Tarihi
SINIF
Sınav
Y.
Y.
I
I
14:00 II
I
16:00
I
I
10:00 II
I
11:00
I
10:00
Saati
13:00
03 Ocak 2015 Cumartesi
ÖĞRETĠM
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ADALET MYO I ve II .ÖĞRETĠM YILSONU (FĠNAL) SINAV PROGRAMI
Dersin adı
Atatürk Ġlkeleri ve
ĠnkılapTarihi I
Arabuluculuk ve Tahkim
I-II
Hukuku
Atatürk Ġlkeleri ve
II
ĠnkılapTarihi I
I
Öğ
Sınav Salonu
Sa.
60
ErtokuĢ B208,A-316
65
202 203
Gzt Dersin Öğretim Elemanı
Okt Dr.AyĢegül ġENTÜRK
Öğr.Gör. Hatice MESCĠ
60 ErtokuĢ B-209
Yrd. Doç. Dr.Orhan ÇELTĠKÇĠ
I-II Medeni Usul Hukuku
105 201 202 203
Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman
KAVASOĞLU
I
I-II Klavye Kullanma I
120
I
I
I-II Medeni Hukuk I
120 201 202 203
Öğr.Gör. Salih KORKMAZ
11:00 II
I
I-II Hızlı Okuma Teknikleri
65
Öğr.Gör. Salih KORKMAZ
10:00
I
I
I
Türk Dili I
60
202 203
Okt.Abdulkadir BULGURCU
11:00
I
I
I1
Türk Dili I
60
202 203
Okutman Halil KARAGÖZ
12:00 II
I
1-II Ticaret Hukuku
95
201 202 203
10:00
I
I
I-II Anayasa Hukuku Bilgisi
110 201 202 203
Prof. Dr. Yüksel METĠN
11:00 II
I
I-II Mahalli Ġdareler Hukuku
63
Öğr.Gör.Dr. O.KürĢat ACAR
10:00
I
I
I-II Muhasebe Bilgisi
108 201 202 203
Öğr.Gör. Cemil TULUM
11:00 II
I
I-II Ġdare Hukuku Bilgisi
100 201 202 203
Öğr.Gör.Dr. O.KürĢat ACAR
10:00
I
I
I
Yabancı Dil I
60
202 203
Okt. Mustafa Vançin DURMUġ
11:00
I
I
II
Yabancı Dil I
60
202 203
Okt. Mustafa Vançin DURMUġ
I
I
I-II Temel Hukuk Bilgisi
110 201 202 203
Öğr.Gör.Dr. O.KürĢat ACAR
11:00 II
I
I-II Ġcra Hukuku
105 201 202 203
Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman
KAVASOĞLU
10:00 II
I
I-II
65 201 202 203
Öğr.Gör.Dr. O.KürĢat ACAR
11:00 II
I
10:00
I
I
I-II Türk Yargı TeĢkilatı
11:00 II
I
I-II
11:00 II
I
I-II
10:00
I
I
11:00 II
I
04 Ocak 2015 Pazar
05 Ocak 2015 Pazartesi
06 Ocak 2015 Salı
07 Ocak 2015 ÇarĢamba
ADL-212 nolu
Laboratuvar
201
Öğr.Gör. Hatice MESCĠ
Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU
08 Ocak 2015 PerĢembe
09 Ocak 2015 Cuma
201 202
10 Ocak 2015 Cumartesi
11 Ocak 2015 Pazar
10:00
11:00
10:00
12 Ocak 2015 Pazartesi
13 Ocak 2015 Salı
Polis ve Özel Güvenlik
Hukuku
Ġleri Düzey Bilgisayar ve
I-II
Klavye Kullanma Tek.
14 Ocak 2015 ÇarĢamba
Ceza Muhakemesi
Hukuku
55
ADL-212 nolu
Laboratuvar
Öğr.Gör. Hatice MESCĠ
120 201 202 203
Öğr.Gör.Dr. O.KürĢat ACAR
97
201 202 203
Prof. Dr. Faruk TURHAN
65
201 202 203
Öğr.Gör. Salih KORKMAZ
10:00
15 Ocak 2015 PerĢembe
16 Ocak 2015 Cuma
Adli Yargı ĠĢlemleri ve
Uygulamaları
Kalem Mevzuatı ve
I-II
ĠĢlemleri
I-II Borçlar Hukuku Bilgisi
110 201 202 203
Öğr.Gör. Hatice MESCĠ
108 201 202 203
Öğr.Gör. Salih KORKMAZ
* Maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler sınavların açıklanmasından itibaren bir hafta içerisinde web sayfamızda bulunan
dilekçeyi doldurarak Bölüm BaĢkanlığına müracaat etmesi gerekir. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen notlar kesinleĢir.
2- Hatice Mesci
3- Salih KORKMAZ
1- Osman Kürşad ACAR
(Ġmza)
Öğr. Gör. Salih KORKMAZ
Hukuk Bölüm BaĢkanı
(Ġmza)
Prof. Dr. Yüksel METĠN
Yüksekokul Müdürü
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yılsonu (Final)