Katalog
Nástroje pro frézování
Tools for milling
© NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3
Katalog
Závitořezné nástroje
Tools for threading
© NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3
nástrojepro frézování / toolsfor milling
Skupiny materiálů - doporučené řezné rychlosti
Material Groups - Recommended Cutting Speed
ing
M&V, spol.
r. o.
755 01 VSE
TÍN
© NAREX Consult, a. s., tel.: 271 772 155; print 05/10, edition: 4
Materiál
Material
1
Automatové a konstrukční oceli
Free-cutting steels, general
construction steels
v (m/min)
HSSE
HSSE-PM
HSS Co8
HSS Co5
+AlTiN
Pevnost
Strength
Příklad
Example
≤ 600 MPa
DIN 1.0037
DIN 1.0050
11 109
11 500
30
37,5
45
76
2
Konstrukční a lité oceli
General construction steels,
steel castings
≤ 850 MPa
DIN 1.0503
DIN 1.0070
12 050
422650
26
32,5
39
66
3
Nástrojové oceli nízkolegované
Tool steels low alloyed
≤ 1100 MPa
DIN 1.2711
19 662
422865
18
24
41
4
Zušlechtěné oceli
Heat treatable steels
≤ 900 MPa
DIN 1.5710
DIN 1.8159
16 240
25
30
51
5
Nástrojové oceli vysocelegované
Tool steels high alloyed
≤ 1100 MPa
DIN 1.3243
19 436
18
24
41
6
Nástrojové a zušlechtěné oceli
Tool and treated steels
DIN 1.2343
15 241
> 1100 MPa
15 260
19 552
16
20
34
7
Litina
Cast iron
≤ 240 HB
GG - 15
GG - 20
422415
422420
25
30
35
59
8
Litina
Cast iron
> 240 HB
GG - 30
422430
17
22
25
44
9
Nerezavějící oceli
Corrosion- and acid-proof
steels
≤ 850 MPa
DIN 1.4013
17 041
10
15
25
10
Slitiny Cr-Ni
Chrome-nickel alloys
≤ 850 MPa
DIN 1.4301
DIN 2.4360
Nimonic
Hasteloy B
17 242
8
12
21
11
Slitiny Cu-Zn, Cu-Sn
Copper-zinc alloys, copper-tin
alloys
≤ 800 MPa
DIN 2.0402
DIN 2.1080
423035
423018
60-100
80-120
120-200
12
Hliník, Al-Si slitiny
Aluminium, Aluminium cast
alloys Si
≤ 500 MPa
DIN 3.3211
424254
424203
13
Titan, Slitiny titanu
Titanium, Titanium alloys
≤ 1200 MPa
DIN 3.7124
DIN 3.7165
DIN 3.7185
ání
rézov
f
o
r
p
e
j
o
r
t
s
ná
l
toolsfor mil
s
ulice 4. květ
na 288
Skupina
Group
HSS
20
50-90
140-240 160-250 160-300 240-450
9
12
20
Symboly
Symbols
Obsah
General Range
Upínací prvek / Clamping feature
Hladká válcová stopka dle DIN 1835 A
Plain straight shank acc. to DIN 1835 A
Válcová stopka s ploškou (Weldon) dle DIN 1835 B
Straight shank with clamping flat (Weldon) acc. to
DIN 1835 B
Kuželová stopka Morse dle DIN 228 A
Morse taper shank acc. to DIN 228 A
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138
Straight bore with standard keyway and driving slot
Řezná geometrie / Cutting Material
λ = Úhel šroubovice / Helix angle
γ = Úhel čela / Rake angle
Směr posuvu / Feed direction
Možné směry posuvu
Feed direction posibillity
Typ fréz / Type of milling cutters
Pro obrábění měkkých materiálů, např. hliníku a neželezných kovů. / For machining of soft
materials, for example aluminium and non-ferrous metals.
Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 MPa. / Universal usage. Suitable
for materials up to strength 900 MPa.
Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 MPa).
Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6. / Designed for milling (finishing) of materials of medium
and higher strength (up to 1200 MPa). Surface roughness Ra 3,2; exceptionally even 1,6.
Ostří na obvodě kotoučové frézy
Cutting edges on the perimeter of the side and face
cutter
Ostří na čele i na obvodě úhlové frézy
Cutting edges on the face and perimeter of the angle
cutter
Ostří na obvodě úhlové frézy
Cutting edges on the perimeter of the angle cutter
Ostří na obvodě oboustranné úhlové frézy
Cutting edges on the perimeter of the double angle
cutter
Provedení čelního ostří / Make of face cutting edges
Dle ČSN
Acc. to ČSN standard
Dle DIN
Acc. to DIN standard
Provedení obvodového ostří / Make of perimetercutting edges
Přímé zuby
Straight teeth
Zuby ve střídavé šroubovici
Staggered teeth
1 2 3 4 5 6 7 8
M&V, spol. s r. o., ulice 4. května 288, 755 01 VSETÍN
STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Pro hrubování materiálů s nižší až střední pevností (do 700 MPa), opracování Ra 12,5
a hrubší. / For roughing operation and materials of lower and medium strength
(up to 700 MPa), surface roughness Ra 12,5 and more.
Tel.: 571 484 888
571 484 843
571 484 841
571 484 835
571 484 815
571 484 816
571 484 817
571 484 819
Fax: 571 413 126
571 412 241
Pro hrubování materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 MPa), opracování Ra 6,3
a hrubší. / For roughing operation and materials of medium and higher strength
(up to 1200 MPa), surface roughness Ra 6,3 and more.
Pro obrábění materiálů s nižší až střední pevností (do 700 MPa), opracování Ra 3,2 a hrubší,
v běžných případech zastává funkci hrubovacího i dokončovacího nástroje. / For machining
of materials of lower and medium strength (up to 700 MPa), surface roughness Ra 3,2 and
more, in common application can be applied as roughing and finishing tool at the same time.
Pro obrábění materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 MPa), opracování Ra 3,2
a hrubší, v běžných případech zastává funkci hrubovacího i dokončovacího nástroje. / For
machining of materials of medium and higher strength (up to 1200 MPa), surface roughness
Ra 3,2 and more, in common application can be applied as roughing and finishing tool at the
same time.
Přerušené ostří - univerzální použití pro hrubování.
Chip Breaker – universal application for roughing.
Materiál nástroje / Material of tools
Ostří nástroje / Cutting edges of tool
Ostří na čelech i na obvodě kotoučové frézy
Cutting edges on the face and perimeter of the side
and face cutter
VELKOOBCHOD NÁSTROJI, NÁŘADÍM A STROJI
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších
průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa. / High speed steel of average performance, it is applicable especially for cutters of smaller diameters and for milling of materials
up to the strength of 900 MPa.
Litá, vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí, vhodná především pro
nástroje větších průměrů a kotoučové frézy. / Cast steel with very high performance and
good toughness, applicable especially for tools of bigger diameters and side and face milling
cutters.
15÷31
32÷37
38÷44
45÷53
54÷57
58÷64
65÷77
78÷82
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů
do pevnosti 1200 MPa. / Very high performance high speed steel with good toughness for
milling cutters and for milling of materials up to the strength of 1200 MPa.
Vysoce výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou teplotní odolností. Vhodná především pro frézování vysoce pevných materiálů, austenitických ocelí, ocelí pro tváření za tepla
atd. / Extra high performance high speed steel with good toughness and great temperature
resistance. It is applicable especially for milling of materials with high strength, austenitic
steels, steels for warm working, etc.
Vysoce výkonná ocel vyrobená pomocí práškové metalurgie. Má homogenní strukturu, která
se projevuje vyšší rozměrovou stálostí a trvanlivostí ostří nástroje. Vhodná pro obrábění
vysoce pevných a těžce obrobitelných materiálů jako např. titanu a jeho slitin. Frézy z této
oceli standardně dodáváme s povlakem AlTiN. / Extra high performance high speed steel
produced by powder metallurgy. It has a homogeneous structure resulting in higher dimension stability and longer tool life. It is applicable for machining of materials with very high
strength and materials hard to machine, such as Titanium and its alloys. The milling cutters
made from this material are delivered with AlTiN coating as a standard.
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ
Typy povlaků / Types of coating
Nepovlakováno
Uncoating
Standardní vrstva použitelná univerzálně. Ve srovnání s nepovlakovanými nástroji vykazuje
o 300–400 % větší trvanlivost ostří. Doporučujeme chlazení. /Standard, universal hard
layer. In comparison with uncoated tools it provides 300–400 % increase in tool life. We
recommend cooling.
Vykazuje vysokou tvrdost a současně dobrou houževnatost. Vyniká nízkým koefi cientem tření. Použitelná pro frézování. vysoce pevných ocelí. Má nižší teplotní stabilitu, je nutné chlazení
např. emulzí. / Provides high hardness and at the same time good toughness. Its advantage
is in low friction ratio. It is applicable for milling of steels with high strength. It has a lower
temperature stability – the cooling is necessary (for example with emulsion).
Fax: 00420 571 411 136
export
http://www.mav.cz
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., ŠUMPERK
Žižkova 1/a
787 01 ŠUMPERK
M&V, spol. s r. o., PRAHA
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel.:
583 213 342
Tel./Fax: 583 223 836
e-mail: [email protected]
Tel.:
603 526 116
Tel./Fax: 257 225 938
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., STRAKONICE
Palackého náměstí 102
386 01 STRAKONICE
M&V, spol. s r. o., LIBEREC
Vilová 346
460 10 LIBEREC
Tel.:
383 323 327
Tel./Fax: 383 324 103
e-mail: [email protected]
Tel.:
482 770 056
Tel./Fax: 485 150 480
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., BRNO
MZLU, Pisárecká 11, budova VI – 05
603 00 BRNO
M&V, spol. s r. o., PLZEŇ
Pod Všemi svatými 1127/46
301 00 PLZEŇ
Tel.:
543 212 255
Fax:
543 241 572
e-mail: [email protected]
Tel.:
378 772 008
Tel./Fax: 378 770 049
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., OSTRAVA
Varšavská 570
709 00 OSTRAVA
NAREX CONSULT, a.s.
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel.:
596 623 143
Fax:
596 623 001
e-mail: [email protected]
Tel./Fax: 257 210 866
257 216 003
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Vsetínská cesta 1487/9, 020 01 PÚCHOV, SR
Tel.: 00421 42 463 45 47-8
http://www.mavslovakia.sk
Vyznačuje se vysokou tvrdostí za vyšších teplot, dobrou odolností proti oxidaci a nízkou
tepelnou vodivostí. Univerzální použití s důrazem na vysokorychlostní obrábění bez chlazení.
Vhodné pro frézování tvrdých materiálů. / Its advantage is in high hardness in higher temperatures, good oxidation resistance and low temperature conductivity. Universal usage with
emphasis on high-speed milling without cooling. Suitable for milling of hard materials.
S podobnými vlastnostmi a dokonce s vyšší tvrdostí než TiAlN. Značná tepelná stabilita. Pro
nejnáročnější aplikace. Výborných výsledků vykazuje zejména v kombinaci s ocelí HSSE-PM
(ASP 2030). Frézy vyrobené z této oceli jsou standardně povlakovány vrstvou AlTiN.
Offers similar qualities as TiAlN, but even higher hardness. Substantial temperature stability.
Designed for the most demanding applications. It provides excellent result mainly when
combined with HSSE-PM steels (ASP 2030). The milling cutters manufactured from this steel
are coated with AlTiN as standard.
Tel.: 00420 571 484 813
export 00420 571 484 812
00420 571 484 804
Fax: 00421 42 463 45 49
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Budovateská cesta 14, 080 01 PREŠOV SR
Tel.: 00421 51 772 17 81
http://www.mavslovakia.sk
Fax: 00421 51 772 17 81
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Novozámocká 58, 949 01 NITRA, SR
88÷93
94÷95
96
97÷105
106÷112
113
114÷116
117÷119
Tel.: 00421 37 651 04 19
http://www.mavslovakia.sk
Fax: 00421 37 651 04 20
e-mail: [email protected]
ISO 9001/2000
Symboly
Symbols
Obsah
General Range
Upínací prvek / Clamping feature
Hladká válcová stopka dle DIN 1835 A
Plain straight shank acc. to DIN 1835 A
Válcová stopka s ploškou (Weldon) dle DIN 1835 B
Straight shank with clamping flat (Weldon) acc. to
DIN 1835 B
Kuželová stopka Morse dle DIN 228 A
Morse taper shank acc. to DIN 228 A
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138
Straight bore with standard keyway and driving slot
Řezná geometrie / Cutting Material
λ = Úhel šroubovice / Helix angle
γ = Úhel čela / Rake angle
Směr posuvu / Feed direction
Možné směry posuvu
Feed direction posibillity
Typ fréz / Type of milling cutters
Pro obrábění měkkých materiálů, např. hliníku a neželezných kovů. / For machining of soft
materials, for example aluminium and non-ferrous metals.
Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 MPa. / Universal usage. Suitable
for materials up to strength 900 MPa.
Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 MPa).
Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6. / Designed for milling (finishing) of materials of medium
and higher strength (up to 1200 MPa). Surface roughness Ra 3,2; exceptionally even 1,6.
Ostří na obvodě kotoučové frézy
Cutting edges on the perimeter of the side and face
cutter
Ostří na čele i na obvodě úhlové frézy
Cutting edges on the face and perimeter of the angle
cutter
Ostří na obvodě úhlové frézy
Cutting edges on the perimeter of the angle cutter
Ostří na obvodě oboustranné úhlové frézy
Cutting edges on the perimeter of the double angle
cutter
Provedení čelního ostří / Make of face cutting edges
Dle ČSN
Acc. to ČSN standard
Dle DIN
Acc. to DIN standard
Provedení obvodového ostří / Make of perimetercutting edges
Přímé zuby
Straight teeth
Zuby ve střídavé šroubovici
Staggered teeth
1 2 3 4 5 6 7 8
M&V, spol. s r. o., ulice 4. května 288, 755 01 VSETÍN
STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Pro hrubování materiálů s nižší až střední pevností (do 700 MPa), opracování Ra 12,5
a hrubší. / For roughing operation and materials of lower and medium strength
(up to 700 MPa), surface roughness Ra 12,5 and more.
Tel.: 571 484 888
571 484 843
571 484 841
571 484 835
571 484 815
571 484 816
571 484 817
571 484 819
Fax: 571 413 126
571 412 241
Pro hrubování materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 MPa), opracování Ra 6,3
a hrubší. / For roughing operation and materials of medium and higher strength
(up to 1200 MPa), surface roughness Ra 6,3 and more.
Pro obrábění materiálů s nižší až střední pevností (do 700 MPa), opracování Ra 3,2 a hrubší,
v běžných případech zastává funkci hrubovacího i dokončovacího nástroje. / For machining
of materials of lower and medium strength (up to 700 MPa), surface roughness Ra 3,2 and
more, in common application can be applied as roughing and finishing tool at the same time.
Pro obrábění materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 MPa), opracování Ra 3,2
a hrubší, v běžných případech zastává funkci hrubovacího i dokončovacího nástroje. / For
machining of materials of medium and higher strength (up to 1200 MPa), surface roughness
Ra 3,2 and more, in common application can be applied as roughing and finishing tool at the
same time.
Přerušené ostří - univerzální použití pro hrubování.
Chip Breaker – universal application for roughing.
Materiál nástroje / Material of tools
Ostří nástroje / Cutting edges of tool
Ostří na čelech i na obvodě kotoučové frézy
Cutting edges on the face and perimeter of the side
and face cutter
VELKOOBCHOD NÁSTROJI, NÁŘADÍM A STROJI
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších
průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa. / High speed steel of average performance, it is applicable especially for cutters of smaller diameters and for milling of materials
up to the strength of 900 MPa.
Litá, vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí, vhodná především pro
nástroje větších průměrů a kotoučové frézy. / Cast steel with very high performance and
good toughness, applicable especially for tools of bigger diameters and side and face milling
cutters.
15÷31
32÷37
38÷44
45÷53
54÷57
58÷64
65÷77
78÷82
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů
do pevnosti 1200 MPa. / Very high performance high speed steel with good toughness for
milling cutters and for milling of materials up to the strength of 1200 MPa.
Vysoce výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou teplotní odolností. Vhodná především pro frézování vysoce pevných materiálů, austenitických ocelí, ocelí pro tváření za tepla
atd. / Extra high performance high speed steel with good toughness and great temperature
resistance. It is applicable especially for milling of materials with high strength, austenitic
steels, steels for warm working, etc.
Vysoce výkonná ocel vyrobená pomocí práškové metalurgie. Má homogenní strukturu, která
se projevuje vyšší rozměrovou stálostí a trvanlivostí ostří nástroje. Vhodná pro obrábění
vysoce pevných a těžce obrobitelných materiálů jako např. titanu a jeho slitin. Frézy z této
oceli standardně dodáváme s povlakem AlTiN. / Extra high performance high speed steel
produced by powder metallurgy. It has a homogeneous structure resulting in higher dimension stability and longer tool life. It is applicable for machining of materials with very high
strength and materials hard to machine, such as Titanium and its alloys. The milling cutters
made from this material are delivered with AlTiN coating as a standard.
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ
Typy povlaků / Types of coating
Nepovlakováno
Uncoating
Standardní vrstva použitelná univerzálně. Ve srovnání s nepovlakovanými nástroji vykazuje
o 300–400 % větší trvanlivost ostří. Doporučujeme chlazení. /Standard, universal hard
layer. In comparison with uncoated tools it provides 300–400 % increase in tool life. We
recommend cooling.
Vykazuje vysokou tvrdost a současně dobrou houževnatost. Vyniká nízkým koefi cientem tření. Použitelná pro frézování. vysoce pevných ocelí. Má nižší teplotní stabilitu, je nutné chlazení
např. emulzí. / Provides high hardness and at the same time good toughness. Its advantage
is in low friction ratio. It is applicable for milling of steels with high strength. It has a lower
temperature stability – the cooling is necessary (for example with emulsion).
Fax: 00420 571 411 136
export
http://www.mav.cz
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., ŠUMPERK
Žižkova 1/a
787 01 ŠUMPERK
M&V, spol. s r. o., PRAHA
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel.:
583 213 342
Tel./Fax: 583 223 836
e-mail: [email protected]
Tel.:
603 526 116
Tel./Fax: 257 225 938
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., STRAKONICE
Palackého náměstí 102
386 01 STRAKONICE
M&V, spol. s r. o., LIBEREC
Vilová 346
460 10 LIBEREC
Tel.:
383 323 327
Tel./Fax: 383 324 103
e-mail: [email protected]
Tel.:
482 770 056
Tel./Fax: 485 150 480
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., BRNO
MZLU, Pisárecká 11, budova VI – 05
603 00 BRNO
M&V, spol. s r. o., PLZEŇ
Pod Všemi svatými 1127/46
301 00 PLZEŇ
Tel.:
543 212 255
Fax:
543 241 572
e-mail: [email protected]
Tel.:
378 772 008
Tel./Fax: 378 770 049
e-mail: [email protected]
M&V, spol. s r. o., OSTRAVA
Varšavská 570
709 00 OSTRAVA
NAREX CONSULT, a.s.
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel.:
596 623 143
Fax:
596 623 001
e-mail: [email protected]
Tel./Fax: 257 210 866
257 216 003
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Vsetínská cesta 1487/9, 020 01 PÚCHOV, SR
Tel.: 00421 42 463 45 47-8
http://www.mavslovakia.sk
Vyznačuje se vysokou tvrdostí za vyšších teplot, dobrou odolností proti oxidaci a nízkou
tepelnou vodivostí. Univerzální použití s důrazem na vysokorychlostní obrábění bez chlazení.
Vhodné pro frézování tvrdých materiálů. / Its advantage is in high hardness in higher temperatures, good oxidation resistance and low temperature conductivity. Universal usage with
emphasis on high-speed milling without cooling. Suitable for milling of hard materials.
S podobnými vlastnostmi a dokonce s vyšší tvrdostí než TiAlN. Značná tepelná stabilita. Pro
nejnáročnější aplikace. Výborných výsledků vykazuje zejména v kombinaci s ocelí HSSE-PM
(ASP 2030). Frézy vyrobené z této oceli jsou standardně povlakovány vrstvou AlTiN.
Offers similar qualities as TiAlN, but even higher hardness. Substantial temperature stability.
Designed for the most demanding applications. It provides excellent result mainly when
combined with HSSE-PM steels (ASP 2030). The milling cutters manufactured from this steel
are coated with AlTiN as standard.
