Vzduchové
trysky
Vzduchové trysky
ofukování a vyfukování
zah ívání
chlazení
vzduchové clony
!išt"ní
dopravování
sušení
a mnohem více ...
Vzduchové trysky
V zásad" m#žete každou trysku
s plochým nebo s tenkým
ostrým paprskem použít jak pro
kapalinu, tak pro tlakový vzduch.
Nejlepšího efektu ale docílíte
s tryskami, které jsou speciáln"
vyvinuty pro tlakový vzduch nebo
sytou páru, a které jsou blíže
popsány na dalších stranách.
Vedle použití na tlakový vzduch,
mohou být tyto speciální trysky
použity také pro sytou páru.
Oblasti použití pro vzduchové
trysky Lechler jsou nap . ú!elové
ofukování a vyfukování, chlazení,
zah ívání, sušení nebo !išt"ní.
Vícekanálkové trysky pro
tlakový vzduch
30
25
20
15
10
0
1
2
3
4
tlak vzduch [bar]
6.2
5
6
Porovnání m" ení jednootvorové
trysky s vícekanálkovou tryskou
Þrmy Lechler s kruhovým
uspo ádáním typ 600.326
110
hladina hluku [dB(A)]
objemový pr#tok [Nm3/h]
Tlakový vzduch je v mnoha
pr#myslových a emeslnických
oborech nezbytným pomocníkem.
Tlakovým vzduchem lze !istit,
chladit, !erpat - možností
nasazení je opravdu mnoho. Tam,
kde je pracováno s otev eným
tlakovým vzduchem !asto vzniká
vysokofrekven!ní pískavý zvuk,
který m#že poškodit sluch.
Vzniká p i turbulencích na
výstupu vzduchu. To znamená:
Výhody v porovnání
!ím je vzduchový paprsek lepší
s jednootvorovými tryskami
a siln"jší, tím je vyšší hladina
hluku, která je zdraví škodlivá,
snížení hladiny hluku až
a tím je vyšší nákladový faktor
o 12 dB
spot eby vzduchu.
ešení: vícekanálkové
nízký pracovní tlak p i
trysky pro tlakový vzduch
stejné ofukovací síle
Þrmy Lechler výrazn"
snižují hladinu zvuku p i v"tší
ofukovací síle paprsku a menší
nízká spot eba vzduchu
spot eb" vzduchu. Funkce
vícekanálkových tlakových
lepší ofukovací ú!inek
vzduchových trysek spo!ívá
v rozd"lení vstupujícího proudu
nízké náklady
vzduchu na jednotlivé vzduchové
paprsky. Šestnáct proudových,
vhodn" uspo ádaných
vzduchových kanálk#, zaru!uje
rovnom"rný, sm"rovaný a silný
35
vzduchový svazek paprsk#
100
90
Lechler vícekanálková
tryska s kruhovým
uspo ádáním
p#vodní jednootvorová
tryska
80
70
60
0
1
2
3
4
tlak vzduch [bar]
5
6
Vzduchové trysky
Trysky s plochým
paprskem pro vzduch
Série
600.130
600.130
600.283
600.484
600.493
<)
Spot eba vzduchu [m3/h]
p i p = 2 bar
Napojení
15,00
G 1/4 A ISO 228
Ofukování a vyfukování,
!išt"ní, sušení, chlazení,
dopravování vzduchem.
Vícekanálkové trysky
s plošným paprskem
montáž pomocí
p evle!né matice
3/8”
Vyfukování kapaliny,
chlazení, zah ívání, sušení.
Bezproblémová vým!na
trysek.
Jednoduché nasm!rování
paprsku.
R 1/8 DIN 2999
Vyfukování kapaliny,
chlazení, zah ívání, sušení.
Jazý"kové trysky
Použití/
konstrukce
Strana
6.5
Š#
VLÁ
OBZ LU$NÁ
NEH
679
2,60 – 32,80
686
1,00 – 16,00
6.6
6.7
Pro podrobn!jší
informace si vyžádejte
náš katalog „Vzduchové
trysky a p%íslušenství“.
6.3
Vzduchové trysky
Luftdüsen
Trysky
s tenkým ostrým
Vollstrahldüsen
für Luft
paprskem pro vzduch
<)
Spot eba vzduchu
[m3/h]
Luftverbrauch
[m3/h]
bei
= 22 bar
bar
pip=
Anschluss
Napojeni
Použití/
Anwendung/
konstrukce
Konstruktion
Seite
Strana
15,00
G 1/4 A ISO 228
M 12 x 1,25
Zielgerichtetes
Aus- und
Ú!elové
ofukování
z. B. in
Verbindung
aAbblasen,
vyfukování,
nap
.pi
mit Druckluftpistolen.
použití
pistolí na tlakový
Mehrkanal-Rundstrahldüse
vzduch.
mit kraftvollem, punktförmig
Vícekanálková
tryska
Luftstrahl.se
sauftreffendem
kruhovým paprskem
silným, bodovým dopadem
rozst%iku vzduchu.
6.8
600.388
8,60
G 1/8 A ISO 228
M 12 x 1,25
Ú!elové
ofukování
Zielgerichtetes
Aus- und
z. B. in
Verbindung
aAbblasen,
vyfukování,
nap
.pi
mit Druckluftpistolen.
použití
pistolí na tlakový
Mehrkanal-Rundstrahldüse.
vzduch.
Kompakte Bauform.
BesonVícekanálková
tryska
geeignetpaprskem.
zum Ausblasders
kruhovým
sen von Sacklöchern.
Kompaktní
tvar. Vhodná
hlavn! k vyfukování
slepých otvor&
6.8
544
1,00 – 16,00
EN 10226 R 1/8
EN 10226 R 1/4
Ú!elové
ofukování
Zielgerichtetes
Aus- und
aAbblasen.
vyfukování.
Silný
bodový
paprsek
Kraftvoller,
punktförmig
auftreffender Luftstrahl.
vzduchu.
6.9
39,30 – 325,00
ISO 228
G 1/2 ISO 228
Vhán"ní
páry do in
kapaliny,
Dampfeindüsung
Flüssigvhán"ní
stla!eného
vzduchu
keiten, Eindüsen
von Preßluft
do
sypkých materiál#,
in Schüttgüter,
Eindüsen von
Gas.ikování plyn#.
vst
Mehrfach-Vollstrahldüse
Vícenásobná
tryska s
tenkými ostrými paprsky.
6.10
Baureihe
Série
600.326
R#
NLDÁEŠ R M
AÁ
BSZOV
BE
C$HN
O
S
U
U
Ä
L
R
G EE H
N
S
540
240°
Pro
podrobn!jší
informace si
vyžádejte
náš katalog
„Vzduchové
trysky a p%íslušenství“.
6.4
Vícekanálkové
vzduchové trysky
Mehrkanal-Flachstrahldüsen
für Luft
s plochým paprskem
Série
600. 600.
130 /130
600./ 600.
484 /484
600.283
600./493
Baureihe
/ 600./ 283
600.493
25
G
600. 493. 1Y (Edelstahl
(nerezová316L)
ocel)
600. 283. 42 (Aluminium)
(hliník)
600. 484. 5K (ABS)
600. 130. 5K (ABS)
šr's
zvnldáe
so
eb
BO
! !
aérm
h
"n
c
u
s
l
h
u
e
ä
r
n
ge
13,5 10
16,5
30
G
25
ø9
12
13,5
5
5
90
materiál
EWP 210
90
79,7
61
61
53,7
25
25
70
Hmotnost:
200°C°C
Gewicht: 60 g · TTmax:
max: 200
Typ 600. 130
100
90
80
70
60
70
60
50
40
30
20
10
1 2
3
4 5
Luftdruck
[bar]
tlak vzduchu
[bar]
Typ 600. 283
Bestell-Nr.
Objednací
!íslo
spot
eba vduchu [Nm
[Nm33/h]
Luftverbrauch
/h]
hladina hluku [dB(A)]
Geräuschpegel
[dB(A)]
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2
3
4 5
Luftdruck
[bar]
tlak vzduchu
[bar]
1 2
3
4 5
Luftdruck
[bar]
tlak vzduchu
[bar]
Typ 600. 484
Anschlussgewinde
Napojovací závit G
Typ
Type
Kód
Code
600. 130. 5K
(Material:
ABS)
AC
02
01
G 1/4 A ISO 228
G 1/4 A ISO 228
G 1/4 A ISO 228
600. 484. 56
(Material:
ABS)
AC
HG
00
G 1/4 A ISO 228
M12 X 1,25
Schnellverschlussrychlouzavírací
spojka
kupplung
NW5NW5
600. 283. 42
(materiál:
(Material:
hliník)
Aluminium)
AC
G 1/4 A ISO 228
600. 493. 1Y
(Material:
(materiál:
nerezová
ocel)
Edelstahl 316L)
AC
G 1/4 A ISO 228
600.
