Q
až
$s ^M
• <
V)
ADRESÁR
ADRESARADRESAR
ADRESARADRESAR
ADRESARADRESÁR
• Dá
Q
U
OS
Q
C/3
w
<:
<<
ADRESÁR ADRESÁRADRESÁRADRESÁRADRESÁRADRESÁR
OBCHODY
Košice - mesto
Palivo a uhlie :
Aďagoš Vojtech, ul. Slovenského
povstania 14
Branický (Braunfeld) Jozef,
Roosevettova 18
Cimra Vojtech, Marxova 14
Duma Ján, Vodná 6
Dzurus Ladislav, ul. Dávida
Feju 15
Friedman Ferdinand, Legionárske nám. 10.
Hucul Peter, Cyrilo-Metodejská 5
Jerga Andrej, Tr. Červ. Arm. 24
Kubovčík Viliam, ul. Ivana
Krasku 9
Kurti Jozef, sklad - žel. stanica
Lenorovits Mikuláš, Jesenského
ul. 14 (vo veľkom a malom)
Liptáková Mária, Partizánska 38
Lipták Ján, Tr. Červ. Arm. 41
Lorber Jakub, Tr. Červ. Arm. 31
Meňhértová Mária vd., Kalinčákova 25
Pohlyová Božena, Štúrova
okr. 50
Randli Michal, Tr. Červ. Arm. 46
Slivka Ján, Hradbová 40
Svätý Pavel Gejza, Moyzesova
okr. 62
Štefaňák Ján, Kalininova 12
Schwarc Mikuláš, Legionárske
nám. 24
Sweid Bratia, Štúrova okr. 17
Urbanova uhoľná spoločnosť,
Puškinova 2
Walter Jozef, Tr. Červ. Arm. 41
Weiner Eugen, Molotovova 5
Košice
mesto
Železo, oceľ, ostatné
kovy, stroje a techn.
potreby:
Železo a kuchynský riad
Adriáni a Marko, nár. správa,
Štefánikova 1
Bodnár Alexander, Mäsiarska 6
Bulla Felix, Legionárske nám. -22
Červený Ján, Štefánikova 13
Fleischer a Schirger, nár. správa,
Štefánikova 2, 11, 38, 21
Ferenčík Ferdinand, Štúrova
okr. 16
Hrabanková Alžbeta, Tomašikova 9
Leššo Jozef, Kalininova U
Mako Koloman, Štefánikova 92
Michalik Eugen Ing. „Všestroj"
Štúrova okr. 6
Novák Anton, Štefánikova 62
Wagner Igor, Benešova 21
Vančo Michal, Štefánikova 13
Stroje, ich súčiastky a techn.
potreby
Belanský Albert, Štúrova okr. 26
Béreš Karol Vojtech, Pražská
okr. 40
Čabala Jozef, Tr. Červ. Arm. 17
Čáň Jozef, Šrobárova 16
Červený Ján, Štefánikova 13
Dučay Eugen, Štefánikova 90
Fajčik Ján, Sázavského 16
Geltz Róbert „ENERGIA"
ul. Ant. Prídavku 33
Hrabanková Regina Ružena,
Tomašíkova 9
3
Kalina František, Šrobárova 17
Kelemen Karol, Legionárske
nám. 24
Klimko Ján, Rázusova 1
Lipták Ladislav, Pribinova 6
Michalik Eugen Ing. „Všestroj"
Štúrova okr. 6
„Matador", Sázavského 13
Necela Ľudovít, Štefánikova 6
Neuwirt Július, Šrobárova 20
Novák Anton, Štefánikova 62
Pristáš Vojtech, Partizánska 15
Rozbořil Rastislav, Štefánikova 17
Rožek Juraj, Benešova 26
Sudym Bazilej Vasil, ul. Ferka
Urbánka 41
Sukovsky Ján Ing. a spol.
„Omnia" Masarykova 2
Slovenský Alexander, Tr. Červ.
Arm. 30
Šabart Ladislav, ul. Ant. Prí­
davku 24
Šemčišák Michal, Legionárske
nám. 24
Schellberger Július. Kasárnické
nám. 7
Šlacky Andrej, Šrobárova 51
Thám Teodor, ul. A. Prídavku 20
Topercer Alexander, Dostojevského 5
Valko Arnošt Ján, Pribinova 2
(vo veľkom i v malom)
Technické potreby
Jaschko Vojtech, Štefánikova 63
Vypožičanie bicyklov
Eckert Ignác, Štúrova okr.. 14
Gráner Eugen, Palackého 2
4
Elektrotechnický tovar,
rádia, zlatnícký a kle­
notnícky tovar, hodinky
Elektrotechnický tovar
Čabala Jozef, Tr. Červ. Arm. 17
Goldberger Alexander, Legio­
nárske nám. 1
Klima Vojtech, Šrobárova 11
Klema „Transformátor" Štefá­
nikova 87, nár. správa
„Omnia" veľkoobch. spoločnosť,
Štúrova okr. 18
Siládi Alexander, Benešova 31
Šimkovič Ján, Benešova 26
Vančo Michal, Štefánikova 13
Hodiny a klenoty
Bačinská Mária, Štefánikova 63
Bráf Šimon, Benešova 27
Bodnár Viktor, Benešova 10
Čech Juraj, ul. A. Prídavku 8
Fosner Michal, Benešova 1
Gorgoš Ladislav, Štefánikova 71
Fa „Chronometer" Tuchman
a Weinfeld, Rooseveltova 8/1
(vo veľkom)
Weinfeld Abraham Juda, Šro­
bárova 28, 30
Wilnrotter Viliam, Štefánikova 12
Drevo a výrobky
z dreva:
Obchody s drevom
Albert Juraj, Štúrova okr. 18
Družstvo pre nákup, dorábanie
a zúžitkovanie dreva, Štefá­
nikova 76
Fa „Drevo" výrobné a predajné
družstvo drevárskych zamest­
nancov s. r. o.
Jerga Ondrej, Tr. Červ. Arm. 24
Kis Vojtech, Modlitebná 26
Schmidt Štefan, Štefánikova 76
Schweid Ladislav, Štúrova okr. 17
Weiner Eugen, Molotovova 5
Dýhy, preglejky a pod.
Dzurus Ladislav, ul. Dávida
Feju 15
„Matador", Štefánikova 25
Minarik Vojtech, Puškinova 2
Rosenberg a spol. Štúrova okr. 14
Šafár Ľudovít, Šrobárova 14
Nábytok
Čop Alexander, Štefánikova 73
„Drevoindustria" - nár. podnik,
Štefánikova 77
Kukura František, Štefánikova 31
Matulay Štefan, Štefánikova 11
Minarik Vojtech, Puškinova 2
Pasternák Eugen, Zámočnícka 7
Richter Jozef, Šrobárova 2
Rutka Andrej, Štefánikova 92
Tatra obchodný dom, Štefáni­
kova 17
Kefársky tovar a pod.
Kundrát Mikuláš, Legionárske
nám. 3
Wachs Ižo, Legionárske nám. 22
Drevené výrobky
Štefaňák Ján, Kalininova 12
Stavebné hmoty:
Stavebný materiál
Andrej Jerga, Tr. Červ. Arm. 24
Kiš Vojtech, Modlitebná 24
Kováč Eugen, Tr. Červ. Arm. 38
Kurilla Eugen, Legionárske n. 22
Fa „Bratia Lorber a Glück"
Palarikova 2
Randli Michal, Tr. červ. Arm. 46
Slov. cementárne a vápenky,
nár. podnik, Trenčín, filiálka
Košice, Tr. Červ. Arm. 8
Svätý Gejza Pavol, Moyzesova
okr. 62
„Union" obchod so stavebným
materiálom, roh Tr. Červenej
Arm. a Hollého
Weinberger Ladislav, ul. Dávida
Feju 15.
Weiner Eugen, Molotovova 5
Náhrobné kamene
Lesch Viliam, Tr. Červ. Arm. 26
Sklo, porcelán, keramika
Bartoš Juraj, Štefánikova 6
Bodnár Alexander, Mäsiarska 15
Elovič Abrahám, ul. Slovenskej
Jednoty 21 (i vo veľkom)
Jurkáš František, Cyrilo-Metodejská 8
Molčan Michal, Šrobárova 39
Fa „Paus" - nár. správa, Štefá­
nikova 19. 11
Pasternák Eugen, Zámočnícka 7
Šablatura Ignác, Šrobárova 33
5
Kníhkupectvá
a papierníctva:
Obchody s papierom (trafika)
Bodnárová Mária, Štefánikova 96
Cichý Rudolf, Benešova 2
Knihy a papier
Drab Alexander, Štefánikova 66
Dragonová Mária, Mäsiarska 22
Adam Andrej, Rumanova 6
Dudovičová Helena vd., Štefá­
Baumová Ružena, Štefánikova 6
nikova 78
„Demokrat" Štefánikova 71
Eibenová E. vd., Mäsiarska 35
Drimmer Mikuláš, Štefánikova 25 Gömöriová Helena vd., ul. Ant.
Dutka Ján, Mäsiarska 50/1
Prídavku 45
Gajdošová Hana Zelinová,
Gromovská Mária vd., ul. A n t
Benešova 26
Prídavku 1
Gavala Vilibald, Štefánikova 87 Hudák Peter, ul. Slovenského
(firma „Zakariáš")
povstania 5
Gordon Samuel, Štefánikova 70 Jakab Vojtech, Štúrova okr. 20
Gyürková Terézia vd., Štefáni­ Ladislav Alexander Dr., Štefá­
kova 103
nikova 10
Hynek Adolf, Štefánikova 118
Lešková Veronika vd., Bene­
Jaschko Vojtech, Štefánikova 63
šova 26
Kančuha Michal, Štefánikova 75 Martoňová Mária vd.,
Kustra Pavol, Štefánikova 110
Švermova 11
Kotik Jozef, ul. A n t Prídavku 65
Stašinský Dezider, Puškinova 54
Kuižová Anna, Mäsiarska 12
Škultéty Emil, Tr. Červ. Arm. 53.
„Pravda" Štefánikova 50
Váradiová Mária vd., ŠtefániRadačovská Jozefina, Cyrilokova 118
Metodejska 5
Továreňsky sklad slavošovskej
Reich František, Štefánikova 8
papierne, Skladná ul. 9
Ružiak Štefan, Dostojevského 5
(kanc. potreby a stroje v malom)
Nakladateľstvá
Skalka Emil, Šrobárova 49
Harčar Anton Dr., Mäsiarska 4
Spolok Sv. Vojtecha, Štefáni­
Vrbacký Andrej, Štúrova okr. 9
kova 3 2 - 3 4 (filiálka)
Sentiváni Z. nár. správa, Ruma- Chemický, zdravotnícky
nova 4
a optický tovar:
Schwarz Štefan, Štefánikova 10
Materiálny tovar (farby)
Škripko Imrich, Šrobárova 2
Vaško Július, Šrobárova 40
Berglas Bernát, Partizánska 28
Záborsky Jozef, Benešova 6
Bogsch Ladislav, Štefánikova 120
6
Bukovská Eleonóra, Benešova 4 Piler Štefan, Štefánikova 7
Putiš Vladimir, Štefánikova 40
Fríborská Eva, Štefánikova 70
Rákoš Vasiľ, Benešova 20
Grossmann Herman, ul. Slov.
Sanislo Ján, Štefánikova 55
Jednoty 24
Singerová Irena Dráčová, Šte­
Grossmannová Blanka, Šrobá­
fánikova 93
rova 28
Šárošiová Etela, Šrobárova 16
Haľková Gizella vd., RastislaTurnský Arnošt, Štefánikova 90
vova 5
Urban Štefan, Štefánikova 28
Hanák Ladislav, ul. Ant. Prí­
Veselič Eugen st., Rumanova 3
davku 42
Jakabčin Štefan, Tajovského 1
Zubotechnické potreby
Kaščák Eugen, Školná 3
Košč Juraj, Štefánikova 108
Hanka Arnold, Štefánikova 40
Králová Zuzanna Dr., Šrobá­
Kohnová Irena, Vrátna 11
rova 10 (Šulcová E.)
Mišenčík Jozef, Štefánikova 128
Výbušniny
Méneši Štefan, Štefánikova 62
Orol Alexander „Komo" Štefá­ Vančo Michal, Štefánikova 13
nikova 122
Propper Andrej, Benešova 2
Textílie a kože:
Rehák Vojtech, Štefánikova 22
Konfekcia
Roháčová Júlia, Moyzesova o. 44
Sanislo Ján, Štefánikova 55
Bergmannová Helena, Tr. Červ.
Shuhyová Alžbeta, Tr. Červ.
Arm. 7
Arm. 11
Čán Jaroslav, Šrobárova 16
Wacho Ižo, Legionárske nám. 22 Fehér Karol, Štefánikova 21
Friedman Izrael, Šrobárova 26
Drogy
Gašparová Emilia, Štefánikova 60
Bogsch Ladislav, Štefánikova 120 Gallasová Marta vd., Legio­
nárske nám. 20
Danielis Mikuláš, Štefánikova 109
Hniďák Mikuláš, Štefánikova 28
Jirkovský František, ŠtefániHusty Ladislav, Štefánikova 59
kova 89
Lézer Áron, nám. M. M.Hodžu 15
Kováč Ondrej, Tabáková 11
Lichtig Ferdinand, Štefánikova 9
Lakatoš Jozef, Kalinčákova 13
„Magura" Prešov - fil. Štefáni­
Lenárt Jozef, Štefánikova 109
kova 45
Linhart František, Benešova 6
Martonová
Margita,, Štefáni­
Márton Ján, Šrobárova 32
kova
56
Murtin Viktor, Štefánikova 118
7
Miklóš Mikuláš, Štefánikova 44
Musil Stanislav, Štefánikova 11
Olekšáková Anna, Štef ánikova 55
„Rolny" filiálka, Štefánikova 51
Sabol Július, Tr. Červ. Arm. 7
„Sbor" filiálka, Štefánikova
Thein Dezider, Legionárske n. 11
Vehéc Ján, Benešova 8
Weinová Veronika, Jiskrova 14
Vojciehovská Alžbeta, Štefáni­
kova 9
Zavada Štefan, Mäsiarska 5
Bielizeň
Gdovinová Anna, Štúrova okr. 4
Finder Dávid, Štúrova okr. 17
Jakab Arpad, Legionárske n. 21
„Lion" maj. Albert Oravský,
Štefánikova 107
Šimková Marcela, Komen­
ského 33
Veselovská Kata, Štefánikova 69
Weinfeldová Magda, Tr. Červ.
Arm. 32
Postelná bielizeň
Weil Martin, Richtárska 7
(obchod s paplónmi)
Krátky tovar
Berkovičová Margita, Rooseveltova 2
Haurišová Margita, CyriloMetodejska 5
Reichová Etela, Štefánikova 3
Serečin Andrej, Šrobárova 5
8
Obchody s textilným,
módnym, strižným, krátkym
a pleteným tovarom
Andreánsky Ladislav, „Alfa",
Štúrova okr. 3
Andreánsky Emil, Štefánikova 89
Andrejko Michal, Benešova 27
Bakšová Irma, Štefánikova 22
Barilla Alojz, Šrobárova 6—8,
Beránek František, Tr. Červ.
Arm. 3
Berkovič Izidor, Šrobárova 6
Berkovičová Margita, Štefáni­
kova 46
Birnbaum Ignác, Zámočnícka 18
Blau Alexander, Tr. Červ. A. 5
Blumenstock Armin „Cassovia"
Štúrova okr. 4
Bobocká Magdaléna, Štefáni­
kova 107
Bodnárová Marta, Štefánikova 64
Bohušová Alojzia, Šrobárova 51
Bujňák Valentín, Šrobárova 15
Bulla Felix, Legionárske nám. 22
Bunziková Mária, Delostre­
lecká 47
Čán Jaroslav, Šrobárova 16
Čikeš a Ivandič, Štúrova okr. 36
Čikeš Matej Spirin, Benešova 22
Celderová Alžbeta, Tr. Červ. A. 1
Čontofalský Andrej, Zámoč­
nícka 1
Delmar Andrej, Štefánikova 25
Demková Helena, Orlia 12
Eliášová Mária, Štúrova okr. 2
Filipková Emilia, Štefánikova 11
Finderová Šarolta, Legionárske
nám. 20
!
.
Focko Gustáv, Šrobárova 7
Fränkel Viliam „Commercia"
Partizánska 4
Friedmann Izrael, Šrobárova 26
Funková Friderika, Štefáni­
kova 31
Gašparová Emília, Štefánikova 60
Gergeľ Juraj „Spolupráca"
Šrobárova 19
Gdovičin Mikuláš, Štefáni­
kova 101
Gerö Štefan Dr., Štefánikova 39
Golabová Júlia, Štefánikova 58
Gombik Demeter, Legionárske
nám. 17
Grossmann Arpád, Štefáni­
kova 125
Grossmann Eugen, Dostojevského 7
Grigeľ Jozef, Legionárske n. 21
Grigeľ Viktor, Legionárske n. 21
Harčar Jozef, Továreňská 2
Harčar Konštantin, Štefáni­
kova 37
Haverlová Ružena, Štefánikova 18
Herha Ján, Šrobárova 14
Hilocká Margita, Legionárske
nám. 25
Hlinková Mária, Štefánikova 21
Hochhäuser Aron „Aho"
Šrobárova 38
Horný František „Slovtex"
Šrobárova 38
Honigwasch a spol., Tr. Červ.
Arm. 13
Hrabal František, Štefánikova 96
Jančik Vojtech, Benešova 7
Jurička Jozef, Štefánikova 6
Kalina Gejza, Štefánikova 117
Kačeniaková Helena, Šrobá­
rova 31
Kasenícký Ladislav, Šrobárova 27
Kelemenová Mária, Štefáni­
kova 60
Keselička Peter, Štefánikova 81
Kiselý Michal, Štefánikova 16
Klenko Gašpar, Štefánikova 3
Klein Herman, Benešova 8
Klein Tibor, Mäsiarska 2
Kohút Dezider, Mäsiarska 6
Kohút Ján, Tr. Červ. Arm. 11
Kohút Martin, Štúrova okr. 2
Kolesár Belo, Štefánikova 47
Koreň Arpád, Štefánikova 48
Kolačkovská Barbora, Zámoč­
nícka 1
Korn Ármin „ARKO", ul. Ant.
Prídavku 21
Košalková Alžbeta vd., Zámoč­
nícka 3
Kováčova Irena, Mäsiarska 9
Krause Richard, Štefánikova 4
Lajoš Július, Štefánikova 31
Landau Zoltán, Legionárske n. 5
Lazarovičová Viola, Zvonárska 4
Lefkovič Herman, Mlynárska 9
Lechner Jozef, Štefánikova 40
Lézer Benjamin, nám. M. M.
Hodžu 14
Lichvár Bartolomej, Benešova 7
Lichtig Ferdinand, Štefánikova 9
Lucká Viera, Štefánikova 49
Mandula Štefan, Štúrova okr. 8
Mašek Vojtech, Štefánikova 68
Matúš Jozef, Štefánikova 20
9
Mangelová Frida, Šrobárova 23
Mattová Anna, Štúrova okr. 8
Maďarová Viera, Štefánikova 23
Medviď Vasil, Štefánikova 54
Milder Emanuel, Zvonárska 9
Miňo Ján, Tr. Červ. Arm. 11
Mravcová Irena, Benešova 11
Musil Stanislav, Štefánikova 11
Necela František, Štefánikova 10
Nemečkayová Mária, Štúrova
okr. 4
Nivaš Viliam, Štefánikova 9
Novoveský Juraj, Rumanova 17
Nišponský Pavel, Štefánikova 7
Olekšáková Anna, Štefáni­
kova 55
Partizán, Šrobárova 20
Papcunová Katarína, Mäsiarska 1
Patrilla Andrej, nám. M. M.
Hodžu 16
Poláková Gizella vd., Štefá­
nikova 94
Polčáni Alojz, Šrobárova 22
Ramek Ladislav, Štefánikova 3
Reinhard Alexander, Tr. Červ.
Arm. 5
Rodáková Magdaléna, Bene­
šova 10
Rodan Imrich, Štefánikova 111
Róth Ignác a syn, Pribinova 6
Rundus Jozef, Benešova 9
Savuľáková Anna, Štefáni­
kova 81
Síkora Ján, Štúrova okr. 6
Sinaj Artur, Tr. Červ. Arm. 7
Singer Ladislav, Rumanova 15
Sirgeľ Štefan, Rumanova 7
Sobol Július, Tr. Červ. Arm. 7
10
Stríčko Ján, Tr. Červ. Arm. 11
Sutoris Karol, Štefánikova 76
Šimko Štefan, Štefánikova 83
Škerlík František, Benešova 3
Škvarek Andrej, nám. M. M.
Hodžu 16
Škvarek František, Šrobárova 10
Schiffer Imrich, Šrobárova 31
Strasburger Jozef, Štefánikova 72
Štromp Ľudovít, Pribinova 4
Špira bratia, Štefánikova 52
Tanistrák Štefan, Tr. Červ. A. 28
Tajtáková Magdaléna, Štefáni­
kova 24
Traurig Izidor, Šrobárova 20
Treitelová Jena, Partizánska 4
Trubinský Jozef, Štefánikova 30
Weinberger Zoltán, Štefánikova 3
Weinfeld Šija Mandel, Šrobá­
rova 28
Wintner Ernest „Vitex", Štefá­
nikova 9
Vojčiechovská Alžbeta, Štefá­
nikova 9
Závada Štefan, Mäsiarska 5
Žiaranová Mária, Benešova 4
Vojenské potreby
Naď Arnošt, Štefánikova 94
Podhorský Ján, Štefánikova 108
Špinárová Emília, Rumanova 7
Koberce, linoleum, záclony
Béreš Pavol, Štefánikova 46
Kohút Dezider, Štefánikova 6
Čalunnícke potreby
Kolber Imrich, Kalvinovo n. 10
Rukavičky, šnúrovačky
a lekárske potreby
Gažík Július, Štefánikova 89
Obchody s vrecami
a plachtami
Weinfeld Jozef, Tr. Červ. A. 32
Weinfeld Abraham, Tr. Červ.
Arm. 32
Kožušiny
Birnbaum Mikuláš, Kukučí­
nova 16
Mezey Ferdinand, „Tiger"
Štúrova okr. 23 (vo veľkom)
Koža a obuvnícke potreby
Alexander Arnold, Šrobárova 25
Altman Dezider, Legionárske
nám. 21
Babčák Michal, Šrobárova 3
Badonič Štefan, ul. J. Hollého 19
Heczko Július, Sázavského 3
Kaán Gejza, Tr. Červ. Arm. 26
Kečkés Štefan, Rumanova 8
Koth Ignác, Štefánikova 2
Kordik a Kaán, Tr. Červ. A. 23
Mittelman Armin, Mäsiarska 17
Paričovičová Gizela, Rumanova 2
Pelko Jozef, Šrobárova 6
Polák Michal, Tr. Červ. Arm. 23
Rezek Ernest, Štefánikova 122
Obuv
Barilla Alojz, Šrobárova 6—8
Beránek František, Tr. Červ. A. 3
Halmošová Katarína, Štefáni­
kova 33
Klein Mór, Tr. Červ. Arm. 7
Koščák Jozef, Legionárske n. 2
Král František, Štefánikova
Nahálka Jozef, Štefánikova 24
Mačej Vojtech, Dostojevského 26
Mariščák a spol., Štefánikova 46
Mondiková Alžbeta vd., Jarná 23
Moravčík Daniel, ul. I. Krasku 9
Polányi-Poláková Mária, Štefá­
nikova 30
Ramek Ladislav, Štefánikova 3
Rezek Ernest, Štefánikova 122
Šimko Štefan, Štefánikova 83
Ungvarský Martin ml., Zvonár­
ska 8
Zopf Jakub, Štefánikova 39
Galanterný tovar,
hračky, šport, potreby,
hudobné nástroje:
Galanterný tovar
Andreánsky Emil, Štúrova okr. 9
Babčák Michal, Šrobárova 3
Berger Jakub, Čajkovského 1
Bujnák Vendelin, Šrobárova 15
Ivanovič Čikeš, Štúrova okr.36
Čikeš Matej, Benešova 22
Friedman Samo, Legionárske
nám. 23
Gergeľ Juraj, Šrobárova 19
Haurišová Margita, CyriloMetodejská 5
Kundrát Mikuláš, Legionárske
nám. 1
11
Landau Zoltán. Legionárske n. 24
Lazarovičová Viola, Zvonárska 4
Pentek Imrich, Štefánikova 64
Valiová Margita. Benešova 7
Bazar, hračky
„ASO" Ander a syn, Dostojevského 3
Dragonová Mária, Mäsiarska 22
Gottfriedová Mária, Šrobárova 2
Kalapoš Juraj Dr., Benešova 26
Kasanický Ladislav, Šrobá­
rova 27
Kelemen Vojtech, Tr. Červ. A. 7
Korbáčková Helena, Šrobá­
rová 40
Molnár Jozef, Benešova 26
Pasternák Eugen. Benešova 20
Roland Viktor, Štefánikova 93
Škerlík František, Štefánikova 93
Valiová Margita, Benešova 5
Športové potreby
Kalapoš Juraj Dr., Benešova 26
Molnárová Helena, Štefáni­
kova 76
Roland Viktor, Štefánikova 93
Vančo Michal, Štefánikova 13
Hudobné nástroje
Babčák Michal, Šrobárova 3
Florian Jozef, Husárska 4
Gábor Štefan, Garbiarska 6
Guna Július, Benešova 31
Jelinková Františka vd., Štefá­
nikova 86
Pŕibyl Jaroslav, Rumanova 13
12
Sládek Bedřich, Štefánikova 49
Škripko Imrich, Šrobárova 26
Tkáčik Jozef, Orlia 16
Pohrebné potreby
Machová Alžbeta, Ul. Ant.
Prídavka 32
Obchody potravinárske:
Rozličný tovar
Absolon Juraj, Štúrova okr. 53
Andrejčák Štefan, ul. Daniela
Licharda 20
Argán Štefan, Tr. Červ. A. 14
Bakoš Juraj, Kalvínovo nám. 2
Balogh Michal, Partizánska 18
Banduray Jozef, Kuzmányho 63
Bavoľár Štefan, Štefánikova 83
Bartsch Eduard, Črmeľská 67
Beseda Vojtech, Jozefská 37
Beneš Alojz, Jozefská 74
Bimba Jozef, Sečovská cesta 18
Bitto Ján, Dúhová 33
Bodnár Štefan, Kalininova 37
Bodnárová Ružena, ul. Slov.
Jednoty 10
Böhmová Júlia, Kalvárska 7
Čákyová Alžbeta, vd., Štúrova
okr. 96
Čáni Anna vd., Richtárska 15
Czeisler Viktor, Štefánikova 7
„Centrokomise" čsl obeh. akc.
spol. v Prahe, fil. Šrobárova 44
Čigáš Ján, Masarykova 15
Čorba Július, Idanská 13
Čornák Ján, Štefánikova 14
Dobra Július, Mišikova 23
Dravecký Štefan, Fügnerova 21
Dučay Alexander, Mariánska 13
Dumová Tilda, Mäsiarska 18
Dusil Robert, Štefánikova —
Dzurik Ján, Kukorelliho 14
Ertl Ľudovít, Prešovská tr. 47
Fedelemová Anna, Vencová 21
Frindtová Mária, Floriánska 22
Gábor Ferdinand, ul. Antona
Prídavku 22
Gallovič Vojtech, Kupeckého 14
Garčar Elemér. Štefánikova 60
Gaško Gejza, Štúrova okr. 103
Gergeľ Juraj „Spolupráca"
Šrobárova 19
Goldberger Marek, ul. Slov.
povstania 11
Grenčík Rudolf, Kukučínova 4
Hajer Kamil, Kukučínova 22
Halušková Júlia, Tr. Červ.
Arm. 54
Havránek Miroslav, Štefáni­
kova 64
„Hanďa" nár. spr., Benešova 26
„ „ Šrobárova 41
Chlebaško Ignác, Kuzmányho 27
Horňáková Alžbeta, Mlynské
nám. 8
Ilavsky Ján, Štefánikova 44
Illyéš Jozef, Vratná 17
Ilovič Leopold, Partizánska 14
Jasovsky Aladár, Opatovská
trieda 40
„Jednota" družstvo, Štúrova
okr. 5
Jelenek Ladislav, Vodná 4
Kaščák Eugen, Školná 3
Katarinová Anna, Hrnčiarska 3
Képeš Ján ml., Cyrilo-Metodejská 3
Képešová Alžbeta, ul. Slov.
povstania 5
Kiráľ Eugen, Rázusova 48
Kitka Ján, Národná tr. 2
Klein Markus, Puškinova 16
Kmetz Štefan, Moldavská cesta 3
Košické potravné družstvo,
Mäsiarska 35
Košické nákupné a predajné
družstvo, ul. Dávida Feju 4
Kožičová Estera, ul. Antona
Prídavku l
Kristolofil Ferdinand, Tr. Červ.
Arm. 1
Kulík Karol, Benešova 5
Kušnierik Štefan, Šrobárova 4
Kušnierik Imrich, nám. M. M.
Hodžu 4
Legáth Jozef, Mäsiarska 9
Leštinský Karol, Benešova
Lieskovec Eugen, Benešova 18
Lysý Michal, Štefánikova 127
Lonovič Július, Škultétyho 37
Makroci Eugen, Tr. Červ. A. 15
Marga Jozef, Dominikánske
nám. 9
Márkusová Alžbeta nár. správa
nám. M. M. Hodžu 3
Marová Helena, Myslavská
cesta 51
Meinl Július, úč. spol., Štefáni­
kova 61
Michalenko Jozef, Štúrova
okr. 22
Mikolaj Ján ml., Tatranská 76
Mitro Tibor, Kalvarská 40
13
Molitorisová Johanna, Ram­
pová 54
Mošoľgová Mária vd.,
Švermova 35
Moškovičová Irena, Havlíčkova 1
Nagy Andrej, Šrobárova 33
Nagy Jozef, Štefánikova 123
Ničová Helena, Záhradnícka 1
Novák Ervin, Komenského 34
Okoličániová Margita, Kuzmányho 63
Olejník Jozef, Tr. Červ. A. 108
Ondik Pavel, Kalininova 46
Pavliček Jozef, Komenského 37
Pašioneková Anna, Kalvárska 1
Petö Ján, Delostrelecká 29
Plichta Ján, Tr. Červ. Arm. 1
Potravné skladište riad. št.
železníc, Vodná ul.
Podstranská Helena, Dymková 25
Pristáš Ján, Smetanova 1
Pristášová Mária, Továreňská 6
Pačaniová Mária, Sázavského 3
Radóci Ľudovít, Štúrova okr. 36
Risztvey Štefan, Karpatská 78
Róža Július, Moravská 17
Róža Vojtech. Havličkova 27
Romanec Štefan, Štefánikova 107
Szász Samuel, Štúrova okr. 74
Savinnová Helena, Moldavská
okr. 63
Seman Juraj, Tichá 20
Semetkayová Zlatica, Tr. Červ.
Arm. 53
Siládi Gizela vd., Mäsiarska 59
Sotáková Mária, Dymková 1
Straka Štefan, Tr. Červ. Arm. 5
Šefčík Michal, Štefánikova 36
14
Šovaňová Anna, Palackého 23
Špak Jozef, Štúrova okr. 98
Špitka Ján, Štefánikova —
Štásová Vilma, Kalininova 17
Tomko Štefan, Vysoká 3
Tóth František, Tomášikova 3
Tureková Anna vd., Štúrova
okr. 7
Ujházi Elemér, Barčianska tr. 66
Václavek Bohumil, Havlíč­
kova 23
Wald Leopold, Tr. Červ. A. 7
Varga Ján, Štefánikova 123
Vargová Elena, Husárska 61
Vaškovičová Anna, Myslavská
cesta 46
Vasičadková Ida, nár. správa
Masarykova 3
Vitališ Emil, Dostojevského 2
Vojaček Anton, Fügnerova 28
Žapková Anna, Hrnčiarska 13
Koloniálny tovar
Ceisler Viktor. Štefánikova 7
Kolesár Ján, Šrobárova 31
(len vo veľkom)
Kukura Jozef, Benešova 16
Meinl Július úč. spol., Štefáni­
kova 61
Pavlíček František, Jozefská 74
Pavlíček Jozef, Komenského 27
Plichta Ján, Tr. Červ. Arm. 1
Kramárstvo
Cihovlas Matej, Štúrova okr. 18
Horňáková Alžbeta, Mlynské
nám. 8
Kováč Netuš, Dlhá 9
Kurucová Mária, Štefánikova 102
Weis Július, Moyzesova 20
Potraviny
(ovocie, cukríky, zelenina,
mliečne výrobky a lahôdky)
Achmedovič Amitovič, Dosto­
jevského 7
Babilonská Irena, Dosto­
jevského 7
Badonič Michal, Prešovská
cesta 47
Bártfayová, nár. správa, Štefá­
nikova 101
Bavoľar Štefan, Štefánikova 83
Bekyová Mária, v štátnej ne­
mocnici na stánku
Beňová Anna vd., Marxova 70
Benedíková Zuzanna, Skladná 8
Bernáth Jozef, Benešova 13
Bodnárová Mária, Myslavská
cesta 9
Boháček Mikuláš, ul. J. L. Bellu 1
Berešová Helena, Smetanova 1
Čáky Karol, Štúrova okr. 25
Čellárová Anna, Zvonárska 4
Čelovský Ján, Garbiarska 20
Česneková Františka, Prešovská
trieda 41
Cichovský Matej, Štúrova okr. 18
Čorbová Štefánia, ul. J. Matuška 9
Cukerová Ľudmila, Benešova 5
Cuperová Berta, Benešova 27
Drozdík Michal, Kalininova 5
Debnáriková Mária vd., Šrobá­
rova 47
Dekán Zoltán, Benešova 18
Deutschová Anna, Rybárska 1
Deutsch Herman, Partizánska 5
Dimitrová Emília, Orlia 10
Dlugošová Margita, Komen­
ského 29
Dobošová Barbora, Štefanská 4
Dory Jozef, roh Štefánikovej
a Hviezdoslavovej
Drabová Anna, Cyrilo-Metodejská 5
Drobňák Ján, Zborovská 1
Dučay Andrej, Štefánikova 120
Dudová Anna. Sad Maršala
Petrova 9
Domanič Ján, Jesenského 6
Eckert Ladislav, ul. Ant. Prí­
davku 33
Feješová Viktória, Karpatská 54
Fortunová Matilda. Štúrova
okr. 49
Fučko Ján, Kalvárska 26
Furmanová Karolína,
Mäsiarska 50
Gajdošová Mária, Vodná 6
Gábor František, Bernolákova 10
Gadusová Verona, Dymková 52
Gdovin Jozef, ul. Jána Čajáka 10
Gurská Emília, Benešova 4
Géciová Anna, Kuzmányho 79
Glušková Irena, Mäsiarska 2
Gönci Imrich, Štúrova okr. 12
Griešová Mária, Štefanská 4
Guttová Augusta, Masarykova 3
Gadušová Alžbeta, Šrobárova 47
Havašová Alžbeta, Štúrova
okr. 84
Hajduová Mária, Kukučínova 1
15
Havrilla Mikuláš, Legionárske
nám. 22
Horváthová Anna, Šrobárova 11
Harinková Johanna, Legionárske
nám 25
Hudák Andrej, roh Tr. Červ.
Arm. a Hollého ul.
Hrebíková Helena, Štúrova
okr. 82
Ismail Osman, Benešova 22
Ihrická Žofia, Štefánikova 88
Ivanková Oľga, Holubyho 37
Jirkovská Irena, Štefánikova 125
Joób Ervin, Benešova 23
Kameníková Alžbeta vd.,
Štefánikova 83
Katz Bernát, Štúrova okr. 5
Kašperová Katarína, Štefáni­
kova 10
Keller Jozef, Sázavského 4
Kellerová Terézia, Šrobárova 30
Krescanková Mária, ul. Antona
Prídavku 8
Klinčeková Elena vd., Štefáni­
kova (v kine Slovan)
Koblíková Magdaléna, Komen­
ského 33
Koch Alexander, ul. Andreja
Kmeťa 18
Kondášová Alžbeta, pri splave
Hornádu
Koňová Alžbeta, Mäsiarska 6
Kostelník Juraj, ul. Ant. Prí­
davku 36
Köváryová Alžbeta, Štefáni­
kova 98
Krajčovičová Emília vd.,
ul. Ant. Prídavku 62
16
Krupanič Koloman, Sázav­
ského 5
Kukla Jaroslav, ul. Slovenského
povstania 7
Kubiska Jozef, Rumanova 11
Kuruc Jozef, Legionárske nám.
na tržisku
Koštenská Alica, Škultétyho 16
Lahitová Alžbeta, ul. Ant. Prí­
davku 7
Lichtman Gabriel, Štefánikova 10
Liptáková Katarína, Šrobá­
rova 40
Magrová Emma, Zámočnícka 7
Majoroš Štefan, nám. M. M.
Hodžu 16
Maleter Jozef, Mäsiarska 39
Martinčko Gejza, Dymková 52
Milderová Regina, Rumanova 2
Miňo Michal, Rašínova 34
Molčán Michal, Šrobárova 51
Neumanová Veronika, Rázu­
sova 44
Nowaliecová Zuzana, Myslavská
cesta 42
Onderková Júlia, ul. Ant. Prí­
davku 87
Ondirová Mária, ul. Slovenskej
jednoty 10
Oršoľová Alžbeta, ul. Ant.
Prídavku 54
Pachová Helena, Vrátna 13
Pajor Anton, Idanská 14
Pappová Alžbeta, Legionárske
nám. tržisko
Pešáková Terézia, Slnečná 1
Pokrivková Marta, Šrobárova 51
Popovič Jozef, Tr. Červ. Arm. 9
Posedlý Tóth Jozef, Marxova 6
Polláková Helena, Mäsiarska 4
Prašenová Zlatica, Kalvinovo
nám 5
Ramáčová Rozália, Tržisko
Repaský Michaí, Šrobárova 40
Richnavský Ladislav, Vodná 30
Rohaľ Peter, Štefánikova 65
Rohaľ Štefan, Rumanova 7
Rosolová Verona, Šrobárova 2
Róth Dezider, Štúrova okr. 18
Schadek Viliam, Štefánikova 61
Slaminka Andrej, ul. Ivana
Krasku 2
Spurná Soňa, Benešova 1
Suchánek Jozef, ul. Slov.
povstania 20
Šatan Ján, Benešova 31
Štefaňáková Mária vd., Molotovova 1
Šterbinská Mária vd.,
Mäsiarska.
Šuverová Mária, Tr. Červ. A. 52
Šibová Margita, Komenského
ústav - roh
Taichmanová Irena, Mäsiarska 2
Takáčová Mária, Orlia 12
Ternová Štefánia, Mäsiarska 35
Tóthová Mária, Štefánikova 6
Turzák Ľudovít, Komenského 24
Uličný Ján, Kalvárska 27
Vaškovičová Mária, Domini­
kánske nám.
Varga Vojtech, nám. M. M.
Hodžu 5
Vaščurová Piroška, Vodná 2
Verešpejová Anna, Domini­
kánske nám. 18
Weber Bernát, Pribinova 6
(vo veľkom)
Veska Jozef, Benešova 22
Vindišová Marta, Štúrova okr. 32
Vlček František, Maxoňova 23
Vojtovič Viliam, Cyrilo-Metodejská 5
Soľ
Krajňák Anton, Legionárske
nám. 17
Kvetinárstvo
Bretzová Vilma, Štefánikova 59
Bucalová Marta, Štefánikova 85
Citnárová Štefánia, Štefánikova 9
Komárová Margita, Štefáni­
kova 25
Körösyová Róza, ul. Ant. Prí­
davku 61
Kučera Bedrich, Štefánikova 83
Lemešányová Marta vd., Štefá­
nikova 44
Marcinčin Bartolomej „Erika"
Štefánikova 65
Vargová Mária, Štefánikova, 76
Hospodárske a zemedelské
produkty
Bakšayová Margita vd., Čaj­
kovského 1
Bakšay Ľudovít, Národná tr. 2
Bakšay Štefan, Rosová 29
Benedek Mikuláš, Rooseveltova 20
Čorkaský Alexander, Štefáni­
kova 5
17
Demeter Ján, Legionárske n. 25
Gdovin Jozef, Zvonárska 4
Glusková Irena, Mäsiarska 2
Novakov Karol, Tr. Červ. A. 11
Sedlák Ján, Zvonárska 2
Tóth Alexander, Legionárske
nám 25
Víno
Breza Andrej, Štefánikova 109
Čičvák Michal, Štefánikova 120
Dreher Hagenmacher, nár. spr,,
Moldavská cesta 43
Folta a spol., Štúrova okr. 38
Gačay Ladislav, Šrobárova 42
Gottdiener Alexander, Kuzmányho 5
Halagovec Štefan, Bajzova 1
Hanko Milan Dr., Moyzesova
okr. 46
Kaprálová Jolana, Františkánska 1
Klein Adolf, ul. A. Prídavku 91
„Magura" Lošky Gabriela,
ul. Dávida Feju 4
Macháček Karol, Zvonárska 18
Pavlík Jozef, Rooseveltova 7
Poláček Samuel, Kuzmányho 5
Róth Herman, Moyzesova okr. 60
Róth Leopold, Moyzesova okr. 60
Roveň Milan, Benešova 27
Rubin Martin, Zámočnícka 2
Rubin Izidor, Kukučínova 26
Senderáková Anna vd.,
Mäsiarska 19
Steuer Samuel, Štefánikova 75
Slivka Karol, Štefánikova 10
18
Pálené liehove nápoje
Ander a syn, Dostojevského 2
Pavelka Karol, Štúrova okr. 43
(vo veľkom)
Pavlík Jozef, Rooseveltova 7
(vo veľkom)
Senderáková Anna, Mäsiarska 19
(vo veľkom)
Ryby
Krupanič Koloman, Sázavského 5
Hotely
Hotel Slovan, Štefánikova 5
pod nár. spr.
Hotel Europa, Churchilova 1
Hotel Tatra, Štefánikova 80
pod nár. spr.
Hotel Imperial, Benešova 16
Hotel Bankov, Bankov
Hotel Bristol, Benešova 8
Kaviarne
Kaviareň Slovan, Štefánikova 5
Kaviareň Europa, Churchilova 1
Kaviareň Imperial, Benešova 16
Kaviareň Slávia, Štefánikova 67
pod nár. spr.
Kaviareň Luxor, Štefánikova 85
Danzing Metropol,
„
Reštaurácie
Reštaurácia Slovan, Štefáni­
kova 5, pod nár. spr.