Tel.: 00420 571 484 813
export 00420 571 484 812
00420 571 484 804
Fax: 00421 42 463 45 49
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Budovateská cesta 14, 080 01 PREŠOV SR
Tel.: 00421 51 772 17 81
http://www.mavslovakia.sk
Fax: 00421 51 772 17 81
e-mail: [email protected]
M&V SLOVAKIA, s. r. o., Novozámocká 58, 949 01 NITRA, SR
88÷93
94÷95
96
97÷105
106÷112
113
114÷116
117÷119
Tel.: 00421 37 651 04 19
http://www.mavslovakia.sk
Fax: 00421 37 651 04 20
e-mail: [email protected]
ISO 9001/2000
Obsah
General Range
9 10 11 12 13
STANDARDNÍ PROVEDENÍ
141÷142
83÷87
124÷129
130÷135
136÷140
9a
NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ
120÷123
Čtvrté vydání / Fourth edition
Obsah
Contents
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU
END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
Strana
Page
15
Norma
Standard
1044P
Typ NR P, DIN 844, ISO 1641
1104
15
Typ W, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222130
16
Typ W, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222130
17
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222130
1114
1205
18
19
20
21
22
23
24
25
25
1215
Typ N, DIN 844, ISO 1641
1245
Typ NR, DIN 844, ISO 1641
1245P
Typ NR P, DIN 844, ISO 1641
1255
Typ NR, DIN 844, ISO 1641
1255P
Typ NR P, DIN 844, ISO 1641
1285
Typ HR DIN 844 ISO 1641
1285P
Typ HR P DIN 844 ISO 1641
1295
Typ HR, DIN 844, ISO 1641
1295P
Typ HR P DIN 844 ISO 1641
1402
26
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222132
27
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222132
1404
28
1406
Typ N, DIN 844, ISO 1641
1412
Název
Name
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR P, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, NR P, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR, 1 břit přes střed END MILLS SHORT, NR, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR P, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, NR P, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, NR, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR P, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, NR P, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, HR, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, HR, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, HR P, 1 břit přes střed END MILLS SHORT, HR P, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, HR, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, HR, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, HR P, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, HR P, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, 1 tooth cut over centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 2 břity do středu
END MILLS - SHORT, 2 teeth cut to centre
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
29
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222132
30
1604
MINIFRÉZY - KRÁTKÉ MINI
END MILLS - SHORT
30
1614
MINIFRÉZY - DLOUHÉ
MINI END MILLS - LONG
2
Obsah
Contents
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU - pokračování
END MILLS WITH STRAIGHT SHANK - continued
Norma
Standard
.SET4-12
.SET6-20
Název
Name
SADY FRÉZ VÁLCOVÝCH ČELNÍCH S VÁLCOVOU STOPKOU
SETS OF END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
Strana
Page
31
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER
SLOT DRILLS
2204
Typ N, DIN 327, ISO 1641,
~ PN 222192.1
2214
Typ N ISO 1641
2304
Typ N DIN 327
2314
Typ N
2403
Typ N, PN 222191.1
2605
Typ N, ČSN 222194.1,
~ DIN 326, ~ ISO 1641
2706
.SET4-12
.SET6-20
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, nesouměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - SHORT, centre cutting, 2 - fluted
32
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, nesouměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - LONG, centre cutting, 2 - fluted
33
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, třízubé nesouměrné
SLOT DRILLS - SHORT, 3-fluted centre cutting
34
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, třízubé nesouměrné
SLOT DRILLS - LONG, 3-fluted centre cutting
34
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, souměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - SHORT, 2 - fluted
35
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, nesouměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - SHORT, centre cutting, 2 - fluted
35
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, 2zubé, 2 břity do středu
SLOT DRILLS - SHORT, 2 - fluted, 2 teeth cut to centre
36
SADY FRÉZ PRO DRÁŽKY
SETS OF SLOT DRILLS
37
FRÉZY TVAROVÉ SE STOPKOU VÁLCOVOU A KUŽELOVOU
FORM CUTTERS WITH STRAIGHT AND TAPER SHANK
3102
DIN 851, ISO 3337,
~ ČSN 222180
31034
ČSN 222181, ~ DIN 851,
~ ISO 3337
3142P
DIN 851, ISO 3337
3200
DIN 850, ~ ČSN 222185
3201
ČSN 222185
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T - SLOT CUTTERS
38
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T - SLOT CUTTERS
39
FRÉZY PRO DRÁŽKY T, NR P T - SLOT CUTTERS, NR P
39
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEČOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
40
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEČOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
41
3
Obsah
Contents
FRÉZY TVAROVÉ SE STOPKOU VÁLCOVOU A KUŽELOVOU - pokračování
FORM CUTTERS WITH STRAIGHT AND TAPER SHANK - continued
Strana
Page
Norma
Standard
42
DIN 1833 A, C, ISO 3859,
~ ČSN 222260
43
DIN 1833 B, D ISO 3859,
~ ČSN 222262
3302
3500
44
3600
DIN 6518
Název
Name
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRÉZY ÚHLOVÉ INVERTED
DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRÉZY ČTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING CONCAVE CUTTERS
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU KUŽELOVOU
END MILLS WITH TAPER SHANK
4102 4109
45
Typ W, DIN 845, ISO 1641,
ČSN 222148
45
Typ W, DIN 845, ISO 1641,
ČSN 222148
46
Typ N, DIN 845, ISO 1641,
ČSN 222142
47
Typ N, DIN 845, ISO 1641,
ČSN 222142
48
Typ N, DIN 845, ISO 1641,
ČSN 222142.1
49
Typ N DIN 845 ISO 1641 ČSN
222142.1
50
Typ NR, DIN 845B, C
ISO 1641
50
Typ NR, DIN 845B, C
ISO 1641
51
Typ H, ČSN 222146,
~ DIN 845, ~ ISO 1641
51
Typ H, ČSN 222146,
~ DIN 845, ~ ISO 1641
4112 4119
4202 4209
4212 4219
4222 4229
4232 4239
4242
4252
4309
4319
52
52
53
53
4
4402
Typ H, DIN 845B
4412
Typ H, DIN 845B
4422
Typ H, DIN 845B
4432
Typ H, DIN 845B
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, hrubozubé
END MILLS - SHORT, coarse teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, hrubozubé
END MILLS - LONG, coarse teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG
FRÉZY VÁLCOVÉ čelní - krátké, NR
End mill s - short, NR
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR
END MILLS - LONG, NR
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, jemnozubé
END MILLS - SHORT, fine teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, jemnozubé
END MILLS - LONG, fine teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - KRÁTKÉ, pro obrábění titanových slitin
TAPPER SHANK END MILLS - SHORT, for titanium machining
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - DLOUHÉ, pro obrábění titanových slitin
TAPPER SHANK END MILLS - LONG, for titanium machining
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - KRÁTKÉ, pro obrábění titanových slitin
TAPPER SHANK END MILLS - SHORT, for titanium machining
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - DLOUHÉ, pro obrábění titanových slitin
TAPPER SHANK END MILLS - LONG, for titanium machining
Obsah
Contents
FRÉZY KOPÍROVACÍ
DIE SINKING CUTTERS
Norma
Standard
5104
~ DIN 1889
5114
5307
PN 222291, ~ DIN 1889,
ISO 3940
5317
PN 222291, ~ DIN 1889,
ISO 3940
5807
ČSN 222814
Název
Name
Strana
Page
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, 2zubé
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, 2 - fluted
54
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, 2zubé
DIE SINKING CUTTERS - LONG, 2 -fluted
55
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, with ball nose
56
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - LONG, with ball nose
56
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KUŽELOVÉ, 4zubé
DIE SINKING CUTTERS - TAPERED, 4 - fluted
57
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S OTVOREM
SHELL END MILLS
6102
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, hrubozubé
SHELL END MILLS, coarse teeth
58
6109
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, hrubozubé
Typ W, PN 222050,
SHELL END MILLS, coarse teeth
~ DIN 1880, ~ ISO 2780/2586
58
6202
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, polohrubozubé
Typ N, DIN 1880,
SHELL END MILLS, medium-coarse teeth
ISO 2780/2586, ~ PN 222052
59
6209
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, polohrubozubé
Typ N, PN 222052,
SHELL END MILLS, medium-coarse teeth
~ DIN 1880, ~ ISO 2780/2586
59
Typ W, DIN 1880,
ISO 2780/2586
6242
Typ NR, DIN 1880,
ISO 2780/2586
6242P
Typ NR, DIN 1880,
ISO 2780/2586
6282
Typ HR, DIN 1880,
ISO 2780/2586
6302
Typ H, DIN 1880,
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR, polohrubozubé
SHELL END MILLS, NR, medium-coarse teeth
60
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR
SHELL END MILLS, NR
60
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ HR, polohrubozubé
SHELL END MILLS, HR, medium-coarse teeth
61
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, jemnobozubé
SHELL END MILLS, fine teeth
61
6309
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, jemnozubé
Typ H, PN 222054,
SHELL END MILLS, fine teeth
~ DIN 1880 ~ ISO 2780/2586
6802
Typ N, DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ HR, polohrubozubé
SHELL END MILLS, HR, medium-coarse teeth
62
62
5
Obsah
Contents
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S OTVOREM - pokračování
SHELL END MILLS - continued
Strana
Page
63
63
64
Norma
Standard
6842
Typ NR, DIN 841
6842P
Typ NR P, DIN 841
6902
Typ H, DIN 841
Název
Name
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR
SHELL END MILLS, NR
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR P
SHELL END MILLS, NR P
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, fine teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
65-66
7202
Typ N, DIN 885
7203
66
67-68
69
70-72
Typ N, PN 222161,
~ DIN 885
7229
Typ W, DIN 1837, DIN 1838
7262
Typ WN
7302
Typ H, DIN 885
7303
73
74
75
76
77
6
Typ H, ČSN 222165,
~ DIN 885, ~ ISO 2587
7323
Typ H, ČSN 222168
7362
Typ N, DIN 1834 A
7372
Typ N, DIN 1834 B
7392
Typ H, DIN 885 B
FRÉZY KOTOUČOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, medium-coarse teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, medium-coarse teeth
PILOVÉ KOTOUČE na kov
CIRCULAR SAW BLADES for metal
FRÉZY KOTOUČOVÉ - ÚZKÉ, polohrubozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, medium-coarse teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, fine teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, fine teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ pro drážky
SLOTTING CUTTERS
FRÉZY KOTOUČOVÉ - ÚZKÉ, jemnozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, fine teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ - ÚZKÉ, s přímými zuby
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, straight teeth
FRÉZY KOTOUČOVÉ, jemnozubé, s přímými zuby
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, fine teeth, straight teeth
Obsah
Contents
FRÉZY TVAROVÉ PODTÁČENÉ A ÚHLOVÉ
FORM RELIEVED AND ANGLE CUTTERS
Norma
Standard
8100
~ DIN 856, ISO 3860,
~ ČSN 222210
8200
~ DIN 855 A, ISO 3860,
~ ČSN 222230
8241
ČSN 222231, ~ DIN 855 B,
~ ISO 3860
8301
ČSN 222234, ~ DIN 6513,
~ ISO 3860
8525
ČSN 222242.1,
~ DIN 1824 A
8532
DIN 842, ~ ČSN 222254
8570
DIN 847, ISO 6108,
~ ČSN 222250
Název
Name
Strana
Page
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONVEX
78
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS, CONCAVE
79
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ, složené
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONCAVE, couplet
80
FRÉZY ČTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING MILLING CUTTERS CONCAVE
80
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
81
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
81-82
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, souměrné
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, symmetrical
82
FRÉZY SPECIÁLNÍ
SPECIAL MILLING CUTTERS
222509
TVAROVÉ KOTOUČOVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ
INVOLUTE GEAR CUTTERS
83
222510
TVAROVÉ KOTOUČOVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ
INVOLUTE GEAR CUTTERS
84
222551
ODVALOVACÍ FRÉZY NA VÁLCOVÁ OZUBENÁ KOLA S EVOLVENTNÍM
OZUBENÍM
INVOLUTE SPUR GEAR HOBS CUTTERS
85
222712
KOTOUČOVÉ FRÉZY NA OZUBENÍ ŘETĚZOVÝCH KOL
ROLLER CHAIN SPROCKET MILLING CUTTERS
86
222720
ODVALOVACÍ FRÉZY NA OZUBENÍ ŘETĚZOVÝCH KOL
ROLLER CHAIN SPROCKET HOBS
87
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU
END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
1124
Typ W, DIN 844, ISO 1641
1134
Typ W, DIN 844, ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - SHORT, 1 tooth cut over centre
88
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 břit přes střed
END MILLS - LONG, 1 tooth cut over centre
88
7
Obsah
Contents
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU - pokračování
END MILLS WITH STRAIGHT SHANK - continued
Strana
Page
89
89
90
Norma
Standard
1201
Typ N, ČSN 222110
1211
Typ N, ČSN 222110
1212
Typ N, DIN 844, ISO 1641
1302
90
Typ H, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222134
91
Typ H, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222134
1312
91
1416
Typ N, DIN 844, ISO 1641
1422
92
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222132.1
92
Typ N, DIN 844, ISO 1641,
~ ČSN 222132.1
1432
93
1809
Typ N, PN 222137
Název
Name
FRÉZY VÁLCOVÉ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, jemnozubé
END MILLS - LONG, fine teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, jemnozubé
END MILLS - LONG, fine teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 2 břity do středu
END MILLS - LONG, 2 teeth cut to centre
FRÉZY VÁLCOVÉ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, levořezné
END MILLS - SHORT, left hand cutting
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER
SLOT DRILLS
2105
94
Typ H, DIN 327,
~ PN 222190.1
95
Typ H, DIN 327,
~ PN 222190.1
2115
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, nesouměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - SHORT, centre cutting, 2-fluted
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, nesouměrné, 2zubé
SLOT DRILLS - LONG, centre cutting, 2-fluted
FRÉZY TVAROVÉ SE STOPKOU VÁLCOVOU A KUŽELOVOU
FORM CUTTERS WITH STRAIGHT AND TAPER SHANK
96
96
31035
TYP N, ČSN 222182
3409
ČSN 222268
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T-SLOT CUTTERS
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ, pro prismatická vedení
DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU KUŽELOVOU
END MILLS WITH TAPER SHANK
97
97
8
4101
TYP W, ČSN 222114
4111
Typ W, ČSN 222114
FRÉZY VÁLCOVÉ - KRÁTKÉ, hrubozubé
END MILLS - SHORT, coarse teeth
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ, hrubozubé
END MILLS - LONG, coarse teeth
Obsah
Contents
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU KUŽELOVOU - pokračování
END MILLS WITH TAPER SHANK - continued
Norma
Standard
41195
Typ W, ČSN 222197
42036
Typ N, ON 222299,
~ DIN 2328, ~ ISO 1641
42095
Typ N, ČSN 222198
42136
Typ N, ON 222299,
~ DIN 2328, ~ ISO 1641
42195
Typ N, ČSN 222198
42236
Typ N, ON 222299.13,
~ DIN 2328, ~ ISO 1641
42295
Typ N, ČSN 222198.1
42336
Typ N, ON 222299.13,
~ DIN 2328, ~ ISO 1641
42395
Typ N, ČSN 222198.1
43195
Typ H, ČSN 222199
4709
TYP W, ČSN 222149
4719
TYP W, ČSN 222149
4809
TYP N, ČSN 222143
4819
TYP N, ČSN 222143
4909
TYP H, ČSN 222147
4919
TYP H, ČSN 222147
Název
Name
Strana
Page
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ, hrubozubé
END MILLS - LONG, coarse teeth
98
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT, medium-coarse teeth
98
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT, medium-coarse teeth
99
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG, medium-coarse teeth
99
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG, medium-coarse teeth
100
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT, medium-coarse teeth
100
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, polohrubozubé
END MILLS - SHORT, medium-coarse teeth
101
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG, medium-coarse teeth
101
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, polohrubozubé
END MILLS - LONG, medium-coarse teeth
102
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, jemnozubé
END MILLS - LONG, fine teeth
102
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, levořezné, hrubozubé
END MILLS - SHORT, left hand cutting, coarse teeth
103
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, levořezné, hrubozubé
END MILLS - LONG, left hand cutting, coarse teeth
103
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, levořezné, polohrubozubé
END MILLS - SHORT, left hand cutting, medium-coarse teeth
104
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHĚ, levořezné, polohrubozubé
END MILLS - LONG, left hand cutting, medium-coarse teeth
104
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, levořezné, jemnozubé
END MILLS - SHORT, left hand cutting, fine teeth
105
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, levořezné, jemnozubé
END MILLS - LONG, left hand cutting, fine teeth
105
9
Obsah
Contents
FRÉZY KOPÍROVACÍ
DIE SINKING CUTTERS
Strana
Page
106
107
107
Norma
Standard
5005
PN 222290
5204
DIN 1889, ISO 3940
5214
DIN 1889, ISO 3940
53074
108
ČSN 222292, ~ DIN 1889,
ISO 3940
108
ČSN 222292, ~ DIN 1889,
ISO 3940
53174
109
109
110
110
111
111
112
112
5407
ČSN 222293
5417
ČSN 222293
5507
ČSN 222294
5517
ČSN 222294
5607
ČSN 222295
5617
ČSN 222295
5703
ČSN 222296
5713
ČSN 222296
Název
Name
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, s přímými zuby, 2zubé
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, straight teeth, 2-fluted
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, 3zubé
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, 3-fluted
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, 3zubé
DIE SINKING CUTTERS - LONG, 3-fluted
RÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, with ball nose
RÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - LONG, with ball nose
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, s čtvrtkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, corner rounding
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, s čtvrtkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - LONG, corner rounding
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED, with ball nose
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ, s půlkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED, with ball nose
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ, s čtvrtkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED, corner rounding
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ, s čtvrtkruhovými břity
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED, corner rounding
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S OTVOREM
SHELL END MILLS
113
6222
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, polohrubozubé
TYP N, DIN 1880,
SHELL END MILLS, medium-coarse teeth
ISO 2780/2586, ~ PN 222052
113
6229
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, polohrubozubé
TYP N, PN 222052,
SHELL END MILLS, medium-coarse teeth
~ DIN 1880, ~ ISO 2780/2586
FRÉZY KOTOUČOVÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
114
10
7103
TYP W, PN 222162
FRÉZY KOTOUČOVÉ, hrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, coarse teeth
Obsah
Contents
FRÉZY KOTOUČOVÉ - pokračování
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS - continued
Norma
Standard
7343
TYP H, ČSN 222171,
~ DIN 1891
7503
TYP W, ON 222172
7601
TYP H, ON 222173
7703
TYP N, ČSN 222176
7803
TYP N, ČSN 222177
Název
Name
Strana
Page
FRÉZY KOTOUČOVÉ SLOŽENÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, coupled, fine-teeth
114
FRÉZY KOTOUČOVÉ STAVITELNÉ, hrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, adjustable, coarse teeth
115
FRÉZY KOTOUČOVÉ STAVITELNÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, adjustable, fine teeth
115
FRÉZY KOTOUČOVÉ, jednostranné, pravořezné
SHELL END MILLS, one sided, right - hand cutting
116
FRÉZY KOTOUČOVÉ, jednostranné, levořezné
SHELL END MILLS, one sided, left-hand cutting
116
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
117
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
118
FRÉZY TVAROVÉ
FORM CUTTERS
8535
ČSN 222240, ~ DIN 1823 A
8539
ČSN 222254, ~ DIN 842
RÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, souměrné
8561
ČSN 222252.1, ~ DIN 1824 B DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, symmetrical
8591
ČSN 222244, ~ DIN 1823 B
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, nesouměrné
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, asymmetrical
118
119
FRÉZY SPECIÁLNÍ
SPECIAL MILLING CUTTERS
9141
ON 222731
9161
ON 222733
9201
PN 222842, PN 222844*
92017
PN 222846
9211
PN 222840
FRÉZY PRO ČTYŘDRÁŽKOVÉ HŘÍDELE, s přídavkem na broušení
CUTTERS FOR FOUR SPLINE SCHAFTS, with grinding allowance
120
FRÉZY PRO ŠESTIDRÁŽKOVÉ HŘÍDELE s přídavkem na broušení
CUTTERS FOR SIX SPLINE SCHAFTS with grinding allowance
120
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
END MILLS FOR OIL GROOVES
121
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
CUTTERS FOR OIL GROOVES
121
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
