OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
1
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ýELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU
END MILLS WITH STRAIGHT SHANK
FRAISE À QUEUE A TIGE CYLINDRIQUE
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɂ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
1205
1215
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
23
1245
1255
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
NR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
24
1285
1295
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
HR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
25
1285P
1285X
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ– KRÁTKÉ, HR P, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, HR P, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, HR P, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, HR P, HR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
26
1004
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, jednobĜité
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
27
1014
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ, jednobĜité
END MILLS – LONG, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – LONG, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ – ȾɅɂɇɇɕȿ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
27
1044P
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, NR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, NR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, NR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, NR P, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
28
1104
1114
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222130
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
29
1202K
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – EXTRA KRÁTKÉ
END MILLS – EXTRA SHORT
FRAISE À QUEUE – EXTRA COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȿɄɋɌɊA ɄɈɊɈɌɄɂȿ
30
1242K
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – EXTRA KRÁTKÉ, NR
END MILLS – EXTRA SHORT, NR
FRAISE À QUEUE – EXTRA COURT, NR
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȿɄɋɌɊA ɄɈɊɈɌɄɂȿ, NR
30
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
31
1205
DIN 844
ISO 1641
7
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
1215
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – LONG, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – LONG, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȾɅɂɇɇɕȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
1245
1255
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
NR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
33
1245P
1255P
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
NR P, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
34
1285
1295
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
HR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
35
1285P
1295P
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
HR P, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
36
1402
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ
END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ
37
1412
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ
END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȾɅɂɇɇɕȿ
38
1404
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
39
DIN 844
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 2 bĜity do stĜedu
END MILLS – SHORT, 2 teeth cut to centre
FRAISE À QUEUE – COURT, coupe jusqu‘au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
40
MINIFRÉZY
MINI END MILLS
FRAISE MICRO
ɆɂɇɂɎɊȿɁɕ
41
1406
1604
1614
8
32
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
2
FRÉZY PRO DRÁŽKY
SLOT DRILLS
FRAISE EN BOUT ET FRAISE HELICOIDALE
ɎɊȿɁɕ ɉȺɁɈȼɕȿ
2204
DIN 327
ISO 1641
PN 222192.1
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, 2zubé
SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
42
2304
DIN 327
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, tĜízubé nesoumČrné
SLOT DRILLS – SHORT, 3 – Àuted centre cutting
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 3 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɬɪɟɯɡɭɛɵɟ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
43
2204
DIN 327
ISO 1641
~ PN 222192.1
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, 2zubé
SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
44
2214
ISO 1641
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – DLOUHÉ, nesoumČrné, 2zubé
SLOT DRILLS – LONG, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – LONG, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ȾɅɂɇɇɕȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
45
2304
2314
DIN 327
(2304)
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER, tĜízubé nesoumČrné
SLOT DRILLS, 3 – Àuted centre cutting
FRAISE HELICOIDALE, coupe au centre, 3 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ, ɬɪɟɯɡɭɛɵɟ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
46
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, soumČrné, 2zubé
SLOT DRILLS – SHORT, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
47
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, 2zubé
TAPER SHANK SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɜɨɫɬɨɜɢɤɨɦ
48
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, 2zubé, 2 bĜity do stĜedu
SLOT DRILLS – SHORT, 2 – Àuted, 2 teeth cut to centre
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ,
2 ɪɟɠɭɳɢɟ ɤɪɨɦɤɢ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ
49
2403
PN 222191
2605
~ DIN 326
~ ISO 1641
ýSN 222194.1
2706
3
FRÉZY TVAROVÉ SE STOPKOU VÁLCOVOU A KUŽELOVOU
FORM CUTTERS WITH STRAIGHT AND TAPER SHANK
FRAISE DE FORME À TIGE CYLINDRIQUE ET À TIGE CONIQUE
ɎɊȿɁɕ ɎȺɋɈɇɇɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɂ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
3102
DIN 851
ISO 3337
~ ýSN 222180
3103
ýSN 222181
~ DIN 851
~ ISO 3337
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T – SLOT CUTTERS
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ
50
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
TAPER SHANK T – SLOT CUTTERS
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
51
9
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
FRÉZY PRO DRÁŽKY T, NR P
T – SLOT CUTTERS, NR P
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T, NR P
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ, NR P
51
3142P
DIN 851
ISO 3337
3200
DIN 850
~ ýSN 222185
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEýOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
FRAISE DISQUE POUR RAINURES DE CLAVETTES‚
WOODRUFF
ɎɊȿɁɕ ȾɅə ɉȺɁɈȼ ɋȿȽɆȿɇɌɇɕɏ ɒɉɈɇɈɄ
52
3201
ýSN 222185
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEýOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
FRAISE DISQUE POUR RAINURES DE CLAVETTES‚
WOODRUFF
ɎɊȿɁɕ ȾɅə ɉȺɁɈȼ ɋȿȽɆȿɇɌɇɕɏ ɒɉɈɇɈɄ
53
3302
DIN 1833 A, C
ISO 3859
~ ýSN 222260
FRÉZY ÚHLOVÉ ýELNÍ
DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɍȽɅɈȼɕȿ ɌɈɊɐɈȼɕȿ
54
3500
DIN 1833 B, D
ISO 3859
~ ýSN 222262
FRÉZY ÚHLOVÉ
INVERTED DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɈȾɇɈɍȽɅɈȼɕȿ
55
FRÉZY ýTVRTKRUHOVċ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING CONCAVE CUTTERS
FRAISE À QUART DE CERCLE FRAISE À PROFILER
CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɋȿɄɌɈɊɇɕȿ ȼɕȽɇɍɌɕȿ
56
3600
DIN 6518
4
FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ýELNÍ SE STOPKOU KUŽELOVOU
END MILLS WITH TAPER SHANK
FRAISE À QUEUE À TIGE CONIQUE
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɂ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
4102
4109
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222148*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, hrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT, coarse teeth
FRAISE À QUEUE – COURT, denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
57
4112
4119
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222148*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, hrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG, coarse teeth
FRAISE À QUEUE – LONG, denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȾɅɂɇɇɕȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
58
4202
4209
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
59
4212
4219
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȾɅɂɇɇɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
60
10
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
4222
4229
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
61
4232
4239
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ȾɅɂɇɇɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
62
4242
4252
DIN 845 B, C
ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, NR
TAPER SHANK END MILLS, NR
FRAISE À QUEUE, NR
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, NR
63
4309
4319
ýSN 222146
~ DIN 845
~ ISO 1641
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, jemnozubé
TAPER SHANK END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE À QUEUE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
64
4402
4412
DIN 845 B
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, pro obrábČní titanových slitin
TAPER SHANK END MILLS, for titanium machining
FRAISE À QUEUE, pour l‘usinage de titane
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ ɧɚ ɬɢɬɚɧ
65
4422
4432
DIN 845 B
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, pro obrábČní titanových slitin
TAPER SHANK END MILLS, for titanium machining
FRAISE À QUEUE, pour l‘usinage de titane
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ ɧɚ ɬɢɬɚɧ
66
5
5104
5104
FRÉZY KOPÍROVACÍ
DIE SINKING CUTTERS
FRAISAGE EN BOUT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɇɕȿ
~ DIN 1889
5114
5307
5317
5807
PN 222291
~ DIN 1889
ISO 3940
ýSN 222814
FRÉZY KOPÍROVACÍ – KRÁTKÉ, 2zubé
BALL NOSE END MILLS – SHORT, 2 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – COURT, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
67
FRÉZY KOPÍROVACÍ – DLOUHÉ, 2zubé
BALL NOSE END MILLS – LONG, 2 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – LONG, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, ȾɅɂɇɇɕȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
68
FRÉZY KOPÍROVACÍ, s pĤlkruhovými bĜity
BALL NOSE END MILLS
