Brzda BR 170
Brake / Series 170
Brzda BR 170 pro servostroje
Brzda pro servomotoricky poháněné mechanické lisy
Brake for servomotor-driven mechanical presses
Ortlinghaus - Lamely.
Spojky. Brzdy. Systémy.
Ortlinghaus - Plates.
Clutches. Brakes. Systems.
Servomaschinen-Bremse BR 170
Baureihe
Größe
Reibflächen
Mü
nmax
Betriebsdruck
Federrückdruck
Hubvolumen
Jinnen
Gewicht
Durchmesser
70
[Nm]
[min-1]
[bar]
[bar]
[cm³]
[kgm²]
[kg]
AmaxH7
BH8
CH7
D
E
F
G
Hg6
K
L
M
N
O
2
1875
Längenmaße
2
3750
60
52
12
0,16
47
172
4
7500
0,18
66
0,33
76
60
1,2
247
1,4
485
2,5
565
160
210
260
290
6x M6
184
270
6x M6
217
287
380
404
12x M16
438
G1/8
G1/4
Direktanschluss PSV,
alternativ G1/2
129
136
5
64
0,7
215
180
217
239
109
4
38
0,58
141
60
50
91
130
G3/8
117
27
0
60
50
45
4
60000
145
173
193
G3/8
111
20
0
2
30000
100
234
312
330
12x M14
358
G1/8
G1/4
94
17
0
0,34
123
92
4
30000
80
182
248
263
12x M10
284
G1/8
G1/4
105
89
2
15000
120
141
157
229
4
4
15000
60
52
31
6x M5
138
88
2
7500
60
52
20
65
95
109
124
6x M5
P
Q
R
S
T
U
V
W
4
3750
0,09
42
0 - 170
84
78
161
340
362
480
508
12x M20
548
G1/4
G1/4
Direktanschluss PSV,
alternativ G1/2
158
5
137
27
0
147
29
0
78
70
5
6x M8
273
189
400
325
440
670
710
12x M24
762
G1/4
G1/8
Direktanschluss
PSV
182
6
172
25
0
172
39
0
100
79
6
220
7
203
38
0
202
43
12
116
79
7
240
45
12
10
116
* vorbehaltlich technische Änderungen
Baureihe 170
Blatt-Nr.:
DE/EN170
Ausgabe: 02-09
Seite: 2
Brake for Servo-Presses Series 170
series
size
friction surfaces
[Nm]
Tstat
nmax
[min-1]
operating pressure [bar]
backpressure
[bar]
stroke volume
[cm³]
internal Moment
[kgm²]
of inertia
weight
[kg]
AmaxH7
BH8
CH7
D
E
F
G
diameters
Hg6
K
L
M
N
O
70
2
1875
lengths
dimemsions
2
3750
4
7500
60
52
12
0,16
0,18
42
47
66
65
95
109
124
6x M5
0,33
0,34
76
123
215
1,4
247
485
2,5
565
210
260
290
6x M6
270
6x M6
217
287
380
404
12x M16
438
G1/8
G1/4
340
6x M8
273
362
480
508
12x M20
548
G1/4
G1/4
direct connection PSV, direct connection PSV,
alternativ G1/2
alternativ G1/2
129
136
5
60
141
1,2
180
217
239
109
64
0,7
145
173
193
184
4
38
0,58
60
50
91
120
141
157
G3/8
117
27
0
60
50
45
4
60000
160
G3/8
111
20
0
2
30000
130
234
312
330
12x M14
358
G1/8
G1/4
94
17
0
92
4
30000
100
182
248
263
12x M10
284
G1/8
G1/4
105
89
2
15000
80
229
4
4
15000
60
52
31
6x M5
138
88
2
7500
60
52
20
0,09
P
Q
R
S
T
U
V
W
4
3750
172
0 - 170
84
78
161
158
5
137
27
0
147
29
0
78
70
5
189
400
325
440
670
710
12x M24
762
G1/4
G1/8
direct connection
PSV
182
6
172
25
0
172
39
0
100
79
6
220
7
203
38
0
202
43
12
116
79
7
240
45
12
10
116
* subjekt to modifications
series 170
Blatt-Nr.:
DE/EN170
Ausgabe: 02-09
Seite: 3
TROMA-MACH s.r.o.
Jihlavská 26
59101 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 620 721-4
fax: +420 566 620 725
GSM: +420 605 299 919
e-mail: offi[email protected]
www.troma-mach.cz
Brzda pro servomotoricky
poháněné
mechanické lisy
Brake for servomotordriven
mechanical presses
Nejnovější inovace v oblasti servomotoricky poháněných mechanických lisů
signalizují možné nové cesty v oblasti
tvářecích strojů.
The most recent developments in the
field of servomotor-driven mechanical
presses point to possible new directions
within the field of press equipment.
Teoreticky volně programovatelný pohyb
beranu lisu ve spojení s variací rychlosti
při jednom cyklu otevírají nové možnosti
ve tvářecí technologii.
The theoretically free-programmable
movement of the slide, together with
a change in speed within a cycle, opens
new potentials within press technology.
Předpokládá se, že by zde mohly vzniknout „univerzální stroje“, které pokrývají
celé spektrum od testovacího režimu přes
režim jednotlivých zdvihů až po klasický
stroj s trvalým chodem.
This could be the beginning of „universal machines“ that cover the entire range
from try-out to single stroke mode and
right up to the classical continuousoperation machine.
U této nové koncepce strojů platí samozřejmě i stávající bezpečnostní předpisy,
podle kterých musí být u stojícího stroje
přidržován beran a při nouzovém zastavení musí být beran brzděn na základě
výpadku energie.
Of course, existing safety regulations also
apply to this new machine concept, whereby the slide must be held in place when
the machine is at standstill and it must be
safely stopped during an emergency stop
caused by power failure.
Aby se vyhovělo nové koncepci stroje
při dodržení stávajících bezpečnostních
předpisů, vyvinul Ortlinghaus brzdu speciálně pro servomotoricky poháněné lisy.
To meet the requirements of this innovative machine concept while also observing existing safety regulations, Ortlinghaus has developed a brake especially
for servomotor-driven presses.
Tato speciální brzda je aktivována tlakem
pružiny a otevírá se hydraulicky. Třecí materiál je určen pro chod nasucho.
This special brake is actuated by spring
pressure and is hydraulically released.
The frictional material is designed for dry
runing.
Brzda se vyznačuje malou potřebou místa
a nízkým hmotnostním momentem setrvačnosti rotujících částí. Díky konstrukci jako vícekotoučová brzda mohou být
dosahovány vysoké momenty, uzavřené
provedení chrání brzdu před vlivy okolí
a současně tlumí přenos hluku do okolí.
The brake is characterised by its low space
requirements and a low mass moment of
inertia of the rotating parts. High torques
can be achieved due to the construction of the multi-plate brake. Its closed
structural shape protects the brake from
environmental influences and simultaneously dampens noise transfer to it.
Na základě konstrukce s třecími špalíky je
umožněna axiální posunovatelnost mezi
hřídelí a tělesem stroje bez pohyblivých
kovových kontaktních míst.
Due to its construction with friction
blocks, axial clearance between the shaft
and the machine body is achieved without moving metallic contact points.
Brzda současně splňuje dvě funkce: slouží
jako přidržovací brzda u stojícího stroje
i jako bezpečnostní brzda pro nouzové zastavení běžícího stroje při výpadku
energie.
The brake fulfils two functions simultaneously: it serves as a holding brake when
the machine is at standstill and as safety
brake for emergency stop of the running
machine in case of power failure.
Download

Brzda BR 170 Brake / Series 170 - TROMA