TEST
IM
14
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Akarsuların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
1. Yer şekillerinin oluşumu üzerinde etkisi en fazla olan
dış kuvvet akarsulardır.
4. Aşağıdakilerden hangisi akarsu aşındırma şekillerinden biri değildir?
Akarsuların fiziksel aşındırma gücü üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Çentik vadi
C) Peri bacaları
E) Kırgıbayır
A) Debisi
B) Rejimi
C) Yatak eğimi
D) Taşıdığı yük miktarı
E) Sularının kimyasal özelliği
B) Delta ovası
D) Dev kazanı
5. Aşağıda bir akarsu vadisinin aşındırma aşamaları numaralandırılarak gösterilmiştir.
1
2
3
I. Akarsu havzasının genişliği
II. Akarsuyun yatak eğimi
III. Akarsu içerisindeki mineral madde oranı
Yukarıdakilerden hangileri bir akarsuyun debisi
üzerinde etkili olan unsurlardan değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve III. E) II. ve III.
3. Aşağıdaki grafiklerde iki farklı akarsuyun yıl içerisinde
akımının aylara göre değişimi gösterilmiştir.
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Şubat
Aralık
Kasım
Mart
II. Akarsu
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
(m³/sn)
I. Akarsu
Ocak
(m³/sn)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Grafiklere bakıldığında bu akarsular hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) I. akarsuyun yıl içerisinde taşıdığı su miktarı II. akarsuya göre daha fazladır.
B) II. akarsuyun rejimi I. akarsuya göre daha düzenlidir.
C) I. akarsu karstik bir arazi üzerinde bulunur.
D) II. akarsuyun yatak eğimi daha fazladır.
E) I. akarsuyun uzunluğu daha fazladır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Akarsuyun bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi denir.
4
5
6
Deniz
Bu akarsu vadisinin 1. aşamadan 6. aşamaya ulaştığı süreçte aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmemiştir?
A) Akışı hızı azalmıştır.
B) Yatak eğimi azalmıştır.
C) Vadi tabanı daralmıştır.
D) Enerji potansiyeli azalmıştır.
E) Taşıdığı yük miktarı azalmıştır.
6. Bazı yer şekillerinin oluşumunda hem dış kuvvetler
hem de iç kuvvetler etkili olmuştur.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda epirojenik hareketler ve akarsular etkili olmuştur?
A) Seki C) Dağ içi ovası
E) Irmak adası
B) Peri bacaları
D) Birikinti konisi
TEST
14
12-A
Akarsuların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
7.
10. Aşağıdakilerden hangisi kurak ve yarı kurak iklim
bölgelerinde akarsuların yüzeysel aşındırma yapması sonucunda oluşmuştur?
II)
I)
A) Çentik vadi
B) Tabanlı ova
C) Kırgıbayır
D) Delta ovası E) Menderes
III)
11. Aşağıda bir akarsuyun biriktirme alanından bir kesit
gösterilmiştir.
V
Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri akarsuların
biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?
8.
Akarsuların yukarıdaki şekildeki gibi menderesler
oluşturduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenebilir?
A) Akarsu kar sularıyla beslenmektedir.
B) Akarsuyun aşındırma gücü fazladır.
C) Ortalama yükseltisi fazladır.
D) Yağış rejimi düzenlidir.
E) Eğim değeri azdır.
IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.
III
II
I
Görsele bakıldığında bu akarsu hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
A) I. ve III. dönemlerde biriken malzeme boyutu benzerdir.
B) II. dönemden sonra akarsuyun akımı sürekli artmıştır.
C) Akımın en düşük olduğu dönem II. dönemdir.
D) Akarsuyun akımı bazı dönemlerde değişiklik göstermiştir.
E) Kesitin bulunduğu yerde yatak eğimi fazladır.
12. I. Taşıdığı alüvyon miktarının fazla olması
II. Kıta sahanlığının dar olması
III. Gel-git etkisinin az olması
9. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu
yer şekillerinden biri değildir?
B) Menderes
D) Çentik vadi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C ) Yalnız III
D) I. ve II.
E) I. ve III.
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Dev kazanı
C) Kırgıbayır
E) Falez
Bir akarsuyun delta ovası oluşturabilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
15
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Rüzgarların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
1. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi rüzgârların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?
B)
C)
D)
E)
2. I. Bitki örtüsünün cılız olması
II. Nem oranının yüksek olması
III. Fiziksel aşındırmanın hızlı olması
IV. Ortalama sıcaklık değerinin düşük olması
Yukarıda verilen durumlardan hangileri rüzgarların
aşındırma faaliyetlerini olumlu etkiler?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
3.
I•
•II
B) II
• IV
•III
•V
C) III
D) IV
5. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü
yerlerde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazladır?
A) Okyanusal İklim
B) Muson İklimi
C) Tundra İklimi
D) Çöl İklimi
E) Akdeniz İklimi
6. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların aşındırma ve
biriktirme faaliyetlerinin fazla olduğu yerlerin ortak
özelliğidir?
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi rüzgârların aşındırma gücünün fazla olduğu
yerler arasında gösterilemez?
A) I
A) Baraj yapımı
B) Ağaçlandırma çalışmaları
C) Tarımsal üretimin azaltılması
D) Nadas yönteminin desteklenmesi
E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A)
4. Rüzgar erozyonunu azaltmak için yapılacak aşağıdaki çalışmalardan hangisi daha etkili olur?
E) V
A) Bitki örtüsünün zayıf olması
B) Yağış rejiminin düzenli olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Kimyasal çözülmenin fazla olması
E) Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
TEST
15
12-A
Rüzgarların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
7.
9. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi rüzgarların
aşındırıp taşıyarak biriktirmesi sonucu oluşmuş
topraklardır?
Şahitkaya
A) Kolüvyal topraklar
B) Alüvyonlar
C) Rendzinalar
D) Morenler
E) Lösler
Peribacaları
I. Nemli bir iklime sahip olması
II. Bitki örtüsünün seyrek olması
III. Arazinin farklı dirençteki kayaçlardan oluşması
Görselde verilen yer şekillerinin bulunduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
8.
Görselde gösterilen yeryüzü şeklinin ismi nedir?
III. Amazon havzası
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde rüzgarların
yeryüzünü şekillendirici etkisi daha fazladır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I. ve II.
C) Yalnız III
E) I ve III
11. Aşağıdaki yer şekillerden hangisinin oluşumunda
rüzgarların dolaylı etkisi vardır?
A) Hörgüç kaya
B) Sarkıt C) Lapya
D) Irmak adası
E) Falez
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Mantarkaya
B) Peribacası
C) Badlans
D) Barkan
E) Tafoni
II. Sibirya’nın kuzeyi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.
10. I. Büyük sahra çölü
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
16
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Çözünebilen Kayaçlar ve Üzerinde Oluşan Yer Şekilleri
1. Konya’nın Karapınar İlçesi’nde son iki yılda on ayrı bölgede obruk oluştu. Bölgedeki obruk sayısı daha önce
oluşan obruklarla otuza yükseldi.
4. Bazı karstik yer şekilleri turizm faaliyetlerine olanak
sağlamaktadır.
Aşağıdaki turizm değerlerimizden hangisinin oluşumunda karstik kayaçlar etkili olmuştur?
Yukarıda bahsedilen olayın yaşanmasında aşağıdaki kuvvetlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
B) Levha hareketleri
D) Karstlaşma
2. Karstik erime çukurlukları zamanla genişlediğinde farklı
şekilde adlandırılırlar.
Karstik erime çukurluklarından olan lapyaların zamanla büyüyüp genişlemesiyle oluşan yerşekillerine ne denir?
A) Düden
C) Dolin E) Polye
B) Sütun
D) Uvala
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Orojenez
C) Epirojenez
E) Volkanizma
A) Manyas gölü
B) Ayder yaylası
C) Efes antik kenti
D) Sümela manastırı
E) Pamukkale travertenleri
5.
Görselde gösterilen ve içerisinde dikit, sarkıt, sütun şekillerinin bulunduğu yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uvala
B) Mağara
C) Obruk
D) Traverten
E) Polye
3. Karstik arazilerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Karstik tabakalardan sular bir alt tabakaya kolaylıkla
sızabilir.
B) Karstik araziler üzerinde bulunan su kaynaklarının
kireç oranı yüksektir.
C) Karstik kayaçlar kimyasal yollarla çözünebilmektedir.
D) Karstik araziler üzerinde bitki örtüsü yoğundur.
E) Karstik araziler genellikle kalker, jips ve tuz kayaçlarından oluşur.
6. Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şekillerinden biridir?
A) Düden
C) Traverten
E) Obruk
B) Mağara
D) Polye
TEST
16
12-A
Çözünebilen Kayaçlar ve Üzerinde Oluşan Yer Şekilleri
7.
9. I. Yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşan yer şekilleridir.
II. Birden fazla karstik mağaranın birleşmesiyle oluşan
yerşekilleridir.
III.Birkaç uvalanın birleşmesi ile oluşan karstik aşınım
şekillerindendir.
Yukarıda oluşumu hakkında bilgi verilen karstik
şekiller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Polye - Dolin - Mağara
B) Sarkıt - Traverten - Obruk
C) Lapya - Dolin - Galeri
D) Traverten - Galeri - Polye
E) Uvala - Sarkıt - Polye
A) Yağış miktarı fazladır.
B) Yer şekilleri engebelidir.
C) Ilıman bir iklime sahiptir.
D) Çözünebilen kayaçlar yaygındır.
E) Volkanizma faaliyetleri etkili olmuştur.
8. I. Damlataş mağarası
II. Cennet ve Cehennem obrukarı
III. Tortum şelalesi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıdaki şekillerin bulunduğu bir bölge ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
10.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) I. ve III.
1
A
T
TES
KAZAN
III
Yukarıda numaralandırılarak gösterilen yer şekilleri
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Yukarıda Türkiye’ye ait doğal turizm alanlarından
hangilerinin oluşumunda karstik kayaçlar etkili olmuştur.
KAVRAM
IM
II
I
I
II
III
A)
Sarkıt
Dikit
Sütun
B)
Sütun
Sarkıt
Dikit
C)
Dikit
Sütun
Sarkıt
D)
Sarkıt
Sütun
Dikit
E)
Dikit
Sarkıt
Sütun
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
C
IM
17
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
Buzullar ve Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
1. Yüzölçümleri benzer iki ülkeden birincisinde buzulların
oluşturduğu yer şekilleri sadece dağların yüksek kesimlerinde görülürken; ikinci ülkede deniz seviyesinde
de görülmektedir.
4.
IV
II
Bu farklılık üzerinde bu ülkelerin hangi özelliklerinin farklı olması etkili olmuştur?
II
III
I
IV
V
Haritada numalaralandırılarak verilen yerlerden
hangisinde örtü buzulları yayılış göstermektedir?
B) II
C) III
D) IV
E) V
3. I. Yüksek enlemlerde yer alır.
II. Ortalama yükseltisi fazladır.
III. Yer şekilleri sadedir.
Örtü buzullarının yaygın olduğu bir yer ile ilgili
olarak yukarıdakilerden hangileri kesin olarak söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) I. ve III.
ë
V
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde buzul aşınım ve birikim şekillerine daha
fazla rastlanır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Bir kara parçasını kaplayacak şekilde geniş alanlara
yayılmış olan buzul kütlelerine örtü buzulu adı verilmektedir.
A) I
III
I
A) Enlem
B) Bitki örtüsü
C) Yağış rejimi
D) Jeolojik yapı
E) Toprak tipleri
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5. • Fiyort
•Drumlin
•Sirk
Bu yer şekillerinin aşağdaki ülkelerden hangisinde
daha az görülmesi beklenir?
A) Norveç
C) Kanada E) Rusya
B) Finlandiya
D) Türkiye
6. Buzullar da akarsular gibi eğim yönünde hareket eden
kütlelerdir. Bu hareketleri sayesinde aşındrma, taşıma
ve biriktirme faaliyetleri yaparlar.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi buzulların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?
A) Moren
B)Lagün
C) Şahit kaya
D) Mantar kaya
E) Hörgüç kaya
TEST
17
12-A
Buzullar ve Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
7. Buzulların aşındırıp taşıyarak biriktirdikleri malzemelere ne ad verilir ?
10. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda
diğerlerinden farklı bir dış kuvvet etkili olmuştur?
A) Moren
B) Sander Ovası
C) Sirk
D) Buzul Vadisi
E) Hörgüç kaya
A) Fiyort
B) Hörgüç kaya
C) Sirk gölü D) Sander düzlüğü
E) Tombolo
8. Aşağıda kalıcı kar sınırının enlem derecesine göre değişimi gösterilmiştir.
Chimbarosa
6300 m
5500m
Everest
8800 m
Kalıcı ka
0
r sınırı
Mont Blanc
Ben nevis
4800 m
1400 m
4800 m
Glitterfield
2750 m
2600 m
28
Enlem
46
57
1250 m Talvic
0m
62
70
11.
Kuzey
Kutbu
90
A) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar
yükselti sınırı azalmaktadır.
B) 70° enleminde kalıcı kar alt sınırı deniz seviyesine
kadar inmektedir.
C) Kalıcı kar yükselti sınırında bakının etkisi bulunmaktadır.
D) Kalıcı kar sınırının değişimindeki en önemli faktör
denizelliktir.
E) Orta kuşakta 3000 m’den daha alçakta kalıcı kar
görülebilir.
9. Aşağıdaki şekillerden hangisi buzulların aşındırma
faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?
A)
B)
C)
KAVRAM
IM
YÜKSELTİ
I.
2° K
5800 m
II.
6° G
800 m
III.
60° K
4800 m
IV.
65° K
1500 m
V.
65° K
1800 m
Yukarıda enlem ve yükselti değerleri verilen merkezlerden hangisinde buzulların oluşturduğu yer
şekillerinin görülme ihtimali daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. • Buzulların kaya yüzeylerini törpülemesiyle oluşan
şekillerdir.
•Buzulların taşıdığı malzemelerin eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesiyle oluşan şekillerdir.
Yukarıda tanımlanan yer şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
D)
A) Sirk - Moren seti
B) Hörgüç kaya - Sander düzlüğü
C) Buzul Vadisi - Sirk çukuru
D) Moren - Sander düzlüğü
E) Drumlin - Asılı vadi
E)
Adõ
A
T
TES
KAZAN
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Görseldeki bilgiler kullanıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
ENLEM
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
18
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
1. Deniz ve okyanuslarda belli bir yönde hareket eden su
kütlelerine akıntı denilmektedir.
5. Bir koyun önünün kıyı oku tarafından kapanmasıyla
oluşan göllere lagün adı verilmektedir.
Lagünlerin oluşumunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?
I. Yoğunluk farkı
II. Seviye farkı
III. Sürekli rüzgarlar
A) Akarsular
B) Dalgalar
C) Buzullar
D) Volkanizma
E) Yer altı suları
Akıntıların oluşmasında yukarıda verilenlerden
hangileri etkili olmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) I., II. ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda dalgaların
aşındırma ve biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?
B) Lös
D) Lagün
3. Aşağıdakilerden hangisi dalga birikim şekillerinden
değildir?
A) Falez
B) Kıyı oku
C) Tombolo
D) Kumsal
E) Kıyı kordonu
4. Dağların kıyıya paralel şekilde uzandığı yerlerde dalga
aşınım şekillerine daha çok rastlanır?
IV
II
I
V
III
B) II
C) III
ë
D) IV
Yukarıda oluşum aşamaları gösterilen yer şekli
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Falez
B) Tombolo
C) Kıyı oku
D) Kıyı kordonu
E) Kemer
7. Karadeniz kıyıları falezlerin en fazla bulunduğu kıyılarımızdır.
Bu durumun oluşmasında Karadeniz kıyılarının
hangi özelliği etkili olmuştur?
Yukarıdaki bilgiye göre haritada işaretlenmiş yerlerden hangisinde dalga aşınım şekillerine daha
fazla rastlanması beklenir?
A) I
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Moren
C) Barkan
E) Fiyort
6.
E) V
A) Yağış miktarları
B) Bitki çeşitliliği
C) Dağların uzanışı
D) Dalga boyları
E) Deniz suyunun tuzluluk oranı
TEST
18
12-A
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri
8. Aşağıda deniz kıyısında bulunan ve denize uzaklıkları
aynı olan beş farklı yerin eğim oranları verilmiştir.
10.
Eğim (%)
I
5
II
12
III
2
IV
10
V
18
Kara
III
I
Şekilde numaralarla gösterilenlerden hangisi yanlış
verilmiştir?
C) III
D) IV
A) I. Lagün B) II. Kıyı oku
C) III. Koy
D) IV. Delta
E) V. Tombolo
E) V
9. Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşumunda dalgaların biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?
A) B)
C)
D)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) II
V
Deniz
Bu yerlerden hangisinde falez oluşma ihtimali daha
fazladır?
A) I
IV
II
11. Sıcak kuşakta mercan kalıntılarının üst üste birikmesiyle oluşan adalara ne denilmektedir?
A) Fiyort C) Atol
E) Haliç
B) Skyer
D) Ria
12. I. Dalga ve akıntıların etkisiz olması
II. Kıta sahanlığının geniş olması
III. Gelgit etkisinin fazla olması
Kıyılarda dalga birikim şekillerinin oluşabilmesi
için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir?
E)
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) I., II. ve III.
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
19
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreçleri
1. • Eski akarsu vadilerinin deniz seviyesinin yükselmesi
sonucunda sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir.
•İstanbul ve Çanakkale boğazları bu şekilde oluşmuştur.
4.
Harita üzerinde verilen illerin hangisinin bulunduğu
yerde enine kıyı tipi görülmektedir?
3. Enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerde dağlar kıyı çizgisine dik uzanır.
Aşağıdakilerden hangisi Enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kıyıda koylar falezlere göre daha fazla görülür.
B) Kıta sahanlığı boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlere
göre daha geniştir.
C) Ulaşım boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlere göre
daha kolaydır.
D) Deniz üzerinden gelen havanın iç kesimlere doğru
etki alanı boyuna kıyılara göre daha geniştir.
E) Kıyı ile iç kesim arasında iklim özellikleri boyuna kıyılara göre daha fazla değişiklik göstermektedir.
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Riza
C) İzmir
E) İstanbul
A) Boyuna
B) Enine
C) Ria
D) Fiyort
E) Dalmaçya
Rize
Antalya
B) Ria
D) Limanlı
2. Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin deniz seviyesinde görüldüğü bir ülkede aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin görülmesi beklenir?
Sinop
İzmir
Yukarıda özellikleri verilen kıyı tipi hangisidir?
A) Dalmaçya
C) Fiyort E) Skyer
İstanbul
B) Sinop
D) Antalya
5. Aşağıda buzulların etkisiyle oluşan kıyı şekli gösterilmiştir.
Bu kıyı şeklinin aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülmesi beklenir?
A) Türkiye
C) Fransa
E) İspanya
B) İtalya
D) Norveç
6. Kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanan Efes şehri
önemli bir liman şehri idi. Ancak günümüzde şehrin kalıntısı denizden yaklaşık 8 km içeride bulunmaktadır.
Yukarıda verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
A) Şehirlerin nüfusu artmıştır.
B) İklim değişiklikleri olmuştur.
C) Kıyı çizgisinde değişiklik yaşanmıştır.
D) Deniz seviyesinde yükselmeler olmuştur.
E) Liman şehirleri tarım şehirlerine dönüşmüştür.
TEST
19
12-A
Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreçleri
7.
10. I. Dalmaçya kıyı tipi
II. Boyuna kıyı tipi
III. Fiyort kıyı tipi
IV. Haliç kıyı tipi
Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangileri ülkemizde görülmez?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV
E) III. ve IV.
Şekilde gösterilen kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyort
C) Watt E) Ria
B) Dalmaçya D) Skyer 11.
V
8. I. Fiyort
II. Skyer
III. Haliçli
IV. Limanlı
Yukarıda verilen kıyı şekillerinden hangilerinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur?
A) I. ve II.
B) I ve III.
C) II. ve III
D) II ve IV.
E) IV. ve V.
9. Ay’ın Dünya üzerindeki çekim gücü başta okyanuslar
olmak üzere sularda kabarma ve alçalma hareketi
oluşturmaktadır. Bu harekete gelgit denilmektedir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
II
III
IV
Haritada üzerinde numaralandırılarak verilen yerleden hangisinde görülen kıyı tipi yanlış verilmiştir?
A) I. Ria kıyı tipi
B) II. Enine kıyı tipi
C) III. Dalmaçya kıyı tipi
D) IV. Boyuna kıyı tipi
E) V. Skyer kıyı tipi
12. I. Ria kıyı tipi
II. Dalmaçya kıyı tipi
III. Enine kıyı tipi
Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerinin görüldüğü yerde dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır?
A) Ria C) Haliç E) Boyuna
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
Aşağıdaki kıyı şekillerinden hangisinin oluşumunda doğrudan gelgit etkisi vardır?
B) Dalmaçya
D) Enine
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
20
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
Yerleşmenin Farklılaşması ve Özellikleri
1. Coğrafya doğa ve insan arasındaki etkileşimi inceler.
Bu etkileşimde insanın doğa üzerindeki bütün faaliyetleri beşeri coğrafyanın inceleme alanına girmektedir.
4.
I
V
II
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanında yer almaz?
IV
A) Toprak oluşumu
B) Sanayi kuruluşları
C) Ulaşım sistemleri
D) Yerleşme tipleri
E) Tarımsal faaliyetler
III
Harita üzerinde yerleşmelerin sınırlı olduğu bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.