FRAISAGE EN BOUT – LONG, bout de nez de boule
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, c ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɵɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ
69
FRÉZY KOPÍROVACÍ – KUŽELOVÉ, 4zubé
DIE SINKING CUTTERS – TAPERED, 4 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – CONIQUE, 4 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, ɄɈɇɂɑȿɋɄɂȿ, ɱɟɬɵɪɟɯɡɭɛɵɟ
70
11
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
6
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S OTVOREM
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX) AVEC ALESAGE
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ ɋ ɈɌȼȿɊɋɌɂȿɆ
6102V
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, hrubozubé
SHELL END MILLS, coarse teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
71
6202
DIN 1880
ISO 2780/2586
~ PN 222052
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
71
6202V
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
72
6242
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
72
6242V
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR
SHELL END MILLS, NR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR
73
6242PV
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P
SHELL END MILLS, NR P
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR P
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR P
73
6282
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, polohrubozubé
SHELL END MILLS, HR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), HR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, HR, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
74
6302V
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
74
6802V
DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
75
6842V
DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR
SHELL END MILLS, NR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR
75
DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P
SHELL END MILLS, NR P
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR P
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR P
76
6842PV
12
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
6902V
DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
6109
ýSN 222050
~ DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, hrubozubé
SHELL END MILLS, coarse teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
77
6209
PN 222052
~ DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
77
6309
PN 222054
~ DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
78
7
76
FRÉZY KOTOUýOVÉ
SIDE AND FACE CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ
FRÉZY KOTOUýOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
79
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, polohrubozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE, étroite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
80
7302
DIN 885 A
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
81-83
7362
DIN 1834 A
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, jemnozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, étroite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
84
7372
DIN 1834 B
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, s pĜímými zuby
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, straight teeth
FRAISE CIRCULAIRE, étroite, denture droite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɩɪɹɦɵɟ ɡɭɛɶɹ
85
DIN 885 B
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé, s pĜímými zuby
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth, straight teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne, denture droite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɆȿɅɄɈɁɍȻɕȿ,
ɩɪɹɦɵɟ ɡɭɛɶɹ
86
7202
DIN 885 A
7262
7392
13
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
7203
PN 222161
~ DIN 885
~ ISO 2787
FRÉZY KOTOUýOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
87
7303
ýSN 222165
~ DIN 885
~ ISO 2787
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
88
7323
ýSN 222168
FRÉZY KOTOUýOVÉ, pro drážky
SLOTTING CUTTERS
FRAISE À RAINURER
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɩɚɡɨɜɵɟ
89
7229
DIN 1837
DIN 1838
8
PILOVÉ KOTOUýE NA KOVY
METAL SLITTING SAWS
FRAISE – SCIE
ɎɊȿɁɕ ɈɌɊȿɁɇɕȿ
90-91
FRÉZY TVAROVÉ PODTÁýENÉ A ÚHLOVÉ
FORM RELIEVED AND ANGULAR CUTTERS
FRAISE DE FORME DERRIÈRE LA TIGE ET FRAISE ANGULAIRE
ɎɊȿɁɕ ɎȺɋɈɇɇɕȿ ɁȺɌɕɅɈȼȺɇɇɕȿ ɂ ɍȽɅɈȼɕȿ
8100
8100V
~ DIN 856
ISO 3860
~ ýSN 222210
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONVEX
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONVEXE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɕɉɍɄɅɕȿ
92
8200
8200V
~ DIN 855 A
ISO 3860
~ ýSN 222230
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYDUTÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS, CONCAVE
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ
93
8241
ýSN 222231
~ DIN 855 B
~ ISO 3860
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYDUTÉ, složené
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS, CONCAVE, coupled
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ, ɜ ɫɛɨɪɟ
94
8301
ýSN 222234
