T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
96603261-102.03
Irak'a yapılan taşımalarda Transit Süre
Aşımı
DAĞITIM YERLERİNE
Habur Hudut Kapısının giriş ve çıkış işlemlerine kapanmış olması nedeniyle transit
rejimi kapsamında taşıma yapan araçların limanlarda, tır parklarında ve iç gümrük
idarelerinde beklemek zorunda kalması, bununla birlikte bazı araçların farklı bir gümrük
idaresinden çıkış yapabilmek için güzergah değiştirmek zorunda olması nedeniyle hareket
idarelerince verilmiş olan transit sürelerine riayet edilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığına
dair bilgiler Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 31'inci maddesi;
"(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya
ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması
halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.
(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi
içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir
sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.
(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;
a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.)
b) Kanuni grev ve lokavtlar,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,
e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,
ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer
durumlar." hükmüne amirdir.
Bu itibarla, varış idaresi Habur Gümrük Müdürlüğü olarak beyan edilen transit
beyanlarına ilişkin olarak transit süresinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, mezkur
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
Tel:3124493120
Bilgi İçin: SERKAN SITKI KAYATÜRK GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI
E-Posta:[email protected]
Fax:4493101-03
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 7ed75152-4f03-4f6b-92b3-e4b15b42cfa5 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
mevzuat hükmü çerçevesinde mücbir sebebin bulunup bulunmadığının ilgili varış gümrük
idaresince değerlendirilerek işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
Tel:3124493120
Bilgi İçin: SERKAN SITKI KAYATÜRK GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI
E-Posta:[email protected]
Fax:4493101-03
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 7ed75152-4f03-4f6b-92b3-e4b15b42cfa5 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız