BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE
1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer
aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız
başvurunuzu yapınız ve onaylayınız. Başvurusunu yapanlar onay verdikten sonra
Anabilim Dalı değişikliği yapamazlar. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına/Bilim
Dalına müracaat edebilirler.
2- Önce Online başvurunuzu yapınız Başvurunuzun çıktısını alınız. Başvuru
evraklarınıza Online Başvurunuzun çıktısını ekleyiniz. Online başvurunuzu yaptıktan
sonra başvurunuzun geçerli olabilmesi için başvuru evraklarınızı hazırlayıp ilanda
belirtilen adrese göndererek/teslim ederek başvurunuzu tamamlayınız.
3- Başvuru için adaylardan istenen belgelerin belirtilen tarihe kadar posta-kargo vb.
yollarla gönderilmesi zorunludur. İlgili evraklar şahsen de Enstitümüze iletilebilir.
Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İstenen belgeleri eksik
bulunanların ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. İstenen
belgeleri Enstitümüze ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru yaptığı programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen
adayların, programa kesin kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilecek ve Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ilişikleri kesilecektir.
5- Başvuru yapacak adaylar Lisansüstü Ön kayıt Başvuru Formunda beyan etmiş olduğu
bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm yasal sorumluluğun
şahsına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. ve 13.
Maddeleri uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Anabilim
Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI ENSTİTÜMÜZ WEB
SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR.
Anabilim Dalı
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Beden Eğitimi ve Spor
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Bilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Muhasebe – Finansman
-
Avrasya Araştırmaları
Kontenjan
10
15
30
10
35
20
10
10
ALES Puan Türü
Eşit Ağırlık
Eşit Ağırlık
Eşit Ağırlık
Eşit Ağırlık
Sözel
Eşit Ağırlık
Sözel / Eşit Ağırlık
/ Sayısal
Sözel / Eşit Ağırlık
Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Online başvuru formu*
2. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği.
3. Transkript belgesinin onaylı örneği**
4. Yabancı Dil Belgesi (varsa).
5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Belgesi.
*Başvuru evraklarınıza Online Başvurunuzun çıktısı eklenerek posta, kargo vb.
yoluyla ilanımızda belirtilen tarihe kadar Enstitümüze gönderilmesi zorunludur;
ilgili evraklar şahsen de Enstitümüze iletilebilir.
**Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığı YÖK çevrim
tablosuna göre yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.
Anabilim Dalı
İşletme
İşletme
Türk Dili ve Edebiyatı
Avrasya Araştırmaları
DOKTORA
Bilim Dalı
Muhasebe – Finansman
Kontenjan
8
5
10
10
Doktora Programlarına Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Online Başvuru Formu*
2. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği
3. Transkript belgesinin onaylı örneği**
4. Yabancı Dil Belgesi
5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Belgesi
ALES Puan Türü
Eşit Ağırlık
Eşit Ağırlık
Sözel
Sözel / Eşit Ağırlık
*Başvuru evraklarınıza Online Başvurunuzun çıktısı eklenerek posta, kargo vb.
yoluyla ilanımızda belirtilen tarihe kadar Enstitümüze gönderilmesi zorunludur;
ilgili evraklar şahsen de Enstitümüze iletilebilir.
**Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığı YÖK çevrim
tablosuna göre yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.
Yüksek Lisans/Doktora programlarına Başvuru İçin Gerekli Şartlar :
1. Yüksek lisans programlarına, başvurduğu anabilim dalı programına ilişkin puan
türünden ALES’ten en az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından
belirlenen GMAT’dan eşdeğer puan alanlar başvurabileceklerdir.
2. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları
zorunludur.
3. Doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ALES’ten
başvurduğu anabilim dalı programına ilişkin puan türünde en az 60 puan almaları
(tezli yüksek lisans mezuniyet ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmalıdır), lisans
diplomasıyla başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu anabilim dalı programına
ilişkin puan türünde en az 80 puan almaları (lisans mezuniyet not ortalaması 100
üzerinden en az 80 olmalıdır) şartı aranır.
4. Doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından
eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu / ÖSYM
Başkanlığı’nın 14 Şubat 2014 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
Duyurusu” ve aynı tarihli eşdeğerlik tablosuna göre işlem yapılmalıdır.)
5. Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir. Ancak
yabancı dil puanı olanların bu puanları değerlendirilmeye dâhil edileceğinden Yabancı
Dil Belgesi bulunanlar başvuru sırasında bu belgelerini vermelidir. Yabancı dil sonuç
belgesi getiremeyen adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak değerlendirilir.
6. Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse
Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.
7. ALES puanı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Ancak
Niğde Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini
tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek lisansüstü
programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e
girme şartı aranmaz.
