İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Journal of Business Research - Türk
ISSN: 1309-0712
Cilt: 6
Sayı:1
2014
Vol.6
No.1
www.isarder.org / www.isarder.com
İçindekiler / Contents
Hakem Kurulu (Editorial Board) ………………………………..…………………………..
1 ..……....1-3
İçindekiler (Contents) ………………………………...…………………………………………
…………....4-6
Banking and Stock Markets in Iran: Are They Complements or
Substitutes
Elahe GHIASI, Reza Moosavi MOHSENI, Jalil Khodaparast SHIRAZI …………...
….…...7-20
A Research on the Relationships among Perceived Organizational
Climate, Individual Creativity and Organizational Innovation
Gönül KAYA ÖZBAĞ ……….……………………………………………………………………..….
…....21-31
A Focus on Far Eastern Tourists – Tour Operator Selection Criteria
Ayşe ÇELİK …………………….……………………………………………………………………..….
…...32-41
“Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey
Model
Hidayet TİFTİK, Mustafa ZİNCİRKIRAN…………………………………………………..….
…….42-57
The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society
Dursun YENER ……………………….…………………………………………………………….….…...58-69
Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı
Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören
Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma (The Relation
between Financial Leverage and Return on Equity of the Companies: A
Research on the Companies Traded on İstanbul Stock Exchange in the
Base of Industries)
Osman ULUYOL, Fuat LEBE, Yusuf Ekrem AKBAŞ …………………………………..…......70-89
Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme
Modeli (Risk Assesment Model with Fuzzy Logic Method in Life
Insurance)
Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp GÜLBANDILAR ……………………..…
…90-102
KOBİ’lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma:
Denizli Örneği (A Study on the Innovation in SMEs and the Identification
of the Obstacles: The Case of Denizli)
Birsel SABUNCU …………………………………………………………………………………..….
…103-123
Borsa İstanbul Pay Piyasası’na Kayıtlı Şirketlerde Yönetimin Uzun
Vadeli Finansal Olmayan Varlıkları Gerçeğe Uygun Değeri İle
Raporlama Kararının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Study on the Determinants of Management’s Decision for
Reporting Long Term Non-Financial Assets at Fair Value in Companies
Listed on Borsa Istanbul Equity Market)
Hikmet ULUSAN ………………………………………….………………………………………..…
…124-150
AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi: Statik Panel Veri Modeli Uygulaması
(Determinants of Economic Growth for EU-27 Countries and Turkey: An
Implementation with Static Panel Model)
Aynur PALA, Dilek TEKER ……………………………………………………………………..….151-162
Türkiye’de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları
Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması
(Placement of the Services with the help of Perception Maps presented
by the GSM Operators Facilitating in Turkey)
Aykut EKİYOR ………………..……………………………………………………………………..…
..163-182
Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
İstanbul İli Örneği (A Study on the Preferences of Consumers of HalalCertified Products A Case Study of İstanbul)
Hüseyin ÖZDEMİR, Ali YAYLI ………………..………………………………………………..…
..183-202
Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi (Experiential
Marketing: Growing Importance in Marketing)
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN ………………..……………………………
..203-217
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri İle Pazarlama Bilgi
Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma (Enterprise
Resource Planning Systems and Relationship Marketing Information
System for an Empirical Research)
Cemalettin DEMİRELİ, Metin ULUKÖY, Yavuz AKÇİ ………………..…………………..218-231
İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri
Üzerinden Bir İnceleme (The Usage of Scales in Measuring Job
Satisfaction: An Inquiry on the Graduate Theses)
Emrah ÖZSOY, Osman USLU, Ahmet KARAKİRAZ, Mustafa ARAS ……………….
..232-250
Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri:
Bir Kamu Bankası Örneği (The Effects of Employees’ Individual
Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case)
Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ömer ÖZDEMİR ………………………………...……………….
..251-281
İş Stresi İle Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir
Araştırma (An Investigation of the Effects of Workrelated- Stress and
Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior: A
Research on Banking Industry)
Melisa ERDİLEK KARABAY ……………………………………………………...……………….
..282-302
Güçlendirme ile Nicel İşletme Performansı Arasındaki İlişkide
Örgüte Güven ve Duygusal Bağlılığın Aracılık Etkileri (The Mediating
Effects of Trust in Organization and Affective Commitment on the
Relationship between Empowerment and Quantitative Business
Performance)
Müfide Şule EREN …………………………………………………………………...……………….
..303-327
Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki
İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir
Araştırma (Relationship between Organizational Silence and
Organizational Citizenship Behavior: A Case Study on Five Stars Hotels in
Antalya)
Arzu KILIÇLAR, Melda HARBALIOĞLU ……………………………………...……………….
…328-346
Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
(Organizational Cynicism Levels of the Nurses)
Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR …………………………………………………...……………….
…347-365
Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research for Determining the
Relationship between Destination Image and Destination Personality)
Savaş ARTUĞER, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ ….…………………………...……………….
…366-384
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi:
Gaziantep Bölgesinde Bir Araştırma (Communication Sufficiency Level
of the Hotel Staff: A Research in Gaziantep Region)
Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU, Esra ÇIKMAZ …………………...……………….
…385-403
ISSN: 1309-0712
Download

Contents - Journal Of Business Research