130.
Zubehör
600.
130.
56.56.
0101
s pmitíslušenstvím
Pro podrobn!jší informace
Für detaillierte
Informationen
si vyžádejte
náš katalog
senden
wir
Ihnen
„Vzduchové trysky gerne
unsere Broschüre »Pressa p%íslušenství“.
luftdüsen und
Zubehör« zu.
Hmotnost:
550
Gewicht: 126 g ·· TTmax:
°C°C
max: 550
Technische
Daten
Technické údaje
Blaskraft [N]
Silný paprsek s maximální
Kräftiger,
auf die Fläche
silou
dopadu.
wirkender
Luftstrahl.
Nízká
hladina
hluku. Nízká
Niedriger
Geräuschpegel.
spot%eba vzduchu.
Geringer Luftverbrauch.
Použití:
Anwendung:
ofukování
a vyfukování,
Ab- und Ausblasen,
Reinigen,
!išt"ní,
sušení,
chlazení,
Trocknen, Kühlen,
Transportiedopravování
ren mit Luft. vzduchem.
Hmotnost:
Gewicht: 15 g ·· TTmax:
°C°C
max: 5050
síla ofuku [N]
Gewicht: 23 g ·· TTmax:
°C°C
Hmotnost:
max: 5050
P%íklad
objednání: Typetyp
+ kód
Bestellbeispiel:
+ Code
600.130.
600. 130.
5K 56 + AC + AC
Typ 600. 493
Zubehör
P íslušenství
uzavírací lišta
Verschlussleiste
uzavírací lišta,
Verschlussleiste,
hadicová
vsuvka
Schlauchnippel
(D = 8 mm)
(D = 8 mm),
ocelová svorka
Stahlklemmstück
(L = 85 mm)
(L = 85 mm)
atel& o
k
ozov
prov trysky ja ro
o
h
p
a
Mno je tyto
cník zu.
ru"u
omo
dopo ného p ti v provo
s
am
význ í hlu"no
n
ž
sní e
"íslo
= = objednací
Bestellnummer
AC
= = 600.130.56
600. 130. 5K.
AC
6.5
Trysky s tenkým ostrým paprskem na vzduch pop . sytou páru
Série 679
Obzvláš' široký, silný
proud vzduchu. Montáž
pomocí p%evle"né matic.
Bezproblémová vým!na
trysek. Jednoduché
nasm!rování paprsku.
Použití:
vyfukování kapaliny, chlazení,
zah ívání, sušení.
Montážní možnosti
viz vazbová stránka
Hmotnost (mosaz): 8 g
<)
Objednací !íslo
typ
Úhel rozst%iku
!. materiálu
17
.
Vn
.
M
A
Ø
[mm]
30
L = vzduch [m3/hod]
S = sytá pára [kg/hod]
mosaz
679. 037
679. 085
679. 117
679. 165
679. 255
679. 365
679. 415
679. 495
ca.
70°
1.4571
p [bar]
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0,5
1,2
1,3
1,5
1,8
2,1
2,8
3,6
4,3
2,0
5,0
10,0
L
S
L
S
L
S
L
S
1,40
1,20
1,70
2,20
3,20
5,40
8,90
13,40
0,50
0,90
0,80
1,70
2,50
4,10
6,80
10,30
2,60
3,00
3,50
5,30
7,90
13,10
21,70
32,80
1,50
1,90
2,30
3,30
4,90
8,20
13,60
20,60
5,40
6,00
7,80
10,70
15,70
26,20
43,30
65,60
3,20
3,70
5,10
6,60
9,70
16,10
26,70
40,40
11,00
11,10
15,00
19,50
28,80
48,10
79,40
120,20
6,10
6,70
9,50
11,80
17,50
29,10
48,10
72,90
A = ekvivalent otvoru - Ø
P%íklad objednání: typ
679.037.
+ "íslo materiálu
= objednací "íslo
+30
= 639.037.30
679. 085
679. 495
Hladina hluku
679. 495
118
118
118
114
114
114
114
110
110
110
106
106
106
5 b a r
106
5 b a r
102
102
102
3 b a r
102
3 b a r
98
98
94
94
90
90
tryska
86
86
82
82
78
78
5 b a r
74
3 b a r
70
5 b a r
74
3 b a r
70
vzdálenost x
hladina hluku [dB(A)]
118
vzdálenost y
hladina hluku [dB(A)]
679. 085
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole “p íslušenství“.
110
98
98
94
94
90
90
86
86
82
82
78
78
74
74
70
70
66
66
66
66
62
62
62
62
58
58
58
58
54
54
54
0
1
2
3
4
vzdálenost x [m]
6.6
5
0
1
2
3
4
vzdálenost y [m]
5
54
0
1
2
3
4
vzdálenost x [m]
5
0
1
2
3
4
vzdálenost y [m]
5
Jazý"kové trysky na vzduch pop . sytou páru
Série 686
Široký, silný paprsek
vzduchu.
Použití:
vyfukování kapaliny, chlazení,
zah ívání, sušení.
Hmotnost (mosaz): 18 g
Objednací !íslo
R 1/ 8
686. 408
686. 488
686. 528
686. 568
686. 608
686. 688
686. 728
686.808
30
mosaz
16
1.4305
ca.
70°
!. materiálu kód
B
[mm]
η
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
.
M
.
Vn vzduch [m3/hod]
DIN 2999
typ
Úhel rozst%iku
<)
sytá pára [kg/hod]
p [bar]
1,0
1,3
1,5
1,7
1,9
2,4
2,7
3,4
75°
75°
75°
75°
75°
75°
75°
75°
p [bar]
1,0
2,0
5,0
10,0
1,0
2,0
5,0
10,0
0,70
1,20
1,60
2,00
2,50
4,00
7,10
11,20
1,00
1,70
2,30
3,00
3,70
5,90
10,00
16,00
2,10
3,60
4,80
6,30
7,80
12,40
21,20
33,70
3,70
6,20
8,40
11,00
13,50
21,50
38,20
60,60
0,90
1,40
1,90
2,50
3,10
4,90
5,70
9,00
1,30
2,10
2,80
3,70
4,60
7,30
9,20
14,60
2,40
3,90
5,20
6,90
8,60
13,60
16,40
26,00
4,00
6,50
8,70
11,50
14,30
22,70
29,20
46,30
B = pr#m"r otvoru
P%íklad objednání: typ
+ "íslo materiálu + kód = objednací "íslo
684.408. +16
+ CA
= 684.408.16 CA
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži naleznete v kapitole “p íslušenství“.
6.7
Vícekanálkové vzduchové trysky
s uspo ádáním paprsk! do kruhu
láš#
Obzv né!
Série 600. 326 / 600. 388
u"
nehl
Silný bodový dopad
proudu vzduchu. Nízká
hladina hluku. Nízká
spot%eba vzduchu.
Použití:
ú!elné ofukování a vyfukování, nap . ve spojení s pistolí na tlakový vzduch.
Až o 12 dB (A) tišší než srovnatelné jednootvorové trysky.
600. 326. 56/3W
ve spojení s b"žnou pistolí na
stla!ený vzduch
600. 326. 5K (ABS)
Tmax: 50 °C
600. 326. 3W (zinek)
Mini trysky s kruhovým
rozst ikem.
Kompaktní tvar.
Použití:
zvlášt vhodné k vyfukování špatn p!ístupných míst
a slepých otvor".
Tmax: 150°C
Tmax:
90 °C
G
SW 12
Pro
podrobn!jší
informace si
vyžádejte
náš katalog
„Vzduchové
trysky a p%íslušenství“.
materiál:
mosaz
materiál:
POM
600. 388. 30 (mosaz, POM)
Napojovací závit G
600. 326. 5K
(materiál: ABS)
AC
HG
AC
HG
G 1/4 A ISO 228
M 12 x 1,25
G 1/4 A ISO 228
M 12 x 1,25
AA
HG
G 1/8 A ISO 228
M 12 x 1,25
600. 388. 30
(materiál: mosaz/POM)
5
9g
52 g
12 g
100
4
3
2
1
0
1
2
3
4
tlak vzduchu [bar]
P%íklad objednání:
typ
+ kód
= objednací "íslo
600.326. 5K
+ AC
= 600.326.5K AC
Typ 600. 388
5
spot eba vduchu [Nm3/h]
kód
600. 326. 3W
(materiál: zinek)
Hmotnost
Technické údaje
typ
hladina hluku [dB(A)]
Objednací !íslo
síla ofuku [N]
3
Tmax: 50 °C
90
80
70
60
0
1
2
3
4
50
40
30
20
10
5
tlak vzduchu [bar]
0
1
2
3
4
tlak vzduchu [bar]
Typ 600. 326
Pokyny pro ur"ení m$ ených hodnot:
Síla paprsku: vzdálenost ofuku svisle od váhy 50 mm,
plocha 400 x 500 mm
6.8
Hladina hluku: ve smyslu DIN 45 635 pro
m" ení hladiny hluku
5
Trysky
s tenkým für
ostrým
paprskem
Vollstrahldüsen
Luft bzw.
