SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
Dünya Hayatı ve Ahiret - 1
1. “ Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten
huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? ”
(Mü’minun suresi, 115.ayet)
4. “…Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu ayete göre hayatın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya değersizdir.
B) Dünya imtihan yeridir.
C) İnsanın asıl yurdu ahirettir.
D) Dünya kötülüklerle doludur.
E) Dünyayı kazanmak için çalışmak gerekir.
A) Salih amel
B) Sorumluluk
C) Mutlu olmak
D) İlim öğrenmek
E) Meslek sahibi olmak
Ayetlerde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratılış gayesinin imtihan olduğu
B) Sabrın önemli bir duygu olduğu
C) Cinlerin bir varlık türü olduğu
D) İman ile salih amel birlikteliği
E) Allah’ın bağışlayıcı olduğu
3. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın
gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği
yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,
rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için
deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayette kainattaki olaylara dikkat çekilmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Doğanın insana lütfedilmiş bir nimet olması
B) Doğanın kirletilmesi hakkında farkındalık oluşturması
C) Doğadaki güzellik ve düzenin bir yaratıcıya işaret
etmesi
D) Doğadaki düzenin insanda bir amaca yönelme duygusu oluşturması
E) Doğanın oluşumu hakkında düşünme duygusunu
harekete geçirmesi
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
1
5. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın varolma ile ilgili cevabını araştırması gereken soru aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hangi mesleği yapacağım?
B) Sağlığım nasıl olacak?
C) Ne zaman öleceğim?
D) Kiminle evleneceğim?
E) Niçin yaratıldım?
6. “Bir tek şeye inanıyorum: İnsan ruhu ölümsüzdür, yok
edilemezdir. Öte yakada hiçbir şey olmayabilir, bunun hiçbir önemi yok. Ölüm dediğimiz şey ölüm değil.
Bir yeniden doğuş. Bir tırtıl koza olur. Sanırım ölümden sonra hayat var, insanın cesaretini kıran da bu.
Kendimizi fişten çekilmiş bir telefon kablosu olarak görmek çok daha kolay olurdu. O zaman istediğiniz gibi
yaşayabilirdiniz. Tanrı’nın hiçbir önemi olmazdı.”
(Andrei Tarkovski)
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz.?
A) Tanrı yoksa her şey serbesttir.
B) İnsanların bedenleri yok olacaktır.
C) Ölüm yok oluş değil, yeniden doğuştur.
D) Hayatın bir amacı olması insanı sorumlu kılar.
E) Modern dünyada tanrı düşüncesi savunulamaz.
TEST
1
Dünya Hayatı ve Ahiret - 1
7. İslam inancına göre hayata anlam katan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi refah
C) Allah’ın varlığı
E) Sağlık
10. “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik
iyice yolunu şaşırmıştır.” (İsrâ suresi, 72. ayet)
Ayetteki “körlük” ile kastedilen aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Aile
D) Kariyer
A) Bilgisizlik
B) Yolunu bulamamak
C) Görevlerini bilmemek
D) İslam’a duyarsız kalmak
E) Görme duyusunu yitirmek
A) Görgülü olmak
B) Emanete riayet etmek
C) Dünyaya aşırı bağlanmak
D) Başkalarına maddi yardımda bulunmak
E) İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak
9. “Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı
azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü
bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi
kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah
böbürlenip şımaranları sevmez. Allah’ın sana verdiği
şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini
unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap
ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.” ﴾Kasas suresi, 76 ve 77.ayetler﴿
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Aşağıdakilerden hangisi hayatın amacını kavramış
Müslüman’ın yapacağı davranışlardan biri değildir?
11. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın
yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere
daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak
ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana
dönecektir.” (Mülk suresi, 3-4. ayetler)
Ayette yaratılıştaki mükemmel düzen ve ahengin
vurgulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Estetik düşüncesi geliştirmek
B) Astronominin temellerini oluşturmak
C) Düzenin tasarlayıcısına dikkat çekmek
D) Yaratılışın nasıllığı hakkında bilgi vermek
E) Uzayın sonsuzluğunun verdiği kaygıyı gidermek
12. “Allah’a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun.
Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de
kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir
yere sürüklüyor gibidir.” (Hac suresi, 31. ayet)
Ayete göre yaratılışın gayesini idrak edememiş kişinin yaşayacağı sorun hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Fiziksel zarar
B) Travma
C) Biyolojik rahatsızlık
D) Halüsinasyon
E) Düşünsel bunalım
Aşağıdakilerden hangisi ayetlerde verilmek istenen
mesajlardan biri değildir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) İyiliğin karşılığı iyilik yapmaktır.
B) Ahireti kazanmak için dünya işleri terk edilmelidir.
C) Maddi zenginlik insanı kibir hastalığına sürükleyebilir.
D) Dünya ve ahiret hakkında dengeli bir bakış oluşturulmalıdır.
E) Servetin tek elde toplanıp, paylaşılmaması toplumda sorunlar meydana getirir.
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
Dünya Hayatı ve Ahiret - 2
1. Ahirete inanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir?
4. Ahiret inancı hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İç huzurun
B) Hırs ve bencilliğin
C) Güzel davranışların
D) Güzel davranışların
E) Sorumluluk duygusunun
A) İnanan insanları huzurlu kılar.
B) İnsanın sorumluluğunu kaldırır.
C) Ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır..
D) İnsanlara dünyanın geçiciliğini öğretir.
E) Haksızlıkların karşılıksız kalmayacağını öğretir.
3. “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle
işledikleriniz yüzündendir...” (Şura suresi, 30. ayet)
“...Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.” (Al-i İmran suresi, 117. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dünya hayatı geçicidir.
B) İnsan kendisine de zulmedebilir.
C) Allah kulları için kötülük dilemez.
D) İnsan eylemlerinden sorumludur.
E) İnsan dünyada sınavdan geçmektedir.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Kur’an’ı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Zamanı
B) Tanımı
C) Varlığı
D) Alametleri
E) Oluş biçimi
2
5. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine
ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”
Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman bireyi güçlü kılar.
B) İman kabul ve benimsemedir.
C) İman davranışlarda görünür olmalıdır.
D) İman zorunlu durumlarda davranışa yansır.
E) İmanın konusu Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır.
6. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacına
uygun davranışlardan biri değildir?
A) Adaletle hükmetmek
B) Sorumlu davranmak
C) Kendini geliştirmek
D) Helal rızık kazanmak
E) Ahireti düşünmeden yaşamak
TEST
2
Dünya Hayatı ve Ahiret - 2
7. “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak
hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya suresi, 35. ayet)
10. İslam’a göre ölüm gerçeği ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölüm, ahiret hayatını tekrar gündemimize sokar.
B) Ölüm olgusundan ders çıkarmak insanın kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olur.
C) Ölümlü olduğunu hatırlamak bencilce duyguların
azalmasına yardımcı olur.
D) Yakınlarımızın ölümü davranışlarımızı gözden geçirmemize vesile olur.
E) Ölüm olgusu yokluk duygusunu oluşturarak kişinin
psikolojisini olumsuz etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Ölümün kaçınılmaz olduğu
B) Ölümden sonra dirilişin olacağı
C) İnsanın ecelinin değişmeyeceği
D) İnsanın yaptıklarının hesabını vereceği
E) Bütün varlıkların hayatının sona ereceği
11. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayan bir kişide olması beklenen duygulardan biridir?
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ölümsüz olan Allah’tır.
B) Bütün insanlar ölümlüdür.
C) Peygamberler ölümsüzdür.
D) Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır.
E) Öldükten sonra dünyaya dönüş imkânsızdır.
9. Müslüman toplumlarda ahirete inanmanın göstergelerinden birisi de kamu hizmeti gören yapılar kurmaktır.
Karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyetler sonucu cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü
gibi sosyal içerikli hizmetler veren tesisler meydana
getirilmiştir.
İslam toplumlarında bu hizmetler için kullanılan genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Dernek B) Cemiyet
C) Cemaat D) Vakıf
E) Sivil Toplum Kuruluşu
Adı
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. “Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?”
(Enbiya suresi, 34. ayet)
A) Ümitsizlik B) Sabırsızlık
C) Cesaret D) Kararlılık
E) Huzur
12. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ölümden sonra tekrar dirilişin olacağına örnek verilemez?
A) “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları
hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer
ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte
ölümden sonra diriliş de böyledir.” (Fatır suresi, 9.
ayet)
B) “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır.
Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.” (Rum suresi,
19. ayet)
C) “...Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun
üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır
ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” (Hac suresi, 5. ayet)
D) “Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?” (En’am suresi, 95. ayet)
E) “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları,
üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette
bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.” (Nahl
suresi, 11. ayet)
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
Dünya Hayatı ve Ahiret - 3
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ölüm ile
ilgili genel ilkelerinden biri değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi taziyede söylenecek temenni cümlelerinden biri değildir?
A) Mevlit okuyan kişilere “Mevlithan” denir.
B) Mevlit bölümleri arasında Kur’an-ı Kerim de okunur.
C) Mevlit sözlükte doğum, doğum zamanı, doğum yeri
anlamlarına gelir..
D) Yaygın olarak okunan mevlit Yunus Emre’nin
“Divan”ından alınmıştır..
E) Mevlit okutmak dini bir zorunluluk değil, kültürel bir
uygulamadır.
3. Cenaze namazı, ölen için dua yerine geçen bir ibadettir. Kılınışı diğer namazlardan farklıdır.
Buna göre cenaze namazında bulunmayan rükun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdest
B) Kıyam
C) Kıraat
D) Secde
E) Tekbir
Î
A) Geçmiş olsun.
B) Başınız sağ olsun.
C) Allah rahmet eylesin.
D) Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.
E) Allah geride kalanlara uzun ömür versin.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Ölüm bir hayat kuralıdır.
B) Allah yolunda şehit olanlar, diridirler.
C) Yaşam ve ölüm Allah’ın bilgisi kapsamındadır.
D) Geçerli bir sebep olmaksızın kimse öldürülemez.
E) Öldükten sonra dünyaya dönmek mümkündür.
2. Mevlit hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
3
5. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Helalleşmek
B) Ailesine taziyede bulunmak
C) Cenaze namazına katılmak
D) Güzel hatıralarını paylaşmak
E) Ahiretteki durumu hakkında yargıda bulunmak
6. “Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı
ve ameli. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle
kalır.”
Bu Hadis-i Şerifin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ameller niyetlere göredir.
B) İnsanlar, yaptıkları ile yargılanacaktır.
C) Ahiretteki yargılamada kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
D) Kur’an-ı Kerim ihtiyaç fazlası malın muhtaçlarla
paylaşılmasını öğütler.
E) Anne ve babaya meşru isteklerinde itaat etmek
Kur’an-ı Kerim’in tavsiyesidir.
TEST
3
Dünya Hayatı ve Ahiret - 3
7. Ahirete inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini
kabul etmez?
10. “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki
hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan
iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip
ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiya suresi, 47. ayet)
A) Ölümün yok oluş olduğunu
B) Hayatın amacının olduğunu
C) Mutlak adaletin gerçekleşeceğini
D) Ölümün asıl hayata geçiş olduğunu
E) Yapılanların karşılıksız kalmayacağını
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Kimseye haksızlık yapılmayacağı
B) Herkese eşit muamele yapılacağı
C) Bütün eylemlerden yargılama yapılacağı
D) Küçük günahların hesaba katılmayacağı
E) Kimsenin yargılamadan istisna tutulmayacağı
A) Ölüm
B) Hz.Muhammed
C) Sabır
D) Ahiret
E) Kardeşlik
9. “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratmıştır.O, mutlak galiptir, çok
bağışlayıcıdır.” ( Mülk suresi, 2.ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Mevlidin konusu aşağıdakilerden hangisidir.?
11. “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp)
geride bıraktıklarını bir bir anlar.” (İnfitar suresi, 1- 5.
ayetler)
Bu ayette ahiret yaşamının hangi evresinden söz
edilmektedir?
A) Mahşer B) Diriliş
C) Kıyamet D) Cennet
E) Cehennem
12. “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir
daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”
(Zümer suresi, 68. ayet)
Ayette geçen Sur’a üfleniş ile ilgili vurgulanan sırasıyle aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Hayatın amacı
B) Ölümün dehşeti
C) Kıyametin zamanı
D) Yaratılışın başlangıcı
E) İnsanların farklılıkları
Adı
A) Ölüm – Cennet
B) Kıyamet – Ahiret
C) Kıyamet – Diriliş
D) Hesap – Cennet
E) Hesap – Cehennem
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
TEST
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
Dünya Hayatı ve Ahiret - 4
1. “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri
sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki
onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden)
hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf suresi, 16-18. ayetler)
4. “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü
kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana
nefsin yeter” denilecektir.” (İsra suresi, 13-14. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İyi-kötü her eylem yazılmaktadır.
B) Ahiret yaşamı sonsuz bir yaşamdır.
C) Allah bütün eylemlerden haberdardır.
D) Dünyada yapılan eylemler ahirette yalanlanamaz.
E) İyi ve kötü eylemlerin küçüklükleri önemsiz olduklarını kanıtlamaz.
Ayetlerde söz konusu edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyamet vakti ile ilgili yorumlardan uzak durmak
B) Toplumsal durumlarla ilgili hadiseleri dünyanın ömrüne yorumlamak
C) Kıyametin yaklaşmasını ahlaki sorunların çözümünde ikaz ve tehdit olarak kullanmak
D) Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasaklarının uygulanması
için kıyametin dehşetiyle uyarmak
E) Ayetlerin rakamsal değerlerinin hesaplanmasıyla
kıyamet vaktini belirlemek
3. “Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak,
herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır.
Onlara zulmedilmez.” (Casiye suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret
edilmektedir?
A) Merhamet
B) Sorumluluk
C) Fedakârlık
D) Cömertlik
E) Adalet
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Münker – Nekir
B) Cebrail ve Azrail
C) Mikail ve Cebrai
D) Kiramen – Katibin
E) İsrafil ve Mikail
2. “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki:
Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.” (Ahzab suresi, 63. ayet)
4
5. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın söylediği sözler, yaptığı
davranışlar melekler tarafından kaydedilmektedir.
Buna inanan bir kişiden aşağıdakilerden hangisini
yapması beklenmez?
A) İbadetlerini zamanında yapması
B) Ahireti, kıyameti ve hesap gününü unutması
C) Kötülüklerden uzak durup iyiliklere yönelmesi
D) Her zaman ve her yerde davranışlarına dikkat etmesi
E) Kendisine sevap kazandıracak davranışlara yönelmesi
6. “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayetteki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez ?
A) Hayatın anlamını araştırması
B) Hayatını dünya ile sınırlaması
C) Toplumsal huzur için çabalaması
D) Yaratıcının isteklerini öğrenmesi
E) Kötü alışkanlıklardan uzak durması
TEST
4
Dünya Hayatı ve Ahiret - 4
7. Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili kavramlardan biri değildir?
10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ahirete inanan
bir insandan beklenmez?
8. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın faydalarından biridir?
A) Sorumluluktan kurtulma
B) Dünyaya aşırı bağlanma
C) Çevresindekilere iyi davranma
D) Mutlu olmak için her yolu deneme
E) Cennete gireceğinden emin olma
9. “Bilinki dünya hayatı bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve evlat edinme isteğinden ibarettir...” (Hadid suresi, 20. ayet)
A) Dünya hayatına aldanmak
B) Haram yemekten sakınmak
C) Haksızlıklardan uzak durmak
D) Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
E) Hayatını güzelleştirecek davranışlar sergilemek
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sur
B) Haşir
C) Ba’s D) Rızık
E) Mizan
11. Yeniden diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mizan
C) Cennet
E) Sırat
12. Aşağıdakilerden hangisi insanın ahiretin varlığına
inanmasının sebeplerinden biri olamaz?
A) Kusursuz yaratılmış oluşu
B) Sonsuzluk duygusu
C) Yaratılış gerekçesi
D) Sorumluluk hissi
E) Adalet duygusu
Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
EST
AT
KAZAN
A) Dünya hayatının güzelliği
B) Mal ve evlat edinmenin gerekliliği
C) Dünya hayatına aldanmamak gerektiği
D) Dünyadaki güzelliklerin faydasız olduğu
E) Ahirette mal ve evladın fayda vermeyeceği
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
B) Mahşer
D) Ba’s
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
SINIF
KA
ZA
VE
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
TEST
5
Tövbe ve Bağışlama-1
1. “Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük
edip de sonra tez elden pişmanlık getirenlerin tövbesidir; işte Allah, bunların tövbesini kabul eder. Allah, her
şeyi bilendir,hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp
yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında “ Ben
şimdi tövbe ettim” diyenlerle kâfir olarak ölenler için
kabul edilecek tövbe yoktur.Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa suresi, 17-18. ayetler)
4. Aşağıdakilerden hangisi tövbe için gerekli şartlardan biri değildir?
A) Niyet
C) Vakit E) Pişmanlık
B) Samimiyet
D) Kararlılık
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
2. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayette insanın yapısı ile ilgili aşağıda verilen
özelliklerden hangisine işaret edilmektedir?
