Témata k maturitní zkoušce
školní rok: 2014 – 2015
profilová část
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Písek, Karla Čapka 402
Platná pro Střední průmyslovou školu
třídy: A4.E, C4.E
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
Obsah
Specializace Informační a komunikační technologie .................................................................................. 3
1
2
3
Maturitní zkouška - Elektronika ........................................................................................................ 4
Maturitní zkouška – Informační a komunikační technologie ........................................... 5
Maturitní zkouška – Praktická zkouška ........................................................................................ 7
Specializace Automatizace ...................................................................................................................................... 8
1
2
3
Maturitní zkouška - Elektronika ........................................................................................................ 9
Maturitní zkouška – Automatizace ................................................................................................. 10
Maturitní zkouška – Praktická zkouška ...................................................................................... 13
Specializace Telekomunikace .............................................................................................................................. 14
1
2
3
Maturitní zkouška - Elektronika ...................................................................................................... 15
Maturitní zkouška – Telekomunikace .......................................................................................... 16
Maturitní zkouška – Praktická zkouška...................................................................................... 19
Maturitní práce .......................................................................................................................................................... 20
2
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
Specializace
Informační a komunikační technologie
3
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
1 Maturitní zkouška - Elektronika
1.
Pasivní součástky. Měření kapacit.
2.
Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků.
3.
Přechodné děje. Měření indukčností.
4.
Magnetické pole. Logické analyzátory.
5.
Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti.
6.
Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu.
7.
PN přechod. Měření diod.
8.
Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů.
9.
Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje.
10.
Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky.
11.
Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody.
12.
Displeje a zobrazovače. Měření odporů.
13.
Kmitočtové filtry. Měření RC článků.
14.
Rezonanční obvody.
15.
Napájecí zdroje. Měření na zdrojích.
16.
Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů.
17.
Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody.
18.
Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru.
19.
Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači.
20.
Operační zesilovače. Elektrostatické pole.
21.
Sinusové oscilátory. NF oscilátory.
22.
Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory.
23.
Harmonická analýza. Měření kmitočtu.
24.
Rádiový sdělovací řetězec. Antény.
25.
Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory.
26.
Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos.
27.
Televizní soustava, televizní přijímač.
28.
Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory.
29.
Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C).
30.
Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů.
4
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
2 Maturitní zkouška – Informační a komunikační technologie
předmět: AIT + DAS
1.
PC architektury a mikroprocesory – Von Neumanova architektura, Harvardská architektura, RISC a
CISC, 8080, 8086, 80286, 80386,80486 Pentium, Intel procesory až do současnosti, Stránkování,
segmentace, stránkování a segmentace, rozlišení stránky a segmentu, popis, vysvětlení,
2.
Paměti – rozdělení pamětí podle: přístupu, schopnosti zápisu, určení, provedení, závislosti na
napětí, organizace paměťových buněk, realizace pamětí ROM, PROM, DDR, fyzická a logická
struktura pevného disku, princip magnetického zápisu a čtení, parametry pevných disků, RAID, CD,
DVD, BlueRay, princip zápisu a čtení, vlastnosti optických disků, druhy a rozdělení
3.
Základní deska a I/O rozhraní – formáty AT a ATX, čipová sada, BIOS, program CMOS SETUP, skříně
ATX, RS-232c, CENTRONICS, USB, firewire, PS2, IrDA, Bluetooth, vysvětlení simplexního,
poloduplexního a plně duplexního přenosu dat
4.
Zdroje napájení – Zdroj ATX (napětí, tolerance, signály, barvy vodičů, konektory), záložní zdroje
5.
Grafické karty a zobrazovací jednotky – grafická rozhraní, části, parametry, API, SLI, CROSSFIRE,
RGB, zobrazovací jednotky – PDP, OLED, CRT, LCD (princip, parametry), norma TCO, ICC profil
6.
Zvukový podsystém PC – zvukové karty, mikrofony, reproduktory, zvukové formáty, postup
Digitalizace zvuku, vzorkovací frekvence, datový tok, bitová hloubka, Shannonův-NyquistůvKotělnikův teorém
7.
Tiskárny a scannery – jehličkové, inkoustové, laserové (princip, vlastnosti), princip skenování,
skenery, OCR programy, barevné modely RGB a CMYK, jazyky POSTSCRIPT a PCL, vysvětli DPI, CPI
8.
Základy jazyka HTML – práce v PSPad editoru, struktura HTML dokumentu, rozdělení tagů, náhled
webové stránky, komentáře, formátování textu - písmo, pozadí, způsob definice barev, vkládání
obrázků
9.
Jazyk HTML – tvorba tabulek (slučování buněk), seznamy (číslované, nečíslované, vnořené),
hypertextové odkazy (v rámci jednoho dokumentu, odkazy na platnou webovou stránku)
10.
Kaskádové styly CSS – způsoby zápisu, vyvolání stylů v HTML stránce, použití tříd a identifikátorů,
písmo, pozadí, obrázky, orámování, okraje
11.
Tvorba formulářů v HTML, druhy tlačítek, příklady použití
12.
Syntaxe skriptovacího jazyka PHP, styly, konfigurace PHP, vkládání PHP do HTML a naopak,
komentáře, datové typy proměnných
13.
Skriptovací jazyk PHP – podmínka if, přepínač switch, příkazy break, continue, blok kódu,
alternativní syntaxe
14.
Skriptovací jazyk PHP – cyklus for, while, do while, blok kódu, alternativní syntaxe
15.
Zpracování HTML formulářů v PHP, metody předávání, zpracování formuláře v rámci jednoho
skriptu, popř. ve více souborech
16.
Skriptovací jazyk PHP - předdefinované funkce v PHP (existence proměnné, odstranění proměnné,
datový typ), funkce pro práci s řetězci, definice funkce vlastní
17.
Historie sítí, rozdělení sítí, logické a fyzické topologie sítí, přístupové metody, referenční model
ISO/OSI.
18.
Model TCP/IP, podobnosti a odlišnosti modelů ISO/OSI a TCP/IP, implementace vrstev, zařízení a
protokoly na jednotlivých vrstvách.
5
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
19.
Přenosová média používaná v LAN. Metalické kabely (koaxiální, UTP, STP), specifikace a zakončení
kabelů, útlum, ztráta a přeslech signálu, optická vlákna a kabely, zdroje a detektory pro optická
vlákna.
20.
Přenosová média používaná v LAN-Bezdrátový přenos dat, standard WiFi, přístupová metoda
CSMA/CA, Bluetooth, IR spoje.
21.
Zařízení v sítích LAN a WAN - repeater, hub, bridge, switch, router, segmentace a mikrosegmentace
sítí, kolizní a broadcast doména.
22.
Token Ring, FDDI (logická a fyzická topologie, struktura rámce, přístupová metoda, vlastnosti,
výhody a nevýhody), Ethernet (přístupová metoda, struktura Ethernetového rámce 802.3 a
Ethernet II, princip, přehled specifikací 802.3).
23.
IP adresy IPv4 – účel a funkce IP adres. Třídy adres, rezervované IP adresy, veřejné a soukromé IP
adresy, maska sítě.
24.
Subnetting, supernetting, VLSM.
25.
Protokoly pro správu adres (ARP, RARP, BootP, DHCP, NAT, PAT).
26.
Protokoly síťové vrstvy – IPv4, IPv6, ICMP, IGMP.
27.
Směrovače a směrovací protokoly – RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP.
28.
Protokoly transportní vrstvy, protokoly aplikační vrstvy.
29.
Přepínače a architektura sítí LAN, redundance v síťovém provozu, STP, VLAN a VTP, nativní a
tagované pakety.
30.
Protokoly a technologie sítí WAN (PPP, Frame Relay, ATM, HDLC), zabezpečení sítí (útoky na
datové sítě a strategie obrany, ACLs, firewally, demilitarizované zóny).
6
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
3 Maturitní zkouška – Praktická zkouška
1. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím statického směrování
2. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím dynamického směrování
3. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením ACLs pro filtraci síťového provozu
4. Návrh a realizace počítačové sítě s vytvořením VLAN, inter VLAN routing
5. Realizace počítačové sítě na fyzickém zařízení v učebně D8 nebo ve virtuálním simulátoru
Packet Tracer, výroba Eth. Kabelu
6. Realizace počítačové sítě s nastavením přístupových hesel na konzoli, telnet, základní
konfigurace.
7. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle
zadaného grafu přechodů (grafu chování)
8. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi
(LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému
9. Realizace elektronického obvodu na KNP
10. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS
11. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle
12. Aplikace s elektroinstalačními prvky
13. Instalace a konfigurace automatizačních prvků
14. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu
Heidenhain
15. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.)
16. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C
17. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek
18. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek
19. Měření na analogových integrovaných obvodech
20. Měření na číslicových integrovaných obvodech
21. Měření vlastností měřicích přístrojů
22. Měření vlastností dvojbranů
7
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Specializace
Automatizace
8
Maturitní témata
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
1 Maturitní zkouška - Elektronika
1.
Pasivní součástky. Měření kapacit.
2.
Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků.
3.
Přechodné děje. Měření indukčností.
4.
Magnetické pole. Logické analyzátory.
5.
Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti.
6.
Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu.
7.
PN přechod. Měření diod.
8.
Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů.
9.
Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje.
10.
Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky.
11.
Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody.
12.
Displeje a zobrazovače. Měření odporů.
13.
Kmitočtové filtry. Měření RC článků.
14.
Rezonanční obvody.
15.
Napájecí zdroje. Měření na zdrojích.
16.
Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů.
17.
Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody.
18.
Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru.
19.
Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači.
20.
Operační zesilovače. Elektrostatické pole.
21.
Sinusové oscilátory. NF oscilátory.
22.
Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory.
23.
Harmonická analýza. Měření kmitočtu.
24.
Rádiový sdělovací řetězec. Antény.
25.
Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory.
26.
Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos.
27.
Televizní soustava, televizní přijímač.
28.
Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory.
29.
Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C).
30.
Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů.
9
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
2 Maturitní zkouška – Automatizace
1. Základní pojmy v regulační technice (PAS 3)
- automatizace, mechanizace, komplexní mechanizace
- ovládání, regulace
- regulační obvod a jeho části, signály v regulačním obvodu, unifikovaný signál
- druhy regulací
2. Kontaktní a bezkontaktní logické obvody (AUC 3)
- kontaktní členy - stykače, relé, časová relé, snímače – princip, vlastnosti, použití
- bezkontaktní spínací log. členy – diody, tranzistory, tyristory – princip, vlastnosti
- logické funkce řešené pomocí kontaktních a bezkontaktních log. členů
- zákony algebry logiky, zjednodušování výrazů, kreslení schémat
- ovládání, blokování, signalizace
3. Pneumatické obvody (AUC 3)
- výroba stlačeného vzduchu – kompresory
- základní části pro úpravu stlačeného vzduchu
- rozvod stlačeného vzduchu
- základní části pneumatického obvodu pro řízení a využití stlačeného vzduchu, vlastnosti
- rozvaděče a ventily
- pneumatické motory
4. Vlastnosti regulačních obvodů (PAS 3)
- statické vlastnosti, zesílení
- dynamické vlastnosti, přenos, přechodová charakteristika, frekvenční charakteristiky
- vstupní vyšetřovací signály, matematické řešení vlastností
- vlastnosti členů regulačních obvodů – 0., 1., 2. a vyšších řádů, integrační, derivační
5. Algebra blokových schémat (PAS 3)
- sériové, paralelní, zpětnovazební zapojení bloků
- podmínky použitelnosti
