LITERÁRNY FOND
Správa o činnosti v roku 2013
Bratislava 26.2.2014
OBSAH:
1. Úvod
2. Prehľad o podpornej činnosti podľa výborov sekcií LF
3. Informácia o správe a ochrane majetku
4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti
5. Prehľad o výnosoch a nákladoch
5.1. Prehľad o výnosoch
5.2. Prehľad o nákladoch
5.3. Prehľad o mzdových nákladoch
1. Úvod
Organizácia: Literárny fond
Sídlo: Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ
IČO: 225 681
DIČ: 2020845112
V roku 2013 pracovali výbory sekcií a Rada fondu v tomto zložení:
Rada fondu:
Dr. Otakar Kořínek - predseda
Ing. Miloslav Končok - podpredseda
PhDr. Gábor Csanda
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
Mgr. Klára Grosmannová
PhDr. Beata Panáková, CSc.
PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
Výbory sekcií:
Sekcia pre pôvodnú literatúru:
PhDr. Gábor Csanda - predseda
Mgr. Roman Michelko - podpredseda (júl – december)
Július Balco (júl – december)
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Květa Halásová
Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
Teodor Križka (júl – december)
Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
Ing. Erik Ondrejička
PhDr. Ján Tužinský, PhD. (január – jún)
Mgr. art. Pavol Janík, PhD (január – jún)
Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (január – jún)
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. - predseda
Prof. Pharm. Daniela Ježová, DrSc. - podpredsedníčka
Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
PhDr. Karol Kollár, CSc.
Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Ing. Vladimír Giba, PhD.
Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu:
Klára Grosmannová - predsedníčka
Brigita Letovancová - podpredsedníčka
Kateřina Javorská
Katarína Čižmáriková
Dr. Vladimír Dobrovič
Mgr. art. Štefan Dlugolinský
Doc. PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Ivica Ruttkayová
Ferdinand Tisovič
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, rozhlasu a zábavného umenia
PhDr. Beata Panáková, CSc. - predsedníčka
Dušan Jamrich - podpredseda
Ján Mistrík
Svetozár Sprušanský
Gabriela Horečná
Ing. Stanislav Kaclík
Doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
Ján Tréger
Ivan Vojtek
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby
Ing. Miloslav Končok - predseda
Prof. Ing. arch. František Jurišič, ArtD – podpredseda
Mgr. Štefan Vraštiak
Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Jozef Lietavec
Juraj Lihosit
Dušan Davidov
Peter Glocko
Marek Leščák
Sekcia pre umelecký preklad
Dr. Otakar Kořínek - predseda
PhDr. Milan Žitný, CSc. - podpredseda
PhDr. Daniela Humajová
Karol Chmel
Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
PhDr. Eva Palkovičová
Mgr. Oľga Ruppeldtová
Sekcia pre vedecký a odborný preklad
PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD. - predseda
Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. - podpredsedníčka
PhDr. Mária Institorisová
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Mgr. Ľubica Medvecká
Literárny fond počas roka 2013 v súlade so svojím poslaním vytváral tvorivým
pracovníkom podmienky pre ich literárnu tvorbu, umeleckú činnosť a odborný rast.
Výbory sekcií zastrešené Radou fondu prerokovali v hodnotenom období spolu 2869
žiadostí a návrhov a na priamu podpornú činnosť poskytli 581.641,23 €. Väčšina
poradných orgánov fondu zamerala svoju pozornosť najmä na intenzívnejšie využívanie
foriem priamo podnecujúcich vznik literárnych diel a iných výsledkov tvorivej umeleckej
činnosti. Dôkazom je 280 udelených tvorivých štipendií v čiastke 148.765,- €.
Pokračovalo sa aj v tradícii udeľovania cien a prémií za literárnu tvorbu a umelecké
výkony. V spolupráci s vydavateľstvami, rektorátmi vysokých škôl, vedeckými
inštitúciami, divadlami, rozhlasom, televíziami a dabingovými štúdiami výbory sekcií
ocenili a odmenili 82 tvorcov a výkonných umelcov čiastkou 69.620,- €, vyplatili finančné
odmeny víťazom tvorivých súťaží v celkovej čiastke 25.695,- €, udeľovali príspevky na
tvorivú cestu do zahraničia a v SR, odmeny pri životných jubileách tvorcov a výkonných
umelcov, schvaľovali tvorivé a liečebné pobyty, jednorazové a mesačné sociálne
podpory, tvorivé objednávky. Rozvíjali starostlivosť o mladých autorov, umelcov
a vedcov formou finančnej a odbornej participácie v tvorivých súťažiach Wolkrova
Polianka, Jašíkove Kysuce, Študentská vedecká konferencia, Štúrovo pero,
Poděbradské dni poézie, výbory prekladateľských sekcií organizačne aj finančne
zastrešili tvorivú súťaž Prekladateľská univerziáda.
Rada fondu zasadala v roku 2013 päť krát. Na svojich zasadnutiach rokovala
o Rozpočte LF na rok 2013, schválila Správu o činnosti a hospodárení Literárneho fondu
v roku 2012, Správu o hospodárskych a edičných výsledkoch vydavateľstva Slovenský
spisovateľ, a.s. v roku 2012, rozhodovala o postupoch súvisiacich s predĺžením
nájomného vzťahu na prenájom priestorov Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej
ul. č. 2. Na základe výsledku viacerých rokovaní s predstaviteľom RK Arthur - novým
prenajímateľom budovy AOSS a SSS na Laurinskej ul. č. 2 - sa členovia rady
jednomyseľne rozhodli zrušiť prevádzku Klubu slovenských spisovateľov ku
dňu 30.6.2013. Cena za prenájom stanovená novým nájomcom budovy niekoľkonásobne
presahovala jeho doterajšiu výšku a ponúknuté náhradné priestory neboli na prevádzku
klubu vhodné. Rada fondu považovala vynakladanie finančných prostriedkov fondu na
požadované neprimerane vysoké nájomné a na prevádzku klubového zariadenia za
neekonomické a voči tvorcom a výkonným umelcom nezodpovedné. Otázka hľadania
nových priestorov Klubu LF však ostala otvorená a členovia rady sa nebránia v prípade
vhodnej ponuky jeho činnosť obnoviť.
Rada fondu schválila zvýšenie stravnej jednotky v tvorivo-rekreačných zariadeniach
fondu zo 7,50 € na 9,- €/deň s účinnosťou od 1.7.2013. V súvislosti s poklesom 2%
príspevkov z autorských honorárov oproti minulému roku iniciovala Rada fondu rokovania
s MK SR a Audiovizuálnym fondom o možnosti podmienenia čerpania dotácií z ich
grantov až po predložení potvrdenia od Literárneho fondu prípadne čestného vyhlásenia
o zaplatení povinných odvodov v zmysle zákona o umeleckých fondoch.
Nasleduje štatistický prehľad o činnosti jednotlivých výborov sekcií Literárneho fondu
v roku 2013.
2. Prehľad o podpornej činnosti podľa výborov sekcií LF
Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru
Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v roku 2013 na starostlivosť o spisovateľov
poskytol spolu
69.213,56 €.
1. Tvorivá súťaž
bolo odmenených spolu 11 autorov čiastkou
- Wolkrova Polianka 2013 cena a prémie 4 – 300,- €
- Jašíkove Kysuce 2012 3 prémie – 255,- €
- Súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text 5 cien – 1.125,- €
1.680,- €
2. Tvorivé štipendium
bolo vyplácané 71 autorom vo výške
33.885,- €
3. Príspevok na tvorivý pobyt v domovoch LF
bol poskytnutý 41 autorom v celkovej výške
6.927,56 €
4. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
bol vyplatený 20 členom porôt v celkovej výške
3.265,- €
5. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
bol vyplatený 18 lektorom v celkovej výške
5.700,- €
6. Prémie za knižnú tvorbu 2012
boli udelené 12 autorom v celkovej výške
4.160,- €
7. Ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2012
boli vyplatené 4 autorom v celkovej výške
3.610,- €
- Cena Ivana Kraska:
Tomáš Ulej - zbierka epigramov Ale (KK BAGALA)
- Cena Imre Madácha:
Árpád Tőzser - básnická zbierka Fél nóta - Pol piesne
(KALLIGRAM)
- Cena Ivana Franka:
Jozef Zbihlej - básnická zbierka Vosmyj deň v tyžni - Ôsmy
deň v týždni (CUPER)
Ivan Jackanin - preklad J. Banáš: Zona natchnennja - Zóna
nadšenia (TIMPANI)
8. Jednorazová sociálna podpora
bola vyplatená 63 autorom a pozostalým v celkovej čiastke
9.056,- €
9. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú liečbu
v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený 4 autorom v celkovej výške
930,- €
Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru zasadal v roku 2013 10-krát a prerokoval
458 žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych adresátoch podpôr:
Tvorivé štipendium
Č.
1.
Mes.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko
Bohuslava
Vargová-Hábovčíková
Roman Kaliský
Pavol Klesa
Peter Pišťanek
Ivan Kolenič
Peter Jaroš
Ľudovít Petraško
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Juraj Šebo
Andrijan Turan
Juraj Charitun
Anna Kuzmiaková
Igor Válek
Valér Mikula
Ján Púček
Kveta Dašková
Marián Gavenda
Milan Nemec
Ladislav Lajčiak
Viktória Janoušková
Szabolcs Bíró
Ivan Kadlečík
Andrea Bokníková
Marián Hatala
Ján Zambor
Jozef Poór
Stanislav Háber
Stanislav Rakús
Jozef Repko
Miroslav Brück
Mikuláš Kseňák
Marek Kundlák
Jaroslav Ďuríček
Eduard Drobný
Ondrej Nagaj
Dezider Banga
Miloš Drastich
Norbert György
Tamara Archlebová
Daniela Hroncová-Faklová
Oleg Pastier
Eva Oleárová
Štefan Balák
1
2
2
2
3
3
2
2
2
1
3
2
3
4
3
2
4
3
3
4
3
2
3
2
3
2
3
3
3
4
3
3
4
2
3
4
1
1
4
4
4
1
Účel - DIelo
Pieseň o mame (KZNE SR, 2013)
Dva brehy mesta (MARENČIN PT, 2013)
Bloomsday (JALAKŠA-INTERART, 2013)
Tragikomédia (SLOVART, 2013)
Skrytý v ohni (AGENTÚRA SIGNUM, 2014)
Smutný vikomt na maškaráde (AGENTÚRA SIGNUM)
Blízki vzdialení - slovensko-nemecké (nielen) literárne
vzťahy
Také boli Budmerice (MARENČIN PT, 2013)
Studňa, kde žije cudzinec (SLOVART, 2013)
Moje nezábudky (SRSS, 2013)
Rusíni veselo i vážne (ROS, 2013)
Ako sa Váh ovrabčil (VMS, 2013)
Postinterpretácie (CATHEDRA, 2014)
Okná do polí (F.R.&G., 2013)
Peťka, ja a osem medvedíkov (Q 111, 2012)
Náhody a náhodičky (PERFEKT, 2013)
Pravdivé dejiny mystifikácií a podvodov (ALMA B., 2013)
Bozkávanie hviezd (TESFO, 2013)
Všade tá rieka (Divadlo Ticho a spol., 2013)
Nyugat őre - Strážca západu (HISTORIUM, 2013)
Krúženie (F.R.&G., 2013)
Slovenské poetky prvej polovice 20. storočia (LIC, 2014)
ĽúboStnato (TRIO PUBLISHING, 2013)
Miroslav Válek v interpretáciách Jána Zambora (LIC, 2013)
Mint a madarak - Ako vtáci (VTV STUDIO, 2014)
Duše hovoria (VSSS, 2014)
Fáza uvoľnenia (K.K.BAGALA, 2013)
Hriechy cnostných rebelov (VMS, 2014)
Zastávky (MODRÝ PETER, 2014)
Spominky - Spomienky (SRSS, 2013)
Moje more Kaddáfí (2014)
Kamaráti moji ... (2014)
Zelená oranžéria (PERFEKT, 2013)
Šepotance (VEGPRINT, 2013)
Krčiažky so živou vodou (2014)
Kniha RO - Fragmenty z textov 3. tisícročia (Multikultúra v nás, 14)
Széllel szemben - Proti vetru (KALLIGRAM, 2014)
Identifikácie (ZING PRINT, 2014)
Urodzená (TRANOSCIUS, 2014)
Medzi riadkami (F.R.&G.)
Akordy dňa (SUSS, 2014)
Ocko, kde si .... (VSSS, 2014)
43.
44.
45.
Drahomíra Pechočiaková
Milan Kenda
Zorán Ardamica
3
3
3
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Ladislav Kerata
Juraj Bindzár
Ferenc Kulcsár
István Bettes
Braňo Hochel
Peter Šulej
Emil Benčík
Elena Hidvéghyová
Viera Švenková
Kveta Halásová
Marián Krčík
Jaroslav Džoganík
Milan Bobák
Zoltán Szászi
Bartolomej Trnavec
Magdaléna Lavrincová
Margita Kániková
Diana Mašlejová
Darina Mikolášová
Tereza Oľhová
Martina Sľúková
Slavomíra Gogárová
Dana Podracká
Alena Penzešová
Július Balco
Tamara Heribanová
Štefan Cifra
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
1
Dozrievanie v "Nežnej" (YESFIN, 2014)
Usmievavý jeleň (DAXE, 2014)
Örökországi és más történetek - Z Večnej krajiny
a iné príbehy (NAP KIADÓ, 14)
Ešte som tu a zostanem (KK BAGALA, 2014)
Spiknutie nenáročných (ORMAN, 2014)
Bókuska dalai - Spevy Bókusky (LILIUM AURUM,
Mesék ereje - Sila rozprávok (Maďarský osvetový inštitút,
ThE ABBA alebo Tato je tatut! (PECTUS, 2014)
Spolu (VLNA, 2014)
Zlatno v náručí hôr (Obecný úrad v Zlatne, 2014)
Materia Prima (21 ARTE, 2014)
Šťastné dieťa (VSSS, 2014)
Ľubovny peripetiji - Peripetie s láskou (2014)
Aloha Oe dospieval na Tahiti (OSETKA, 2014)
Epický profil Ivana Jackanina (vyd. O.Harkuši, 2014)
Buty ptachom - Byť vtákom (vyd. O.Harkuši, 2013
Belenéz - Pozrie do toho (NAP KIADÓ, 2014)
Kaligramy (VSSS, 2014)
Človek zomiera dvakrát (ZOZUĹAK, 2014)
Baťova modlitebná knižka (TRIPSOFT, 2014)
V Modrej izbičke (LIMERICK, 2014)
Šimon (MARENČIN PT, 2014)
Inak sa mám fajn (FILMOTRAS, 2014)
Inak sa mám fajn (FILMOTRAS, 2014)
Zelený
Kubus (MilaniuM, 2014)
Prešibané dvojčatá (FRAGMENT, 2014)
Vodnícky karneval (VSSS, 2014)
Malá doba ľadová (IKAR, 2014)
Čo s takým človekom? (VSSS, 2014)
Tvorivá súťaž
Č.
Meno a priezvisko
Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
Dávid Petrík
Maxim Duleba
Katarína Hrabčáková
Peter Pelachy
1. prémia
2. prémia
3. prémia
Účel
Wolkrova Polianka 2013:
laureát WP
5.
Ján Kamenistý
2. cena
6.
7.
8.
Dominika Petríková
Štefan Šimko
Jana Micenková
3. cena
1. cena
3. cena
Súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text
2013:
rozprávková hra O dvojhlavom drakovi - oblasť
rozhlasu
rozhlasová hra O pyšnej vlne
adaptácia epického diela Príbeh o Márii
divadelná hra NEKROgames
9.
10.
11.
Monika Mičudová
Dominika Moravčíková
Katarína Želinská
1. prémia
2. prémia
3. prémia
Jašíkove Kysuce 2013:
poviedka Čo našla teta ...
poviedka Ľudský mýtus
poviedka Diagnóza
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č.
Meno a priezvisko
Názov súťaže alebo ceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vladimír Petrík
Ireney Baláž
Boris Brendza
Jana Štefánia Kuzmová
Ladislav Čúzy
Jana Kuzmíková
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ivana Hostová
Marián Grupač
Jitka Rožňová
Zsolt Beke
Gergely Vida
Eliáš Galajda
Jaroslav Džoganík
Marián Heveši
Erik Ondrejička
Boris Brendza
Teodor Križka
Marián Grupač
Július Balco
Mária Bátorová
porota Ceny LF za pôvodné literárne dielo 2012 - predseda
porota Ceny LF za pôvodné literárne dielo 2012 – člen
porota Ceny LF za pôvodné literárne dielo 2012 - člen
porota Ceny LF za pôvodné literárne dielo 2012 - členka
porota Ceny LF za pôvodné literárne dielo 2012 – člen
porota Ceny Ivana Kraska 2012 za literárny debut –
predsedníčka
porota Ceny Ivana Kraska 2012 za literárny debut – členka
porota Ceny Ivana Kraska 2012 za literárny debut - člen
porota Ceny Imre Madácha 2012 - predsedníčka
porota Ceny Imre Madácha 2012 - člen
porota Ceny Imre Madácha 2012 - člen
porota Ceny Ivana Franka 2012 - ukrajinský jazyk - predseda
porota Ceny Ivana Franka 2012 - ukrajinský jazyk - člen
porota Ceny Ivana Franka 2012 - ukrajinský jazyk - člen
porota súťaže Wolkrova Polianka 2013 - predseda
porota súťaže Wolkrova Polianka 2013 - člen
porota súťaže Wolkrova Polianka 2013 - člen
porota súťaže Jašíkove Kysuce 2013 - predseda
porota súťaže Jašíkove Kysuce 2013 - člen
porota súťaže Jašíkove Kysuce 2013 - člen
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Meno a priezvisko
Boris Brendza
Gábor Csanda
Květa Halásová
Braňo Hochel
Erik Ondrejička
Jozef Vladár
Ján Tužinský
Pavol Janík
Jozef Leikert
Júlis Balco
Boris Brendza
Gábor Csanda
Květa Halásová
Braňo Hochel
Teodor Križka
Jozef Leikert
Roman Michelko
Erik Ondrejička
Prémie
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účel
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby január - jún 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
hodnotenie tvorby júl - december 2013
za knižnú tvorbu
Meno a priezvisko
Ivica Ruttkayová
Ján Gavura
Anton Baláž
Jana Beňová
Etela Farkašová
Andrea Bokníková
Ján Buzássy
Dielo
Hadia žena (F.R.&G.)
Besa (Modrý Peter)
Prehovor, Ezechiel (LIC)
Preč! Preč! (Marenčin PT)
Pláne približne zapamätaného (VSSS)
Zo slov. poézie šesťdesiatych rokov 20. st. I a II (UK)
Neužitočný strom (Modrý Peter)
Ján Púček
Lajos Grendel
Zoltán Szászi
Vasiľ Dacej
Nadežda Varcholová
8.
9.
10.
11.
12.
Kameň v kameni (F.R.&G.)
Távol a szerelem - Ďaleko je láska (KALLIGRAM)
Kilató - Vyhliadka (KALLIGRAM)
Modeli - Modely (SUSS)
Mucha - Mucha (SUSS)
Ceny
Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2012
Cena nebola udelená.
Cena Ivana Kraska za rok 2012
Tomáš Ulej za zbierku aforizmov a epigramov pod názvom Ale (KK BAGALA)
Cena Imre Madácha za rok 2012
- za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
Árpád Tőzsér za básnickú zbierku Fél nóta – Pol piesne (KALLIGRAM)
- za preklad zo slovenčiny do maďarčiny: cena nebola udelená
Cena Ivana Franka za rok 2012
- za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:
Jozef Zbihlej za básnickú zbierku Vosmyj deň v tyžni – Ôsmy deň v týždni
(CUPER)
- za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:
Ivan Jackanin za preklad diela Jozef Banáš: Zona natchnennja – Zóna
nadšenia (TIMPANI)
Cena Trojruža - Rudolf Dobiáš
Jednorazové sociálne podpory
Ján Bošanský, Róbert Tomiš, Július Kaňa, Jozef Repko, Ivana Marčoková, Jolana Kissová,
Mária Didiová, Igor Gallo, Ján Buzássy, Milan Hamada, Vladimír Petrík, Jozef Mihalkovič, Marína
Čeretková-Gállová, Andrej Chudoba, Viera Švenková, Ivan Kadlečík, Osvald Zahradník, Jozef
Mokoš, Ján Majerník, Štefan Strážay, Valér Peťko, Ladislav Ballek, Mária Haštová, Božena
Lenčová, Štefan Balák, Otília Dufeková, Juraj Andričík, Pavla Kováčová, Daniela Příhodová, Milan
Kenda, Imrich Sečanský, Igor Gallo, Jela Matuškovičová, Ján Bošanský, Alena Penzešová, Nina
Golasová, Emil Benčík, Marián Krčík, Ferenc Ardamica, Lajos Gyüre, Terézia Lehoczky-Viezlerová,
Jozef Mács,
Miklós Nagy-Vajkai, Elemér Tóth, József Poór, František Dancák, Štefan Hostiňák, Anna Kocúrová,
Sergej Makara, Milan Bobák, Štefan Suchý, Mikuláš Kseňák, Helena Gicová, Vasiľ Choma, Štefan
Ladižinský, Štefan Smolej, Mikuláš Koneval, Anna Kuzmiaková, Zoltán Szászi, Michal Šmajda, Erika
Kostová, Karin Lászlová
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy
Na podpornú činnosť vedeckých a odborných pracovníkov sa v roku 2013
poskytlo spolu
78.479,10 €.
1. Tvorivá súťaž
spolu sa vyplatilo
- Študentská vedecká konferencia vyplatené prémie 104 študentom
7 680,- €
- Medzinárodné olympiády, vyplatené prémie 52 študentom
2 840,- €
10.985,- €
- Prémie za počítačové programy vyplatené 9 študentom
465,- €
2. Tvorivé štipendium
bolo vyplatené 14 vedeckým pracovníkom v čiastke
6. 500,- €
3. Príspevok na tvorivú zahraničnú cestu
bol vyplatený 43 vedeckým a odborným pracovníkom v čiastke
14.026,- €
4. Tvorivý pobyt v domovoch
bol schválený 9 autorom v čiastke
1.598,70 €
5. Príspevky za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
vyplatené 36 lektorom v celkovej čiastke
5.164,40 €
6. Príspevky za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
boli vyplatené 9 lektorom v čiastke
7. Prémie za tvorivú činnosť
boli vyplatené 18 autorom
5.015,- €
11.500,- €
8. Prémie za trojročný vedecký ohlas
boli vyplatené 9 autorom
5.200,- €
9. Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
boli vyplatené 4 autorom v čiastke
1.600,- €
10. Prémie za významný prínos k rozvoju slovenskej vedy
boli udelené 11 autorom v čiastke
9.900,- €
11. Ceny za vedeckú a odbornú literatúru
boli udelené 7 autorom
6.800,- €
12. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú
liečbu v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený 1 autorke
190,- €
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru zasadal 10 -krát a prerokoval spolu 419
žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych adresátoch podpôr:
Tvorivé štipendium
Č.
Meno a priezvisko
1.
2.
Mgr. Martin Bendik
Mgr. Art. Maja Hriešik, PhD.
4
1
3.
prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
2
4.
PhDr. Milan Vároš
2
Mesiace
Účel – Dielo
Operná šibenica (NM CODE)
Telesnosť európskeho divadla - štúdie o novej
dramaturgii tela v súčasnom divadle, DU
V službách panovníka/V službách
cisára Františka Jozefa, Slovart
Príbehy maliarov a ich obrazov, MS
5.
6.
PhDr. Tomáš Klubert, PhD.
doc. MUDr- Martin Tvrdoň, CSc.
2
3
7.
PhDr. Ing. Svätoslav Mathé, CSc.
3
8.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
4
9.
Ing. Daniel Vilhelm, CSc.
3
10.
Mgr. Marek Debnár, PhD.
4
11.
Mgr. Martina Straková, PhD.
4
12.
JUDr. PhDr. Petr Ďurkovský, PhD.
4
13.
doc. PhDr. Vasiľ Choma, CSc.
1
14.
prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.
3
Veľkí Vojvodcovia na Slovensku
Chyby v stomatologickej liečbe, dôsledky,
chorobné stavy (spoluautorka M. Čižmarovičová)
Slovenské dozrievanie - kapitoly k výročiu
republiky
Peter Moczo, Jozef Kristek, Martin Gális: The
Finite-difference Modeling of Earthquake
Motions: Waves an Ruptures, Cambridge
University Press.
Tieňová ekonomika vo verejnom sektore,
vydavateľstvo ELITA
Medzi myšlienkiu a obrazom, vydavateľstvo Ars
Poetica
Morálnofilozofické siluety individuálneho zákona
v diele Georga Simmela, vydavateľstvo IRIS
Typológia členov kultov a siekt a kultová
prevencia, vydavateľstvo zatiaľ neurčené
Výberový komentovaný biograficko-bibliografický
zborník, Rusínska obroda
Cirkev a štát v zrkadle dejín
Tvorivá súťaž
Študentská vedecká konferencia:
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno a priezvisko
11.
Milan Maretta, Zuzana Káľavská,
12.
13.
14.
Branislav Kučinský
Jana Mušinská
Petra Hradická
15.
Eva Popjaková
Kumarínom modifikovaná usporiadaná nanopórovitá silika pre cielený
transport a uvoľňovanie liečiv
Veronika Lysáková
Ján Macko
Samuel Dobák
Enzýmové komplexy dýchacieho reťazca
16.
17.
18.
Andrej Babič
Veronika Bejdová
Peter Fulla
František Herman
Za prácu
On the Possibility of Leptonic CP Violation Due to Majorana Neutrinos
Budovanie motivácie študentov v elektronickom vzdelávacom prostredí
Online Graph Exploration with Advice: Cycles and Unweighted Graphs
Dark Matter and Supersymmetry
Jakub Konečný a Michal Hagara One –Shot – Learning Gesture Recognition Using HOG-HOF Features
Martina Koronci-Babinská
Júlia Kučerová a Zuzana Haladová
Ján Pánik
Anita Ribar a Marián Danko
Filip Sládek
Má realita nádej motivovať študentov k štúdiu matematiky?
Rozpoznávanie inštamcií objektov pre účely detegovania významných oblastí
Vývoj metód merania exhalácie 222 Rn z pôdy
Electron Induced Fluorescence of Hydrogen
O stabilite spojitých grupových homomorfizmov a jej neštandardných
ekvivalentoch
Vplyv extrahepatálnej portálnej obštrukcie na poškodenie tenkého čreva a
parenchymatóznych orgánov
Chronická vírusová hepatitída B a metabolický syndróm
Bazálna stimulácia ako koncept ošetrovateľskej starostlivosti
Epizootologické aspekty šírenia sa parazitozoonóz vo vybraných oblastiach
s nízkym hygienickým štandardom
Adhézia živých bunkových línií na nanoštrukturovaných substrátoch
Vplyv striedavého magnetického poľa na komplexnú permeabilitu
lisovaných vzoriek pripravených rôznym spôsobom mletia amorfnej pásky
typu vitroperm
19.
Lukáš Turiak
Kultúrno-politický kontext symbolov vo filme S. Soloviova Dom pod
hviezdnym nebom a ich komparácia s románom M. A. Bulgagkova Majster
Margarétka
20.
21.
Alena Záborská
Eva Vančíková
Čo dokáže (dobrý)preklad?
22.
23.
Simona Maceková
Matej Kučera
Potencionálni producenti ochratoxínu A na bobuliach hrozna
Vplyv štartovacej kultúry na mikrobilogickú kvalitu a technologické
vlastnosti fermentovaného mäsového výrobku
Moderné konštrukčné prvky prenosných reťazových píl od firiem STIHL
24.
Viera Ondrejová
Premenlivosť kvalitatívnych znakov kmeňov prirodzených populácií jelše
Sivej
25.
Igor Viszlai
Vplyv stupňa diferencovanosti porastu na riziko vzniku podkôrnikovej
kalamity na LHC Muráň
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Zuzana Allmanová
Ján Jaďuď
Zhutňovanie pôdy a zmeny obsahu CO2 po prejazde lesnej techniky
Peter Klopan
Veronika Dolinayová
Daniel Pernecký
Vladislav Bača
Miroslav Janík
Samuel Molnár
Štefan Mitrík
Roman Bilevic
Pavel Michalko
Michal Tomlein
Pavol Pilař, Jakub Klikáč
Step-Load sequence of generator and sped governor behavior
40.
41.
42.
43.
Veronika Pavlíková
Mário Mesiarik
Koprášsky viadukt
Jakub Dlhý
Robustné štatistické metódy a ich využitie pri spracovaní geodetických
sietí
44.
45.
46.
47.
Vladimír Kajaba
Účinok hydraulických prísad na mechanické vlastnosti zemín
Matej Klenovič
Miloš Mažár
Hladinový režim v prívodnom kanáli plánovanej VE Sereď
48.
49.
Boglárka Hölgyeová
Mária Tješšová
Porovnanie troch variantov zastrešenia autosalóna
50.
Jana Madová, Magdaléna
Kluková, Alžbeta Števánková
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Zuzana Durecová
Adriana Lengyelová
Patrik Machala
František Petrík
Boris Borbolyas
Žaneta Sojková
Tibor Taldík
Dušan Markovič
Modelovanie scenárov extrémnych odtokov na povodí Čierneho Hrona
59.
60.
61.
62.
63.
Boris Filip
Ivan Kováč
Matej Biroš
Miroslav Knizner
Juraj Galba
Modelovanie a simulácia aktívneho pruženia automobilu
64.
65.
66.
67.
Dominika Môciková
Patrik Šimon
Andrej Marienka
Juraj Vácval
Bezpečnostné požiadavky na bleskozvody v obchodnom centre
Vlastimil Havrila a Martin Daniš
Rast jedle bielej a smreka obyčajného v dolnej vrstve výberkových lesov
Interaktívne animácie fotodiódy
Mapovanie elektrostatického poľa v okolí doskového kondenzátora
Návrh parametrov a štruktúry regulátorov pomocou genetického algoritmu
Zariadenie pre komunikáciu prostredníctvom CAN a LIN zberníc
Porovnanie QSD algoritmov so zabezpečením QoS
Treding Words in Navigation History for Term Cloud-Based Navigation
Discovering and Predicting Human Behviour Patterns
Changes of User Interests in Time and Their Application in Search Engines
Query Building Method for Texts Similarity Detection in the Web Resources
Method for Social Programming and Code Review
Dispozično-architektonické zhodnotenie objektov panelovej bytovej
výstavby ako súčasť ich komplexnej obnovy
Vizualizácia mimoúrovňovej križovatky
Monika Babíková, Lucia Ďuricová Svetelné znečistenie
Katarína Petrušová, Mária Oravcová Prínos profesora Júliusa Šoltésza pre vodné hospodárstvo Slovenska
Vplyv postupu energetického hodnotenia na energetickú triedu bytových
domov
Tvorba schematického geometrického modelu lumbálnej chrbtice na
základe jej štandardných rozmerov a proporcií
Variantný návrh chronológie obnovy krytiny krovu
Kvalita vnútorného ovzdušia v školách
Návrh kinematiky šľapacieho mechanizmu bicykla
Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
Tvorba neutrónových modelov logických funkcií
Energetické využitie rieky Nitry na lokalite Nové Zámky – ZÚGO
Vplyv hrúbky tenkostenných profilov na presnosť bredtových vzťahov
Aplikácia výsledkov testu radiálneho kompresora na požadované
prevádzkové podmienky
Audio amplifiers
Tepelné vlastnosti polymérových materiálov
Rezné sily pri konvenčnom a vysokorýchlostnom frézovaní
Analýza rizík vybraných strojných zariadení a tvorba bezpečnostných
štandardov
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Horľavosť materiálov a ich retardačná úprava
Aplikácia Ganttovho diagramu na proces získavania príspevku na SZČ a
otvorenie živnosti
68.
Peter Ďurech
Dopravné a mechanizačné prostriedky na obnovu poškodenej cestnej
komunikácie v obci
69.
Anna Lattová
Optimalizácia prípravy nanokompozitných povlakov na báze wolfrámu a
titanu s kritériom dosahovania vysokej tvrdosti
70.
Lucia Semešová
Návrh na zlepšenie trhovej pozície vybranej strojárskej spoločnosti z
hľadiska využitia marketingových nástrojov
71.
Dominika Lehocká
Racionalizácia materiálového toku pri výrobe rámu návesu pre
automobilový priemysel
72.
Martin Nemec
Analýza manipulačného podsystému vo výrobnom podniku z aspektu
riadenia
73.
74.
Lukáš Rusinko
Katarína Lejková
Návrh na zlepšenie vnútrofiremného komunikačného procesu
75.
Peter Voľanský
Testovanie ochranných prípravkov určených na ochranu lakovaných
povrchov automobilov
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Martina Spišáková
Michaela Petrová
Marek Tomáš
Zuzana Šoltysová
Tomáš Mihaličok
Lenka Kyjaková
Ľudmila Mečiarová
Komplexná ergonomická analýza vybraného pracoviska
83.
84.
85.
Peter Kurila
Ján Varga
Jerguš Štulrajter
Optimalizácia odsírenia koksárenského plynu
86.
Jana Čarnická
Potenciál získavania surovín z jestvujúcich skládok odpadov –
LANDFILL MINING
87.
Vladimír Mošoň
Návrh zlepšenia pracovných podmienok z hľadiska ergonómie
v organizáciách
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Lukáš Kalina
Veronika Juračková
Ervín Filip
Martin Rupp
Aplikácia štatistických metód pri plánovaní prevádzky call centra
Tomáš Volek
Spotrebiteľské združenie ako vedľajší účastník konania – aktuálne
otázky a problémy v aplikačnej praxi
94.
95.
96.
Martin Hanulík
Miloš Ivaničko
Jakub Sasarák
Modelovanie odpruženia vozidla Škoda Octavia v programe LS- DYNA
Miroslav Šteruský, Marek Hudáček
Optimalizácia riešenia tepelno-vlhkostnej a fyzickej záťaže pracovníkov
v pekárni
Analýza využitia pracovnej doby vo výrobnom podniku
Analýza ekonomiky procesov v strojárskom podniku
Logistická analýza nakladania s odpadmi vo vybranom meste
Určenie a odstránenie úzkych miest vo výrobnom procese
Hodnotenie rovnorodosti betónu v konštrukcii
Posúdenie environmentálnej záťaže betónov pripravených s podielom
popolčeka z hľadiska hodnotenia základných faktorov ich životného cyklu
Katalóg chýb smaltovaných povrchov
Vypracovanie návrhu novej žiaruvzdornej výmurovky pre šachtovú pec
na vápno – CALMIT s .r. o.
Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenska
Vývoj natívnej aplikácie pre operačný systém Android v jazyku Java
Štúdium vybraných farmakokinetických vlastností „kombi-triazénu“ AAS6
Exhaled NITRIC OXIDE AND COPD
Overovanie možnosti bezdrôtových senzorových sietí ZIGBE
Metóda párového porovnania a možnosti jej využitia pri hodnotení
bezpečnostného prostredia
54. Medzinárodná matematická olympiáda, Kolumbia
97. Martin Vodička
strieborná
98. Eduard Batmendij
bronzová
99. Filip Hanzely
bronzová
100. Jakub Šafin
bronzová
45. Medzinárodná chemická olympiáda, Ruská federácia
101. Dominik Štefanko
zlatá
102. Juraj Malinčík
strieborná
103. Štefan Stanko
strieborná
104. Jela Nociarová
bronzová
44. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Dánsko
105. Tomáš Gonda
bronzová
106. Jakub Kvorka
bronzová
107. Ján Ondráš
bronzová
108. Patrik Turzák
bronzová
26. Medzinárodný turnaj mladých fyzikov, Taiwan
109. Matej Badin
strieborná
110. Marco Bodnár
strieborná
111. Michal Hledík
strieborná
112. Nikola Illášová
strieborná
113. Kamila Součková
strieborná
25. Medzinárodná olympiáda v informatike, Brisbane
114. Eduard Batmendij
zlatá
115. Jakub Šafin
zlatá
116. Jozef Marko
strieborná
117. Jaroslav Petrucha
bronzová
24. Medzinárodná biologická olympiáda, Švajčiarsko
118. Lukáš Janošík
strieborná
119. Ondrej Beláň
bronzová
120. Ján Karaffa
bronzová
121. Filip Nemčko
bronzová
21. Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov, Turecko
122. Lukáš Janošík
strieborná
123. Martin Sarker
bronzová
15. Rakúsky turnaj mladých fyzikov, Rakúsko
124. Martin Ferianc
strieborná
125. Nikola Illášová
strieborná
126. Dominika Iždinská
strieborná
127. Mário Lipovský
strieborná
128. Kristína Tomová
strieborná
11. Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách, Luxembursko
129. Filip Ayazi
strieborná
130. Marek Bašista
strieborná
131. Ján Matúš Dominka
132. Veronika Garbárová
strieborná
133. Lukáš Janošík
strieborná
134. Štefan Stanko
strieborná
10. Medzinárodná geografická olympiáda, Japonsko
135. Jakub Konečný
zlatá
136. Dominika Kolcúnová
strieborná
137. Peter Kicko
bronzová
9. Medzinárodná olympiáda mladých vedcov, Irán
138. Monika Hruška
bronzová
139. Juraj Jonák
bronzová
140. Natália Ružičková
bronzová
7. Medzinárodná olympiáda mladých výskumníkov, Gruzínsko
141. Marek Andreánsky
zlatá
142. Matej Pribiš
zlatá
7. Stredoeurópska matematická olympiáda, Maďarsko
143. Tamás Balogh
strieborná
144. Lam Truc Bui
strieborná
145. Jakub Dargaj
strieborná
146. Ning Zhen Liu
strieborná
147. Marko Puza
strieborná
ACM 2012/13: región Centrálna Európa, Krakow
148. Peter Fulla
1. miesto
149. Vladimír Boča
1. miesto
150. Tomáš Belan
1. miesto
151. Michal Anderle
30. miesto
152. Marián Horňák
30. miesto
153. Ján Hozza
30. miesto
ACM 2012/13, Celosvetové finále, Petrohrad
154. Peter Fulla
27. miesto
155. Vladimír Boža
27. miesto
156. Tomáš Belan
27. miesto
Príspevok na cestu do zahraničia
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
Meno a priezvisko
Krajina
Mgr. Peter Melek
Brazília
Mgr. Zuzana Sekeráková-Búriková Nemecko
PhDr. Peter Száraz, CSc.
Argentína
Účel cesty
Kongres svetovej federácie pre telesnú výchovu 2.
Medzinárodnú konferenciu COST „Objavovanie hraníc“
študijný pobyt za účelom doplnenia archívnych, písomných
a iných prameňov v sídle spolku v Argentíne pre
dokončenie knihy Dejiny Slovenského spolku v Buenos
Aires, 1926 – 1947
Mgr. Zuzana Pifková
Veľká Británia desiaty výročný Keele míting o hliníku, Objasnenie
vysvetlenie expozície hliníka, od geochémie po
neurochémiu, od mikróbov k človeku
Ing. Daniel Gogola
USA
workshop Medzinárodnej spoločnosti pre magnetickú
rezonanciu v medicíne
doc. Ing. Ingrid Žitňanská, PhD.
Cyprus
medzinárodnú konferenciu „4th International Conference
RAHMS: Recent Advances in Health and Medical Sciences
doc. RNDr. Jana Muchová
Cyprus
medzinárodnú konferenciu „4th International Conference
RAHMS: Recent Advances in Health and Medical Sciences
prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. Bulharsko III. medzinárodný kongres bulharistov pri príležitosti 125,
výročia založenia Sofijskej univerzity sv. Klimenta
Ochridského
Ing. Marica Mazureková, PhD.
Fínsko
13. konferenciu „Výskumné metódy v marketingu, službách,
inovatívne výskumné prístupy
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.
Ukrajina
21. medzinárodný seminár – Vzájomné pôsobenie neutrónov
s nuklidmi: Základná interakcia & neutrón; Nukleárna
štruktúra a súvisiace témy
Dušan Šácha, PhD.
Švajčiarsko študijnú cestu do Švajčiarska
prof. PeadDr. Vladimír Patráš, CSc. Bielorusko XV. medzinárodný zjazd slavistov
RNDr. Michaela Koháryová
ČR
Medziodborové stretnutie mladých biológov, biochemikov
a chemikov
Lenka Bobulská, PhD.
Albánsko
3. medzinárodnú konferenciu ekosystémov
Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Francúzsko 20. medzinárodný kongres porovnávacej literárnej vedy
Svorad Závarský, PhD.
Veľká Británia Konferenciu historickej spoločnosti Catholic Record
Society
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Cyprus
Medzinárodnú konferenciu RAHMS – Nedávne
výsledky vedeckého výskumu zdravia a medicínskeho
výskumu
19.
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Kanada
20.
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Bielorusko
Kongres spoločenských a sociálnych vied a ako jeho súčasť
Konferenciu Asociácie hungaristických štúdií Kanady
XV. medzinárodný zjazd slavistov
21.
Svetový kongres medzinárodnej spoločnosti pre výskum
srdca
Mgr. Veronika Ledvényiová
USA
Svetový kongres medzinárodnej spoločnosti pre výskum
srdca
RNDr. Katarína Valachová, PhD. USA
Medzinárodnú konferenciu o výskume hyalurónanu
RNDr. Viera Kajabová
Francúzsko Európsku konferenciu genetiky človeka
Ing. Helena Pálková, PhD.
Brazília
15. medzinárodnú ílovú konferenciu
Mgr. Mária Baňasová
Rusko
FEBS Kongres 2013
doc. Vladislav Grešlík, PhD.
Bielorusko XV. medzinárodný zjazd slavistov
RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.
Brazília
Generálne zhromaždenie Svetovej rady múzeí a galérií
RNDr. Ivo Juránek, CSc.
Rusko
kongres Federácie európskych biochemických spoločností
RNDr. Ivana Varhaníková
Nemecko Európsku konferenciu vizuálnej percepcie
PharmDr.Adriana Adameová, PhD. USA
Svetový kongres medzinárodnej spoločnosti pre výskum
srdca
Ingrid Hagarová, PhD.
Turecko
44. svetový chemický kongres
RNDr. Júlia Kučerová
Taliansko
Medzinárodnú letnú školu počítačového videnia
RNDr. Martin Urík, PhD.
Čína
21. medzinárodné sympózium o environmentálnej
biogeochémii
RNDr. Petr Matúš, PhD.
Čína
21. medzinárodné sympózium o environmentálnej
biogeochémii
Mgr. Lucia Kořenklová, PhD.
Čína
21. medzinárodné sympózium o environmentálnej
biogeochémii
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Argentína 3. argentínsky kongres klinickej anatómie
Mgr. Radka Tušková
Francúzsko konferenciu Európskej spoločnosti pre magnetickú
rezonanciu v medicíne a biológii
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
USA
39.
40.
41.
42.
43.
Mgr. Táňa Grauzelová
MUDr. Kristína Kuracinová
MUDr. Jana Radišinská, PhD.
Mgr. Milada Walková
Ing. Milan Sapieta
Francúzsko
Portugalsko
Čína
Chorvátsko
Singapur
44.
Ing. Martin Dudinský
Singapur
45.
Ing. Zoran Pelagič
Singapur
46.
doc. Dušan Guller
Portugalsko
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
konferenciu Morálka a kognícia: testovanie v teréne
25. kongres európskej patológie
Čínsky kardiologický kongres
9. stredozemné morfologické stretnutie
2. medzinárodnú konferenciu o súčasných trendoch
v materiáloch a strojnom inžinierstve
2. medzinárodnú konferenciu o súčasných trendoch
v materiáloch a strojnom inžinierstve
2. medzinárodnú konferenciu o súčasných trendoch
v materiáloch a strojnom inžinierstve
konferenciu FCTA 2013, Fuzzy počítanie: teória a aplikácie
Tvorivý pobyt v domovoch
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Meno a priezvisko
prof. PhDr. Ján Kačala,DrSc.
Dr. Anna Ondrušeková
doc.PhDr.Augustín Maťovčík,DrSc.
PhDr. Slavomíra OčenášováŠtrbová
doc.PhDr.Mišo Kováč Adamov
doc.RND. Andrej Ferko, PhD.
PhD.Pavel Urban,PhD.
doc.PhDr. Vasiľ Choma, CSc.
Dní
21
19
7
13
21
13
9
21
Domov
Dielo
Timrava Významová, výrazová a funkčná stránka vetného člena
Piešťany Sochár Andrej Rudavský a jeho rodina
Piešťany biografický kalendár Ľ. Štúra
Timrava Monografia obce Dobrá Niva
Timrava Hodnotenie divadelnej tvorby
Timrava Virtual Museurm Presentation Methods
Timrava Diskurzy modernej výrazovej kategórie v médiách
Piešťany Výberový komentovaný biograficko-bibliografický
zborník
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko
PhDr. Ján Steinhübel, CSc.
prof. MUDr. Marián Bernadič, DrSc.
prof. RNDr. František Hindák, DrSc
prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
prof. Ing. Július Puškáš
prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
prof. PhDr. Juraj Vaňko, DrSc.
Názov súťaže alebo ceny
V. Timura
CVOL - biologické a lekárske vedy
CVOL - biologické a lekárske vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -slovníková a encyklopedická literatúra
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
RNDr. Peter Komadel
prof. Pavel Šťastný
prof.PhDr. František Novosád
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
Oľga Danglová, PhD.
prof.PhDr. Vincent Šabík, CSc.
prof.Ing.arch.Matúš Dulla, DrSc.
Ing.arch.Igor Thurzo
PharmDr.Daniela Ježová, DrSc.
JUDr.Ing.Michal Turošík, PhD.
doc.Ing.Ľuboš Pavelka, PhD.
doc.RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.
prof.PhDr.Jozef Vladár, DrSc.
prof.Ing.Pavel Šťastný, DrSc.
prof.JUDr.Jaroslav Chovanec, CSc.
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
PhDr. Kartol Kollár, CSc.
PhDr. Anna Prociková
prof.RNDr. Jozef Čársky, DrSc.
doc.RNDr. Andrej Ferko, PhD.
PhDr. Jasna Gaburová
doc. Tatiana Kluvánková
Ing. Peter Švec, DrSc.
prof.PhDr.Ladislav Šimon, DrSc.
prof.MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Ing. Vladimír Giba, CSc.
ass.prof.Dr.Jozef Michalík, DrSc.
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -slovníková a encyklopedická literatúra
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL - biologické a lekárske vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL - biologické a lekárske vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -slovníková a encyklopedická literatúra
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -slovníková a encyklopedická literatúra
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -spoločenské vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -slovníková a encyklopedická literatúra
CVOL - biologické a lekárske vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
CVOL -prírodné a technické vedy vedy
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meno a priezvisko
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Ing. Vladimír Giba, PhD.
Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec
Prof. PharmDr. Daniela Ježová
PhDr. Karol Kollár, CSc.
Ass.prof.Dr. Jozef Michalík, CSc.
Účel
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
január - december 2013
Prémie knižné
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko
Dielo
prof. PhDr. ImrichSedlák, CSc.
Východné Slovensko v letokruhoch národa, Matica slovenská
doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Dejiny Bratislavy I. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. stor.,
Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, DrSc., Brezalauspure – na križovatke kultúr, Slovart
a kolektív
Dr.h.c.,prof.JUDr.Mojmír Mamojka, CSc., Teória a prax v obchodnom práve, Bratia Sabovci
Doc. JUDr. Mijmír Mamojka ml., PhD.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Premeny vlákna, Edition Ryba
doc.Ing.Obadi Saleh Mothana, PhD. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Medzi
a kolektív
stagnáciou a oživením, EÚ SAV
prof. Ing. Božena Chovanová, PhD.
a kolektív
Komoditné trhy a reálne investície, IURA Edition
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.,
111 osobností vojenských dejín Slovenska, Ottovo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. nakladateľstvo
PhDr. Michal Eliáš, CSc.
Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria (Archívne rarity), Matica
slovenská
RNDr. Ján Krištofík, CSc.,
Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana, VEDA
prof. MUDr. Štefan Danko a kolektív
doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.,
prof. MUDr. Milan Profant a kolektív Audiológia, GRADA, Praha
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.,
Osteoporóza, HERBA
doc. MUDr. Zdenko Kilinger, PhD. a kolektív
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., Slnečný vitamín. Pandémia nedostatku vitamínu D
doc.MUDr. Katarína Furková, CSc.
a kolektív
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a
a kolektív
pestovania, Ústav ekológie lesa SAV
Ing. Viliam Novák, DrSc.
Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmosphere
Systems, Springer
RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc.,
Minerály Slovenska, Granit Praha
Mgr. Daniel Ozdin, PhD.
doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.,
Daylight Science and Dyalighting Technology, Springer
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.,
Ing. Stanislav Darula, CSc.
doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Chiral Capillary Electrophoresis in Current Pharmaceutical
and Biomedical Analysis, INTECH
Ing. Ivo Proks, DrSc. in memoriam Celok jednoduchší ako jeho časti (Vybrané kapitoly
z histórie exaktných prírodných vied), VEDA
Prémia za trojročný vedecký ohlas:
19. doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
20. prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
21. prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
22. RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
23. doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
24. doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.
25. Ing. Igor Lacík, DrSc.
26. Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
27. doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
I. miesto - spoločenské vedy
II. miesto - spoločenské vedy
III. miesto - spoločenské vedy
I. miesto - prírodné a lekárske vedy
II. miesto - prírodné a lekárske vedy
III. miesto - prírodné a lekárske vedy
II. miesto - technické vedy a geovedy
III. miesto - technické vedy a geovedy
III. miesto - technické vedy a geovedy
Prémie za vedecký ohlas na jedno dielo:
28.
RNDr. Dana Miklisová, PhD.
III. miesto za dielo Randolph Se., Miklisová D., Lysý J., Rogers Dj., Labuda
29.
doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
30.
prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
31.
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
III.
III.
M.: Incidence from coincidence: patterns of tick infestations on
rodents facilitate transmission of tickborne encephalitis virus,
Source: Parasitology, Volume 118, Pages 177-186, DOI:
10.1017/S0031182098003646, Part 2, Published FEB 1999,
prírodné a lekárske vedy
miesto za dielo Mikuš Peter, Maráková Katarína: Advanced CE for
chiral analysis of drugs, metabolites and biomarkers in biological
samples, In: Electrophoresis – Vol. 30, No. 16 (2009), s. 27732802, ISSN 01730835, prírodné a lekárske vedy
III. miesto za dielo V. Šepelák, I. Bergmann, A. Feldhoff, P. Heitjans, F.
Krumeich, D. Menzel, F. J. Litterst, S. J. Campbell, K. D. Becker:
anocrystallinenickel ferrite, NiF2O4; mechanosynthesis,
nonequilibrium cation distribution, canted spin arrangement, and
magnetic behavior, Journal of Physical chemistry C111, (2007),
pp. 5026-5033°ISSN: 1932-7447, technické vedy a geovedy
miesto za dielo T. Havlík, M. Turzáková, S. Stopic, B. Friedrich:
Atmospheric leaching, of EAF dust with diluted sulphuric acid,
Hydrometallurgy, 77, 2005, 41-51, Elsevier, USA, ISSN
0304-386X, technické vedy a geovedy
Prémia za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí
32. prof. PhDr. Július Bartl, CSc.
33. PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
34. prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
prof. PHDr. Ladislav Drozdík, CSc.
prof. PhDr. Václav Černík, DrSc.
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
prof.MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
prof. PhDr. Milan Zigo, CSc.
doc. RNDr. Milan Lehký, CSc.
Ceny
Č.
1.
Meno a priezvisko
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.,
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Doc. PhDr. Ján Pešek, DrSc. a
Názov ceny - dielo
Kľúčové problémy moderných slovenských dejín
1848-1992, VEDA, spoločenské vedy
2.
PhDr. Mária Čierna
PhDr. Ladislav Čierny
Nemecko – slovenský slovník, IKAR, slovníková a
encyklopedická literatúra
3.
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
a kolektív
Lekárska biochémia, OSVETA, biologické a lekárske
vedy
4.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
A Handbook of Magnetochemical Formulae, Elsevier
Amsterdam, prírodné a technické vedy
Príspevok na tvorivý pobyt v zariadeniach LF a ambulantnú liečbu v kúpeľnom
zariadení
Č.
1.
Meno a priezvisko
PaedDr. Jarmila Krajčovičová
Domov
Piešť.28.10.17.11.2013
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu
Výbor sekcie na starostlivosť o novinárov poskytol v roku 2013 čiastku 90.999,55 €.
1. Tvorivá súťaž
5.260,- €
z toho:
- v XIV. ročníku tvorivej súťaže lokálnych televíznych staníc Slovenska
WORKSHOP 2012 boli vyplatené ceny a prémie 4 víťazom
v čiastke 1.600,- €
- v celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov
Štúrovo pero 2012 boli vyplatené ceny 12 víťazom vo výške 1.200,- €
- v 17. ročníku súťaže novinárov východoslovenského regiónu
boli vyplatené ceny 22 žurnalistom vo výške 2.460,- €.
2. Tvorivé štipendium
bolo udelené 17 novinárom v čiastke
16.460,- €
3. Študijné štipendium
bolo schválené 2 novinárom v čiastke
1.200,- €
4. Príspevok na cestu v SR
bol vyplatený 26 novinárom v čiastke
721,12 €
5. Príspevok na cestu do zahraničia
bol vyplatený 12 novinárom v čiastke
1.919,33 €
6. Príspevok za tvorivé besedy a prednášky
bol vyplatený 16 novinárom v čiastke
850,- €
7. Tvorivý pobyt
bol uhradený v 2 prípadoch v čiastke
323,78 €
8. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby – bežné
bol vyplatený za 17 lektorských posudkov v čiastke
595,- €
9. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
bol vyplatený 14 lektorom v čiastke
6.280,- €
10. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
bol vyplatený 9 lektorom v čiastke
6.040,- €
11. Prémie za novinársku tvorbu
boli vyplatené 21 novinárom v čiastke
11.000,- €
12. Odmeny pri životných jubileách
boli vyplatené 203 novinárom v čiastke
7.105,- €
10. Ceny za novinársku tvorbu
boli udelené 4 novinárom v čiastke
4.000,- €
11. Jednorazové sociálne podpory
boli vyplatené 104 novinárom a pozostalým v čiastke
12. Mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku
boli vyplatené 24 novinárom v čiastke
16.480,- €
11.350,40 €
13. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú
liečbu v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený 2 novinárom v čiastke
14. Príspevok na liečenie tvorcov
bol vyplatený 9 novinárom v čiastke
217,80 €
1.697,12 €
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu zasadal v roku 2013 10-krát
a prerokoval 627 žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych adresátoch podpôr:
Tvorivé štipendium
Č.
1.
Meno a priezvisko
Ján Štrasser
Mesiace
2
Účel - Dielo
Rozhovory s Jánom Buzássym
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ľuba Iva Kerná
Miroslav Hazucha
Marián Minárik
Peter Getting
Viliam Apfel
Ján Viazanička
Ľudovít Košálko
Peter Procházka
Miroslav Janek
Mirjana Šišoláková
Vladimír Mikunda
4
4
4
3
4
3
2
3
4
3
2
13.
14.
15
16
17
Anna Sláviková
Štefan Dlugolinský
Eugen Magda
Pavol Fükő
Tomáš Kottra
6
3
4
3
4
Áno a nie Jána Čarnogurského
Atletická vášeň Róberta Rozima
Za folklórom po západnom Slovensku
Listy za deti
Legenda v kameni
projekt fotografickej výstavy Romant1zmus dne2ka
Prizmou objektívu
projekt výstavy Literárny život (1990-2013)
Od augusta do novembra - slovenské osobnosti
Peklo v raji - rozhlasový fíčer
Ročenka odbojárov Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov 2014
Vzácne stretnutia (rozhovory)
BMECTE - SPOLU 2013
Futbaloví župani
Objektívom dotykov
športové spravodajstvo a publicistika na portáli Ahoj
Komárno
Tvorivá súťaž
Č.
Meno a priezvisko Umiestnenie Názov príspevku
18. ročník súťaže novinárov východoslovenského regiónu
1 Veronika Čorňáková 1. miesto Poslanci a starosta Rokycian obišli zákon,
Poslanci znížili starostovi Rokycian plat, Poslanci
nížili plat, ten nepodpísal uznesenie, Prešovský Korzár
2 Elena Poleková
2. miesto Kuny otravujú život ľuďom pod Kalváriou, Korzár
3 Kvetoslava Mudríková 3. miesto Medzilaborce: Pred 25 rokmi zomrel kráľ pop artu Andy
Warhol, Prešov:Zlato z olympiády I-SWEEP pre
Slovensko získal Tibor Porubän, Utečenci: V stredu si
pripomíname Svetový deň utečencov, SITA
4 Marek Vnenčák
1. miesto Podkovičky mu pomohli vyhrať nad rakovinou, Život vo
svete večného ticha, TV Markíza
5 Jana Fedorová,
František Lenhard
3. miesto Desaťročný azyl prispieva k pochopeniu života na
okraji spoločnosti - v azylovom dome, TV Mistral
6 Vladimír Mezencev
1. miesto Košické športoviská: Ľahšie sa búrajú staré, než
postavia nové, Košický Korzár
7 Peter Novák
3. miesto Mesto chcelo za skolaudované púráce zaplatiť dvakrát,
Rómov chceli školiť už v minulom roku, Poslanci
schválili spoluúčasť na projekte pre Rómov,
Stropkovské spektrum
8 Anna Lemesányiová 1. miesto Danajský dar, TV Markíza
9 Ladislava Šustová
2. miesto Nepodarený predaj, RTVS
10 Silvia Košťová
2. miesto Hrčka v prsníku, RTVS
11 Jozef Puchala
3. miesto Nevidiaci darcovia, RTVS
12 Milan Kolcun
1. miesto Že vraj zásady, Bájka o dobre nastavenom konzume,
Hundroši ako fenomén, Zajtrajšie noviny
13 Róbert Bejda
2. miesto Za 14 dní za mrežami schudol vďaka hladovke 12 kg,
Keby ich nechali na stanici mnohí by vonku určite
zamrzli, Slnko im pomáha zohrievať vodu a výrazne
šetriť obsah peňaženiek, Košický Korzár
14 Ján Petrík
2. miesto Generačný problém, Odmena a Úroda, Knižnica M.
Hrebendu
15 Magda Haburová
16 Beáta Arvayová,
Pavol Hospodár
17 Milan Ferenčík
3. miesto Gazdovský dvor, ktorý povstal z ruín, Tokaj: Dedičstvo
môže byť aj bohatstvom, Farmár spod Garanskej hory,
Roľnícke noviny
1. miesto 50 rokov Košického televízneho štúdia, RTVS
1. miesto Violista pri vyrušení počas koncertu napodobnil
mobilné zvonenie, Prešovský internetový server
www.pis.sk
18 Hana Rodová,
Juraj Gembický
19 Mária Čigášová
20 Veronika Slaninková
21 Daniel Hlinka
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
22 Peter Navrátil
prémia
Kráčajúc po hroboch predkov..., RTVS
Cnie sa im za rodinou i priateľmi, Rádio Lumen
Rómska skupina Sabrosa z Raslavíc, RTVS
Popradský Lev vyhral prvýkrát v novom
roku, Podtatranské noviny
Vodovod v Luhyni, Kameňolom v Nižnom Klátove,
Blesk, auto a Generali, RTVS
Prehliladka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska, Workshop 2012
23 Peter Kravčák
cena
Zle postavená bytovka, TV Ružomberok
24 Simona Inkabová
prémia
Posledná Židovka, TV Zemplín Michalovce
25 Miroslava Otrísalová prémia
Kto vykope hrob na cintoríne?, TV SEN Senica
26 Peter Ďurišin
cena
Ján Svetlík - prvá obeť leteckých bojov v Malej vojne,
TV Zemplín
Štúrovo pero 2012:
kategória novinárske príspevky stredoškolákov
27 Annamária Ondrejková 1. miesto za žurnal. spracovanie tém spojených s problémami
stredného školstva vrátane štrajku učiteľov
28 Miroslav Bellay
2. miesto za kreatívne a štylisticky kultivované spracovanie
problematiky vyučovania cudzích jazykov najmä
angličtiny a nemčiny
29 Matej Sotník
3. miesto za rozhovory so spisovateľmi Janou Bodnárovou
a J. Banášom
30 Adam Čížik
prémia
21 Martina Kostelanská prémia
32 Samuel Štefan Mahút prémia
33 Andrea Martinková
prémia
34 Andrea Živčáková
prémia
kategória novinárske príspevky vysokoškolákov
35 Dáša Račková
1. miesto za profesionálne spracovanie výsostne aktuálnych tém
s akcentom na riešenie problémov občanov so
zrakovým a pohybovým postihnutím
36 Magdaléna Švecová 2. miesto za reflexiu Unicamp 1012
37 Veronika Pilátová
3. miesto za sugestívnu publicistiku v podobe poznámok a glos
na rozličné spoločenské témy
38 Gabriela Gažová
prémia
Študijné štipendium
Č. Meno a priezvisko
Mesiace
1
Peter Getting
2
2
Peter Karpinský
2
Účel
zbieranie materiálu k napísaniu scenára rozhl.
relácie Listy za deti
zbieranie materiálov k napísaniu diela Malé
dejiny Európy cez príbehy tvorcov - Príbehy
Konštantína a Metoda
Príspevok na cestu v SR
Č.
1
Meno a priezvisko
PhDr. Pavol Vitko
Účel
Kežmarok - beseda na Gymnáziu Kežmarok
40. ročník celoslov. stretnutia Klubu reg. a podnik.tlače SSN:
2 Viera Pakanová
3
Jozef Malý
4
Irena Čižmáriková
5
Ľudovít Košalko
6
Katarína Čižmáriková
7
Mária Paličková
8
Ján Sand
9
Silvia Struhárová
10 Jozef Vatrál
11 Jozef Medvecký
12 Anna Lajmonová
13 Andrej Tušer
14 Anna Šimkuličová
15 Marián Šimkulič
16 Vanda Prandorfyová
17 Zuzana Mihálková
18 Monika Nemčeková
19 František Paluška
20 Gabriela Rerková
21 Magdaléna Babčanová
22 Erich Kadnár
23 Veronika Matušková
24 Martina Petrášová
25 Michal Marcinko
26 Eva Potočná
Príspevok na cestu do zahraničia
Č.
Meno a priezvisko
Účel
1
2
Vladimír Mezencev
Emília Kincelová
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Viliam Jablonický
Edita Uhríková
Danica Pauličková
Emília Kincelová
Zuzana Šnircová
Štefan Dlugolinský
Danica Pauličková
Edita Uhríková
Soňa Šimková
Zuzana Uličianska
reportážne cesty na Ukrajinu
Taliansko, účasť na valnom zhromaždení FIPRESCI
v Bari
Rakúsko, filmový festival Diagonale
Rakúsko, filmový festival Diagonale
Filmový festival v Cannes
Filmový festival v Cannes
Divadelný festival v Avignone
Filmový festival BMECTE na Jalte
70. Filmový festival v Benátkach
XXII. Medzinárodný festival etnografického filmu, Srbsko
Divadelný festival v Avignone
Divadelný festival v Maribor
Tvorivý pobyt v domovoch
Č. Meno a priezvisko
1 Ján Čomaj
2
Elena Lichá-Zábranská
Elena Lichá-Zábranská
Čerp.
7 dní, Timrava
7 dní, Piešťany
20 dní, Timrava
Dielo
Životopisné dielo prof. Matúša
Kučeru
Pedagogika J.Szücsovej
Pedagogika na strednej škole
tvorivého charakteru
Príspevok za kritické hodnotenie - bežné
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Meno a priezvisko Účel
A. I. Kerná: Áno a nie Jána Čarnogurského
P. Getting: Listy za deti
A. Škodová: Príbehy známych
M. Hazucha: Atletická vášeň Róberta Rozima
P. Getting: Listy za deti, M. Minárik: Západoslovenský
folklór
V. Apfel: Legenda v kameni
J. Viazanička: projetk výstavy Romant1zmus dne2ka
M. Janek: Od augusta do novembra
V. Mikunda: Ročenka odbojárov SZPB
Š. Miček: Tak som spoznával svet
A. Sláviková: Vzácne stretnutia
M. Šišoláková: Peklo v raji
Š. Dlugolinský: BNECTE-SPOLU 2013
E. Magda: Futbaloví župani
P. Fuko: Objektívom dotykov
T. Kottra: spravodajstvo zo športových podujatí Ahoj,
Komárno
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meno a priezvisko
Ferdinand Tisovič
Klára Grosmannová
Ivan Podstupka
Marcela Košťálová
Štefan Dlugolinský
Vladimír Dobrovič
Kveta Slobodníková
Kveta Škvarková
Gabriela Horečná
Vladimír Šmihula
Ferdinand Tisovič
Peter Kubínyi
13
14
Štefan Dlugolinský
Ivica Ruttkayová
Názov súťaže alebo ceny
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Výročná cena LF za novinársku tvorbu v r. 2012
Štúrovo pero 2012
18. ročníktvorivej súťaže novinárov
východoslovenského regiónu
Prehliadka lokálnych TV staníc Slovenska
Prehliadka lokálnych TV staníc Slovenska
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meno a priezvisko
Klára Grosmannová
Vladimír Dobrovič
Štefan Dlugolinský
Brigita Letovancová
Kateřina Javorská
Katarína Čižmáriková
Dagmar Podmaková
Ivica Ruttkayová
Ferdinand Tisovič
Účel
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
Príspevok za prednášku
Č.
1
2
3
Meno a priezvisko
Účel
Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec ÚSN seminár 20.3.2013 - Rozdelenie Českej
a Slovenskej Federatívnej republiky a vznik
samostatnej Slovenskej republiky
PhDr. Pavol Vitko
Novinári v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu
PhDr. Jozef Kuchár
Seminár ÚSN 0.3.2013 - Pôsobenie a úloha médií v rokoch
1990-1993 v procesoch rozdeľovania Československa
a vzniku samostatnej SR
Miniškola mladých moderátorov - RO SSN Košice
4
Katarína Čižmáriková
Médiá na Slovensku
5
Mgr. Beáta Mačingová Ako správne hovoriť a čítať
6
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová Zopár trikov a rád, ako dať tréme KO
7
PhDr. Ivana Jachymová, PhD. Kým si sadneme za mikrofón
8
Mgr. Svjatoslav Dohovič Javisková reč - ako ju zvládať a ako sa ju naučiť
9
Mgr. Gabriela Rerková Pre tých, ktorí vedia počúvať...
10
Štefan Dlugolinský
festival BMECTE, Vývoj slovenskej žurnalistiky za
posledných 20 rokov, Prečo nespolupracujeme spolu?
Seminár ÚSN dňa 11.12.2013
11
Vladimír Mezencev
Blízki susedia, ale neznámi kolegovia novinári
12
Ing. Michal Čorný
20. výročie podpísania medzištátnej slovensko-ukrajinskej
zmluvy
13
Dušan Kerný
Ukrajina z pohľadu svedka a pozorovateľa, novinára
D. Kerného
14
Ľudovít Števko
Vplyv globalizácie na médiá
15
Eva Zelenayová
Rodová rovnosť
16
Štefan Dlugolinský
Informácia o novinároch v Ruskej federácii a spolupráci
Prémie za články
Č. Meno a priezvisko
1 Darina Kvetanová
Príspevok
Nawabudinove posolstvo, Dlhý funus dedinských
obchodov s potravinami. Niekde bojujú, inde to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
vzdali, Mali dostať dotácie z únie, zostali im len
dlžoby. Obce v úzkych pre eurofondy, Trnavský hlas
Vladimír Jancura
Neznáma história, Denník Pravda
Milan Čupka, Andrej Barát Očami detí, Denník Pravda
Henrieta Ďurovová
Skončí za mrežami?, Sprenevera, www.naletelsi.sk,
Život
Mgr. Michal Herceg
Päť zastavení v živote Antona Bernoláka, Sro, RTVS
PhDr. Ľubica Drutarovská Plavecké preteky Spišská Nová Ves, Rádio Regina,
RTVS
Ladislav Polák
Deň boja za slobodu a demokraciu - zostava, Rádio
Patria - maďarská redakcia, RTVS
Marcela Čížová, Miroslav Debnár Vianočný magazín Rádia Regina Banská
Bystrica, RTVS
PhDr. Veronika Vaňková Mám hodinu, Rádio Devín, RTVS
Michal Čabák
Potrebuje Slovensko ropovodom medzi Bratislavou
a Schwechatom?, Potrebujú obnoviteľné zdroje
energie podporu od štátu? RTVS, Rádio Slovensko
Ivan Brada
Stratená duša, Reportéri RTVS
Mgr. Martin Mozer
Zabudnutý detský expres, TV JOJ
Jaroslav Vrábeľ
Košice končia s vrcholových futbalom, prídu
o lukratívne pozemky, s prihliadnutím na prísp.
Mladému socialistovi stavajú dom v Košiciach
načierno, Korzár
Mgr. Linda Nagyová
Hypotéky sú u nás z krajín eurozóny druhé
najdrahšie, Rádiožurnál, RTVS
Lucia Virostková
Riziká voľného pohybu živnostníkov v EÚ,
Rádiožurnál, RTVS
Ivana Ratkovská
Učiteľky z Dobšinej volajú o pomoc, Správy STV
Marek Vnenčák
Návrat do továrne smrti, TV Markíza
Viera Kulichová
R. Sulík: Chceme byť líder pravice, P. Pithart: Za
spoločným štátom Čechov a Slovákov už neplačem,
B. Bugár: Sami so Smerom do vlády nepôjdeme, TA
SR
Jozef Jakubčo
Radosť a smútok v Londýne, SITA, Gorila, SITA
Tomáš Halász
Sama mimo systém - pani Júlia, dakujeme.sme.sk
Mária Candráková
Kawah Ijen Workers, Indonézia, kultúra.sme.sk/web
Portal
Odmeny pri životných jubileách
Jozef Slávik, František Kordík, Jozef Gallus, Jozef Púš, Konštantín Kopin, Eva
Macejová, Anna Hysková, Pavol Horňák, Ján Babinský, Mária Ballová, Michaela
Jurovská, Jozef Kšiňan, Ivan Fecko, Margita Bullová, Ján Motulko, Ján Záhorský, Milan
Polák, Ľudovít Dlhý, Miloslav Kolesár, Jozefín Martínková, Štefan Daško, Martin
Schelling, Fedor Barna, Jozef Korček, Irena Grmanová, Jozef Krištoffy, Oľga Silnická,
Tibor Donoval, Autustín Major, Elena Bolčíková, Kornel Földváry, Tibor Baránek,
Bohumil Synek, Františka Šebová, Ľubomír Cupal, Valéria Grebečiová, Zora Cestrová,
Magdaléna Lavrincová, Genad Peňkovský, Milan Lechan, Jozef Janovec, Katarína
Parkanská, Vladimír Lukán, Eva Laucká, Karol Kožíšek, Mária Tomášková, Ernest
Kocun, Vlasta Hegerová, Vladimír Draxler, Emília Šándrová, Marián Mendrej, Jaroslav
Zelený, Tibor Ferko, Anna Bubliaková, Pavel Branko, Anton Vavruš, Michal Bušo, Milan
Strečko, Milan Černák, Mária Lednárová, Jaroslav Kalný, Ladislav Tomášek, Viliam
Ptáček, Igor Mráz, Irena Čiderová, Marián Sklenka, Martin Smetana, Eduard Omelka,
Ing. Jozef Kanás, Juraj Horčiak, Peter Koštúr, Kornel Kubáni, Friderika Wiedermannová,
Ing. Alfréd Kovér, MUDr. Vladimír Wiedermann, Cyril Azor, Brigita Letovancová, Martin
Kuček, Helena Jancurová, Michal Berko, Ivica Ozábalová, Nataša Repková, Vojtech
Baltay, Dušan Rogel, Miroslav Horák, Ladislav Hvizdoš, Július Molitoris, Štefan Suchár,
Viktória Snitková, Vasiľ Choma, Ivan Gály, János Cseto, Juraj Straser, František Morvai,
Jozef Sihelsky, Adela Lettrichová, Koloman Ivanička, Milan Ralbovský, Jarmila
Andrejčáková, Pavol Fellegi, Jozef Medvecký, Ján Olach, Ľudovít Komlósi, Pavol
Svetoň, Magdakéna Kohútová, Jaroslav Janku, Miroslav Janek, Viliam Bystrický, Pavol
Šimo, Magdaléna Krpelánová, Svatomír Ambrož, Magda Jandová, Ján Smolec, Vít
Gergely, Pavol Dolník, Peter Rovnianek, Mária Solanová, Ľudovít Košálko, Zdenka
Bernátová, Pavol Kameník, Anna Vobrubová, Terézia Pacanovská, Ivan Dubovský,
Róbert Berenhaut, Jozef Hrušovský, Karol Švantner, Milada Lichnerová, Pavel Kuruc,
Ľudovít Vavro, Jarmila Prihelová, Ľudovít Andil, František Kvačkay, Benjamín Masaryk,
Valér Ferček, Ladislav Lysák, Melánia Kolláriková, Pavol Lašš, Luboš Šefčák, Zita
Nosková, Ladislav Dlapa, Viera Lajchová, Juraj Dacko, Vilma Šurinová, Elena Berthová,
Zuzana Koláriková, Miroslav Palát, Ladislav Lajcha, Roman Kaliský, Juraj Ščerbík,
Rastislav Polák, Csilla Petoczová, Štefan Horský, Eduard Bednárik, Andrej Štefanko,
Ľudovít Jacz, Anna Kollárová, Emil Flaška, Vladimír Gombarček, Vojtech Kúkoľ, Rudolf
Pardubský, Július Handžárik, Eduard Grečner, Ján Magál, Štefan Kormúth, A. Marián
Húska, Rudolf Kopin, Ján Beňo, Milan Stehlík, Pavla Hincová, Viola Solárová, Lukáš
Bošela, Arpád Ottinger, Anna Klímová, Jozef Darmo, Oľga Slušná, Ľudmila Putrová,
Štefan Balek, Pavol Kováč, Eva Karvašová, Bohumil Procházka, Jarmila Uhrová,
Božena Siráňová, Ján Chovanec, Ladimslav Hubenák, Vladimír Blaho, Viktor Stolc,
Imrich Csikmák, Ildikó Reznerová, Ivan Lehotský, Hana Derzsyová, Peter Flontek,
Katarína Schreiberová, František Čepiga, Tomáš Švec, Libuša Lopejská, Emanuel
Boháč, Ján Zeman, Ladislav Švihran, Jana Moravcová, Katarína Lorinczová, Jozef
Rezutka, Emília Kleinová, Elena Puková, Peter Šturma, Mgr. Blažena Krivošíková,
Koloman Uhrík, Ivan Kozáček, Ján Štefanovič, Anton Pažitný, Ľubica Apfelová
Výročná cena LF za novinársku tvorbu
Č.
1
2
3
4
Názov diela
Slovensko je cudzie potraviny, vlastná výroba odumiera,
Pravda víkend, Strekov vyhlásil slobodnú vinársku
republiku, Pravda magazín, Dáni na Slovensku gazdujú,
nekolonizujú ho, Pravda Víkend
PhDr. Hana Michalčíková Prof. Patrik Pašš, relácia Mozaika, Rádio Regina,
RTVS
Katarína Začková
Unikátnosť v zajatí zisku, Reportéri, RTVS, STV
Richard Kvasňovský J. Rychlík: ČSFR mala malú nádej na prežitie, zaujímavé
by bolo, keby sa nerozpadla, M. Zemko: Slovensko by
sa za 20 rokov vo federácii nedostalo tam, kde je, T.
Sedláček: Eurozóna sa môže rozpadnúť, ale bola by to
chyba, TA SR
Meno a priezvisko
Jozef Sedlák
Jednorazové sociálne podpory
Tibor Baránek, PhDr. Oľga Panovová, Gabriel Čintalan, Danka Miklášová, Branislav
Škamla, Elena Kovalčíková, Mikuláš Pankovics, Katarína Kacerová, Eva Vrbická, Jozef
Petrovský, Róbert Berenhaut, Bohuš Bušniak, Peter Havasi, Jozef Hrubovčák, Imrich
Nagy, František Rakovský, Eva Bombová, Oľga Mrvová, Magda Keletiová, Milena
Čeganová, Gabriela Čepičanová, Vladimíra Charvátová, Barbora Vítová, Ján
Grossmann, Ľudovít Baranyai, Augustín Major, Alexandra Kupcová, Margita Kubišová,
Lívia Antonínová, Anna Čapková, Maja Šmidová, Tomáš Kottra, Dušan Záhorský, Pavol
Fecko, Jozef Medvecký, Hedviga Kramárová, Marta Svítková, Danka Kubišová, Martin
Mázor, Štefan Miček, Mária Mišovičová, Jitka Burianová, Martin Petrenko, Andrej
Štefanko, Matej Szeher, Terézia Pacanovská, Imrich Csikmák, Tibor Donoval, Zita
Nosková, Andrej Leňo, Veronika Šuchová, Valéria Grebečiová, Andrijan Turan, Dagmar
Millerová, Tibor Babjak, Anna Bubliaková, Michal Borský, Marta Eržinová, Ľubica
Chriašteľová, Gabriela Paštinská, Štefánia Schmucková, Marta Slezáková, Marta
Zollerová, Ing. Miroslav Hazucha, Štean Attila Béda, Juraj Chaternuch, Anton Fulop,
Mikuláš Gál, Marta Ježíková, Július Tóth, Libuša Lopejská, Roman Kaliský, Adela
Lettrichová, Anna Gregorová, Emil Flaška, Jana Moravcová, Ladislav Bariak, Jozef
Zavarský, Ludovít Dlhý, Jaroslav Zelený, Tibor Kováč, Július Handžárik, Štefan Debnár,
Antónia Sakalová, František Turák, Mária Jablonská, Irena Šilhárová, Daniela Troppová,
Jozef Slávik, Zuzana Marušková, Anna Benediková, Mária Šišuláková, Klára Lacková,
Ladislav Grambal, Viliam Solovič, Milan Orságh, Anna Világiová, Edita Panyiková, Janka
Chorvátová, Pavel Dziak, Edita Grečnerová, Ladislav Konečný, Štefan Žilka, Anna
Čavargová
Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
Anna Bubliaková, Michal Borský, Marta Eržihová, Gabriela Paštinská, Štefánia
Schmucková, Marta Zollerová, Miroslav Hazucha, Štefan Attila Béda, Juraj Chaternuch,
Mikuláš Gál, Veronika Šúchová, Edita Panyiková, Janka Chorvátová, Ľubica
Chriašteľová, Hedviga Kramárová, Anton Fülöp, Mária Ježíková, Július Tóth, Elena
Kovalčíková, Danka Miklášová, Štefan Miček, Marta Slezáková, Zoltán Karpáty, Juraj
Horňák
Príspevok na liečenie
Milan Španír, Vojtech Kresťanko, Tomáš Grosmann, Jozef Petrovský, Gabriela
Paštinská, Jozef Vranka, Viera Barošková, Maja Šmidová, Ivan T. Priehradný
Príspevok na tvorivý pobyt v zariadeniach LF a ambulantnú liečbu v kúpeľnom
zariadení
Lýdia Kováčová, Božena Volková
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a
zábavného umenia
Výbor sekcie v roku 2013 poskytol na starostlivosť o výkonných umelcov spolu
158.342,50 €.
1. Tvorivá súťaž
celkovo bolo udelených 13 cien a prémií v čiastke
9 tvorcom na Poděbradských dňoch poézie
4 tvorcom v Súťaži na divadelný a rozhlasový text
2. Tvorivé štipendium
bolo vyplatené v 53 prípadoch v čiastke
2.120,- €
17.500,- €
3. Príspevok na cestu do zahraničia
bol vyplatený 3 umelcom v čiastke
271,80- €
4. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
bol vyplatený v 19 prípadoch v čiastke
1.760,- €
5. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
bol vyplatený v 12 prípadoch v čiastke
5.240,- €
6. Príspevok za tvorivé prednášky a besedy
bol vyplatený v 4 prípadoch v čiastke
7. Prémie za umelecké výkony
bolo vyplatených 144 prémií v čiastke
4 prémie Igric
90 prémií v oblasti divadla
22 prémií v oblasti dabingu
24 prémií v oblasti rozhlasu
1 prémia v oblasti teatrológie
3 prémie v oblasti zábavného umenia /televízie/
8. Odmeny pri životných jubileách
boli vyplatené 90 umelcom v čiastke
9. Ceny
spolu bolo vyplatených 60 cien v čiastke
z toho:
12 cien za celoživotné dielo v oblasti divadla
3 ceny za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu
32 výročných cien v oblasti divadla
7 cien v oblasti dabingu
4 výročné ceny v oblasti rozhlasu
2 ceny Igric
10. Mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku
boli vyplatené v 13 prípadoch v čiastke
11. Jednorazové sociálne podpory
boli vyplatené v 87 prípadoch v čiastke
12. Príspevok na liečenie tvorcov
200,- €
49.525,- €
16.600,- €
48.210,- €
7.655,70 €
9.060,- €
bol vyplatený v 1 prípade v čiastke
200,- €
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia
zasadal v roku 2013 10 krát a prerokoval 571 návrhov a žiadostí.
Prehľad o konkrétnych adresátoch podpôr:
Tvorivá súťaž
Č. Meno a priezvisko
1. Štefan Bučko
Umiestnenie
Cena LF
2. Nikola Ďuricová
Cena LF
3. Nataša Mikulová
4. Alžbeta Kovaničová
5. Tamara Dikyová
Prémia LF
Prémia LF
Prémia LF
6.
7.
8.
9.
10.
Kristína Pírová
Anna Zemaníková
Adriana Lengyelová
Linda Kiššová
Ján Kamenistý
Laureát ceny
Prémia LF
Prémia LF
Prémia LF
2. cena
Účel
Krištálová ruža Poděbradských dní poézie
2013
Cena Viliama Záborského - Poděbradské
dni poézie
Poděbradské dni poézie
Poděbradské dni poézie - za dramaturgiu
Poděbradské dni poézie - za voľbu
výrazových prostriedkov
Laureát Ceny Vladimíra Justla
za mimoriadny umelecký výkon
za dramaturgiu II. kat.
za voľbu výrazových prostriedkov
Súťaž na pôv. div a rozhl. text –
O dvojhlavom drakovi
Súťaž na pôv. div a rozhl. text - O pyšnej
vlne
11. Dominika Petríková
3. cena
12. Štefan Šimko
13. Jana Micenková
1. cena adaptácia Súťaž div a rozhl. text - Príbeh o Márii
3.cena divadlo Súťaž div. a rozhl.text - NEKROgames
Tvorivé štipendium
Č.
60.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Meno a priezvisko Mesiace Účel – dielo
Jozef Friňák
1
na tvorbu a realizáciu hry Švihák a Štupeľ
Judita Hansman
1
na naštudovanie postavy Žena v hre Všade tá rieka
Pavol Krištofek
1
na naštudovanie postavy Kamarát v hre Všade tá rieka
Michal Ďuriš
1
na naštudovanie postavy Poldo v hre Všade tá rieka
Ľuba Lesná
1
na dramaturgiu divadelnej hry Všade tá rieka
Vladimír Fišera
3
na dram.spol. na Knižnici nositeľov Nobelových cien
Monika Stankovičová 2
na naštudovanie postavy slečna v hre Večný manžel
Veronika Duchovičová 2
na dramaturgickú spoluprácu na hre Večný manžel
Lukáš Frlajs
2
na naštudovanie postavy Mladík v div. hre Večný
manžel
Igor Adamec
2
na naštudovanie postavy Manžel v div. hre Večný
manžel
Marek Majeský
2
na naštudovanie postavy Verčaninov v hre Večný
manžel
Jana Valocká
2
na naštudovanie postavy Kráľovná v rozprávke O troch
grošoch
Samuel Spišák
2
na naštudovanie postavy Cestára v rozprávke O troch
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
grošoch 13.
na naštudovanie postavy Fuk v hre Čáry, Máry, Fuk
na réžiu hry Čáry, Máry, Fuk
na naštudovanie postavy Fuk v hre Čáry, Máry, Fuk
na naštudovanie postavy Kráľa v hre Kráľ Ubu
na naštudovanie postavy Ubica v hre Kráľ Ubu
na naštudovanie postavy Kráľa v hre Kráľ Ubu
na réžiu hry Kráľ Ubu
na réžiu hry Kráľ Ubu
na naštudovanie viac postáv v hre Kráľ Ubu
na naštudovanie viac postáv v hre Kráľ Ubu
na pohybovú spoluprácu v hre Kráľ Ubu
na naštudovanie postavy Juraj mlynár + ďalšie
postavy
Peter Batthyány
1
na naštudovanie postavy - tréner Bobuľa
Michaela Čobejová
1
na naštudovanie postavy - rozhodkyňa
Bunčáková
Jakub Ružička
1
na naštudovanie postavy - futbalový hráč 28.28.
Lukáš Dóza
1
na naštudovanie postavy - futbalista brankár
Štefan Martinovič
1
na naštudovanie postavy – futbalový hráč
Štefan Richtárech
1
na naštudovanie postavy – futbalista brankár
Jakub Nvota
1
na réžiu div. hry Malá domov
Ivica Ruttkayová
3
na napísanie cyklu fíčrov Most cez kalnú rieku
Vladimír Jedľovský
2
na naštudovanie postavy Vlado v divadelnej hre
Ostrov
Daniel Heriban
2
na naštudovanie postavy Dano v divadelnej hre
Ostrov
Silvia Michalidesová 2
na naštudovanie hry Eeee-Earthlinks – maska
Alena Michalidesová 2
na naštudovanie hry Eeee-Earthlinks – maska
Juraj Benčík
2
na naštudovanie hry Eeee-Earthlinks – maska
Barbora Kalinová
2
na fíčer Opustená rekreácia
Anna Nováková
1
na naštudovanie hry J.G.Tajovského - Hriech postava
Bory
Tomáš Kostelník
1
na naštudovanie hry J.G.Tajovského - Hriech postava
Jakuba
Michal Jánoš
1
na naštudovanie hry J.G.Tajovského - Hriech postava
A. Kvaša
Michal Rosík
1
na naštudovanie hry J.G.Tajovského - Hriech postava
A. Kvaša
Renáta Horňáková Rundová 2 na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia
postava Matka
Juraj Bielik
2
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia réžia
a dramat.
Anton Korenči
2
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia réžia
a dramat.
Simona Miháliková
2
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia –
postava Lucia
Matúš Mihálik
2
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia –
postava Peter
Miroslav Mihálek
Milan Žitný
Simon Fico
Tomáš Vravník
Elena Kolek Spaskov
Michal Jánoš
Anton Korenči
Juraj Bielik
Gabriel Tóth
Daniel Fischer
Mária Korenčiová
Vladimír Hajdu
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
48. Mária Korenčiová
2
49. Peter Trník
2
50. Mária Breinerová
2
51. Marián Slávka
2
52. Vladislav Šarišský
2
53. Samuel Hošek
1
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia
pohybová spolupráca
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia - postava
Otec
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia - postava
Občan
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia - postava
Občan
na naštudovanie hry R.Rolland - Peter a Lucia - postava
Občan
na naštudovanie hry Eeee-Earthlinks – maska
Príspevok na cestu do zahraničia
Č.
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Alfréd Swan
Štefan Bučko
Petronela Dušová
Účel
Neumanovy Poděbrady – člen poroty
nositeľ Krištálovej ruže
Poľsko - Medzinárodný divadelný festival - Kwidzyne –
ANIMO
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č. Meno a priezvisko
ceny
1. František Kovár
2. Alfréd Swan
3. Vladimír Rusko
4. Eva Žilineková
5. Miroslava Čajaková
6. Jaroslav Kalný
7. Patrik Oriešek
8. Zuzana Grečnárová
9. Jozef Mokoš
10. Ľubomír Vajdička
11. Juraj Šebesta
Názov súťaže alebo
člen poroty IGRIC
člen poroty Neumannovy Poděbrady
nositeľ Krištálovej ruže
členka poroty Fóra umeleckého prednesu
členka poroty Fóra umeleckého prednesu
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
člen poroty Súťaže na pôvodný divadelný a rozhlasový
text
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
Meno a priezvisko
Dušan Jamrich
Ján Mistrík
Svetozár Sprušanský
Beáta Panáková
Stanislav Kaclík
Účel
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
6.
7.
8.
9.
Gabriela Horečná
Ivan Vojtek
Ján Sládeček
Ján Tréger
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
hodnotenie tvorby január - december
Príspevok za prednášku
Č. Meno a priezvisko
1. Vladimír Rusko
2. Eva Žilineková
3. Alfréd Swan
4. Jaroslava Čajková
Účel
za vypracovanie a prednes úvodných referátov "Voľná
tribúna"
za vypracovanie a prednes úvodných referátov "Voľná
tribúna"
za vypracovanie a prednes úvodných referátov "Voľná
tribúna"
za vypracovanie a prednes úvodných referátov "Voľná
tribúna"
Prémie
Č.
1.
2.
3.
4.
Meno a priezvisko
Vica Kerekes
Emília Vášáryová
Atilla Mokos
Ivan Romančík
5. Petra Vajdová
6. Jana Oľhová
Dielo
Prémia Igric - za postavu Agnes vo filme 7 dní hriechov
Prémia Igric - za postavu Amálie vo fime Dušičky seniorov
Prémia Igric - za postavu Brachtla vo fime 7 dní hriechov
Prémia Igric - za postavu Floriana vo fime Dušičky
seniorov
za postavu Beatrice v insc. Veľa kriku pre nič
za postavu Matky v hre Matkina guráž
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
za postavu Sašu v hre Antigona v New Yorku
za postavu Ženícha v hre Malomeštiakova svadba
za postavu Ortrudy v opere Lohengrin
za postavu Lohengrina v opere Lohengrin
za postavu Elsy v opere Lohengrin
za postavu Elsy v opere Lohengrin
za postavu Tybalda v muzikáli Rómeo a Júlia
za postavu Dojky v muzikáli Rómeo a Júlia
za postavu Kniežaťa v muzikáli Rómeo a Júlia
za postavu za postavu Benvolia v muzikáli Rómeo a Júlia
za réžiu inscenácie hry Kráľ Ubu
za réžiu inscenácie hry Kráľ Ubu
za dramaturgiu inscenácie Večný manžel
za postavu Veľčaninova v hre Večný manžel
za postavu Jany v inscenácii Poker face
za postavu Kristíny v hre Nízkotučný život
za postavu Cvičitešky v hre Nízkotučný život
za postavu Gaňu v hre Idiot
za postavu Rogožina v hre Idiot
za postavu Ippolita v hre Idiot
za postavu Anči a Susedy v hre Ó sláva hviezd
za dramaturgiu inscenácie Ó sláva hviezd
Branislav Bystriansky
Richard Stanke
Denisa Hamarová
Miroslav Dvorský
Jolana Fogašová
Adriana Kohútková
Ján Slezák
Miroslava Marčeková
Róbert Halák
Martin Kaprálik
Anton Korenči
Juraj Bielik
Štefan Korenči
Marek Majeský
Darina Abrahámová
Petra Polnišová
Zuzana Šebová
Marián Labuda
Lukáš Latinák
Juraj Kemka
Monika Potrokárová
Juraj Fotul
za postavu za réžiu inscenácie Ó sláva hviezd
za postavu za postavu Liama v hre Siroty a Selicoura
v Parazite
Marián Viskup
za postavu La Rocheho v inscenácii hry Parazit
Marcel Ochránek
za postavu Dannyho v hre Siroty
Juraj Hrčka
za postavu Davida v hre Láska a peniaze
Martin Šalacha
za postavu Paratova v hre Dievča bez vena
Juraj Ďuriš
za postavu Phila v hre DNA + postavu Rozbeefa
v Prefíkanej vdove
Svetozár Sprušanský za réžiu trilógie inscenácií hier Láska a peniaze, Siroty
a Dna
Lukáš Brutovský
za réžiu inscenácie hry Parazit
Tomáš Mosný
za postavu Manfreda v hre Remeselníci
Edita Borsová
za postavu Alice v inscenácii hry Remeselníci
Štefan Šafárik
za postavu Freda Kowinského v hre Dobre rozohraná
partia
Dominika Výrostek Misárová za postavu postavu Izabelle v muzikáli Prekliaty
básnik
Pavol Plevčík
za postavu Villona v muzikáli Prekliaty básnik
Uršula Ferenčuhová za dramaturgiu inscenácie Svet podľa HURBANA
Ondřej Daniš
za postavu COLINA v muzikáli Prekliaty básnik
Patrícia Solotruková za postavu Tatiany v opere Eugen Onegin
Šimon Svitok
za postavu Eugena Onegina v opere Eugen Onegin
Janette Zsigová
za postavu Blanche v opere Dialógy karmelitánok
Michaela Várady
za postavu Gildy v inscenácii opery Rigolletto
Marián Lukáč
za postavu Micheleho v inscenácii opery Il tabaro
Marek Geišberg
za postavu Hamleta v hre Hamlet s prihliadnutím
k postave Kajetána Akvabely
Dominik Zaprihač
za postavu Filipa v hre Akvabely + postavu Psa Baču
v hre Národný cintorín
Ján Kožuch
za postavu Otca v hre Záveje + p. Claudia v hre Hamlet
Jozef Gombár
za réžiu sitcomu Národný cintorín
František Výrostko
za postavu Polónia v hre Hamlet s + p. Mazaníka v hre
Národný cintorín
Jana Jurišincová
za postavu Fridy Kahlo v hre Seňora
Michal Náhlik
za réžiu inscenácie hry Návšteva starej dámy
Kveta Stražanová
za postavu Claire Zachanassianovej v hre Návšteva
starej dámy
Peter Krivý
za postavu Mickeyho v muzikáli Pokrvní bratia
Svetlana Janišová
za postavu Johnsonovej v muzikáli Pokrvní bratia
Iveta Škripková
za réžiu hry Diagnóza slovo, + za dram. Lexikón sexizmu
podporený
Mária Šamajová
za postavu Zajaca a viac. Postáv v hre pre deti Dobrú
chuť, vlk!
Eva Dočolomanská
za postavu za postavu Ženy v ženskom chóre a insc.
Diagnóza slovo
Marián Pecko
za réžiu hry Frida a za dramaturgiu hry Dobrú chuť vlk!
Sergii Iegorov
za postavu Princa Desiré v balete Spriaca krásavica
Maksym Sklyar
za postavu Quasimoda v hre tan. Predst. Zvonár u matky
Božej
29. Peter Weinciller
30. Jakub Rybárik
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66. Eva Sklyarová
za postavu Esmeraldy v hre tan. Predst. Zvonár u matky
Božej
67. Ivan Shekhautsou
za postavu Kapitána Phoubusa v Zvonár u matky Božej
68. Tatiana Poláková
za postavu Mariša v hre Mariša
69. Michael Šoltész
za postavu Petra v hre Príbehy obyčajného šialenstva
70. Peter Cibula
za postavu Vávru v hre Mariša + post. Milana v hre
Príbehy obyčajného šialenstva
71. František Balog
za postavu Francka v hre Mariša
72. Peter Čižmár
za postavu Mucha v inscenácii Príbehy obyčajného
šialenstva
73. Svetlana Škovranová za postavu za postavu S. Jefimovnej Prepolovenskej
v hre Úbohý čert
74. Eugen Libezňuk
za postavu Michaila Vasilieva v hre Vassa, s prihl. Úbohý
čert
75. Jozef Pantlikáš
za postavu G.S.Smirnova v hre Medveď + S.S.Čubukov
a Pytačky
76. Daniela Libezňuk
za postavu J.I.Popovej v hre Medveď + za postavu
N. Stepanovny Pytačky
77. Vladimíra Brehová
za postavu Anny v hre Vassa + M.S.Grušinovej v hre
Úbohý čert
78. Kristína Holocsy
za postavu O.Mici v hre Slečna z Maxima + postava
Manželky Sladký domov
79. Eva Bandor
za postavu Manželky Vali v hre Maďarskí zombie +
postava Joliky Sladký domov
80. Tibor Fabó
za postavu Šuni bá v hre Sladký domov + postava
Suseda Maďarskí zombie
81. Tibor Tóth
za postavu Gáspára Blondina v hre Maďarskí zombie
82. Barbora Juríčková
za postavu Baba v hre Najlepšia rozprávka o Červenej
čiapočke
83. Michail Németh
za postavu Kastelána a Agáty v hre Kata dcéra kata
84. František Dolejší
za postavu Kampanu v bábkovej hre Zvonkohra
85. Peter Orgován
za postavu Glokenšpila v bákovej hre Zvonkohra
86. Erika Havasiová
za postavu Soni v hre Zločin a trest
87. Iveta Pagáčová
za postavu Expand a postavu Slepej v hre Modrofúz
88. Ivana Kubčáková
za postavu Anny v hnre Modrofúz a p. Dievčaťa v hre
Vyskočiť z kože
89. Ladislav Lajcha
za teatrologickú publikáciu Silueta generácie Osobnosti
činohry SND
90. Dominika Kavaschová za postavu Máše v hre Fajčiarky a spasiteľky
91. Szilárd Petrík
za postavu Jeana Paula Marata v hre Marat
92. Lívia Varga
za postavu Pierrette v hre Osem žien
93. Peter Nádasdi
za postavu Ivana v hre Kumšt
94. Ivan Letko
za postavu dedka Zoliho v tel. seriáli Búrlivé víno
95. Monika Hilmerová
za postavu Evy Riečnej v tel. seriáli Búrlivé víno
96. Juraj Loj
za postavu MUDr. Martina Roznera v tel. seriáli Búrlivé
víno
97. Blahoslav Uhlár
za réžiu hry Neistý grunt
98. Katarína Brychtová
za dabingovú postavu v seriáli Blue bloods
99. Marta Mrlianová
za réžiu dabingu v seriáli Glee
100 Pavel Gejdoš
za réžiu seiálu Sherlok Holmes
za dabingovú postavu Ernesta vo filme Ernest et
Celestine
102 Lenka Košická
za dabingovú postavu Evelyn vo filme Salt + p. Elise vo
filme Cudzinec
103 Vanda Ružičková
za dabingovú postavu Caroline v seriáli Dve baby na
mizine
104 Tomáš Horváth
za dabingovú postavu Travisa v seriáli LAPD: Oddelenie
vrážd
105 Dušan Szabo
za dabingovú postavu King Julin v anim. Ser. Tučniaky
z Madagaskaru
106 Anna Cicmanová
za réžiu slov. znenia v seriáli LAPD: Oddelenie vrážd
107 Jana Strnisková
za réžiu slov. znenia filmu Vojna bohov
108 Štefánia Gorduličová za réžiu slov. znenia seriálu Dve baby na mizine
109 Zuzana Kronerová
za dabingovú postavu Gran vo filme Mentor – Croods
110 Bohumil Martinák
za réžiu slov. znenia filmu Despicale me 2
111 Peter Rúfus
za postavu Peter v seriáli White collars/Biele goliere
112 Ľubomír Gregor
za postavu réžiu dabingu vo filme Last kiss/Posledný
bozk
113 Zdena Studenková
za dabingovú postavu MAMMA MIA
114 Viktor Kollár
za réžiu filmu MAMMA MIA + réžiu Čierna labuť a Báthory
krvavá grófka
115 Blanka Bucková
za dabingovú postavu Scootaloo vo filme My Little Pony
116 Tamara Grožáková
za dabingovú postavu Lusia vo filme Hairy tooth fairy
117 Jakub Janák
za dabingovú postavu Cary vo filme Super 8 + postavu
Ramira
118 Ivana Klamová
za dabingovú postavu Agnes vo filme Despicable me 2
119 Frencien Bauer
za dabingovú postavu vo filme Moderná rodinka
120 Milena Lukáčová
za réžiu rozhlasovej hry Meškanie alebo Rudolfova
pomsta
121 Mária Jarkovská
za réžiu rozhlasového fíčra Melódia času
122 Katarína Bielčíková
za zvukovo-hudobné stvárnenie rozpr. hry Človiečik
z mora
123 Ivica Ruttkayová
za rozhlasový fíčr Pasom Američanka, Slovenka
srdcom
124 Ivana Jachymová
za lit.-dram. Pásmo O revolúcii 1848/49 romanticky
i ironicky
125 Tatiana Šušková
za dok. Pásmo Všetko o vode
126 Peter Trurčík
za dramaturgiu cyklu Ľudia, fakty, udalosti
127 Táňa Kusá
za dramaturgiu fíčra Barbory Kalinovej Mág svetla
a priestoru
128 Miroslav Nemec
za zvukovo-hudobné stvárnenie rozhl. Hry Candide alebo
Optimizmus
129 Gabriela Horečná
za dramaturgickú prípravu a réžiu um. Dok. Keď bolí
detská duša
130 Viktor Lukáč
za réžiu 12-diel. ser. Príbehy vekovečného speváka
Väinämoinena
131 Beata Panáková
za dramaturgiu 12-diel. ser. Príbehzvekovečného speváka
Väinämoinena+G34
132 Milan Greguš
za zvukové stvárnenie rozprávkovej hry Čertov kamarát
133 Stanislav Kaclík
za zvuk stv. rozpr. Hry Človiečik z mora
101 Andrej Hryc
134 Tomáš Boroš
135 Peter Vaško
136 Peter Daniška
137 Hana Rodová
138 Dušan Kozák
139 Lýgia Vojtková
140 Oleg Pastier
141 Peter Krajčovič
142 Jana Hevešiová
143 Roman Žiaran
144 Anna Čonková
za prípravu fíčra Slobodná myseľ Etely Čárskej
za zvukové stvárnenie dokumentárnej rozhl. hry Muž
zlatého srdca
za zvuk. rel. Rozprávkovej hry Tri zlaté hrušky
za dramaturgiu dokumentárnej rozhl. Hry Tri zlaté hrušky
za zvukovú reláciu rozhl. hry Do Damašku
za zvukovo-hudobnú reláciu rozpr. hry Vianočka Udatný
za prípravu fíčra o Dominikovi Tatarkovi Homo Narrator
za zvukové stvárnenie rozhl. Fíčra Andrey Meščanovej
Melódia času
za prípravu umelecko-dokumentárnych pásiem Priveľa slov
za hudobno-zvukové stvárnenie rozhlasovej Hry Ikarov
pád
za postavu v hre Expand + p. Christiany v hre Modrofúz
Odmeny pri životných jubileách tvorcov
Karol Machata, Juraj Slezáček, Milada Filipčíková, Dušan Tarageľ, Milan Gerjak, Dušan
Kaprálik, Ivan Giač, Milan Semík, Daniela Ilavská, Zoltán Hlaváč, Bohuslav Petrík, Katalin
Boldoghy, Juraj Bindzár, Dušan Jariabek, Ján Blanský, Katarína Binderová, Eva
Hlaváčová, Mária Harnádková, Magdaléna Blahušiaková, Soňa Ulická, Juraj Antalík,
Hana Kostolanská, Ján Hižnay, Ľubomír Ačai, Katarína Mrázová, Vladimír Strnisko, Anna
Benková, Svetlana Škovranová, Dušan Kyzek, Gizela Veclová, Ivica Ozábalová, Jozef
Stražan, Vladimír Timočko, Tatiana Kučerenková, Sergej Kopčák, Gustáv Herényi, Sida
Haljaková, Martin Kolesár, Klára Gregová, Eduard Vitek, Ján Kožuch, Dagmar Rohová
Boksová, Viera Topinková, Jana Liptáková, Milan Markovič, Ľubomír Gregor, Miroslava
Čibenková, Anna Mária Kočanová, Eva Kristínová, Jozef Pražmári, Vasiľ Rusiňák,
Valéria Lešková, Ivo Heller – Grajciar, Ida Rapaičová, Magda Vašáryová, Vladimír
Bartoň, Béla Várady, Dagmar Hubová, Táňa Hrivnáková, Ivan Sogel, Viera HladkáVávrová, Oľga Budská, Olívia Binderová, Viera Pavlíková, Prof. Juraj Svoboda, Ivan
Lehotský, Mikuláš Ľaš, Zdena Grúberová, Aranka Szentpéteryová, Jozef Sabovčík,
Lýgia Vojtková, Julianna Ďurišová, Ľudmila Mandžárová, Martin Peterich, Anna
Starostová, Marián Geišberg, Jarmila Koleničová, Darina Gerjaková, Sylvia Letková –
Strednansky, Ivan Matulík, Zuzana Kocúriková, Mária Dacejová, Peter Oravec, Mária
Kunicová, Elena Hanzelová, Elena Kucháriková- Adamovič, Ružena Ilenbergová,Amália
Strapáčová, Mária Schlosserová
Ceny
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno a priezvisko
Názov cena – umelecký výkon
Soňa Norisová
Cena Igric - za postavu Jitky vo filme V tieni
Marián Slovák
Cena Igric - za postavu Primára Hanku vo filme Zradení
Jaroslav Blaho
Cena za celoživotné dielo
Milan Čorba in memoriam Cena za celoživotné dielo
Eva Hlaváčová
Cena za celoživotné dielo
Vladimír Suchánek
Cena za celoživotné dielo
Libuša Trutzová
Cena za celoživotné dielo
Soňa Valentová
Cena za celoživotné dielo
Jozef Čertík
Cena za celoživotné dielo
Milan Janák
Cena za celoživotné dielo
Cena za celoživotné dielo
Výročná cena za postavu Helen v hre Siroty
Výročná cena za postavu Otca v hre Stavitelia budúcnosti
Výročná cena za postavu Karamazova v hre Bratia
Karamazovci
15. Marián Miezga
Výročná cena za postavu kniežaťa Myškina v hre Idiot
16. Peter Mikuláš
Výročná cena za postavu Kráľa Heinricha v opere
Lohengrin
17. Alena Pajtinková
Výročná cena za postavu Larisy v hre Veľa kriku pre nič
18. Táňa Pauhofová
Výročná cena za postavu Glorie v hre Aj kone sa strieľajú
19. Stanislava Pázmanyová Výročná cena za postavu Heleny v hre Tučné prasa
20. Michal Režný
Výročná cena za postavu Raskoľnikova v hre Zločin
a trest
21. Eva Rysová
Výročná cena za postavu Anny Roznerovej v tel.seriáli
Búrlivé víno
22. Ján Sládeček
Výročná cena za réžiu inscenácie hry Takmer bohyňa
23. Ondrej Šoth
Výročná cena za choreografiu a réžiu baletu Spiaca
krásavica
24. Romana Dang Van
Výročná cena za postavu Júlie v muzikáli Rómeo a Júlia
25. Michal Domonkoš
Výročná cena za réžiu slovenského znenia filmu Super 8
26. Henrieta Jančišinová-Kolárik Výročná cena za dabing postavy Včielka Maja
27. Andrea Karnasová
Výročná cena za postavu Carrie vo filme Homeland:
Zradca
28. Zoro Laurinc
Výročná cena za réžiu slovenského znenia seriálu
Borgiovci
29. Pavol Višňovský
Výročná cena za dabing postavu Neil v seriáli Whitte
Collars
30. Zuzana Grečnárová
Výročná cena za dram. rozpr. hier Kam odlieta kolotoč
na zimu
31. Matej Haász
Výročná cena za hudobno-zvuk. st. rozpr. hry Mahuliena
zlatá panna
32. Ľubica Olšovská
Výročná cena za zvuk. stv. rozhl. Hry Hra o svätej Dorote
33. Táňa Tadlánková
Výročná cena za réžiu roz. hier Kam odlieta kolotoč
a Mahuliena
34. Ján Blanský
Cena za celoživotné dielo
35. Martin Porubjak
Cena za celoživotné dielo
36. Ľubomír Roman
Cena za celoživotné dielo
37. Mikuláš Fehér
Cena za celoživotné dielo
38. Ida Rapaičová
Cena za celoživotné dielo
39. Jozef Stražan
Cena za celoživotné dielo
40. Rastislav Ballek
Výročná cena za réžiu hry Holokaust
41. Alexander Bárta
Výročná cena za postavu A. Karamazovova v hre Bratia
Karamazovci
42. Ján Ďurovčík
Výročná cena za réžiu a choreografiu Zvonár u Matky
Božej
43. Daniel Heriban
Výročná cena za postavu J. Kráľa v sitcome Národný
cintorín
44. Ľuboš Kostelný
Výročná cena za postavu Smerďakova v hre Bratia
Karamazovovci
45. Barbora Kubátová
Výročná cena za postavu Júlie v balete Rómeo
11.
12.
13.
14.
Hana Kostolanská
Lenka Barilíková
Gregor Hološka
Dušan Jamrich
46. Tomáš Maštalír
47. Attila Mokos
48. Milan Ondrík
49.
50.
51.
52.
Rebeka Poláková
Róbert Roth
Richard Sanitra
Ivan Sogel
53. Jozef Vajda
54.
55.
56.
57.
58.
Anna Javorková
Juraj Nvota
Sláva Daubnerová
Michal Kubovčík
Ľudmila Lukačíková
59. Lukáš Pišta
60. Ivan Šandor
a Júlia
Výročná cena za postavu Ivana Karamazova v hre Bratia
Karamazovovci
Výročná cena za postavu Richarda III. v hre Richard III.
Výročná cena za postavu Benedika v hre Veľa kriku pre
nič
Výročná cena za postavu Nastasie Filipovnej v hre Idiot
Výročná cena za postavu Orestésa v trilógii Oresteia
Výročná cena za réžiu inscenácie Svet podľa Urbana
Výročná cena za dramaturgiu bábkovej hry O rytierovi bez
koňa
Výročná cena za dabingovú postavu vo filme Zastavte
Cartera
Výročná cena za postavu Klytaimnéstry v hre Oresteia
Výročná cena za réžiu hry Polooblačno
Výročná cena za réžiu hry Untitled
Výročná cena za postavu Uhorčíka v hre Jááánošííík
Výročná cena za postavu V. Železnovej v inscenácii hry
Vassa
Výročná cena za postavu Mercutia v inscenácii muzikálu
Rómeo a Júlia
Výročná cena za dabing postavy Neil v seriáli White
Collars
Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
Alžbeta Tomášková, Helena Cisárová, Veronika Pavlíková, Vlasta Ábelová, Zoltán
Hlaváč, Oľga Pavlíková, Anna Smoterová, Gabriela Fecková, Gabriela
Škorodenská, Cecília Papčová, Etela Morvayová, Božena Pančáková, Emanuel
Hason
Jednorazové sociálne podpory
Terézia Križanová,
Jaroslav Dóczy, Eva Borisová, Leopold Haverl, Ivica
Martinková, Gabriela Fecková, Jitka Sapara –Fischerová, Róbert Mankovecký,
Emanuel Hasson, Vít Bednárik, , Ernestína Gardonová, Mária Dvorská, Anastázia
Juhásová, Cecília Papčová, Mária Mačošková, Viliam Sýkora, Alžbeta Tomášková,
Helena Cisárová,Rozália Váradyová, Veronika Pavlíková, Vlasta Ábelová, Zoltán
Hlaváč, Anna Jochmanová, Oľga Pavlíková, Anna Smoterová, Gabriela
Škorodenská, Klára Lašová, Eleonóra Kačmárová, Etela Morvayová, Božena
Pančáková, Jana Melichárková, Vlasta Kučerová, Alica Vajdová, Ján Maturkanič
Košut, Jaroslav Gál, Eliška Nosálová, Helena Sudická, Ivan Kollár, Viktor Lukáč,
Božena Mačingová-Čonková, Ján Patarák, Ladislav Hyža, Štefan Šmihla, Darina
Vašíčková, Ria Páldiová, Anna Bittnerová, Tatiana Kučerenková, Mária Korbová,
Jaroslav Sisák, Mária Sisáková, Ivan Stropkovský, Martin Kolesár, Oľga Hudecová,
Ján Kováčik, Marta Gogálová, Hilda Augustovičová, Ivan Folkman, Ján Gubala,
Jozef Pražmári, Karol Machata, Andrej Mojžiš, Eva Landlová, Anna Kľuková, Tibor
Frlajs, Peter Janík, Anna Žišková, Elena Petrovická, Jaroslav Ďuríček, Ján
Valentík, Vladimír Minarovič, Vladimír Rusko, Olívia Binderová, Vladimír Bartoň,
Oldo Hlaváček, Oľga Gallová, Elena
Adamovičová, Štefan Halás, Igor Hrabinský, Viola Muránska, Ján Backstuber,
Michal Džupin, Monika Radványiová, Soňa Ulická, Mária Poláková
Príspevok na liečenie
Elena Petrovická
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu
a videotvorby
Výbor sekcie na starostlivosť o tvorivých pracovníkov a výkonných umelcov
poskytol v roku 2013 čiastku
120 132,59 €.
1. Tvorivá objednávka
príspevok bol vyplatený 1 tvorcovi
350,- €
2. Tvorivá súťaž
bol vyplatený príspevok 18 tvorcom v čiastke
5.050,- €
3. Tvorivé štipendium
bolo vyplatené 78 tvorcom v čiastke
57.200,- €
4. Príspevok na cestu do zahraničia
bol vyplatený 30 tvorcom v čiastke
5.120,28 €
5. Príspevok na cestu v SR
bol vyplatený 10 umelcom v čiastke
520,15 €
6. Tvorivý pobyt v domovoch LF
bol uhradený 3 umelcom v čiastke
731,76,- €
7. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
bol vyplatený v 31 prípadoch v čiastke
6.200,- €
8. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
bol vyplatený v 9 prípadoch
5.865,- €
9. Prémie za umelecké výkony
bolo vyplatených 20 prémií v čiastke
11.025,- €
10. Odmeny pri životných jubileách
boli vyplatené 31 umelcom v čiastke
4.100,- €
11. Ceny
boli udelené 4 ceny v čiastke
8.000,- €
12. Mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku
boli vyplatené v 6 prípadoch v čiastke
13. Jednorazové sociálne podpory
5.240,40 €
boli vyplatené v 43 prípadoch v čiastke
10.090,- €
14. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú
liečbu v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený v 2 prípadoch v čiastke
640,- €
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby v roku
2013 zasadal 10 krát a prerokoval 392 žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych podporách
Tvorivá objednávka
Meno a priezvisko
Štefan Vraštiak
Účel
vypracovanie scenára Igric
Tvorivá súťaž
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Meno a priezvisko Umiestnenie Účel
Martin Jurza
CENA
Hory a mesto - za réžiu filmu Mercúň
Marek Janičík
CENA
Envirofilm
Zuzana Laurinčíková Cena
Worksshop 2013 - Múzy nechodia samy
Oto Vojtičko
Prémia Worksshop 2013 - Remeslá pod Tatrami
Beata Oravcová
Prémia Worksshop 2013 - Remeslá pod Tatrami
Miroslav Piaček
CENA
Worksshop 2013 - Golf Trnava
Peter Bittner
Prémia Worksshop 2013 - Občiansky
Marta Prokopová
CENA
Najlepšia animácia - Rodina - základ života
Peter Zakuťanský
CENA
Najepší scenár - Odchod na Korze
Martin Kazimír
CENA
Najlepší strih hraného filmu: Stela
Dominik Jursa
CENA
Najlepší strih dokumentárneho filmu Zelená
hliadka
Mária Rumanová
CENA
Najlepšia réžia : Izolácia
Ján Juhaniak
CENA
Najlepší zvuk: Naked Dinner
Ján Ďuriš
Kamera celoživotné dielo
Tomáš Juríček
Kamera hraný film Kandidát
Dodo Šimončič
Kamera televízny film Čas grimás
Ján Meliš
Kamera dokumentárny film Kauza Cervanová
Tomáš Stanek
Kamera videoklip Citizen World
Tvorivé štipendium
Č.
1
2
3
4
5
6
7
šťastia
8
9
10
Meno a priezvisko Mesiace Účel - Dielo
Petra Bečková
1
na napísanie rozšíreného námetu Pianistka z Kábulu
Valéria Koszoruová
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Čas hrabania
Julianna Oľhová
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Šepkárka
Mária Oľhová
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Šepkárka
Tereza Oľhová
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Karloveský sym.
Lukáš Obermajer
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Kult
Peter Krištúfek
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Zverokruh
Miloš Ruppeldt
Pavlína Ďurinová
Lucia Pauerová
1
1
1
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Táňa a Miloš
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Výhľad do min.
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Punk is dead
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Jozef Banyák
Daniel Pártoš
Barbora Hrínová
Petra Bečková
Julianna Oľhová
Mária Oľhová
Lukáš Obermajer
Miloš Ruppeldt
Anna Harmaniaková
Richard Staviarsky
Daniel Pártoš
Juraj Mravec
Paľo Hospodár
Jakub Cvach
Zuzana Piussi
Eva Holubánska
Erik Praus
Božena Balúchová
Dalibor krupka
Juraj Valica
Peter Roško
Emília Luptáková
Zuzana Kaliská
Marek Leščák
Juraj Lehotský
Víťazoslav Staviarsky
Mária Staviarska
Juraj Lihosit
Peter Glocko
Bohumír Bobocký
Simona Bobocká
Tibor Jánosi
Dušan Davidov
Katarína Kerekesová
Martin Palúch
Eva Gubčová
Réka Rózsa
Zuzana Žiaková
Peter Kudlička
Roman Kaliský
Matúš Krajňák
Emília Luptáková
Zuzana Kaliská
Víťazoslav Staviarsky
Mária Staviarska
Juraj Lihosit
Peter Glocko
Bohumír Bobocký
Simona Bobocká
Katarína Kerekesová
Božena Balúchová
Paulína Ďurinová
Pavla Rachelová
Jakub Julény
Ivana Balážová
Juraj Šlavka
Peter Pokorný
Petra Uhlárová
Martin Palúch
Adriana Totíková
1
1
1
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
na napísanie rozšíreného námetu hraného filmu Mosty mládeže
na napísanie rozš. nám. hraného filmu O hudbe a tulákoch
Beta-napísanie ruk. Špecifiká viacpríbehových rozprávaní o hr.f.
na napísanie scenára hraného filmu Pianistka z Kábulu
na napísanie scenára hraného filmu Šepkárka
na napísanie scenára hraného filmu Šepkárka
na napísanie scenára hraného filmu Kult
na napísanie scenára hraného filmu Táňa a Miloš
na napísanie animovaného filmu Červíci
ALFA plus - réžiu hraného f. Príbeh zo smetiska
Alfa pus na scenár a strih dok. f. O hudbe a tulákoch
Alfa plus - reéžiu a kameru dok.f. O hudbe a tulákoch
na scenár a kameru Portrét sériovej stoličky
ALFA plus - scenár dok.f. Portrét sériovej stoličky
ALFA - I. kolo dokumentárny film- Obliehanie mesta
Ľudia z titulkov
Horehronský gadi
Novodobý misionár
Tajuplná Perzia
Posledný telefonát
ALFA - I. kolo hraný film - Staroba choroba
Červená skrinka
Cesta domov
Erik
Erik
Markova dcéra
Markova dcéra
Návrat stratených synov
Návrat stratených synov
Zísť z cesty
Zísť z cesty
Teleshoper
Idiot
Makové pole
Program BETA- Autorské stratégie v slovenskom d.f.
Program BETA- A predsa sa animuje
Program ALFA - I. kolo dok. f. Ako Slováci balia ženy
Program ALFA - I. kolo anim. f. Tiene
Program ALFA - I. kolo - dok. F. Demolition Age
Program ALFA - I. kolo - dok. F.Biela légia
Programa ALFA - II. kolo - schv.25.6.2012 - mal odklad
Červená skrinka
Cesta domov
Markova dcéra
Markova dcéra
Návrat stratených synov
Návrat stratených synov
Zísť z cesty
Zísť z cesty
Makové pole
Novodobý misionár
Výhľad do minulosti
Ernest a Alica
Skype Chechnya
Všade dobre
55
Sérum pravdy
Bitkár z podhradia
Sneh je utopista
Tie roky 90-te
71
72
73
74
75
76
Jakub Medvecký
Ján Šimko
Jindřich Prášil
Boris Šima
Miloslav Hulman
Jana Gombíková
2
2
1
2
1
1
Daniel
Duran v Bratislave
Túžba psa Huberta
Po stopách Olgoja Chorchoja
Vajce - hrdina
Premena
Príspevok na cestu v SR
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meno a priezvisko
Dagmar Ditrichová
Michal Klátik
František Jurišič
Stanislav Szomolányi
Rudolf Urc
Halka Marčeková
Viera Košťálová
Eva Gubčová
Viliam Richter
Yvonne Vavrová
Účel
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
Art film Trenčianske Teplice
FF Pieštany - Cinematic
FF Pieštany – Cinematic
Príspevok na cestu do zahraničia
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Meno a priezvisko
Martin Bartko
Štefan Vraštiak
Michaela Čopíková
Emília Kincelová
Michal Baláž
Denisa Buranová
Petra Karvašová
Martina Buchelová
Viliam Jablonický
Mária Oľhová
Edita Uhríková
Marek Leščák
Peter Balcar
Peter Martinka
Marta Prokopová
Andrej Gregorčok
Michal Angelov
Denisa Buranová
Katarína Kerekesova
Boris Sima
Joana Kozuch
Júlia Gajdošová
Júlia Koleňáková
Kateřina Javorská
Norbert Hudec
Štefan Vraštiak
Jana Mináriková
Michael Angelov
Účel
Belgicko - Brusel - Generálne zhr. IMAGO
Nemecko - 63. MFFF
Francúzsko - Angers, MFF - s anim.f. Prach a ligot
Taliansko - Bari MFF a účasť na FIPRESCI
MFF - Litva Vilnus
MFF - Litva Vilnus
MFF - Litva Vilnus
MFF - Litva Vilnus
MF - Rakúsko
MFF - Portugalsko
MFF - Rakúsko
MFF - Holandsko
MFF - Holandko
ČR - Praha Anifest 2013
ČR - Praha Anifest 2013
ČR - FF Anifilm Třeboň
Anglicko - Bulharsko - Sofia - MFF
Francúzsko - Cannes
MFF Francúzsko - Annecy
ČR-Zlín
CR - Zlín
Bosna - Hercegovina - MFF - účasť s anim.f. Kufor
Bosna - Hercegovina - MFF - účasť s anim.f. Kufor
ČR - Český Krumlov
Kanada
Rakúsko - Vienale
Nemecko - Brest MFF
Fínsko - MFF
29 Peter Zakuťanský
30 Jaroslav Baran
Rumunsko - MFF
Srí Lanka
Tvorivý pobyt v domovoch
Č.
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Roman Kaliský
Peter Dimitrov
Juraj Galvánek
Počet dní
30
7
21
Domov
Timrava
Timrava
Timrava
Dielo
Stretnutia v časopriestore
Príbehy vecí
písanie sc. Hmyz
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Zoro Záhon
Alena Bodingerová
Juraj Lihosit
Rudolf Urc
Peter Michalovič
Fedor Bartko
Eduard Grečner
Štefan Vraštiak
Vido Horňák
Robert Rajchl
Jozef Puškáš
Katarína Javorská
Mariana Čengel Solčanská
Vladimír Balco
Peter Glocko
Oľga Pohánková
Martin Kaňuch
Štefan Vraštiak
Jelena Paštéková
Dušan Davidov
Dagmar Ditrichová
Jozef Slovák
Yvonne Vavrová
Kateřina Javorská
Dušan Trančík
Laura Siváková Pašová
Jana Liptáková
Róbert Kirchhoff
Leo Štefankovič
Marek Šulík
Jozef Lietavec
člen poroty ALFA II. kolo
člen poroty ALFA II. kolo
člen poroty ALFA II. kolo
Igric - predseda poroty
Igric - členka poroty
Igric - člen poroty
Igric - člen poroty
Igric - člen poroty
Igric - člen poroty
Hory a mesto
ALFA - hraný film
ALFA - hraný film
ALFA - hraný film
Alfa dokument
Alfa - dokument
Alfa - dokument
Beta
Beta
Beta
ALFA II. kolo
ALFA II. kolo
ALFA II. kolo
Áčko 2013
LOTOS
ALFA - hraný film
ALFA - hraný film
ALFA - hraný film
ALFA - dokument
ALFA - dokument
ALFA - dokument
Kamera
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
František Jurišič
Juraj Lihosit
Miloslav Končok
Účel
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dušan Davidov
Peter Glocko
Jozef Lietavec
Marek Leščák
Štefan Vraštiak
Peter Michalovič
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
hodnotenie tvorby január – december
Prémie za umelecké výkony
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Meno a priezvisko
Iveta Grófová
Juraj Krásnohorský
Yvonne Vávrová
Karol Vosátko
Dušan Trančík
Marek Šulík
Jana Bučka
Michaela Čopíková
Veronika Obertová
Júlia Koleňáková
Zuzana Liová
Katarína Farkašová
Marek Janičík
Roman Fábian
Henrieta Cvangová
Juraj Krásnohorský
Marián Brázda
Jana Dudková
Martin Kaňuch
Michal Michalovič
Dielo
za réžiu filmu Až do mesta Aš
za réžiu filmu Tigre v meste
za réžiu filmu Náhradná matka
za réžiu filmu Nočný trezor
za réžiu filmu Hodina dejepisu
za réžiu filmu Zvonky šťastia
za réžiu filmu Zvonky šťastia
za réžiu filmu O láske nepoznanej
za réžiu filmu O láske nepoznanej
za réžiu filmu Kufor
za réžiu filmu Žena v slovenskom filme
za dramaturgiu televízneho seriálu Zbohom, súdruhovia
za réžiu filmu Kino Svet
za réžiu Ja som baník kto je viac
za zostavenie DVD Tigre v meste
za zostavenie DVD Tigre v meste
za dramaturgiu DVD Muž, ktorý luže a Eden a potom
za knihu Slovenský film v ére transkulturality
editor knihy Poetika zločinu Francúzsky film noir
editor knihy Poetika zločinu Francúzsky film noir
Odmeny pri životných jubileách
Darina Horáková, Karol Strážnický, Zoro Záhon, Ivan Húšťava, Ingrid Majerová,
Ladislav Kraus, Martin Cieľ, Miloľ Ruppeldt, Ľubomír Fifik, Helena SlavíkováRabárová, Ľuba Vančíková, Ján Čirka, Oľga Feldeková, Rudolf Ferko, Dušan
Hanák, Anton Szomolányi, Katarína Farkašová, Dušan Hudec, Blažena
Kočtúchová, Ladislav Kaboš, Dušan Rapoš, Miro Šindelka, Alena Paulovičová,
Juraj Hajdu, Jozef Šimončič, Július Jarábek, Jindro Prášil, Anton Baláž, Gabriela
Klaučová, Július Matula, Jozef Heriban, Jozef Slovák, Emil Fornay
Ceny
Č. Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
Ján Ďuriš
Jozef Puškáš
Pavol Korec
Ondrej Rudavský
Názov ceny - dielo
za kameru filmu 7 dní hriechov
za námet a scenár filmu Dušičky seniorov
za réžiu filmu Exponáty alebo príbehy z kaštieľa
za scenár, réžiu, kameru a animáciu filmu Mesiac
Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
Helena Filová, Jarmila Košťová, Miloslav Končok, Anna Biľaková, Mária Haštová,
Oľga Pohánková
Jednorazová sociálna podpora
Božena Zacharová, Ladislav Bariak, Blažena Kočtúchová, Oliver Leššo, Mária
Solanová, Helena Filová, Anna Biľaková, Oľga Pohánková, Valéria Takáčová,
Henrieta Peťovská, Dagmar Bučanová, Milan štelbaský, Oľga Potroková, Lucia
Šebová, Jana Šrámková, Dušan Mitana, Mikuláš Kočan, Peter Kováčik, Monika
Trajterová, Vido Horňák, Eduard Grečner, Alica Takáčová, Ľudmila Krížiková,
Pavol Čillek, Milan Milo, Svätopluk Šablatúra, Oskar Šághy, Zora Bachnárová,
Franek Chmiel, Otto Geyer, Jaroslav Pogran, Albert Marenčin, Pavel Branko,
Rudolf Urc, Marián Jaššo, Ján Magdolen, Marianna Grznárová, Dušan Hanák, Emil
Fornay, Miloslav Končok, Juraj Lihosit, Peter Glocko, Anton Meľuch
Príspevok na liečenie
Rudolf Urc, Melánia Urcová, Martin Petrenko
Výbor Sekcie pre umelecký preklad
Výbor sekcie v roku 2013 na starostlivosť o prekladateľov umeleckej literatúry
poskytol spolu
40.513,95 €.
1. Tvorivá objednávka
bola udelená 1 prekladateľovi v čiastke
330,- €
2. Tvorivá súťaž
v rámci Prekladateľskej univerziády boli udelené 3 ceny v celkovej
čiastke
300,- €
3. Tvorivé štipendium
bolo vyplácané 40 prekladateľom v čiastke
4. Príspevok na tvorivý pobyt v domovoch LF
bol poskytnutý 11 prekladateľom v celkovej čiastke
5. Príspevok na cestu v SR
bol udelený 17 prekladateľom v čiastke
6. Príspevok na cestu do zahraničia
bol vyplatený 5 prekladateľom v čiastke
7. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby – bežné
bol vyplatený 2 prekladateľom v čiastke
12.700,- €
2.094,97 €
120,- €
1.275,50 €
180,- €
8. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
bol vyplatený 20 členom porôt a externým posudzovateľom
VSUP v celkovej čiastke
4.420,- €
9. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby - celoročné
bol vyplatený 14 prekladateľom v celkovej čiastke
4.500,- €
10. Príspevok za tvorivé besedy a prednášky
bol udelený 17 prekladateľom v celkovej čiastke
900,- €
11. Prémie za knižnú tvorbu 2011
boli udelené 6 prekladateľom v celkovej čiastke
1.900,- €
12. Cena Jána Hollého 2012
bola udelená 2 prekladateľom v celkovej čiastke
- za prózu: Ján Štrasser – Ľudmila Ulická: Zelený stan
- za poéziu: Ján Kvapil – Andrej Belyj: Slnečné jasličky
2.000,- €
13. Jednorazová sociálna podpora
bola vyplatená 30 prekladateľom v čiastke
5.966,- €
14. Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
bola vyplácaná 8 prekladateľom v celkovej čiastke
3.432,- €
15. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a na ambulantnú
liečbu v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený 2 prekladateľkám v celkovej čiastke
441,- €
Výbor Sekcie pre umelecký preklad zasadal v roku 2013 10-krát a prerokoval
258 žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych adresátoch:
Tvorivé štipendium
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno a priezvisko
Andrej Chovan
Otakar Kořínek
Oľga Hlaváčová
Adriena Richterová
Mária Kočanová
István Bettes
Milan Žitný
8. Otto Havrila
9. Katarína Széherová
10. Tomáš Horváth
Mes.
1
1
1
2
4
3
1
2
3
3
11. Ľubica Kukučková 3
12. Vladimíra Komorovská
Účel - Dielo
Jojo Moyesová: Posledný list od milenca (IKAR, 2013)
Cassandra Clareová: Mesto skla (SLOVART, 2013)
Saskia Sarginsonová: Dvojčatá (IKAR, 2013
Aminata Forna: Spomienka lásky (IKAR, 2013)
Ken Follet: Zima sveta (Slovenský Tatran, 2013)
Antológia súčasnej slovenskej poézie (Lilium Aurum)
Line Knutzonová: Remeselníci (Divadlo J. Palárika
Trnava, 2013)
John Irving: V jednej osobe (SLOVART, 2013)
Eloisa Jamesová: Pobozkaj ma (IKAR, 2013)
S.Goszczyński: Kráľ zámku, W.Loziński: Zapatan
(EURÓPA, 2013)
Gaelen Foleyová: Môj škandalózny vikomt (VSS)
3 Émile Zola: Štvanica (VSSS, 2013)
13.
14.
15.
16.
17.
Želmíra Čížová
Lenka Cinková
Ina Martinová
Jana Cinková
Oľga Kralovičová
Dolores Redondová: Neviditeľný strážca (IKAR, 2013)
Sherry Thomasová: Odcudzený manžel (VSS, 2013)
Martin Vopěnka: Spiace tajomstvo (Trio Publishing)
Grace Burrowesová: Vojak (VSS, 2013)
Barbara Bickmorová a Diana Brownová: Posledná
nádej (VSS, 2013)
18. Dušan Janák
1
Agatha Christie: Vianoce Hercula Poirota (VSS, 2013)
19. Jana Báliková
4
Alfred Tennyson: Prechod cez piesčiny (IKAR, 2014)
20. Mária Bratová
4
Camilla Läckbergová: Morská panna (SLOVART)
21. Alexandra Ruppeldtová 3 Felix Francis: Dostihový detektív (VSS, 2013)
22. Otakar Kořínek
3
Vladimír Nabokov: Pamäť, prehovor (VSSS, 2013)
23. Zdenka Buntová
3
Vaddey Ratnerová: V tieni banánovníka (IKAR, 2014)
24. Marta Hlušíková
1
Jiří Holub: Koľko váži Matilda (PERFEKT, 2013)
25. Sofia Tužinská
3
Arturo Pérez-Reverte: Tango starej gardy
(SLOVART)
26. Ján Štrasser
3
Bulat Okudžava: Ešte jedna romanca (PETRUS)
27. Marián Gazdík
2
H.G.Wells: Ostrov doktora Moreaua (VSSS, 2013)
28. Otto Havrila
2
Orhan Pamuk: Tichý dom (SLOVART, 2014)
29. Ľuba Kukučková
2
Gaelen Foleyová: Môj notorický džentlmen (VSS)
30. Katarína Széherová 2
Peter Schmidt: Kaktus na Valentína (MilaniuM, 2014)
31. Lenka Cinková
2
Agatha Christie: Nemý svedok (VSS, 2014)
32. Emília Haugová
2
Hans Thill: Múzeum netrpezlivosti (ARS POETICA)
33. Tomáš Horváth
3
Józef Bohdan Dziekowski: Sendivoj. Temný
alchymista EURÓPA, 2014)
34. Štefan Greňa
2
Sarbjit Kaur Athwalová: Zahanbená (IKAR, 2014)
35. Jana Petrikovičová 2
Amy Plumová: Kým zomriem (Albatros, 2014)
36. Barbora Kráľová
3
Bram Stoker: Dáma v závoji (EURÓPA, 2014)
37. Zuzana Guldanová 3
Sarah Larková: Vysnívaná krajina (IKAR, 2014)
38. Ján Švantner
1
Pierre Jean Jouve: Utíšenie zlého vetra (STUDŇA)
39. Otakar Kořínek
1
John Steinbeck: Ovocie hnevu (SLOVART, 2014)
40. Elena Diamantová 1
Emma Healeyová: Hľadá sa Elisabeth (IKAR)
2
2
2
2
3
Tvorivá objednávka
Č. Meno a priezvisko
1. Dáša Zvončeková
Účel
zostavenie zborníka "Letná škola prekladu 11"
Tvorivá súťaž
Č. Meno a priezvisko
1.