Sattdampf
pro vzduch pop . sytou páru
Série 544
Baureihe 544
Kraftvoller,
punktförmig
Silný, bodový
dopad auftreffender
Luftstrahl.
proudu vzduchu.
Anwendung:
Použití:
Zielgerichtetes
Aus-a und
ú#elné ofukování
vyfukoAbblasen.
vání.
EN 10226
R 1/4
EN 10226 R 1/8
6.5
10
22
22
SW 14
SW 14
SW 10
B
ø 13
ø 13
Gewicht: 14
Hmotnost:
14gg
Bestell-Nr.
Objednací
#íslo
Type
typ
#íslo
Mat.mat.
Nr.
EN 10226 R 1/8
EN 10226 R 1/4
544. 360
544. 400
544. 480
544. 560
544. 640
544. 720
544. 800
1.4305
16
Code
kód
●
●
●
●
●
●
●
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
B
Ø
[mm]
1,05
1,30
1,32
1,65
2,09
2,63
3,30
Gewicht: 16
Hmotnost:
16gg
.
Vn vzduch
Luft [m[m33/h]
/hod]
.
sytá pára [kg/hod]
M Sattdampf
[kg/h]
p [bar]
p [bar]
1
2
3
5
1
2
3
5
0,80
1,00
1,50
2,50
4,00
7,00
11,00
1,00
2,00
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
1,30
2,40
3,00
5,00
8,00
14,00
21,00
2,00
3,00
4,60
7,50
12,00
21,00
32,00
0,80
1,30
1,90
2,80
5,00
7,40
11,00
1,20
1,90
2,80
4,10
7,20
10,00
16,50
1,50
2,50
3,70
5,40
9,50
13,00
22,00
2,20
3,70
5,50
8,20
14,00
20,00
33,00
B
B ==Bohrungs-ø
pr"m r otvoru Ø
PBestellbeispiel:
íklad objednání: typ
++ !íslo
materiálu+ Code
+ kód ==Bestellnummer
objednací !íslo
Type
Material-Nr.
544.360
+ CC ==544.
544.360.16
544. 360 +16
+ 16
+ CC
360. 16.CC
CC
6.9
Vícenásobná tryska s tenkými ostrými paprsky
Série 540 / 541
Silný rozptyl vzduchu nebo
plynu do všech stran p es
40 jednotlivých otvor".
Použití:
vst!ikování páry do kapaliny,
vhán ní stla#eného vzduchu
do sypkých hmot, vhán ní
plyn" (kyselé a neutraliza#ní
lázn ).
Hmotnost (mosaz): 100 g
ca.
240°
Objednací #íslo
#íslo
mat.
typ
.
Vn
B
Ø
[mm]
.
M
vzduch [m3/hod]
sytá pára [kg/hod]
16
p [bar]
1.4305
Úhel rozst iku
<)
540. 909
540. 989
541. 109
541. 189
541. 239
●
●
●
●
●
0,8
1,0
1,5
2,0
2,3
1,0
2,0
3,0
5,0
1,0
2,0
3,0
5,0
26,20
41,00
92,20
164,00
217,00
39,30
61,50
138,00
246,00
325,00
52,50
82,00
184,00
328,00
434,00
78,70
102,00
231,00
492,00
651,00
21,80
34,00
76,60
136,00
180,00
32,00
50,00
113,00
200,00
265,00
38,20
59,70
134,00
239,00
316,00
58,60
91,50
206,00
366,00
484,00
B = pr"m r otvoru Ø
P íklad objednání:
typ
+ !íslo materiálu
= objednací !íslo
540.909.
+16
= 540. 909. 16
6.10
p [bar]
Download

Vzduchové trysky