„Europa" maj. Ján Filo, Chur­
chilova 1
„Imperial" maj. Jozef Minarik,
Benešova 16
„Krivan" maj. Otto Lesch,
Štefánikova 54
„Levočsky Dom" maj. Jozef
Podhorec, Štefánikova 69
„Tatra" maj. Anton Schmiedl,
Štefánikova 80, pod nár. spr.
„Nádražná" maj. Ladislav Starý,
Wilsonova okr. 3
„Koruna" maj. Michal Móricz,
Štefánikova 106
„Bankov" maj. Júlia Baniková,
Bankov
„Astoria" maj. Juraj Čičvák,
Štefánikova 120
„Palace" Benešova 27
Reštaurácia a vináreň R. Uchytil,
Štefánikova 18
Hostince
vd. Mária Babuščáková, CyriloMetodejska 10
vd. Mária Bačová, Štúrova okr. 65
Bachlet Rudolf, Svätoplukova 31
Balážová Irena, ul. Dávida Feju,
nár. spr.
Bartek Andrej, Štefánikova 118
Beránová Irena, ul. Ant, Prí­
davku 65
Berecz František, Sad maršala
Petrova 8, nár. spr.
Bergou Anton, Štefánikova 118,
nár. spr.
vd. Bérešová Matilda, Kolísková 2
vd. Bobulová Anna, ul. Ivana
Krasku 4
Božik František, ihrisko Š. K.
Jednota
Böszörméni Vojtech, Moldavská
cesta 2, nár. spr.
Bančová Emília, Marxova 40
Cichý Anton, Zámočnícka 1
Čičvák Juraj, Štefánikova 120
Čizik Alexius, Švermova 37
Čubernátová Margita, Mäsiar­
ska 3, nár. spr.
Čuchta Peter, Masarykova
okr. 23
Dani František, Šrobárova 42,
nár. spr.
vd. Dörflingerová Judita, Parti­
zánska 4, nár. spr.
Dubská Terezia, Mlynské n. 8
Fabrici Imrich, Molotovova 10
Falkenstein Eugen, Kalininova 35, nár. spr.
Figeczky Štefan, Tr. Červ. A. 52
nár. spr.
Gačay Ladislav, Cyrilo-Metodejská 18, nár. spr.
Gačay Jozef, Tr. Červ. A. 52,
nár. spr.
Gallo Ján, Mäsiarska 45
Gažák Štefan, Štúrova okr. 2
Gerbery Mikuláš, Šrobárova 45
nár. spr.
Géha E. František, Mlynské n. 5
Gazdik Bartolomej, Benešova 15
Goldman Jozef, Zvonárska 13
vd. Grohová Irena, Štefáni­
kova 123
Haraszt Ľudovít, Jozefská 74
Haraszti Tomáš, Štúrova
okr. 31
19
vd. Haresztková Lujza, Domi­
nikánske nám. 8
vd. Mária Holoppová, Mol­
davská cesta 7, nár. spr.
Horvátová Alžbeta, ul. Slov.
povstania 9, nár. spr.
Horváth Jozef, nám. M. M.
Hodžu 6, nár. spr.
Hurajt Andrej, Kalvárska 34
vd. Hučková Mária, Tr. Červ.
Arm. 57, nár. spr.
Iglódiová Emília, Štúrova 55
Imlingová Estera, Benešova 29
Jančušková Mária, Dostojevského 5
Javornitzký František, Kuzmányho 23
Javorská Mária, Kalvárska 34,
nár. spr.
Juhás Štefan, Masarykova
okr. 3, nár. spr.
„Jednota" šport. klub, Moyze­
sova okr. 62
Kerkoška Vojtech, Mäsiarska 13
Képeš Ján, Orlia 3, nár. spr.
Kiňášová Margita, Mäsiarska -30,
nár. spr.
Košice mesto, Štefánikova 63
Kohl Michal, Pribinova 2
Kosch Rudolf, Legionárske
nám. 1, nár. spr.
Košický priem. kruh, Bankov
Kopp Jozef, Šrobárova 13
Kožiak Ján, ul. Slov. jednoty 18
Králik Václav, Vrátna 68
Kulik Ján, Štúrova okr. 46
Kuruc František, Kuzmányho 45
Lauček Štefan, Tr. Červ. A. 21
20
Lesch Eugen, Vodná 19,
nár. spr.
Lonovič Július, Škultétyho 35
Macko Juraj, Šrobárova 42
Marhánsky Jozef, Štúrova o. 36
Marton Štefan, ul. A. Prídavku 18
Mašlonka Jakub, Člnková 1
Masič Ján, Mäsiarska 28
vd. Menčová Margita, Vrátna 34
Mareš František, Šrobárova 36
Mihalik František, Mäsiarska 28,
nár. spr.
Mitro Ondrej, Smetanova 31
vd. Motsidlovská Gizela, Pri
bitúnku 4
Mako Ladislav, Wilsonova
okr. 8, nár. spr.
Molnár Ján, Richtárska 4
Morvayová Emma, Molotovova 10, nár. spr.
Nagy Juraj, ul. Ivana Krasku 14
nár. spr.
Ninitz Mikuláš, Kalininova 37,
nár. spr.
Nagy Jozef, Churchilova 7,
nár. spr.
Nyvlt Jozef, Kalvárska 40
Ostroha Jozef, ul. Slov. jed­
noty 18, nár. spr.
Obecné prosp. stav. družstvo,
Zbrojnícka 10
Ondik Michal, Rumanova 17
vd. Pekšová Paula, Smetanova 6,
nár. spr.
Petricha Ján, Tr. Červ. Arm.
Petrik Štefan, Škultétyho 27,
nár. spr.
Petrik Michal, Letná 2
Polák Ján, Komenského 12
Puzderová Mária, Benešova 10
Pekár Imrich, Kuzmányho 55,
nár. spr.
Řehák Jaroslav, Legionárske
nám. 23
Řepiel Peter, Tr. Červ. A. 64
Repásky Gejza, Sad maršala
Petrova 11, nár. spr.
Ritter Štefan, Prešovská 15.
nár. spr.
Robotnícky kultúrny spolok,
Kuzmányho 27
Rohály Štefan, ul. marš. Mali­
novského 9, nár. spr.
Rubin Martin, Zámočnícka 1
Sabol František, Sázavského 11
Schadek Viliam, ul. Ant. Prídavku 89
Štiavnicky Tibor, Štefánikova 14
Sparta šport. klub, ul. Slov.
povstania 30
Šereghyová Viktória, nám. M. M.
Hodžu 6. nár. spr.
Škurla Andrej, Železná 1
Šterpková Otília, Legionárske
nám. 4, nár. spr.
Šiško Ladislav, Myslavská
cesta 34, nár. spr.
Štofko Ferdinand „u 12 apoš­
tolov" ul. Ant. Prídavku 57
Štuhalová Justina, Črmeľ č. 98
Šütöová Alžbeta, Garbiarska 22
vd. Szaboová Anna, Tr. Červ.
Arm. 18, nár. spr.
Sommer Alojz, Masarykova
okr. 24
Savalenský Ján, Štúrova okr. 55,
nár. spr.
Salašovičová Júlia, Sad marš.
Petrova 13
Sászy Alexander, Zvonárska 12
Sklenář Ondrej, Rumanova 2
Spišak Michal, Cyrilo-Metodejská 16
Sciranko Ján, Štefánikova 66
Silber Ondrej, Štúrova okr. 32
Svrček Peter, Kuzmányho 5
Slávik Ján, Kuzmányho 79
Slovenský katolícky kruh,
Šrobárova 14
Szövényi Ľudovít, Pri hati
Szenczi Ernest, ul. Ant. Prí­
davku 18
„Sokol" telocvičná jednota, Tyršovo nábrežie
vd. Tacheová Mária, Skladná 1,
nár. spr.
Tomko Štefan, Vysoká 3
Tomko Rudolf, Štefánikova 99
Tokár Jozef, ul. marš. Malinov­
ského 9
Toth Július, Červ. breh, Bankov
Troppová Margita, Tr. Červ. A. 17
Vašš Štefan, Štefánikova 129
Vaššay Ján, Kalvárska 25
vd. Vargová Mária, Sečovská
cesta 23
Várady Dezider, Mariánska 7,
pod nár. spr.
vd. Weiszová Katarína, Tr. Červ.
Arm. 3, pod. nár. spr.
Weltnerová Irma, Richtárska 4,
pod nár. spr.
vd. Witečeková Alžbeta, Kuz­
mányho 1
Višňovský Juraj, Komenského 22
21
Vitéz Ondrej, Sázavského 11
pod nár. spr,
Vojtko Štefan, Pohanská 11
pod nár. spr.
Vozárik Ján, Železná 1, pod
nár. spr.
Žiga Smerda Viktor, Zvonárska 4
Žitník Eduard, Benešova 8
Vývarovne
Mária Bernátová, Legionárske
nám. 5
Čikyová Mária, Štefánikova 28
Margita Futoová, Florianska 10
Helena Gálová, ul. Ant. Prí­
davku 16
Mária Kaillová, Kuzmányho 3
Mária Kelemenová, Legionár­
ske nám. 8
Ján Lénárt, Zámočnícka 5
Július Marcinik, Rumanova 2
Anton Mišinsky, Legionárske
nám. 19
Ján Varga, Vodná 9
Výrobky
umelecké a ľudové:
Haurišová Margita, Cyrilo-Metodejská 5
Havrillayová Mária, Dominikán­
ske nám. 3
Kruppová Etelka vd.,
Mäsiarska 21
Lakatošová Mária, verejné
tržisko
Lengyelová Anna, Rumanova 13
Terňanská Irena vd., Kuzrná­
nyho 19
Umelecké predmety
Keményová Gabriela, Štefáni­
kova 85
Köváry Vojtech, Benešova 27
Kundrátová Alena, Štefáni­
kova 86
Odpadky
Dulová Mária, verejné tržisko
Dunová Helena, verejné tržisko
Dunajský Karol, Tr. Červ. A. 12
Molnár Juraj, Partizánska 42
Skibová Irma, Štefánikova 70
Weinfeld Jozef, Tr. červ. A, 32
Dopravné živnosti:
Ručné práce
Povozníctvo
Čöváriová Alžbeta, rod. Becková,
Štefánikova 72
Dokupil Štefan, Benešova 18
Grossmannová Jolana, Dostojevského 7
Hussová Anna (Vokánová),
ul. Ant. Prídavku 50
Baltovič Alexander, Moldavská
cesta 2
Bodnárová Anna vd., Holubyho
ul. 4
Figľarovič Štefan, Gorkého 20
Habina Juraj, Lesná 18
Kazimír Július, Štúrova okr. 107
22
Kameníková Magdaléna, Kar­
patská 10
Kollár Imrich, Pod malým jar­
kom 2
Kopiga Jozef, Idanská 12
Mihaliková Alžbeta, Trihorky
Matis Andrej, ul. Ľudovíta
Zellu 58
Nič Andrej, Senná 33
Pollák Martin, Stanovisko pri
hot.
„Slovan"
Sabo Jozef, Opatovská tr. 44
Srulovič Dávid, ul J. Murgaša 3
Štempel Matej, Idanská 30
Takáč Ján, Jánošíkova 9
Takáč Michal, Moldavská
cesta 62
(Auto) Drožkárstvo
Adamča Oskar, Moldavská
cesta 20
Babinčák Jozef, Fügnerova 61
Bačo Jozef, Švermova 10
Bačo Štefan. Prešovská 103
Bartoš Jozef, Idanská 42
Bodnár František, Myslavská 9
Bujanský Július, Delostrelecká 79
Čelovský Ján, Šrobárova
Čorba Štefan, Partizánska 17
Faiklovič Štefan, Mäsiarska 43
Fekete Štefan, Majerská 10
Galajda Štefan, ul. Licharda
Daniela 48
Jarušovský Imrich, Kuzrná­
nyho 31
Kaduk Štefan, Moldavská
cesta 24
Kovaľuková Júlia vd.,
Marxova 30
Lipták Jozef, Partizánska 38
Malý Ján, Holubyho 49
Medeši Dionýz, Legionárske
nám. 6
Rohaľ Štefan, Letná 44
Satmári Juraj, Dlhá 14
Sabová Alžbeta, Školská 20
Semenová Piroška vd., Tr. Čer­
venej Arm. 82
Sčečina Michal, Veselá ul 7
Špicko Ján, Tr. Červ. Arm. 82
Špicko Jozef, Tr. Červ. Arrm.82
Ulek Rudolf, Dúhová 11
Zasielateľstvo
Faguľa Štefan, Mlynské nám. 11
Goldštein Adolf, Štefánikova 6
Šebök Marcel, Benešova 19
Tóth Alexander f a „KOSMOS",
Štefánikova 3
Winkler Jozef, Kalvínovo
nám. 6
Obchodní zástupcovia
a komisionári:
Obchodné jednateľstvá
Baksayová Margita vd., Čajkov­
ského 1
Bednárik Koloman, Šrobárova 40
Belanský Albert, Štúrova okr. 26
Dobra Ľudovít, Štefánikova 76
Farkaš Pavol, Františkánska 3
Gály Pavol, Rumanova 15
Gážik Július, Štefánikova 89
23
Hurtuk Štefan, Štúrova okr. 5/I
Javorský Ján, Rooseveltova 24
Kiš Vojtech. Modlitebná 26
Treitel Mór, „Danex", Palackého 17
Ing Velgos Karol, Rybárska 7
Realitné kancelárie
Tutková Helena, Šefanikova 22
Reklamne kancelárie
Fa. „Hron", Štúrova okr. 5/1
Dr. Michal Fenič a Hurtuk,
Štúrova okr. 5/1
„Inzerta", Štefánikova 95
Ateliér Buš, Štefánikova 68
(vo dvore)
Kancelária pre zadováženie
osobných dokladov, vybavo­
vanie rôznych žiadostí,
odpisov a prekladov
Javorský Ján, Rooseveltova 24
Tržní predavači
so stánkami na verej­
ných tržiskách:
(Adresy súkromných bytov)
Adam Juraj, Legionárske nám. 22
Ambrušková Terézia, Železná 10
Andrejkovič Ján, Jozefská 7
Antoniková Anna. Idanská 33
Athanas Mikuláš, Národná tr. 67
Bahov Ján ml., Dýmková 2
Baldovič Július, Kollárova 24
Bačová Cecilia, Moskovská 26
24
Badová Alžbeta, Vysoká 13
Bančová Emília, Kukučínova 10
Bavoľar Andrej, Mäsiarska 17
Baltovičová Júlia, Delo­
strelecká 30
Baňárová Mária vd., Londýnska 4
Bali Ľudovít, Malinovského 13
Balčo Belcer. R., Tolstého 137
Bendiková Zuzana, Skladná 8
Bodová Mária, Hradbová 14
Bodnárová Mária, Mäsiarska 30
Botošová Valéria, ul. Ant. Prí­
davku 73
Bijak Imrich, Slnečná 6
Bubenková Mária, ul Ľ. Zellu 44
Buchlová Mária, Sázavského 5
Bodnárová Alžbeta, Štúrova
okr. 20
Cincuľová Anna, ul. Licharda
Daniela 47
Collárova Alžbeta, ul. Ant.
Prídavku 61
Čizmárová Mária, Lesná 13
Čechová Mária, Južné nábrežie
Čepko Ján, ul. Jána Matúšku 32
Červenáková Mária. Fügnerova 7
Čonková Alžbeta, Krátka 10
Danková Anna vd., Štefáni­
kova 122
Davidová Emília, Mäsiarska 19
Demeterová Mária vd.,
Florianska 45
Deutschová Anna, ul. Parti­
zánov 15
Dimitrová Pavla. Orlia 10
Dobošová Barbora vd., Štefá­
nikova 9
Dolčinská D. C Železná 13
Domanič Ján, Pauliniho 66
Dragonov Epidropov Ch.,
Nižný úvrat 143
Dulin Štefan, Mojmírova 12
Dulinová Paula, Moyzesova
okr. 12
Dunová Helena, Vysoká
medzierka 34
Durová Barbora, ul. Licharda
Daniela 4
Dzubay František, Kupeckého 59
Epidropov Christo, Nižný úvr. 143
Fečo Imrich, Štúrova okr. 53
Ferkova Etela, Idanská 16
Ferková Anna vd., Idanská 16
Firik Ján, Mäsiarska 19
Forgáčová Mária. Škultétyho 26
Friedrichová Anna, Štefanská 8
Furmanová Karolína, Štefáni­
kova 74
Furman Ján, Štefánikova 74
Gábor František, Bernolákova 15
Gajdošová Mária, Vodná 4
Galajdova Irena, Kalinčáková 27
Georg Vojnikov Ivan, Opatov­
ská tr. 142
Girtlová Mária vd., Čaňanská 4
Gluškov Christo, Nižný kapustnik 132
Glušková Irena, Delostrelecká 15
Gulášova Anna vd., Bajzova 2
Havranová Estera, Šrobárova 45
Horvátová Júlia, Vysoká 4
Horoščáková Mária, Hollého 13
Horváthová Mária, Komen­
ského 18
Horváthová Mária, Vysoká 47
Horváthová Alžbeta, Idanská 16
Hudák Andrej, Hollého 9
Huštáti Helena vd., Štúrova
okr. 30
Hutkayová Františka vd., Palá­
rikova 32
Hutkay Ján, Perlová 7
Jacková Matilda, Pútnická 10
Jančáková Alžbeta, Orlia 14
Janitorová Mária, Thurzova 12
Jaraba Ján. Rosová 2
Jenčová Anna vd., Malá Ida, 20
Juhásová Helena, Molotovova 3
Juhásová Anna vd., Rosová 3
Iľková Júlia. Rosová 21
Ižo Rudolf, Kalininova 31
Kancir Andrej. Palackého 19
Katušová Mária, Skladná 44
Karafandová Stanislava, Par­
tizánska 15
Kašaiová Mária vd., Železná 15
Kažimírová Alžbeta, Štúrova
okr. 107
Kažimírová Anna vd., Husár­
ska 43
Kelemen Vojtech, Pohanská 23
Kelemenová Veronika, Štúrova
okr. 87
Kelemenová Mária vd., Krivá 2
Kertésová Mária, Holubyho 44
Kiráľová Alžbeta, ul. maršala
Tita 1
Kiš Ján, Svätoplukova 40
Kišidai Jozef, Maxoňova 4
Kišová Rozália vd., Štúrovaokr. 9
Kyseľová Marta, Štúrova okr. 18
Kysucká Barbora, Školská 4
Kitová Gizela, Delostrelecká 27
25
Klapáč Július, Gottwaldova 6
(vo veľkom)
Kleščová Anna, Kukučínova 20
Klepeisová Lujza vd., Šrobá­
rova 24
Kolcún Michal, ul. Ivana
Krasku 20
Košová Júlia, Idanská 11
Kováčová Júlia, Maxoňova 32
Kováčová Júlia, Palárikova 17
Kôch Alexander, ul. A. Kmeťa 18
Koller Jozef, Sázavského okr. 4
Koňová Alžbeta, Ružová 4
Kurucová Alžbeta, Veselá 23
Kušnírová Jozefína, Slovenská 2
Krištofik František, Štefáni­
kova 11
Krupová Mária, Tr. Červ.
Arm. 20
Kutňák Štefan, Pútnická 23
Lamačová Mária vd., Železná 6
Lazarov Georg, St.-pracháreň 3
Lehká Katarína, Kalininova 5
Lengyelová Alžbeta, Koš Nová
Ves 151
Léniusová Helena, Jozefská 42
Lesnikov Stojan P., Nižný úvr. 9
Lipták Jozef, Tranovského 28
Lörincová Mária vd., Delo­
strelecká 29
Kučkaiová Gizela, Veselá 7.
Lukáčová Margita, Kalvárska 11
Marinov Dančo Ivanov, Nižný
Kapustník 128
Makovická Mária vd., Dobrianského 7
Matisová Alžbeta, Florianska 7
Maurerová Johanna vd.,
Vysoká ul. 22
26
Masteláková Alžbeta, ul. Ant.
Prídavku 83
Martinka Michal, Hudobnícka 14
Martinčko Gejza, Dymková 52
Magrová Emma vd., Marxova 16
Marcinko Michal, Školská 15
Markusová Rozália,
Masarykova 12
Macíková Anna, Smetanova 44
Mazáková Anna, Florianska 40
Menhértová Mária, Kalinčákova 25
Miklóšová Mária, Partizánska 21
Marinčáková Anna, Turecká 12
Michalíková Alžbeta, Legio­
nárske nám.
Mišura Andrej, Partizánska 33
Molnár Ján, Vyšný úvrat 18
Moravcová Anna, Kalvárska 13
Naďová Mária, Opatovská tr. 54
Németiová Emília, Snežienková ul. 5
Németi Štefan, Skladná 44
Neumanová Veronika vd.,
Fialková 29
Nováková Helena, Idanská 49
Novakov Karol, Štúrova okr . 109
Novecká Rozália vd., Tr. Červ.
Arm. 48
Nikola Nikolaj, Prešovská tr. 123
Oberlová Alžbeta, Štefanská 2
Obšitník Ján, Tajovského 15
Onderková Júlia, ul. Antona
Prídavku 81
Oravec Ondrej, Idanská 36
Oravcová Mária, Kalvárska 6
Orlická Mária, Šrobárova 44
Oršolová Alžbeta, ul. Antona
Prídavku 54
Pačayová Margita vd., Marxova 89
Palinderová Mária, Snežienková 7
Palková Gizela, Tr. Červ.
