İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research -­‐ Türk ISSN: 1309-0712
Cilt.7 Sayı.4 2015 Vol.7 No.4 www.isarder.org / www.isarder.com
Hakem Kurulu (Editorial Board) ………………………………..……………………….…..… .…......1-­‐3 İçindekiler (Contents) ………………………………...………………………………..……….… .……..4-­‐5 Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises Şenol ÇAVUŞ, Cüneyt TOKMAK, Nasiykat MAMBETOVA……………………………. ..….......6-­‐23 Bir Liderlik Özelliği Olarak Affetme Ve Örgütsel Düzeyde Etkileri Üzerine Bir İnceleme (Forgiveness As A Leadership Feature And A Study On Its Effects On Organizational Level) Emine ŞENER, F. Ferhat ÇETİNKAYA .............................................................................. ….....24-­‐42 Kişilik Tiplerinin Çatışmayı Yönetme Yöntemlerine Etkisi (The Impact of Personality Traits on Conflict Management Methods) Muharrem TUNA, Fatih TÜRKMEN …………………………………………………..……... …......43-­‐65 Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma (The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: A Research in Defence Sector) Alptekin SÖKMEN, Serkan ŞAHAN, Metin SÖYLEMEZ ……………………..………... ……...66-­‐91 Kişi-­‐Örgüt Uyumu Sürecinde Entelektüel Sermayenin İş Doyumu Ve Örgütsel Çekicilik Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği (The Effect Of Intellectual Capital On Job Satisfaction And Organizational Attractiveness During The Person-­‐Organization Fit: A Case Study Of A University Hospital) Orhan ADIGÜZEL, Kenan KAYADİBİ ………………………………………………………… ….92-­‐122 İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme (Presenteeism In Work Life: An Evaluation In Hotel Industry) Ebru ARSLANER, Yasin BOYLU …………………………………………………..………..….. .....123-­‐136 OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması (Classifying OECD Countries According to Health Indicators Using Fuzzy Clustering Analysis) Nesrin ALPTEKİN, Gözde YEŞİLAYDIN ………………………………………………...….. .137-­‐155 Vakıf Üniversitelerinin Akademik Kriterler Açısından Kümeleme 4
Analizi İle İncelenmesi (Examining Foundation Universities with Cluster Analysis in the Context of Academic Criteria) İzlem GÖZÜKARA …………………………………………………………………………………… ….156-­‐171 İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması (Comparison Of Classification Success Of Human Development Index By Using Ordered Logistic Regression Analysis And Artificial Neural Network Methods) Emre YAKUT, Murat GÜNDÜZ, Ayhan DEMİRCİ ……………………………………..… ...172-­‐199 E-­‐Ticarette Tüketici Gizliliğinin Korunması Üzerine Bir Araştırma (A Research on Protection of Consumer Privacy in E-­‐Commerce) Serpil KARLIDAĞ, Selda BULUT …………………………………………………………….… 200-­‐224 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesi ve Kurumsal İmajın Birbirine Etkisi (The Effect of Each Other Perceived Service Quality and Institutional Image In Pre-­‐school Education) Ebru SÖNMEZ KARAPINAR, Hanife AKGÜL ……………………………………….…… 225-­‐250 Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti ve Değiştirme Maliyetlerinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri (The Effects Of Customer Satisfaction and Switching Costs On Customer Loyalty In Health Care) Abidin PİŞGİN, İrfan ATEŞOĞLU ………………………………………………………………. 251-­‐271 Makro Ekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği (The Effects of Macro Economic Factors to Banking Sector Returns: Borsa Istanbul Case) Gökhan ÖZKUL, Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ……………………………………………………. 272-­‐298 Doğadan Toplanan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi ( Accounting Of Products Collected From Nature) Ahmet GÖKGÖZ, Erdal YILMAZ ……………………………………………………………….. 299-­‐312 6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma (Evaluation of Independent Audit and Corporate Governance Practices in Turkey Under The Turkish Commercıal Code No. 6102: A Qualitative Research) Yasin KARADENİZ…………………………………………..……………………………………… 313-­‐335 Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Denetimin Türk Kamu Yönetiminde Resmi Belgeler Aracılığı İle İncelenmesi ve Reform Önerileri (As a Management Function Examination of Audit in Turkish Public Administration Through Official Documents and Reform Proposals) Halil İbrahim MİL, Ali GÜVERCİN……………………………………………………….……. 336-­‐349 ISSN: 1309-0712
5
Download

Contents - Journal of Business Research – Turk