A) Hayra da şerre de yatkındır.
B) Nankördür.
C) Acelecidir.
D) Cahildir.
E) Zalimdir.
3. “ Beşer şaşar.”
“ Hatasız kul olmaz.”
“ Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.”
Bu ifadelerin anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan tövbe eden bir varlıktır.
B) İnsan hayret eden bir varlıktır.
C) İnsan diğer insanları şaşırtabilir.
D) İnsan hata yapabilen bir varlıktır.
E) İnsan günah işlerse tövbesi kabul olur.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Her insan hata eder.
B) Ölüm herkes içindir.
C) Kafirler için tövbe yoktur.
D) Tövbe için günah işlemek gerekir.
E) Hatadan hemen sonra tövbe etmek gerekir.
5. “ Onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine
zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı
hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan
başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (Al-i İmran suresi,
135. ayet)
Bu ayette tövbenin şartlarından hangisi vurgulanmıştır?
A) Acele etmek
C) Zararı karşılamak
E) Allah sevgisi
B) Önemsemek
D) Samimiyet
6. Aşağıdakilerden hangisi tövbe etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Olumlu düşünmeyi artırır.
B) Sosyalleşmeyi sağlar.
C) Ümitvar olmayı sağlar.
D) Vicdanen rahatlatır.
E) Özgürlüğü sınırlar.
TEST
5
Tövbe ve Bağışlama-1
7. Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
değildir?
10. “İnsanoğlu hata yapabilir. Ancak hata yapanların en
hayırlısı tövbe edenlerdir.”
Bu Hadis-i Şerifin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyiye yönelme eylemidir.
B) Allah’tan mağfiret dilemektir.
C) Hatadan pişmanlık duymaktır.
D) Kandil gecelerinde yapılmalıdır.
E) Tekrar günah işlememeye azmetmektir..
Bu Hadis-i Şerif aşağıdaki ayetlerin hangisinin
açıklamasıdır?
A) “...Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.” (Bakara suresi, 160. ayet)
B) “...Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.” (Bakara suresi, 190. ayet)
C) “ Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat
edin.” (Şu’ara suresi, 144. ayet)
D) “...Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Al-i
İmran suresi, 180. ayet)
E) “…Allah’ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir.” (Nisa suresi, 84. ayet)
9. Aşağıdaki günahlardan hangisi için yapılacak tövbe diğerlerinden farklı olmalıdır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Rüşvet almak
B) İbadetleri terk etmek
C) Kaçak elektrik kullanmak
D) Kamu malını gasp etmek
E) Başkalarının özel hayatını araştırmak
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. “…O, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın
yaklaşırım.O, bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir
kulaç yaklaşırım. O, bana yürüyerek gelirse ben ona
koşarak giderim.”
A) Hatalar silenemez.
B) Hatalardan dönüş vardır.
C) Hatalar herkesniçindir.
D) Hatalar tekrar edilebilir.
E) Hatalar cezasız kalmaz.
11. “Asıl muhacir ( hicret eden ), hata ve günahları terk
edendir.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha
çok ilgilidir?
A) İhsan
C) Hicret E) Kader
B) Tevekkül
D) Tövbe
12. “De ki ( Allah şöyle buyuruyor ): Ey kendi nefisleri aleyhine günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin...”( Zümer suresi, 53.ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ölmeden önce tövbe etmek gerekir.
B) Nefis her zaman kötülüğe meyleder.
C) Allah’ın gücü her şeye yeter.
D) Her insan hata yapabilir.
E) Allah’ın affı çok geniştir.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
SINIF
KA
ZA
VE
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
12.
D
TEST
6
Tövbe ve Bağışlama-2
1. “ Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona
denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse,
onun mükâfatı Allah’a aittir…” (Şura suresi, 40. ayet)
“ ...Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz...?” (Nur suresi, 22. ayet)
4. “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu
tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin
gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize
acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı
bize yardım et.” (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Bu ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’tan her zaman af dilenmelidir.
B) İnsanın gücü her şeye yetmeyebilir.
C) Allah müslümanların yardımcısıdır.
D) İnsan hata yapan bir varlıktır.
E) Kafirler cennete giremez.
2. “ Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her insan kötülük yapabilir.
B) İslam dini kötülüğü hoş görmez.
C) Tövbe etmek için yer önemli değildir.
D) Her insan hata etmemeye gayret etmelidir.
E) Her zaman hatanın ardından iyilik yapmak gerekir.
3. İyilik etmek dini, ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Bu
konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren kişi
toplumda bir çok duygunun yaygınlaşmasına katkıda
bulunur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Allah temizlenenleri sever.
B) Adalet toplumsal yaşamın temelidir.
C) Tövbe eden günah işlememiş gibidir.
D) Allah bağışlayıcıdır, bağışlayanı sever.
E) Tövbe etmek için samimiyet önemlidir.
5. “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz
Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer suresi, 53.
ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah dilerse bütün müşrikleri bağışlar.
B) Cennete sadece müslümanlar girecektir.
C) Tövbe ile bağışlanmayacak günah yoktur.
D) Günahta ısrar edenlerin tövbesi geçersiz olur.
E) İman etmeyenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir.
6. “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde
sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet
suresi, 34. ayet)
Bu metne göre toplumda artması gereken duygulardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İhsan
B) Sevgi C) Saygı
D) Dostluk
E) Dayanışma
A) İyiliğin sonuçlarına
B) İyilik yapmanın önemine
C) Kötülüğün önlenmesine
D) Müslüman olmanın değerine
E) İyilik ile kötülüğün eşit olmadığına
Î
TEST
6
Tövbe ve Bağışlama-2
7. Tövbe ve bağışlama huzur ve mutluluk duygusu meydana getirir.
10. “...Kim Allah’a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun
kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedî
kalacakları cennetlere sokar.İşte büyük kurtuluş budur.”
(Teğabun suresi, 9. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye örnek verilemez?
“ Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler
başka; Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
(Furkan suresi, 70. ayet)
A) Tövbe eden insan Allah’a duyduğu sevgiyi, bağlılığı
ifade etmiş olur.
B) İnsanları bağışlayan kişi başkaları tarafından sevilir,
saygı görür.
C) Bağışlayıcı olan kişi, içindeki olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulur.
D) Tövbe eden insan, iç dünyasını Allah’a açmakla huzur bulur.
E) Affetmek, hataların artarak devamına sebep olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Suç varsa cezası olmalıdır.
B) Cezada caydırıcılık esastır.
C) Cezalar kamu vicdanını rahatlatır.
D) Ceza suçun sınırlarını aşmamalıdır.
E) Bağışlamak, günahlardan kurtulmaya vesile olur.
9. “Günahından tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis-i şerifin, kişide
oluşturmak istediği duygu ve düşüncelerden değildir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. “Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır).
Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o kefaret
olur…” (Maide suresi, 45. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz?
A) İman ve salih amel kötülükleri iyiliklere çevirir.
B) Allah kendisine şirk koşulmasını asla kabul etmez.
C) Günahın çokluğu kişiyi ümitsizliğe düşürmemelidir.
D) Bağışlanmak için kötülükler terkedilmeli, iyilikler yapılmalıdır.
E) Bağışlanacağını bilmek kişiyi güzel davranışlar yapmaya yönlendirir.
11. “… İyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.( Allah’ın
rızasını gözeterek ) yakınlara, yetimlere, yoksullara,
yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir.Antlaşma yaptığı
zaman sözlerini yerine getirir.Sıkıntı, hastalık ve savaş
zamanlarında sabreder…” ( Bakara suresi, 177.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Zekat vermek
B) Merhametli olmak
C) Namaz kılmak
D) Zorluklara sabretmek
E) Verdiği sözde durmak
12. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet.
Onlar için Allah’tan bağışlanma dile...” (Al-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayetteki ana düşünceyi ilke edinen kişi için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Vicdan azabı çekilmesi
B) İç huzurun yakalanması
C) İnsanlarla ilişkilerin düzelmesi
D) Olumlu düşünmenin sağlanması
E) Allah’a olan bağlılığının kuvvetlenmesi
A) Başkaları tarafından sevilir.
B) Herkes tarafından saygı görür.
C) İnsanlar ile iletişime kapalı olur.
D) Olumsuz düşüncelerden kurtulur.
E) Değer yargıları güçlenerek devam eder.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download

Din Kültürü Testleri 6 Test