Arm. 95
Papcunová Mária, Rímska 3
Pappová Alžbeta, Marxova 70
Pekárska Alžbeta, Národná tr.
Páterová Štefánia vd , Maxo­
ňova 20
Petö Ján, Delostrelecká 29
Petrov Nikolaj, Niž. Kapust­
ník 107.
Pergeová Zuzana, Štefanská 6
Petko Petrov, Nižný úvrat 19
Pribulová Alžbeta vd., Kupec­
kého 55
Popierová Alžbeta, Pohanská 13
Popierová Júlia, Maxoňova 25
Ramáčová Rozália, Štúrova
okr. 81
Rimárová Alžbeta, Molotovova 16
Ripský Štefan, Svätoplukova 21
Ritzková Viktória, Dobrianskeho 6
Rožeková Alžbeta vd., Opa­
tovská tr. 18
Roziková Lidia vd., Škultétyho 32
Roselová Veronika vd., Šrobá­
rova 2
Rujáková Irma, Štúrova okr. 28
Sabadošová Alžbeta, Šrobá­
rova 33.
Sabolová Mária vd., Rastisla­
vova 33
Samková Anna, Škultétyho 11
Sabová Katarína, Pekná 10
Sisková Mária, Pútnická 10
Skočenová Zuzana, Palárikova 20
Slivková Alžbeta vd , Tr. Červ.
Arm. 48
Smerek Dezider, Marxova 32
Sokol Peter, Robotnícka 35
Sorgerová Roza vd , Marxova 35
Stahurská Mária, Šrobárova 44
Stojanová Elena, N.-Kapust­
ník 128
Spurná Soňa, ul. maršala Mali­
novského 9
Stupárová Alžbeta, Štúrova
okr. 41
Suchanovská Anna, Parti­
zánska 21
Sutorová Anna, Šrobárova 33
Šefranková Gizela, Chmelová 14
Šebeš Ján, Prešovská 63
Simková Terézia, Hadova 20
Šinglerová Margita, Robot­
nícka 10
Spišáková Viktória vd.,
Skladná 58
Šchneiderová Júlia vd. Opa­
tovská 42
Šolcová Katarína, ul. A.Kmeťa 37
Šoltés Viliam, Štefánikova 110
Štoffanová Mária.Tranovského 6
Štofová Anna, Sázavského
okr. 8
Švecová Mária vd., Čaňanská 2
Šuhová Helena, Vysoká 45
Štofanová Júlia, Šrobárova 37
Tahová Veronika, Maxoňova 32
Takáč Andrej, Palackého 5
Temešová Katarína vd.,
Rosová 21
27
Terešák Ján. Južné nábrežie 3
Timčová Mária, Rosová 21
Timko Ján, Píšťalná 5
Timková Jolana, Kalininova 25
Teodorov Peťko Peer, Nižný
úvrat 19
Ujházi Ľudovít ml., Dostojevského 1
Ujháziová Júlia, Smetanova 24
Valenčák Zoltán, Tr. Červ.
Arm. 13
Vášáryová Katarína vd., Štefá­
nikova 101
Vaľková Mária, Smetanova 53
Vargová Júlia vd., Vrabcova 7
Vargová Margita, Radlinského 7
Vaškovičová Anna, Myslavská
cesta 50
Vašková Mária, Veselá 19
Verešpejová Anna, Jozefská 9
Veska Jozef, Benešova 22
Vlček František, Maxoňova 24
Vlček Jozef, Komenského 1.
Vojtušák Ignác, Kalininova 21
Vojnikov Georg, Opatovská 142
Vothanel Andrej, Štefánikova 62
Vojteková Gizela, Turecká 14
Vrana Pavel, Slivník 33
Závodná Mária, Marxova 21
Zburová Anna vd.. Barčianska 32
Živická Júlia, ul. Dávida
Feju 46
Žoffa Jozef, Slnečná 25
28
Tržnici s textilným, krátkym,
bazarovým a galanterným
tovarom
Balogová Margita, verejné tržisko
Badová Helena,
Bodiová Mária vd.,
Bodiš Jozef,
Bikárová Anna,
Bikar Arpád,
Čonka Jozef,
Delemanová Aranka
Delemanová Margita vd.,
Dula Vojtech Arpád
Durčánová Júlia,
Duľová Mária,
Dunová Mária,
Dunová Mária vd.,
Fekete Alexander,
Ferková Alžbeta,
Hamková Júlia,
Hanková Margita vd,
Hmilanská Helena,
Horvát Ján,
Holubová Helena,
Hudy
Alžbeta v d . ,
Hmilanská Helena,
Karolčiková Katarína vd.,
Kolcun Michal,
Koperdák Štefan,
Kušnír Štefan,
Lakatoš Jozef,
Lakatošová Mária,
Modzánska Anna vd,
Marinčáková Anna vd.,
Sárköziová Mária,
Šipošová Júlia,
Šütöová Ružena,
Weber Jaroslav,
Weigelová Anna,
REMESLÁ
Košice - mesto
Kovospracujúce:
Kováči
vd. Čechová Terézia, Delo­
strelecká 1
Gál Jozef, Štúrova okr. 54
Kiš Štefan Dezider, Štúrova
okr. 111
Mika Ján, Partizánska 32
Pirický Štefan, Tr. Červ. Arm. 10
Pivovarniček Štefan, Prešovská 5
Rášky Gabriel, Sázavského
okr. 4
Šamula Juraj, Prešovská 11
Šarai Štefan, Tr. Červenej
Armády 60
Brúsiči
Baláž Vavro, Kukučínova 30
Brezina Vojtech, Dominikánske
nám. 4
Cesnek Ján, Štúrova okr. 18
Faltin Štefan, Píšťalná 11
Guľáš František, Jánošíkova 36
Knechtová Mária vd., Tatran­
ská 11
Pajtáš Vojtech, Mäsiarska 6
Sorger Ján, Mäsiarska 14
Veselič Eugen ml., ul. dr. Ed.
Benešova 1.
Zámočníci
„Buchner" nár. spr, Štúrova
okr. 26
Čornay Ferdinand, Kalininova 37
Dučayová Júlia vd,, Vrátna 37
Farkaš Alexander, Benešova 9
Fehér Koloman, Štefánikova 16
Gajdoš Andrej, Rumanova 10
Gurdély Vojtech, Tr. Červenej
Armády 23
Hegedüs Ján, Malinovského 37
Horkay Jozef, Orlia 12
Juhás Viktor, Komenského 48
Kovalský Gustáv, Sázavského 16
Knecht František, Marxova 39
Kvačling Jozef, Pražská okr. 28
Koremk Štefan, ul. Ivana
Krasku 16
Lačná Jozef, Vrátna 40
Laskovský Alexander, Kuzmányho 1
Makeľ Andrej, Kalininova 16
Mésaroš Ján, ul. Ant. Prí­
davku 38
Michalik Eugen Ing., Delo­
strelecká 7
Michalenko Ján, Tatranská 42
Molnár Eugen, Rumanova 4
Pavlovský Ján, Šafárikova 8
Prividi Jozef, Bajzova 12
Rády Július, Vodná 6
Ružbart Ľudovít, Zbrojnícka 2
Rusiňák Jozef, pod nár. spr.,
Rosová 4
Slovenský Alexander, Tr. Červ.
Armády 30
Slovenský Ján, Tr. Červenej
Armády 30
Slovenský Marcel, Tr. Červ.
Armády 30
Skibický Ján, Cyrilo-Metodejská 24
Suttor Rudolf, nám. M. M.
Hodžu 5
31
Sittyai Alojz, Železná 31
Šefčik Vojtech, pod nár. spr.
Kalininova 9
Tall Štefan, Floriánska 3
Tobiáš Jozef, Mojmírova 5
Tormášy a spol., Sázavského 3
Varga Ján, Zborovská 1
Zborovský Albert. Gottwaldova 2
Klampiari
Antolík Vojtech, Štúrova okr. 8
Čabay Ján, Vrátna 60
Ferenci Samuel, Sazavského 2
Imergut Emil, ul. Mníšok 2
Jirkovský Otto, Legionár­
ske nám. 19
Kladek Ján, Štúrova okr. 47
Kremnický František, Štúrova
okr. 28
Mačuga František, Masarykova 36
Oláh Andrej, Štefánikova 66
Peti František, Kuzmáhyho 1
Sloboda Ľudovít, Orlia 15
Štoffa Július, Štefánikova 9
Toth Ľudovít, Rázusova 37
Török Jozef, ul. Dávida Feju 15
Vaľuš Ján, Mäsiarska 15
Vremský František, Krasinského 13
Žofčák Dezider, Cyrilo-Metodejská 6
Plechári
Török Jozef, ul, Dávida Feju 15
Mosadzníci
Soták Jozef, ul, Ant. Prídavku 12
32
Rytci
Belány Ladislav, Rumanova 2
Gordon Samo, (rytectvo a ob­
chod s papierom), Štefáni­
kova 70
Kalafoni Alexander, (rytectvo
a výr. razitok), Benešova 6
Novák Juraj, Dostojevského 5
Smíšek Antonín, (výroba pe­
čiatok), Molotovova 2
Kovotepectvo
Steiner Oskar, Rumanova 11
Drevospracujúce:
Stolári
Babják Július, ul. Licharda
Daniela 20
Bánlaki Alexander, Čajkov­
ského 3
Bilakovič Pavol, Garbiarska 6
Bogucký Jozef, Kolísková 11
Boroš Andrej, Prešovská 105
Braxator Anton, Rumanova 14
Breznický Bartolomej (nár. spr),
Benešova 5
Čigáš František, Pohanská 29
Čop Alexander, Štefánikova 73
Čop Štefan, Tr. Červ. Arm. 15
Doktor Ľudovít, Mäsiarska 56
Dorušiny Rudolf, Železná 10
Družbacký František, Zborovská 3
Dudinský Viktor, Barčianska tr. 38
Farkaš Štefan, Sázavského 9
Folkman Štefan, Kalvínovo
nám. 4
Gašpar Viliam, Cyrilo-Metodejská 22
Grünwald Ferdinand. Malinov­
ského 25
Hajman Vojtech, Karpatská 57
Halás Jozef, Tr. Červ. Arm. 23
Hanzely Jozef, ul. Mníšok 2
Helyei Vojtech, Malinovského 31
Helcmanovský Ľudovít,
Jozefská 56
Hennel Ľudovít, Rázusova 1
Hermély Gejza, Moyzesova 32
Horvát Dezider, Tr. Červ.
Arm. 30
Hlivjak Gejza, Rašínova 6
Hrabko Ján, Ťahanovské
riadky 23
Javorský Martin, ul. Slovenskej
jednoty 26
Jeňo Jozef, Mlynárska 9
Jerč Ladislav, Škultétyho 9
Káčer Koloman, Ťahanovské
riadky 1
Kassay Július, Maxoňova 18
Kassay Štefan, Rybárska 8
Kapinus Michal, Kolísková 11
Kern Jozef, Cyrilo-Metodejská 12
Košik Michal, Tabáková 25
Kočik Štefan, Tabáková 25
Komjáthyová Margita vd.,
Štefánikova 87
Komjáthy Vojtech, Mlynárska 9
Kotys Teodor, Kalininova 7
Kováč Štefan, nám. Janka
Kraľa 7
Köváry Ján, Vrátna 52
Köváry Vojtech, ul. Ant. Prí­
davku 4
Klamár Albert, Šrobárova 14
Klussay Vojtech, nám. M. M
Hodžu 5
Knecht Rudolf, Štefánikova 98
Kukura Július, Švermova 15
Kováč Ladislav, Štúrova okr. 39
Lamper Jozef, Churchillova 52
Lehocký Vojtech, Moyzesova 52
Levandovský Arpád, Štefáni­
kova 78
Lévay Štefan, Štúrova okr. 103
Lipták Štefan, Jozefská 32
Lechner Juraj, Švehlova 138
Lobodovský Július, Dobrianskeho 8
Mačinga Zoltán, Štefánikova 39
Macek Štefan, Legionárske
nám. 8.
Meňhért Ľudovít, Kalvárska 39
Mésarošová Karolína vd., Škul­
tétyho 24
Miklóši František, ul. Jána
Čajáka 4
Minarík Vojtech, Moyzesova 60
Mižér Ján, ul. marš. Tita 26
Molnár Mikuláš, Rybárska 9
Mórent Juraj st., Mlynárska 21
Muzelák Jozef, Zbrojnícka 14
Muzelák Rudolf, Šafárikova 9
Németh Ladislav, Vrátna 70
Oraja Michal, ul. A. Prídavku 58
Petráška Alexander, Sládkovi­
čova 6
Posteiner Gustáv Andrej,
Pišťalná 7
33
I
Priščák Ján, Floriánska 6
Rachler Andrei, Štúrova okr. 18
Richter Jozef, ul. And. Kmeťa 23
Richter Karol, ul. Andr. Kmeťa 23
Szepeši Jozef (nár. spr.), Kuzmányho 1
Solár Štefan, Legionárske
nám. 19.
Schader Jozef, Kalininova 18
Šoffa Jozef, Jesenského 8
Strojný Vincent, Partizánska 36
Šchmúgner Alexander, Jesen­
ského 11
Štás Bartolomej, Mäsiarska 77
Štás Vojtech, Štefánikova 90
Špakovský Štefan, Pohanská 26
Tamáš Július, Legionárske nám. 8
Tóth Štefan, ul. Ant. Prídavku 6
Vozár Viktor, Maxoňova 22
Wuksta Mikuláš, Štefanská 16
Zelený Ján, ul. Ant. Prídavku 12
Kolári
Harčarik Michal, Prešovská 11
Hricko Štefan, Tr. Červenej
Armády 12
Janitor Jozef, Delostrelecká 1
Kecer Eduard, Sázavského 1
Korenský Andrej, Štúrova 111
Marton Pavol, Tr. Červ. Arm. 17
Palárčik Jozef, Orlia 10
Sutoris Adalbert. Sázavského
okr. 18
Vandra Ján, Prešovská 43
Kočiarníci
Hreha Ján, Gottwaldova 5
34
Tesári
Alexy Alexander, Rastislavova 8
Bakay Michal, Vojenská 28
Drozda Andrej, Marxova 53
Drozda Štefan, Marxova 58
Fenko Ján, Vrátna 48
Gaško Anton, Pútnická 3
Debnárstvo
Bačik Ján, Žriedlová 22
Gábor František, Skalná 1
Háda Ján, Pohanská 22
Hoffmann Pavol, Dúhová 4
Prazda Ján, Marxova 73
Strojný Alexander, Sázavského 9
Verešpej Jozef, Jozefská 9
Tokári
Kiráľ Pavol, Štefánikova 85
Sabo Jan, Cyrilo-Metodejská 4
Schader Július, Mlynárska 9
Šponták Juraj, Sázavského 3
Tur Michal, Pišťalná 28
Veselý Michal, Štúrova okr. 18
Kopytkári
Egri Július, ul. Licharda
Daniela 24
Kefári
Čaja Jozef, Vyšný čaj 4
Šimkovič Herš Lieb, Partizán­
ska 30
Výroba metiel
Weinberger Móric, Kollárova 8
Výroba kôrkových zátok
Friedmann Ladislav a spol.,
Sázavského 6
Sitári
Šoltésová Anna, Jozefská 30
Výroba športových potrieb
Roland Viktor, Štefániková 93
Piliarstvo. (Rezanie dreva)
Bikar Filip, Kuzmányho 79
Čuj Ján, ul. Slovenskej Jed­
noty 30
Dzurus Ladislav, ul. Dávida
Feju 5
„Drevoindustria" nár. podnik,
fil. Košice, Benešova 17
Germánsky Ján, Partizánska 37
Jasovský Vojtech, Fügnerova 27
Német Gustáv, Vrátna 78
Patz Anton, Tr. Červ. Arm 28
Sála Jozef, Bernolákova 16
Vavrek Juraj, Mostová 4
Vojčik Ján, Dúhová 9
Košikári
Seigerschmiedt Ladislav, nám.
Janka Kráľa 4
Parná pila a výroba debien,
dosák
Bratia Lorber a Glück, Tranovského 27
Družstvo pre nákup, dorábanie
a zúžitkovanie dreva, nár. spr,
Rašínova 9
Stavebné:
Stavitelia
Krásenovský Vincent a spol,
Jiskrova 10
Kemén Belo, Puškinova 8
Kornreich Markus Ing., Rooseveltova 7
Matej Július, Benešova 26
Port Jozef Ing., Kollárova 12
Schnitzer Viktor, ul. Ferka
Urbánka 24
Véčej Bartolomej, ul. A.
Kmeťa 8/a
Vorza Arnošt, Bajzova 4
Vorza Jindrich, Floriánska 9
Murári
Babjak Štefan, ul. Licharda
Daniela 16
Bazán Július, Smetanova 17
Dragon Štefan, ul. maršala Titu 14
Fabian Štefan, Skladná 56
Gutta Arnošt, Mlynárska 25
Hvizdoš Ladislav, Štítová 32
Kladek František, Štúrova okr. 27
Krešňák Bartolomej, Škultétyho 2
Marton Ján, Marxova 32
Molnár Ján, Moldavská 11
Molnár Jozef, Štefánikova 86
Pollák František, Kuzmányho 41
Vécsey Štefan, ul. Slovenskej
Jednoty 28
Valák Štefan, Thurzova 14
Zanutto Koloman, Richtárska 18
35
Menšie murárske práce
Krešňák Bartolomej, Škultétyho 2
Kurilla Eugen, Lesná 19
Kachliari
Ballo František, Tr. Červenej
Arm. 11
Čája Vendelín, Tr. Čev. Arm. 23
Kolbása Štefan, Mäsiarska 30
Kováč Ondrej, Tr. Červ. Arm. 11
Perdžoch Jozef, Štúrova okr. 100
Popovič Ladislav, ul. Ant. Prí­
davku 29
Wall Štefan, Zámočnícka 7
Zviják Ján, Floriánska 55
Rámovanie obrazov
Sopko Anton, ul. Mníšok 2
Sklenári
Jurgaš František, Cyrilo-Metodejská
Kuraň Štefan, Tr. Červ. Arm. 23
Luchava Gabriel, Mäsiarska 2
Šablatura Ignác, Šrobárova 37
Škrabala Ján, Masarykova okr. 11
Pokrývači
Höchtová Antónia vd., Tr.
Červenej Arm. 28
Jacko František, Pútnicka 10
Lehocký Rudolf, Železná 14
Palko Štefan, Cimborkova 3
Maliari
Auer Anton. Pauliniho 57
Bonislavský Ferdinand,
36
Masarykova 27
Čičilo Jozef, Richtárska 25
Dzubák Ján, Pišťalná 14
Ficeri Karol, Kalvárska l9
Gábor Belo, Garbiarska 6
Gurčík Vojtech, Tatranská 7
Hlub Ján, ul. J. L. Bellu 2
Hollý Štefan, Gogoľova 16
Jurčák Ján, Jahodná 3
Jusko Július, Garbiarska 13
Kiš Ľudovít, Štefánikova 28
Kozák Kornel, Tyršovo nám. 28
Križák Július, Ťahanovské
riad. 20
Kubin Ferdinand. Štefánikova 28
Kuruc Gejza, Moravská 6
Košč Ferdinand, Dlhá 1
Lengyel Ján, Bernolákova 21
Mariščák Štefan. Moyzesova 54
Méneši Štefan, Štefánikova 62
Novitzky Július, Kalvárska 4
Novotný Július, Krátka 7
Pastor Július, Dominikánske
nám. 6
Petrik Vincent, Slnečná 10
Počatko Bartolomej, Čaňanská 3
Polčáni Karol, Sázavského 16
Prucker Vojtech, Tatranská 25
Ridarčik Július, Karpatská 85
Roháľ Ján, Továreňská 3
Szabó Alexander, Floriánska 14
Szabó Jozef, Vrátna 6
Skumát Peter, Pohanská 13
Smolka Viktor, Mäsiarska 55
Stach Ľudovít, Tr. Červ. Arm 13
Stankievič Jozef, Štefánikova 98
Sternádel Jozef, Modlitebná 6
Šefčik Július, Kuzmányho 1
Šrachta Kazimír, Továreňská 1
Teleki Alexander, Benešova 31
Vaňo Gejza, ul. A. Prídavku 34
Voláth Ferdinand, Šrobárova 45
Weitzen Samuel, Štefánikova 86
Výroba cementového tovaru
Zanutto Koloman, Richtárska 8
Kamenári
Nemčik Alexander, Mlynárska 2
Nemčik Július, Barčianska tr. 164
Počáni Mária vd., Barčianska
tr. 160
Betonári
Gurská Mária vd., ul. Licharda
Daniela 6
Dláždiči
Lehotský Peter, Tr. Červ. Arm. 15
Tesári
Drozd Ondrej, Marxova 58
Fenko Ján, Vrátna 48
Gaško Anton, Pútnická 3
Výroba vápna a štrku
Turňanské vápenné a drevárske
podniky, Tr. Červ. Arm. 11
Technické:
Mechaníctvo a oprava strojov
Akciová spol. pre automobilový
priemysel Bratislava, filiálka
Košice
Bendik Eduard. Štefánikova 63
Erdös Zoltán, Šrobárova 39
Gašpar Jozef, Šrobárova 22
Kovalovský Gustáv, Sázav­
ského 36
Klimko Ján, Rázusova 57
Ing. Lipták Ladislav, Sázav­
ského 16
Matoušek Jozef, Šrobárova 12
Mihalik Július, ul. Benešova 7
Robová Terezia, Šrobárova 39
Rožek, Juraj, Benešova 26
Sobota Štefan, Legionárske
nám. 19
Schlatzký Andrej, Šrobárova 51
Tumidalský Ľudovít, Rooseveltova 2
Elektrotechnictvo
Bakoš Július, Hrnčiarska 16
Balkovský Karol, Štúrova okr.26
Burtovský Zoltán, Štefánikova 85
Farkaš Ctibor, ul. Ant. Prí­
davku 6
Guman Viktor, Šrobárova 49
H o r n Max. Juraj, Štefánikova 95
Husárik Jozef, Štefánikova 86
Klema Július, Štefánikova 64
Klima Vojtech. Šrobárova 11
Kočiščák Pavol, Štefánikova 35
Oravec Ján, Štefánikova 64
Novák Zakariáš, Benešova 20
Šimkovič Ján, Benešova 22
Štein Alexander, Mlynárska 4
Thám Andrej, Štefánikova 98
Várkoly Mikuláš, Benešova 3
Večera Alexander, Štefáni­
kova 97
37
Végh Andrei, Agátová 7
Zachár Július, Mäsiarska 20
Optici
Freiman Vojtech, „Optika"
Benešova 11
Fričovský Rudolf, Marxova
Karp Samuel, Štefánikova 41
Inštalatéri
Cimbalák Ján st, Rumanova 14
Gašparík František, Orlia 6
Gerčák Vojtech, Benešova 17
Hilocký Ján, Štefánikova 10
Hauser, nár. spr., ul. Ant. Prí­
davku 5
Jankovič Andrej, Jesenského 39
Jirkovský Otokár, Legionár­
ske nám. 19
Juhásova Margita, Moyzesova
okr. 18
Koreník Štefan, ul. Ivana
Krasku 16
Kopas Ján, Modlitebná 4
Lacko Alojz, Štúrova okr. 14
Lengyel Štefan, Vonk. červený
breh 4
Macková Alžbeta vd., Mäsiar­
ska 22
Polaček Július, Marxova 40
Pomietlo Ján, Šrobárova 7
Schäffer Ignác, ul. Mníšok 2
Štoffa Július, Štefanská 9
Svorný Štefan, Štefánikova 85
Takáč Ján, Jozefská 21
Tamaškovič Július, ul. Ant.
Prídavku 39
38
Ulek František, Štefánikova 123
Urbach Ľudovít, Komenského 21
Zubné technictvo
Bajcer Zoltán, Rooseveltova 24
Dömötör Jozef, Vodná 10
Goboňa Albin, Kuzmányho 55
Holéczy Ján, Zvonárska 25
Konečný Ladislav, Štefáni­
kova 85/1.
Kladek Štefan, Štúrova okr. 5
Klein Ladislav, Štefánikova 3
Mikita Anton, Mäsiarska 9
Neumanová Alžbeta, Štefáni­
kova 16
Pataky Ladislav, Smetanova 19
Reich Alexander Dr., Štúrova 34
Sopko Jozef, Mäsiarska 59
Sponder Leopold, Továreňská 4
Taub Albert, Šrobárova 1
Varga Ladislav, Benešova 12
Vattay Pavol, Rooseveltova 2
Záborský Vojtech, Štefánikova 3
Železník Juraj, Tr. Červ. Arm. 48
Knihtlačiarne
„Athenaeum", Štefánikova 96
„Grafika". Štefánikova 82
Tlačiareň Sv. Alžbety úč. spol.,
ul. Ivana Krasku 4
„Wiko" podnik pod. nár. sprá­
vou, Zvonárska 19
Volosinovič Vojtech, Hrn­
čiarska 38
Výr. tech. papierových
kotúčov
Gábor Imrich, Letná 4
Hodinári
Brouth Eugen, Štefánikova 17
Danko František. Štefánikova 112
Danko Štefan, Šrobárova 2
Fosner Maxmilian, Benešova 2
Galan Alexander, Štefáni­
kova 49
Hrnčiarik Andrej, Štefánikova 95
Jásai Mikuláš, Rumanova 2
Kardoš Augustín, Štefánikova 15
Karp Samuel. Štefánikova 41
Lotz Anton, Štefánikova 76
Martoniková Gizela vd., Štefá­
nikova 46
Súčik Aladár, Šrobárova 3
Wollner František, Rumanova 7
Zlatníci
Amsel Imrich, Štefánikova 48
Brouth Eugen, Štefánikova 17
Čech Juraj, ul. Ant. Prídavku 8
Galan Alexander, Štefánikova 49
Gorgoš Ladislav, Štefánikova 71
Šimonič Ernest, Štefánikova 85
Weis Alexander, Šrobárova 30
Fotografisti
Andor Alexander. Štefánikova 7
Banhidyová Mária, Štefáni­
kova 48
Bodnárová Helena vd., Štefáni­
kova 78
Bodnár Gejza, Benešova 22
Dušanová Agneša, Tr. Červ.
Arm. 1.
Győri Dezider, Benešova 2
Hriczu Vojtech, Štefánikova 61
Jakoby Jozef, Štefánikova 107
Križová Eva, Štefánikova 59
Keletiová Edita, Benešova 22
Keleti Mikuláš Ing., Štefáni­
kova 25
Klema Ján. Štefánikova 22
Singer Ernest, Zvonárska 8
Šoľom Alexander, Štefánikova 11
Vende Pavol, Štefánikova 115
Chemickým spôsobom
pracujúce remeslá:
Vulkanizácia
Čech Jozef, Štefánikova 85
Katušák Štefan, Štúrova okr. 39
Kišasoňák Ondrej,Štefánikova 11
Kövér Dezider, Štefánikova 3
Labanc Michal, Štúrova okr. 8
Oreško Peter, Štúrova okr. 18
Výroba jedov:
Róth Mór maj. fy Agrilabor,
Košice, pri bitúnku 3
Chemické čistenie
a farbenie látok
Bradovka Karol, Masarykova 10
„Adria" Gross Alexander, Floriánska 6
Illényiová Mária vd., Vrátna 60
Ružbašan Ján, ul. Slovenskej
Jednoty 26
Schmidtbauer Július, Pekná 9
Farbenie látok
Búza Ján, nám. M. M. Hodžu 4
39
Epštein Jozef, Maxoňova 25
Gross Alexander. Floriánska 6
Výroba chemických článkov
Friedrich Alexander, Kuzmányho 3!
Fultýn Mikuláš, Orlia 5
Hofstädter Hugo, Štúrova okr. 18
Kaščák Eugen, Školná 3
Wolf Pavel, Modlitebná 1
Odevné:
Mužskí krajčíri
Adam Ľudovít, Zvonárska 12
Antal Miloslav, Komenského 1
Bakša Karol, Mäsiarska 7
Barbarič Jozef, Fügnerova 4
Barnák Štefan, nám. M. M.
Hodžu 5
Bartko Emil, Legionárske
nám. 20
Beimel Jozef, Rooseveltova 12
Borták Jozef, Štefánikova 95
Brindák Michal, Šrobárova 5
Bröstl Július, Myslavská 2
Bugajský Štefan, Legionárske
nám. 25
Burger Samuel, Mäsiarska 55
Bugoš Štefan, Štúrova ok. 37
Buchinger Koloman, (výroba
konf. vo veľkom) Štúrova
okr. 57
Čajka Ondrej, Rumanova 8
Čorba Jozef, Palackého 26
Danko Štefan, Strmý kút 3
Dejmut Juraj, Mäsiarska 30
40
Doloviczénvi Imrich J., ul. Nár.
povstania 8
Ďurišin Ján Peter, Šrobárova 18
Ďuriš Jakub, nám. M. M.
Hodžu 16
Egri František, Kalinčákova 3
Feld Andrej, Rooseveltova 12
Focko Gustáv, Šrobárova 7
Franko Ján, Štefánikova 86
Fošunpaur František, Karpat­
ská 22
Gáll Jindřich (Gell), Štefá­
nikova 122
Gazdík Štefan, Pohanská 11
vd. Gazdiková Barbora, Pohan­
ská 11
Góč Šimon, Mäsiarska 58
Gujdan František, Kalininova 27
Gurhaľ Andrej, ul. Ant. Prí­
davku 83
Gyulai Edmund, Štefánikova 24
Haisler Emil, Wilsonova okr. 8
Havrila Andrei, Jesenského 5
Holományi Ferdinand, Jozef­
ská 7
Homza Štefan, Štefánikova 107
Horvát František, Štefánikova 6
Horvay Andrej, Zvonárska 25
Hubert Július, Partizánska 32
Hudy Andrej, Tr. Červ. Arm. 291
Chleba Andrej, Kalvárska 6
Chrenko Michal, Benešova 31
Jakab Andrej, ul. Mníšok 2
Jančik Ľudovít, Štefánikova 85
Javorský František, Zámoč­
nícka 6
Jurčo Michal, Kuzmányho 69
Kiš Pavol, Cyrilo-Metodejská 5
Kočalko Štefan, Smetanova 51
Kollár Andrej, Mäsiarska 28
Kollár Jozef, ul. Ant. Prí­
davku 12
Komora František, Gaštanová 9
Kordík Eduard, Františkánska 3
Košalko Koloman, Zvonárska 16
Kováč Juraj, Tabáková 11
Kozár Ladislav, Kukučínova 10
Knapp Ladislav, Hollého 15
Krull Juraj, ul. Ant. Prídavku 71
Kvašnák Matej, Rumanova 5
Ľupták Štefan, Štefánikova 118
Makó Ján, Štefánikova 120
Medviď Vasil, Štefánikova 54
Menyhért Anton, Štúrova okr. 20
Mitro Juraj, Črmelská 16
Moys Eugen, Cyrilo-Meto­
dejská 18
Müller Zigmund, Partizánska 30
Nagy Andrej, Štefánikova 58
Nagy Arnošt, Štefánikova 94
Nagy Bartolomej, Hviezdo­
slavova 2
Nagy Jozef, Kalvínovo nám. 7
Nagy Ľudovít, Rázusova 1
Nevezi Štefan, Štefánikova 63
Oros Vincent, Vrátna 17
Pacek Jozef, výroba čiapok
Komenského 29
Palenčár Michal, Partizánska 12
Palko František, Ťahanovské
riadky 54
Peter Štefan, ul. Ant. Prídavku 37
Petrašovič Jozef, ul. Ant.
Prídavku 1
Popovič Ján, Štefánikova 85
Pribula Štefan, Tr. Červ. A. 49
Püšpöky Ladislav, Štefánikova 84
Roják Karol, Partizánska 27
Rosenberg Vojtech, Železná 14
Riff Ján, Štefánikova 49
Riff Jozef, Štefánikova 108
Ruby Jozef, Škultétyho 41
Roth Herman, Puškinova 10
Samko Štefan, Škultétyho 11
Samt Otto, Česká 23
Sénay Karol, Malinovského 7
Seman Štefan, Benešova 9
Sitáni Vojtech, ul. Ant. Prí­
davku 17
Sieber Štefan. Masarykova 3
Soták Jozef, Štefánikova 4
Smera Vojtech, Karpatská 64
Svatoš Karol, Člnková 40
Stupárová Irena, Rumanova 13
Sahlica Vojtech, Benešova 1
Schäffer Jozef, Mäsiarska 41
Sčavnický Bartolomej, Sväto­
plukova 5
Šipoš Michal, Hollého 9
Šotko Vojtech, Štúrova okr. 36
Štóll Anton, Mäsiarska 17
Šublik Ján, ul. Ant. Prídavku 37
Schwimmer Herman, Šrobárova 6
Sabo Jakub, Richtárska 7
Tóth Július, Brekyňova 9
Vehéc Ján, Benešova 8
Vehéc Mikuláš, ul. I. Krasku
Winkler M Škorka, Hrnčiarska 5
Wengrin Štefan, ul. Ant. Prí­
davku 69
Zelenák Pavol, Jozefská 20
Zachoval František, Zámoč­
nícka 7
Zemlan Ondrej, Štefánikova 81
41
Dámske a detské krajčírstvo
Babický Alojz, Štefánikova 46
Balčík Rudolf, Rooseveltova 12
Bárciová Julia, Mäsiarska 10
Benešova Etela, Moyzesova 56
Binderová Mária, Rooseveltova 7
Blumová Ružena, Benešova 27
Cebelová Alžbeta, Štefánikova 96
Csájová Mária, ul. An. Prídavku 3
Faguľová Margita, ul. Slov.
povstania 36
Farkašová Marta, Štefánikova 22
Géczyová Irena, Svätoplukova 2
Haasová Rozália, Mäsiarska 34
Hermély Štefan, Mäsiarska 9
Holcträgerová Augusta, Štefá­
nikova 100
Horáková Emma, Šrobárova 32
Jozefovičová Helena, Tr. Červ.
Arm. 3
Juhás Andrej, Štefánikova 64
Kaščáková Katarína, ul. Milo­
srdenstva 33
Klátik Ján, Štefánikova 99
Konečná Helena, Štefánikova 96
Konečná Veronika, Štefáni­
kova 49
Koščová Ružena, Svätoplu­
kova 2
Kováčová Gizela, Štefánikova 62
Kotulič Andrej, ul. Ant. Prí­
davku 32
Kövérová Helena, Žriedlová 12
Klemová Anna vd., Štefáni­
kova 96
Kmeť Andrej, Šrobárova 13
Kubínová Magda, Zvonárska 25
42
Mariščáková Júlia, Štefánikova 46
Milwurf Jozef, Štefánikova 24
Nádašová Oľga, Štefánikova 69
Nyklásiová Etela, Továreňská 10
Oravecová Valéria, Smetanova 33
Palkovičová Helena, Puški­
nova 22
Pečová Margita, ul. Ant. Prí­
davku 5
Rinderová Mária, Roosevel­
tova 17
Rozmanová Anna, ul. Ant.
Prídavku 5
Sieberová Anna, Masarykova 13
Söke Július, Štefánikova 65
Süčová Paula, Štefánikova 56
Stupárová Irena, Rumanova 13
Širokovská Rozália, Mudroňova 30
Stubňová Irena, Benešova 14
Takáčová Mária, Molotovova 10
Tatranská Anna, Továreňská 3
Takáč Ján, Štefánikova 48
Weinbergerová Oľga, Štefá­
nikova 90
Weinová Veronika, Jiskrova 14
Módistky
Cichá Klára, Štefánikova 97
Drozdová Mária, Holubyho 10
Engländerová Ružena, Bene­
šova 11
Goldbergerová Ružena, Bene­
šova 20
Kluššay Etela, Sázavského 2
Mačatová Ružena, Šrobárova 29
Náhla Ida, Mäsiarska 16
Níšponská Alžbeta, Štefáni­
kova 95
Polláková Katarína, Šrobárova 55
Švagrovská Olga, Štefánikova 25
Klobúčnici
Boršová Margita, Palackého 7
Bráfová Helena, Štefánikova 27
Deutšová Mária, Štefánikova 49
Doloviczéniová Gizela, Ruma­
nova 2
Gécziová Mária, Štefánikova 39
Gráfová Mária, Mäsiarska 32
Gregová Marta, Štefánikova 79
Hudák Karol ml., Štefánikova 64
Lörincová Alžbeta, Benešova 6
Nadidaj Ratibor, Tr. Červ.
Arm. 12
Očičová Lujza, Štefánikova 125
Paličko Andrej, ul. Ant. Prí­
davku 1
Poechtová Alžbeta vd.,
Mäsiarska 30
Seidlová Valéria, Rumanova 7
Tatranský Vladimír, Tová­
reňská 3
Teplický Štefan, Svätoplu­
kova 3
Traurig Izák, Šrobárova 20
Urban Andrej, Zámočnícka 16
Výroba bielizne
Bárciová Júlia. Mäsiarska 10
Finder Dávid, Tr. Červ. Arm. 13
Gdovinová Anna, Štúrova
okr. 4
Oravský Albert, „Lion", Štefá­
nikova 107
Potočková Alžbeta, Rumanova 17
Straková Alžbeta, Štefánikova 62
Terňanská Irena, Kuzmányho 19
Pletiari
J. A. Šipoš, Štúrova okr. 44
Výroba šnúrovačiek
Fejérová Alžbeta vd., ul. Ant.
Prídavku 17
Fejérová Marta, ul. Ant. Prí­
davku 17
Kleinová Paula, Mäsiarska 1
Výroba kravát
Lefkovič Eugen, Jesenského 25
(fa „Cravate)"
Vyhotovenie a vyšívanie
ručných prác
Haurišová Margita, Cyrilo-Metodejská 5
Havrilayová Mária, Dominikán­
ske nám. 3
Rukavičkári a obväzkári
Karšay Juraj, Štefánikova 25
Klučár Štefan, Štefánikova 89
Linkešová Irena, Jozefská 28
Výroba pásov
M. Kerl, pod nár. spr., Kuku­
čínova 4
Výroba dáždnikov
Novitzká Júlia, Štefánikova 75
43
Čalúnnictvo
Čizmár František, Rumanova 14
Čarná Rozália, Štefánikova 64
Fecko Štefan, Štefánikova 87
Ferenc Ján, Dúhová 18
Fuchs Vojtech, Kuzmányho 3
Hurcik Ján, Cyrilo-Metodejská 24
Jantošovič Ján, Moyzesova 32
Keszi Jozef, Továreňská 3
Mako Eugen, Škultétyho 16
Minarik Vojtech, Moyzesova
okr. 60
Motin Alexander, Štefánikova 73
Sekár Anton, Národná tr. 23
Traun Jozef, Malinovského 33
Ungár Jozef, Štefánikova 14
Zagár Andrej, Štefánikova 40
Zelenák Ján, Štefánikova 85
Gombikári
Seidlová Anna vd.,
okr. 44
Moyzesova
Oprava kobercov
Jakab Pavol, ul. Ant. Pridavku 59
Obuvníci
Andráši Dezider, Štefánikova 114
Baláž Vojtech, ul. Ivana
Krasku 1
Bartoš Ján, Mišíkova 4
Bodnár Ján, Mäsiarska 21
Boroš Dezider, Komenského 1
Bugajský Jozef, Štúrova okr. 55
Cierer Peter, Štefánikova 23
Čizik Michal, Nerudova 8
44
Čunderlík Jozef, Továreňská 3
Dravecký Pavol, Molotovova 4
Ernhoffer Vojteh, Gorkého 20
Fábry Jozef, Mäsiarska 47
Fábrik František, Zbrojnicka 2
Fecko František, ul. Slov.
povstania 11
Ferjanček Ján, Šrobárova 23
Gál Ján, Kollárova 3
Garbar Andrej, Františkánska 1
Géci František, Rumanova 6
Géci Július, Husárska 44
Géha Dezider, Dominikánske
nám. 3
Gernát Štefan st., Pauliniho 34
Gianitš František, Veselá 17
Grondšák Juraj, Zborovského 13
Hajduček Andrej, ul. Slov. nár.
povstania 3
Harasti Štefan, Hrnčiarska 13
Havaši Jozef, Kalvárska 24
Hečla Matej, Tigria 1
Hestereni Imrich, Ružová 9
Holovič Anton, Štefánikova 122
Horváth Michal ml., CyriloMetodejská 5
Horváth Štefan, ul. Slov.
povstania 4
Hlavatý Jozef, Kukučínova 1
Humenanský Alexander, Ruma­
nova 11
Hric Juraj, Palackého 32
Ickovič Maximilian, Štefáni­
kova 14
Ižarik Štefan, Moyzesova okr. 20
Juhás Daniel Ján, Vodná 2
Juhas Ľudovít, Palárikova 19
Juhar Ľudovít, Kalvárska 9
Káčer Jozef, Štefánikova 96
Kamara Gustáv, Vrátna 39
Kamara Viktor, Štefánikova 51
Kaščák Mikuláš, ul. Ferka
Urbánka 38
Keselica Teodor, Ťahanovské
riadky 16
Kišasoňák Štefan, Vrátna 54
Kopper Ján, Sečovská cesta 21
Kondáš Jozef, Škultétyho 42
Košťanský Július, Štefánikova
97-93
Kövér Július, Žriedlová 12
Köveždi Ladislav, ul. A. Kmeťa l8
Klein Ladislav, Marxova 40
Klink Peter, Benešova 20
Kluka Ferdinand, Rumanova 3
Láslo Alexander, Fügnerova 49
Madzik Mikuláš, Šrobárova 32
Malik Ján, Smetanova 37
Malinák Andrej, Rašinova 54
Mangera František, Škultétyho 18
Mariščák Vojtech, Štefánikova 46
Moravčík Daniel, Malinovského 7
Nagy Barnabáš, ul. Ant. Prí­
davku 1
Nagy Ján, Ulica Mníšok 2
Németh Andrej, Roosevtltova 2
Oravecký Pavel, Molotovova 4
Paľa Jozef, Benešova 31
Pataky Štefan, Fügnerova 31
Pastor Štefan, Kalvárska 7
Pelleš Jan, Komenského 18
Petréni Štefan, Orlia 18
Profenčik Ruščin Jozef, Modli­
tebná 26
Ramáč Štefan, Štúrova 81
Rapoš Koloman, Mäsiarska 22
Sabo Andrej, Maxoňova 25
Sabo František, Hrnčiarska 13
Sačury Jozef, Štefánikova 22
Sabolčik Ján, Jozefská 44
Satmári Ján, Mäsiarska 6
Sedlák Jozef, Karpatská 28
Senčák Štefan, Mudroňová 32
Serbák Michal, Hrnčiarska 16
Šándor Ján, Jozefská 60
Šároši Ján, Bernolákova 2
Šimko František, Delo­
strelecká 11
Šimko Štefan, Črmelská tr. 10
Šimo Juraj, Vodná 9
Šivák Ján, Štefánikova 25
Schlafinger Michal, ul. Mnišok 3
Špakovský Vojtech, Pohanská 29
Štefko Andrej, Vrabčia 8
Sukovský Ján, Svätoplukova 32
Sahor Ján, Dymková 2
Takáč Ladislav, Štefánikova 101
Tóth František, Tr. Červenej
Arm. 7.