8. Adayların kesin kayıtlarda şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya diğer
yollarla kesin kayıt yapılmayacaktır.
9. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına / Bilim Dalına müracaat edebilir.
10. Bir öğrenci, ilgili enstitüdeki birden fazla lisansüstü programa aynı anda kayıtlı
olamaz.
ÖZEL ŞARTLAR
Yüksek Lisans Programlarına Anabilim Dallarının Aşağıdaki Özel Şartları Esas
Alınır
a- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
b- İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalına başvuracak adaylar
için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisat,
c-
d-
ef-
g-
Turizm, Ticari Bilimler, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinden, Uygulamalı
Bilimler, Turizm ve Otelcilik, Lojistik Bölümlerinden, Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokullarından mezun olmaları gerekmektedir.
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalına başvuracak
adaylar için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme,
İktisat, İletişim, Turizm, Ticari Bilimler Fakültelerinden, Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültelerinden, Uygulamalı Bilimler, Turizm ve Otelcilik Yüksekokullarından,
Lojistik, Endüstri, Sistem ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
İktisat Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari
Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisat, Hukuk, Turizm, Ticari Bilimler, Ticaret ve
Turizm Eğitimi Fakültelerinden veya Uygulamalı Bilimler, Turizm ve Otelcilik,
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokullarından mezun olmaları gerekmektedir.
Sosyoloji Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin Sosyoloji ve
Sosyal Çalışma Bölümlerinden birinden mezun olmaları gerekmektedir.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin İktisadi
ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İletişim, Güvenlik Bilimleri Fakültesi,
Fakültelerin Sosyoloji Bölümleri ve Harp Akademisi mezunu olmaları gerekmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulu, Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümü mezunu olmaları
gerekmektedir.
Doktora Programlarına Anabilim Dallarının Aşağıdaki Özel Şartları Esas Alınır
a) Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi,
Karşılaştırmalı Edebiyat, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Batı
Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça) Doğu Dilleri ve
Edebiyatı (Farsça, Arapça) ve İlahiyat Fakültelerinin Türk İslam Edebiyatı
Bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
Başvuruların Değerlendirilmesi:
Adayların başarılı sayılabilmesi için;
-Yüksek Lisans Programlarında: ALES puanı, Mezuniyet Notu, varsa Yabancı Dil
Puanı,
-Doktora Programlarında: ALES puanı, Mezuniyet Notu, Yabancı Dil Puanı ve
Mülakat Sınav Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Başarı puan hesaplaması;
Yüksek Lisans Programları için; BP=ALES x %50 + Mezuniyet Notu x %35 +
Yabancı Dil Puanı x %15 şeklindedir. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak daha önce
ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Doktora Programları için; BP=ALES x %50 + Mezuniyet Notu x %20 + Yabancı
Dil Puanı x %15 + Mülakat Sınavı Puanı x %15 şeklindedir. Adayların başarılı sayılması
için, hesaplanan bu puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.
Mülakat baraj puanı 100
Üzerinden50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilecektir. Mülakat
sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.
Başvuru evraklarının Enstitümüze ulaştırılmasında son tarih: 18 Temmuz 2014
Yüksek Lisans/Doktora Başvuru Tarihleri: 01 – 14 Temmuz 2014
Doktora Mülakat Sınav Tarihi
: 23 Temmuz 2014
Sınav Saati
: 10:00
Sınav Yeri :Niğde Üniversitesi Enstitüler Binası, 2. Kat Merkez Yerleşke (Kampus)/NİĞDE
Yüksek Lisans/Doktora Sonuçların İlan Tarihi : 25 Temmuz 2014
Yüksek Lisans/Doktora Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Asil Adaylar
: 21-26 Ağustos 2014 tarihleri arasında mesai saatleri içinde
Enstitümüzde yapılacaktır.
Yedek Adaylar
: 28-29 Ağustos 2014 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde
yapılacaktır.
Ekle-Sil
: 10-12 Eylül 2014 tarihinde ilgili Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa
kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi isteğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân
edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek adaylar ekle/sil haftasında kayıt yaptırabilirler.
 Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder;
Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1.Kesin Kayıt Formu (Enstitüden veya Enstitümüz web sayfasından alınabilecektir).
2.Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Enstitü
tarafından onaylı örneği.
3.Transkript (Not Durum) Belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Enstitü
tarafından onaylı örneği
4.Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik yapmayan adaylar için - belge Ağustos 2014 tarihli
olmalı -askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi)
5.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6.Dört adet vesikalık fotoğraf.
Başvuru Adresi:
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşkesi (Kampus) / NİĞDE
Bilgi için telefon
: 0.388.225 24 02 – 225 24 06
Download

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR