İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERİ
“Mikrobiyal Yakıt Hücre Teknolojisinde
Güncel Araştırmalar”
Doç.Dr.TunçÇATAL
ÜsküdarÜniversitesi,MühendislikveDoğaBilimleriFakültesi
MolekülerBiyolojiveGenetikBölümü
Buseminerdeengüncelalternatifenerjiüretimteknolojilerindenbiriolanmikrobiyalyakıthücrelerinde
çeşitlibiyokütleörneklerindenelektrikvehidrojenüretimiileilgiliverilerveelektroaktifbiyofilmlerdeki
molekülerbiyolojikanalizsonuçlarıüzerindedurulacaktır.
Tarih: 20 Ocak 2016
Saat: 14:00
Yer: Fen Fakültesi Kurul Odası
Download

Doç. Dr. Tunç ÇATAL - Fen Fakültesi