Publikace Tvorba zeleně, sadovnictví – krajinářství je určena žákům středních škol,
kteří se podrobně seznamují s problematikou okrasného zahradnictví, zvláště údržby a tvorby
zeleně. V učebnici je podán podrobný komplexní přehled o historickém vývoji zahrad a
parků, o kompozici a soustavě zeleně, o zakládání zeleně, jejím plánování i projektování, ale
také o krajinářských souvislostech. Odborná problematika je právě obohacena o širší
ekologický a krajinářský kontext, neboť nahlíží na zeleň z hlediska jejího uplatnění v krajině.
Úvod (PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D., Ing. Václav Hurych, CSc.)
1. Význam zeleně (Ing. Václav Hurych, CSc)
2. Historický vývoj zahrad a parků (Ing. Václav Hurych, CSc)
3. Základy kompozice zeleně (Ing. Václav Hurych, CSc)
4. Kompoziční prvky zeleně (Ing. Václav Hurych, CSc)
5. Soustava zeleně (Ing. Jana Stejskalová)
6. Krajinářství – rozptýlená zeleň ve volné krajině (ing. Miroslav Ezechel)
7. Zakládání a ošetřování objektů zeleně (Ing. Stanislav Svoboda)
8. Plánování a projektování zeleně (Ing. Romana Michalková, Ph.D.)
Seznam literatury, Slovníček základních odborných pojmů, Seznam použitých norem
Přílohy
Součástí učebnice je rovněž CD s doprovodnými odbornými texty a fotografiemi a DVD,
zachycující vzorové výsadby v areálu mělnické zahradnické školy.
Přípravné práce na učebnici probíhaly již před započetím celého projektu, proto je
učebnice připravována k vydání na přelomu roku 2010 a 2011. Na jaře 2010 bylo vyhlášeno a
následně úspěšně uzavřeno výběrové řízení na její tisk a výrobu. Ve výběrovém řízení se se
na prvním místě umístilo nakladatelství Grada Publishing a.s., od dubna 2010 proto začala
aktivní spolupráce mezi pracovníky tohoto nakladatelství se všemi lektory a garantem klíčové
aktivity 02 dr. Pytlounem Mezitím došlo k úplnému dokončení textové a obrazové části
učebnice ze strany jednotlivých autorů, kteří pak následně doplňovali své kapitoly o seznam
odborných termínů, seznam odborné literatury a seznam příslušných norem, jež byly
zpracovány garantem klíčové aktivity do ucelených souborů, které se staly součástí publikace.
Celý rukopis poté zevrubně zhodnotili odborní lektoři publikace (Ing. Jan Šteflíček a Ing.
arch. Pavlína Čepelková, DiS.), jejich poznámky a připomínky poté v červnu zanesli autoři
jednotlivých kapitol do svých textů. V téže době garant klíčové aktivity dojednával výslednou
podobu učebnice s odpovědnými redaktorkami Ing. Helgou Jindrovou a Jitkou Slavíkovou a
šéfredaktorem nakladatelství Grada Ing. Matulíkem. Učebnice bude vyhotovena ve formátu
A4, text se rozvrhne do dvou sloupců a přímo do něj se budou vkládat obrázky různé velikosti
(v barevném a černobílém provedení, ale také tabulky či projekty zahrad). V létě 2010
probíhaly jazykové korektury celého textu, což představovalo aktivní mnohačetnou
komunikaci mezi všemi spoluautory a redaktory navzájem. V téže době byl vybrán i grafik
učebnice Michal Dusil, který od srpna připravoval osobitou grafickou podobu knihy.
Postupně vznikala i výsledná podoba tiráže a obsahu, pro učebnici byly určeny dvě ISBN a
vybíraly se obrázky na titulní a zadní stranu obálky, přitom se řešila i problematika umístění
logolinků apod. Počet plánovaných stran učebnice se ustálil na čísle 304. Rovněž se mezitím
vytvářela i obrazová podoba klop publikace, které zpevní obálku, a text, jež bude na tyto
klopy vložen. Počátkem listopadu se uskutečnily poslední korektury knihy, na nichž se
podíleli všichni zainteresovaní spolupracovníci. Veškeré činnosti tak probíhaly podle plánu,
proto byla před 20. listopadem 2010 učebnice vyhotovena ve finální podobě. Následovalo
testování učebnice na počtu 200 žáků zahradnických škol v Mělníku a Děčíně, v lednu a
únoru 2011 se zanesly do učebnice navržené změny, vzešlé z dotazníkového šetření žáků a
odborných posudků pedagogů, a k tisku byla učebnice připravena v únoru, aby na přelomu
února a března mohla být její výsledná podoba vytištěna a v počtu 2000 ks výtisků dodána dle
dohody z havlíčkobrodské tiskárny mělnické zahradnické škole do 15. března 2011. Tím se
završila rovněž spolupráce autorského týmu s redaktory nakladatelství Grada.
Během jara 2011 byla učebnice distribuována na základě nabídky, kterou mělnická
škola rozeslala všem středním zemědělským a zahradnickým školám, do příslušných škol v
celé České republice. Slavnostní uvedení učebnice se uskutečnilo v pátek 8. dubna 2011 ve
školní aule za přítomnosti tvůrců učebnice, zástupců školy a nakladatelství i zástupců médií.
Přítomni byli rovněž žáci 2. – 4. ročníku zahradnické školy v Mělníku, kterým jako cílové
skupině byla učebnice na slavnostním shromáždění představena a předána. Ti ji záhy začali
využívat ve výuce sadovnických předmětů.
Download

Tvorba zeleně 2011.pdf