İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Eşya Hukuku Dersi Pratik Çalışma Metni
(İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)
Olay I
:
Samsun’da 150 ve 151 no.lu parsellerde iki adet taşınmaza sahip olan (A), bu taşınmazlardan
150 no.lu parselin satılması hususunda (B)’ye vekâletname vermiştir. (B), sahip olduğu bu
vekâletnameye dayanarak, 150 ve 151 no.lu her iki parseli de (Ü)’ye satmış ve (Ü) adına
tapuda tescil yapılmıştır. Ü, bir süre sonra 151 no.lu parseli (K)’ya kiralamış ve tarafların
anlaşması uyarınca, (K)’nın kiracılık hakkı, 5 yıl süre için tapu siciline şerh edilmiştir.
(Ü), satın aldığı 150 no.lu parsele ilişkin olarak, (İ) ile alım (iştira) sözleşmesi yapmış, fakat
taraflar, bu hakkın tapu siciline şerh verilmesi hususunda anlaşmamışlardır. (İ), alım hakkını
kullanmasına rağmen, (Ü) söz konusu taşınmazın mülkiyetini devretmekten kaçınmıştır.
Bunun üzerine (İ), (Ü) aleyhine dava açmıştır.
Sorular
:
1-) 151 no’lu parselin (Ü) adına tescil edilmesi nedeniyle, (A)’nın başvurabileceği herhangi
bir hukukî yol var mıdır? Eğer var ise, bu yolun hukukî niteliğini de belirterek açıklayınız.
2-) (Ü)’ye karşı açılacak bu dava sırasında, (A)’nın zarara uğramasını önleyecek herhangi bir
hukukî imkân var mıdır? Açıklayınız.
3-) (A), (B)’nin 151 no’lu parseli satıp devretmesinden dolayı Devletin sorumluluğuna
gidebilir mi? Açıklayınız.
4-) (K), kiracılık hakkını (A)’ya karşı ileri sürebilir mi? Açıklayınız.
5-) (İ), (Ü)’ye karşı açtığı dava sırasında, zarara uğramasını engelleyecek bir hukukî imkâna
sahip midir? Var ise, bu imkânın hukukî niteliğini ve sağladığı korumanın özelliklerini
açıklayınız.
Olay II
:
(A)’nın maliki olduğu taşınmaz için tapu kütüğünde (B) adına ikinci bir sayfa daha açılmış ve
(B), bu taşınmazı iyiniyetli (C)’ye satıp onun adına tescil ettirmiştir. Bu durumdan habersiz
olan (A) da, söz konusu taşınmazı, (D)’ye satıp onun adına tescil ettirmiştir. (D), bu taşınmaza
ilişkin olarak (E) ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmış, ardından (F) lehine intifa hakkı
tanımış ve daha sonrasında söz konusu taşınmazı (G)’ye satıp devretmiştir.
Sorular
1-)
Olayda bahsi geçen taşınmazın mülkiyetini, (C) mi yoksa (D) mi kazanmıştır?
Açıklayınız.
2-)
(E), taşınmazın kendisine devrine yönelik satış sözleşmesi yapma talebini (G)’ye
yöneltebilir mi? Bunun için (E)’ye hangi yola başvurmasını önerirsiniz? Şartları ve
sonuçlarıyla birlikte açıklayınız.
3)
Taşınmazın mülkiyetini devralmak isteyen (E), (F) lehine tesis edilen intifa hakkının
terkin edilmesini isteyebilir mi? Açıklayınız.
Download

Pratik çalışma metni için Tıklayınız