- metoda postupného zjednodušování
6. Využití Laplaceovy transformace v regulační technice (PAS 3)
- princip a význam použití L-transformace
- příklady použití
7. Spojité regulátory (PAS 3)
- jednoduché regulátory
- kombinované regulátory
8. Stabilita regulačních obvodů (PAS 3)
- podmínky stability
- kritéria stability
- Nyquistovo kritérium
- Hurwitzovo a Routh-Schurovo kritérium
9. Kvalita regulačního pochodu (PAS 3)
- integrální kritéria kvality
- doba regulace
- způsoby zvyšování kvality regulace, Ziegler-Nicholsova metoda-princip
10. Nespojité regulátory (PAS 3)
- součinnost se soustavou 1. řádu
- součinnost se soustavou 2. řádu
- zvyšování kvality regulace
10
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
11. Prostředky na úpravu signálů (STS 3, PAS 3)
- mezisystémové převodníky
- hydraulické a pneumatické zesilovače
- systémové převodníky
- A/D převodníky
- D/A převodníky
- kompenzace chyb u snímačů
12. Snímače polohy (PAS 3)
- indukční snímače
- indukčnostní snímače
- odporové snímače
- kapacitní snímače
- optické snímače
- snímače výšky hladiny
13. Snímače teploty (PAS 3)
- odporové snímače teploty
- termočlánky
- polovodičové snímače
- dilatační snímače
- bezdotykové měření teploty
14. Snímače průtoku (PAS 3)
- se škrtícím orgánem
- indukční
- plováčkový
15. Snímače mechanických veličin (PAS 3)
- snímače mechanického napětí - tenzometry
- snímače tlaku
16. Snímače rychlosti otáčení (PAS 3)
- snímače mechanické
- snímače indukční
- snímače optické
17. Snímače výšky hladiny (PAS 3)
- stavoznaky
- pneumatický snímač
- kapacitní snímač
- další principy snímání výšky hladiny
18. Pohony (STS 3, PAS 3)
- požadavky kladené na pohony
- pneumatické motory
- hydraulické motory
- elektrické motory stejnosměrné
- elektrické motory střídavé
- elektrické motory krokové
19. Analyzátory plynů (PAS 3)
- tepelně vodivostní analyzátor
- analyzátor s katalytickým spalováním
- magnetický analyzátor O2
20. Frekvenční měniče (ATS 4)
- princip činnosti
- základní vlastnosti, režimy, řízení
11
Maturitní témata
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
-
rozdělení frekvenčních měničů
21. Vyšší formy řízení (ATS 4)
- programová regulace
- kaskádová regulace
- poměrová regulace
- regulace s rozvětveným výstupem regulátoru
- víceparametrová
- optimální a extremální regulace
- adaptivní, učící se systémy
22. Číslicové řízení (PAS 3)
- základní princip diskrétního řízení, matematické řešení
- blokové schéma RO a jeho části, vlastnosti členů
23. Diferenční rovnice regulátoru a regulované soustavy (PAS 3)
- odvození diferenční rovnice jednoduchých regulátorů
- výpočty s diferenčními rovnicemi
24. Komunikace v automatizovaných systémech (PAS 2)
- základní pojmy z komunikačních systémů
- komunikační řetězec
- model ISI-OSI
- SMART snímače
25. Rozhraní (PAS 2)
- typy rozhraní a jejich vlastnosti
- topologie sítí
- komunikační protokol
26. Robotika (STS 3, PAS 3)
- základní rozdělení robotů
- druhy kinematických dvojic
- konstrukční prvky používané u robotů
- řídící systémy u robotů
- programování robotů
27. PLC (PAS 3, AUC3)
- princip činnosti PLC
- datové elementy
- paměti
28. PLC (AUC 3, AUC 4)
- základní principy programování
- procesy a jejich význam
- funkce a funkční bloky
29. Control Web 5 (AUC 4)
- základní princip činnosti CW
- metody aktivace virtuálních přístrojů
- možnosti použití CW
- komunikace s okolím
- ovladač a jeho popis
- simulace RO
30. Inteligentní instalace (AUC 4)
- principy činnosti
- popis struktury a bloků
- konfigurace prvků
12
Maturitní témata
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
3 Maturitní zkouška – Praktická zkouška
1.
Aplikace s kompaktním regulátorem
2.
Programování automatizační úlohy v Control Webu I
3.
Programování automatizační úlohy v Control Webu II
4.
Vizualizace úlohy a tvorba html stránky v Mosaicu a Control Webu
5.
Měření a vyhodnocení přechodové charakteristiky soustavy
6.
Modelování regulačního obvodu
7.
Tvorba aplikace s inteligentní instalací
8.
Programování aplikace s PLC I v jazyce LD nebo ST
9.
Programování aplikace s PLC II v jazyce LD nebo ST
10.
Programování aplikace s PLC III v jazyce LD nebo ST
11.
Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle
zadaného grafu přechodů (grafu chování)
12.
Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi
(LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému
13.
Realizace elektronického obvodu na KNP
14.
Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS
15.
Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle
16.
Aplikace s elektroinstalačními prvky
17.
Instalace a konfigurace automatizačních prvků
18.
Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu
Heidenhain
19.
Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.)
20.
Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C
21.
Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek
22.
Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek
23.
Měření na analogových integrovaných obvodech
24.
Měření na číslicových integrovaných obvodech
25.
Měření vlastností měřicích přístrojů
26.
Měření vlastností dvojbranů
13
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Specializace
Telekomunikace
14
Maturitní témata
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
1 Maturitní zkouška - Elektronika
1.
Pasivní součástky. Měření kapacit.
2.
Optoelektronické prvky. Měření optoelektronických prvků.
3.
Přechodné děje. Měření indukčností.
4.
Magnetické pole. Logické analyzátory.
5.
Elektromagnetická indukce, síťový transformátor. Měření vzájemné indukčnosti.
6.
Trojfázová soustava. Měření 3f výkonu elektrického proudu.
7.
PN přechod. Měření diod.
8.
Bipolární tranzistory. Měření jejich parametrů.
9.
Unipolární tranzistory. Číslicové měřicí přístroje.
10.
Vícevrstvé spínací součástky. A/D a D/A převodníky.
11.
Obrazovky. Analogový osciloskop, měřící metody.
12.
Displeje a zobrazovače. Měření odporů.
13.
Kmitočtové filtry. Měření RC článků.
14.
Rezonanční obvody.
15.
Napájecí zdroje. Měření na zdrojích.
16.
Impulzně regulované zdroje. Měření výkonů.
17.
Stabilizátory napětí. Měření Zenerovy diody.
18.
Jednostupňové a vícestupňové zesilovače. Pracovní bod tranzistoru.
19.
Výkonové zesilovače, vlastnosti. Měření na výkonovém zesilovači.
20.
Operační zesilovače. Elektrostatické pole.
21.
Sinusové oscilátory. NF oscilátory.
22.
Generátory, klopné obvody. Laboratorní generátory.
23.
Harmonická analýza. Měření kmitočtu.
24.
Rádiový sdělovací řetězec. Antény.
25.
Základní druhy analogových modulací. Spektrální analyzátory.
26.
Rozhlasové přijímače. Stereofonní rozhlasový přenos.
27.
Televizní soustava, televizní přijímač.
28.
Barevný TV analogový přenos, přenosové soustavy barevné televize, teletext. Nf generátory.
29.
Digitální televizní přenos DVB-T, DVB-S, (DVB-C).
30.
Digitální osciloskopy. Digitalizace měřených signálů.
15
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
2 Maturitní zkouška – Telekomunikace
1.
Obecný telekomunikační řetězec
Blokové schéma obecného telekomunikačního řetězce, telekomunikační signál, druhy signálů,
telekomunikační kanál, telekomunikační spoj, telekomunikační okruh (duplexní a poloduplexní
přenos), přenosová cesta, zkreslení, rušení, interference, šum
2.
Princip digitálního spojovacího systému.
Obecné schéma integrovaného digitálního systému, HOST, LSU, RSU, účastnická sada (funkce
BORSCHT), obecný princip řízení digitálních spojovacích systémů, principy řízení systémů EWSD a S12,
zápis spojení do řídící paměti
3.
Digitální spojovací pole
Prostorové a časové spojovací pole, princip časového spojovacího modulu, modul TR se soustředěnou
pamětí hovoru, vícečlánková spojovací pole
4.
Digitální elektronické spojovací systémy
Digitální spojovací systém EWSD - popis systému podle blokového schématu, princip činnosti, postup
sestavování spojení mezi dvěma účastníky, Digitální spojovací systém S12 - Popis systému podle
blokového schématu, princip činnosti
5.
Optická vlákna a kabely
Princip šíření optického záření v optickém vlákně, druhy optických vláken, charakteristiky optických
vláken, spojování optických vláken, struktura optických kabelů, výroba optických vláken
6.