2. İlk yerleşmeler genel olarak orta kuşaktaki akarsular
kenarında ortaya çıkmıştır.
Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin çevresi ilk
yerleşim yerlerinden değildir?
A) Nil
C) Ganj
E) Kongo
B) Fırat
D) Dicle
3. Kutuplara yakın yerler düşük sıcaklıktan dolayı yerleşmelerin seyrek olduğu yerlerdir.
I. Amazon havzası
II. Sibirya platosu
III. Grönland adası
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde düşük sıcaklıktan dolayı yerleşmeler seyrektir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve III.
E) II. ve III.
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Verilen alanların hangisinde yerleşmelerin sınırlı
olmasında kuraklık daha fazla etkili olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5. Ekvatoral bölgede yerleşim yeri olarak orta kuşağa
göre daha yüksek alanlar tercih edilmektedir.
Ekvatoral bölgede yüksek alanların yerleşim yeri
olarak tercih edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Alçak alanların çok sıcak olması
B) Alçak alanlarda toprakların verimsiz olması
C) Alçak alanlarda yağış rejiminin düzenli olması
D) Yüksek alanların yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
E) Yüksek alanlarda yer şekillerinin eğim değerlerinin
az olması
6. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin gelişmesinde daha az etkiye sahiptir?
A) Jeopolitik konum
B) Yeraltı kaynakları
C) İklim koşulları
D) Ulaşım yolları
E) Bitki örtüsü
TEST
20
12-A
Yerleşmenin Farklılaşması ve Özellikleri
7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin genel özellikleri arasında gösterilemez?
10. Benim doğduğum köy; dağın eteğinde kurulmuştur.
Köyün aşağı kesimlerinde yer alan düzlükler tarım
alanları ve bağ - bahçe ekimi için kullanılırken köyün
yukarısında yer alan engebeli alanlar mera alanları
olarak kullanılmaktadır. Köyün ortasından geçen dere
kışın akarken yazın kurumaktadır. Derenin hemen
kıyısında tüm köyün su ihtiyacını karşıladığı bir çeşme bulunmaktadır. Köydeki tüm evler de bu çeşmeyi
çevreleyecek şekilde konumlanmıştır. Yaklaşık 500 kişi
olan köyümüzün nüfusu, verdiği göç nedeniyle yıldan
yıla azalmaktadır.
A) Su temininin kolay olması
B) Turistik yapıların fazla olması
C) Verimli topraklara sahip olması
D) Saldırılara karşı korunaklı olması
E) Uygun iklim koşullarına sahip olması
Yukarıdaki parçada anlatılan yerleşim yeri ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8. Şehirlerin fonksiyonel özellikleri zaman içerisinde çeşitlenmiştir.
A) Sanayi
C) Ticaret
E) Turizm
B) Dini
D) Teknoloji
9.
II
III IV
V
I
B) Sürekliliğine göre kalıcı yerleşmedir.
C) Kurulduğu yere göre dağ eteği köyüdür.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şehirlerin aşağıda verilen fonksiyonel özelliklerinden hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır?
A) İdari yapısına göre muhtarlıktır.
D) Nüfus yoğunluğuna göre seyrek nüfusludur.
E) Yerleşme dokusuna göre dağınık yerleşmedir.
11. Ticaret, sanayi, ulaşım ve turizm gibi birden fazla ekonomik faaliyetin geliştiği yerleşim birimleri karma fonksiyonlu alarak adlandırılır.
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde karma fonksiyonlu yerleşim birimlerinin sayısının daha fazla
olduğu söylenebilir?
A) Orta Asya
B) Orta Afrika
Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardan
değildir?
B) II
KAVRAM
IM
C) III
Adõ
A
T
TES
KAZAN
A) I
D) IV
C) Batı Avrupa
D) Orta Amerika
E) Güney Asya
E) V
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
21
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
Türkiyenin Genel Coğrafi Özellikleri
1. Bir dağın yamacında kurulmuş olan köyümüzün tarım
alanlarında çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir. Köyümüzün güneyinden menderesler çizerek
geçen akarsu tarım alanlarının sulanmasında büyük
öneme sahiptir.
4. Herhangi bir yerin Ekvator’a ve Başlangıç meridyeni’ne
göre konumuna mutlak konum denir.
Yukarıda özellikleri verilen köy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükseltisinin artması
B) Ortalama yükseltisinin 1000 m’den fazla olması
C) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması
D) Genç nüfus oranı fazla olan bir ülke olması
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin mutlak konumuyla açıklanır?
2. I.
II.
III.
IV.
Sınır komşuları
Yıllık yağış miktarı
Ekvator’a olan uzaklığı
Başlangıç meridyenine göre yerel saati
Bir yerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri
mutlak konumu hakkında bilgi vermektedir?
A) I. ve II.
C) II. ve III.
E) III. ve IV.
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
3. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe genel olarak yükselti artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak
ortaya çıkan sonuçlardan değildir?
A) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe sıcaklığın azalması
B) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe tarım ürünlerinin
daha geç olgunlaşması
C) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe gerçek sıcaklık
değerleri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın artması
D) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe yerel saatin daha
ileri olması
E) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe karın yerde kalma
süresinin uzaması
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Akarsuyunun hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir.
B) Tarım alanları makine kullanımına uygun değildir.
geniştir.
C) Ortalama yükseltisi deniz seviyesine çok yakındır.
