Pete Postlethwaite)
PNKY Cinema
PNKY Cinema
144
DOKONALÝ ZMYSEL
PERFECT SENSE
145
V BRUGÁCH
IN BRUGES
SUPER 8; US, 2011, 112 min.
Bontonfilm
IN BRUGES; GB/US, 2008, 107 min.
Continental Film
Réžia/Director: J.J. Abrams | Scenár/Screenplay: J.J. Abrams | Kamera/Cinematography: Larry Fong | Strih/Editing: Maryann Brandon, Mary Jo Markey
Hudba/Music: Michael Giacchino | Hrajú/Cast: Joel Courtney, Jessica
Tuck, Ryan Lee, Zach Mills, Elle Fanning
Réžia/Director: Martin McDonagh | Scenár/Screenplay: Martin McDonagh
Kamera/Cinematography: Eigil Bryld | Strih/Editing: Jon Gregory | Hudba/Music:
Carter Burwell | Hrajú/Cast: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Elizabeth Berrington, Mark Donovan, Ralph Fiennes
V lete roku 1979 nakrúca skupina študentov amatérsky film na kameru Super
8 a stanú sa svedkami vlakovej nehody, pri ktorej sa z jedného vagónu niečo
dostane na slobodu. Nešťastnou náhodou to bol práve vlak prevážajúci
prísne tajný náklad z Oblasti 51. Krátko po havárii začnú v mestečku miznúť
ľudia a miestny šerif, ktorý sa snaží odhaliť pravdu, zisťuje, že na obyvateľov
číha omnoho väčšia hrozba, než si ktokoľvek dokázal predstaviť.
Summer 1979. A group of students is shooting an amateur film using a Super 8 camera. They witness a train crash. Something escapes from one of the
wrecked carriages. Thanks to an unlucky coincidence, this train was transporting top secret cargo from the Area 51. In a small town soon after the accident
people start disappearing. The local sherrif, who does his best to discover the
truth, finds out that there is a threat much greater than anyone could have ever
imagined.
Ocenenia / Awards:
Filmový festival Hollywood 2011 – Cena Spotlight Award (Elle Fanning)
Hollywood Film Festival 2011 – Spotlight Award (Elle Fanning)
Držiteľ Oscara a známy scenárista Martin McDonagh nám prináša čiernu
komédiu o cti a podvodoch, ktorá sa odohráva v nádhernom prostredí belgického Brugy. Po jednej fuške v Londýne sú nájomní zabijaci Ray a Ken
poverení svojím drsným šéfom Harrym, aby sa schovali v Brugách. Zatiaľ
čo Ken si užíva pokojné prostredie a pamiatky, ukecaný a akčný Ray je
malebným mestom viac než znechutený, a preto sa rozhodne vymyslieť
dobrodružstvo...
Academy Award winner and renowned scriptwriter Martin McDonagh brings
a pitch black comedy about honour and deceit, set in the picturesque Belgian
town of Bruges. After a job in London, two hitmen Ray and Ken are ordered by
their tough and ruthless boss to hide in Bruges to await further instructions.
While Ken enjoys the serene environment and its historic sights, talkative and
restless Ray is digusted by the town and plans an adventure of his own...
Ocenenia / Awards:
Ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA 2009 – Najlepší pôvodný
scenár, nominácia na Najlepší strih, herec vo vedľajšej úlohe (Brendan Gleeson), britský film
British Film and TV Academy Awards, BAFTA 2009 – Best Screenplay – Original, nominated for Best Editing, Supporting Actor (Brendan Gleeson), Outstanding British Film
PNKY Cinema
PNKY Cinema
146
SUPER 8
SUPER 8
147
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
SEMINÁRE / SEMINARS
148
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
KOPRODUKOVANIE DOKUMENTÁRNYCH
FILMOV V EURÓPE III / COPRODUCING
DOCUMENTARIES IN EUROPE III
Medzinárodný seminár a workshop / International Seminar and Workshop
Cieľom seminára je podrobne predstaviť európske možnosti koprodukovania dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami
a prístup renomovaných TV spoločností (MDR). Seminár je určený producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich
štátov. Súčasťou seminára bude tiež publikovanie materiálu, ktorý predstaví EDN, zúčastnené spoločnosti a vybrané projekty.
The seminar will discuss European possibilities for documentary film coproductions and it will introduce the European documentary film market and the
methods of approach as applied by renowned TV broadcasters (MDR). The
seminar is designed for producers and documentary filmmakers from Slovakia
and neighbouring countries. The event will include the publication of a material introducing EDN, the participating companies, and selected projects.
Organizátori/Organisers: European Documentary Network (EDN),
MFF Cinematik Piešťany a MEDIA Desk Slovensko
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.
With financial support from the Slovak Audiovisual Fund.
149
150
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
PREDNÁŠKA: ZAKÁZANÉ FILMY
LECTURE ON FORBIDDEN FILMS
Môže byť návšteva kina škodlivá?
Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe
negatívnych, predovšetkým psychologických vplyvov
na jedinca a spoločnosť, spôsobených ich nadmernou
a hlavne neregulovanou konzumáciou, nie je aktuálna
len posledných niekoľko rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré
bývajú považované najmä pornografia, vulgárnosť,
násilie a v neposlednom rade propaganda a politická
nekorektnosť, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už v druhej dekáde 20. storočia, keď sa fenomén
kinematografie stal súčasťou celospoločenskej diskusie
a predmetom záujmu výchovných a vedeckých kruhov.
Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, do popredia
sa dostávajú najmä názory o jej negatívnych vplyvoch.
Naozaj však platí, že nás filmy „kazia“ a je nutná ich regulácia v dosahu na diváka?
Svetom zakázaných filmov vás prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk, Peter Konečný.
Can cinemagoing be harmful?
The issue of harmful effects of audiovisual materials represented by negative,
mostly psychological impacts on the individual and the society, caused by excessive and mostly unregulated consumption hasn‘t become a burning issue
only over the past few years. “Harmful“ elements such as pornography, vulgarity, violence and last but not least propaganda and political incorrectness were
already, in a specific form, present already in the 1910s when the phenomenon
of cinema became a topic of discourse and subject of debates in educational
and scientific circles. If we speak about the effects of cinema, mostly notions of
its negative influence are focused on. Is it really true that films “damage“ us and
it‘s necessary to regulate their consequences for the audience?
Peter Konečný, editor-in-chief of the kinema.sk webportal, will guide you
through the world of forbidden films.
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
ACCOMPANYING EVENTS
VÝSTAVY
EXHIBITIONS
NOC – Dom umenia Piešťany a / in association with Divadelný ústav
Bratislava uvádzajú výstavu / present the exhibition:
TRI DÁMY SLOVENSKÉHO DIVADELNÉHO KOSTÝMU / THREE LADIES OF SLOVAK STAGE COSTUME
Ludmila Purkyňová - Helena Bezáková - Stanislava Vaníčková
Galéria / Gallery Dom umenia,
3. september - 26. september 2012
KONCERTY
CONCERTS
NOC – Dom umenia Piešťany
uvádza koncert / presents the concert:
Vocal Group FRAGILE
Dom umenia, 10. september 2012, 17.00 hod.
Známe svetové rock-pop-jazz hity (Sting, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Turner, The Real Group...), gospely v zaujímavých a cappella
aranžmánoch.
World famous rock-pop-jazz hits (Sting, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina
Turner, The Real Group...) and gospels performed a cappella.
Dirigent/Conducted by: Braňo Kostka
Účinkujú/Performers: Helena Krajčiová, Soňa Norisová, Kamil Mikulčík, Vilo
Csontos, Jana Golisová, Svetlana Rymarenková, Slavo Košecký
Vstupné/Admission: 13,-EUR
(držitelia akreditácie MFF Cinematik 6,50 EUR / holders of IFF Cinematik
accreditation EUR 6.50)
151
152
KONTAKTY
CONTACTS
Aerofilms
Biskupcova 31
13000 Praha 3, Czech Republic
Tel.: +420 224 947 566
[email protected]
www.aerofilms.cz
Alex Cox
[email protected]
Asociácia slovenských filmových
klubov (ASFK)
Brnianska 33
81104 Bratislava, Slovakia
Tel.: + 421 54 65 20 18
[email protected]
www.asfk.sk
atelier.doc
Galandova 5
81106 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 904 610 694
[email protected]
www.atelierdoc.sk
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38/1935
11000 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 224 814 445
[email protected]
www.ateliery.cz
Bontonflm
Lamačská cesta 97
84103 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 428 211
[email protected]
www.bontonfilm.sk
Cinetype
Ševčenkova 31
85101 Bratislava, Slovakia
www.cinetype.sk
Continental Film
Výhonská ul. č. 1, budova Drevony
P.O.BOX 48
83005 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 208 51 911
[email protected]
www.continental-film.sk
KONTAKTY
CONTACTS
Československý film
Špania dolina 132
97401 Banská Bystrica, Slovakia
Danish Film Institute
Gothersgade 55
1123 Copenhagen K, Denmark
Tel: +45 3374 3400
[email protected]
www.dfi.dk
Eye on Films
40, rue Sainte Anne
75002 Paris, France
Tel.: +33 1 53 95 24 43
[email protected]
www.eyeonfilms.org
Fakulta dramatický umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
(FDU AKU BB)
Horná 95
97401 Banská Bystrica, Slovakia
Tel.: +421 48 4143 301
[email protected]
www.aku.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda
v Trnave (FMK UCM TT)
Nám. J. Herdu 2
91701 Trnava, Slovakia
Tel.: +421 33 556 5424
[email protected]
www.fmk.ucm.sk
Fest Anča
Stanica Žilina-Záriečie
Závodská cesta 3
01001 Žilina, Slovakia
[email protected]
www.festanca.sk
Film Europe
Matúškova 2148/10
83101 Bratislava 37, Slovakia
Tel.: +421 2 54 63 00 49
[email protected]
www.filmeurope.eu
Filmová a televízna fakulta
Vysokej školy múzických umení
v Bratislave (FTF VŠMU BA)
Svoradova 2
81301 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59303 577
[email protected]
www.ftfvsmu.sk
Films distribution SAS
34, rue du Louvre
75001 Paris, France
Tel.: +33 1 53 10 33 99
[email protected]
www.filmsdistribution.com
Forum Film Slovakia
Vajnorská 100
83104 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 49113 116
[email protected]
www.forumfilm.sk
HOLLYWOOD C.E.S.
Garbiarska 905
03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Tel.: +421 44 55 22 499
[email protected]
www.hce.sk
153
K2 Studio
Guothova 2
83101 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5477 3429
[email protected]
www.k2studio.sk
Les Films du Losange
22, avenue Pierre Ier de Serbie
75116 Paris, France
Tel.: +33 1 44 43 87 10
[email protected]
www.filmsdulosange.fr
LUX communication
Kapitulská 16
P.O.BOX 87
81499 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 65 41 29 80
[email protected]
www.lux.sk
Magic Box Slovakia
Trenčianska 47
82109 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 54 65 02 47
[email protected]
www.magicboxslovakia.sk
Ideas Film
Hrdličkova 10
83102 Bratislava, Slovakia
[email protected]
OZ Žudro
Dražická 20
84101 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 915 955 017
[email protected]
www.zudro.sk
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej
republike
Palisády 29
81106 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 42 96 97
[email protected]
www.europskyparlament.sk
Park Circus
1 Park Terrace
Glasgow G3 6BY, United Kingdom
Tel: +44 141 332 2175
[email protected]
www.parkcircus.com
Institut français
Département Cinéma
8-14 rue du Capitaine Scott
75015 Paris, France
Tel.: + 33 1 53 69 33 42
www.institutfrancais.com
Pastiersky film
Kolónia 153/2
02753 Istebné, Slovakia
154
KONTAKTY
CONTACTS
REGISTER SLOVENSKÝCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF SLOVAK FILM TITLES
Pathé distribution
2, rue Lamennais
75008 Paris, France
Tel.: +33 1 71 72 33 05
[email protected]
www.pathedistribution.com
Wild Bunch
99 rue de la Verrerie
75004 Paris, France
Tel.: +33 1 53 01 50 32
[email protected]
www.wildbunch.biz
Rise and Shine World Sales
Schlesische Strasse 29/30
10997 Berlin, Germany
Tel.: +49 47 37 29 8 - 0
[email protected]
www.kloosundco.de
Zeynofilm
Cihangir Mah. Baskurt Sok.
Urgup Palas Apt. #19/3 Beyoglu
34433 Istanbul, Turkey
Tel.: +90 212 252 4556
[email protected]
www.zeynofilm.com
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
84545 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 6061 1111
[email protected]
www.stv.sk
Slovenský filmový ústav/
Slovak Film Institute
Grösslingová 32
81109 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 7510 1503
[email protected]
www.sfu.sk
Tamasa Distribution
63 rue de Ponthieu
750 08 Paris, France
Tel.: +33 1 43 59 01 01
[email protected]
www.tamasadiffusion.com
TRIGON PRODUCTION
Sibírska 39
83102 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 4445 8477
[email protected]
www.trigon-production.sk
VAPET Production
V Alejích 92
25090 Nové Jirny, Czech Republic
Tel.: +420 261 213 225
[email protected]
www.vapet.cz
35... Myslím, že sa nevrátim
84Alfréd Hičkok a cesta do Iránu
61Alphaville
52Ameer dostal pušku
30Artist, The
81Až do mesta Aš
113Až vyjde mesiac
105Bajkonur
143Best of Fest Anča
62Bob hazardér
124Božská Ema
22Carnage
106Cesta na mesiac
63Čierna séria
64Čistka
136Dámy a páni, finálna verzia
76Dobrý, zlý a divný
144Dokonalý zmysel
114Drive
88Dust and Glitter
82Evina krížová cesta –
Náhradná matka
23Hanba
72Hnev duší
44Holy Motors
85Hviezda
24Chlapec na bicykli
125Jaskyňa zabudnutých snov
25Jeden musí z kola von
45Keď chlapec stretne dievča
86Kino svet
26Koža, v ktorej žijem
129Krt
107Kuma
115Le Havre
120Lolita
27Máme pápeža!
145Mesto
28Michael
46Milenci z Pont-Neuf
108Minister
29Musíme si pohovoriť
o Kevinovi
139Nani
140Narkokorida
77Nemilosrdný strelec
36Nemoc tretej moci
109Neobyčajná cesta
65Nesiahajte na prachy
130Noc číslo 1
131Noor
66Osudový kruh
140Pod
47Pola X
132Policajt
134Ponyo z útesu nad morom
89Posledný autobus
37Príbehy tatranských štítov
116Příliš mladá noc
53Punk v Afrike
54Putinov bozk
73Rango
74Rovno do pekla
117Rozchod Nadera a Simin
78Serenity
126Slnko v sieti
137Snehy Kilimandžára
146Super 8
90Študentské filmy FDU AKU
Banská Bystrica
96Študentské filmy FMK UCM
Trnava
92Študentské FTF VŠMU
Bratislava / Blok 1
95Študentské FTF VŠMU
Bratislava / Blok 2
121Takí normálni zabijaci
48Tokio!
75Tri pohreby
67Udavač
147V Brugách
87V tieni pod Hindukúšom
55Veľvyslanec
98Videoart
31Vtedy v Anatólii
122Vyháňač diabla
68Výťah na popravisko
110Zabudnutá krajina
83Zbohom, súdruhovia!
49Zlá krv
38Zvonky šťastia
155
156
REGISTER PÔVODNÝCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF ORIGINAL FILM TITLES
35 ... Myslím, že sa nevrátim
84Alfréd Hičkok a cesta do Iránu
61Alphaville, une étrange
aventure de Lemmy Caution
46Amants du Pont-Neuf, Les
55Ambassadøren
30Artist, The
68Ascenseur pour l’échafaud
81Až do mesta Aš
105Baikonur
143Best of Fest Anča
31Bir zamanlar Anadolu’da
52B’nei Dodim La’Neshek
62Bob le flambeur
45Boy Meets Girl
124Božská Ema
22Carnage
125Cave of Forgotten Dreams
66Cercle rouge, Le
64Coup de torchon
72Dead Birds
67Doulos, Le
114Drive
88Dust and Glitter
82Evina krížová cesta –
Náhradná matka
108Exercice de l’État, L’
122Exorcist, The
136Final Cut - Hölgyeim és uraim
134Gake no ue no Ponyo
24Gamin au vélo, Le
27Habemus Papam
132Ha-shoter
44Holy Motors
85Hviezda
147In Bruges
117Jodaeiye Nader az Simin
76Joheunnom nabbeunnom
isanghannom
86Kino svet
129Kret
107Kuma
115Le Havre
120Lolita
49Mauvais sang
28Michael
113Moonrise Kingdom
139Nani
140Narcocorrido
121Natural Born Killers
137Neiges du Kilimandjaro, Les
36Nemoc tretej moci
131Noor
130Nuit #1
144Perfect Sense
26Piel que habito, La
47Pola X
89Posledný autobus
37Príbehy tatranských štítov
116Příliš mladá noc
53Punk in Africa
54Putins Kys
73Rango
78Serenity
63Série noire
23Shame
126Slnko v sieti
74Straight to Hell Returns
77Sukiyaki Western Django
146Super 8
90Študentské filmy FDU AKU
Banská Bystrica
96Študentské filmy FMK UCM
Trnava
92Študentské FTF VŠMU
Bratislava / Blok 1
95Študentské FTF VŠMU
Bratislava / Blok 2
110Terre outragée, La
75Three Burials of Melquiades
Estrada, The
25Tinker Tailor Soldier Spy
48Tokyo!
145 Town, The
65Touchez pas au grisbi
140Under
87V tieni pod Hindukúšom
98Videoart
106Voyage dans la lune, Le
109Voyage extraordinaire, Le
29We Need to Talk about Kevin
83Zbohom, súdruhovia!
38Zvonky šťastia
REGISTER ANGLICKÝCH NÁZVOV FILMOV
INDEX OF ENGLISH FILM TITLES
35 ... I Don’t Think I Will Return
84Alfred Hitchcock and the
Road Trip to Iran
61Alphaville
55 Ambassador, The
52 Ameer Got His Gun
30 Artist, The
105Baikonur
38 Bells of Happiness, The
143 Best of Fest Anča
62 Bob le Flambeur
45 Boy Meets Girl
22Carnage
125 Cave of Forgotten Dreams 3D
86 Cinema World
64 Coup de Torchon
72 Dead Birds
36 Disease of the Third Power
124 Divine Ema
67 Doulos, Le
114Drive
88 Dust and Glitter
68 Elevator to the Gallows, The
82Eve’s Calvary – Surrogate
Mother
122Exorcist, The
109Extraordinary Voyage, The
83Farewell, Comrades!
136Final Cut – Ladies & Gentlemen
76Good The Bad & The Weird,
The
65Hands Off the Loot!
44Holy Motors
147In Bruges
87In the Shadow Under Hindu
Kush
24Kid With a Bike, The
107Kuma
110Land of Oblivion
89Last Bus, The
115Le Havre
120Lolita
46Lovers on the Bridge, The
81Made in Ash
28Michael
108Minister, The
129Mole, The
113Moonrise Kingdom
139Nani
130Narcocorrido
121Natural Born Killers
130Night #1
49Night is Young, The
116 Night Too Young, A
131Noor
31Once Upon a Time in Anatolia
144Perfect Sense
47Pola X
132Policeman
134Ponyo on the Cliff by the Sea
53Punk in Africa
54Putin’s Kiss
73Rango
66Red Circle, The
117Separation, A
78Serenity
63Série Noire
23Shame
26Skin I Live in, The
137Snows of Kilimanjaro, The
85Star
74Straight to Hell Returns
90Student Films from FDU AKU
Banská Bystrica
96Student Films from FMK UCM
Trnava
92Student Films from FTF VŠMU
Bratislava / Block 1
95Student Films from FTF VŠMU
Bratislava / Block 2
77Sukiyaki Western Django
126Sun In a Net, The
146Super 8
37Tales of the Tatra Mountains
Peaks
75Three Burials of Melquiades
Estrada, The
25Tinker Tailor Soldier Spy
48Tokyo!
145 Town, The
106Trip to the Moon, A
140Under
98Videoart
27We Have a Pope
29We Need to Talk about Kevin
157
Festivalový katalóg/Festival catalogue
Redaktor/Editor:
Rastislav Steranka
Autori textov/Texts by:
Tomáš Hudák, Peter Konečný, Michal Michalovič,
Vladimír Štric, Rastislav Steranka
Preklad/Translation:
Rastislav Steranka
Slovenská verzia/Slovak version
Zuzana Dudášová, Rastislav Steranka
Anglická verzia/English version
Zuzana Dudášová, Rastislav Steranka
Grafické spracovanie/Graphic design:
Marek Szold
Náklad/Copies: 400 ks/pcs
Download

Katalóg na stiahnutie