Zdroje a detektory záření pro optická vlákna
Útlum optického vlákna, svítivky (LED) používané v optických komunikacích, spojení LED-optické
vlákno, laserové diody (ILD), fotodiody (princip PN, PIN, lavinová fotodioda)
7.
Metalická vedení a koncová zařízení
Druhy a charakteristiky metalických vedení, koncová zařízení, blokové schéma moderního telefonního
přístroje, přístroje DECT
8.
Signalizace v telekomunikačních sítích.
Účel a druhy signalizačních systémů, signalizační systém CAS a CCS (výhody oproti CAS, SP, STP,
přidružený a kvazipřidružený mód, vrstvový model signalizační sítě, MSU, LSSU, FISU), struktura
signalizační sítě
9.
Plesiochronní digitální hierarchie
Princip sdružování signálů v PDH, hierarchické stupně PDH, princip a význam stuffingu, skladba
rámce 2. řádu, začleňování signálů PDH do systémů SDH
10. Synchronní digitální hierarchie
Hierarchické stupně SDH, začleňování signálů PDH do systémů SDH, struktura rámce STM-1, funkce
ukazatele v SDH, zařízení SDH v přenosových sítích
11. Elektronické systémy pro ochranu majetku a osob
Obecné principy elektronických systémů EZS / základní druhy ochrany osob a objektů, stupně
zabezpečení / Obecné blokové schéma a popis činnosti elektronického zabezpečovacího systému,
klasifikace objektů
12. Snímače a čidla pro EZS
Popište princip a vlastnosti základních typů snímačů pro aplikace v EZS při ochraně osob a majetku.
Charakterizujte základní snímače a detektory pro signalizaci požáru a úniku plynu pro využití v EZS
16
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
13. Komunikátory a signalizační zařízení v systémech EZS a EPS
S využitím blokového schématu uveďte, jaké jsou možnosti přenosu poplachového signálu od EZS. S
využitím dokumentace popište základní typy akustických a optických a komunikačních zařízení pro
EZS.
14. Ústředny elektronických zabezpečovacích systémů
Podle blokového schématu charakterizujte základní typy ústředen pro EZS, jejich vstupy a výstupy.
Popište možnosti ovládání systémů EZS, charakterizujte bezdrátové systémy - např. řady Jablotron
JA-8x
15. Elektronické protipožární systémy
Podle blokového schématu charakterizujte elektronický protipožární systém, jeho základní části a
vlastnosti. Popište základní principy používaných požárních čidel a detektorů a jejich použití
16. Docházkové a přístupové systémy
Podle blokového schématu popište činnost a použití přístupového systému. Podle blokového
schématu popište činnost a použití docházkového systému
17. Strukturované kabelážní systémy a datové sítě SKS
Charakterizujte strukturované datové sítě a jejich využití ve firemních sítích. Podle blokových schémat
popište topologii SKS a využívané komponenty a příslušenství
18. Základní pojmy a principy kamerových systémů CCTV
Základní pojmy z teorie CCTV /rychlost snímání, zorný úhel, snímkový a řádkový kmitočet, šířka pásma
… /. Druhy kamer a objektivů, možnosti napájení systémů CCTV, přenosu videosignálu a dálkové
správy.
19. Příslušenství kamerových systémů, digitální IP kamery, záznam obrazu
S využitím blokových schémat a obrázků vysvětlete rozdíl mezi analogovou a IP kamerou. Popište
možnosti záznamu signálu, způsoby komprese signálu a určení kapacity záznamového média
20. Bezdrátové datové sítě
Popište principy a vlastnosti bezdrátových sítí, základní topologie, komponenty. Fresnelova zóna a její
vliv na parametry přenosu, používané antény a jejich vlastnosti
21. Akustika
Základní pojmy z akustiky, vlastnosti šíření zvuku, akustika prostorů. Měniče, mikrofony,
reproduktory, ozvučnice, výhybky
22. Mikrovlnná technika
Mikrovlnné součástky a obvody, mikrovlnné aktivní součástky. Základní druhy a parametry antén pro
mikrovlnná pásma
23. Teorie digitální komunikace
Klasifikace elektrických signálů, spektrální analýza signálů. Korelační a autokorelační funkce, náhodné
signály. Základní rozdělení radioelektronických systémů:
- systém se soustředěnými parametry
- systém s rozloženými parametry, přenosová vedení
24. Digitální zpracování signálu v radiokomunikacích
Obecné schéma digitálního rádiového komunikačního systému. Přenosová kapacita rádiového
komunikačního systému. Diskrétní modulace v základním pásmu. Diskrétní modulace s nosnými
vlnami
25. Zdrojové a kanálové kódování
17
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
Zdrojové kódování elektroakustických signálů. Sluchové vnímání, maskovací efekty. Algoritmy
MPEG1, MPEG2. Zdrojové kódování videosignálů
26. Technologie pro mobilní rádiovou komunikaci
Obecné principy, princip celulárního systému, handover – druhy, principy. Metoda vícenásobného
přístupu FDMA, TDMA, CDMA. Způsoby přenosu – simplex, poloduplex, duplex. Šíření rádiových vln,
únik signálu. Metody přidělování rádiových kanálů – FCA, DCA
27. Systém GSM
Základní struktura GSM. Blokové schéma sítě GSM –MS,BSS,NSS. Rádiové rozhraní systému GSM.
Zpracování signálu v GSM. Vrstvový model, logické kanály. Přenos dat v GSM – základní principy,
HSCSD, GRPS, EDGE.
28. Satelitní komunikace
Oběžné dráhy družic. Pevná družicová služba (PDS), struktura družice, transpondéry. PDS – Intelsat,
Eutelsat, Intersputnik. Mobilní satelitní komunikace – principy. Systém Inmarsat – B-Gan. Systém
Iridium, Thuraya.
29. Satelitní navigace
Základní principy určování zeměpisné polohy. Systém sat. navigace GPS. Přenos, měření, aplikace.
Systém satelitní navigace GALILEO – přenos, měření, aplikace. Principy diferenčního měření
v navigačních systémech.
30. Radiolokace
Principy, metody a využití radiolokátorů
18
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
3 Maturitní zkouška – Praktická zkouška
1. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení I
2. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení II
3. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení III
4. Výpočet parametrů různě zakončeného telekomunikačního vedení IV
5. Měření parametrů optického spoje
6. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I
7. Návrh kamerového systému pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II
8. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace I
9. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace II
10. Návrh EZS pro firmu nebo RD včetně technické a cenové kalkulace III
11. Syntéza sekvenčního logického obvodu podle zadané tabulky přechodů a výstupů nebo podle
zadaného grafu přechodů (grafu chování)
12. Programování mikrořadiče 8051 v asembleru - komunikace mikrořadiče s jednoduchými perifériemi
(LED, spínače, sedmisegmentovka) s využitím čítačů/časovačů a přerušovacího systému
13. Realizace elektronického obvodu na KNP
14. Zprovoznění elektronického obvodu s polovodičovými prvky na navržené DPS
15. Návrh schéma a DPS mikroprocesorového obvodu v Eagle
16. Aplikace s elektroinstalačními prvky
17. Instalace a konfigurace automatizačních prvků
18. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu
Heidenhain
19. Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet, apod.)
20. Měření vlastností diskrétních pasivních elektronických součástek R, L, C
21. Měření vlastností diskrétních polovodičových součástek
22. Měření na obvodech složených z diskrétních elektronických součástek
23. Měření na analogových integrovaných obvodech
24. Měření na číslicových integrovaných obvodech
25. Měření vlastností měřicích přístrojů
26. Měření vlastností dvojbranů
19
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Maturitní témata
Maturitní práce
Témata maturitních prací odpovídají obsahu učiva povinných odborných předmětů
jednotlivých specializací dle platného Školního vzdělávacího programu.
Podrobná pravidla pro zadávání maturitních prací jsou stanovena v dokumentu: „Metodický
pokyn pro zadání a realizaci maturitní práce – Zm2“.
20
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
V Písku 24. září 2014
dle podkladů z předmětových komisí zpracoval: Ing. Miroslav Paul
schválil ředitel školy: Ing. Jiří Uhlík v. r.
21
Maturitní témata
Download

Témata k MZ – profilová část A4.E, C4.E