D) Akarsu biriktirmesiyle oluşan delta ovaları vardır.
E) Akarsudan sulama amaçlı yararlanılmaktadır.
5. Ortalama yükseltisi 500 m’den az olan ovalar fiziki haritalarda yeşil renk ile gösterilmektedir.
I. Çukurova
II. Konya Ovası
III.Malazgirt Ovası
IV.Çarşamba Ovası
Yukarıda verilen ovalarımızdan hangileri Türkiye
fiziki haritasında yeşil renk ile gösterilmektedir?
A) I. ve II.
C) II. ve III.
E) II. ve IV.
B) I. ve III.
D) I. ve IV.
6. Bingöl ve Rize il merkezlerinin yerel saatleri yaklaşık
olarak aynıdır.
Yalnızca bu bilgiye göre Bingöl ve Rize il merkezlerinin hangi özelliklerinin aynı olması beklenir?
A) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının B) Ortalama yükselti değerlerinin
C) Ortalama sıcaklık değerlerinin
D) Ekvatora olan uzaklıklarının
E) Boylamlarının
TEST
21
12-A
Türkiyenin Genel Coğrafi Özellikleri
7. Coğrafya öğretmeni Nazan’a performans ödevi olarak
memleketini tanıtmasını ve sınıfta arkadaşlarına sunum yapmasını istemiştir.
10. Ülkemiz 360 kuzey paraleli ile 42° Kuzey paraleli arasında yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları
arasında gösterilemez?
Nazan performans ödevini sunarken öncelikle
şağıdaki konulardan hangisiyle başlaması daha
uygundur?
A) Ülkemizin güneyinden esen rüzgarların kuzeyinden
esen rüzgârlara göre sıcak esmesi
B) Ülkemizde yıl içinde en uzun gündüz süresinin 21
Haziran tarihinde görülmesi
C) Ülkemizin güneyine güneş ışınlarının kuzeyine göre
daha büyük açı ile düşmesi
D) Ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe
yükselti ortalamasının genel olarak artması
E) Ülkemizin güney kıyılarından kuzey kıyılarına doğru
gidildikçe genel olarak ortalama sıcaklığın azalması
A) İklimi özellikleri
B) Ekonomik yapısı
C) Yeryüzü şekilleri
D) Nüfus özellikleri
8. Ortalama yükseltisi fazla olan yerlerin gerçek sıcaklık
değeri ile indirgenmiş sıcaklık değeri arasındaki arasındaki fark fazla olur
Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık
değeri arasındaki farkın fazla olması beklenir?
A) İstanbul
B) Şanlıurfa
C) Erzurum
D) Edirne
E) Konya
9. Ülkemizde dağlar genel olarak doğu batı yönünde
uzanmaktadır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Coğrafi konumu
11. İzmir, Kayseri, Elazığ ve Van il merkezlerine 21 Mart
tarihinde öğle vakti güneş ışınlarını yaklaşık olarak
aynı açı ile düşmektedir.
Bu bilgiye göre verilen il merkezleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Yıllık ortalama yağış miktarları aynıdır.
B) Yerel saatleri yaklaşık olarak aynıdır.
A) Rize ile Erzurum arasındaki karayolu ulaşımının geçitlerle sağlanması
B) Antalya’nın ortalama sıcaklığının Sinop’tan fazla
olması
C) Doğu batı yönünde ulaşımın kuzey güney yönüne
göre daha kolay olması
D) Karadeniz kıyılarının boyuna kıyı özelliği göstermesi
E) Ege kıyılarının enine kıyı özelliği göstermesi
D) Ortalama yükselti değerleri aynıdır.
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde dağların
uzanış yönünün etklili olduğu söylenemez?
:.............................................
C) Enlem dereceleri yaklaşık olarak aynıdır.
E) Denize olan uzaklıkları yaklaşık olarak aynıdır.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
22
Türkiye’nin Yer Şekilleri I
1. Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi jeolojik
yapısı ile ligili değildir?
4. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre günümüze daha uzak bir jeolojik zamanda oluşmuştur?
A) Ekvator’un kuzeyinde yer alması
B) Sıcak su kaynakları bakımından zengin olması
A) Zonguldak taş kömürü yatakları
C) I. derece deprem bölgesi içerisinde yer alan arazilerinin olması
B) Batı Anadolu’daki graben ovaları
C) İstanbul ve Çanakkale boğazları
D) Doğusunda volkanizma olayı sonucunda oluşan
dağların olması
D) Afşin-Elbistan linyit yatakları
E) Kuzey Anadolu dağları
2. Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi günümüze yakın jeolojik zamanda yükselmeye uğradığını göstermektedir?
A) Kuze ve güney kıyılarında dağların kıyı çizgisine
parelel olarak uzanması
B) Çarşamba ve Bafra dellta ovalarının oluşması
C) Birbirinden farklı iklim özelliklerinin görülmesi
D) Yüksekte kalan düzlüklerin fazla olması
E) Pamukkale travertenlerinin oluşması
3. I. Peribacaları
II. Travertenler
III. Tektonik ovalar
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin
oluşmasında kayaç yapısının etkisi olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I. ve II.
E) I. ve III.
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Kuzeyinde ve güneyinde doğu batı yönünde uzanan
kıvrımlı yapıdaki tabakaların olması
5. Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından engebeli bir ülkedir.
