GZ53 Komunikace a rétorika
zimní semestr 2014/15
Rétorická cvičení studentů probíhají na následující témata:
Povinná témata pro všechny – veřejný výstup (3 ze 4):
- Významné okamžiky mého života (autoanamnéza); 19. 11.
- co mě v životě nejvíce vadí (štve)/z čeho mám radost? 26. 11.
- co očekávám od svého studia (význam a poslání). 3. 12.
- libovolné téma, event. obrázek 10. 12.
Volitelná témata – prezentace:
- efektivní komunikace, komunikace na úrovni;
- komunikace a emoční inteligence;
- neverbální komunikace; 5. 11.
- syndrom vyhoření (a jak mu předcházet firemní kulturou a strategií);
- teambuilding; 5. 11.
- rozdílnost v komunikaci mužů a žen; 5. 11.
- internetový chat – nahrazuje plně sociální kontakt? 5. 11.
- analýza boomu SMS a mobilních telefonů z psychologického hlediska;
- typické komunikační styly osobností a jak s nimi jednat;
- psychologie práce;
- interpersonální vztahy jako možný stresující faktor;
- význam emoční inteligence obecně (event. ve vztazích na pracovišti);
- jak se zbavit stresu, techniky proti stresu; 5. 11.
- partnerská komunikace;
- učení a paměť;
- člověk a maska. 5. 11.
- řídící pracovník, manažer, vedoucí, „kouč“; 12. 11.
- osobnost a image manažera;
- sociální pozice a role řídícího pracovníka;
- komunikační dovednosti manažera;
- kariéra úspěšného řídícího pracovníka;
- duševní hygiena v životě manažera;
- motivace v práci a v řízení;
- psychologie obchodní činnosti, marketingu a osobního prodeje;
- podniková kultura a identita;
- styly řízení;
- public relations;
- manažerské funkce;
- manažer a konflikty, prevence a jejich řešení;
- jaký má být vedoucí?
- efektivní způsob sdělování faktů coby manažerská kompetence;
- získávání informací psychologického a sociologického rázu ve firmě (personalistika);
- motivace podřízeného – peníze nejsou všechno;
- verbální komunikace – problém sociálního přežití? Jednání s handicapovanými
spolupracovníky a podřízenými;
Komentář [l1]: Michalková
Komentář [l2]: Žďárská
Komentář [l3]: Tomáš
Komentář [l4]: Valentová
Komentář [l5]: Mikošková
Komentář [l6]: Pospíšilová
Komentář [l7]: Olšovský
- řídící pracovník a umění naslouchat;
- etické principy podnikání;
- komunikace s podřízenými;
- charakterové a temperamentové vlastnosti vedoucího, jejich vliv na styl vedení;
- role mluvčího v prezentaci firmy;
- začlenění handicapovaných jedinců do pracovního procesu.
- dopad hudby (tance) na lidskou duši (na člověka); 5. 11.
- vliv architektury na lidskou duši v historii či dnes;
- obraz krajiny v lidské duši;
5. 11.
- vliv zahrady na lidskou duši;
- dopad rostlin či stromů na lidskou duši (na člověka);
12. 11.
- psychologické pozadí přátelství člověka a zvířete; 12. 11.
- vývoj žití v krajině od minulosti k dnešku;
- užití metafory rostliny v architektuře evropské i exotické;
- vztah člověka (sebe či kultury) k noci;
- vztah člověka (sebe či kultury) k smrti; 12. 11.
- obnova duševní spokojenosti prací;
- pozorování hvězdného nebe a jeho vliv na lidskou duši; 12. 11.
- vztah jídla a lidské duše. 12. 11.
a další podle zájmu studentů.
PO DOHODĚ S VYUČUJÍCÍM!
Literatura k semestrálním pracím je zcela libovolná, pouze se doporučuje:
ATKINSON, R. C., a kol. Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. 752
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management
Press, 2002. 586 s.
ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s.
FRANK, M. Co je neostrukturalismus. Praha: Pastelka, 2000. 434 s.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s.
KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
1998. 181 s.
KOHOUTEK, R. Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
2000. 263 s.
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. 200 s.
LÉVI-STRAUSS, C. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. 366 s.
LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. 1. vyd. Brno:
URS, 2000. 157 s.
MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 390 s.
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principál, 2002. 517 s.
ŠTĚPANÍK, J., KOHOUTEK, R. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno: CERM, 2000.
223 s.
VONDRÁČEK, V., HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha:
Columbus, 1993. 324 s.
libovolná literatura a internetové zdroje
Komentář [l8]: Jachulíková
Komentář [l9]: Kofira
Komentář [l10]: Hirš
Komentář [l11]: Kaličiaková
Komentář [l12]: Kubín
Komentář [l13]: Červenková
Komentář [l14]: Mrázková
Komentář [l15]: Petrlík
Požadavky k zápočtu:
- 50%ní účast;
- aktivně přednesené 3 veřejné výstupy (referáty) na povinná témata cca 5–10 minut projevu
(10+10+10 bodů);
- prezentace na teoretické téma z oblasti komunikace (20 bodů);
- úspěšné zvládnutí písemky (50 bodů).
K získání zápočtu je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů ze 100 možných.
Download

GZ53 Komunikace a rétorika