Tóth Jozef, Kolískova 36
Tóth Jozef, Šrobárova 26
Thierer Vojtech, Mäsiarska 24
Ungvarský Martin st., Zvonárska 8
Váraljay Jozef, Štefánikova 127
Várady Viktor, Štefánikova 39
Vijovská Judita, Karpatská 39
Zadarlik Jozef, Pauliniho 7
Zámbory Juraj. ul. Ant. Prí­
davku 19
Zavada Andrej, Tatranská 61
Zimány Pavol, Koliskova 44
Žufčák Rudolf, Richtárska 25
Žotér Štefan, Štefánikova 85
45
Čižmári
Adamčik Michal, Kupeckého 30
Alexovič Jozef, Maxoňova 26
Azary Pavol, Partizánska 11
Bakor Ján, Dymková 2
Bardarik Štefan, Skladná 64
Bartko Jozef, Pallárikova 33
Beneš Imrich, Tr. Červ. Arm. 16
Cakó Imrich, Tr. Červ. Arm. 53
Českovič Andrej, ul. J. Čajáka 3
Čižik Michal, Nerudova 8
Čoltko Vojtech, Topoľová 16
Čuri Michal. Pišťalná 4
Demčišék Michal, Legionárske
nám. 14
Dieneš Štefan, Masarykova 22
Dudrik Jozef, Smetanova 20
Gál Ján. Kollárova 3
Gönci Štefan, Záhradnícka 25
Hajzer Jozef, Rosová 25
Hesterény Imrich, Ružová 5
Hajzer Štefan, Rosová 25
Honek Vincent, Vysoká 11
Harčarik Filip, Marxova 10
Havrilla Jozef, Dymková 42
Heliš Michal, Richtárska 11
Hiblár Matej, Štúrova okr. 40.
Hiščák Ján, Smetanova 35
Humeňanský Štefan, Kuzmányho 79
Illiaš Michal, Vrátna 46
Ivan Štefan, Tr. Červ. Arm. 18
Ivan Tomáš, nám. M. M.
Hodžu 4.
Jacko Július, Svätoplukova 8
Juhás Štefan, Tr. Červ. Arm. 22
Jurčák Gejza, Škultétyho 30
46
Katuša Anton, Skladná 44
Kameník Michal, Opatovská tr. 10
Kopper Ján, Sečovská cesta 21
Kiš Jozef, Pražská okr. 4
Kiš Michal, Štúrova okr. 104
Kiráľ Benjamín, Jozefská 4
Kišasoňák Štefan, Vrátna 54
Kočiš Imrich, Vojvodská 4
Kolož Július, Štúrova okr. 34
Koľvek Ondrej, Dymková 21
Kováč Anton, Tr. Červ. Arm. 92
Kováč Július, Delostrelecká 51
Kováčova Mária vd., Kukučí­
nova 5
Koptš Andrej, ul. Slov. Jed­
noty 25
Koščák Ľudevít, Rašínova 30
Kövér Ján, Kalvárska 21
Krátky Ladislav, Krátka 4
Krátky Štefan, Kuzmányho 23
Lepák Andrej, Vysoká 39
Martavus Štefan, Štúrova okr. 41
Matušák Jozef, Delostrelecká 35
Melega Michal, Tatranská 4
Múdry Juraj, Dymková 48
Múdry Pavel, nám. M. M.
Hodžu 15
Ondik Michal, Mudroňova 4
Pataky Bartolomej, Fügnerova 73
Pavlík Ondrej, Richtárska 8
Petö Ondrej, Fügnerova 15
Petö Bartolomej, Komenského 12
Pončák Juraj, Dymková 30
Platko Štefan, ul. Milosrdenstva 32
Román Štefan, Floriánska 4
Ronec Pavol, Partizánska 35
Ružbašan Jozef, Karpatská 57
Ruščin Jozef, Modlitebná 14
Sanislo Ján, Prešovská 27
Sepeši Jozef, Kalvárska 37
Segedi Andrej, Kostolná 30
Semanová Barbora vd., Rázu­
sova 57
Sivák Imrich, Palárikova 24
Sívák Pavol, Robotnícka 12
Silášiová Mária vd., Dlhá 17
Sopko Eugen, Tatranská 11
Smolnickv Ján, Štefánikova 106
Stričko Štefan, Lastovičia 3
Šivák Michal, Mariánska 22
Škovran Imrich, Smetanova 16
Špakovský Vojtech, Pohanská 29
Tarnóci Karol, Bubnová 5
Téglaši Martin, Kalininova 41
Tkáčik Bartolomej, Štúrova
okr. 39
Tomáš Ivan, Barčianska tr. 53
Tóth Jozef, Šrobárova 26
Túroci Ľudovít, Tatárska 27
Varga Jozef, Karpatská 44
Vitéz Ján, Smetanova ul. 21
Zavada Alexander, Gorkého 30
Svrškári
Baláž Vojtech, ul. Ivana
Krasku 1
Halás Ján, Sokolský sad 4
Kéler .Július, Richtárska 11
Madzik Mikuláš, Šrobárova 22
Kožušníci
Bartók František, ul. Ant.
Prídavku 14
Čésar František, ul. Ant.
Prídavku 39
Hladký Michal, Štefánikova 35
Hlaváč Jozef, Štefánikova 78
Chovanec Martin, Štúrova okr. 24
Kubík Juraj, Benešova 3
Lendel Ján, Benešova 27
Lehotský Vojtech, Štefáni­
kova 48/II.
Rosenblumová Rozália vd.,
Štefánikova 10
Sabó Július, Štefánikova 25
Safko Karol, Štefánikova 61
Seman Július, Benešova 4
Safko Július, Benešova 20
Stock Eduard, ul. Ant. Prí­
davku 3
Urbanovič Ondrej, Štefánikova 22
Brašniarstvo a remenárstvo
Bakšay Jozef, Tr. Červ. Arm. 19
Duffer Vojtech, Zámočnícka 21
Gerhardt Mikuláš, Rumanova 2
Hecko Viliam, Sázavskéko 10
Holbaj Rudolf, Legionár­
ske nám. 8
Hecko Július, Sázavského 3
Jesenský Mikuláš, Tr. Červ.
Arm. 5
Kasakovský Ján, ul. Mníšok 2
Lukačko Jozef, nám. M. M.
Hodžu 10
Poremba Štefan, ul. Ant. Prí­
davku 19
Sedlárstvo a lakovníctvo
Bober Jozef, Legionárske nám. 8
Mikiela Michal, Štúrova okr. 23
47
Výroba konfekcie
Buchinger Koloman, Štúrova
okr. 32
Čiapkári
Engelmann Eugen, Rooseveltova 8
Výroba smútočnych plachiet
Machová Alžbeta, ul. Ant.
Prídavku 20
Potravinárske:
Mäsiari a údenári
Adamča Dezider, Kalvárska 8
Bačo Andrej, Škultétyho 30
Babiš Július, Jozefská 57
Bartok Karol, Moldavská 47
Birnbaum Samuel, Mäsiarska 6
Berkovič Ludovít, Tr. Červ.
Arm. 5
Béreš Vojtech, Tržnica
Bodnár Július, Marxova 18
Bondra Jozef, Švermova 33
Bösörméni Michal, Moldavská 72
Bronišovský Július, Tr. Červ,
Arm. 92
Búza Jozef, Havlíčkova 2
Buzdigan Michal, Tržnica
Cincula Ladislav, Švermova 33
Cincula Mikuláš, Tržnica
Cincula Anna vd., Domini­
kánske nám. 12
Čech Ľudovít, Vojenská 16
Čéčova Emilia vd., Štefánikova 58
Čekan Ján, Pohanská 14
48
Čermely Juraj, Črmelská 36
Čorbova Alžbeta vd., Domi­
nikánske nám.
Čurilla Dezider, Strmý kút 1
Danko Andrej, Krátka 12
Danko Mikuláš, Štefánikova 46
Danko Michal, Nižný úvrat 8
Dancák Juraj, Svätoplukova 2
Dancák Pavol, Oštepová 15
Davitko Jozef, Marxova 62
Demko Štefan, Floriánska 20
Dobrova Mária, Marxova 111
Doľák Jozef, Zámočnícka 20
Doľák Štefan st., Lastovičia 4
Dučay Andrej, Štefánikova 120
Dudáš Ján, Komenského 11
Dulný Gejza, Kalininova 16
Dunčko Ján, Štefánikova 123
Ďurišin Pavol, ul. J. Hollého 10
Eckert Ladislav, ul. Ant. Prí­
davku 33
Freudenfeld Karol, ul. J. Hol­
lého 10
Folkman Mikuláš, Legionárske
nám. 1
Geržéni Július, Dominikánske
nám, Tržnica
Horváth Ján, Ivana Krasku l/a
Horváth Jozef, Dominikánske
nám., Tržnica
Hudák Štefan, Tr. Červ. Arm. 56
Hut Teodor, Legionárske nám.,
tržisko
Janočko Július, ul. Slov. Po­
vstania 34
Jakubiková Anna vd., Šrobá­
rova 55
Jenčo Štefan, Jozefská 12
Jergová Mária vd., Domini­
kánske nám.
Jochman Štefan a synovia,
Štefánikova 114
Jochman Štefan ml., Zámoč­
nícka 12
Kamenár Vojtech, Dominikánske
nám, Tržnica
Kameník Jozef, Palackého 32
Képeš Andrej, Tr. Červ. Arm. 92
Kerekeš Alexander, Rázusova 1
Kišš František, Tržnica
Kišš Ján, Hrnčiarska 48
Kleščinský Ján, Kolárska 7
Klemová Helena vd., Tri hôrky 4
Kľušár Andrej, Legionárske
nám. 43
Kľušár Andrej st., Legionárske
nám. 28
Kmec Ján, Tržnica
Končér Eugen, Marxova 42
Kopčo Jozef, Dominikánske
nám., Tržnica
Končérova Zuzana vd.,
Marxova 42
Kopčo Juraj, Tržnica
Kováč Edmund, Tr. Červ.
Arm. 15
Köváry Ladislav, Rázusova 42
Kravenda Jozef, Tržnica
Kriš Štefan, Tichá ul. 21
Krompašský Vojtech, Mlynské
nám. 7
Kleitš Július (nár. spr.), Tr.
Červ. Arm. 12
Knecht František, Puškinova 10
Kyjovský Peter, Zborovská 2
László Ján, Legionárske nám. 2
Major Eugen, Zámočnícka 2
Major Juraj, Štefánikova 78
Marcinko Andrej, Tržnica
Mariančik Ján, ul. J. Hollého 17
Matiaščik Ján, Štefánikova 123
Martoník Ľudovít, Tržnica
Mésaroš Štefan, Dymková 6
Molitoris Anton, ul. J. Hollého 5
Michurova Vilma vd., Kuzmányho 21
Mózer Alexander, Marxova 20
Mózer Rudolf. Škultétyho 15
Mlynárik Ján, ul. J. Hollého 10
Murza Ján, Marxova 57
Müller Emil, ul. J. Hollého 10
Najmik Ferdinand, Píšťalná 24
Naď Július, Tržnica
Nagy Peter, Fügnerova 21
Nepko Július, Dominikánske
nám., Tržnica
Neubert Robert, Dominikánske
nám., tržisko
Oros Bartolomej, Havlíčkova 27
Quirsfeld Ján, Sečovská cesta 14
Pachta Václav, Jozefská 78
Palkovič Štefan, Legionárske
nám. 38
Polka Vojtech, Dominikánske
nám., Tržnica
Pristáš Arnošt, Tr. Červ. Arm. 12
Pristáš Dezider ml., Delo­
strelecká 67
Pristáš Dezider, Železná 8
Pristáš Jozef, Štefánikova 58
Raab Jozef, Rumanova 1
Rácz Karol, Karpatská 86
Sabol Ján, Štúrova okr. 78
Sedlársky Jozef, Štúrova okr. 63
49
Senica Teodor, Tržnica
Sedlaček Július, Fügnerova 56-58
Sedlaček Vojtech, Topoľová 1
Sivák Jozef, Tržnica
Skurkay Július, Žriedlová 8
Sobotka Eugen, Legionárske
nám. 26
Sobotková Zuzanna vd., Kalininova 15
Sopko Štefan, Strmý kút 1
Strahala Gustáv, Richtárska 27
Stupár Štefan, ul. Ant. Prí­
davku 67
Šándor Peter. Tržnica
Takáč Peter, Dominikánske
nám., tržnica
Tassik Ján, Pražská 29
Tobák Vojtech, ul. Licharda
Daniela 5
Vajda Jozef, Rázusova 42
Várady Pavel, Kalvárska 8.
Vendrák Michal, Škultétyho 20
Végšö Július, Dominikánske
nám., tržnica
Virasto Andrej, Dominikánske
nám., tržnica
Walko Vojtech, Komenského 33
Pekári
Bačenko Štefan, Pauliniho 7
Baldovič Štefan, Partizánska 9
Eliaš Ferdinand, Orlia 8
Frankovič Arnošt, Štúrova
okr. 56
Ivanovič Ivanov Genča, Robotnícka 43
Grosman Michal, Tr. Červenej
Arm. 17
Jamnický Ján, Kalininova 3
Jamnický Vojtech, Smetanova 41
Katriňák Ján, Marxova 51
Kontrovác Gabriel, Vrátna 10
Kovalovský Juraj, Kalvínovo
nám. 8
Lakker Samuel, Benešova 15
Lenártek Václav, Partizánska 13
Lovás Pavol, Fügnerova 26
Lukáč Ján, ul. Slov. povstania 25
Lukáč Stanislav, Havlíčkova 15
Lukáč Štefan, nám. M. M. Hodžu 7
Mastelák Martin, ul. Ivana
Krasku 7
Martinek Ľudovít, Sečovská
cesta 28
Masar Ondrej, Tr. Červ. Arm.
Okoličani Pavol, Jesenského 27
Koňské mäsiarstvo
(Vedľ. záv.: Kalvárska 11
Iľko Ľudovít, Vrátna 37
Perl Eugen, Mäsiarska 64
Peterko Ondrej, Kalvárska 13
Črevári
Plichta Štefan, Idanská
Cisko František, Pri bitunku 5
Pribula Juraj, Škultétyho 35
Cisková Helena vd., Pri bitunku 5
Říhova Anna vd. Továreňská 16
Kassai Anton, Mlynské nám. 1
Rosenberg Eugen, Železná 16
Stojka Peter, Pauliniho 5
Mlynári
Švestka Jozef, Robotnícka 43
Falta Zdeněk, Rázusova 34
50
Tabáková Anna vd., Garbiarska 18
Tajmr František, Jozefská 76
Tesek Teodor, Kupeckého 32
Túrocy Vojtech, Kalvárska 13
Vaškovič Ján, Myslavská 50
Sabo Alexander, Tr. Červenej
Armády 59
Sabová Johanna vd., Pohanská 7
Straka Viliam, Štefánikova 23
Stanko František, Rybárska 18
Vojtovič Vait, Štefánikova 78
Výroba cestovín
Pernikári
Jamnický Ján, Kalvárska 31
Cukrári
Adamec Štefan, Benešova 29
Achmedovič Nebi, Rumanova 3
Boroš Alexander, Šrobárova 36
Bilalovič Sáli, Štefánikova 115
Darvaš Richard, Štefánikova 105
Deutsch Herman, Rybárska 18
Dohanič Ján, Rumanova 2
Dzabirovič Aki, Štefánikova 3
Göbl Robert, Dostojevského 1
Götz Arpad, Komenského 33
Havrilák Jozef, Štefánikova 13
Idráni Tibor a Lenárt Jozef,
Benešova 22
Ismailovič Šerif, Štefánikova 88
Kačmár Jozef, Mäsiarska 17
Králik Štefan, Štefánikova 48
Karabinoš Juraj, Benešova 22
Lesch Ján, Cyrilo-Metodejská 20
Ligoš Július, Šrobárova 51
Matoušek Vojtech, Štefáni­
kova 105
Nagy Július, ul. Mníšok 2
Petróczy Jozef, Štúrova okr. 27
Rathouský Jozef, Štefánikova 84
Rešitovič Maurem, Šrobárova 29
Redzepovič Rachman, Štefáni­
kova 115
I
Brém Andrej, Dominikánske
nám. 4
Mancák Ján, Zámočnícka 3
Lefter Eugen, Vrátna 6
Záhradníci
Cerkovnýk Michal, Štefáni­
kova 86
Jakči Imrich, Člnková 12
Novakov Karol, Tr. Červ. Arm. 11
Výroba pálených liehových
nápojov
Bakajsa Ján, Štúrova okr. 30
Bobulová Anna vd., ul. Ivana
Krasku 4
Bodnár Ľudovít, Tr. Červ. Arm. 3
Groh Štefan, Legionárske nám. 6
Hanko Michal Dr., Moyzesova
okr. 46
Hudák Jozef. Štúrova okr. 44
Folta Karol, Legionárske nám. 20
Katona Ján, Komenského 51
Kaprálová Jolana, Františkán­
ska. 1
Lošky Gabriel, ul. Dávida Feju 4
Pavelka Karol, Štúrova okr. 43
Poláčék Samuel, Kuzmányho 5
Roveň Maximilian, Benešova 27
51
Seidman Móric, Tr. Červenej
Arm. 84
Ropko Vojtech, „Rumka", Mä-.
siarska 15
Výroba sódovej vody
Schader Gejza, Zborovská 1
S. Beinhorn a spol., Tr. Červ.
Arm. 23
Tarcal Gustáv, Kuzmányho
okr. 69
Umelecké:
Sochári
Krištóf Július, Šrobárova 51
Výroba hudobných nástrojov
Florián Jozef, Mariánska 50
Gábor František, Bernolákova 15
Gábor Štefan, Garbiarska 6
Hanka Arnold, Štefánikova 40
Tkáčik Jozef, Orlia 16
Výroba kryštálovej sódy
Ivančo Ján, Rybárska 3
Výroba octu
Dr. Fabian Michal a Ella Fabianová, Zborovská 2/a
„Varkol" octáreň, Masarykova 11
Výroba a predaj ovocných
štiav a ovocného vína
Dr. Milan Hanko, Moyzesova
okr. 46
Výroba umelého ľadu.
Gottlieb Alexander, nár. spr.,
Oštepová 16
Výroba cukríkov
Čikoš, pod nár. spr., Kuzmányho
okr. 37
Deutsch Herman, Rybárska 18
Maurer a Bucela, pod nár. spr.,
Štúrova okr. 18
52
Zaramovanie obrazov
Sopko Anton, ul. Mníšok 2
Vozár Július, Benešova 31
Knihári
Bajerová Helena vd., Domini­
kánske nám. 2
Fejér Juraj, ul. Ant. Prídavku 17
Krivda Eugen, Dostojevského 2
Výroba pamiatkových
predmetov
Áč Andrej, Hradbová 17
Výroba umelých kvetín
Kőröšiová Rozália, ul. Ant. Prí­
davku 61
Kučera Bedrich, ul. Ant. Prí­
davku 61
Lemessániová Marta vd., Štefá­
nikova ul. 44
Remeslá služieb:
Holiči a kaderníci
Adámi Vojtech, Legionárske n. 25
Amentová Adela, Palackého 17
Antony Eugen, Kalvárska 11
Balogh Ján, Cyrilo-Metodejská 5
Bančová Jolana, Marxova 46
Béreš, nár. spr., Štefánikova 85
Benko Ján, Rumanova l
Biegel Otokár, Štefánikova 3
Bogna Štefan, Mariánska 5
Buxbaum Peter, Štefánikova 5
Čaut Mikuláš, Štefánikova 125
Čičák Július, Štefánikova 4
Čuka Ľudovít, Mäsiarska 35
Demeter Ladislav, Partizánska 24
Drab Dezider, Hrnčiarska 16
Frič Mikuláš, Štefánikova 78
Friedrich Jozef, Štúrova okr. 96
Gašparová Irena, Dostojev­
ského 5
Gintner Štefan. Sečovská cesta 34
Gorgoš Ján, Rooseveltova 2
Gregor Arnold, Mäsiarska 2
Hajdu Karol, Rumanova 4
Hasenčikova Gizela, Benešova 12
Hein Ľudovít, Štefánikova 87
Hercusky Ondrej, Kuzmányho 1
Hudák František, ul. Antona
Prídavku 13
Hudák Koloman, Štúrova okr. 55
Jarínová Hermína vd., Štefá­
nikova 81
Juhás Štefan, Štefánikova 69
Karpáti Štefan, Benešova 6
Keller Rudolf, ul. Mníšok 2
Keresteši Vojtech, Dominikánske nám. 7
Kiráľ Štefan, Štefánikova 20
Kertés Július, Zvonárska 10
Košťa Gabriel, Tr. Červ. A. 54
Komlóši Ladislav, Štefánikova 25
Koťuga Artúr, Šrobárova 9
Kotteková Gizela, Kalininova 25
Kovalik Jozef, Komenského 20
Klema František, Zámočnícka 7
Kling Emil, Štúrova okr. 57
Krajtši Imrich, Tr. Červ. Arm. 18
Kulčákr Anton, Sázavského
okr. 3
Kuhnová Mária vd., Jozefská 78
Leskovec František, Benešova 20
Lévay Štefan. Rázusova 39
Luchvar Belo, ul. Ant. Prídavku 4
Mamrilla Ladislav, Tr. Červ.
Arm. 25
Mastisová Mária, Tr. Červ. A. 53
Mešová Rozália vd., Štefáni­
kova 114
Mičanin Ján, Tr. Červ. Arm. 49
Miklóšiová Alžbeta, Benešova 12
Nezval Ján, (Pekná ul. 2) Barčianska ul. 52
Novák Ján, ul. Ant. Prídavku 55
Novák Jozef, Šrobárova 51
Oros Pavol, ul. Slov. Jednoty 13
Ostroha František, ul. Mníšok 2
Oláh Štefan, nár. spr., Štefáni­
kova 86
Parkanská Irena, Štefánikova 63
Pál Ladislav, Rázusova 1
Pánti Dezider, ul. Slov. povsta­
nia 21
53
Pfister Maximilian, Fügnerova 28
Petro Ľudovít, Partizánska 46
Pečárová Mária vd., Benešova 26
Pomietlo Peter, Myslavská 7
Plačintárova Anna, Šrobárova 2
Pulcnerová Terézia vd., Štefá­
nikova 122
Püspöky František, Komen­
ského 8
Raáb Július, Štefánikova 94
Raduj Jozef, Štefánikova 4
Ratvay Juraj, Štefánikova 118
Rokus Aladár, Šrobárova 32
Salai Ľudovít, Legionárske
Zelenák Arpad, Masarykova 13
Zelenák Ondrej, Štúrova okr. 26
Zibrini Oskar, Štefánikova 111
Žitňánsky Ľudovít, Masarykova
okr. 13
Žofčák Karol, Rumanova 6
nám. 2
Sekerka Alexander, Továreň­
ská 12
Szigety Alexander, ul. Slov.
Povstania 5
Soták Imrich. Moyzesova 20
Söni Július, Kukučínova 15
Schellinger Jozef, Štefánikova 127
Šimon Vojtech, Masarykova 26
Šimkovič Jozef, Kuzmányho 31
Schön Eduard. Orlia 16
Šmiedtová Mária vd.. Orlia 4
Schmidtbauerová Mária. Štefá­
nikova 51
Tobák Michal, Tatárska 6
Tomaškovič Jozef, Štefánikova 63
Tam Július, Rampová 56
Tomášova Zlatica, Maxoňova 1
Varga Ján, nám. M. M. Hodžu 4
Veselič Eugen, Rumanova 3
Veseličová Ružena, Rumanova 1
Wassermanová Helena, nár. spr.
Kominári
ul. Ant. Prídavku 17
Zajac Michal, Štefánikova 49
54
Kozmetika
Kerekešová Šarolta, Štefáni­
kova 79
Mandlerová Helena, ul. Ant.
Prídavku 17
Propperová Lenka, Šrobárova 44
Pohrebné ústavy
Súkromný telocvik
Meliorisová Adela, Mäsiarska 6
Slezáková Zánia, Štefánikova 110
Pafčugová Alžbeta. Štefáni­
kova 35
Rohringer Gejza. nár. spr.,
Štefánikova 30
Pačenovská Olga, Rašínova 36
Autoškola
Ing. Juraj Gregor (Grosmann),
Št. učňovská škola
Čistenie oblokov
Výroba a predaj
dámskych vlasov
Fellinger Peter, Tr. Červ. Arm. 20
Amentová Adela, Palackého 17
Bajkay Štefan, Kuzmányho 75
Bakita Ján, nám. M. M. Hodžu 4
Tomčo Dezider, Vodná 11
Benkö Ľudovít, Mäsiarska 54
Csököly Anna vd., nár. správa,
ul. Ant. Prídavku 29
Dučay Gejza, Hrnčiarska 25
Litvayová Júlia vd., Mäsiarska 21
Vetula Ľudovít, Rybárska 12
Mlátenie obilia
Danko Vojtech, Strmá 3
Holop Koloman, Moldavská 7
Kmetz Štefan, Moldavská 6
Štoffová Margita, Štefanská 9
Varga Imrich, ul. Licharda
Daniela 32
Nosiči
Majkut Ondrej, Rašínova 32
Revák Andrej, Štúrova okr. 40
Šimko Michal, Magdalénska 10
55
KOŠICE - OKOLIE
OBCHODY
Palivo:
Obchody s palivovým drevom
Danko Michal, Myslava
Kišidai Štefan, Obyšovce
Matlák Jozef, Ruskov
Tambor Jozef Michal, Baška
Zárik Juraj, Košická Belá
Železo, oceľ, ostatné
kovy, stroje a techn.
potreby:
Obchody s kuchynským
riadom
Gaško Gejza, Košické Hámry
Horváth Jan Bartolomej, Veľká
Ida
Turtók Jozef, Veľká Ida
Obchody
s kartáčovým tovarom
Puškáš Andrej, Koš. Nová Ves
Stavebné hmoty:
Obchody
so stavebným materiáiom
Horňák Michal, Svinica
Tomčo Štefan, Kaľša
Tóth Štefan, Čana
Košice
okolie
Obchody s vápnom
Gaš Andrej, Kysak
Textílie a koža:
Obchody s textilným
a krátkym tovarom
Guttman Ladislav, Seňa
Vereb Ladislav, Ždaňa
Záriková Anna, Košická Belá
Obchody s krátkym, strižným
a galantérnym tovarom
Slaný Ivan, Barca
Viravec Július, Herľany
Obchody s obuvou
„Baťa" predajňa, Bidovce
Potravinárske:
Obchody s rozličným
tovarom
Adamčák Andrej, Koš. Belá
Balický Ján, Kecerovský
Lipovec
Balogh Andrej, Sokoľ
Béres Juraj, Byster
Béreš Pavol, Žebeš
Béreš Štefan, Bunetice
Bonk Ján, Budimír
Cicmanová Mária, Opiná
57
Dancák Jozef, Bidovce
Danko Andrej Kristan, KecerPekľany
Danielová Zuzanna, Koš. Bela
Diamant Dezider, Vyšná Myšľa
Dziak Ján, Ploské
Doro Juraj, Nižná Myšľa
Eštok Jozef, Ďurďošík
Fabian Zoltán, Koš. Belá
Fekete Jozef, Veľká Ida
Findorák Juraj, Hýľov
Gašková Mária Otilia, Košické
Hámry
Gajdošová Anna, Nižná Kame­
nica
Gujdan Andrej, Barca
Grega Juraj, Budimír
Handžák František, Šaca
Hanušovský František, Ťahanovce
Henkeľ Mihal, Čižatice
Holubová Mária, Malá Vieska
Hervát Ján, Ruskov
Hrubši Imrich, Belža
Hricko Jozef, Kysak
Hudák Ján, Buzice
Jaremko Pavol, Nové Mesto
Kalafus František, Koš. Hámry
Kamenický Dezider, Slanec
Klink František, Krásna n/Hor.
Korečko Jenčo Andrej, Kec.
Kostolany
Kováč Ján, Ružín
Kovaľák Štefan ml., Zdoba
Kovaľáková Alžbeta vd., Zdoba
Kreisinger Jozef, Nový Salaš
Kuželka Jozef, Slanec
Lacko Ján, Nové Mesto
58
Lacko Ondrej, Rozhanovce
Lenart Andrej, Koš. Hámry
Leško František, Veľká Ida
Lipták Ján, Klečenov
Liška Ján, Ružín
Marušiak Ján, Rankovce
Matta Andrej, Beniakovce
Mičina Jozef, Čakanovce
Molnár Štefan, Kalša
Mráz Michal, Kráľovce
Ondrejkovič Michal, Nižný Tejkeš
Ondrušová Anna, Ťahanovce
Oružinský Michal, Malá Lodina
Pahuli Michal, Nižné Opátske
Pataky Matej, Haniska
Pančišin Mikuláš, Ploské
Polák Štefan, Svinica
Potravné družstvo, Budimír
„
Čakanovce
„
Haniska
„
Chrastné
„
Kavečany
„
Opiná
„
Obyšovce
Ploské
„
Sokoľ
„
Šemša
Seňa
Tepličany
Ždaňa
„
Vajkovce
Rožai Andrej, Nové Mesto
Rožai Július, Slanec
Rozenberg Vojtech, Velká Ida
Rob. maloroľnícke konz. druž.
„Spolupráca" Koš. N. Ves
Seman Juraj st., Malá Ida
Solár Michal, Myslava
Soluk Štefan, Svinica
Stanecký Ondrej, Čaňa
Šeňo Štefan, Vajkovce
Takáč Imrich, Košické Olšany
Tomašiak Jozef, Ploské
Trojčák Ján, Kostoľany n/Hor.
Uchaľ František, Herľany
Vadásová Mária vd., Buzice
Vavrek Štefan Teodor, Sokoľany
Vereb Ladislav, Ždaňa
Verebová Zuzanna, Skároš
Varga Ján, Ptáčkovce
Weis Arnošt, Ždaňa
Vitéz Ján, Ďurkov
Zimmerman Ján, Žirovce
Zuskáč Ján, Boliarov
Kramárstva
Andrejčák Vincent, Slančík
Bijak Imrich, Čaňa
Biroš Štefan, Bunetice
Bödi Andrej, Ďurkov
Bibo Andrej, NIŽ. Hutka
Bogdanovský Štefan, Tršťany
Deáková Katarína, Nádošť
Demovičová Mária, Bohdanovce
Drabant Ján, Olšoviany
Dzureň Anna vd., Bukovec
Eperješi Michal, Olšoviany
Fečo Ľudovít, Migléc
Fiľák Ján, Trebejov
Foraiová Anna, Tepličany
Forgáčová Anna, Vajkovce
Gedeon Viktor, Krásna n/Hor.
Hrubši Imrich, Belža
Hudáková Alžbeta vd., KokšovBakša
Horvát Štefan, Byster
Hrehová Alžbeta vd., Nižná
Kamenica
Jurik Adam, Čaňa
Kostelník Ján, Kysak
Kiš Jozef, Košťany
Klučár František, Bologd
Kovaľ Andrej, Chrastné
Krešák František, Kehnec
Kováč Štefan, Žebeš
Lacko Andrej, Rozhanovce
Lacko Michal, Vyšný Čaj
Liebmanová Hildegarda, Niž. Čaj
Mazák Andrej, Kráľovce
Mihalíková Johanna, Rákoš
Mitaľ Ján, Ptáčkovce
Mizák Mikuláš, Nádošť
Murtin Ján, Hrašovik
Olexa Ladislav, Nádošť
Ondová Alžbeta, Polianka
Pástor Pavel, Vyš. Huťka
Rác Ondrej, Lorinčík
Sedláková Anna, Bologd
Seliga Vincent, Olšoviany
Sykora Ondrej, Ploské
Sopko Eged Andrej, Olšoviany
Štefan Ondrej, Gyňov
Šterbioský Belo, Nádošť
Skočanová Mária, Ploské
Tomčo Michal, Kalša
Vikarčik Ondrej, Herľany
Drobný predaj cukru, kávy
atď.
Lacko Andrej, Rozhanovce
Obchody s ovocím
Benderová Alžbeta vd., Olšo-
59
Bijak Imrich, Čaňa
Bitto Alžbeta vd., Čaňa
Borták Andrei, Koá. Nová Ves
Čorbová Barbora, Tepličany
Dančo Štefan, Kalša
Dobšinský Viliam Vladimír,
Barca
Kövér Imrich, Hrašovík
Rabatin Ondrej, Beniakovce
Oros Peter, Byster
Kavečanská Anna, Koš. Nová
Ves
Kováč Michal, Koš. Nová Ves
Obchody s poľnohospodárskymi plodinami
Hudák Andrej, Všechsvätých
Tóth Ján, Čaňa
Obchody s mliekom
Maťaš Štefan, Žebeš
Halasová Mária, Ťahanovce
Kužňoviak Alžbeta vd., Tepličany
Rožňoviak Ján, Tepličany
Sabol Andrej, Ploské
Satmári Anna vd., Sokoľany
Sykora Ondrej, Ploské
Šalátova Mária vd., Koš. Nová Ves
Tomčo Imrich, Čaňa
Tomčo Michal, Kalša
Leško Mária, Tepličany
Trhovníctvo
Horvath Andrej, Barca
Obchody s liečivými
rastlinami
Vereb Július, Ždaňa
60
Obchody s koňmi a iným
dobytkom
Havriš Štefan, Klečenov
Korečko Jenčo Andrej, Kecerovské Kostolany
Lengyel Michal (Polaček), Koš.
Nová Ves
Peterčák Jozef, Koš. Olšany
Obchody s pálenými
liehovými nápojami
Adamčík Andrej, Koš. Belá
Balogh Andrej, Sokoľ
Mazák Andrej, Kráľovce
Matta Andrej, Beniakovce
Soľar Michal, Myslava
Trojčák Ján, Kostolany n/H
Hostinské, výčapnícke
a hotelové živnosti:
Hostince a výčapy
Ander Andrej, Ruskov
Adamčik Andrej, Košická Belá
Bahurinský Ján, Kysak (nádr.)
Belický Ján, Kecerovský
Lipovec
Béreš Pavol, Žebeš
Bonk Ján, Budimír
Bödi Andrej, Ďurkov
Demovičová Mária, Bohdanovce
Dudaš Andrej, Rozhanovce
Dulovič Vojtech, Bidovce
Dzureň Anna vd., Bukovec
Fiľák Ján, Trebejov
Findorák Juraj, Hyľov
Gajdošová Katarína vd., Opátka
Gajdošová Anna vd., Niž.
Mičin Jozef, Čakanovce
Kamenica
Murtin Ján, Hrašovík
Gaš Andrej, Kysak
Nagyová Alžbeta vd., Košická
Gaško Rudolf, Košické Hámry
Nová Ves
Gujdan Andrej, Barca
Olexa Ladislav, Nádošť
Herpák Ján, Nižná Myšla
Oružinský Michal, Malá Lodina
Horvát Štefan, Čaňa
Pahuliová Alžbeta vd., Vyš.
Hreha Imrich, Ďurkov
Opátska
Henkeľ Mihal, Čižatice
Pišotová Barbora vd., Šaca
Hrubši Imrich, Belža
(Buzinka)
Hudáková Alžbeta vd., KokšovPolák Štefan, Svinica
Bakša
Potravné družstvo, Vyšný Tejkeš
Jaremko Pavol, Nové Mesto
Koš. Belá
Jurik Štefan, Ťahanovce
„
„
Kec. Pekľany
Kalafusová Mária vd., Opátka
Plichta Štefan, Kavečany
Kazimír Vincent, Ruskov
Rožai Andrej, Nové Mesto
Kazimír Andrej, Čaňa
Seman Juraj st., Malá Ida
Kliková Mária, Krásna n/Hor­
Sykora Andrej, Ploské
nádom
Šeňo Štefan, Vajkovce
Klučárová Mária, Bologd
Šterbinský Belo, Nádošť
Kovaľ Andrej, Chrastné
Uhaľ František, Herľany
Kováč Ján, Ružín
Vadásová Mária, Šaca (Buzinka)
Korečko Jenčo Andrej, KeceVarga Juraj, Obyšovce
rovské Kostolany
Vavrek Štefan Teodor, Sokoľany
Krištof Andrej, Vyšná Kame­
Verébová Zuzanna vd., Skároš
nica
Vaľová Mária, Sokoľ
Lacko Andrej, Rozhanovce
Zimmerman Ján, Žirovce
Lacko Ján, Nové Mesto
Zuzkáč Ján, Boliarov
Lengyel Michal Polaček, Koš.
Nová Ves
Lipták Ján, Klečenov, kúpele
Odpadky:
Borda
Liška Andrej, Ružin, (Šafárska)
Obchody s handrami
Liška Ján, Ružín
Loja Ján, Košické Olšany
Ludrovský Július, Koš. Hámry Balog Juraj, Ťahanovce
Müller Martin, Myslava
Jano Viliam, Bukovec
Molnár Jozef, Kalša
Kolej Štefan, Malá Vieska
61
Starinárstvo
Klempár Gejza, Bukovec
Miklóš Ján, Ťahanovce
Putnoki Mikuláš, Veľká Ida
Dopravné živnosti:
Doprava povozom
Bittová Alžbeta vd., Čaňa
62
Nepravidelná automobilová
doprava
Šuchta Andrej, Svinica
Tržní predavači
Halčišáková Mária, Bohdanovce
REMESLÁ
Kovospracujáce:
Kováči a podkováči
Andráši Jozef, Kráľovce č. 60
Anderová Margita vd., Čižatice
č. 28
Bialko Michal, Krásna n/H.
Bartoš Andrej, Malá Vieska
č. 117
Buchla Andrej, Geča
Bodnár Jozef, Barca
Bangej Karol Gábor, Ptáčkovce
Bialko František, Krásna n/H.
č. 48
Bichča Andrej Gábor, Ptáčkovce
č. 20
Cicman Adolf, Opiná č. 49
Doro Ján, Nižná Myšia č. 183
Demjančík Matej, Kráľovce č. 5
Dubeckv Andrej, Koš. Olšany
č. 4
Dzuro Jozef, Šemša č. 55
Dulovič Pavol, Durkov
Dulovú": Vojtech, Niž. Myšľa
č. 145 a Bidovce
D/.uro Ladislav, Šemša
Gábor Andrej, Ptáčkovce, (pp.
Kecer Pekľany
Gábor Karol, Ptáčkovce, (pp.
Kecer Pekľany
Hreisins>er Alexander, Bačkovik
Fekete Jozef, Trsťany č. 37
Fcdor Ján, Niž. Kamenica č. 11
Fogaraš Jozef, Slanská Huta
č. 45 a Vyšná Myšľa č. 35
Horňák Štefan, Ruskov
Hvizdos Štefan, Boliarov,
Hvizdoš Jozef, Ploské č. 58
Hrehor Andrej, Chrastné č. 44
Hegeduš Štefan, Krásna n/Hor.
č. 141
Ivan Ján, Koštany č. 54
Jakubek Štefan, Koš. Nová Ves
č. 175
Jarkovský Jozef, Veľká Lodina
č. 6
Kantor Ján, 2daňa č. 150
Kovalko Pavol, Durdošik, č. 43
Kovalko Ján, Svinica č. 158
Kučera Martin, Čaňa č. 144
Kuchár, Štefan, Všechsvätých
Kenda Ján, Polianka č. 116
Korečko Štefan A., Rozhanovce
č. 54
Kovalko Alexander, Svinica č. 56
Kmetzová Klára, Barca
Kacha Ján, Bukovec
Kohút Imrich, Rankovce
Lengyel Alexander, Čižatice č. 50
Lendel Jozef, Barca
Mariščák Ladislav, Veľká Ida
Miiller Karol, Sokoľany
Marcín Jozef, Bohdanovce
Moravič Jozef, Čaňa
Mičáni Ján, Ťahanovce
Marcín Juraj, Niž. Myšľa
Malina Štefan, Haniska
Moravič Jozef, Čaňa
Mohler Jozef, Koš. Olšany
Nickel Jozef, Budimír
63
Patrik Gejza, Nádošť
Pivovarník Štefan, Ťahanovce
Petro Andrej, Čakanovce
Rektor Michal, Bernátovce
Seman Ján, Veľká Ida
Suchovič Ján, Kecerovské
Pekľany
Sabo Juraj, Vyšná Kamenica
Stančik Ondrej, Myslava
Suchár Peter, Kalša
Siroťák Dezider, Seňa
Sikora Juraj, Kecerovské
Pekľany
Štefko Ján st., Beniakovce
Štefko Ján ml., Beniakovce
Štefko Michal, Bunetice
Špaňúr Anton, Veľká Ida
Široťák Dezider, Seňa
Šoltés Vincent, Malá Vieska
Turčani František, Sokoľany
Urbanský Ján, Koš. Belá
Varga Juraj, Rankovce
Vojnovský Ján, Hyľov
Vojtek Jozef, Malá Ida
Vereš Jozef, Čaňa
Žoldoš Andrej, Nové mesto
pri Slanci
Klampiari
Bábel Ján, Vyš. Opátske
Hopáková Margita, Veľká Ida
Zámočníci
Böszörményi Jozef Anton,
Rozhanovce
Böszörményi Michal, Rozhanovce
Kováč František, Migléc
64
Nagyidai Štefan, Veľká Ida
Rigo Juraj, Seňa
Stanay Štefan, Seňa
Drevospracujúce:
Stolári
Alth Július, Herľany
Balog Arpád, Seňa
Eliaš Michal, Kavečany
Ferko Štefan, Bohdanovce
Ferenc Július, Veľká Ida
Grega Michal, Malá Lodina
Iľo Andrej, Bačkovík
Juruš Andrej, Koš. Olšany
Károlyi František, Šaca
Kemény Vojtech, Svinica
Kecer Ladislav, Boliarov
Kiovský Štefan, Vajkovce
Kovalik Štefan, Obyšovce
Kuželka Július, Slanec
Maroši Vojtech, Veľká Ida
Nič Ján, Myslava
Pástor Ján, Malá Vieska
Rečo Juraj, Zdoba
Revák Vasiľ, Klečenov
Stanecký Anton, Čaňa
Ščerbák Voitcch, Haniska
Šimko Alexander, Krásna n/H.