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ülkemizin bu
özelliğinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Aynı enlem üzerinde kısa mesafede sıcaklık değerlerinin değişmesi
B) Aynı enlem üzerinde bitki türlerinin kısa mesafe içerisinde farklılık göstermesi
C) Kuzeyinden esen rüzgarların güneyinden esen rüzgarlara göre soğuk olması
D) Kara yolu yapım maliyetinin yüksek olması
E) Tarım arazilerinin dar ve parçalı olması
6. I. Ege kıyıları Karadeniz kıyılarına göre daha fazla
girinti çıkıntılıdır.
II. İzmir limanının hinterlandı Sinop limanına göre
daha geniştir.
III. Doğu Karadeniz kıyılarında Ege kıyılarına göre delta ovalarının oluşması daha kolaydır.
Kıyılarımızın genel özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I. ve II.
E) I. ve III.
TEST
22
12-A
Türkiye’nin Yer Şekilleri I
7. I. Çatalca Kocaeli Platosu
II. Çarşamba Ovası
III. Pamukkale Travertenleri
10. Ülkemizin büyük bir kısmının üzerinde yer aldığı
levha aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afrika
C) Pasifik E) Arap
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsular tarafından taşınan alüvyonların birikmesiyle
oluşmuştur?
B) Avrasya
D) Hint
8. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşmasında dalga biriktirme faaliyetinin etkili olduğu
söylenebilir?
A) Pamukkale travertenleri
B) Kapıdağ yarımadası
C) Sakarya ovası
D) Taşeli platosu
E) Ihlara vadisi
9.
Ülkemizde dağların kıyıya uzanış doğrultusu haritada gösterildiği gibi olsaydı, Ege, Karadeniz ve
Akdeniz kıyıylarında hangi kıyı tiplerinin görülmesi
beklenirdi?
Karadeniz
Enine
Boyuna
Boyuna
Enine
Enine
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
Ege
A) Boyuna
B) Enine
C) Boyuna
D) Enine
E) Boyuna
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I. ve II.
E) I. ve III.
11. I. Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
II. Akarsular üzerinde taşımacılık faaliyetlerinin yapılamaması
III. Akarsuların fiziksel aşındırma potansiyelinin yüksek
olması
Ülkemizin ortalama yükseltisinin ve eğim değerlerinin fazla olması yukarıda verilen durumlardan
hangileri üzerinde etkili olmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I. ve II.
E) I., II. ve III.
12. Aşağıda verilen yer şekli ve oluşumunda etkili olan
kuvvet eşleştirmelerinde hangisi yanlış verilmiştir?
A) Delta ovaları - Akarsu biriktirmesi
B) Tombolo - Dalga biriktirmesi
Akdeniz
Enine
Boyuna
Enine
Boyuna
Boyuna
:.............................................
C) Mantar kaya - Rüzgar aşındırması
D) Peribacaları - Rüzgar biriktirmesi
E) Kırgıbayır - Akarsu aşındırması
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
23
Türkiyenin Yer Şekilleri II
1.
4. I. Sıcak su kaynakları
II. Toprak kaymaları
III. Rüzgar erozyonu
V
III
I
II
Yukarıda verilenlerden hangilerinin fay hatlarının
dağılışı ile benzerlik gösterdiği söylenebilir?
IV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) I. ve III.
Kalker, jips ve tuz kayaçları üzerinde oluşan şekillere
karstik şekiller denilmektedir.
Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların
hangisinde karstik şekiller görülmektedir?
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşmasında volkanik tüfler ve akarsu aşındırma faaliyetleri birlikte etkili olmuştur ?
A) Mantar kaya
B) Peribacası
C) Peneplen
D) Taraça
E) Delta
3. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlarda
akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşan
dalta ovaları yer almaktadır.
I
I
II
I. Ova: Yeşilırmak nehrinin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur.
II. Ova:Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I
5. Ülkemizin oavaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Çukurova fiziki haritada yeşil renk ile gösterilir.
B) Ege kıyılarında delta ovalarının oluşumu Karadeniz
kıyılarına göre daha fazladır.
C) Orta Anadolu ovalarında yaygın olarak tahıl tarımı
yapılmaktadır.
D) Konya ovası oluşumu bakımından tektonik bir ovadır.
E) Bafra ovası Büyük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşmuştur.
6. Aşağıda verilen ovalardan hangisinin oluşmasında
karstik süreçler etkili olmuştur?
Bu ovalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Çarşamba Ovası
I A) Çukurova
B) Çarşamba
C) Çarşamba
D) Balat
E) Bafra
C) Elmalı Ovası
ë
II
Bafra
Gediz
Çukurova
Silifke
Çukurova
B) Silifke Ovası
D) Konya Ovası
E) Çukurova
TEST
23
12-A
Türkiyenin Yer Şekilleri II
7. Ülkemizde I. derecede deprem bölgesi içerisinde yer
alan alanlar fazladır.
10. Deniz ve Okyanuslara ulaşan akarsuların havzalarına
açık havza, Deniz ve Okyanuslara ulaşamayan akarsuların havzalarına ise kapalı havza denilmertedir.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde deprem olma olasılığı daha zadır?
Bu bilgiye göre aşağıda verilen akarsularımızda
hangisinin açık havzaya sahip olduğu söylenemez?
A) Kıyı Ege
B) İzmit Körfezi
A) Kızılırmak
B) Sakarya
C) Fırat
D) Gediz
E) Aras
C) Taşeli Platosu
D) Van Gölü çevresi
8. Aşağıda verilen dağlar ve oluşum özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Madra Dağı - Kırıklı
B) Ağrı Dağı - Volkanik
C) Küre Dağları - Kıvrımlı
D) Erciyes Dağı - Volkanik
E) Ilgaz Dağı - Kırıklı
9. I. Kıta sahanlığı geniştir.
II. Dalga ve akıntılar etkisizdir.
III. Dağlar deniz kıyısına paralel uzanır.
Yukarıda verilenlerde hangileri delta ovalarının
oluştuğu kıyıların genel özellikleri arasında gösterilemez?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Çatalca Kocaeli Platosu
11. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi kıyı ovaları arasında yer almaz?
A) Sakarya ovası
B) Bakırçay ovası
C) Antalya ovası
D) Silifke ovası
E) Iğdır ovası
12. Ülkemizde yer şekillerinin oluşmasında iç ve dış kuvvetler belirleyici olmuştur. Bazı yer şekillerinin oluşmasında iç kuvvetlerin etkisi fazlayken bazı yer şekillerinin
oluşmasında ise dış kuvvetler belirleyici olmaktadır.
Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşmasında doğrudan iç kuvvetler etkili olmuştur?
A) Bafra ovası
B) Peribacaları
C) Toros Dağları
D) İnsuyu mağarası
E) Pamukkale travertenleri
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
C
IM
24
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
TEST
Türkiye’nin İklimi
1.
I
IV
V
III
II
4. I. Antalya kıyılarının yıllık ortalama sıcaklık değeri
Sinop kıyılarına göre daha fazladır.
II. Erzurum’da oluşan yıllık sıcaklık farkı Rize’ye göre
daha fazladır.
III. İzmir’in yıllık ortalama sıcaklık değerini Aksaray’dan
yüksek olmasında enlem etkili olmaktadır.
Ülkemizde sıcaklığın dağılışı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Haritada üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinin yıllık toplam yağış miktarı daha
azdır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Ülkemizde yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde batıdan doğuya doğru gidildikçe genel olarak ortalama
sıcaklık değerleri azalmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karasallık
B) Rüzgarlar
C) Yükselti
D) Boylam
E) Bakı
3. I. Yağış rejimi düzenlidir.
II. En yağışlı mevsimi sonbahardır.
III. Yıl içinde güneşli gün sayısı Akdeniz iklimine göre
daha fazladır.
Karadeniz ikliminin genel özellikleri hakkında verilen ifadelerden hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I. ve III.
D) I. ve II.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I. ve III.
D) I. ve II.
5. Ülkemizin yıllık ortalama en düşük sıcaklık değeri
Kuzeydoğu Anadolu’da görülmektedir.
Bu durum üzerinde etkili olan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Karasallık- bakı- yükselti
B) Yükselti - bakı - denizellik
C) Enlem - yükselti - karasallık
D) Bakı - denizellik - hakim rüzgar yönü
E) Soğuk su akıntıları- enlem- karasallık
6. Ülkemizde özellikle kış mevsiminde daha fazla etkili
olmaktadır. Bu mevsimde Rusya ve Sibirya üzerinden
ülkemize soğuk hava taşıyıp sıcaklığın belirgin olarak
düşmesine sebep olmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen yerel rüzgar hangisidir?
A) Karayel
B) Samyeli
C) Lodos
D) Yıldız
E) Poyraz
ë
TEST
24
12-A
Türkiye’nin İklimi
9. Ülkemizin iklim özellikleri üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?
7.
III
A) Ortalama yükselti değerleri
B) Dağların uzanış yönü
C) Basınç merkezleri
D) Okyanus akıntıları
E) Enlem faktörü
I
II
Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin
iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yağış rejimi sadece III numaralı yerde düzenlidir.
10. Ülkemizin iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) I numaralı yerde yıllık sıcaklık farkı III numaralı yere
göre daha fazladır.
A) Ülkemizde Karasal iklimin yayılış alanı Karadeniz
ikliminin yayılış alanından daha fazladır.
C) II numaralı yerde yıl içerisinde en fazla yağış kış
mevsiminde düşmektedir.
E) I numaralı yere yıl içerisinde düşen yıllık ortalama
yağış miktarı II numaralı yere göre daha fazladır.
8. Aşağıda Erzincan iline ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklığın aylara göre dağılışı gösterilmiştir.
ºc
mm
40
80
30
60
20
40
10
20
0
0
B) Güney kıyılarımızda Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) II numaralı yerde yıllık ortalama sıcaklığın III numaralı yere göre fazla olmasında enlem etkisi vardır.
C) Ülkemiz genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer
almaktadır.
D) Ege kıyılarımızda Akdeniz ikliminin yayılış alanı
Akdeniz kıyılarımıza göre daha azdır.
E) Ülkemizin iç kesimlerinde Karasal iklim özellikleri
görülmektedir.
11.
I
II
Harita üzerinde gösterilen oklar yönüne doğru gidildiğinde ortalama sıcaklık değerleri genel olarak azalmaktadır.
-10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Grafiğe bakılarak Erzincan ilinin iklim özellikleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yağış rejimi düzenlidir.
I
II
C) Yıllık sıcaklık farkı 25 0C’nin üzerindedir.
A)
Yükselti
Bakı
D) Mayıs ayında düşen yağış miktarı Eylül ayına göre
daha fazladır.
B)
Enlem
Denizellik
C)
Karasallık
Enlem
E) Yıllık düşen toplam ortalama yağış miktarı 250
mm’den fazladır.
D)
Bakı
Yükselti
E)
Denizellik
Yükselti
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
B) Karasal bir iklime sahiptir.
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download

Coğrafya A Testleri Bölüm 2 11 Test