LAÜ-Yaz Okulu Yönetmeliği
Kıbrıs Bilim Vakfı
LEFKE AVRUPA ÜNĠVERSĠTESĠ
YAZ OKULU YÖNETMELĠĞĠ
K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve
Sınav Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca aĢağıdaki yönetmeliği yapar.
BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER ...................................................................................................... 1
MADDE 1 Amaç .................................................................................................................................. 1
MADDE 2 Kapsam .............................................................................................................................. 1
MADDE 3 Tanımlar............................................................................................................................. 1
BÖLÜM II: YAZ OKULU ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR ............................................................................ 2
MADDE 4 Yaz Okulu’nun Amacı ..................................................................................................... 2
MADDE 5 Yaz Okulu Süresi ............................................................................................................... 2
MADDE 6 Derslerin Belirlenmesi , BaĢvuru ve Kayıt ........................................................................ 2
MADDE 7 Ders Alma ve Dersten Çekilme KoĢulları ........................................................................ 2
MADDE 8 Devam Zorunluluğu .......................................................................................................... 3
MADDE 9 Ücretler ............................................................................................................................. 3
BÖLÜM III: SINAVLAR VE BAġARI DEĞERLENDĠRMESĠ........................................................ 3
MADDE 10 Sınavlar ve Değerlendirilmesi ........................................................................................ 3
Madde 11 Mezun Olma Hakkı ............................................................................................................. 3
Madde 12 Diğer Üniversitelerden Alınan Dersler ............................................................................... 3
Madde 13 Sınamalı Öğrenci ................................................................................................................. 3
Madde 14 Özel Öğrenci ....................................................................................................................... 4
BÖLÜM IV: ÇEġĠTLĠ VE SON HÜKÜMLER .................................................................................. 4
MADDE 15 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ................................................................................... 4
MADDE 16 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller ...................................................................... 4
MADDE 17 Yürürlük........................................................................................................................... 4
MADDE 18 Yürütme ........................................................................................................................... 4
BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; Lefke Avrupa Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yapan
fakülte ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılı (dönemi) dıĢında kalan ve yaz aylarında uygulanan
yaz okuluna iliĢkin esasları düzenlemektir.
MADDE 2 Kapsam
Bu Yönetmelik; Lefke Avrupa Üniversitesi’nde ön-lisans ve lisans düzeylerinde yapılan yaz okulu
eğitiminde uygulanacak usul ve esaslara iliĢkin hükümleri kapsar.
MADDE 3 Tanımlar
Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Üniversite: Lefke Avrupa Üniversitesi’ni
1
LAÜ-Yaz Okulu Yönetmeliği
Kıbrıs Bilim Vakfı
b)
c)
d)
e)
f)
Mütevelli Heyeti: K.B.V. Mütevelli Heyeti’ni,
Rektör: Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nü
Senato: Lefke Avrupa Üniversitesi Senatosu’nu,
Yönetim Kurulu: Lefke Avrupa Üniversitesi Yönetim Kurulunu
Birim: Lefke Avrupa Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,
ifade eder.
BÖLÜM II: YAZ OKULU ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR
MADDE 4 Yaz Okulu’nun Amacı
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek.
b) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları ancak baĢarısız oldukları veya kümülatif not
ortalamasını (CGPA) yükseltmek amaçlı tekrarlamak istedikleri dersleri ya da normal
dönemde almadıkları dersleri yaz aylarında da açılması halinde, öğrencilere olanak
sağlamak ve bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarını gidererek eğitimin
kalitesini artırmak,
c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin
Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak;
MADDE 5 Yaz Okulu Süresi
Yaz Okulu , Bahar ve Güz dönemleri arasındaki süre içinde uygulanır. Yaz Okulunda açılan her
ders için normal dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulu’nun baĢlangıç ve bitiĢ
tarihleri akademik takvimde belirtilir.
MADDE 6 Derslerin Belirlenmesi , BaĢvuru ve Kayıt
a) Yaz Okulu dersleri, güz ve bahar dönemlerinin yerine geçecek biçimde açılmaz. Önlisans ve
lisans eğitim programlarında yer alan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, verilmeleri gereken
dönemlerde açılır ve Yaz Okulu’na ertelenmez.
b) Yaz Okulu programlarında yer alan ön lisans ve lisans derslerinin açılabilmesi için gerekli
asgari öğrenci sayıları ve oluĢacak grup sayıları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
c) Yaz Okulu’nda açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları
ilgili bölümlerin görüĢü ve ilgili birim kurullarının onayı ile belirlenir. Belirlenen dersler,
Senato onayından sonra kesinleĢir ve ilgili birimlerce ilan edilir.
d) Yaz Okulu’nda ders alacak öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ön kayıt ve
kesin kayıt yaptırırlar.
MADDE 7 Ders Alma ve Dersten Çekilme KoĢulları
Yaz Okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 10
krediyi aĢmamak üzere en çok 4 ders alabilir. Yaz Okulu, Lefke Avrupa Üniversitesi Ön LisansLisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde belirtilen
normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz, ancak baĢarı değerlendirmelerinde normal dönem
olarak kabul edilir. Yaz Okulu’ndan yararlanmak isteyen öğrenci; Yaz Okulu’nda açılması koĢulu
ile, öncelikle “D-”, “F”, “FA” , “W” veya “U” notu ile baĢarısız olduğu derslere kayıt yapar.
2
LAÜ-Yaz Okulu Yönetmeliği
Kıbrıs Bilim Vakfı
MADDE 8 Devam Zorunluluğu
Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Devamsızlık sınırı, Lefke Avrupa Üniversitesi Ön
Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği’nde belirtildiği biçimde
uygulanır.
MADDE 9 Ücretler
Yaz Okulu ayrı bir ücrete tabiidir. Yaz Okulunda öğrenci bursları dikkate alınmaz.
BÖLÜM III: SINAVLAR VE BAġARI DEĞERLENDĠRMESĠ
MADDE 10 Sınavlar ve Değerlendirilmesi
a) Yaz döneminde açılan derslerde en çok iki ara sınav ve bir genel sınav yapılır. BaĢarının
değerlendirilmesinde ve not verme iĢlemlerinde Lefke Avrupa Üniversitesi Ön LisansLisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır;
b) Her Yaz dönemi kendi içinde bir yarıyıla eĢdeğer olarak kabul edilir, ve öğrencilerin her
Yaz döneminde aldıkları notlar not çizelgesinde (transkript) Yaz dönemi baĢlığı altında
açılacak ayrı bir bölümde gösterilir;
Madde 11 Mezun Olma Hakkı
Yaz Okulu’nda aldığı dersleri baĢarı ile tamamlayan ve Lefke Avrupa Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini yerine
getiren öğrenciler Yaz Okulu sonunda mezun olmaya hak kazanır.
Madde 12 Diğer Üniversitelerden Alınan Dersler
(a) Öğrenciler, Üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca sadece 2 dersi; ilgili birimlerce
açılmamıĢ olması ve alınacak derslerin eĢdeğerliliğinin ilgili birim yönetim kurullarınca
onaylanması halinde, Üniversitece uygun görülen diğer üniversitelerden Yaz Okulunda/Yaz
Döneminde alabilirler.
(b) Diğer üniversitelerden ders alacak öğrencinin kümülatif not ortalamasının(CGPA) en az 2.00
olması gerekir.
(c) Öğrenci, diğer üniversitelerden aldığı derslere ait kesin kayıt resmi evrakını 10 gün
içerisinde ilgili bölümüne ulaĢtırması gerekir.
(d) Öğrenci, diğer üniversitelerden aldığı derslere ait notu, ilgili üniversitenin resmi belgesi ile
belgelemesi gerekir.
(e) Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not çizelgelerine (transcriptlerine) iĢlenmesi
ile ilgili iĢlemler Lefke Avrupa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve
Sınav Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılır. Değerlendirme
kriterleri farklı ise ilgili birim kurulunca dönüĢtürülür.
Madde 13 Sınamalı Öğrenci
Yaz Okulu’ndaki baĢarı durumu öğrencinin kümülatif not ortalamasının (CGPA) ve akademik
döneminin belirlenmesinde hesaba katılır. Ancak Yaz Okulu sonunda kümülatif not ortalaması
(CGPA), Lefke Avrupa Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde
öngörülen limitlerin altında kalan öğrenciye akademik uyarı yapılmaz.
3
LAÜ-Yaz Okulu Yönetmeliği
Kıbrıs Bilim Vakfı
Madde 14 Özel Öğrenci
Özel Öğrenci statüsü ile Yaz Okulu’nda ders almak isteyenlere, Lefke Avrupa Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır.
BÖLÜM IV: ÇEġĠTLĠ VE SON HÜKÜMLER
MADDE 15 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Bu Yönetmelik kabul edildiği tarihte yürürlükte olan 16.12.2013 tarih ve BOT 406/06 sayılı karar
ile onaylanmıĢ olan Lefke Avrupa Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 16 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lefke Avrupa Üniversitesi Ön-lisans, Lisans Eğitim
Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
MADDE 17 Yürürlük
Bu yönetmelik 2014-2015 Akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 18 Yürütme
Bu Yönetmelik, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.
4
Download

Yaz Okulu Yönetmeliği - Lefke Avrupa Üniversitesi