~ DIN 6513
~ ISO 3860
FRÉZY ýTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING MILLING CUTTERS, CONCAVE
FRAISE À QUART DE ROND, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɑȿɌȼȿɊɌɖɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ
95
8525
ýSN 222242
~ DIN 1824 A
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
FRAISE POUR L’ENTREDENT UN CÔTÉ
ɎɊȿɁɕ ɍȽɅɈȼɕȿ ɈɋɌɈɊɈɇɇɂȿ
96
8532
8532V
DIN 842
~ ýSN 222254
FRÉZY ÚHLOVÉ ýELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɈȾɇɈɍȽɅɈȼɕȿ
97
14
OBSAH
CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
8570
8570V
DIN 847
ISO 6408
~ ýSN 222250
8900
DIN 3972
ON 222510
V
10010
10015
10085
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, soumČrné
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, symmetrical
FRAISE POUR L’ENTREDENT DOUBLE FACE, symétrique
ɎɊȿɁɕ ȾȼɍɏɍȽɅɈȼɕȿ, ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
98
TVAROVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ, úhel zábČru 20°
INVOLUTE GEAR CUTTERS FOR SPUR WHEELS, press. angle 20°
FRAISE À TAILLER LES ENGRENAGES À DÉVELOPPANTE,
20° angle de pression
ɆɈȾɍɅɖɇɕȿ ɎɊȿɁɕ, ɭɝɨɥ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ 20°
99
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE, COURTS
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
DIN 338
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ
ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
100-102
100-10
DIN 338
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ
ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
100-102
100-10
0
DIN 338
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ
ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
100-102
100-1
0
15
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
1205
1215
typ
N
ƈ=30°
ƀ=12°
HSSE AlTiN
PM
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
13
19
22
26
26
32
32
38
57
69
72
83
83
92
92
104
6
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
120517.060
120517.080
120517.100
120517.120
120517.140
120517.160
120517.180
120517.200
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
24
38
45
53
53
63
63
75
68
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
121517.060
121517.080
121517.100
121517.120
121517.140
121517.160
121517.180
121517.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 120517.060
23
1245
1255
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, NR,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
DIN 1835B
typ
NR
ƈ=30°
ƀ=12°
HSSE AlTiN
PM
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
13
19
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
57
69
72
83
83
92
92
104
104
121
121
121
133
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
124517.060
124517.080
124517.100
124517.120
124517.140
124517.160
124517.180
124517.200
124517.220
124517.250
124517.280
124517.300
124517.320
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
24
38
45
53
53
63
63
75
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
125517.060
125517.080
125517.100
125517.120
125517.140
125517.160
125517.180
125517.200
125517.250
125517.320
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 124517.060
24
www.zps-fn.com
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, HR,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
1285
1295
typ
HR
ƈ=30°
ƀ=10°
HSSE AlTiN
PM
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
13
19
22
26
26
32
32
38
45
45
57
69
72
83
83
92
92
104
121
121
6
10
10
12
12
16
16
20
25
25
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
128517.060
128517.080
128517.100
128517.120
128517.140
128517.160
128517.180
128517.200
128517.250
128517.300
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
24
38
45
53
53
63
63
75
68
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
12
12
16
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
129517.060
129517.080
129517.100
129517.120
129517.140
129517.160
129517.180
129517.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 128517.060
25
1285P
1285X
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, HR P, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, HR P, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, HR P, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, HR P, HR, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
DIN 1835B
ƈ=30° typ 1285P
ƀ=10° HR P
typ
HR
HSSE AlTiN
PM
1285X
Použití / Usage / Domaines d‘application
tion / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
D
k 12
I
L
d
h6
Z
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
13
19
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
57
69
72
83
83
92
92
104
104
121
121
121
133
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
8
CODE
128517P.060
128517P.080
128517P.100
128517P.120
128517P.140
128517P.160
128517P.180
128517P.200
128517P.220
128517P.250
128517P.280
128517P.300
128517P.320
Z=
D
k 12
I
L
d
h6
Z
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
69
72
79
83
83
83
83
92
92
104
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9 10 11 12 13
5
CODE
128517X.090
128517X.100
128517X.110
128517X.120
128517X.130
128517X.140
128517X.150
128517X.160
128517X.180
128517X.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 128517P.060
26
www.zps-fn.com
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, jednobĜité
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835A
1004
typ
W
ƈ=30°
ƀ=20°
HSS
Co5
z=1
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
l
d
h6
CODE
3
4
5
6
7
8
10
60
60
60
60
60
80
80
12
12
14
14
14
14
14
8
8
8
8
8
8
8
100405.030
100405.040
100405.050
100405.060
100405.070
100405.080
100405.100
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ, jednobĜité
END MILLS – LONG, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – LONG, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ – ȾɅɂɇɇɕȿ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835A
1014
typ
W
ƈ=30°
ƀ=20°
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co5
z=1
Použití / Usage / Domaines d‘application
plication / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
D
js 16
4
5
6
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
L
l1
l2
d
h6
CODE
80
80
90
100
16
16
16
30
45
45
45
70
8
8
8
8
101405.040
101405.050
101405.060
101405.080
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 100405.030 (+ TiAlN)
27
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, NR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, NR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, NR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, NR P, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
1044P
DIN 1835B
ƈ=35° typ
ƀ=12° NR P
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
19
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
69
72
83
83
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
104418P.060
104418P.080
104418P.100
104418P.120
104418P.140
104418P.160
104418P.180
104418P.200
104418P.220
104418P.240
104418P.250
104418P.260
104418P.280
104418P.300
104418P.320
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 104418P.060 (+ TiAlN)
28
www.zps-fn.com
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222130
1104
1114
typ
W
ƈ=40°
ƀ=25°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
57
66
69
69
72
83
83
92
92
104
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
110418.060
110418.070
110418.080
110418.090
110418.100
110418.120
110418.140
110418.160
110418.180
110418.200
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
24
30
38
38
45
53
53
63
63
75
68
80
88
88
95
110
110
123
123
141
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
111418.060
111418.070
111418.080
111418.090
111418.100
111418.120
111418.140
111418.160
111418.180
111418.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 110418.060 (+ TiAlN)
29
1202K
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – EXTRA KRÁTKÉ
END MILLS – EXTRA SHORT
FRAISE À QUEUE – EXTRA COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ȿɄɋɌɊA ɄɈɊɈɌɄɂȿ
DIN 1835B
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=30° HSS
ƀ=12° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
n / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1242K
2
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
30
35
40
30
30
32
90
90
95
20
20
25
6
6
8
120218K.300030
120218K.350030
120218K.400032
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – EXTRA KRÁTKÉ, NR
END MILLS – EXTRA SHORT, NR
FRAISE À QUEUE – EXTRA COURT, NR
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ȿɄɋɌɊA ɄɈɊɈɌɄɂȿ, NR
DIN 1835B
1
2
3
4
5
6
7
8
3
typ
NR
ƈ=30° HSS
ƀ=12° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
30
35
40
30
30
32
90
90
95
20
20
25
6
6
8
124218K.300030
124218K.350030
124218K.400032
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 120218K.300030 (+ TiAlN)
30
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
1205
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
D ” 2,5
ƈ=30° HSS
ƀ=8° Co8
D ” 5,5
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 1835A
DIN 1835B
CODE
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
143
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
120508.020
120508.025
120508.030
–
120508.040
–
120508.050
–
120508.060
–
120508.070
–
120508.080
–
120508.090
–
120508.100
–
120508.120
120508.130
120508.140
120508.150
120508.160
120508.170
120508.180
120508.200
120508.220
–
120508.250
–
120508.280
120508.300
120508.320
–
–
–
120518.020
120518.025
120518.030
120518.035
120518.040
120518.045
120518.050
120518.055
120518.060
120518.065
120518.070
120518.075
120518.080
120518.085
120518.090
120518.095
120518.100
120518.110
120518.120
120518.130
120518.140
120518.150
120518.160
120518.170
120518.180
120518.200
120518.220
120518.240
120518.250
120518.260
120518.280
120518.300
120518.320
120518.350
120518.360
120518.40032
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 120518.020 (+ TiAlN)
31
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – LONG, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – LONG, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ȾɅɂɇɇɕȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
1215
DIN 1835B
typ
N
ƈ=30°
ƀ=8°
HSS
Co8
D ” 5,5
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
D
k 10
I
L
d
h6
Z
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
12
15
19
19
24
24
24
30
38
38
45
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
106
125
56
59
63
63
68
68
68
80
88
88
95
102
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
186
205*
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9 10 11 12 13
CODE
121518.030
121518.035
121518.040
121518.045
121518.050
121518.055
121518.060
121518.070
121518.080
121518.090
121518.100
121518.110
121518.120
121518.140
121518.160
121518.180
121518.200
121518.220
121518.240
121518.250
121518.260
121518.280
121518.300
121518.320
121518.360
121518.40032
*/  DIN 844
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 121518.030 (+ TiAlN)
32
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, NR,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
www.zps-fn.com
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
1245
1255
typ
NR
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
124518.060
124518.070
124518.080
124518.090
124518.100
124518.110
124518.120
124518.130
124518.140
124518.150
124518.160
124518.170
124518.180
124518.200
124518.210
124518.220
124518.240
124518.250
124518.260
124518.280
124518.300
124518.320
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
125518.060
125518.080
125518.100
125518.120
125518.140
125518.160
125518.180
125518.200
125518.220
125518.240
125518.250
125518.260
125518.280
125518.300
125518.320
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 124518.060 (+ TiAlN)
33
1245P
1255P
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, NR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, NR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, NR P,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
DIN 1835B
www.zps-fn.com
ƈ=30° typ
ƀ=12° NR P
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 12
I
L
d
h6
Z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
CODE
124518P.060
124518P.070
124518P.080
124518P.090
124518P.100
124518P.110
124518P.120
124518P.130
124518P.140
124518P.150
124518P.160
124518P.170
124518P.180
124518P.200
124518P.220
124518P.240
124518P.250
124518P.260
124518P.280
124518P.300
124518P.320
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
CODE
125518P.060
125518P.080
125518P.100
125518P.120
125518P.140
125518P.160
125518P.180
125518P.200
125518P.220
125518P.240
125518P.250
125518P.260
125518P.280
125518P.300
125518P.320
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 124518P.060 (+ TiAlN)
34
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, HR,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
www.zps-fn.com
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
1285
1295
typ
HR
ƈ=30°
ƀ=10°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
cation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
128518.060
128518.070
128518.080
128518.090
128518.100
128518.110
128518.120
128518.130
128518.140
128518.150
128518.160
128518.170
128518.180
128518.200
128518.220
128518.240
128518.250
128518.260
128518.280
128518.300
128518.320
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
129518.060
129518.080
129518.100
129518.120
129518.140
129518.160
129518.180
129518.200
129518.220
129518.240
129518.250
129518.260
129518.280
129518.300
129518.320
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 128518.060 (+ TiAlN)
35
1285P
1295P
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR P, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS, HR P, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE, HR P, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, HR P,
ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 844
ISO 1641
DIN 1835B
www.zps-fn.com
ƈ=30° typ
ƀ=10° HR P
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 12
I
L
d
h6
Z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
121
121
121
121
121
133
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
CODE
128518P.060
128518P.070
128518P.080
128518P.090
128518P.100
128518P.110
128518P.120
128518P.130
128518P.140
128518P.150
128518P.160
128518P.170
128518P.180
128518P.200
128518P.220
128518P.240
128518P.250
128518P.260
128518P.280
128518P.300
128518P.320
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
d
h6
Z
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
24
38
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
68
88
95
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
6
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
CODE
129518P.060
129518P.080
129518P.100
129518P.120
129518P.140
129518P.160
129518P.180
129518P.200
129518P.220
129518P.240
129518P.250
129518P.260
129518P.280
129518P.300
129518P.320
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 128518P.060 (+ TiAlN)
36
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ
END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ
www.zps-fn.com
1402
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
ƀ=12°
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
HSS
Co5
140205, 140215
HSS
Co8
140208, 140218
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
140205, 140215
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
140208, 140218
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 1835A
HSS
Co5
DIN 1835B
DIN 1835A
HSS
Co8
DIN 1835B
D
k 10