END MILLS FOR OIL GROOVES
122
11
Obsah
Contents
FRÉZY SPECIÁLNÍ - pokračování
SPECIAL MILLING CUTTERS - continued
Strana
Page
Norma
Standard
Název
Name
122
013516
VRTACÍ TYČ pro jádrové vrtáky
BORING BAR for core cutters
122
013517
VYRÁŽEČ DRIFT
AUSTREIBER
123
01354
JÁDROVÝ VRTÁK
CORE CUTTER KERNBOHRER
FRÉZY TVRDOKOVOVÉ
CARBIDE ENDMILLS
124
MASTER
FRÉZY 2 BŘITÉ KRÁTKÉ
2 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGTH ENDMILLS
124
MASTER
FRÉZY 3 BŘITÉ KRÁTKÉ
3 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGHT ENDMILLS
125
MASTER
FRÉZY 4 BŘITÉ KRÁTKÉ
4 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGHT ENDMILLS
125
MASTER
FRÉZY 2 BŘITÉ KOPÍROVACÍ KRÁTKÉ
2 FLUTE BALL END STANDARD LENGHT ENDMILLS
126
MASTER
FRÉZY 4 BŘITÉ KOPÍROVACÍ KRÁTKÉ
4 FLUTE BALL END STANDARD LENGHT ENDMILLS
126
MASTER
FRÉZY 2 BŘITÉ DLOUHÉ
2 FLUTE SQUARE END LONG LENGHT ENDMILLS
127
MASTER
FRÉZY 4 BŘITÉ DLOUHÉ
4 FLUTE SQUARE END LONG LENGTH ENDMILLS
127
MASTER
FRÉZY 2 BŘITÉ KOPÍROVACÍ DLOUHÉ
2 FLUTE BALL END LONG LENGTH ENDMILLS
128
MASTER
FRÉZY 4 BŘITÉ KOPÍROVACÍ DLOUHÉ
4 FLUTE BALL END LONG LENGTH ENDMILLS
128
MASTER
FRÉZY HRUBOVACÍ
620 SERIES MEDIUM PITCH ROUGHERS
129
MASTER
FRÉZY EXTRA DLOUHÉ
EXTRA LONG LENGTH SQUARE ENDMILLS
129
MASTER
FRÉZY 6 BŘITÉ KRÁTKÉ
6 FLUTE ENDMILLS
12
Obsah
Contents
TECHNICKÉ FRÉZY
BURRS
Norma
Standard
Název
Name
Strana
Page
229310
TECHNICKÉ FRÉZY RYCHLOBĚŽNÉ HSS
HSS BURRS
130
229310
TECHNICKÉ FRÉZY SPECIÁLNÍ HSS
HSS BURRS
130
229310
TECHNICKÉ FRÉZY HSS PRO VÝROBU NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ
HSS BURRS FOR TOOL AND JIG PRODUCTION
131
229310
TECHNICKÉ FRÉZY RYTECKÉ HSS
HSS BURRS FOR ENGRAVING
132
229310
TECHNICKÉ FRÉZY S VÁLCOVOU STOPKOU HSS
HSS BURRS WITH STRAIGHT SHANK
133
229310
TECHNICKÉ FRÉZY S VNITŘNÍM ZÁVITEM HSS
HSS BURRS WITH INTERNAL THREAD
134
229310
TECHNICKÉ FRÉZY RAŠPLOVACÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM HSS
HSS RASPING BURRS WITH INTERNAL THREAD
134
229311
VŘETENA TECHNICKÝCH FRÉZ S VÁLCOVOU STOPKOU
STRAIGHT SHANKS FOR BURRS
135
229311
VŘETENA TECHNICKÝCH FRÉZ S KUŽELOVOU STOPKOU
TAPER SHANKS FOR BURRS
135
TECHNICKÉ TVRDOKOVOVÉ FRÉZY
TUNGSTEN CARBIDE BURRS
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ CYLINDER
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER
136
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ VÁLCOVÉ S ČELNÍM BŘITEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER END CUT
136
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ VÁLCOVÉ S RÁDIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER WITH BALL TOP
136
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KULOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS BALL SHAPE
137
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ ELIPTICKÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ELLIPSE
137
13
Obsah
Contents
TECHNICKÉ TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - pokračování
TUNGSTEN CARBIDE BURRS - continued
Strana
Page
Název
Name
137
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ STROMEČKOVÉ S RADIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ARC CYLINDER WITH BALL TOP
138
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ STROMEČKOVÉ SE ŠPIČKOU
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ARC CYLINDER WITH SHARP TOP
138
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ PLAMÉNKOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS FLAME
139
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KUŽELOVÉ S RADIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CONICAL ROUND NOSE
139
FREZA
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KUŽELOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CONE SHAPE
140
FREZA
ZÁHLUBNÍK 60°
CONE 60°
140
FREZA
ZÁHLUBNÍK 90°
CONE 90
140
FREZA
OBRÁCENÝ KUŽEL
INVERTED CONE
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL SECTION
141
ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNÍ
A DRÁŽKOVACÍ - krátké
CUTTING CONDITIONS FOR END MILLS AND SLOT DRILLS - short
141
ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NÁSTRČNÉ, KOTOUČOVÉ,
PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ A ÚHLOVÉ
CUTTING CONDITIONS FOR SHELL END MILLS, SIDE AND FACE MILLING
CUTTERS, HALF CIRCLE MILLLING CUTTERS AND ANGULAR CUTTERS
142
ZÁKLADNÍ VZTAHY
BASIC FORMULAS
142
CHARAKTERISTIKA OCELÍ
STEEL CHARACTERISTIC
14
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR P, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, NR P, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1044P
DIN 844
ISO 1641
1; 2; 3; 4; 5; 7; 11
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 104418P
HSS Co8
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
19
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
69
72
83
83
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6×13
8×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1104
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222130
1; 12
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 110418
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
57
66
69
69
72
83
83
92
92
104
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
15
1
Frézy válcové
End Mills
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222130
1114
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
1; 12
Code
16
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 111418
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
30
38
38
45
53
53
63
63
75
68
80
88
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
code F120518
1205
code F120517
Skupina obráběného materiálu / Material group :
DIN 844
ISO 1641
code F120518
HSSE-PM = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 12
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 120517
HSSE-PM+AlTiN
F 120518
HSS Co8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
8
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
52
55
57
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×13
8×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
-
3×8
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
17
1
Frézy válcové čelní
End Mills
1215
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
code F121517
Skupina obráběného materiálu / Material group :
code F121518
HSSE-PM = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 12
Code
18
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 121517
HSSE-PM+AlTiN
F 121518
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
30
38
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
80
88
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
-
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
24×90
25×90
26×90
28×90
30×90
32×106
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, NR, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1245
DIN 844
ISO 1641
HSSE-PM = 1; 2; 4; 7; 9 HSS Co8 = 1; 2; 4; 7; 9
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 124517
HSSE-PM+AlTiN
F 124518
HSS Co8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×13
8×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
17×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
19
1
Frézy válcové čelní
End Mills
1245P
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR P, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, NR P, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 2; 4; 5; 7; 9; 11
Code
20
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 124518P
HSS Co8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
17×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, NR, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1255
DIN 844
ISO 1641
HSSE-PM = 1; 2; 4; 7; 9 HSS Co8 = 1; 2; 4; 7; 9
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 125517
HSSE-PM+AlTiN
F 125518
HSS Co8
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
25×90
32×106
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
24×90
25×90
26×90
28×90
30×90
32×106
21
1
Frézy válcové čelní
End Mills
1255P
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR P, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, NR P, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 2; 4; 5; 7; 9; 11
Code
22
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 125518P
HSS Co8
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
24×90
25×90
26×90
28×90
30×90
32×106
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, HR, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, HR, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1285
DIN 844
ISO 1641
3; 5; 8; 10
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 128518
HSS Co8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
17×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
23
1
Frézy válcové čelní
End Mills
1285P
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, HR P, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, HR P, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Skupina obráběného materiálu / Material group :
HSSE-PM = 3; 5; 6; 8; 10; 13; HSS Co8 = 3; 5; 6; 8; 10
Code
24
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 128517P
HSSE-PM+AlTiN
F 128518P
HSS Co8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×13
8×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
-
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
17×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, HR, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, HR, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1295
DIN 844
ISO 1641
3; 5; 6; 8; 10
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 129518
HSS Co8
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
24×90
25×90
26×90
28×90
30×90
32×106
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, HR P, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, HR P, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1295P
DIN 844
ISO 1641
3; 5; 6; 8; 10
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 129518P
HSS Co8
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6×24
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
24×90
25×90
26×90
28×90
30×90
32×106
25
1
Frézy válcové čelní
End Mills
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222132
1402
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
•/ ≠ DIN 844
26
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
HSS Co5 = 1; 2; 3; 4; HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 5
Code
l
L
d
h6
Z
∼λ
F 140205
HSS Co5
F 140208
HSS Co8
F 140215
HSS Co5
F 140218
HSS Co8
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
53
53
63
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
104
104
121
121
121
121
133
133
143
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
32
32
32•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
-
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
-
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
-
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1404
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222132
1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 140418
HSS Co8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
55
57
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
104
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
27
1
Frézy válcové čelní
End Mills
1406
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 2 BŘITY DO STŘEDU
END MILLS - SHORT, 2 TEETH CUT TO CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11
Code
28
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 140608
HSS Co8
F 140618
HSS Co8
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
7
8
8
10
11
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
51
52
52
54
55
55
57
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
104
104
121
121
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
2×7
2,5×8
3×8
3,5×10
4×11
4,5×11
5×13
-
2×7
2,5×8
3×8
3,5×10
4×11
4,5×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
1
Frézy válcové čelní
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10
l
3
12
4
19
5
24
6
24
7
30
8
38
9
38
10
45
11
45
12
53
14
53
15
53
16
63
18
63
20
75
22
75
25
90
28
90
30
90
32
106
36
106
40
125
•/ ≠ DIN 844
1412
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222132
HSS Co5 = 1; 2; 3; 4; HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 5
Code
L
d
h6
Z
≈λ
F 141205
HSS Co5
F 141208
HSS Co8
F 141215
HSS Co5
F 141218
HSS Co8
56
63
68
68
80
88
88
95
102
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
186
186
205
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
32
32•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
30°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
7×30
8×38
9×38
10×45
11×45
12×53
14×53
15×53
16×63
18×63
20×75
-
3×12
4×19
5×24
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
11×45
12×53
14×53
15×53
16×63
18×63
20×75
-
7×30
8×38
9×38
10×45
11×45
12×53
14×53
15×53
16×63
18×63
20×75
-
3×12
4×19
5×24
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
11×45
12×53
14×53
15×53
16×63
18×63
20×75
22×75
25×90
28×90
30×90
32×106
36×106
40×125
29
1
Frézy válcové čelní
End Mills
MINIFRÉZY - KRÁTKÉ
MINI END MILLS - SHORT
1604
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 160418
HSS Co8
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
4
5
5
6
7
7
8
8
8
35
36
36
37
38
38
39
39
39
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2×4
2,5×5
3×5
3,5×6
4×7
4,5×7
5×8
5,5×8
6×8
MINIFRÉZY - DLOUHÉ
MINI END MILLS - LONG
1614
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12
Code
30
D
e8
l
L
d
h6
Z
F 161448
HSS Co8
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
5
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
36
38
39
39
41
42
42
44
44
44
48
48
48
51
56
56
56
59
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,5×5
2×7
2,5×8
3×8
3,5×10
4×11
4,5×11
5×13
5,5×13
6×13
6,5×16
7×16
7,5×16
8×19
8,5×19
9×19
9,5×19
10×22
1
Frézy válcové čelní
End Mills
SADY FRÉZ VÁLCOVÝCH ČELNÍCH S VÁLCOVOU STOPKOU
SETS OF END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
.SET4-12
CODE
D
Materiál / Material
F 120518.SET
F 140418.SET
F 140618.SET
4, 5, 6, 8, 10, 12
4, 5, 6, 8, 10, 12
4, 5, 6, 8, 10, 12
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
SADY FRÉZ VÁLCOVÝCH ČELNÍCH S VÁLCOVOU STOPKOU
SETS OF END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
.SET6-20
CODE
D
Materiál / Material
F 104418P.SET
F 110418.SET
F 120517.SET
F 120518.SET
F 124518.SET
F 124518P.SET
F 128518.SET
F 128517P.SET
F 128518P.SET
F 140218.SET
F 140418.SET
F 140618.SET
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
HSS Co8
HSS Co8
HSSE-PM
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
HSSE-PM
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
31
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
DIN 327
ISO 1641
~ PN 222192.1
2204
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, NESOUMĚRNÉ, DVOUZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, CENTRE CUTTING, 2-FLUTED
HSSE-PM = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12;
HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12
Code
D
e8
l
L
d
h6
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25
26
28
28
30
32
36
40
• ≠ DIN 327
4
5
5
6
7
7
8
8
8
10
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
26
26
26
32
32
38
48
49
49
50
51
51
52
52
52
60
60
60
61
61
61
61
63
70
70
70
73
73
73
73
79
79
79
79
88
88
102
102
96
102
102
96
102
112
112
118
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
25
25
20•
25
25
20•
25
32
32
32•
32
F 220407
F 220417
HSSE-PM+AlTiN HSSE-PM+AlTiN
4×7
5×8
6×8
7×10
8×11
9×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
25×26
28×26
-
4×7
5×8
6×8
7×10
8×11
9×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
25×26
28×26
-
F 220408
HSS Co8
F 220418
HSS Co8
2×4
2,5×5
3×5
3,5×6
4×7
4,5×7
5×8
5,5×8
6×8
6,5×10
7×10
7,5×10
8×11
8,5×11
9×11
9,5×11
10×13
10,5×13
11×13
11,5×13
12×16
13×16
14×16
15×16
16×19
17×19
18×19
19×19
20×22
22×22
25×26×20
28×26×20
-
2×4
2,5×5
3×5
3,5×6
4×7
4,5×7
5×8
5,5×8
6×8
6,5×10
7×10
7,5×10
8×11
8,5×11
9×11
9,5×11
10×13
10,5×13
11×13
11,5×13
12×16
13×16
14×16
15×16
16×19
17×19
18×19
19×19
20×22
22×22
24×26
25×26
25×26×20
26×26
28×26
28×26×20
30×26
32×32
36×32
40×38
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, NESOUMĚRNÉ, DVOUZUBÉ
SLOT DRILLS - LONG, CENTRE CUTTING, 2-FLUTED
Skupina obráběného materiálu / Material group :
2214
ISO 1641
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12
Code
D
e8
l
L
d
h6
F 221408
HSS Co8
F 221418
HSS Co8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
63
68
68
80
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
-
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
33
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
2304
DIN 327
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, NESOUMĚRNÉ, TŘÍZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, CENTRE CUTTING, 3-FLUTED
HSSE-PM = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; HSS Co8 = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12
Code
D
e8
l
L
d
h6
F 230417
HSSE-PM+AlTiN
F 230418
HSS Co8
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
5
7
8
8
10
11
13
16
16
19
19
22
49
51
52
52
60
61
63
73
73
79
79
88
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
6×8
8×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
3×5
4×7
5×8
6×8
7×10
8×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, NESOUMĚRNÉ, TŘÍZUBÉ
SLOT DRILLS - LONG, CENTRE CUTTING, 3-FLUTED
2314
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12
Code
34
D
e8
l
L
d
h6
F 231418
HSS Co8
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
8
11
13
13
16
19
22
26
26
32
32
38
52
55
57
57
66
69
72
83
83
92
92
104
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
3×8
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, SOUMĚRNÉ, DVOUZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, 2-FLUTED
Skupina obráběného materiálu / Material group :
2403
PN 222191
1; 2; 3; 4; 5; 7; 11; 12
Code
D
h 10
l
L
d
h6
F 240308
HSS Co8
2,8
3,8
4,8
5,75
6,75
7,75
9,7
11,7
13,7
15,7
17,7
19,7
21,7
24,7
27,7
5
7
8
8
10
11
13
16
16
19
19
22
22
26
26
49
51
52
52
60
61
63
73
73
79
79
88
88
96
96
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20
20
2,8×5
3,8×7
4,8×7
5,75×8
6,75×10
7,75×11
9,7×13
11,7×16
13,7×16
15,7×19
17,7×19
19,7×22
21,7×22
24,7×26
27,7×26
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, NESOUMĚRNÉ, DVOUZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, CENTRE CUTTING, 2-FLUTED
Skupina obráběného materiálu / Material group :
2605
ČSN 222194.1
~ DIN 326
~ ISO 1641
1; 2; 3; 4; 7; 11; 12
Code
D
e8
l
L
Mk
F 260545
HSS Co5
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
50
14
16
18
20
20
22
25
25
28
30
32
34
38
42
45
85
100
105
110
115
120
140
140
145
150
175
175
180
185
220
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
12×14
14×16
16×18
18×20
20×20
22×22
24×25
25×25
28×28
30×30
32×32
36×34
40×38
45×42
50×45
35
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, NESOUMĚRNÉ, TŘÍZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, CENTRE CUTTING, 3-FLUTED
2706
Skupina obráběného materiálu / Material group :
1; 12
Code
36
D
e8
l
L
d
h6
F 270618
HSS Co8
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
53
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
104
104
121
121
121
121
121
133
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
2×7
2,5×8
3×8
3,5×10
4×11
4,5×11
5×13
5,5×13
6×13
6,5×16
7×16
7,5×16
8×19
8,5×19
9×19
9,5×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
17×32
18×32
19×32
20×38
21×38
22×38
23×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
32×53
2
Frézy pro drážky per
Slot Drills
SADY FRÉZ PRO DRÁŽKY
SETS OF SLOT DRILLS
.SET4-12
CODE
D
Materiál / Material
F 220418.SET
F 230418.SET
F 231418.SET
4, 5, 6, 8, 10, 12
4, 5, 6, 8, 10, 12
4, 5, 6, 8, 10, 12
HSS Co8
HSS Co8
HSS Co8
SADY FRÉZ PRO DRÁŽKY
SETS OF SLOT DRILLS
.SET6-20
CODE
D
Materiál / Material
F 220418.SET
F 230417.SET
F 230418.SET
F 231418.SET
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
6, 8, 10, 12, 16, 20
HSS Co8
HSSE-PM
HSS Co8
HSS Co8
37
3
Frézy tvarové
Form Cutters
DIN 851
ISO 3337
~ ČSN 222180
3102
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T-SLOT CUTTERS
Code
D
d 11
S
d 11
L
d1
h 12
11
4
53,5
4
12,5
6
57
5
16
8
62
7
18
8
70
8
19*
9
71
8
21
9
74
10
22*
10
75
10
25
11
82
12
28*
12
85
13
32
14
90
15
36*
16
103
17
40
18
108
19
45*
20
113
21
50
22
124
25
60
28
139
30
•/ DIN 650, ISO 299, ČSN 021030
*/ ≠ DIN 851
38
d
h6
Z
a•
F 310205
HSS Co5
F 310215
HSS Co5
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
32
32
6
6
6
8
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
5
6
8
10
>8
12
>10
14
>13
18
>17
22
>21
28
36
11×4
12,5×6
16×8
18×8
19×9
21×9
22×10
25×11
28×12
32×14
36×16
40×18
45×20
50×22
60×28
11×4
12,5×6
16×8
18×8
19×9
21×9
22×10
25×11
28×12
32×14
36×16
40×18
45×20
50×22
60×28
3
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T-SLOT CUTTERS
31034
ČSN 222181
~ DIN 851
~ ISO 3337
3142P
DIN 851
ISO 3337
Code
D
h 12
S
h 12
L
d1
32
14
111
16
40
18
138
20
50
22
173
25
60
28
188
31
72
35
229
36
•/ DIN 650, ISO 299, ČSN 021030
MK
Z
a•
F 310340
HSS
2
3
4
4
5
8
8
8
10
10
18
22
28
36
42
32
40
50
60
72
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T-SLOT CUTTERS
Code
D
d 11
S
d 11
L
d1
h 12
21
9
74
10
25
11
82
12
32
14
90
15
40
18
108
19
•/ DIN 650, ISO 299, ČSN 021030
d
h6
Z
a•
F 314215P
HSS Co5
12
16
16
25
6
6
6
8
12
14
18
22
21×9
25×11
32×14
40×18
39
3
Frézy tvarové
Form Cutters
3200
DIN 850
~ ČSN 222185
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEČOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
D ≤ 7,5
Code
D
h 12
S
e8
L
d
h6
Z
bxh
DIN 6888
F 320005
HSS Co5
F 320015
HSS Co5
4,5
1
7,5
1,5
7,5
2
10,5
2
10,5
2,5
10,5
3
13,5•
2
13,5
3
13,5
4
16,5
3
16,5
4
16,5
5
19,5•
3
19,5
4
19,5
5
19,5
6
22,5•
4
22,5
5
22,5
6
22,5
8
25,5•
5
25,5
6
28,5
6
28,5
8
28,5
10
32,5•
6
32,5
7
32,5
8
32,5
10
38,5
8
45,5•
8
45,5
10
•/ ≠ DIN 850
50
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
1×1,4
1,5×2,6
2×2,6
2×3,7
2,5×3,7
3×3,7
3×5
4×5
3×6,5
4×6,5
5×6,5
4×7,5
5×7,5
6×7,5
5×9
6×9
8×9
6×10
6×11
8×11
10×11
8×13
10×13
10×16
4,5×1
7,5×1,5
7,5×2
10,5×2
10,5×2,5
10,5×3
13,5×2
13,5×3
13,5×4
16,5×3
16,5×4
16,5×5
19,5×3
19,5×4
19,5×5
19,5×6
22,5×4
22,5×5
22,5×6
22,5×8
25,5×5
25,5×6
28,5×6
28,5×8
28,5×10
32,5×6
32,5×7
32,5×8
32,5×10
38,5×8
45,5×8
45,5×10
4,5×1
7,5×1,5
7,5×2
10,5×2
10,5×2,5
10,5×3
13,5×2
13,5×3
13,5×4
16,5×3
16,5×4
16,5×5
19,5×3
19,5×4
19,5×5
19,5×6
22,5×4
22,5×5
22,5×6
22,5×8
25,5×5
25,5×6
28,5×6
28,5×8
28,5×10
32,5×6
32,5×7
32,5×8
32,5×10
38,5×8
45,5×8
45,5×10
40
3
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEČOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
Dj•
3201
ČSN 222185
Code
D1
h 11
S
e8
L
d
h8
Z
F 320100
HSS
F 320100
HSS
7
7,5
7
7,5
10
10,8
10
10,8
10
10,8
10
10,8
13
14
13
14
16
17,2
16
17,2
16
17,2
16
17,2
16
17,2
19
20,5
19
20,5
22
23,7
22
23,7
25
27
25
27
25
27
28
30,2
28
30,2
32
34,5
32
34,5
38
41
45
48,6
45
48,6
•/ ČSN 301385
1,5
2
1
1,6
2,5
3
3
4
1,6
2
3
4
5
4
5
5
6
2
3
6
6
8
6
8
8
8
10
48
48
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
60
50
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13×4
16×4
16×5
19×4
19×5
22×5
22×6
25×6
28×6
28×8
32×6
32×8
38×8
45×8
45×10
7×1,5
7×2
10×1
10×1,6
10×2,5
10×3
13×3
16×1,6
16×2
16×3
25×2
25×3
-
41
3
Frézy tvarové
Form Cutters
DIN 1833 A, C
ISO 3859
~ ČSN 222260
3302
ρ
±30´
Code
D
js 16
45°
16
45°
20
45°
25
45°
32
50°
16
50°
20
50°
25
55°
16
55°
20
55°
25
60°
16
60°
20
60°
25
60°
32
•65°
16
•65°
25
•70°
16
•70°
20
•70°
25
•75°
16
•75°
25
•80°
16
•80°
25
•85°
16
•85°
25
•/ ≠ DIN 1833
42
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
DOVETAIL MILLING CUTTERS
l
js 14
L
d
h6
Z
F 330205
HSS Co5
F 330215
HSS Co5
4
5
6,3
8
5
6,3
8
5,6
7,1
9
6,3
8
10
12,5
6,3
10
7
9
11
8
10
8
10
8
10
60
63
67
71
60
63
67
60
63
67
60
63
67
71
60
67
60
63
67
60
67
60
67
60
67
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
12
10
10
10
10
12
10
12
10
12
45×16
45×20
45×25
50×16
50×20
50×25
55×16
55×20
55×25
60×16
60×20
60×25
70×16
70×20
70×25
-
45×16
45×20
45×25
45×32
50×16
50×20
50×25
55×16
55×20
55×25
60×16
60×20
60×25
60×32
65×16
65×25
70×16
70×20
70×25
75×16
75×25
80×16
80×25
85×16
85×25
3
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY ÚHLOVÉ
INVERSE DOVETAIL MILLING CUTTERS
ρ
±30´
3500
DIN 1833 B, D
ISO 3859
~ ČSN 222262
Code
D
js 16
45°
16
45°
20
45°
25
45°
32
50°
16
50°
20
50°
25
55°
16
55°
20
55°
25
60°
16
60°
20
60°
25
60°
32
•65°
16
•65°
25
•70°
16
•70°
20
•70°
25
•75°
16
•75°
25
•/ ≠ DIN 1833
l
js 14
L
d
h6
Z
F 350005
HSS Co5
F 350015
HSS Co5
4
5
6,3
8
5
6,3
8
5,6
7,1
9
6,3
8
10
12,5
6,3
10
7
9
11
8
10
60
63
67
71
60
63
67
60
63
67
60
63
67
71
60
67
60
63
67
60
67
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12
12
12
16
12
12
10
10
10
12
12
12
12
10
10
12
10
10
10
12
10
12
10
10
10
10
12
45×16
45×20
45×25
60×16
60×20
60×25
70×16
70×20
70×25
-
45×16
45×20
45×25
45×32
50×16
50×20
50×25
55×16
55×20
55×25
60×16
60×20
60×25
60×32
65×16
65×25
70×16
70×20
70×25
75×16
75×25
43
3
Frézy tvarové
Form Cutters
3600
FRÉZY ČTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING CONCAVE CUTTERS
DIN 6518
Code
44
R
h 11
D
js 16
L
d
h6
Z
F 360018
HSS Co8
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
12
12,5
13
14
15
16
18
20
8
10
10
10
10
12
14
14
15
16
21
21
24
24
24
24
28
28
28
28
35
35
35
42
42
42
48
48
54
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
67
67
71
71
71
71
85
85
85
85
90
90
90
100
100
100
100
100
112
112
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
R1
R 1,5
R 1,6
R2
R 2,5
R3
R 3,5
R4
R 4,5
R5
R 5,5
R6
R 6,5
R7
R 7,8
R8
R 8,5
R9
R 9,5
R 10
R 10,5
R 11
R 12
R 12,5
R 13
R 14
R 15
16
R 18
R 20
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
FRÉZY VÁLCOVÉ, ČELNÍ - KRÁTKÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, COARSE TEETH
4102, 4109
code 410245
10
12
16
20
22
25
25
28
28
30
30
32
36
40
45
50
50
63
63
•/ ≠ DIN 845;
l
L
code 410245
MK
Z
F 410245
HSS Co5
F 410940•
HSS
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
10×22
12×26
16×32
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
45×63
50×75
63×90
25×50
28×50
30×50
32×53
36×53
40×63
45×63
50×70
63×80
-
22
92
26
111
32
117
38
123
38
123
45
147
50
154
45
147
50
154
45
147
50
154
53
178
53
178
63
188
63
188
70
228
75
233
80
241
90
248
*/ 410940 - js 14
code 410940
HSS Co5 = 1; 2; 4; 7; 11; 12; HSS = 1; 2; 7; 11; 12;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
code 410940
Code
FRÉZY VÁLCOVÉ, ČELNÍ - DLOUHÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, COARSE TEETH
4112, 4119
code 411245
25
25
32
32
40
50
63
•/ ≠ DIN 845;
l
L
80
184
90
192
100
229
106
231
125
250
150
308
180
338
*/ 411940 - js 14
code 411940
code 411245
DIN 845
ISO 1641
ČSN 222148•
code 411940
HSS Co5 = 1; 2; 4; 7; 11; 12; HSS = 1; 2; 7; 11; 12;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
DIN 845
ISO 1641
ČSN 222148•
MK
Z
F 411245
HSS Co5
F 411940•
HSS
3
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
6
25×90
32×106
40×125
50×150
63×180
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
Code
45
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
DIN 845
ISO 1641
ČSN 222142•
4202, 4209
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
code 420245
HSS Co5 = 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; HSS = 1; 2; 4; 7;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
l
10
22
12
26
14
26
16
32
18
32
20
38
22
38
25
45
25
50
28
45
28
50
30
45
30
50
32
53
36
53
40
63
45
63
50
70
50
75
56
75
63
80
63
90
•/ ≠ DIN 845
*/ 420940 - js 14
46
code 420940
L
MK
Z
F 420245
HSS Co5
F 420940•
HSS
92
111
111
117
117
123
123
147
154
147
154
147
154
178
178
188
188
228
233
233
241
248
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
45×63
50×75
56×75
63×90
20×38
22×38
25×50
28×50
30×50
32×53
36×53
40×63
45×63
50×70
63×80
-
Code
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
4212, 4219
code 421245
l
10
45
12
53
14
53
16
63
18
63
20
75
22
75
25
80
25
90
28
90
32
100
32
106
36
106
40
125
45
125
50
110
50
150
56
150
63
180
•/ ≠ DIN 845
*/ 421940 - js 14
code 421940
HSS Co5 = 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; HSS = 1; 2; 4; 7;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
DIN 845)
ISO 1641
ČSN 222142•
L
MK
Z
F 421245
HSS Co5
F 421940•
HSS
115
138
138
148
148
160
160
184
192
192
229
231
231
250
250
268
308
308
338
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
25×90
28×90
32×106
36×106
45×125
50×150
56×150
63×180
22×75
25×80
32×100
40×125
50×110
50×150
63×180
Code
47
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
DIN 845
ISO 1641
ČSN 222142•
4222, 4229
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
code 422245
HSS Co5 = 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; HSS = 1; 2; 4; 7;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
l
10
22
12
26
14
26
16
32
18
32
20
38
22
38
25
45
25
50
28
45
28
50
30
45
30
50
32
53
36
53
40
63
45
63
50
70
50
75
56
75
63
80
63
90
•/ ≠ DIN 845
*/ 422940 - js 14
48
code 422940
L
MK
Z
F 422245
HSS Co5
F 422940•
HSS
92
111
111
117
117
123
123
147
154
147
154
147
154
178
178
188
188
228
233
233
241
248
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10×22
12×26
14×26
16×32
18×36
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
45×63
50×75
56×75
63×90
20×38
22×38
25×50
28×50
30×50
32×53
36×53
40×63
45×63
50×70
63×80
-
Code
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
4232, 4239
code 423245
l
10
45
12
53
14
53
16
63
18
63
20
75
22
75
25
80
25
90
28
90
32
100
32
106
36
106
40
125
45
125
50
110
50
150
56
150
63
180
•/ ≠ DIN 845
*/ 423940 - js 14
code 423940
HSS Co5 = 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; HSS = 1; 2; 4; 7;
Skupina obráběného materiálu / Material group :
D
k 10*
DIN 845
ISO 1641
ČSN 222142•
L
MK
Z
F 423245
HSS Co5
F 423940•
HSS
115
138
138
148
148
160
160
184
192
192
229
231
231
250
250
268
308
308
338
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
25×90
28×90
32×106
36×106
40×125
45×125
50×150
56×150
63×180
22×75
25×80
32×100
40×125
50×110
50×150
63×180
Code
49
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
4242
DIN 845B, C
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, NR
END MILLS - SHORT, NR
1; 2; 4; 7; 9
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
k 12
l
L
MK
Z
F 424248
HSS Co8
F 424248
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
147
147
201
201
201
211
211
261
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
6
8
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
26×45
28×45
30×45
-
-
4252
DIN 845B, C
ISO 1641
32×53
35×53
36×53
40×63
45×63
50×75
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, NR
END MILLS - LONG, NR
1; 2; 4; 7; 9
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
50
D
k 12
l
L
MK
Z
F 425248
HSS Co8
F 425248
HSS Co8
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
160
160
192
192
192
254
254
273
273
336
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
20×75
22×75
25×90
28×90
30×90
-
32×106
36×106
40×125
45×125
50×150
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS - SHORT, FINE TEETH
4309
ČSN 222146
~ DIN 845
~ ISO 1641
2; 3; 4; 5; 8; 9; 10
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
js 14
l
L
MK
Z
F 430940
HSS
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
63
22
26
26
32
36
38
38
50
50
50
53
53
63
63
70
80
90
111
111
117
120
123
123
154
154
154
178
178
188
188
228
241
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
10
12
10×22
12×26
14×26
16×32
18×36
20×38
22×38
25×50
28×50
30×50
32×53
36×56
40×63
45×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS - LONG FINE TEETH
4319
ČSN 222146
~ DIN 845
~ ISO 1641
2; 3; 4; 5; 8; 9; 10
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
js 14
l
L
MK
Z
F 431940
HSS
25
32
40
50
50
63
80
100
125
110
150
180
184
229
250
268
308
338
3
4
4
5
5
5
6
7
8
10
10
12
25×80
32×100
40×125
50×110
50×150
63×180
51
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
4402
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - KRÁTKÉ, PRO OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN
TAPPER SHANK END MILLS - SHORT, FOR TITANIUM MACHINING
DIN 845B
6; 10; 13
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
k 10
l
L
MK
Z
F 440248
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
178
178
188
188
233
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
45×63
50×75
4412
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - DLOUHÉ, PRO OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN
TAPPER SHANK END MILLS - LONG, FOR TITANIUM MACHINING
DIN 845B
6; 10; 13
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
52
D
k 10
l
L
MK
Z
F 441248
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
115
123
138
148
148
160
160
192
192
192
231
231
250
250
308
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
25×90
28×90
30×90
32×106
36×106
40×125
45×125
50×150
4
Frézy válcové čelní se stopkou kuželovou
End Mills with Taper Shank
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - KRÁTKÉ, PRO OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN
TAPPER SHANK END MILLS - SHORT, FOR TITANIUM MACHINING
4422
DIN 845B
6; 10; 13
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
k 12
l
L
MK
Z
F 442248
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
178
178
188
188
233
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
22×38
25×45
28×45
30×45
32×53
36×53
40×63
45×63
50×75
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ S MK - DLOUHÉ, PRO OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN
TAPPER SHANK END MILLS - LONG, FOR TITANIUM MACHINING
4432
DIN 845B
6; 10; 13
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Code
D
k 12
l
L
MK
Z
F 443248
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
115
123
138
148
148
160
160
192
192
192
231
231
250
250
308
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
22×75
25×90
28×90
30×90
32×106
36×106
40×125
45×125
50×150
53
5
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
5104
~ DIN 1869
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, 2 ZUBÉ
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, 2-FLUTED
HSSE-PM = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; HSS Co8 = 1; 2; 4; 7; 8; 11
Code
54
D
h 10
l
L
d
h6
F 510417
HSSE-PM+AlTiN
F 510418
HSS Co8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
7
8
8
10
11
11
13
13
16
16
16
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
51
52
52
60
61
61
63
70
73
73
73
73
79
79
88
88
102
102
102
102
112
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
32
6×8
8×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
-
4×7
5×8
6×8
7×10
8×11
9×11
10×13
11×13
12×16
13×16
14×16
15×16
16×19
18×19
20×22
22×22
24×26
25×26
28×26
30×26
32×32
5
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, 2 ZUBÉ
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, 2-FLUTED
Skupina obráběného materiálu / Material group :
5114
1; 2; 4; 7; 8; 11
Code
D
h 10
l
L
d
h6
F 511418
HSS Co 8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
53
63
68
68
80
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
186
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
32
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
11×22
12×26
13×26
14×26
15×26
16×32
18×32
20×38
22×38
24×45
25×45
28×45
30×45
32×53
55
5
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
PN 222291
~ DIN 1889
ISO 3940
5307
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, WITH BALL NOSE
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
≈λ
F 530718
HSS Co8
4
5
6
8
10
12
16
20
11
13
13
19
22
26
32
38
55
57
57
69
72
83
92
104
6
6
6
10
10
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
15°
15°
25°
25°
35°
35°
35°
35°
4×11
5×13
6×13
8×19
10×22
12×26
16×32
20×38
PN 222291
~ DIN 1889
ISO 3940
5317
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - LONG, WITH BALL NOSE
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
∼λ
F 531718
HSS Co8
4
5
6
8
10
12
16
20
19
24
24
38
45
53
63
75
63
68
68
88
95
110
123
141
6
6
6
10
10
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
15°
15°
25°
25°
35°
35°
35°
35°
4×19
5×24
6×24
8×38
10×45
12×53
16×63
20×75
56
5
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
FRÉZY KOPÍROVACÍ KUŽELOVÉ, 4 ZUBÉ
DIE SINKIG CUTTERS TAPERED, 4-FLUTED
Skupina obráběného materiálu / Material group :
5807
ČSN 222814
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11
Code
ρ
°
D
js 14
D1
~
l
L
d
h6
F 580718
HSS Co8
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
5
7
7
7
7
10
10
10
10
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5,7
9,1
13,7
22,8
6,4
10,2
15,5
25,6
7,1
11,4
17,2
28,4
8,5
13,6
20,7
34
9,9
15,9
24,3
39,6
12,1
19,3
29,6
48,2
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
73
95
118
155
74
95
118
160
74
95
120
160
74
98
120
165
80
98
130
165
80
100
130
165
10
12
16
20
10
12
16
25
10
12
20
25
10
16
20
32
12
16
25
32
12
20
25
32
1×5
1×8
1×12
1×20
2×5
2×8
2×12
2×20
3×5
3×8
3×12
3×20
5×5
5×8
5×12
5×20
7×5
7×8
7×12
7×20
10×5
10×8
10×12
10×20
57
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
6102
DIN 1880
ISO 2780/2586
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, HRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, COARSE TEETH
1; 7; 11; 12
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
L
32
36
40
45
50
d
H7
16
22
27
27
32
Z
4
4
5
6
7
PN 222050
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
6109
Skupina obráběného materiálu / Material group :
F 610275V
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, HRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, COARSE TEETH
1; 7; 11; 12
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
58
L
32
36
40
45
50
56
63
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
Z
4
6
6
6
8
8
10
F 610973
HSSE
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, MEDIUM-COARSE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
6202
DIN 1880
ISO 2780/2586
~ PN 222052
1; 2; 3; 4; 5; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
100
125
160
L
32
36
40
45
50
50
56
63
d
H7
16
22
27
27
32
32
40
50
Z
8
8
8
10
10
12
14
16
F 620275
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
-
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, MEDIUM-COARSE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
F 620278V
HSSE Co8
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
100×50
125×56
160×63
6209
PN 222052
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
1; 2; 3; 4; 5; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
L
32
36
40
45
50
56
63
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
Z
6
8
8
10
10
12
14
F 620973
HSSE
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
59
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
6242
DIN 1880
ISO 2780/2586
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR, POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, NR, MEDIUM-COARSE TEETH
1; 2; 4; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
L
32
36
40
45
50
56
63
6242P
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
Z
6
6
8
8
10
12
14
DIN 1880
ISO 2780/2586
Skupina obráběného materiálu / Material group :
F 624275
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
-
F 624278V
HSS Co8
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NR P
SHELL END MILLS, NR P
1; 2; 4; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
60
L
32
36
40
45
50
56
63
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
Z
6
6
8
8
10
12
14
F 624278PV
HSSE Co8
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, HR, POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, HR, MEDIUM-COARSE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
6282
DIN 1880
ISO 2780/2586
2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
L
32
36
40
45
50
d
H7
16
22
27
27
32
Z
8
8
10
10
12
F 628275
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, JEMNOZUBÉ
SHELL END MILLS, FINE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
6302
DIN 1880
ISO 2780/2586
3; 4; 5; 6; 8; 9; 10
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
L
32
36
40
45
50
56
d
H7
16
22
27
27
32
40
Z
10
12
12
14
16
18
F 630275V
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
61
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
PN 222054
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
6309
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, JEMNOZUBÉ
SHELL END MILLS, FINE TEETH
2; 3; 4; 5; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
L
32
36
40
45
50
56
63
6802
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
DIN 841
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Z
8
10
12
14
16
18
20
F 630973
HSSE
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, MEDIUM-COARSE TEETH
1; 2; 3; 4; 5; 8; 9
Code
D
js 16
30
35
40
40
50
50
60
60
75
75
80
100
62
L
30
35
20
40
25
50
30
60
35
75
35
35
d
H7
13
16
16
16
22
22
27
27
27
27
27
32
Z
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
F 680275V
HSS Co5
30×30
35×35
40×20
40×40
50×25
50×50
60×30
60×60
75×35
75×75
80×35
100×35
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, NR
SHELL END MILLS, NR
6842
Skupina obráběného materiálu / Material group :
DIN 841
1; 2; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
60
75
L
40
50
60
75
d
H7
16
22
27
27
Z
6
6
8
8
F 684275V
HSS Co5
40×40
50×50
60×60
75×75
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, NR P
SHELL END MILLS, NR P
Skupina obráběného materiálu / Material group :
6842P
DIN 841
1; 2; 4; 8; 9
Code
D
js 16
40
50
60
75
L
40
50
60
75
d
H7
16
22
27
27
Z
6
6
8
8
F 684275PV
HSS Co5
40×40
50×50
60×60
75×75
63
6
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
6902
DIN 841
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, JEMNOZUBÉ
SHELL END MILLS, FINE TEETH
3; 4; 5; 6; 8; 9; 10
Code
D
js 16
30
35
40
50
60
75
64
L
30
35
40
50
60
75
d
H7
13
16
16
22
27
27
Z
8
10
10
12
12
14
F 690275V
HSS Co5
30×30
35×35
40×40
50×50
60×60
75×75
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ POLOHRUBOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS MEDIUM-COARSE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7202
DIN 885
1; 2; 7; 11; 12
Code
D
js 16
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
S
k 11
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
28
6
8
10
12
14
16
d
H7
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
F 720275
HSS Co5
50×4×16
50×5×16
50×6×16
50×8×16
50×10×16
63×4×22
63×5×22
63×6×22
63×8×22
63×10×22
63×12×22
63×14×22
63×16×22
63×18×22
80×4×27
80×5×27
80×6×27
80×8×27
80×10×27
80×12×27
80×14×27
80×16×27
80×18×27
80×20×27
100×4×32
100×5×32
100×6×32
100×8×32
100×10×32
100×12×32
100×14×32
100×16×32
100×18×32
100×20×32
100×25×32
125×6×32
125×8×32
125×10×32
125×12×32
125×14×32
125×16×32
125×18×32
125×20×32
125×25×32
125×28×32
100×6×40
160×8×40
160×10×40
160×12×40
160×14×40
160×16×40
­
65
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
7202
DIN 885
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOTOUČOVÉ POLOHRUBOZUBÉ - pokračování
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS MEDIUM-COARSE TEETH - continue
1; 2; 7; 11; 12
Code
D
js 16
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
S
k 11
18
20
25
32
8
10
12
14
16
18
20
25
32
d
H7
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
PN 222161
~ DIN 885
~ ISO 2787
7203
Skupina obráběného materiálu / Material group :
Z
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
F 720275
HSS Co5
160×18×40
160×20×40
160×25×40
160×32×40
200×8×40
200×10×40
200×12×40
200×14×40
200×16×40
200×18×40
200×20×40
200×25×40
200×32×40
FRÉZY KOTOUČOVÉ POLOHRUBOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS MEDIUM-COARSE TEETH
1; 2; 7; 11; 12
Code
D
js 16
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
66
S
s 10
8
10
12
10
8
10
12
12
10
12
14
12
14
16
14
12
14
16
14
16
18
14
16
18
20
d
H7
22
22
22
22
27
27
27
22
27
27
27
32
32
32
27
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
Z
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
F 720373
HSSE
63×8×22
63×10×22
63×12×22
80×10×22
80×8×27
80×10×27
80×12×27
100×12×22
100×10×27
100×12×27
100×14×27
100×12×32
100×14×32
100×16×32
125×14×27
125×12×32
125×14×32
125×16×32
125×14×40
125×16×40
125×18×40
160×14×40
160×16×40
160×18×40
160×20×40
7
Pilové kotouče na kov
Circular Saw Blades for Metal
PILOVÉ KOTOUČE NA KOVY
METAL SLITTING SAWS
code 722910
code 722913
7229
code 722910
DIN 1837
DIN 1838
code 722913
DxS
d
Code
722910 722913
DxS
d
Code
722910 722913
DxS
d
Code
722910 722913
DxS
d
Code
722910 722913
20 x 0,15
20 x 0,20
20 x 0,25
20 x 0,30
20 x 0,40
20 x 0,50
20 x 0,60
20 x 0,70
20 x 0,80
20 x 0,90
20 x 1,00
20 x 1,20
20 x 1,50
20 x 1,60
20 x 2,00
20 x 2,50
20 x 3,00
25 x 0,15
25 x 0,20
25 x 0,25
25 x 0,30
25 x 0,40
25 x 0,50
25 x 0,60
25 x 0,70
25 x 0,80
25 x 0,90
25 x 1,00
25 x 1,20
25 x 1,50
25 x 1,60
25 x 2,00
25 x 2,50
25 x 3
32 x 0,15
32 x 0,2
32 x 0,25
32 x 0,3
32 x 0,4
32 x 0,5
32 x 0,6
32 x 0,7
32 x 0,8
32 x 0,9
32 x 1
32 x 1,2
32 x 1,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
20 x 0,15 20 x 0,15
20 x 0,20 20 x 0,20
20 x 0,25 20 x 0,25
20 x 0,30 20 x 0,30
20 x 0,40 20 x 0,40
20 x 0,50 20 x 0,50
20 x 0,60 20 x 0,60
20 x 0,70 20 x 0,70
20 x 0,80 20 x 0,80
20 x 0,90 20 x 0,90
20 x 1,00 20 x 1,00
20 x 1,20 20 x 1,20
20 x 1,50 20 x 1,50
20 x 1,60 20 x 1,60
20 x 2,00 20 x 2,00
20 x 2,50 20 x 2,50
20 x 3,00 20 x 3,00
25 x 0,15 25 x 0,15
25 x 0,20 25 x 0,20
25 x 0,25 25 x 0,25
25 x 0,30 25 x 0,30
25 x 0,40 25 x 0,40
25 x 0,50 25 x 0,50
25 x 0,60 25 x 0,60
25 x 0,70 25 x 0,70
25 x 0,80 25 x 0,80
25 x 0,90 25 x 0,90
25 x 1,00 25 x 1,00
25 x 1,20 25 x 1,20
25 x 1,50 25 x 1,50
25 x 1,60 25 x 1,60
25 x 2,00 25 x 2,00
25 x 2,50 25 x 2,50
25 x 3 25 x 3
32 x 0,15 32 x 0,15
32 x 0,2 32 x 0,2
32 x 0,25 32 x 0,25
32 x 0,3 32 x 0,3
32 x 0,4 32 x 0,4
32 x 0,5 32 x 0,5
32 x 0,6 32 x 0,6
32 x 0,7 32 x 0,7
32 x 0,8 32 x 0,8
32 x 0,9 32 x 0,9
32 x 1 32 x 1
32 x 1,2 32 x 1,2
32 x 1,5 32 x 1,5
32 x 1,6
32 x 2
32 x 2,5
32 x 3
32 x 4
40 x 0,2
40 x 0,25
40 x 0,3
40 x 0,4
40 x 0,5
40 x 0,6
40 x 0,7
40 x 0,8
40 x 0,9
40 x 1
40 x 1,2
40 x 1,5
40 x 1,6
40 x 2
40 x 2,5
40 x 3
50 x 0,2
50 x 0,25
50 x 0,3
50 x 0,4
50 x 0,5
50 x 0,6
50 x 0,7
50 x 0,8
50 x 0,9
50 x 1
50 x 1,2
50 x 1,5
50 x 1,6
50 x 2
50 x 2,5
50 x 3
50 x 4
50 x 5
63 x 0,25
63 x 0,3
63 x 0,4
63 x 0,5
63 x 0,6
63 x 0,7
63 x 0,8
63 x 0,9
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
32 x 1,6 32 x 1,6
32 x 2 32 x 2
32 x 2,5 32 x 2,5
32 x 3 32 x 3
32 x 4 32 x 4
40 x 0,2 40 x 0,2
40 x 0,25 40 x 0,25
40 x 0,3 40 x 0,3
40 x 0,4 40 x 0,4
40 x 0,5 40 x 0,5
40 x 0,6 40 x 0,6
40 x 0,7 40 x 0,7
40 x 0,8 40 x 0,8
40 x 0,9 40 x 0,9
40 x 1 40 x 1
40 x 1,2 40 x 1,2
40 x 1,5 40 x 1,5
40 x 1,6 40 x 1,6
40 x 2 40 x 2
40 x 2,5 40 x 2,5
40 x 3 40 x 3
50 x 0,2 50 x 0,2
50 x 0,25 50 x 0,25
50 x 0,3 50 x 0,3
50 x 0,4 50 x 0,4
50 x 0,5 50 x 0,5
50 x 0,6 50 x 0,6
50 x 0,7 50 x 0,7
50 x 0,8 50 x 0,8
50 x 0,9 50 x 0,9
50 x 1 50 x 1
50 x 1,2 50 x 1,2
50 x 1,5 50 x 1,5
50 x 1,6 50 x 1,6
50 x 2 50 x 2
50 x 2,5 50 x 2,5
50 x 3 50 x 3
50 x 4 50 x 4
50 x 5 50 x 5
63 x 0,25 63 x 0,25
63 x 0,3 63 x 0,3
63 x 0,4 63 x 0,4
63 x 0,5 63 x 0,5
63 x 0,6 63 x 0,6
63 x 0,7 63 x 0,7
63 x 0,8 63 x 0,8
63 x 0,9 63 x 0,9
63 x 1
63 x 1,2
63 x 1,5
63 x 1,6
63 x 2
63 x 2,5
63 x 3
63 x 3,5
63 x 4
63 x 5
63 x 6
80 x 0,3
80 x 0,4
80 x 0,5
80 x 0,6
80 x 0,7
80 x 0,8
80 x 0,9
80 x 1
80 x 1,2
80 x 1,5
80 x 1,6
80 x 2
80 x 2,5
80 x 3
80 x 3,5
80 x 4
80 x 5
80 x 6
100 x 0,4
100 x 0,5
100 x 0,6
100 x 0,7
100 x 0,8
100 x 0,9
100 x 1
100 x 1,2
100 x 1,5
100 x 1,6
100 x 2
100 x 2,5
100 x 3
100 x 3,5
100 x 4
100 x 5
100 x 6
125 x 0,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
63 x 1 63 x 1
63 x 1,2 63 x 1,2
63 x 1,5 63 x 1,5
63 x 1,6 63 x 1,6
63 x 2 63 x 2
63 x 2,5 63 x 2,5
63 x 3 63 x 3
63 x 3,5 63 x 3,5
63 x 4 63 x 4
63 x 5 63 x 5
63 x 6 63 x 6
80 x 0,3 80 x 0,3
80 x 0,4 80 x 0,4
80 x 0,5 80 x 0,5
80 x 0,6 80 x 0,6
80 x 0,7 80 x 0,7
80 x 0,8 80 x 0,8
80 x 0,9 80 x 0,9
80 x 1 80 x 1
80 x 1,2 80 x 1,2
80 x 1,5 80 x 1,5
80 x 1,6 80 x 1,6
80 x 2 80 x 2
80 x 2,5 80 x 2,5
80 x 3 80 x 3
80 x 3,5 80 x 3,5
80 x 4 80 x 4
80 x 5 80 x 5
80 x 6 80 x 6
100 x 0,4 100 x 0,4
100 x 0,5 100 x 0,5
100 x 0,6 100 x 0,6
100 x 0,7 100 x 0,7
100 x 0,8 100 x 0,8
100 x 0,9 100 x 0,9
100 x 1 100 x 1
100 x 1,2 100 x 1,2
100 x 1,5 100 x 1,5
100 x 1,6 100 x 1,6
100 x 2 100 x 2
100 x 2,5 100 x 2,5
100 x 3 100 x 3
100 x 3,5 100 x 3,5
100 x 4 100 x 4
100 x 5 100 x 5
100 x 6 100 x 6
125 x 0,5 125 x 0,5
125 x 0,6
125 x 0,7
125 x 0,8
125 x 0,9
125 x 1
125 x 1,2
125 x 1,5
125 x 1,6
125 x 2
125 x 2,5
125 x 3
125 x 3,2
125 x 3,5
125 x 4
125 x 5
125 x 6
150 x 1
150 x 1,2
150 x 1,5
150 x 1,6
150 x 2
150 x 2,5
150 x 3
150 x 3,5
150 x 4
150 x 4,5
150 x 5
150 x 6
160 x 1
160 x 1,2
160 x 1,5
160 x 1,6
160 x 2
160 x 2,5
160 x 3
160 x 3,5
160 x 4
160 x 4,5
160 x 5
160 x 6
200 x 1
200 x 1,2
200 x 1,5
200 x 1,6
200 x 1,8
200 x 2
200 x 2,5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
125 x 0,6 125 x 0,6 200 x 3
125 x 0,7 125 x 0,7 200 x 3,5
125 x 0,8 125 x 0,8 200 x 4
125 x 0,9 125 x 0,9 200 x 4,5
125 x 1 125 x 1 200 x 5
125 x 1,2 125 x 1,2 200 x 5,5
125 x 1,5 125 x 1,5 200 x 6
125 x 1,6 125 x 1,6 225 x 1,5
125 x 2 125 x 2 225 x 1,6
125 x 2,5 125 x 2,5 225 x 1,8
125 x 3 125 x 3 225 x 2,00
125 x 3,2 125 x 3,2 225 x 2,50
125 x 3,5 125 x 3,5 225 x 3,00
125 x 4 125 x 4 225 x 3,50
125 x 5 125 x 5 225 x 4,00
125 x 6 125 x 6 250 x 1,50
150 x 1 150 x 1 250 x 1,60
150 x 1,2 150 x 1,2 250 x 2,00
150 x 1,5 150 x 1,5 250 x 2,50
150 x 1,6 150 x 1,6 250 x 3,00
150 x 2 150 x 2 250 x 3,50
150 x 2,5 150 x 2,5 250 x 4,00
150 x 3 150 x 3 250 x 4,50
150 x 3,5 150 x 3,5 250 x 5,00
150 x 4 150 x 4 250 x 5,50
150 x 4,5 150 x 4,5 250 x 6,00
150 x 5 150 x 5 275 x 1,75
150 x 6 150 x 6 275 x 2,00
160 x 1 160 x 1 275 x 2,50
160 x 1,2 160 x 1,2 275 x 3,00
160 x 1,5 160 x 1,5 275 x 3,50
160 x 1,6 160 x 1,6 285 x 2,00
160 x 2 160 x 2 300 x 2,00
160 x 2,5 160 x 2,5 300 x 2,50
160 x 3 160 x 3 300 x 3,00
160 x 3,5 160 x 3,5 300 x 3,50
160 x 4 160 x 4 315 x 2,00
160 x 4,5 160 x 4,5 315 x 2,50
160 x 5 160 x 5 315 x 3,00
160 x 6 160 x 6 315 x 4,00
200 x 1 200 x 1 315 x 4,50
200 x 1,2 200 x 1,2 315 x 5,00
200 x 1,5 200 x 1,5 315 x 6,00
200 x 1,6 200 x 1,6
200 x 1,8 200 x 1,8
200 x 2 200 x 2
200 x 2,5 200 x 2,5
DxS
d
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Code
722910 722913
200 x 3
200 x 3,5
200 x 4
200 x 4,5
200 x 5
200 x 5,5
200 x 6
225 x 1,5
225 x 1,6
225 x 1,8
225 x 2,00
225 x 2,50
225 x 3,00
225 x 3,50
225 x 4,00
250 x 1,50
250 x 1,60
250 x 2,00
250 x 2,50
250 x 3,00
250 x 3,50
250 x 4,00
250 x 4,50
250 x 5,00
250 x 5,50
250 x 6,00
275 x 1,75
275 x 2,00
275 x 2,50
275 x 3,00
275 x 3,50
285 x 2,00
300 x 2,00
300 x 2,50
300 x 3,00
300 x 3,50
315 x 2,00
315 x 2,50
315 x 3,00
315 x 4,00
315 x 4,50
315 x 5,00
315 x 6,00
200 x 3
200 x 3,5
200 x 4
200 x 4,5
200 x 5
200 x 5,5
200 x 6
225 x 1,5
225 x 1,6
225 x 1,8
225 x 2,00
225 x 2,50
225 x 3,00
225 x 3,50
225 x 4,00
250 x 1,50
250 x 1,60
250 x 2,00
250 x 2,50
250 x 3,00
250 x 3,50
250 x 4,00
250 x 4,50
250 x 5,00
250 x 5,50
250 x 6,00
275 x 1,75
275 x 2,00
275 x 2,50
275 x 3,00
275 x 3,50
285 x 2,00
300 x 2,00
300 x 2,50
300 x 3,00
300 x 3,50
315 x 2,00
315 x 2,50
315 x 3,00
315 x 4,00
315 x 4,50
315 x 5,00
315 x 6,00
67
7
Pilové kotouče na kov
Circular Saw Blades for Metal
7229
code 722910
D (mm)
dH7 (mm)
B (mm)
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
D (mm)
dH7 (mm)
B (mm)
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
68
PILOVÉ KOTOUČE NA KOVY - pokračování
METAL SLITTING SAWS - continue
DIN 1837
DIN 1838
code 722913
code 722910
code 722913
Code 722910 ≈ DIN 1837
63
80
100
16
22
22
20
5
25
8
Počet zubů
32
40
8
10
50
13
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
24
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
20
5
25
8
Počet zubů
32
40
8
10
50
13
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
24
20
125
22
160
32
200
32
250
32
315
40
160
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
160
160
160
128
128
100
100
100
100
80
80
160
160
160
128
128
128
100
100
100
200
200
200
160
160
160
128
128
128
200
200
160
160
160
200
200
160
128
160
128
160
Code 722913 ≈ DIN 1838
63
80
100
16
22
22
125
22
160
32
200
32
250
32
315
40
80
80
80
80
64
64
64
48
48
40
40
80
100
80
64
64
64
48
48
48
80
80
80
64
64
64
48
100
100
80
80
80
64
64
100
100
80
80
80
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
160
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ ÚZKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, MEDIUM-COARSE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7262
1; 2; 4; 5; 7; 8; 11
Code
D
js 16
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
S
k 11
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
d
H7
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Z
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
F 726275
HSS Co5
63×1,6×22
63×2×22
63×2,5×22
63×3×22
63×4×22
63×5×22
63×6×22
80×1,6×27
80×2×27
80×2,5×27
80×3×27
80×4×27
80×5×27
80×6×27
100×1,6×32
100×2×32
100×2,5×32
100×3×32
100×4×32
100×5×32
100×6×32
100×8×32
125×1,6×32
125×2×32
125×2,5×32
125×3×32
125×4×32
125×5×32
125×6×32
125×8×32
125×10×32
160×2×40
160×2,5×40
160×3×40
160×4×40
160×5×40
160×6×40
160×8×40
160×10×40
160×12×40
69
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
7302
DIN 885
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH
HSS = 1; 2; 7; 11; 12; HSS Co8 = 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12
Code
D
js 16
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
70
S
k 11
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
28
6
8
10
12
14
16
d
H7
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
Z
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
F 730270
HSS
-
F 730275
HSS Co5
50×4×16
50×5×16
50×6×16
50×8×16
50×10×16
63×4×22
63×5×22
63×6×22
63×8×22
63×10×22
63×12×22
63×14×22
63×16×22
80×4×27
80×5×27
80×6×27
80×8×27
80×10×27
80×12×27
80×14×27
80×16×27
80×18×27
80×20×27
100×4×32
100×5×32
100×6×32
100×8×32
100×10×32
100×12×32
100×14×32
100×16×32
100×18×32
100×20×32
100×25×32
125×5×32
125×6×32
125×8×32
125×10×32
125×12×32
125×14×32
125×16×32
125×18×32
125×20×32
125×25×32
125×28×32
160×6×40
160×8×40
160×10×40
160×12×40
160×14×40
160×16×40
­
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ - pokračování
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH - continue
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7302
DIN 885
HSS = 1; 2; 7; 11; 12; HSS Co8 = 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12
Code
D
js 16
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
S
k 11
18
20
25
32
8
10
12
14
16
18
20
25
32
8
10
12
d
H7
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Z
26
26
26
26
32
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
F 730270
HSS
250×8×40
250×10×40
250×12×40
F 730275
HSS Co5
160×18×40
160×20×40
160×25×40
160×32×40
200×8×40
200×10×40
200×12×40
200×14×40
200×16×40
200×18×40
200×20×40
200×25×40
200×32×40
-
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7302
DIN 885
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Code
D
js 16
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
S
k 11
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
4
5
d
H7
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
Z
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
F 730278
HSS Co8
50×4×16
50×5×16
50×6×16
50×8×16
50×10×16
63×4×22
63×5×22
63×6×22
63×8×22
63×10×22
63×12×22
63×14×22
63×16×22
80×4×27
80×5×27
­
71
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
7302
DIN 885
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ - pokračování
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH - continue
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Code
D
js 16
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
72
S
k 11
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
25
d
H7
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Z
18
18
18
18
18
18
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
30
30
30
30
30
30
30
28
28
F 730278
HSS Co8
80×6×27
80×8×27
80×10×27
80×12×27
80×14×27
80×16×27
80×18×27
80×20×27
100×4×32
100×5×32
100×6×32
100×8×32
100×10×32
100×12×32
100×14×32
100×16×32
100×18×32
100×20×32
100×22×32
100×25×32
125×5×32
125×6×32
125×8×32
125×10×32
125×12×32
125×14×32
125×16×32
125×18×32
125×20×32
125×22×32
125×25×32
160×6×40
160×8×40
160×10×40
160×12×40
160×14×40
160×16×40
160×18×40
160×20×40
160×22×40
160×25×40
200×8×40
200×10×40
200×12×40
200×14×40
200×16×40
200×18×40
200×20×40
200×22×40
200×25×40
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7303
ČSN 222165
~ DIN 885
~ ISO 2587
2; 3; 4; 5; 6; 8; 9
Code
D
S
d
js 16
s 10
H7
50
4
16
50
5
16
50
6
16
63
4
22
63
5
22
63
6
22
63
8
22
63
10
22
63
12
22
80*
4
22
80*
5
22
80
6
22
80
8
22
80
10
22
80
12
22
100
8
22
100
10
22
100
14
22
100
16
32
125*
8
32
125
12
27
125
16
27
125
18
32
125
20
32
160
18
32
160
22
40
* pouze do vyprodání zásob / only to sell the stock
Z
18
18
18
20
20
20
20
20
20
24
24
22
22
22
22
24
24
24
24
28
26
26
26
26
28
28
F 730373
HSSE
50×4×16
50×5×16
50×6×16
63×4×22
63×5×22
63×6×22
63×8×22
63×10×22
63×12×22
80×4×22
80×5×22
80×6×22
80×8×22
80×10×22
80×12×22
100×8×22
100×10×22
100×14×22
100×16×27
125×8×32
127×12×27
125×16×27
125×18×32
125×20×32
160×18×32
160×22×40
73
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
7323
ČSN 222168
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOTOUČOVÉ PRO DRÁŽKY
SLOTTING CUTTERS
2; 3; 4; 5; 6; 8; 9
Code
D
js 16
50
63
63
63
80
80
80
100
100
125
125
74
S
e8
4
5
6
8
10
12
14
16
18
22
25
d
H7
16
22
22
22
27
27
27
32
32
40
40
Z
18
20
20
20
22
22
22
24
24
26
26
F 732373
HSSE
50×4×16
63×5×22
63×6×22
63×8×22
80×10×27
80×12×27
80×14×27
100×16×32
100×18×32
125×22×40
125×25×40
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ ÚZKÉ, JEMNOZUBÉ
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7362
DIN 1834 A
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12
Code
D
js 16
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
S
k 11
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
d
H7
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Z
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
28
40
40
40
40
40
40
40
32
32
48
48
48
48
48
48
36
36
36
52
52
52
52
52
52
40
40
40
F 736275
HSS Co5
63×1,6×22
63×2×22
63×2,5×22
63×3×22
63×4×22
63×5×22
63×6×22
80×1,6×27
80×2×27
80×2,5×27
80×3×27
80×4×27
80×5×27
80×6×27
100×1,6×32
100×2×32
100×2,5×32
100×3×32
100×4×32
100×5×32
100×6×32
100×8×32
125×1,6×32
125×2×32
125×2,5×32
125×3×32
125×4×32
125×5×32
125×6×32
125×8×32
125×10×32
160×2×40
160×2,5×40
160×3×40
160×4×40
160×5×40
160×6×40
160×8×40
160×10×40
160×12×40
200×2×40
200×2,5×40
200×3×40
200×4×40
200×5×40
200×6×40
200×8×40
200×10×40
200×12×40
75
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
7372
DIN 1834 B
Skupina obráběného materiálu / Material group :
FRÉZY KOTOUČOVÉ ÚZKÉ, JEMNOZUBÉ S PŘÍMÝMI ZUBY
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, STRAIGHT TEETH
1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11
Code
D
js 16
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
76
S
k 11
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
6
2
2,5
3
4
5
6
8
d
H7
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
Z
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
44
44
44
44
44
44
44
52
52
52
52
52
52
40
F 737275
HSS Co5
63×1,6×22
63×2×22
63×2,5×22
63×3×22
63×4×22
63×5×22
80×1,6×27
80×2×27
80×2,5×27
80×3×27
80×4×27
100×1,6×32
100×2×32
100×2,5×32
100×3×32
100×4×32
100×5×32
125×1,6×32
125×2×32
125×2,5×32
125×3×32
125×4×32
125×5×32
125×6×32
160×2×40
160×2,5×40
160×3×40
160×4×40
160×5×40
160×6×40
160×8×40
7
Frézy kotoučové
Side And Face Milling Cutters
FRÉZY KOTOUČOVÉ, JEMNOZUBÉ, S PŘÍMÝMI ZUBY
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, FINE TEETH, STRAIGHT TEETH
Skupina obráběného materiálu / Material group :
7392
DIN 885 B
1; 2; 4; 5; 7; 8; 11; 12
Code
D
js 16
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
S
k 11
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
25
10
12
14
16
18
20
10
12
14
16
18
20
d
H7
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Z
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
F 739275
HSS Co5
50×4×16
50×5×16
50×6×16
50×8×16
50×10×16
63×4×22
63×5×22
63×6×22
63×8×22
63×10×22
63×12×22
63×14×22
63×16×22
63×18×22
80×5×27
80×6×27
80×8×27
80×10×27
80×12×27
80×14×27
80×16×27
80×18×27
80×20×27
100×6×32
100×8×32
100×10×32
100×12×32
100×14×32
100×16×32
100×18×32
100×20×32
100×22×32
100×25×32
125×8×32
125×10×32
125×12×32
125×14×32
125×16×32
125×18×32
125×20×32
125×25×32
160×10×40
160×12×40
160×14×40
160×16×40
160×18×40
160×20×40
200×10×40
200×12×40
200×14×40
200×16×40
200×18×40
200×20×40
77
8
8100
Frézy tvarové
Form Cutters
~ DIN 856
ISO 3860
~ ČSN 222210
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONVEX
Code
R
D
S
d
Z
F 810070
k 11
js 16
H7
HSS
1
50
2
16
14
1
1,25
50
2,5
16
14
1,25
1,5
50
3
16
14
1,5
1,6
50
3,2
16
14
1,6
2
50
4
16
14
2
2,5
63
5
22
12
2,5
3
63
6
22
12
3
3,15
63
6,3
22
12
3,15
3,5*
63
7
22
12
3,5
4
63
8
22
12
4
4,5*
63
9
22
12
4,5
5
63
10
22
12
5
5,5*
80
11
27
12
5,5
6
80
12
27
12
6
6,3
80
12,6
27
12
6,3
6,5*
80
13
27
12
6,5
7*
80
14
27
12
7
7,5*
80
15
27
12
7,5
8
80
16
27
12
8
8,5*
100
17
32
12
8,5
9*
100
18
32
12
9
9,5
100
19
32
12
9
10
100
20
32
12
10
11
100
22
32
12
11
12
100
24
32
12
12
12,5
100
25
32
12
12,5
14•
125
28
40
12
14
15*
125
30
32
12
15
16
125
32
32
12
16
18•
125
36
40
12
18
20
125
40
32
12
20
25•
160
50
40
12
25
• = ČSN
* Dodáváme na objednávku, ≠ DIN 856 / Available on request, ≠ DIN 856
78
8
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONCAVE
8200
~ DIN 855 A
ISO 3860
~ ČSN 222230
Code
R
D
S
d
H 11
js 16
js 16
H7
1
50
6
16
1,25
50
6
16
1,6
50
8
16
2
50
9
16
2,5
63
10
22
3
63
12
22
3,15
63
12
22
3,5•
63
16
22
4
63
16
22
4,5•
63
18
22
5
63
20
22
6
80
24
27
6,3
80
24
27
7•
80
24
27
8
80
32
27
9•
100
32
32
10
100
36
32
12*
100
40
32
12,5*
100
40
32
16*
125
50
32
20*
125
60
32
• ≠ DIN 855
* Dodáváme na objednávku / Available on request
Z
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
F 820070
HSS
1
1,25
1,6
2
2,5
3
3,15
3,5
4
4,5
5
6
6,3
7
8
9
10
12
12,5
16
20
79
8
Frézy tvarové
Form Cutters
ČSN 222231
~ DIN 855 B
ISO 3860
8241
FRÉZY PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ SLOŽENÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONCAVE, COUPLET
Code
R
11
12
12,5
14
16
18
20
22,5
25
tol.
+0,12
+0,12
+0,12
+0,12
+0,12
+0,12
+0,12
+0,2
+0,2
D
js 16
100
100
100
125
125
125
125
160
160
S
js 16
36
38
40
44
48
52
58
63
68
d
H7
32
32
32
40
40
40
40
40
40
ČSN 222234
~ DIN 6513
~ ISO 3860
8301
Z
10
10
10
10
10
10
10
12
12
F 824173
HSSE
11
12
12,5
14
16
18
20
22,5
25
FRÉZY ČTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING MILLING CUTTERS CONCAVE
Code
R
1
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
80
tol.
±0,05
±0,05
±0,05
±0,05
±0,08
±0,08
±0,08
±0,08
±0,12
±0,12
±0,12
±0,12
±0,12
±0,12
±0,12
±0,2
D
js 16
63
63
63
63
63
63
80
80
80
100
100
125
125
125
125
160
S
js 16
4
5
6
8
10
12
14
16
22
26
32
36
40
45
50
60
d
H7
22
22
22
22
22
22
27
27
27
32
32
40
40
40
40
40
Z
20
18
16
14
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
12
F 830170
HSS
1
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
8
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
ρ
±30′
20°
20°
25°
25°
25°
25°
25°
30°
30°
8525
Code
D
js 16
63
100
63
80
100
125
160
63
100
S
js 16
6
10
6
10
14
18
22
8
14
d
H7
16
27
22
22
27
27
32
22
27
Z
R
14
18
14
16
18
20
22
14
18
1
1,5
1
1
1,5
2
2,5
1
1,5
F 852570
HSS
20×63
20×100
25×63
25×80
25×100
25×125
25×160
30×63
30×100
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
ρ
±20′
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
55°
ČSN 222242.1
~ DIN 1824 A
8532
DIN 842
~ ČSN 222254
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
40
S
js 14
10
13
18
22
28
36
45
13
16
20
25
32
40
50
13
d
H7
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
40
10
Z
14
16
18
20
22
24
28
14
16
18
20
22
24
28
14
F 853270
HSS
45×40
45×50
45×63
45×80
45×100
45×125
45×160
50×40
50×50
50×63
50×80
50×100
50×125
50×160
55×40
­
81
8
Frézy tvarové
Form Cutters
8532
ρ
±20′
55°
55°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
DIN 842
~ ČSN 222254
Code
D
js 16
50
63
80
100
125
40
50
63
80
100
125
160
82
S
js 14
16
20
25
32
40
13
16
20
25
32
40
50
d
H7
13
16
22
27
32
10
13
16
22
27
32
40
DIN 847
ISO 6108
~ ČSN 222250
8570
ρ
±30′
45°
45°
45°
45°
60°
60°
60°
60°
90°
90°
90°
90°
120°
120°
120°
120°
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ - pokračování
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS - continue
Z
16
18
20
22
24
14
16
18
20
22
26
28
F 853270
HSS
55×50
55×63
55×80
55×100
55×125
60×40
60×50
60×63
60×80
60×100
60×125
60×160
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, SOUMĚRNÉ
DOUBLE ENGLE MILLING CUTTERS, SYMMETRICAL
Code
D
js 16
50
63
80
100
50
63
80
100
50
63
80
100
50
63
80
100
S
js 16
8
10
12
18
10
14
18
25
14
20
22
32
14
20
25
36
d
H7
16
22
27
32
16
22
27
32
16
22
27
32
16
22
27
32
Z
22
24
26
28
18
20
22
24
16
18
20
24
16
16
20
24
F 857070
HSS
45×50
45×63
45×80
45×100
60×50
60×63
60×80
60×100
90×50
90×63
90×80
90×100
120×50
120×63
120×80
120×100
9
Speciální frézy
Special Milling Cutters
TVAROVÉ KOTOUČOVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ
INVOLUTE GEAR CUTTERS
22 2509
MODUL
∅D
mm
s
mm
∅d
mm
Počet zubů
Number of teeth
Code
222509
0,5
0,6
0,7
0,8
32
40
40
40
3
3
3,5
3,5
13
16
16
16
16
16
16
16
M0,5-SADA
M0,6-SADA
M0,7-SADA
M0,8-SADA
Code
222509
Fréza číslo
Cutter No.
Počet zubů kola/Number teeth
MODUL 0,5
MODUL 0,6
MODUL 0,7
MODUL 0,8
1
2
3
4
5
6
7
8
12÷13
M0,5 C.1
M0,6 C.1
M0,7 C.1
M0,8 C.1
14÷15
M0,5 C.2
M0,6 C.2
M0,7 C.2
M0,8 C.2
16÷20
M0,5 C.3
M0,6 C.3
M0,7 C.3
M0,8 C.3
21÷25
M0,5 C.4
M0,6 C.4
M0,7 C.4
M0,8 C.4
26÷34
M0,5 C.5
M0,6 C.5
M0,7 C.5
M0,8 C.5
35÷54
M0,5 C.6
M0,6 C.6
M0,7 C.6
M0,8 C.6
55÷134
M0,5 C.7
M0,6 C.7
M0,7 C.7
M0,8 C.7
135÷
M0,5 C.8
M0,6 C.8
M0,7 C.8
M0,8 C.8
Použití: Frézy jsou určeny k výrobě evolventního ozubení
dělícím způsobem.
Application: For milling of involute gearing by means of
a dividing method.
Kotoučové frézy dodáváme v sadách po 8 členech nebo
jednotlivě podle uvedené tabulky.
We deliver these cutters in sets per 8 pcs or separately
according to the table.
83
9
22 2510
Speciální frézy
Special Milling Cutters
TVAROVÉ KOTOUČOVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ
INVOLUTE GEAR CUTTERS
MODUL
∅D
mm
s
mm
∅d
mm
Počet zubů
Number of teeth
Code
222510
1
1,25
1,5
(1,75)
2
(2,25)
2,5
(2,75)
3
(3,5)
4
(4,5)
5
(5,5)
6
(7)
8
9
10
45
45
50
56
56
63
63
71
71
80
80
80
90
90
100
100
112
112
125
4,4
5,2
6
6,8
7,5
8,5
9
10
11
12,5
14,5
16
18
19,5
21
24,5
28
31,5
35
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
16
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
M1-SADA
M1,25-SADA
M1,5-SADA
M1,75-SADA
M2-SADA
M2,25-SADA
M2,5-SADA
M2,75-SADA
M3-SADA
M3,5-SADA
M4-SADA
M4,5-SADA
M5-SADA
M5,5-SADA
M6-SADA
M7-SADA
M8-SADA
M9-SADA
M10-SADA
Code
222510
Fréza číslo
Cutter No.
Poč.zubů kola/Number teeth
MODUL 1
MODUL 1,25
MODUL 1,5
MODUL 1,75
MODUL 2
MODUL 2,25
MODUL 2,5
MODUL 2,75
MODUL 3
MODUL 3,5
MODUL 4
MODUL 4,5
MODUL 5
MODUL 5,5
MODUL 6
MODUL 7
MODUL 8
MODUL 9
MODUL 10
84
1
12÷13
M1 C.1
M1,25 C.1
M1,5 C.1
M1,75 C.1
M2 C.1
M2,25 C.1
M2,5 C.1
M2,75 C.1
M3 C.1
M3,5 C.1
M4 C.1
M4,5 C.1
M5 C.1
M5,5 C.1
M6 C.1
M7 C.1
M8 C.1
M9 C.1
M10 C.1
2
3
14÷16
M1 C.2
M1,25 C.2
M1,5 C.2
M1,75 C.2
M2 C.2
M2,25 C.2
M2,5 C.2
M2,75 C.2
M3 C.2
M3,5 C.2
M4 C.2
M4,5 C.2
M5 C.2
M5,5 C.2
M6 C.2
M7 C.2
M8 C.2
M9 C.2
M10 C.2
17÷20
M1 C.3
M1,25 C.3
M1,5 C.3
M1,75 C.3
M2 C.3
M2,25 C.3
M2,5 C.3
M2,75 C.3
M3 C.3
M3,5 C.3
M4 C.3
M4,5 C.3
M5 C.3
M5,5 C.3
M6 C.3
M7 C.3
M8 C.3
M9 C.3
M10 C.3
4
21÷25
M1 C.4
M1,25 C.4
M1,5 C.4
M1,75 C.4
M2 C.4
M2,25 C.4
M2,5 C.4
M2,75 C.4
M3 C.4
M3,5 C.4
M4 C.4
M4,5 C.4
M5 C.4
M5,5 C.4
M6 C.4
M7 C.4
M8 C.4
M9 C.4
M10 C.4
5
26÷34
M1 C.5
M1,25 C.5
M1,5 C.5
M1,75 C.5
M2 C.5
M2,25 C.5
M2,5 C.5
M2,75 C.5
M3 C.5
M3,5 C.5
M4 C.5
M4,5 C.5
M5 C.5
M5,5 C.5
M6 C.5
M7 C.5
M8 C.5
M9 C.5
M10 C.5
6
35÷54
M1 C.6
M1,25 C.6
M1,5 C.6
M1,75 C.6
M2 C.6
M2,25 C.6
M2,5 C.6
M2,75 C.6
M3 C.6
M3,5 C.6
M4 C.6
M4,5 C.6
M5 C.6
M5,5 C.6
M6 C.6
M7 C.6
M8 C.6
M9 C.6
M10 C.6
7
8
55÷134 135÷
M1 C.7 M1 C.8
M1,25 C.7 M1,25 C.8
M1,5 C.7 M1,5 C.8
M1,75 C.7 M1,75 C.8
M2 C.7 M2 C.8
M2,25 C.7 M2,25 C.8
M2,5 C.7 M2,5 C.8
M2,75 C.7 M2,75 C.8
M3 C.7 M3 C.8
M3,5 C.7 M3,5 C.8
M4 C.7 M4 C.8
M4,5 C.7 M4,5 C.8
M5 C.7 M5 C.8
M5,5 C.7 M5,5 C.8
M6 C.7 M6 C.8
M7 C.7 M7 C.8
M8 C.7 M8 C.8
M9 C.7 M9 C.8
M10 C.7 M10 C.8
Použití: Frézy jsou určeny k výrobě evolventního ozubení
dělícím způsobem.
Application: For milling of involute gearing by means of
a dividing method.
Kotoučové frézy dodáváme v sadách po 8 členech nebo
jednotlivě podle uvedené tabulky.
We deliver these cutters in sets per 8 pcs or separately
according to the table.
9
Speciální frézy
Special Milling Cutters
ODVALOVACÍ FRÉZY VÁLCOVÉ NA OZUBENÁ KOLA S EVOLVENTNÍM PROFILEM
INVOLUTE SPUR GEAR HOBS CUTTERS
MODUL
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
∅D
mm
L
mm
∅d
mm
Number of teeth
l min.
mm
50
50
63
63
63
71
71
71
80
80
80
90
90
90
100
112
112
118
118
125
140
150
160
170
180
190
200
212
236
250
32
40
50
50
50
56
63
63
71
71
71
80
80
90
100
112
112
118
125
132
150
170
180
200
210
224
235
250
280
300
22
22
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
Počet zubů
22 2551
Code
222551
0,34
0,42
0,80
0,88
0,94
1,24
1,32
1,33
1,98
2,00
2,03
2,70
2,80
3,5
4,2
4,4
4,2
5,1
5,1
5,6
8,6
10,4
13,1
16,5
19,7
23,6
25,4
31,4
44,5
52,9
M 1 XX
M 1,25 XX
M 1,5 XX
M 1,75 XX
M 2 XX
M 2,25 XX
M 2,5 XX
M 2,75 XX
M 3 XX
M 3,25 XX
M 3,5 XX
M 3,75 XX
M 4 XX
M 4,5 XX
M 5 XX
M 5,5 XX
M 6 XX
M 6,5 XX
M 7 XX
M 8 XX
M 9 XX
M 10 XX
M 11 XX
M 12 XX
M 13 XX
M 14 XX
M 15 XX
M 16 XX
M 18 XX
M 20 XX
XX Odvalovací frézy se vyrábějí s profilem IIa, IIb, IIIb
a s třídou přesnosti A, B v následujících kombinacích:
IIaB, IIbA, IIaA a IIIb.
XX Delivered with profile IIa, IIb, IIIb in accuracy class A, B
in following combination: IIaB, IIbA, IIaA and IIIb.
Materiál: HSS, HSSCo; na přání povlakované TiN.
Material: HSS, HSSCo; with coating TiN also.
Použití: Frézy jsou určeny k výrobě evolventního ozubení
odvalovacím způsobem.
Application: For hobbing of involute teeth.
85
9
22 2712
Speciální frézy
Special Milling Cutters
KOTOUČOVÉ FRÉZY NA OZUBENÍ ŘEŤĚZOVÝCH KOL
ROLLER CHAIN SPROCKET MILLING CUTTERS
Značení/Marking
d1×t
∅D
mm
∅d
mm
s max.
mm
s min.
mm
5×9,525
6,35×9,525
7,75×12,7
8,51×12,7
10,16×15,875
12,07×19,05
15,88×25,4
56
56
70
70
75
80
95
22
22
27
27
27
32
32
9
11
14
15
18
21
28
7
9
11
13
14
17
23
Počet zubů
Code
222712
Number of teeth
12
12
12
12
12
12
12
0,07
0,07
0,15
0,15
0,20
0,30
0,58
5×9,525
6,35×9,525
7,75×12,7
8,51×12,7
10,16×15,875
12,07×19,05
15,88×25,4
Code
222712
Rozměr / Dimension
5×9,525
6,35×9,525
7,75×12,7
8,51×12,7
10,16×15,875
12,07×19,05
15,88×25,4
86
11÷16 zubů / teeth
17÷40 zubů / teeth
41÷ a více (and more)
fréza číslo 1 / cutter No 1 fréza číslo 2 / cutter No 2 fréza číslo 3 / cutter No 3
5×9,525 C.1
5×9,525 C.2
5×9,525 C.3
6,35×9,525 C.1
6,35×9,525 C.2
6,35×9,525 C.3
7,75×12,7 C.1
7,75×12,7 C.2
7,75×12,7 C.3
8,51×12,7 C.1
8,51×12,7 C.2
8,51×12,7 C.3
10,16×15,875 C.1
10,16×15,875 C.2
10,16×15,875 C.3
12,07×19,05 C.1
12,07×19,05 C.2
12,07×19,05 C.3
15,88×25,4 C.1
15,88×25,4 C.2
15,88×25,4 C.3
Materiál: HSS, HSSCo; na přání povlakované TiN.
Materiál: HSS, HSSCo; with coating TiN also.
Použití: Frézy se používají k frézování ozubení u řetězových kol.
Application: For milling of chain sprockets.
Frézy se vyrábějí podle počtu zubů frézovaného kola:
fréza č. 1: pro počet zubů 11÷16
fréza č. 2: pro počet zubů 17÷40
fréza č. 3: pro počet zubů 41 a více.
The miling cutters are manufactured according
to the number of teeth:
Cutters no. 1:
teeth 11÷16
Cutters no. 2:
teeth 17÷40
Cutters no. 3:
teeth 41 and more.
9
Speciální frézy
Special Milling Cutters
ODVALOVACÍ FRÉZY VÁLCOVÉ NA OZUBENÁ KOLA
ROLLER CHAIN SPROCKET HOBS
t
mm
∅d1
mm
∅D h16
mm
∅d H7
mm
L
mm
22 2720
Počet zubů
Použití: Frézy se používají k frézování ozubení u řetězových
kol, pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy ČSN 014811,
DIN 8196.
Code
222720*
Number of teeth
6,35
3,3
56
22
55
8
5
63
27
50
9,525
5,08
71
27
56
9,525
6
71
27
56
9,525
6,35
71
27
56
12,7
7,75
80
32
71
12,7
8,51
80
32
71
15,875
10,16
90
32
80
19,05
11,91
100
32
100
19,05
12,07
100
32
100
25,40
15,88
112
40
112
31,75
19,05
125
40
132
38,10
22,23
140
40
150
38,10
25,4
140
40
150
44,45
25,4
160
50
180
44,45
27,94
160
50
180
50,80
28,58
170
50
200
50,80
29,21
170
50
200
63,50
39,68
190
50
224
76,20
47,63
236
60
280
* Dodáváme pouze jako speciál. / We deliver as a special product only.
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
DIN 8197
0,7
0,9
1,3
1,3
1,3
2,2
2,2
3,3
4,2
4,2
4,7
4,9
11,7
11,7
12,7
12,7
13,8
13,8
17,9
35,4
6,35×3,3
8×5
9,525×5,08
9,525×6
9,525×6,35
12,7×7,75
12,7×8,51
15,875×10,16
19,05×11,91
19,05×12,07
25,40×15,88
31,75×19,05
38,10×22,23
38,10×25,4
44,45×25,4
44,45×27,94
50,80×28,58
50,80×29,21
63,50×39,68
76,20×47,63
Application: For milling of roller chain sprockets
ČSN 014811, DIN 8196.
87
1a
Frézy válcové
End Mills
1124
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - SHORT, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 112418
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
57
66
69
69
72
83
83
92
92
104
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
1134
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 1 BŘIT PŘES STŘED
END MILLS - LONG, 1 TOOTH CUT OVER CENTRE
DIN 844
ISO 1641
Code
88
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 113418
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
30
38
38
45
53
53
63
63
75
68
80
88
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
1a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
1201
ČSN 222110
Code
D
js 14
l
L
10
22
72
12
26
83
16
32
92
20
39
104
* šroubovice levá / left-hand spiral
d
h8
Z
F 120105
HSS Co5
10
12
16
20
4
5
5
5
10×22
12×26
16×32
20×39
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
1211
ČSN 222110
Code
D
js 14
l
L
10
32
78
12
40
93
16
50
110
20
63
128
* šroubovice levá / left-hand spiral
d
h8
Z
F 121105
HSS Co5
10
12
16
20
4
5
5
5
10×32
12×40
16×50
20×63
89
1a
Frézy válcové
End Mills
1212
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
DIN 844
ISO 1641
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 121218
HSS Co8
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
30
38
45
53
53
63
63
75
68
80
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6×24
7×30
8×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222134
1302
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS - SHORT, FINE TEETH
Code
90
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 130218
HSS Co8
10
12
16
20
22
26
32
38
72
83
92
104
10
12
16
20
5
5
6
6
10×22
12×26
16×32
20×38
1a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS - LONG, FINE TEETH
1312
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222134
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 131218
HSS Co8
10
12
14
16
18
20
45
53
53
63
63
75
95
110
110
123
123
141
10
12
12
16
16
20
5
5
5
6
6
6
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, 2 BŘITY DO STŘEDU
END MILLS - LONG, 2 TEETH CUT TO CENTRE
1416
DIN 844
ISO 1641
Code
D
k 10
l
L
d
h6
Z
F 141618
HSS Co8
6
7
9
12
14
16
20
24
30
38
53
53
63
75
68
80
88
110
110
123
141
6
10
10
12
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
6×24
7×30
9×38
12×53
14×53
16×63
20×75
91
1a
Frézy válcové
End Mills
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222132.1
1422
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ
END MILLS - SHORT
Code
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 142218
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
57
66
69
69
72
83
83
92
92
104
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6×13
7×16
8×19
9×19
10×22
12×26
14×26
16×32
18×32
20×38
DIN 844
ISO 1641
~ ČSN 222132.1
1432
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ
END MILLS - LONG
Code
92
D
k 12
l
L
d
h6
Z
F 143218
HSS Co8
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
30
38
38
45
53
53
63
63
75
68
80
88
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6×24
7×30
8×38
9×38
10×45
12×53
14×53
16×63
18×63
20×75
1a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, LEVOŘEZNÉ
END MILLS - SHORT, LEFT HAND CUTTING
1809
PN 222137
Code
D
js 14
l
L
d
h8
Z
≈λ
F 180905
HSS Co5
4
5
6
8
10
12
16
20
11
13
13
19
22
26
32
38
55
57
57
69
72
83
92
104
6
6
6
10
10
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
20°
20°
20°
30°
30°
30°
45°
45°
4×11
5×13
6×13
8×19
10×22
12×26
16×32
20×38
.