Stupar Michal, Baška
Tarhanič Andrej, Myslava
Vaľa Štefan, Malá Lodina
Vikarčík Andrej, Herľany
Vodár Ján, Bačkovík
Vitézova Mária, vd., Slanec
Zubko Ján, Ruskov
Železník Imrich, Slanec
i
Kolári
Béreš Koloman, Bidovce
Barger Alexander, Nádošť
Cirner Ján, Myslava
Čarný Štefan, Budimír
Čulko Juraj, Rozhanovce
Dzuro Ján, Šemša
Kmec Imrich, Barca
Mariščák Michal, Veľká Ida
Maškulka Jozef, Kecer. Lipovec
Pipáš Šebastian, Bologd
Tambor Michal Jozef, Baška
Tomko Viktor, Obyšovce
Takáčova Helena vd., Ždaňa
Tlumáč Andrej, Koš. Belá
Seman Imrich, Nádošť
Seman Jozef, Nádošť
Sedlák Jozef, Kehnec
Sonča Ján, Čaňa
Šimko Alexander, Krásna n/H.
Veles Ján, Myslava
Vereš Jozef, Čaňa
Vidricko Ľudovít, Rankovce
Tesári
Balla Ján ml., Byster
Fujda Michal, Malá Vieska
Dorčák Andrej, Ďurkov
Draxler Jozef, Čaňa
Horňák Štefan, Svinica
Kollár Michal, Niž. Tejkeš
Krafčik Štefan, Lorinčík
Kišidai Štefan, Obyšovce
Kövér Andrej, Vajkovce
Lukáč Ondrej, Opiná
Tirpák Michal, Myslava
Takáč Ján, Veľká Ida
Tóth Štefan, Veľká Ida
Štoffa Imrich, Kecer. Kostolany
Výrostko Michal, Poľov
Debnári
Tkáčik Štefan, Ťahanovce
Pílenie dreva
Čarný
Juraj,
Ružín
Fedák Ján, Kostolany n/Hor.
Mušinská Mária, Čaňa
Novak Ján, Vyšný Tejkeš
Rabatin Andrej, Boliarov
Remeslá stavebné:
Murári
Beko Ján Č., Niž. Kamenica
Belý Andrej, Tršťany
Draxler Jozef, Čaňa
Grega Štefan, Myslava
Gédra Imrich, Ďurkov
Horvát Juraj, Čakanovce
Jurik Adam, Čaňa
Jasaň Štefan, Ruskov
Jerga Ján, Koš. Belá
Jašcišák Michal, Niž. Hutka
Ivanko Michal, Seňa
Kirchner Michal, Myslava
Karafa Jozef, Čaňa
Mičko Štefan, Rankovce
Minarčik Michal, Budimír
Olejník Jozef, Rozhanovce
Račko Adam, Rozhanovce
Ruščin Juraj, Bačka
Sina Juraj, Bidovce
Sina Andrej, Bidovce
Sina Michal, Bidovce
65
Sepeši Ondrej, Seňa
Šuster František, Veľká Ida
Takáč Ján, Veľká Ida
Tóth Štefan, Veľká Ida
Tkáčik Ján, Ťahanovce
Vereb Gejza, Ždaňa
Varga Ján, Hodkovce
Žec Andrej, Tepličany
Maliari
Mareš Antonín, Čaňa
Hruby Štefan, Vyš. Opátske
Betonári a výroba
cementového tovaru
Fričovský Jozef, Sokoľany
Jaščišák Michal, Nižná Hutka
Jurik Adam, Čaňa
Martinásek Jaroslav, Košické
Olšany
Výroba pálených tehál:
Štofan Ján, Obyšovce
Odevné živnosti:
Krajčíri
Andrášiová Margita, Veľká Ida
Bozogaň Andrej, Tepličany
Ballová Mária. Rozhanovce
Berg Michal, Niž. Myšľa
Fedor Mikuláš, Skároš
Hužvár Michal, Bačka
Janoško Ján, Krásna nad/Hor.
66
Müller Anton, Sokoľany
Matis Július, Ždaňa
Pajer Ján, Koš. Olšany
Patrik Vojtech, Kehnec
Póč František, Bologd
Seman Ján, Koš. Hámry
Sajko Imrich, Buzice
Suchý Michal, Kráľovce
Šatan Viktor, Kráľovce
Takáč Vincent, Ruskov
Török Andrej, Ždaňa
Vereš Pavol, Ždaňa
Zeleňák Imrich, Sokoľany
Obuvníci
Andrejčák Ján, Ploské
Andrejčák Štefan, Ploské
„Baťa" fil., Bidovce
Baňás Juraj, Kec. Pekľany
Bakši Juraj, Geča
Beer Michal, Sokoľ
Béreš Ján ml., Seňa
Babiš Vojtech, Haniska
Bernát Andrej, Čaňa
Bugloci Jozef, Kecer. Pekľany
Čiesla Valentín, Bačkovik
Doboš Jozef, Krásna n/Horn.
Dzuriš Andrej, Čakanovce
Dančo Ján, Svinica
Eperješi Michal, Ťahanovce
Eliaš Štefan, Bernatovce
Fiľakovský Jozef, Veľká Lodina
Forgáč Jozef, Rozhanovce
Fuchs Abrahám, Svinica
Focko Štefan, Šemša
Fodor Bartolomej, Ždaňa
Fekete Jakub, Vyš. Myšľa
Gajdoš Andrej, Ružín
Gazdačko Ján, Rozhanovce
Hanispál Michal, Myslava
Holub František, Tepličany
Holub Ján, Malá Vieska
Havrilla Štefan, Svinica
Hric Juraj, Koš. Nová Ves
Jašša Andrej, Skároš
Jenčik Andrej, Krásna n/Hor.
Jenčik Jozef,
„
„
Jusko Ján, Vyšný Tejkeš
Janitor Ján, Poľov
Jakub Ján, Čakanovce
Krajnik Ján, Koš. Belá
Koscelník Jozef, Koš. Belá
Krakovský Jozef, Šaca
Kačeňák Pavol ml., Seňa
Kováč Ján, Ďurkov
Kalafus Eduard, Koš. Hámry
Kováč Andrej, Kavečany
Kiss Arnošt, Kráľovce
Kollár Ján, Niž. Tejkeš
Klokočka František, Opátka
Kováč František, Haniska
Legat Martin, Myslava
Lešňák Štefan, Koš. Nová Ves
Lang Imrich, Kehnec
Lipták Ján, Veľká Ida
Lengyel Ondrej, Obyšovce
Matta Andrej, Budimír
Mako Martin, Bohdanovce
Mezei Ján, Rozhanovce
Nič Martin, Myslava
Prokop Štefan, Koš. Belá
Piroško Juraj, Poľov
Pivovarník Štefan, Ťahanovce
Polák Andrej, Koš. Nová Ves
Raši Juraj, Slanec
Rybár Július, Kehnec
Tóth Ľudovít, Ždaňa
Takáč Andrej, Hrašovík
Svinický Ondrej, Nový Salaš
Skrivánek František, Budimír
Sopko Ján, Vyšná Myšľa
Sztropkai Štefan, Veľká Ida
Sviatko Imrich, Čaňa
Somoši Martin, Myslava
Šašák Michal, Kostolany n/Hor.
Šimčák Andrej, Kalša
Šiller Karol, Niž. Myšľa
Šimčo Alexander, Nádošť
Varga Juraj, Šaca
Viravec Jozef, Herľany
Vandžura Michal, Polianka
Varga Ján, Veľká Ida
Veles Jozef, Myslava
Vojtek Jozef, Malá Ida
Vattay Alžbeta vd., Haniska
Vereš Andrej, Ždaňa
Zverko Samuel, Ťahanovce
Čižmári
Eliaš Štefan, Bernátovce
Eperješi Michal, Ťahanovce
Hanispal Michaľ, Myslava
Legát Martin, Myslava
Sviatko Imrich, Čaňa
Šimko Alexander, Nádošť
Olejár Ján, Ruskov
Varga Ján, Slanec
Kožušníci
Johanides Koloman, Budimír
67
Remeslá potravinárske:
Horváthová Mária vd., Koš. Mäsiari.
Nová
Andráši Ľudovít, Kec. Kostolany
Bajer Andrej, Koš. Olšany
Balog Michal, Vyšná Myšia
Balún Jozef, Kostolany n/Hor.
Bellý Tomáš, Veľká Ida
Beličák Jozef, Koš. Nová Ves
Berkovič Belo, Nižná Myšľa
Berkovič Ľudovít, Ždaňa
Bernát Ján, Hýľov
Borták Štefan, Všechsvätých
Borták Michal ml., Koš. Nová
Ves
Bodová Alžbeta vd., Koš. Nová
Ves
Dancák Jozef, Bidovce
Desatník Michal, Koš. Nová Ves
Dolák Vojtech, Ťahanovce
Dzureň Anna, Budkovce
Gazdag Andrej st., Koš. Nová Ves
Gazdag Andrej ml., Koš. Nová
Ves
Gazdag Ondič Ján st., Koš.
Nová Ves
Gazdag Ondič Ján ml., Koš.
Nová Ves
Gazdag Ján Bado, Koš. Nová Ves
Gazdag Michal Bado, Koš. Nová
Ves
Gazdag Štefan Bado, Koš. Nová
Ves
Göndör Ján, Koš. Nová Ves
Fecko Juraj, Ploské
Friedman Vojtech, Veľká Ida
Horňák Andrej, Koš. Nová Ves
Horňák Ján, Koš. Nová Ves
68
Horváth Juraj, Koš. Nová Ves
Horváth Ondrej, Koš. Nová Ves
Ves
Hrabkovský Jozef, Krásna n/H.
Hrabkovský Imrich, Krásna n/H.
Jakubovič Jozef, Ďurkov
Jacko Andrej, Koš. Hámry
Jusko Ján, Koš. Nová Ves
Kandráč Jozef, Koš. Nová Ves
Kapušanský Ján, Polianka
Kalafus Eduard, Koš. Hámry
Kazimír Štefan, Ruskov
Kavečanský Andrej, Koš. Nová
Ves
Kleiman Šalamon, Koš. Olšany
Kollár Juraj, Koš. Nová Ves
Kövér Jozef,
„
Kučinai Andrej, Kec. Kostolany
Kuželka Jozef, Kuzmice
Klein Ernest, Čaňa
Landsman Max, Kecer Pekľany
Lendel Ján, Koš. Nová Ves
Lengyel Juraj Murov, Koš.
Nová Ves
Lengyel Imrich, Koš. Nová Ves
Macejko Jozef, Kostolany n/Hor.
Melník Andrej, Koš. Nová Ves
Molnár Andrej Juraj, Koš.
Nová Ves
Molnár Michal, Nádošť
Nagy Michal Ladislav, Krásna
n/Hornádom
Nagy Michal Bobko, Koš. Nová
Ves
Nagy Tkáč Andrej, Koš. Nová
Ves
Naď Imrich, (Tkáč), Koš. N. Ves
Nagy Tkáč Michal, Koš. Nová
Ves
Nagy Tkáč Michal ml., Koš.
Nová Ves
Nagy Ján Plaheta, Koš. Nová
Ves
Nagy Tomeľ Ján, Koš. Nová Ves
Nagy Tomeľ Andrej, Koš. Nová
Ves
Nagy Andrej B. Koš. Nová Ves
Nagy Tkáč Ján, „ „ „
Nemčik Andrej, Malá Vieska
Olejník Andrej, Koš. Nová Ves
Oravec Július, Ždaňa
Oros Andrej, Koš. Nová Ves
Oros Jozef Č., „ „ „
Oros Michal Dž., „ „
Oros Michal Sp., „ „ „
Oros Štefan, „ „ „
Oros Ján (Jaskov), „ „ „
Oros Kofčák Ján, Koš. Nová Ves
Oros Jozef Kovčák „ „
Oros (Jožkov) Andrej, „ „
Oros (Jožkov) Jozef,
„
„
Oros Jozef ml.,
„
„
„
Orosova Mária, „ „ „
Oros Ján Paľko, „ „ „
Palučko Štefan, Ploské
Pálfy Jozef, Ťahanovce
Rosenberg Vojtech, Olšoviany
Rusňák Ján, Koš. Nová Ves
Seliga Andrej, Koš. Nová Ves
Seliga Jozef, Koš. Nová Ves
Sobotka Jozef, Myslava
Šimko Jozef, Seňa
Šimko Ladislav, Seňa
Špišák Michal, Koš. Nová Ves
Švenk Štefan, Seňa
Takáč Michal, Koš. Nová Ves
Tomasch Viktor, Šemša
Tóth Ján, Koš. Nová Ves
Túroci Ján, Rozhanovce
Tegda Mikuláš, Nižná Myšľa
Ungár Jozef, Kostolany n/H.
Varga Jozef, Bologd
Varga Michal, Koš. Nová Ves
Zubrický Jozef, Barca
Mlynári
Begáni Andrej, Barca
Blaška Alexander, Bohdanovce
Blaško Jozef, Geča
Böszörményi Michal, Koš. Olšany
Cirner Jozef, Myslava
Čarný Juraj, Ružín
Droopa Vojtech, Kehnec
Fedák Andrej, Veľká Ida
Fedák Ján, Kostolany n/Hor.
Fedák Andrej, Opiná
Ferencová Alžbeta vd., Kecer.
Kostolany
Ištvan Matej, Hýľov
Kašper František, Koš. Belá
Kováč Juraj, Bukovec
Kišidai Ján, Koš. Belá
Lopuchovský Michal, Budimír
Loča Juraj, Myslava
Lovy Šimon, Krásna n/Hor.
Mikula Matej, Hýľov
Mušinská Mária vd., Čaňa
Nováková Mária vd., Vyšný
Tejkeš
Ondrejkovičová Magdaléna vd.,
Niž. Tejkeš
Ondrejkovič Ján, Niž. Tejkeš
Olejár Július, Bidovce
69
Prokop Jozef, Koš. Belá
Prokop Vincent, Koš. Hámry
Pethö Štefan, Ďurkov
Pahili Ján st., Nádošť
Priščák Jozef, Malá Ida
Priščáková Barbora, ŠacaBuzinka
Rabatin Andrej, Boliarov
Rigo Juraj, Seňa
Sedlák Jozef, Kehnec
Sedlák Štefan. Krásna n/Hor.
Singer Michal, Barca
Slávik Gejza st., Šaca—Buzinka
Tverdák Zoltán, Veľká Ida
Pekári
Hric Imrich, Ťahanovce
Kulčar Ladislav, Barca
Leško Pavol, Čaňa
Šimko Michal, Sena
Varga Anton. Malá Vieska
Záhradníci
Verbovský Július, Malá Ida
Výroba sódovej vody
Špiak Viktor, Barca
Weis Izidor, Veľká Ida
Výroba pálených liehových
nápojov
Kertys Juraj, Slanec
70
Remeslá služieb:
Holiči
Tomáššy Vojtech, Kostolany
n/Hor.
Námezdné mlátenie obilia
Anderovský Jozef, Čaňa
Begani Ondrej, Barca
Baltés Michal, Bohdanovce
Beneš Michal, Sokoľany
Bialko František, Krásna n/Hor.
Bialko Michal, Krásna n/Hor.
Balogh Andrei, Sokoľ
Baltes Jozef, Ždaňa
Baltes Jozef, Bohdanovce
Balla Andrej, Ždaňa
Bielý Anton, Bočar
Beniš Ján, Koš. Hámry
Böszörmény Jozef, Rozhanovce
Böszörmény Július, Bidovce
Böszörmény Michal, Rozhanovce
Baran Andrej, Trsťany
Bodnár Ján, Polianka
Človečko Karol, Kavečany
Dzuriš Andrej, Čakanovce
Dancák Andrej, Ploské
Dziak Štefan, Barca
Drabik Andrej, Koš. Belá
Ernest Miklós, Bačkovík
Frištik Juraj, Kecer. Kostolany
Fujda Michal, Malá Vieska
Frištik František, Beniakovce
Gaľa Ján, Trebejov
Grega Juraj, Budimir
Hlubeň Ján, Malá Vieska
Huštaty Juraj, Svinica
Hrehor Ján. Chrastné
Halás Andrej, Beniakovce
Halás Karol, Ťahanovce
Maška Ján, Čakanovce
Jeňo Pavol, Malá Ida
Ivanová Júlia, Slanec
Janičkan Andrej, Niž. Kamenica
Janocko Andrej, Polianka
Kövér Ján, Hrašovík
Kövér Štefan, Hrašovík
Kostelník Ján, Kysak
Kondáš Michal, Vyšná Myšľa
Korečko Štefan Andrej, Roz­
hanovce
Korečko Július Aladár, Olšoviany
Kozma Július, Seňa
Kmetzová Klára vd., Barca
Kováč Ján, Lorinčik
Kováč Ján, Bukovec
Kučera Martin, Čaňa
Kolibar Martin, Myslava
Kmec Ján ml., Slanec
Kovač František, Migléc
Kupec Jozef, Haniska
Lacko Ján, Nové Mesto
Loššinská Mária vd., Veľká Ida
Maško Ján, Čakanovce
Medvec Andrej, Kostolany
n/Hor.
Mikloš Ernest, Bačkovík
Mikloš František, Haniska
Matejova Mária, Bačkovík
Mikula Michal, Vyš. Tejkeš
Maďar Ladislav, Svinica
Mitrik Jozef, Poľov
Mulató Andrej, Nádošť
Mulato Jozef, Nádošt
Nagyidai Štefan, Veľká Ida
Novotný Ján, Ruskov
Nosaľ Juraj, Bačkovík
Oravec Michal, Seňa
Priščáková Barbora vd., Šaca—
Buzinka
Priščák Jozef, Malá Ida
Pastor Ján, Ploské
Plesko Štefan, Beniakovce
Perháč František, Kavečany
Petro Michal, Chrastné
Rabatin Andrej ml., Boliarov
Rácz Andrej, Belža
Revák Peter, Klečenov
Ruščák Peter, Skároš
Rigo Juraj, Seňa
Ráši Juraj, Slančík
Ruščák Albert, Skároš
Soľár Štefan, Myslava
Sabo Štefan, Haniska
Sedlák Juraj, Veľ. Lodina
Sekeľ Andrej, Niž. Kamenica
Seman František, Sokoľany
Siroťák Dezider, Seňa
Siroták Jozef, Seňa
Sopko Július, Šemša
Suchovič Ján, Kecer. Pekľany
Šproch Štefan, Seňa
Šosták Michal, Ploské-Ortáš
Šosták Teodor, Ploské
Šolc Michal, Myslava
Šándor Michal, Kalša
Šavlik Juraj, Hýľov
Štvarták Štefan, Nádošť
Štefko Ján ml., Beniakovce
Špišák Jozef, Migléc
Tkáš Ján, Kráľovce
Tomčik Ján, Čakanovce
71
Tkáč Štefan, Kráľovce
Tais Juraj, Opiná
Tanislo Andrej, Bidovce
Turčányi Andrej, Sokoľany
Urbanová Helena vd., Nový
Salaš
Veles Ján, Myslava
Vereš Jozef, Čaňa
Vikarčík Andrej, Herľany
Vancák Ján, Niž. Čaj
Virostko Ján st., Poľov
Vaško Michal, Vyš. Tejkeš
Vasiľ Imrich, Slančík
Végh Andrej, Ždaňa
Varga Andrej, Barca
BARDEJOV
Varga Ján, Sokoľany
Varga Ján, Čaňa
Varga Pavol, Obyšovce
Weiser Alexander, Šaca—
Buzinka
Záles Michal, Myslava
Zámbori Michal, Klečenov
OBCHODY
Palivo:
Obchody s drevom
Kapelníci
Kalej Juraj, Malá Vieska
Kominári
Andrášik Jozef, Bidovce
Kamaráš Gejza, Myslava
Balent Karol, Zborov
Baran Andrej, Bardejov
Belejčák Valent, Dlhá Lúka
Fertaľ Karoľ, Fričkovce
Livovský Michal, Bogliarka
Plachý František, Bardejov
Prokovič Ján, Kľušov
Železo, ocel,
ostatné kovy:
Obchody zo železom
Fedorko Andrej, Zborov,
Stalinova ul. 172
Čech Špirek Jozef, nár. spr.,
Bardejov, nám. Sv. Jána 11
Holeva František, Bardejov
Kováč Jozef Adam, Zborov
Majcher Jozef, Bardejov
Neuman Lazar Mór, Bardejov
Roľnícke skladištné družstvo,
Bardejov, ul. Slov. povstania 24
Selinger Lewi, Bardejov
Šatánch Mikuláš, Bardejov
Tarcal Štefan, Bardejov, Stali­
nova 38
Rosner Éliaš, Bardejov
Želinský Martin, Zborov
í
72
Obchody so strojami
Fečko Ladislav, Bardejov,
Stalinova 8
Petrovič Andrej, Bardejov
Elektrotechnický tovar,
rádia zlatnícky a klenot­
nícky tovar a hodinky:
Elektrotechnický tovar
Holloši Ladislav, Bardejov
Prepira Ján, Bardejov
Fecko Štefan ml., Bardejov
Fecko Ladislav, Bardejov
Prepira Ján, Bardejov
Rimarčik Pavel, Zborov
Slovenské elektrárne, Bardejov
Obchody s hodinami
Bohinská Mária, Bardejov
Taub Armin, Bardejov
Drevo
a výrobky z dreva:
Obchody s nábytkom
Sorok Jozef, Bardejov
Download

Živnostenský adresár