STAJYER SPİKER, STAJYER MUHABİR, YARDIMCI PRODÜKTÖR, KAMERA
ASİSTANI, YAPIM VE YAYIN ELEMANI, TEKNİSYEN, YÖNETİM HİZMETLERİ
UZMAN YARDIMCISI VE MALİ DENETÇİ YARDIMCISI UNVANLI KADROLAR İÇİN
SINAV DUYURUSU
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla merkez ve
taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere;
- (25) adet Stajyer Spiker,
- (75) adet Stajyer Muhabir,
- (50) adet Yardımcı Prodüktör,
- (40) adet Kamera Asistanı,
- (85) adet Yapım ve Yayın Elemanı,
- (75) adet Teknisyen,
- (20) adet Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı,
- (10) adet Mali Denetçi Yardımcısı,
unvanlı toplam (380) adet boş kadroya atama yapılabilmesi için çoktan seçmeli test şeklinde
giriş yazılı sınavına ilişkin protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
(TRT) arasında imzalanmıştır.
Bu protokol ile Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım
ve Yayın Elemanı, Teknisyen, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı
giriş yazılı sınavının, çoktan seçmeli test şeklinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam
Edilen Personel Yönetmeliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman
Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye
Radyo-Televizyon
Kurumu
Mali
Denetçiliği
Yönetmeliği
dikkate
alınarak
yapılması
amaçlanmaktadır.
Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın
Elemanı ile Teknisyen giriş yazılı sınavı, Ankara’da 14/02/2016 tarihinde Pazar günü saat
10.00’da gerçekleştirilecek olup, sınav 100 dakika sürecektir.
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı giriş yazılı sınavı,
Ankara’da 14/02/2016 tarihinde Pazar günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olup, sınav 100
dakika sürecektir.
1
Sınav uygulama takvimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TARİH
16/10/2015
tarihinde
yapılmıştır.
TARAF
TRT
04/12/2015
tarihinde
yapılmıştır.
TRT
15-28/01/2016
ADAY
08/02/2016
İŞİN TANIMI
Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı,
Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen unvanlı kadrolar için sınav ilanının
Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT
Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı unvanlı
kadrolar için sınav ilanının Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığının
www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT Genel Müdürlüğünün
www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.
Aday tarafından sınav ücretinin yatırılması: Sınava girecek aday, sınav
ücreti olarak 100,00.-TL’yi (Yüz Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile ATM veya
internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler
arasında yatıracaktır.
ÖDSGM Adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösterir sınav giriş belgelerinin
www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr internet adreslerinde yayımlanması.
TRT
Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı,
Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen Sınavı;
14/02/2016
ÖDSGM SINAV
(Ankara, Pazar günü saat: 10.00’ da tek oturum hâlinde)
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı Sınavı;
16/02/2016
28/03/2016
(Ankara, Pazar günü saat: 14.00’ da tek oturum hâlinde)
ÖDSGM Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr
internet adresinde yayımlanması.
TRT
ÖDSGM Sınav sonuç listesinin www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr internet adresinde
yayımlanması.
TRT
Sınav ücreti ve sınav uygulaması
1- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 100.00 TL’yi (Yüz Türk Lirası KDV dâhil), MEB
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat
Programı” aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde
belirtilen tarihler arasında yatıracaktır. Aday, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler
arasında sınav ücretini bankaya yatırırken;
- Stajyer Spiker giriş sınavına başvuranlar “TRT Stajyer Spiker sınavı için”,
- Stajyer Muhabir giriş sınavına başvuranlar “TRT Stajyer Muhabir sınavı için”,
- Yardımcı Prodüktör giriş sınavına başvuranlar “TRT Yardımcı Prodüktör sınavı için”,
- Kamera Asistanı giriş sınavına başvuranlar “TRT Kamera Asistanı sınavı için”,
- Yapım ve Yayın Elemanı giriş sınavına başvuranlar “TRT Yapım ve Yayın Elemanı sınavı
için”,
2
- Teknisyen giriş sınavına başvuranlar “TRT Teknisyen sınavı için”,
- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı giriş sınavına başvuranlar “TRT Yönetim Hizmetleri
Uzman Yardımcısı sınavı için”,
- Mali Denetçi Yardımcısı giriş sınavına başvuranlar “TRT Mali Denetçi Yardımcısı sınavı
için” yatırdığını belirtecektir.
2- Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde sınav ücretini yatırmayan,
sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu
konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri, sınavın tamamlanmasından yaklaşık dört hafta
sonra herhangi bir başvuru alınmaksızın ÖDSGM tarafından yapılacaktır.
Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı
ile iade edilmektedir.
Adayın sınav yerleştirilme işlemi tamamlanmış ise, sınav iptal olmadığı sürece (idare kusuru)
ücret iadesi yapılamaz.
3- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan aday sınava
alınmayacaktır.
4- Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında
da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
5- Adaylar sınav sonuçlarını, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihten itibaren
www.meb.gov.tr ve ww.trt.net.tr internet adreslerinden öğreneceklerdir.
6- Sınav süreci ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
GRUP ADI
SORU
SAYISI
SINAV
MERKEZİ
SINAV
SAATİ VE
SÜRESİ
1- Stajyer Spiker
2- Stajyer Muhabir
3- Yardımcı Prodüktör
4- Kamera Asistanı
5- Yapım ve Yayın Elemanı
Her grup için
80
SAAT 10:00
ANKARA
100
DAKİKA
soru
6- Teknisyen
7-Yönetim Hizmetleri
Uzman Yardımcısı
8-Mali Denetçi Yardımcısı
Her grup için
80
soru
SAAT 14:00
ANKARA
100
DAKİKA
3
Soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
STAJYER SPİKER, STAJYER MUHABİR, YARDIMCI PRODÜKTÖR, KAMERA ASİSTANI,
YAPIM VE YAYIN ELEMANI, TEKNİSYEN, YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI İLE
MALİ DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVININ YAZILI SINAV KONULARI
GRUP ADI
GRUP
NO
STAJYER SPİKER KADRO UNVANI İÇİN
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve
Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
1
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Meslek Etiği
10
 Türkçe
10
 Matematik
10
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
 Genel Kültür
10
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve
Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
2
10
2
STAJYER MUHABİR KADRO UNVANI İÇİN
GENEL
SORU
SAYISI
15
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
GRUP ADI
GRUP
NO
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
80
GENEL
SORU
SAYISI
15
10
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
2
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Meslek Etiği
10
 Türkçe
10
 Matematik
10
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
 Genel Kültür
10
80
4
GRUP ADI
GRUP
NO
YARDIMCI PRODÜKTÖR KADRO UNVANI İÇİN
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve
Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
3
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Meslek Etiği
10
 Türkçe
10
 Matematik
10
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
 Genel Kültür
10
KAMERA ASİSTANI KADRO UNVANI İÇİN
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve
Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
GENEL
SORU
SAYISI
10
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Meslek Etiği
10
 Türkçe
10
 Matematik
10
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
 Genel Kültür
10
YAPIM VE YAYIN ELEMANI KADRO UNVANI İÇİN
80
15
2
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve
Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
5
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
GRUP ADI
GRUP
NO
10
2
GRUP
NO
GENEL
SORU
SAYISI
15
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
GRUP ADI
4
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
80
GENEL
SORU
SAYISI
15
10
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
2
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Meslek Etiği
10
 Türkçe
10
 Matematik
10
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
 Genel Kültür
10
80
5
GRUP ADI
GRUP
NO
6
TEKNİSYEN KADRO UNVANI İÇİN
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
 Demokrasi ve İnsan Hakları
10
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
5
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
2
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 Türkçe
15
 Matematik
15
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
15
 Genel Kültür
15
GRUP ADI
GRUP
NO
YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI
KADRO UNVANI İÇİN
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
GENEL
SORU
SAYISI
80
GENEL
SORU
SAYISI
A- İKTİSAT GRUBU

Mikro ve makro iktisat

İktisat politikası

Türkiye ekonomisi

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar
24
B- MALİYE GRUBU
7

Kamu maliyesi

Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi

Türk vergi sisteminin genel esasları

Maliye politikası
24
80
C- HUKUK GRUBU

Anayasa hukuku

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

Ceza hukuku (Genel hükümler)

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)

Borçlar hukuku (Genel hükümler)
32
6
GRUP ADI
GRUP
NO
MALİ DENETÇİ YARDIMCISI KADRO UNVANI İÇİN
İLGİLİ
ALAN
SORU
SAYISI
GENEL
SORU
SAYISI
A- İKTİSAT GRUBU

Mikro ve makro iktisat

İktisat politikası

Türkiye ekonomisi

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar
20
B- MALİYE GRUBU
8

Kamu maliyesi

Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi

Türk vergi sisteminin genel esasları

Maliye politikası
20
C- HUKUK GRUBU
80

Anayasa hukuku

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

Ceza hukuku (Genel hükümler)

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)

Borçlar hukuku (Genel hükümler)

Vergi hukuku
20
Ç- MUHASEBE GRUBU

Genel muhasebe

Maliyet muhasebesi

Şirketler muhasebesi
20
İtirazlar
1- Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını soru ve
cevap anahtarı ile sınav sonuçlarının
www.meb.gov.tr
internet adresinden yayımlanmasından
itibaren; Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın
Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için 7 (yedi) gün içerisinde, Yönetim Hizmetleri Uzman
Yardımcısı kadro unvanı için 7 (yedi) gün içerisinde ve Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanı için
10 (on) gün içerisinde dilekçe ile doğrudan TRT’ye yapacaklardır. TRT bu itirazları toplu olarak
ÖDSGM’ye gönderecektir.
Adayların itirazları;
-Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın
Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için en geç 30 (otuz) gün içerisinde,
-Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro unvanı için 7 (yedi) gün içerisinde,
-Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanı için en geç 20 (yirmi) gün içerisinde,
sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir.
7
2- Adaylar, sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına yönelik itiraz
başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL ( Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan
banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
3- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve
dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlarda, itiraz
dilekçelerinin kurum kayıtlarına girdiği tarih esas alınacak olup, postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Değerlendirme
1) Giriş Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tablo da belirtildiği gibidir.
GRUP
SORU
GRUP ADI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Stajyer Spiker
Stajyer Muhabir
Yardımcı Prodüktör
Kamera Asistanı
Yapım ve Yayın Elemanı
Teknisyen
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı
Mali Denetçi Yardımcısı
SAYISI
80
80
80
80
80
80
80
80
2) Değerlendirme aşağıdaki gibidir:
2.1- Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın
Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için değerlendirme aşağıdaki gibidir:
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70
(yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak
kazanacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.
Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları
etkilemeyecektir.
2.2- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro unvanı için değerlendirme aşağıdaki gibidir:
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
Yazılı sınavda, başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen İktisat, Maliye ve Hukuk alt
gruplarının her birinden en az 50 (elli) puan alınması ve bu grupların ortalamasının en az 70 (yetmiş)
puan olması gerekmektedir.
8
Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları
etkilemeyecektir.
TRT tarafından; yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak,
atama yapılacak kadro sayısının dört katını [20x4= 80 (seksen) aday] geçmemek üzere, duyuruda
belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı
puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.
2.3- Mali Denetçi Yardımcısı unvanı için değerlendirme aşağıdaki gibidir:
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
Yazılı sınavda, başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen İktisat, Maliye, Hukuk ve
Muhasebe gruplarının her birinden en az 60 (altmış) puan alınması ve bu gruplarının ortalamasının en
az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.
Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları
etkilemeyecektir.
TRT tarafından; yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak,
atama yapılacak kadro sayısının dört katını [10x4= 40 (kırk) aday] geçmemek üzere, duyuruda
belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı
puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.
Yükümlülükler
1- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 100,00.-TL’ yi (Yüz Türk Lirası KDV dâhil), MEB
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat
Programı” aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatırmakla yükümlüdür.
2- Aday, sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından
tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait
sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun
resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde “engel
durumu” ve “almak istediği hizmet” i belirten bir dilekçe ekinde en geç 11/01/2016 Pazartesi saat
18.00’a kadar Turan Güneş Bulvarı, Oran-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan TRT Genel
Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun
geçerliliğinden aday sorumludur. Engel durumu olup da belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayan
adayların engel durumları ile ilgili ÖDSGM tarafından herhangi bir tedbir alınmayacaktır.
Ayrıca, engel durumunu belirtilen tarihe kadar bildiren aday dilekçesinde aşağıda belirtilen
hizmetleri seçmeleri gerekmektedir.
9
- Ortopedik Engelli (Alt Beden) => Giriş Katta Salon
- Ortopedik Engelli (Üst Beden) => Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti
- Ortopedik Engelli (Alt ve Üst Beden) => Giriş Katta Salon ve Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti
- Görme Engelli (Az Gören) => 18 Punto Cevap Kağıdı ve Kitapçık
- Görme Engelli (Hiç Görmeyen) => Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti
3- Adaylar, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi, pasaport ) sınava girerken yanlarında bulundurmakla yükümlüdür.
4- ÖDSGM, adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini sınav uygulama
takviminde belirtilen tarihte www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlamakla yükümlüdür.
Diğer Hususlar
1- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı giriş sınavının
başvurularının 08 Ocak 2016 tarihinde saat 18.00’ da sona ereceği, 04/12/2015 tarihinde aynı tarihli
Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT Genel
Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
Başvuruların devam etmesi nedeniyle başvuru süresinin sonunda sınav açılan kadro sayısının
20 katı aday giriş yazılı sınavına çağrılacak olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TRT
Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Bu nedenle, başvuru süresinin sonunda TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet
adresinde ilan edilerek giriş yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanımızda belirtilen
hususları yerine getirmekle yükümlüdür. Adaylara giriş yazılı sınavına katılmaları için ayrıca özel bir
duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.
2- Ayrıca, yazılı sınava katılarak başarılı olan ve sözlü-mülakat/uygulamalı sınava katılmaya
hak kazanan adaylar, sözlü-mülakat/uygulamalı sınava katılacakları gün ıslak imzalı görev talep
formu/başvuru formu, özgeçmiş (ıslak imzalı) diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisini
(aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır) sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, teknisyen giriş sınavına başvuran adaylardan sözlü-mülakat sınavına katılmaya
hak kazanan adayların, sözlü-mülakat sınavına katılacakları gün yukarıda sayılan belgeler ile birlikte
ilgili alana ait teknisyen unvanına haiz olduğunu gösterir mesleki veya teknik ortaöğretim diplomasını
sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınav komisyonu tarafından 16/10/2015 tarihli ve 04/12/2015 tarihli ilanlarımızda
belirtilen koşulları taşımadığı görev talep formunu/başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak
doldurmadığı, yanlış bilgi verdiği ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar
yazılı sınavı kazanmış olsalar dahi sözlü-mülakat/uygulamalı sınava alınmazlar, sınavları
geçersiz sayılır.
İlanen duyurulur. 25/12/2015
10
Download

trt genel müdürlüğü stajyer spiker, stajyer muhabir, yardımcı