93
2a
Frézy pro drážky per
Slot Drills
2105
DIN 327
~ PN 222190.1
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - KRÁTKÉ, NESOUMĚRNÉ, 2 ZUBÉ
SLOT DRILLS - SHORT, CENTRE CUTTING, 2-FLUTES
Code
D
e8
l
L
d
h6
F 210508
HSS Co8
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
•/ ≠ DIN 327
4
5
7
8
8
10
11
13
16
16
19
19
22
22
26
26
48
49
51
52
52
60
61
63
73
73
79
79
88
88
96
96
6
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20•
20•
2×4
3×5
4×7
5×8
6×8
7×10
8×11
10×13
12×16
14×16
16×19
18×19
20×22
22×22
25×26
28×26
94
2a
Frézy pro drážky per
Slot Drills
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER - DLOUHÉ, NESOUMĚRNÉ, 2 ZUBÉ
SLOT DRILLS - LONG, CENTRE CUTTING, 2-FLUTES
2115
DIN 327
~ PN 222190.1
Code
D
e8
l
L
d
h6
F 211508
HSS Co8
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
•/ ≠ DIN 327
7
8
11
13
13
16
19
25
28
32
36
40
45
50
56
63
51
52
55
57
57
66
69
75
82
90
100
105
115
125
130
140
6
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20•
20•
2×7
3×8
4×11
5×13
6×13
7×16
8×19
10×25
12×28
14×32
16×36
18×40
20×45
22×50
25×56
28×63
95
3a
Frézy tvarové
Form Cutters
31035
FRÉZY PRO T DRÁŽKY
T-SLOT CUTTERS
ČSN 222182
Code
D
h 12
S
h 12
L
d1
32
14
140
16
40
18
175
20
50
22
188
25
60
28
235
31
72
35
250
36
•/ DIN 650, ISO 299, ČSN 021030
3409
MK
Z
a•
F 310350
HSS
3
4
4
5
5
8
8
8
10
10
18
22
28
36
42
32
40
50
60
72
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ PRO PRISMATICKÁ VEDENÍ
DOVETAIL MILLING CUTTERS
ČSN 222268
Code
ρ
-10´
D
js 16
l
js 16
L
d
h6
Z
F 340915
HSS Co5
55°
55°
55°
55°
55°
55°
16
20
25
32
40
50
6
8
10
12
15
18
50
58
66
75
85
95
10
10
12
16
16
20
10
10
12
14
14
16
55×16
55×20
55×25
55×32
55×40
55×50
96
4a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ - KRÁTKÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, COARSE TEETH
4101
ČSN 222114
Code
D
l
L
js 14
25
50
154
32
56
185
40
63
194
50
70
228
* levá šroubovice / left-hand spiral
MK
Z
3
4
4
5
4
5
5
6
F 410140
HSS
25×50
32×56
40×63
50×70
FRÉZY VÁLCOVÉ - DLOUHÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, COARSE TEETH
4111
ČSN 222114
Code
D
l
L
js 14
25
80
184
32
100
229
40
125
256
50
150
308
* levá šroubovice / left-hand spiral
MK
Z
3
4
4
5
4
5
5
6
F 411140
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
97
4a
Frézy válcové
End Mills
41195
ČSN 222197
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, COARSE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
80
100
125
150
180
226
285
375
400
430
4
5
6
6
6
4
4
4
5
6
ON 222299
~ DIN 2328
~ ISO 1641
42036
F 411950
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
z 13
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
98
l
L
SK
Z
40
45
50
56
63
65
70
75
80
90
155
160
190
200
210
215
220
265
270
280
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
F 420365
HSS Co5
25×40
28×45
32×50
36×56
40×63
45×65
50×70
56×75
63×80
71×90
4a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
42095
ČSN 222198
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
50
56
63
70
80
196
202
212
251
330
4
4
4
5
6
5
6
6
6
8
F 420950
HSS
25×50
32×56
40×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
42136
ON 222299
~ DIN 2328
~ ISO 1641
Code
D
z 13
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
l
L
SK
Z
80
90
100
110
125
130
140
150
160
180
195
205
240
255
270
275
290
340
350
370
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
F 421365
HSS Co5
25×80
28×90
32×100
36×110
40×125
45×130
50×140
56×150
63×160
71×180
99
4a
Frézy válcové
End Mills
42195
ČSN 222198
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
40
40
50
50
50
63
63
l
L
MK
Z
80
100
80
125
200
110
150
220
180
250
226
246
229
306
450
291
400
470
430
500
4
4
4
5
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
ON 222299.13
~ DIN 2328
~ ISO 1641
42236
F 421950
HSS
25×80
32×100
40×80
40×125
40×200
50×110
50×150
50×220
63×180
63×250
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
z 13
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
100
l
L
SK
Z
40
45
50
56
63
65
70
75
80
90
155
160
190
200
210
215
220
265
270
280
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
F 422365
HSS Co5
25×40
28×45
32×50
36×56
40×63
45×65
50×70
56×75
63×80
71×90
4a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
42295
ČSN 222198.1
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
50
56
63
70
80
196
202
212
251
330
4
4
4
5
6
5
6
6
6
8
F 422950
HSS
25×50
32×56
40×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
42336
ON 222299.13
~ DIN 2328
~ ISO 1641
Code
D
z 13
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
l
L
SK
Z
80
90
100
110
125
130
140
150
160
180
195
205
240
255
270
275
290
340
350
370
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
F 423365
HSS Co5
25×80
28×90
32×100
36×110
40×125
45×130
50×140
56×150
63×160
71×180
101
4a
Frézy válcové
End Mills
42395
ČSN 222198.1
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
40
40
50
50
50
63
63
l
L
MK
Z
80
100
80
125
200
110
150
220
180
250
226
246
229
306
450
291
400
470
430
500
4
4
4
5
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
43195
ČSN 222199
F 423950
HSS
25×80
32×100
40×80
40×125
40×200
50×110
50×150
50×220
63×180
63×250
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ - DLOUHÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS - LONG, FINE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
102
l
L
MK
Z
80
100
125
150
180
226
246
274
331
430
4
4
4
5
6
6
7
8
10
12
F 431950
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
4a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ - KRÁTKÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - SHORT, COARSE TEETH
4709
ČSN 222149
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
50
53
63
70
80
154
178
188
228
241
3
4
4
5
5
4
4
4
5
6
F 470940
HSS
25×50
32×53
40×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ - DLOUHÉ, HRUBOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - LONG, COARSE TEETH
4719
ČSN 222149
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
80
100
125
150
180
184
229
250
308
338
3
4
4
5
5
4
4
4
5
6
F 471940
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
103
4a
Frézy válcové
End Mills
4809
ČSN 222143
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ- KRÁTKÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - SHORT, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
50
53
63
70
80
154
178
188
228
241
3
4
4
5
5
5
6
6
6
8
4819
ČSN 222143
F 480940
HSS
25×50
32×53
40×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ- DLOUHÉ, POLOHRUBOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - LONG, MEDIUM-COARSE TEETH
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
104
l
L
MK
Z
80
100
125
150
180
184
229
250
308
388
3
4
4
5
5
5
6
6
6
8
F 481940
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
4a
Frézy válcové
End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ - KRÁTKÉ, JEMNOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - SHORT, FINE TEETH
4909
ČSN 222147
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
50
53
63
70
80
154
178
188
228
241
3
4
4
5
5
6
7
8
10
12
F 490940
HSS
25×50
32×53
40×63
50×70
63×80
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, LEVOŘEZNÉ - DLOUHÉ JEMNOZUBÉ
END MILLS, LEFT-HAND CUTTING - LONG, FINE TEETH
4919
ČSN 222147
Code
D
js 14
25
32
40
50
63
l
L
MK
Z
80
100
125
150
180
184
229
256
308
338
3
4
4
5
5
6
7
8
10
12
F 491940
HSS
25×80
32×100
40×125
50×150
63×180
105
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
5005
PN 222290
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, S PŘÍMÝMI ZUBY, 2 ZUBÉ
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, STRAIGHT TEETH, 2-FLUTED
D≤5,5
Code
D
k 12
l
L
d
h6
F 500505
HSS Co5
F 500508
HSS Co8
2•
7
51
6
2×7
2,5•
8
52
6
2,5×8
3•
8
52
6
3×8
3,5•
10
54
6
3,5×10
4•
11
55
6
4×11
4,5•
11
55
6
4,5×11
5•
13
57
6
5×13
5,5•
13
57
6
5,5×13
6
13
57
6
6×13
7
16
66
10
7×16
8
19
69
10
8×19
9
22
72
10
9×22
10
25
75
10
10×25
12
28
82
12
12×28
14
32
90
12
14×32
16
36
100
16
16×36
18
40
105
16
18×40
20
45
115
20
20×45
22
50
125
20
22×50
25
56
130
20
25×56
28
63
140
20
28×63
•/ Rozměry mají zuby v pravé šroubovici λ = 10° / These sizes have right-hand helix λ = 10°
106
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, 3 ZUBÉ
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, 3-FLUTED
5204
DIN 1889
ISO 3940
Code
D
k 12
l
L
d
h6
F 520418
HSS Co8
6
8
10
12
16
20
13
19
22
26
32
38
57
69
72
83
92
104
6
10
10
12
16
20
6×13
8×19
10×22
12×26
16×32
20×38
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, 3 ZUBÉ
DIE SINKING CUTTERS - LONG, 3-FLUTED
5214
DIN 1889
ISO 3940
Code
D
k 12
l
L
d
h6
F 521418
HSS Co8
12
16
20
53
63
75
110
123
141
12
16
20
12×53
16×63
20×75
107
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
ČSN 222292
~ DIN 1889
ISO 3940
53074
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, WITH BALL NOSE
Code
D
k 12
10
12
16
20
25
32
40
50
R
l
L
MK
Z
5
6
8
10
12,5
16
20
25
20
25
32
36
40
50
63
70
100
105
115
135
145
180
195
202
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
PN 222292
~ DIN 1889
ISO 3940
53174
F 530745
HSS Co5
10×20
12×25
16×32
20×36
25×40
32×50
40×63
50×70
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - LONG, WITH BALL NOSE
Code
D
k 12
10
12
16
20
25
32
40
50
108
R
l
L
MK
Z
5
6
8
10
12,5
16
20
25
40
50
63
70
80
100
125
140
120
130
145
175
185
230
285
300
2
2
2
3
3
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
F 531745
HSS Co5
10×40
12×50
16×63
20×70
25×80
32×100
40×125
50×140
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
FRÉZY KOPÍROVACÍ - KRÁTKÉ, S ČTVRTKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - SHORT, CORNER ROUNDING
5407
ČSN 222293
Code
D
k 12
10
12
16
20
25
32
40
50
R
l
L
MK
Z
2,5
3
4
5
6
8
10
12,5
20
25
32
36
40
50
63
70
100
105
115
135
145
180
195
202
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
F 540745
HSS Co5
10×20
12×25
16×32
20×36
25×40
32×50
40×63
50×70
FRÉZY KOPÍROVACÍ - DLOUHÉ, S ČTVRTKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - LONG, CORNER ROUNDING
5417
ČSN 222293
Code
D
k 12
10
12
16
20
25
32
40
50
R
l
L
MK
Z
2
3
4
5
6
8
10
12,5
40
50
63
70
80
100
125
140
120
130
145
175
185
230
285
300
2
2
2
3
3
4
5
5
4
4
4
4
4
6
6
6
F 541745
HSS Co5
10×40
12×50
16×63
20×70
25×80
32×100
40×125
50×140
109
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
5507
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED, WITH BALL NOSE
ČSN 222294
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
R
l
~lp
L
MK
Z
8
10
12,5
16
20
25
25
32
40
50
63
80
70
90
100
120
140
160
139
176
186
229
249
269
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5517
F 550745
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ, S PŮLKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED, WITH BALL NOSE
ČSN 222294
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
110
R
l
~lp
L
MK
Z
8
10
12,5
16
20
25
25
32
40
50
63
80
100
120
140
160
180
200
186
206
249
269
316
336
3
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
F 551745
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ, S ČTVRTKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED, CORNER ROUNDING
5607
ČSN 222295
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
R
l
~lp
L
MK
Z
4
5
6
8
10
12,5
25
32
40
50
63
80
70
90
100
120
140
160
139
176
186
229
249
269
2
3
3
4
4
4
4
4
4
6
6
6
F 560745
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ, S ČTVRTKRUHOVÝMI BŘITY
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED, CORNER ROUNDING
5617
ČSN 222295
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
R
l
~lp
L
MK
Z
4
5
6
8
10
12,5
25
32
40
50
63
80
100
120
140
160
180
200
186
206
249
269
316
336
3
3
4
4
5
5
4
4
4
6
6
6
F 561745
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
111
5a
Frézy kopírovací
Die Sinking Cutters
5703
FRÉZY KOPÍROVACÍ - PRODLOUŽENÉ
DIE SINKING CUTTERS - EXTENDED
ČSN 222296
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
l
~lp
L
MK
Z
25
32
40
50
63
80
70
90
100
120
140
160
139
176
186
229
249
269
2
3
3
4
4
4
4
4
4
6
6
6
5713
F 570345
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
FRÉZY KOPÍROVACÍ - EXTRA PRODLOUŽENÉ
DIE SINKING CUTTERS - EXTRA EXTENDED
ČSN 222296
Code
D
k 12
16
20
25
32
40
50
112
l
~lp
L
MK
Z
25
32
40
50
63
80
100
120
140
160
180
200
186
206
249
269
316
336
3
3
4
4
5
5
4
4
4
6
6
6
F 571345
HSS Co5
16×25
20×32
25×40
32×50
40×63
50×80
6a
Frézy válcové čelní
Shell End Mills
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, MEDIUM-COARSE TEETH
6222
DIN 1880
ISO 2780/2586
~ PN 222052
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
L
32
36
40
45
50
d
H7
16
22
27
27
32
Z
6
8
8
10
10
F 622275
HSS Co5
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ, POLOHRUBOZUBÉ
SHELL END MILLS, MEDIUM-COARSE TEETH
6229
PN 222052
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
Code
D
js 16
40
50
63
80
100
125
160
L
32
36
40
45
50
56
63
d
H7
16
22
27
27
32
40
50
Z
6
8
8
10
10
12
14
F 622973
HSSE
40×32
50×36
63×40
80×45
100×50
125×56
160×63
113
7a
Frézy kotoučové
Shell End Mills
7103
PN 222162
FRÉZY KOTOUČOVÉ, HRUBOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, COARSE TEETH
Code
D
js 16
63
80
100
100
125
125
160
160
S
s 10
8
10
12
16
14
18
16
20
7343
d
H7
22
22
27
32
32
40
32
40
ČSN 222171
~ DIN 1891
Z
6
6
8
8
8
8
10
10
F 710373
HSSE
63×8×22
80×10×22
100×12×27
100×16×32
125×14×32
125×18×40
160×16×32
160×20×40
FRÉZY KOTOUČOVÉ SLOŽENÉ, JEMNOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, COUPLED FINE TEETH
Code
D
js 16
80
80
80
100
100
125
125
125
160
160
160
114
S
s 10
16
18
20
20
22
22
25
28
25
28
32
d
H7
27
27
27
27
27
32
32
32
40
40
40
Z
22
22
22
24
24
26
26
26
28
28
28
F 734373
HSSE
80×16×27
80×18×27
80×20×27
100×20×27
100×22×27
125×22×32
125×25×32
125×28×32
160×25×40
160×28×40
160×32×40
7a
Frézy kotoučové
Shell End Mills
FRÉZY KOTOUČOVÉ STAVITELNÉ, HRUBOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ADJUSTABLE, COARSE TEETH
7503
ON 222172
Code
D
js 16
80
100
125
160
S
min
10
12
14
16
max
16
20
25
28
d
H7
22
27
32
40
Z
12
12
14
16
H
max
12
16
22
28
F 750373
HSSE
80×10-16
100×12-20
125×14-25
160×16-28
FRÉZY KOTOUČOVÉ STAVITELNÉ, JEMNOZUBÉ
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ADJUSTABLE, FINE TEETH
7601
ON 222173
Code
D
js 16
63
80
80
100
125
160
S
min
4
5
6
8
10
12
max
6
8
10
14
18
22
d
H7
22
22
22
27
32
40
Z
14
16
16
16
18
20
H
max
6
8
10
14
18
22
F 760173
HSSE
60×4-6
80×5-8
80×6-10
100×8-14
125×10-18
160×12-22
115
7a
Frézy kotoučové
Shell End Mills
7703
ČSN 222176
FRÉZY KOTOUČOVÉ JEDNOSTRANNÉ, PRAVOŘEZNÉ
SHELL END MILLS, ONE SIDED, RIGHT-HAND CUTTING
Code
D
js 16
50
63
80
100
100
125
125
160
160
S
s 10
10
12
16
20
20
25
25
32
32
7803
d
H7
16
22
27
27
32
27
32
32
40
ČSN 222177
Z
14
16
18
20
20
22
22
24
24
F 770373
HSSE
50×10×16
63×12×22
80×16×27
100×20×27
100×20×32
125×25×27
125×25×32
160×32×32
160×32×40
FRÉZY KOTOUČOVÉ JEDNOSTRANNÉ, LEVOŘEZNÉ
SHELL END MILLS, ONE SIDED, LEFT-HAND CUTTING
Code
D
js 16
50
63
80
100
100
125
125
160
160
116
S
s 10
10
12
16
20
20
25
25
32
32
d
H7
16
22
27
27
32
27
32
32
40
Z
14
16
18
20
20
22
22
24
24
F 780373
HSS
50×10×16
63×12×22
80×16×27
100×20×27
100×20×32
125×25×27
125×25×32
160×32×32
160×32×40
8a
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
ρ
±30′
40°
40°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
60°
60°
60°
60°
65°
65°
70°
70°
70°
70°
75°
75°
80°
80°
80°
80°
85°
85°
8535
ČSN 222240
~ DIN 1823 A
Code
D
js 16
63
100
63
80
100
50
63
80
100
50
63
80
100
63
80
50
63
80
100
63
80
50
63
80
100
63
80
S
js 16
10
20
12
16
22
12
16
20
25
12
16
20
25
16
20
12
16
20
25
16
20
12
16
20
25
16
20
d
H7
22
32
22
27
32
16
22
27
32
16
22
27
32
22
27
16
22
27
32
22
27
16
22
27
32
22
27
Z
18
22
18
20
22
16
18
20
22
14
16
18
20
16
18
14
16
18
20
16
18
14
16
18
20
16
18
F 853570
HSS
40×63
40×100
45×63
45×80
45×100
50×50
50×63
50×80
50×100
60×50
60×63
60×80
60×100
65×63
65×80
70×50
70×63
70×80
70×100
75×63
75×80
80×50
80×63
80×80
80×100
85×63
85×80
117
8a
Frézy tvarové
Form Cutters
8539
ČSN 222254
~ DIN 842
Code
ρ
-10′
55°
55°
55°
55°
D
js 16
63
80
100
125
S
js 16
20
25
32
40
8561
ρ
±30′
30°
30°
30°
30°
30°
118
FRÉZY ÚHLOVÉ ČELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
d
H7
22
27
32
40
ČSN 222252.1
~ DIN 1824 B
Z
16
18
20
22
F 853970
HSS
55×63
55×80
55×100
55×125
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, SOUMĚRNÉ
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, SYMMETRICAL
Code
R
1
1
1,5
2
2,5
D
js 16
63
80
100
125
160
S
js 16
8
12
16
20
25
d
H7
16
22
27
27
32
Z
14
16
18
20
22
F 856170
HSS
30×63
30×80
30×100
30×125
30×160
8a
Frézy tvarové
Form Cutters
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, NESOUMĚRNÉ
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, ASYMMETRICAL
ρ
±30′
45°
45°
50°
50°
50°
55°
55°
60°
60°
60°
65°
65°
70°
70°
70°
75°
75°
80°
80°
80°
85°
85°
90°
90°
90°
8591
ČSN 222244
~ DIN 1823 B
Code
D
js 16
63
100
63
80
100
63
100
63
80
100
63
100
63
80
100
63
100
63
80
100
63
100
63
80
100
S
js 16
8
16
10
14
18
10
20
12
18
24
12
26
16
22
32
16
32
16
22
32
22
36
22
28
36
d
H7
22
32
22
27
32
22
32
22
27
32
22
32
22
27
32
22
32
22
27
32
22
32
22
27
32
Z
18
22
18
20
22
18
22
18
20
22
18
22
18
20
22
18
22
18
20
22
18
22
18
20
22
F 859170
HSS
45×63
45×100
50×63
50×80
50×100
55×63
55×100
60×63
60×80
60×100
65×63
65×100
70×63
70×80
70×100
75×63
75×100
80×63
80×80
80×100
85×63
85×100
90×63
90×80
90×100
119
9a
Frézy speciální
Special Milling Cutters
9141
Jm. rozměry
profilu hř.
dh x Dh x bh*
11×15×3
13×17×4
16×20×6
18×22×6
* ON 01 4945
ON 222732
Code
D
js 16
63
63
63
63
9161
Jm. rozměry
profilu hř.
dh x Dh x bh*
21×25×5
23×28×6
26×32×6
28×34×7
32×38×8
36×42×8
42×48×10
46×52×12
52×60×14
58×65×14
62×70×16
68×78×16
72×82×16
* ON 01 4946
120
FRÉZY PRO ČTYŘDRÁŽKOVÉ HŘÍDELE, S PŘÍDAVKEM NA BROUŠENÍ
CUTTERS FOR FOUR SPLINE SHAFTS, WITH GRINDING ALLOWANCE
S
h 12
10
10
12
12
d
H7
27
27
27
27
ON 222733
Z
12
12
12
12
F 914170
HSS
11×15×3
13×17×4
16×20×6
18×22×6
FRÉZY PRO ŠESTIDRÁŽKOVÉ HŘÍDELE, S PŘÍDAVKEM NA BROUŠENÍ
CUTTERS FOR SIX SPLINE SHAFTS, WITH GRINDING ALLOWANCE
Code
D
js 16
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
S
h 12
10
10
12
12
14
16
18
18
20
24
24
28
30
d
H7
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
F 916170x
HSS
21×25×5
23×28×6
26×32×6
28×34×7
32×38×8
36×42×8
42×48×10
46×52×12
52×60×14
58×65×14
62×70×16
68×78×16
72×82×16
9a
Frézy speciální
Special Milling Cutters
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
END MILLS FOR OIL GROOVES
code 920100
9201
PN 222842
PN 222844*
code 920140
Code
h
H
0,8
1,2
2
3
5
Z=8
1
1,6
2,5
4
6
D
js 16
20
25
32
40
50
S
js 16
8
12
16
22
28
L
js 16
75
80
95
170
180
d
h8
16
16
20
MK
4
4
F 920100
HSS
0,8
1,2
2
-
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
CUTTERS FOR OIL GROOVES
F 920140*
HSS
3
5
92017
PN 222846
Code
h
H
0,8
1,2
2
3
5
1
1,6
2,5
4
6
D
js 16
50
50
63
63
80
S
js 16
8
12
16
22
28
d
H7
22
22
22
22
27
Z
16
16
16
14
12
F 920170
HSS
0,8
1,2
2
3
5
121
9a
Frézy speciální
Special Milling Cutters
9211
FRÉZY PRO MAZACÍ DRÁŽKY
END MILLS FOR OIL GROOVES
PN 222840
Code
h
H
0,8
1,2
2
3
5
1
1,6
2,5
4
6
D
js 16
8
12
16
22
28
S
js 16
11
16
19
22
26
013517
d
H8
10
12
16
20
20
F 921105
HSS
0,8
1,2
2
3
5
VYVRTÁVACÍ TYČ PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY
BORING BAR FOR CORE CUTTERS
013516
d
+0,01
19,05
19,05
19,05
L
js 16
61
73
79
88
96
stopka / shank
d1
MK
20
2
3
L
Code
UPÍNAČ
112
145
166
013516.20
013516.02
013516.03
VYRÁŽEČ
DRIFT
Code
VYRÁŽEČ
013517
122
9a
Frézy speciální
Special Milling Cutters
JÁDROVÝ VRTÁK
CORE CUTTER
01354
Code
VRTÁK
HSS Co5
20
6
013545.020
21
6
013545.021
22
6
013545.022
23
6
013545.023
24
6
013545.024
25
8
013545.025
26
8
013545.026
27
8
013545.027
28
8
013545.028
29
8
013545.029
30
8
013545.030
31
8
013545.031
32
8
013545.032
33
10
013545.033
34
10
013545.034
35
10
013545.035
36
10
013545.036
37
10
013545.037
38
10
013545.038
39
10
013545.039
40
10
013545.040
41
12
013545.041
42
12
013545.042
43
12
013545.043
44
12
013545.044
45
12
013545.045
46
12
013545.046
47
12
013545.047
48
12
013545.048
49
12
013545.049
50
14
013545.050
51
14
013545.051
52
14
013545.052
Doporučená hloubka vrtání max. 25 mm. / Recommended depth of drilling max. 25 mm.
D
Z
123
10
MASTER
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY 2 BŘITÉ KRÁTKÉ
2 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGTH ENDMILLS
Code
MASTER
D
l
L
d
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
3
5
6
7
12
12
14
14
16
19
19
19
22
22
25
25
30
32
36
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81001
81051
81101
81151
81201
81251
81301
81351
81401
81451
81501
81551
81601
81651
81701
81751
81801
81851
81901
81951
82001
82051
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81031
81081
81131
81181
81231
81281
81331
81381
81431
81481
81531
81581
81631
81681
81731
81781
81831
81881
81931
81981
82031
82081
FRÉZY 3 BŘITÉ KRÁTKÉ
3 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGTH ENDMILLS
Code
D
l
L
d
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
3
5
6
7
12
12
14
14
16
19
19
19
22
22
25
25
30
32
36
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81003
81053
81103
81153
81203
81253
81303
81353
81403
81453
81503
81553
81603
81653
81703
81753
81803
81853
81903
81953
82003
82053
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
124
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81033
81083
81133
81183
81233
81283
81333
81383
81433
81483
81533
81583
81633
81683
81733
81783
81833
81883
81933
81983
82033
82083
10
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY 4 BŘITÉ KRÁTKÉ
4 FLUTE SQUARE END STANDARD LENGTH ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
3
5
6
7
12
12
14
14
16
19
19
19
22
22
25
25
30
32
36
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81000
81050
81100
81150
81200
81250
81300
81350
81400
81450
81500
81550
81600
81650
81700
81750
81800
81850
81900
81950
82000
82050
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81030
81080
81130
81180
81230
81280
81330
81380
81430
81480
81530
81580
81630
81680
81730
81780
81830
81880
81930
81980
82030
82080
FRÉZY 2 BŘITÉ KOPÍROVACÍ KRÁTKÉ
2 FLUTE BALL END STANDARD LENGTH ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
3
5
6
7
12
12
14
14
16
19
19
19
22
22
25
25
30
32
36
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81005
81055
81105
81155
81205
81255
81305
81355
81405
81455
81505
81555
81605
81655
81705
81755
81805
81855
81905
81955
82005
82055
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81035
81085
81135
81185
81235
81285
81335
81385
81435
81485
81535
81585
81635
81685
81735
81785
81835
81885
81935
81985
82035
82085
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
125
10
MASTER
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY 4 BŘITÉ KOPÍROVACÍ KRÁTKÉ
4 FLUTE BALL END STANDARD LENGTH ENDMILLS
Code
MASTER
D
l
L
d
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
3
5
6
7
12
12
14
14
16
19
19
19
22
22
25
25
30
32
36
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81004
81054
81104
81154
81204
81254
81304
81354
81404
81454
81504
81554
81604
81654
81704
81754
81804
81854
81904
81954
82004
82054
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81034
81084
81134
81184
81234
81284
81334
81384
81434
81484
81534
81584
81634
81684
81734
81784
81834
81884
81934
81984
82034
82084
FRÉZY 2 BŘITÉ DLOUHÉ
2 FLUTE SQUARE END LONG LENGTH ENDMILLS
Code
D
l
L
d
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
25
25
25
25
25
38
50
56
75
75
75
75
65
65
75
75
75
100
100
125
150
150
150
150
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
MASTER
bez povlaku
without coating
83001
83051
83101
83151
83201
83251
83301
83351
83401
83451
83501
83551
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
126
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
83031
83081
83131
83181
83231
83281
83331
83381
83431
83481
83531
83581
10
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY 4 BŘITÉ DLOUHÉ
4 FLUTE SQUARE END LONG LENGTH ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
25
25
25
25
25
38
50
56
75
75
75
75
65
65
75
75
75
100
100
125
150
150
150
150
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
MASTER
bez povlaku
without coating
83000
83050
83100
83150
83200
83250
83300
83350
83400
83450
83500
83550
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
83030
83080
83130
83180
83230
83280
83330
83380
83430
83480
83530
83580
FRÉZY 2 BŘITÉ KOPÍROVACÍ DLOUHÉ
2 FLUTE BALL END LONG LENGTH ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
25
25
25
25
25
38
50
56
75
75
75
75
65
65
75
75
75
100
100
125
150
150
150
150
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
MASTER
bez povlaku
without coating
83005
83055
83105
83155
83205
83255
83305
83355
83405
83455
83505
83555
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
83035
83085
83135
83185
83235
83285
83335
83385
83435
83485
83535
83585
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
127
10
MASTER
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY 4 BŘITÉ KOPÍROVACÍ DLOUHÉ
4 FLUTE BALL END LONG LENGTH ENDMILLS
Code
MASTER
D
l
L
d
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
25
25
25
25
25
38
50
56
75
75
75
75
65
65
75
75
75
100
100
125
150
150
150
150
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
MASTER
bez povlaku
without coating
83004
83054
83104
83154
83204
83254
83304
83354
83404
83454
83504
83554
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
83034
83084
83134
83184
83234
83284
83334
83384
83434
83484
83534
83584
HRUBOVACÍ FRÉZY
620 SERIES MEDIUM PITCH ROUGHES (.062 PITCH)
Code
D
l
L
d
Počet ostří
No. of flute
6
8
10
12
16
20
25
19
19
22
25
32
38
38
63
63
63
75
88
100
100
6
8
10
12
16
20
25
3
3
3
4
4
4
5
MASTER
bez povlaku
without coating
86900
86904
86908
86912
86916
86920
86924
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
128
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
86903
86907
86911
86915
86919
86923
86927
10
Frézy tvrdokovové
Carbide Endmills
FRÉZY EXTRA DLOUHÉ
EXTRA LONG LENGHT SQUARE ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
6
6
6
8
8
8
8
10
10
12
12
14
14
14
16
18
20
38
75
75
42
75
75
75
75
75
75
75
62
75
75
75
75
75
100
150
200
100
150
200
200
150
200
150
200
125
150
200
200
200
200
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
14
14
16
16
18
20
MASTER
4 břité
4FL SQ
301-1000
301-1002
301-1004
301-1006
301-1008
301-1010
301-1012
301-1014
301-1016
301-1018
301-1020
301-1022
301-1024
301-1026
301-1028
301-1030
301-1032
MASTER
2 břité
2FL SQ
300-1000
300-1002
300-1004
300-1006
300-1008
300-1010
300-1012
300-1014
300-1016
300-1018
300-1020
300-1022
300-1024
300-1026
300-1028
300-1030
300-1032
FRÉZY 6 BŘITÉ KRÁTKÉ
6 FLUTE ENDMILLS
MASTER
Code
D
l
L
d
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
12
14
16
19
19
21
22
25
25
25
30
32
35
38
38
38
38
50
50
63
63
63
70
70
70
75
88
88
100
100
100
100
3
4
5
6
8
8
10
10
11
12
14
16
18
20
22
25
MASTER
bez povlaku
without coating
81202
81302
81402
81452
81502
81552
81602
81652
81702
81752
81802
81852
81902
81952
82002
82052
MASTER
povlak TiAlN
coating TiAlN
81232
81332
81432
81482
81532
81582
81632
81682
81732
81782
81832
81882
81932
81982
82032
82082
Tolerance řezné části +,00 − ,05; tolerace stopky +,000 − ,005. / Cutting edge tolerace +,00 − ,05; shank tolerace +,000 − ,005.
129
11
22 9310
Technické frézy
Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY RYCHLOBĚŽNÉ HSS
HSS BURRS
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
l
mm
L
mm
d1
mm
3A
3B
3C
3D
3E
3F
7,5
7
7
7
7
7
7,5
10
10
6,7
11
10
37,5
40
40
36,7
41
40
3
3
3
3
3
3
Frézy jsou vyráběny s ozubením č. 1 (viz str. 130).
3A
22 9310
3B
3D
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3E
3F
TECHNICKÉ FRÉZY RYCHLOBĚŽNÉ HSS
HSS BURRS
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
L
mm
Vnitřní závit
Thread size
119
120
20
20
50
45
M10
M10
Code
229310
0,0573
0,0502
119
120
Burrs are made with teeth form No. 1 (see page 130).
Straight or taper shanks for clamping on the machine
spindle see page 135.
119
120
DRUHY OZUBENÍ TECHNICKÝCH FRÉZ
TYPE OF TEETH BURRS
Ozubení: č.1
Teeth form No. 1
130
0,0032
0,0039
0,0028
0,0031
0,0032
0,0032
Burrs are made with teeth form No. 1 (see page 130).
3C
Frézy jsou vyráběny s ozubením č. 1 (viz str. 130).
Pro upnutí na vřeteno frézy s válcovou nebo kuželovou stopkou
viz. str. 135.
22 9310
Code
229310
Ozubení: č.2
Teeth form No. 2
Ozubení: č.3
Teeth form No. 3
Ozubení: č.4
Teeth form No. 4
Ozubení: č.5
Teeth form No. 5
11
Technické frézy
Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY HSS PRO VÝROBU NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ
HSS BURRS FOR TOOL AND JIG PRODUCTION
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
265/3
265/4
265/5
265/6
265/7
265/8
265/9
265/10
265/12
266/3,5
266/4
266/4,5
266/5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
19
19
22
22
R
mm
3,5
4
4,5
5
Frézy jsou vyráběny s ozubením č. 1 (viz str. 130).
265/3
265/5
l
mm
265/7
22 9310
Code
229310
0,037
0,038
0,039
0,040
0,041
0,042
0,043
0,044
0,046
0,054
0,056
0,065
0,072
7
8
9
10
265/3
265/4
265/5
265/6
265/7
265/8
265/9
265/10
265/12
266/3,5
266/4
266/4,5
266/5
Burrs are made with teeth form No. 1 (see page 130).
265/8
265/9
265/10
265/12
266/4
266/5
131
11
22 9310
Technické frézy
Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY RYTECKÉ HSS
HSS BURRS FOR ENGRAVING
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
l
mm
L
mm
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2,6
4,5
4,5
1,5
4,5
4,5
4,5
1
1
3
5,6
7
7
3
7
7
7
1,5
1,5
6
58,6
60,5
60,5
57,5
60,5
60,5
60,5
57
57
59
58,1
59,5
59,5
55,5
59,5
59,5
59,5
54
54
58,5
Frézy jsou vyráběny se speciálním ozubením.
132
Code
229310
0,0104
0,0105
0,0105
0,0102
0,0106
0,0104
0,0105
0,0104
0,0105
0,0106
0,0109
0,0110
0,0111
0,0107
0,0112
0,0109
0,0114
0,0108
0,0110
0,0113
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Burrs are made with special teeth form.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
11
Technické frézy
Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY S VÁLCOVOU STOPKOU HSS
HSS BURRS WITH STRAIGH SHANK
22 9310
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
l
mm
L
mm
d1
mm
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
82
12
10
10
12
10
15
15
15
15
6
6
6
6
6
6
4
8
12
15
12
12
12
12
12
12
12
12
8
10
11,5
14
14
18
17
30
30
35
30
20
20
20
15
20
10
3,4
7,5
11,5
14,5
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
52
54
54
58
57
70
70
75
70
60
60
60
55
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
XX Do CODE uvete hrubost ozubení. Frézy jsou vyráběny
s ozubením č. 1, 2, 3, 4 a 5 (viz str. 130).
Typ 45
Typ 46
Typ 57
Typ 58
Typ 47
Typ 59
Typ 48
Typ 60
Code
229310
0,016
0,017
0,013
0,017
0,012
0,047
0,030
0,029
0,039
0,012
0,012
0,010
0,010
0,011
0,012
0,011
0,012
0,018
0,023
0,021
0,018
0,025
0,022
0,023
0,019
0,028
0,033
0,017
0,024
42 XX
43 XX
44 XX
45 XX
46 XX
47 XX
48 XX
49 XX
50 XX
51 XX
52 XX
53 XX
54 XX
55 XX
56 XX
57 XX
58 XX
59 XX
60 XX
61 XX
62 XX
63 XX
64 XX
65 XX
66 XX
67 XX
68 XX
81 XX
82 XX
Typ 42
Typ 43
Typ 44
XX Specify the coarsness of teeth. Burrs are made with
teeth form No. 1, 2, 3, 4 and 5 (see page 130).
Typ 49
Typ 62
Typ 50
Typ 64
Typ 51
Typ 61
Typ 52
Typ 66
Typ 53
Typ 63
Typ 54
Typ 68
Typ 55
Typ 65
Typ 56
Typ
67, 81, 82
133
11
Technické frézy
Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY S VNITŘNÍM ZÁVITEM HSS
HSS BURRS WITH INTERNAL THREAD
22 9310
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
20
25
22
25
22
22
30
30
23
25
∅D min.
mm
Rádius
mm
L
mm
Vnitřní závit
Thread size
29
15
18,4
21,7
17
35
17
17
30
30
25
25
M6
M10
M6
M10
M6
M6
M10
M10
M10
M10
15
20
18
-
Frézy jsou vyráběny s ozubením č. 1, 2, 3, 4 a 5 (viz str. 130).
Pro upnutí na vřeteno frézy s válcovou nebo kuželovou
stopkou viz str. 135.
134
0,028
0,048
0,038
0,075
0,037
0,030
0,150
0,104
0,055
0,063
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Burrs are made with teeth form No. 1, 2, 3, 4, and 5 (see
page 130). Straight or taper shanks for clamping on the
machine spindle see page 135.
Typ 69
Typ 70
Typ 71
Typ 72
Typ 73
Typ 74
Typ 75
Typ 76
Typ 77
Typ 78
TECHNICKÉ FRÉZY RAŠPLOVACÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM HSS
HSS RASPING BURRS WITH INTERNAL THREAD
22 9310
Typ 101
Code
229310
Typ 102
Typ frézy
Type
∅D max.
mm
L
mm
Vnitřní závit
Thread size
101
102
103
104
105
106
107
30
35
25
25
20
35
35
37
32,5
35
40
55
55
55
M12
M12
M12
M10
M12
M12
M12
Code
229310
0,084
0,134
0,170
0,040
0,041
0,158
0,159
101
102
103
104
105
106
107
Tyto frézy jsou určeny k opracování těchto materiálů a jsou
vyráběny s dvojím druhem ozubení č. 10 a č. 11.
These burrs are designed for machining of following materials and are made with two sorts of teeth No. 10 and 11.
Ozubení č. 10 - hrubé pro měkké dřevo a lehké mazavé
materiály.
Teeth No. 10 - coarse teeth for soft wood and light smeary
metal.
Ozubení č. 11 - jemné pro tvrdé dřevo a slitiny kovů.
Teeth No. 11 - fine teeth for hard wood and metal alloys.
Pro upnutí na vřeteno frézy s válcovou, nebo kuželovou
stopkou viz str. 135.
Straight or taper shanks for clamping on the machine
spindle see page 135.
Typ 103
Typ 104
Typ 105
Typ 106
Typ 107
11
Vřetena technických fréz
Shanks for Burrs
VŘETENA TECHNICKÝCH FRÉZ S VÁLCOVOU STOPKOU
STRAIGHT SHANKS FOR BURRS
Typ frézy
Type
88
89
90
91
92
93
∅d upín. stopky
Upín. závit
∅d of shank Clamping thread
6
6
6
10
10
10
M6
M10
M12
M6
M10
M12
22 9311
L
mm
48,0
53,5
55,5
50,5
53,5
55,5
Code
229311
0,0011
0,0022
0,0026
0,0031
0,0035
0,0039
88
89
90
91
92
93
VŘETENA TECHNICKÝCH FRÉZ S KUŽELOVOU STOPKOU
TAPER SHANKS FOR BURRS
Typ frézy
Type
Upín. stopka
Taper shank
Upín. závit
Clamping thread
L
mm
94
95
96
98
99
MORSE 0
MORSE 0
MORSE 0
MORSE 1
MORSE 1
M6
M10
M12
M10
M12
65,5
68,5
70,5
72,5
74,5
22 9311
Code
229311
0,0094
0,0095
0,0096
0,0098
0,0099
94
95
96
98
99
135
12
FREZA
FREZA
FREZA
136
Technické frézy tvrdokovové
Tungsten Carbide Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ CYLINDER
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
4
5
6
8
8
10
12
16
19
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
14
13
13
13
18
18
20
25
25
25
38
52
52
53
63
63
65
70
70
70
A0314T03
A0413T03
A0513T03
A0613T03
A0618T06
A0818T06
A1020T06
A1225T06
A1625T06
A1925T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ VÁLCOVÉ S ČELNÍM BŘITEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER END CUT
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
6
6
8
10
12
18
19
3
3
6
6
6
6
6
6
14
13
18
18
20
25
25
25
38
52
63
63
65
70
70
70
B0314T03
B0613T03
B0618T06
B0818T06
B1020T06
B1225T06
B1625T06
B1925T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ VÁLCOVÉ S RÁDIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CYLINDER WITH BALL TOP
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
5
6
6
8
10
12
16
19
3
3
3
6
6
6
6
6
6
14
12
13
18
18
20
25
25
25
35
52
53
63
63
65
70
70
70
C0314T03
C0512T03
C0613T03
C0618T06
C0818T06
C1020T06
C1225T06
C1325T06
C1925T06
12
Technické frézy tvrdokovové
Tungsten Carbide Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KULOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS BALL SHAPE
FREZA
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
4
5
6
8
10
12
16
19
3
3
3
6
6
6
6
6
6
3
3
4
5
7
9
11
14
16
38
43
44
50
52
54
56
60
62
D0303T03
D0403T03
D0504T03
D0605T06
D0807T06
D1009T06
D1211T06
D1614T06
D1917T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ ELIPTICKÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ELLIPSE
FREZA
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
5
6
6
8
10
12
16
19
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
8
10
10
13
16
20
25
25
38
48
50
55
58
61
65
70
70
E0306T03
E0508T03
E0610T03
E0610T06
E0813T06
E1016T06
E1220T06
E1625T06
E1925T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ STROMEČKOVÉ S RÁDIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ARC CYLINDER WITH BALL TOP
FREZA
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
5
6
6
8
10
12
16
19
19
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
13
13
13
18
18
20
25
25
25
32
38
50
53
63
63
65
70
70
70
77
F0313T03
F0513T03
F0613T03
F0618T06
F0818T06
F1020T06
F1225T06
F1625T06
F1925T06
F1932T06
137
12
FREZA
FREZA
138
Technické frézy tvrdokovové
Tungsten Carbide Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ STROMEČKOVÉ SE ŠPIČKOU
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ARC CYLINDER WITH SHARP TOP
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
6
6
8
8
10
12
12
16
3
3
6
6
6
6
6
6
6
13
13
18
18
20
20
20
25
25
38
53
63
63
65
65
65
70
70
G0313T03
G0613T03
G0618T06
G0818T06
G0820T06
G1020T06
G1220T06
G1225T06
G1625T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ PLAMÉNKOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS FLAME
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
6
8
10
12
16
19
3
6
6
6
6
6
6
7
18
20
25
32
36
41
47
63
65
70
75
81
86
H0307T03
H0618T06
H0820T06
H1025T06
H1232T06
H1636T06
H1941T06
12
Technické frézy tvrdokovové
Tungsten Carbide Burrs
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KUŽELOVÉ S RÁDIUSEM
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CONICAL ROUND NOSE
FREZA
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3 (14°)
5 (14°)
6 (14°)
6 (14°)
6 (14°)
6 (14°)
8 (14°)
10 (14°)
12 (14°)
16 (14°)
19 (14°)
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
13
13
12
19
12
16
22
27
30
30
38
38
38
38
38
38
61
67
72
75
75
83
L0313T03
L0513T03
L0612T03
L0619T03
L0612T06
L0616T06
L0822T06
L1027T06
L1230T06
L1630T06
L1938T06
TECHNICKÉ FRÉZY TVRDOKOVOVÉ KUŽELOVÉ
TUNGSTEN CARBIDE BURRS CONE SHAPE
FREZA
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3 (14°)
3 (7°)
5 (14°)
6 (22°)
6 (14°)
8 (25°)
8 (22,6°)
9,5 (28°)
10 (25°)
12 (25°)
16 (36°)
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
11
16
12,7
12,7
19
18
20
16
20
25
25
38
38
38
50
64
63
65
61
65
70
70
M0311T03
M0316T03
M0513T03
M0613T06
M0619T06
M0818T06
M0820T06
M1016T06
M1025T06
M1225T06
M1625T06
139
12
FREZA
FREZA
FREZA
140
Technické frézy tvrdokovové
Tungsten Carbide Burrs
ZÁHLUBNÍK 60˚
CONE 60˚
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
6
8
10
12
16
19
3
6
6
6
6
6
6
2,5
5
7
8
10
14
16,5
38
50
52
54
55
59
65
J0303T03
J0605T06
J0807T06
J1008T06
J1210T06
J1614T06
J1916T06
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
6
8
10
12
16
19
3
6
6
6
6
6
6
1,5
3
4
4,7
6
8
9,5
38
48
49
50
51
53
55
K0302T03
K0603T06
K0804T06
K1005T06
K1206T06
K1608T06
K1910T06
∅d1
mm
∅d2
mm
l1
mm
l2
mm
Code
FREZA
3
3
5
6
6,3
9,5
12,7
16
19
3
3
3
6
3
6
6
6
6
3
4
5
8
6
9,5
12,7
19
16
40
40
45
53
46
55
58
61
61
N0303T03
N0304T03
N0505T03
N0608T06
N0606T03
N1010T06
N1313T06
N1619T06
N1916T06
ZÁHLUBNÍK 60˚
CONE 60˚
OBRÁCENÝ KUŽEL
INVERTED CONE
13
Technická část
Technical Section
ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNÍ A DRÁŽKOVACÍ - KRÁTKÉ
CUTTING CONDITIONS FOR END MILLS AND SLOT DRILLS - SHORT
Průměr
Diameter
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Povlakované
Povlakované
Nepovlakované
Nepovlakované
Uncoated
Uncoated
Coated
Coated
2
0,003
0,003
0,006
0,007
3
0,006
0,007
0,009
0,010
4
0,008
0,009
0,013
0,014
5
0,011
0,012
0,016
0,018
6
0,015
0,017
0,022
0,024
8
0,021
0,023
0,029
0,032
10
0,028
0,031
0,036
0,040
12
0,034
0,037
0,044
0,048
14
0,040
0,044
0,051
0,056
16
0,044
0,048
0,058
0,064
18
0,051
0,056
0,065
0,072
20
0,057
0,063
0,073
0,080
22
0,063
0,069
0,080
0,088
25
0,071
0,078
0,091
0,100
28
0,080
0,088
0,102
0,112
32
0,091
0,100
0,116
0,128
36
0,100
0,110
0,130
0,140
40
0,110
0,120
0,130
0,140
45
0,120
0,130
0,130
0,140
50
0,130
0,140
0,130
0,140
63
0,140
0,150
Pro následující skupiny materiálů doporučujeme použít koeficient:
skupina materiálů / group of material
For the following groups of materials we recommend usage of ratio:
Nepovlakované
Uncoated
Povlakované
Coated
0,020
0,025
0,035
0,040
0,060
0,070
0,080
0,090
0,095
0,100
0,110
0,120
0,022
0,028
0,039
0,044
0,066
0,077
0,088
0,100
0,105
0,110
0,121
0,132
6, 10, 13 - fz x 0,7
12 - fz x 1,3
ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ NÁSTRČNÉ, KOTOUČOVÉ, PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ A ÚHLOVÉ
CUTTING CONDITIONS FOR SHELL END MILLS, SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, HALF CIRCLE MILLING CUTTERS AND ANGULAR CUTTERS
Průměr
Diameter
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Nepovlakované
Uncoated
0,080
0,085
0,100
0,110
0,110
0,115
0,120
Povlakované
Coated
0,088
0,094
0,110
0,121
0,121
0,127
0,132
Posuv na zub fz*)
Feed/tooth
Nepovlakované
Uncoated
40
50
0,050
63
0,060
80
0,070
100
0,080
125
0,090
160
0,090
200
0,090
Pro následující skupiny materiálů doporučujeme použít koeficient:
For the following groups of materials we recommend usage of ratio:
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Posuv na zub fz
Feed/tooth
Povlakované
Coated
Nepovlakované (nitridované)
Uncoated (nitrided)
Nepovlakované
Uncoated
Povlakované
Coated
0,055
0,066
0,077
0,088
0,100
0,100
0,100
0,080
0,100
0,120
0,140
0,140
0,140
0,030
0,035
0,040
0,045
0,033
0,039
0,044
0,050
skupina materiálů / group of material
6, 10, 13 - fz x 0,7
12 - fz x 1,3
141
13
Technická část
Technical Section
ZÁKLADNÍ VZTAHY
BASIC FORMULAS
Řezné podmínky jsou stanoveny pro frézování nesousledné s chlazením.
The cutting conditions are specified for up-milling with cooling.
Řezná rychlost
Cutting speed
v =
D . π . n
1000
(m/min)
D = průměr nástroje v mm
diameter of milling cutter
Řezná rychlost
Cutting speed
n =
v . 1000
D . π
(1/min)
D = průměr nástroje v mm
diameter of milling cutter
Posuv
Rate of feed
s = fz . n . z
(mm/min)
fz = posuv na jeden zub
feed per tooth
z = počet zubů frézy
number of teeth
CHARAKTERISTIKA OCELÍ
STEEL CHARACTERISTIC
Označení
Mark
Chemické složení (%)
Chemical composition (%)
Tvrdost
Hardness
ČSN
DIN
EN
AISI
C
Cr
Mo
V
W
HSS
19 830
1.3343
ENHS 6-5-2
M2
0,90
4,1
5,0
1,8
6,4
62-65HRc
HSSE
PN 422993
1,15
4,1
3,1
3,1
6,5
63-67HRc
HSS Co5
19 852
HSS Co8
HSSE-PM
142
Norma
Standard
ENHS 6-5-3
Co
1.3243
ENHS 6-5-2-5
M 35
0,92
4,1
5,0
1,9
6,4
4,8
63-67HRc
1.3247
ENHS 2-10-1-8
M 42
1,10
3,9
9,2
1,2
1,4
7,8
63-68HRc
1,28
4,2
5,0
3,1
6,4
8,5
64-67HRc
ENHS 6-5-3-8
Download

Katalog narex consult, nástroje pro frézovaní (pdf 10,5MB)