Beáta Takáčová
2.
3.
Peter Žila
Pavol Briatka
Umiestnenie
1. cena - UP
2. cena - UP
3. cena - UP
Účel
William Blake: Proroctvá nevinnosti –
poézia
Boris Vian: Vlkolak
Druhá tvár zločinu
Príspevok na cestu v SR
Refundácia cestovných nákladov účastníkom Letnej školy prekladu:
Eva Bubnášová, Ladislav Franek, Zuzana Havlíková, Daniela Kotmanová, Elena
Krššáková, Mária Kusá, Zozana Lorková, Eva Melichárková, Adriana Oravcová, Oľga
Ruppeldtová, Jarmila Samcová, Ladislav Šimon, Miloš Švantner, Dáša Zvončeková,
Pavol Žigo, Erika Mináriková, Ján Zambor
Príspevok na cestu do zahraničia
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
Účel
úhrada časti cestovných nákladov do Francúzska
úhrada časti cestovných nákladov do Arménska
úhrada časti cestovných nákladov na Ukrajinu
úhrada časti cestovných nákladov do Bruselu
úhrada časti cestovných nákladov do Estónska
Meno a priezvisko
Lýdia Magerčiaková
Valerij Kupka
Zuzana Lorková
Miroslava Brezovská
Ladislav Franek
Tvorivý pobyt v domovoch
Meno a priezvisko
1. István Bettes
Dielo
Antológia súčasnej slov. poézie - preklad do maďarčiny
(LILIUM AURUM, 2014)
2. Mária Kočanová
Ken Follet: Zima sveta (TATRAN, 2014)
3. Otakar Kořínek
C.Cowellová: Ako ukradnúť dračí meč (SLOVART)
Vladimír Nabokov: Pamäť, prehovor
4. Ladislav Franek
Interdisciplinárnosť v symbióze literatúry, vedy a umenia
5. Katarína Széherová Monika Maronová: Ach, šťastie
6. Adriena Richterová Shamini Flintová: Nebezpečný zabijak
7. Inna Horváthová
Gustáv Murín: Svet je malý
8. Jana Petrikovičová Amy Plumová: Kým zomriem
9. Beata Horná
Kimberly Freemanová: Lighthouse Bay
10. Daniela Humajová O súčasnom stave prekladania a vydávania prekladov
zo súčasnej slovenskej literatúry
11. Lýdia Magerčiaková Eric Assous: Herci sú unavení
Príspevok za kritické hodnotenie - bežné
Č.
1
2
Meno a priezvisko
Účel
lektorský posudok na zborník "Letná škola prekladu 11“
jazykový posudok na zborník "Letná škola prekladu 11"
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č.
Meno a priezvisko
1.
2.
Miroslav Zumrík
Margita Gáborová
3.
4.
5.
6.
7.
Markéta Štefková
Judit Görözdi
Gabriela Magová
Mária Kusá
Marián Andričík
Názov súťaže alebo ceny
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium - CJH 2012
Per Olov Enquist: Hry a K. Mazetti: Chlapík od
vedľajšieho hrobu
Thomas Rosenboom: Verejné práce
György Spiró: Jarná výstava
Sándor Márai: Mágia
porota Ceny Jána Hollého 2012 – predsedníčka
porota Ceny Jána Hollého 2012 – člen
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Magda Kučerková
Lýdia Magerčiaková
Jarmila Samcová
Marián Hatala
Alojz Keníž
Karol Chmel
Gabriela Magová
Alojz Keníž
Daniela Humajová
Eva Palkovičová
Mária Kusá
Alexandra Debnárová
Martin Solotruk
porota Ceny Jána Hollého 2012 – členka
porota Ceny Jána Hollého 2012 – členka
porota Ceny Jána Hollého 2012 – členka
porota Ceny Jána Hollého 2012 – člen
porota Ceny Jána Hollého 2012 – člen
Prekladateľská univerziáda 2013 - externé posudky
Prekladateľská univerziáda 2013 - externé posudky
Prekladateľská univerziáda 2013 - predseda poroty
Prekladateľská univerziáda 2013 - členka poroty
Prekladateľská univerziáda 2013 - členka poroty
Prekladateľská univerziáda 2013 - externé posudky
Prekladateľská univerziáda 2013 - externé posudky
Prekladateľská univerziáda 2013 - externé posudky
Príspevok za celorocné kritické hodnotenie tvorby
Č.
1
2
3
4
5
6
7
Meno a priezvisko
Daniela Humajová
Karol Chmel
Otakar Kořínek
Alojz Keníž
Oľga Ruppeldtová
Milan Žitný
Eva Palkovičová
Účel
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
hodnotenie prekl. tvorby január - december 2013
Príspevok za prednášku
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Meno a priezvisko Účel
Alojz Keníž
LŠP - Popovičovo myslenie o preklade a vzdelávanie mladých prekladateľov
Pavol Žigo
LŠP - Aktuálne v jazyku a v jazykovej príprave prekladateľa
Mária Kusá
LŠP - Slovenský preklad dnes - Cena Jána Hollého a Cena Mateja Bela
Ladislav Franek
LŠP - Didaktika umeleckého prekladu
Katarína Koreňová LŠP - Súčasná prekladová lit. pre deti a mlásež z anglického jazyka
Eva Bubnášová
LŠP - Ako sme prekladali Andersena. Niekoľko poznámok k prekl. recepcii
Katarína Zubácka LŠP - Ako Pandora a Popoluška prekladom o svoje atribúty prišli
Nina Cingerová
LŠP - Problematika prekladu internetovej literatúry
Zuzana Lorková
LŠP - Problematika prekladu internetovej literatúry
Emília Janecová
LŠP - Exotizácia a naturalizácia pri preklade dokumentu
Ján Zambor
LŠP - O Proglase a jeho slovenských prekladoch
Ivana Hostová
LŠP - O prekladoch dvoch básní Sylvie Plathovej
Ján Čakanek
LŠP - O verši Goetheho Fausta a jeho prekladovej realizácii
Ladislav Šimon
LŠP - Možnosti a hranice objektívnej kritiky prekladu lyrickej poézie
Dáša Zvončeková LŠP - moderovanie a organizačné zabezpečenie
Oľga Ruppeldtová LŠP - moderovanie a organizačné zabezpečenie
Milan Žitný
SRN - prednáška v Regensburgu - Preklady nemeckej lit. na Slovensku
Prémie knižné
Č.
1.
Meno a priezvisko Dielo
Magda Takáčová György Spiró: Jarná výstava
2.
3.
4.
5.
6.
Jana Báliková
Wiliam Butler Yeats: Večné volanie
Stanislav Vallo
Umberto Eco: Pražský cintorín
Karol Chmel Vladimir Pištalo: Tesla, portrét medzi maskami
Vladislav Gális
Eowyn Iveyová: Dcéra snehu
Ján Vilikovský
Philip Roth: Nemezis
Ceny
Č.
1.
2.
Meno a priezvisko
Ján Štrasser
Ján Kvapil
Cena Jána Hollého 2011
Ľudmila Ulická: Zelený stan (SLOVART)
Andrej Belyj: Slnečné jasličky (DREWO A SRD)
Jednorazové sociálne podpory
Marián Minárik, Marta Baránková , István Bettes, Jozef Bžoch, Ivan Cvrkal, Vladimír
Čerevka, Ružena Dvořáková-Žiaranová , Eliáš Galajdaa, Marián Hatala, Zuzana
Havlíková, Viera Hegerová, Ivan Jackanin, Michaela Jurovská, Lýdia Magerčiaková,
Jozef Marušiak, Judita Mayerová, Marián Minárik, Jarmila Samcová, Viera Škridlová,
Ján Švantner, Dušan Tellinger, Miklós Vércse, Vladimír Oleríny, Viera Dubcová, Etela
Farkašová, Ružena Dúbravová, Vlastimil Kovalčík, Viliam Turčány, Naďa Mitanová,
Vladimíra Komorovská
Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
Ján Švantner, Marta Baránková, Viera Dubcová, Priska Fodesová,
Magerčiaková, Janka Turanová, Jana Melichárková, Marián Hatala
Lýdia
Príspevok na tvorivý pobyt v zariadeniach LF a ambulantnú liečbu v kúpeľnom
zariadení
Daniela Humajová, Elena Diamantová
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad
Výbor sekcie v roku 2013 na starostlivosť o prekladateľov odbornej literatúry poskytol
23.959,98,- €.
1. Tvorivá objednávka
bola udelená 7 autorom vo výške
2. Tvorivá súťaž
- v rámci Prekladateľskej univerziády boli udelené
3 ceny 3 prekladateľom v celkovej čiastke
3. Tvorivé štipendium
bolo vyplácané 7 prekladateľom vo výške
4. Študijné štipendium zahraničným hosťom
bolo udelené 1 prekladateľovi vo výške
1.110,- €
300,- €
4.520,- €
100,- €
5. Príspevok na cestu v SR
bol udelený 14 prekladateľom vo výške
120,- €
6. Príspevok na cestu do zahraničia
bol udelený 5 prekladateľom v celkovej výške
244,18 €
7. Tvorivý pobyt v domovoch
bol udelený 1 prekladateľovi vo výške
245,80 €
8. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby – bežné
boli udelený 9 prekladateľom vo výške
600,- €
9. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
boli vyplatený 21 členom porôt VSOP v celkovej výške
2.820,- €
10. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby – celoročné
boli udelené 5 prekladateľom vo výške
3.450,- €
11. Príspevok za tvorivé besedy a prednášky
bol udelený 12 prekladateľom vo výške
12. Prémie za knižnú tvorbu
boli udelené 4 prekladateľom v celkovej výške
610,- €
1.500,- €
13. Prémia za článok
bola udelená 2 prekladateľom vo výške
60,- €
14. Cena Mateja Bela 2012
bola udelená 1 prekladateľovi vo výške
1.000,- €
15. Odmena pri životnom jubileu
bola udelená 6 prekladateľom vo výške
16. Jednorazová sociálna podpora
bola udelená 22 prekladateľom v čiastke
3.670,- €
17. Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
bola vyplácaná 4 prekladateľom v celkovej výške
2.640,- €
500,- €
18. Príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach LF a ambulantnú liečbu
v kúpeľnom zariadení
bol vyplatený 2 prekladateľom v celkovej výške
470,- €
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad zasadal v roku 2013 10-krát
a prerokoval 144 žiadostí a návrhov.
Prehľad o konkrétnych adresátoch:
Tvorivé štipendium
Č. Meno a priezvisko Mesiace
1. Milan Krankus
3
2. Richard Cedzo
3
3. Martin Slobodník
4. Marketa Štefková
5. Martin Kubuš
6. Juraj Alner
7. Mária Vargová
3
3
3
3
2
Účel
Helmut Schmiedt: Karl May alebo moc
fantázie (Európa)
W. Barnes Tatum: Ježiš vo filme, prvých
sto rokov (Európa)
T. Snyder: Krvavé územie (Premedia Group)
Translatologické súvislosti právnej komunikácie
Mike Carson: Manažér
H.-P. Schwarz: Poznámky k Adenauerovi
Hans Kuhn: Žena v kresťanstve
Tvorivá objednávka
Č. Meno a priezvisko Účel
1. J. Cihová a kolektív Angl.-slov. a slov.-angl. slovník environmentálnych termínov
2. J. Cihová a kolektív Angl.-slov. a slov.-angl. slovník environmentálnych termínov
Tvorivá súťaž
Č. Meno a priezvisko
1. Ivan Švajlen
2. Andrea Volentičová
3. Zuzana Gašparová
Umiestnenie Účel
prvé miesto
Rakovina je len obyčajný biznis
druhé miesto Rusko
tretie miesto Pečeni svitá na lepšie časy
Študijné štipendium zahraničným hosťom
Č. Meno a priezvisko Účel
1. Vítĕzslav Vilímek
LŠP v Piešťanoch
Príspevok na cestu v SR
Č. Meno a priezvisko
1. Marianna Bachledová
2. Valentína Glendová
3. Lucia Kozáková
4. Zuzana Kraviarová
5. Ľubica Krempová
6. Linda Magáthová
7. Petra Mikulášová
8. Silvia Semaková
9. Martin Sliz
10. Jozef Štefčík
11. Vítězslav Vilímek
12. Ľubica Medvecká
13. Ivana Schérová
14. Eva Tandlichová
Účel
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
LŠP v Piešťanoch
Príspevok na cestu do zahraničia
Č. Meno a priezvisko
1. Edita Chrenková
2. Anton Chrenka
3. Edita Chrenková
4. Anton Chrenka
5. Ľubica Medvecká
Účel
knižný veľtrh Svět knihy v Prahe
knižný veľtrh Svět knihy v Prahe
knižný veľtrh v Budapešti
knižný veľtrh v Budapešti
zasadnutie Medzinárodnej federácie prekladateľov FIT
Europe
Tvorivý pobyt v domovoch
Č. Meno a priezvisko Domov
Dielo
1. Hana Contrerasová DIS Piešťany Záhadné miesta sveta
Príspevok za kritické hodnotenie – bežné
Č. Meno a priezvisko Účel
1. Vladimír Biloveský recenzné posúdenie zborníka Letnej školy prekladu 11
2. Ľubica Medvecká posúdenie zborníka Letnej školy prekladu 11
3. Mária Kusá
posúdenie Translatologických súvislostí právnej komunikácie
4. Vladimír Ira
posúdenie Angl.-slov. a slov.-angl. slovníka environmentálnych
termínov
5. Mária Kozová
posúdenie Angl.-slov. a slov.-angl. slovníka environmentálnych
termínov
6. Alojz Keníž
posúdenie M. Carson: Manažér
7. Jana Rakšányiová posúdenie H.-P. Schwarz: Poznámky k Adenauerovi
8. Mária Kozová
posúdenie Angl.-slov. a slov.-angl. slovníka environmentálnych
termínov
9. Vladimír Ira
posúdenie Angl.-slov. a slov.-angl. slovníka environmentálnych
termínov
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách
Č. Meno a priezvisko
1. Milada Pauleová
2. Silvia Semaková
3. Helena Třísková
4. Jarmila Cihová
5. Ladislav Kiczko
6. Vincent Šabík
7. Vladimír Balek
8. Juraj Šebesta
9. Michaela Jurovská
10. Viera Haľamová
11. Daniel Stanček
12. Ján Vilikovský
13. Dušan Institoris
14. Vladimír Kováč
Názov súťaže alebo ceny
Cena Mateja Bela
porotca Ceny Mateja Bela
porotca Ceny Mateja Bela
porotca Ceny Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
porotca Ceny Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela
15. Miroslava Vallová
16. Jana Rakšányiová
17. Anna Šebestová
18. Silvia Semaková
19. Milada Pauleová
20. Sibyla Mislovičová
21. Edita Chrenková
Cena Mateja Bela
porotca Prekladateľskej univerziády
porotca Prekladateľskej univerziády
porotca Prekladateľskej univerziády
Prekladateľská univerziáda
Prekladateľská univerziáda
Prekladateľská univerziáda
Príspevok za celoročné kritické hodnotenie tvorby
Č. Meno a priezvisko
1. Mária Kusá
2. Ľubica Medvecká
3. Jana Rakšányiová
4. Mária Institorisová
5. Jaroslav Šoltys
6. Mária Kusá
7. Ľubica Medvecká
8. Jana Rakšányiová
9. Mária Institorisová
10.Jaroslav Šoltys
Účel
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
posudzovanie žiadostí
Príspevok za prednášku
Č. Meno a priezvisko Účel
1. Milan Žitný
prednáška na sympóziu s názvom Prekladatelia ako
objavitelia
2. Edita Gromová
prednáška a moderovanie na Letnej škole prekladu
3. Vladimír Biloveský prednáška na Letnej škole prekladu
4. Martin Djovčoš
prednáška na Letnej škole prekladu
5. Ingrid Cíbiková
prednáška na Letnej škole prekladu
6. Michal Dvorecký
prednáška na Letnej škole prekladu
7. Eva Tandlichová
prednáška na Letnej škole prekladu
8. Oľga Wrede
prednáška na Letnej škole prekladu
9. Jozef Šefčík
prednáška na Letnej škole prekladu
10. Mária Šimková
prednáška na Letnej škole prekladu
11. Ľubica Medvecká moderovanie Letnej školy prekladu
12. Lucia Kozáková
prednáška na Letnej škole prekladu
Prémie knižné
Č. Meno a priezvisko Dielo
1. Peter Fridner
L. Rees: Nacisti
2. Patrícia Elexová
R. Steiner: Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe
3. Milan Žitný
J. Habermas: K ústave Európy
4. Róbert Hrebíček
A. Robertsová: Ľudské telo
Prémie za články
Č. Meno a priezvisko Účel – názov článku
1. Edita Chrenková
Új szótárban régi szavak (Új Szó nov. 2012),
J. Fronek: Anglicko-český a česko-anglický slovník (Revue
svet. lit. 4/2012)
2. Edita Chrenková
Vedecky o protikladoch (ÚjSzó 26. 3. 2013)
Odmeny pri životných jubileách tvorcov
Peter Kuklica, František Tomášik, Milada Jankovičová, Ján Taraba, Jana Záhorcová,
Katarína Čermáková
Ceny
Č. Meno a priezvisko Názov ceny – dielo
1. Róbert Hrebíček
CMB – Koniec chorobám
Jednorazové sociálne podpory
Ľudmila Mojžišová, Svetozár Lichardus, Anna Rollová, Michal Semotam, Ladislav
Knapp, Štefan Švagrovský, Ondrej Filo, Vojtech Magurský, Mikuláš Reimann, Erika
Brániková, Alžbeta Suchá, Edita Chrenková, Adélia Kundrátová, Tatiana Nemannová,
Vasiľ Dacej, Cril Bulla, Valéria Hamzová, Ľudmila Štecová, Štefan Kruško, Lýdia Slabá,
Jozefína Martínková, Larysa Molnárová
Mesačná sociálna podpora na doplnenie dôchodku
Vasiľ Dacej, Ľudmila Štecová, Cyril Bulla, Valéria Hamzová
Príspevok na liečenie
Adela Böhmerová
Príspevok na tvorivý pobyt v zariadeniach LF a ambulantnú liečbu
v kúpeľnom zariadení
Anna Rollová
Zoznam zrealizovaných diel, ktoré vznikli s podporou Literárneho fondu a boli
zrealizované v roku 2013:
Sekcia pre pôvodnú literatúru
1. Ján Fekete: rukopis diela Život v (ne)modrom
2. Ján Štepita: rukopis Zolnica plná ľudských osudov (VMS, 2013)
3. Renáta Chovanová (Uršula Kovalyk): rukopis diela Krasojazdkyňa
4. Rudolf Jurolek: rukopis diela Vety
5. Marek Vadas: rukopis diela Rieka
6. Roman Matisko: rukopis divadelnej hry Posledné zbohom
7. Jaroslav Vlnka: rukopis diela Mŕtvy jazyk
8. Zuska Kepplová: rukopis diela „57 Km od Taškentu“
9. Zsolt Sztakó: rukopis diela Próféta – Prorok
10. Viera Čurmová: rukopis diela Studnička povestí bez konca
11. Szabolcs Bíró: knižka Non nobis , Domine (HISTORIUM, 2012)
12. Ján Turan: knižka Smelá Apolienka (ML, 2012)
13. Barbora Škovierová: knižka Pyžamový týždeň (KONTAKT, 2012)
14. Štefan Šimko: knižka Pasenie mamutov (FAMA ART, 2012)
15. Daniela Dubivská: knižka Žena v cudzom brlohu (2012)
16. Alica Bartková: rukopis Víťazstvá, prehry, žiaden boj
17. István Z. Németh: knižka Vidd Lindát szörfözni (AB:ART, 2012)
18. Rado Ondřejíček: knižka Homo asapiens (SLOVART, 2011)
19. Stanislava Repar: knižka Tichožitia (EDITION RYBA, 2011)
20. Miloš Herko: rukopis románu Slovenský kovboj
21. Ivana Gibová: rukopis diela Usadenina – pôvodný názov: Pirátske územie
22. Ján Litvák: knižka Oranžová tráva (F.R.&G., 2012)
23. Viera Švenková: rukopis diela Počúvaj vietor – pôv. názov Novinárky
24. Katarína Chajdáková: rukopis diela Trhlina
25. Helena Gicová: rukopis diela Bieda pod Beskydom
26. Vasiľ Dacej: knižka Modeli : Modely (SUSS., 2012)
27. Viktória Janoušková: rukopis divadelnej hry Všade tá rieka
28. Karin Lászlová: rukopis diela Sme bábky záhadných sudičiek
29. Katarína Tomková: knižka Obojsmerné listy (M.ŠULÍK, 2012)
30. Kveta Dašková: knižka Peťka, ja a osem medvedíkov (Q 111, 2012)
31. Miloš Drastich: knižka Aura Kyklád (KZNE SR, 2012)
32. Valér Mikula: rukopis diela Postinterpretácie (CATHEDRA, 2014)
33. Ján Púček: rukopis diela Okná do polí
34. Peter Mišák: knižka Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (GEORG, 2013)
35. Pavel Maskalik: knižka Jesenná prechádzka a príchuťou leta (CUPER, 2013)
36. Ján Zambor: rukopis monografie Miroslav Válek v interpretáciách J. Zambora
37. Mikuláš Kseňák: rukopis diela Spominky – Spomienky (SRSS, 2013)
38. Ivan Kadlečík: rukopis románu Krúženie (F.R.&G., 2013)
39. Viera Švenková: knižka Počúvaj vietor (VSSS, 2013)
40. Gergely Vida: rukopis bás. zbierky Bolyongások a gyerekszobában – Blúdenie
v detskej izbe
41. Zoltán Szalay: rukopis románu A vadkacsa röpte – Let divej kačice
42. Mariana Komorová: rukopis knihy cestopisných esejí Kam vedú všetky cesty ...
43. Biba Bohinská: predložila rukopis románu Zrnko piesku v duši
44. Marek Kundlák: rukopis operného libreta Moje more Kaddáfí
45. István Veres: rukopis diela Dandaranda
46. Miroslav Brück: rukopis básnickej zbierky Zastávky
47. Szabolcs Bíró: knižka Nyugat őre – Strážca západu
48. Eduard Drobný: knižka Záhadná vražda v oranžérii
49. Stanislav Háber: rukopis diela Duše hovoria
50. Bohuslava Vargová:Hábovčíková: knižka Rukopis o mame
51. Peter Holka: rukopis románu Pokušenie
52. Lajos Gyüre: knižka Tűnődeseim – Rozjímania (AB:ART, 2013)
53. Tibor Ferko: knižka Kalendárne dejiny divadla mesta Kaschau, Kassa,
Košice 1550:1945
54. Juraj Šebo: knižka Také boli Budmerice (MARENČIN PT, 2013)
55. Miloš Drastich: rukopis diela Kniha RO
56. Ľudovít Petraško: rukopis diela Blízki vzdialení – slovensko:nemecké (nielen)
literárne vzťahy
57. Slávka Daubnerová: rukopis monodrámy Bez názvu – Untitled
58. Ján Beňo: rukopis románu Život s kufrom
59. József Mács: rukopis románu Menyasszon mindhalálig : Doživotne nevesta
60. Derek Rebro: rukopis básnickej zbierky Ako tieň na pľúcach (pôvodný názov:
Okamih po dopade)
61. Anton Kret: rukopis románu Príbuzní
62. Mária Puškárová: knižka Tajomstvo milosti (Fontána, 2010)
63. Jozef Mihalkovič: knižka Listové tajomstvá (F.R.&G., 2009)
64. Igor Gallo: knižka Putovanie s obojkom (VSSS, 2013)
65. Zuzana Mojžišová: rukopis diela Genius Loci
66. Milan Augustín: knižka Templári
67. Marián Grupač: časť rukopisu románu Stále inak nažive
68. Judita Kaššovičová: knižka Som len kvet
69. Miloš Ferko: rukopis diela Literárny antikvariát
70. Erik Markovič: rukopis diela Ikonickosť. Prestupovanie Slnka
71. Uršula Kovalyk (Renáta Chovanová): knižka Krasojazdkyňa
72. Ondrej Nagaj: knižka Šepotance (VEGPRINT, 2013).
73. Emíre Khidayer: knižka Dubajské tajomstvá (ROTRAN, 2013).
74. Mikuláš Kseňák: knižka Spomienky a očakávania (SRSS, 2013).
75. István Veres: knižka Dandaranda (KALLIGRAM, 2013).
76. Jozef Poór: rukopis diela Mint a madarak – Ako vtáci.
77. Stanislav Rakús: knižka Fáza uvoľnenia (KK BAGALA, 2013).
78. Slavomíra Gogárová: divadelná hra Zelený.
79. Jitka Rožňová: knižka Spriadanie slov (AB:ART, 2013).
80. Zorán Ardamica: rukopis diela Örökországi és más történetek - Z večnej krajiny
a iné príbehy (NAP KIADÓ).
81. Daniela Hroncová:Faklová : knižka Urodzená (TRANOSCIUS, 2013).
82. Péter H. Nagy: rukopis diela Párhuzamos mintázatok - Rovnobežné vzorkovanie
(NAP KIADÓ, 2013)
83. Igor Válek: knižka Povesti o slovenských riekach (VMS, 2013).
84. Drahomíra Pechočiaková: rukopis diela Dozrievanie v nežnej.
85. Milan Bobák: knižka Buty ptachom : Byť vtákom.
86. Marián Krčík: knižka Matkin hrob na Tahiti (OFSETKA, 2014).
87. Mila Haugová: knižka CETONIA AURATA (ARTFORUM, 2013).
88. Ján Zambor: knižka Niečo ako láska, niečo ako soľ – Miroslav Válek
v interpretáciách (LIC, 2013).
89. Zsolt Sztakó: knižka A Próféta – Prorok (AB:ART, 2013).
90. Ferenc Kulcsár: rukopis diela Kerek világ kézpében - V srdci sveta širokého
(LILIUM AURUM, 2014).
91. Marián Hatala: knižka Ľúb Ostnato (TRIO PUBLISHING, 2013).
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru
1. Ing. Bohdan Telgársky: Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992, MS
2. Mgr. Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana 1918-1938, Kaligram
3. Prof. RNDr. Dušan Hovorka: Sopečná činnosť – jej dobrodenie, ale aj postrach
ľudstva, UK
4. PaedDr. Karol Kollár: Problémy s počítačom. Jednoduché overené riešenia,
INFOPRESS
5. Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.: Typografické médium v jozefínskej dobe,
VEDA
6. PhDr. Eva Kowalská, DrSc.: Na ďalekých cestách v cudzích krajinách, VEDA
7. Mgr. Peter Švik, PhD.: Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy
a aktéri v rokoch 1944-1954, VEDA
8. PhDr. Tomáš Klubert, PhD.: Veľkí vojvodcovia na Slovensku, PERFEKT
9. Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.: V službách cisára Františka Jozefa, Slovart
10. Peter Moczo, Jozef Kristek, Martin Gális: The Finite-difference Modeling of
Earthquake Motions: Waves an Ruptures, Cambridge University Press
11. Mgr. Martin Bendik: Operné sondy, NM CODE
12. PhDr. Ing. Svätoslav Mathé: Slovenské dozrievanie – kapitoly k výročiu
republiky, MS
13. PhDr. Stanislav Sikora, CSc.: Po jari hneď krutá zima. Politický vývoj na
Slovensku v rokoch 1968-1971, VEDA
14. Mgr. Art. Maja Hriešik: Telesnosť súčasného divadla, Nakladateľstvo NM
CODE
Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu
Ján Čomaj: Neskutočné príbehy
Mirjana Šišoláková: Peklo v raji, rozhlasová relácia
Vladimír Mikunda: Ročenka odbojárov 2014
Ľudovít Košálko: výstava Dedičstvo po otcovi
Marián Minárik: Za folklórom po západnom Slovensku, rozhlasová relácia
Miroslav Hazucha: Atletická vášeň Róberta Rozima
Mirjana Šišoláková: Neznámy-známy Pavol Strauss, rozhlasová relácia
Peter Karpinský: Malé dejiny Európy cez príbehy tvorcov – Príbehy
Konštantína a Metoda, rozhlasová relácia
9. Leopold Moravčík: Bastardi v politike
10. Ján Štrasser: Byť svoj, Rozhovory s Jánom Buzássym
11. Anica Škodová: Rozhovor s Vladom Černým, Helenou Vondráčkovou,
Mariánom Labudom ml.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu divadla a zábavného umenia
1. Vladimír Fišera – rozhlasová relácia Knižnica nositeľov Nobelových cien: Thomas
Mann – 1929, Michail Alexandrovič Šolochov – 1965, Gabriela Mistrálová – 1945
2. Všade tá rieka, Divadlo Ticho a spol.:
(Judita Hansman, Pavol Krištofek, Michal Ďuriš, Ľuba Lesná)
3. F. M. Dostojevský: Večný manžel, Malá scéna STU
(Monika Stankovičová, Veronika Duchovičová, Lukáš Frlajs, Igor Adamec, Marek
Majeský)
4. Divadelná rozprávka P. Dobšinského O troch grošoch, Malá scéna STU
(Jana Valocká, Samuel Spišák)
5. Divadelná hra A. Jarry: Kráľ Ubu, Malá scéna STU
(Tomáš Vravník, Elena Kolek Spaskov, Michal Jánoš, Anton Korenči, Juraj Bielik,
Gabriel Tóth, Daniel Fischer, Mária Korenčiová)
6. Divadelná hra Aristofanes: Lysistrata, Malá scéna STU
(Juraj Bielik, Anton Korenči, Rebeka Poláková, Danica Korenčiová, Petra
Humeňanská, Andrea Vozárová, Kristína Tóthová, Elena Kolek Spaskov, Michal
Jánoš, Tomáš Vravník, Martin Križan, Daniel Ratimorský, Daniel Fischer, Oto Culka)
7. Divadelná hra N. V. Gogoľ: Revízor, Malá scéna STU
(Martin Horňák, Marek Majeský, Ján Kroner, Zuzana Porubjaková, Emanuel Hason,
Zuzana Kronerová, Dušan Kaprálik, Martin Kaprálik, Lukáš Frlajs, Miroslav Málek)
8. Divadelná inscenácia Malá domov, Divadlo v podpalubí
(Vladimír Hajdu, Peter Batthyány, Michaela Čobejová, Jakub Ružička, Lukáš Dóza,
Štefan Martinovič, Štefan Richtárech, Jakub Nvota)
9. Divadelná hra Athola Fugarda Ostrov, Divadlo Ticho a spol.
(Vladimír Jedľovský, Daniel Heriban)
10. Divadelná hra P. Pavlaca Eeee..Earthilinks, Divadlo Úsmev
(Samuel Hošek)
11. Rozhlasová relácia Most cez kalnú rieku – Ivica Ruttkayová
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Animovaný film Mimi a Líza (Katarína Kerekešová)
Dokumentárny film Don Quijote videný a stratený (Miro Jelok)
Dokumentárny film Neviditeľné migrantky (Božena Baluchová))
Dokumentárny film Jozef a jeho bratia (Anna Hlaváčová)
Dokumentárny film Ostrov (Oľga Sedrovičová))
Animovaný film Sneh (Ivana Šebestová)
Hraný film Koza (réžia Ivan Ostrochovský, scenár Marek Leščák)
Dokumentárny film Polárnik (Pavol Barabáš)
Dokumentárny film Flashbacky Tibora Borského (Ľuba Velecká)
Sekcia pre umelecký preklad
Ľuba Kukučková: Gaelen Foleyová: Môj krutý princ (VSS, 2013)
Vladimír Oleríny: Carlos Ruiz Zafón: Zajatec neba (IKAR, 2012)
Vladimír Čerevka: Vasyľ Škľar: Čierny havran (IKAR, 2013)
Tomáš Horváth: Antoni Lange: Vládca času (EURÓPA, 2012)
Beáta Panáková: René Goscinny: Mikulášove prázdniny
(SLOVART,2012)
6. Zuzana Guldanová: Charlotte Linkeová: Das andere Kind (IKAR, 2013)
7. Elvíra Haugová: Susan Abulhawová: Brieždenie v Dženíne (IKAR, 2013)
8. Elena Diamantová: Michael Ende: Nekonečný príbeh (IKAR, 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
9. Martin Plch: Zdenka Beckerová: Holubí let (EURÓPA, 2013)
10. Ján Štrasser: Michail Šiškin: Listovník (SLOVART, 2013)
11. Želmíra Čížová: Dolores Redondová: Neviditeľný strážca (IKAR, 2013)
12. Tomáš Horváth: Seweryn Goszczyński: Kráľ zámku a Wladyslav Loziński Zapatan (EURÓPA, 2013)
13. Dušan Janák: Agatha Christie: Vianoce Hercula Poirota (VSS, 2013)
14. Marta Hlušíková: Jiří Holub: Koľko váži Matilda (PERFEKT, 2013)
15. Alexandra Ruppeldtová: Felix Francis: Dostihový detektív (VSS, 2013)
16. Mária Kočanová: Ken Follet: Zima sveta (SLOVENSKÝ TATRAN, 2013)
17. Oľga Kralovičová: Barbara Bickmorová a Diana Brownová: Posledná nádej
(VSS, 2013)
18. Lýdia Magerčiaková: Janovjak a Kim Thuy: Pre Teba (POST SCRIPTUM,
2013)
19. Adriena Richterová: Aminatta Fornová: Spomienky na lásku (IKAR, 2013)
20. Ina Martinová: Martin Vopěnka: Spiace tajomstvo (TRIO PUBLISHING,
2013)
21. Ľubica Kukučková: Gaelen Foleyová: Môj škandalózny vikomt (VSS, 2013)
22. Ladislav Lajčiak: Louis Evely: Ten človek si Ty (VERBUM, 2013)
23. Janka Cinková: Grace Burrowesová: Vojak (VSS, 2013)
24. Lenka Cinková: Sherry Thomasová: Odcudzený manžel (VSS, 2013)
25. Andrej Chovan: Jojo Moyesová: Posledný list od milenca (IKAR, 2013)
26. Otto Havrila: John Irving: V jednej osobe (SLOVART, 2013)
27. Ladislav Šimon: J.W. Goethe: Slasť a bôľ (STUDŇA, 2013)
28. Peter Kováč: Sándor Márai: Denníky I a II (KALLIGRAM, 2013)
29. Otakar Kořínek: Vladimír Nabokov: Pamäť prehovor (VSSS, 2013)
30. Sofia Tužinská: Arturo Pérez:Reverte: Tanečník tanga (SLOVART, 2013)
31. Zdenka Buntová: Vaddey Ratnerová: V tieni figovníka (IKAR)
32. Ján Štrasser: Bulat Okudžava: Ešte jedna romanca (PETRUS)
33. Naďa Mitanová: 365 dní s Bibliou pre deti, príbehy na každý deň (LÚČ)
34. Milan Richter: Rainer Maria Rilke: Smrť milenky (MilaniuM)
35. Tomáš Horváth: Józef Dziekoński: Sendivoj (EURÓPA, 2013)
36. Štefan Greňa: Sarbjit Kaur Athawalová: Zahanbená (IKAR, 20123)
Sekcia pre vedecký a odborný preklad
5.) J. Cihová a kolektív: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
environmentálnych termínov na CD
6.) Marketa Štefková: Právny text v preklade
7.) Titmothy Snyder: Krvavé územie
8.) W. Barnes Tatum: Ježiš vo filme
9.) Helmut Schmiedt: Moc fantázie
3. Správa a ochrana majetku k 31.12.2013
V zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle schváleného plánu
inventarizácií majetku a zásob tovaru Literárneho fondu na rok 2013 boli vykonané
a ukončené všetky fyzické a dokladové inventúry.
Fyzickými inventarizáciami zistené rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom
(zásoby tovaru a obalov) boli zaúčtované v súlade so Smernicou LF zo dňa 8.11.2007,
ktorou sa stanovuje norma prirodzených úbytkov zásob v prevádzkach Literárneho fondu
a zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Ústredná inventarizačná komisia v r. 2013 zasadala 2-krát. Na svojich zasadnutiach
prerokovala výsledky čiastkových inventarizačných komisií, na základe ktorých
navrhovala riaditeľovi Literárneho fondu prijať opatrenia zamerané na odstránenie
zistených nedostatkov.
Vyraďovacia komisia v r. 2013 zasadala 2-krát za účelom prerokovania jednotlivých
návrhov na vyradenie majetku z dôvodu ich fyzickej a morálnej opotrebovanosti, ktorá
je úmerná spôsobu, účelu a dobe užívania.
Likvidačná komisia v roku 2013 vykonala fyzickú likvidáciu vyradených predmetov
a vecí v šiestich prípadoch. Predmety určené na likvidáciu boli dokonale znehodnotené
a odnesené do pristaveného veľkokapacitného kontajnera, odovzdané v predajni pri kúpe
nových zariadení alebo odvezené do zberného dvora OLO.
Komisia pre riešenie škôd pri Literárnom fonde v roku 2013 zasadala 3-krát.
Prerokované škodové prípady sa týkali majetku v Klube slovenských spisovateľov v
Bratislave v celkovej čiastke 831,24 €.
- Škodový prípad č. 1/2013 riešil zistené manko pri odovzdávajúcej inventúre, ktoré
hmotne zodpovedný pracovník uznal a v stanovenej výške 159,67 € uhradil do
pokladne LF.
- Škodový prípad č. 2/2013 vo výške 653,51 € a 3/2013 vo výške 18,06 € riešil
majetok, ktorý je pre LF nepotrebný a nepoužiteľný.
4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti k 31.12.2013
Vonkajšia kontrola
1.) V zmysle zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. bola vykonaná kontrola
odvodov a príspevkov do LF v roku 2012 zo sumárnych príspevkov podľa VS za
rok 2012. Kontrolou bolo zistené, že počet zaregistrovaných prispievateľov sa
zvýšil oproti roku 2011 o 171 organizácií.
2.) Zo zoznamu vydavateľstiev vedených v adresári LIC bolo e-mailom
upozornených 53 vydavateľov, ktorí majú aj internetové kníhkupectvá.
3.) Na návrh výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru:
a) zo zasadnutia dňa 23.1.2013 bola vykonaná kontrola 2% odvodov
vydavateľov, ktorí si:
- svoju povinnosť dlhodobo neplnia: KK Bagala, Agentúra Signum, Trio
Publishing, Marenčín PT, Ars Poetica, Modrý Peter, Spoločnosť maďarských
spisovateľov na Slovensku, Slovenský filmový ústav, AB ART, NAP KIADÓ,
Madách Posonium, Fórum inštitút pre výskum menšín, vyd. Median, vyd. MéRY
Ratio, Kultúrne združenie národností a etník SR a Fama Art.
- alebo príspevky poukazujú nepresne: vydavateľstvá LIC a Lilium Aurum kft.
b) zo zasadnutia dňa 20.2.2013 na návrh členky výboru Mgr. Halásovej bola
zaslaná písomná urgencia neplatičom 2% príspevkov: Spolok Rusínov Spiša,
Vydavateľstvo Ladislava Cupera, Akadémia rusínskej kultúry v SR a Múzeum
rusínskej kultúry.
c) zo dňa 30.10.2013 bola vykonaná kontrola 2% odvodov u vydavateľov, ktorí
si svoju povinnosť dlhodobo neplnia. Na základe kontrolného zistenia boli
písomnou formou znovu upozornené vydavateľstvá: KK Bagala, Trio Publishing,
Marenčin PT, Ars Poetica.
4.) Na návrh Sekcie pre vedecký a odborný preklad bola vykonaná kontrola 2%
odvodov u vydavateľov, ktorí si svoju povinnosť neplnia: Albatros Group Media,
Dajama, vyd. Hajko&Hajková, Kódexpress, KONTAKT PLUS, vyd. Lúč,
Multimédia Publishing, Remedium Publishing, Slovenská Knižná spoločnosť,
Mladé letá - Slov. ped. nakladateľstvo, Slov. elektronický zväz, vyd. VERBUM, vyd.
ELITA, vyd. F, vyd. Artis Omnis, vyd. Európas, vyd. EUROUNION, VYD. Fragment,
vyd. Kontakt, vyd. Matys, vyd. Motýl, vyd. Osveta, vyd. Pectus, vyd. Samo, vyd.
Tatran, vyd. Technickej Univerzity vo Zvolene.
5.) Na návrh výboru Sekcie pre umelecký preklad zo zasadnutia:
a) dňa 24.1.2013 boli upozornení vydavatelia, ktorí 2% príspevky poukazujú
nepresne: Post Scriptum , LIC a Lilium Aurum.
b) zo dňa 27.9.2012 boli opakovane upozornení nasledovní vydavatelia:
Marenčin PT, Slovenský Tatran, Trio Publishing, vyd. Verbum a KK Bagala.
c) zo dňa 24.10.2013 boli upozornení nasledovní vydavatelia: vyd. EURÓPA,
Drewo a srd, vyd. PETRUS a znovu vyzvaní na dodržanie odvodovej povinnosti
vydavatelia Marenčin PT a Trio Publishing.
6.) Na návrh Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného
umenia boli prekontrolovaní v Obchodnom registri SR a Živnostenskom registri SR
výkonní umelci navrhnutí na ocenenie Výročnou cenou za divadelnú tvorbu
a dabing za účelom zistenia, či výkonní umelci prípadne právnické osoby, ktoré
ich zastupujú sú platiteľmi 2% príspevkov.
7.) Na návrh námestníčky riaditeľa LF zo dňa 27.10.2013 bola vykonaná kontrola
2% odvodov vydavateľov, ktorí si svoju povinnosť dlhodobo neplnia. Na základe
kontrolného zistenia boli písomnou formou upozornené vydavateľstvá: Dajama,
Remedium Publishing, Osveta, Kódexpress, Európa, VERBUM, KONTAKT PLUS,
vyd. Michala Vaška, Eurounion, Don Bosco, vyd. F, vyd. Rak, vyd.Hajko&Hajková,
Motýl, Matys, Nová Práca, Pectus, Kontakt, Samo a Artis Omnis.
8.) Na základe žiadosti pani Michaely Čobejovej a Petit Pressu bolo vypracované
stanovisko pre FO k odvodu 2% príspevkov do LF.
Vnútorná kontrola:
1.) Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 bola vykonaná kontrola v zmysle
Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie
zmlúv, faktúr a objednávok. LF zákonom stanovené normy plní.
Na základe porady vedenia zo dňa 9.7.2013 bola vykonaná doplňujúca
kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok.
2.) Na základe žiadosti Aliancia FAIR-PLAY bola vypracovaná odpoveď v oblasti
kontroly, hospodárenia a účtovníctva.
5. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2013
Pokles v oblasti príjmov bol spôsobený nižšími výnosmi z 1 a 2% príspevkov.
1 % príspevky sú oproti plánu nižšie o cca 42.000,- € a oproti roku 2012 o 36.000,- €. 2
% príspevky sú v porovnaní s plánom nižšie o cca 14.000,- € a oproti rovnakému obdobiu
minulého roka o cca 4.000,- €. Skutočné tržby za tovar sú o 13.000,- € nižšie ako
rozpočtované a o 14.000,- € nižšie oproti roku 2012 z dôvodu ukončenia prevádzky Klubu
spisovateľov.
Náklady sú oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 7.700,- €.
Celková strata 83.300,- € je spôsobená nižšími výnosmi z 1 a 2% príspevkov,
ukončením prevádzky Klubu slovenských spisovateľov a nezrealizovaným predajom
budovy J. Wolkra v Hornom Smokovci.
5.1. Prehľad o výnosoch k 31.12.2013
Ukazovateľ
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Prijaté príspevky 1 %
503.238
467.601
Prijaté príspevky 2 %
600.349
595.931
Ostatné výnosy
106.481
92.097
1.210.068
1.155.629
Spolu
5.2. Prehľad o nákladoch k 31.12.2013
Ukazovateľ
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Náklady na nepriamu
činnosť spolu
657.556
657.288
Náklady na priamu
činnosť spolu
589.095
581.641
Náklady spolu
1.246.651
1.238.929
Výnosy spolu
1.210.068
1.155.629
36.583
83.300
Strata
5. 3. Prehľad o mzdových nákladoch k 31.12.2014
Ukazovateľ
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Mzdové náklady
305.967
287.083
Zdrav.,soc.a nem.poist.
103.588
105.237
14.779
37.817
Zákonné soc. náklady
Priemerný počet pracovníkov
30
Priemerná mesačná mzda /€/
781
Download

Správa o činnosti LF v roku 2013.pdf