I
L
d
h6
Z
~Ȝ
CODE
CODE
CODE
CODE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
36
40
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
45
45
45
45
53
53
63
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
121
121
121
121
133
133
143*
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
25
25
25
25
32
32
32*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
–
140205.070
140205.080
140205.090
140205.100
140205.110
140205.120
140205.130
140205.140
140205.150
140205.160
–
140205.180
–
140205.200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
140215.070
140215.080
140215.090
140215.100
140215.110
140215.120
140215.130
140215.140
140215.150
140215.160
–
140215.180
–
140215.200
–
–
–
–
–
–
–
–
140208.060
140208.070
140208.080
140208.090
140208.100
140208.110
140208.120
140208.130
140208.140
140208.150
140208.160
–
140208.180
–
140208.200
–
–
–
–
–
–
–
–
140218.060
140218.070
140218.080
140218.090
140218.100
140218.110
140218.120
140218.130
140218.140
140218.150
140218.160
140218.170
140218.180
140218.190
140218.200
140218.220
140218.240
140218.250
140218.280
140218.300
140218.320
140218.360
140218.40032
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 844
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 140218.060 (+ TiAlN)
37
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
1412
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – DLOUHÉ
END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ȾɅɂɇɇɕȿ
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
ƀ=12°
www.zps-fn.com
HSS
Co5
141205, 141215
HSS
Co8
141208, 141218
Použití / Usage / Domaines d‘application
ation / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
141205, 141215
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
141208, 141218
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 1835A
D
k 10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
1
2
3
4
5
6
7
8
I
12
19
24
24
30
38
38
45
45
53
53
53
63
63
75
75
90
90
90
106
106
125
HSS
Co5
DIN 1835B
DIN 1835A
HSS
Co8
DIN 1835B
L
d
h6
Z
~Ȝ
CODE
CODE
CODE
CODE
56
63
68
68
80
88
88
95
102
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
186
186
205
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
32
32*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
30°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
40°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
–
–
–
–
141205.070
141205.080
141205.090
141205.100
141205.110
141205.120
141205.140
141205.150
141205.160
141205.180
141205.200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
141215.070
141215.080
141215.090
141215.100
141215.110
141215.120
141215.140
141215.150
141215.160
141215.180
141215.200
–
–
–
–
–
–
–
141208.030
141208.040
141208.050
141208.060
141208.070
141208.080
141208.090
141208.100
141208.110
141208.120
141208.140
141208.150
141208.160
141208.180
141208.200
–
–
–
–
–
–
–
141218.030
141218.040
141218.050
141218.060
141218.070
141218.080
141218.090
141218.100
141218.110
141218.120
141218.140
141218.150
141218.160
141218.180
141218.200
141218.220
141218.250
141218.280
141218.300
141218.320
141218.360
141218.40032
*/  DIN 844
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 141205.070 (+ TiAlN)
38
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 1 bĜit pĜes stĜed
END MILLS – SHORT, 1 tooth cut over centre
FRAISE À QUEUE – COURT, 1 coupe au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
DIN 1835B
DIN 844
ISO 1641
~ ýSN 222132
1404
typ
N
ƈ=40°
ƀ=12°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application
tion / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
k 10
I
L
d
h6
Z
CODE
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
32
7
8
8
10
11
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
45
45
53
51
52
52
54
55
55
57
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
121
121
133
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
25
25
32
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
140418.020
140418.025
140418.030
140418.035
140418.040
140418.045
140418.050
140418.060
140418.070
140418.080
140418.090
140418.100
140418.110
140418.120
140418.130
140418.140
140418.150
140418.160
140418.170
140418.180
140418.190
140418.200
140418.220
140418.250
140418.280
140418.320
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 140418.020 (+ TiAlN)
39
DIN 844
ISO 1641
1406
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ – KRÁTKÉ, 2 bĜity do stĜedu
END MILLS – SHORT, 2 teeth cut to centre
FRAISE À QUEUE – COURT, coupe jusqu‘au centre
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
– ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɰɟɧɬɪɨɪɟɠɭɳɢɦ ɡɭɛɨɦ
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
D ” 2,5
ƈ=30° D ” 3,5 ƈ=35° D = 24; 25
ƀ=12°
ƀ=12°
ƈ=40°
ƀ=12°
HSS
Co8
D • 24
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
D
k 10
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 1835A
DIN 1835B
I
L
d
h6
Z
CODE
CODE
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
45
45
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
121
121
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
25
25
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
140608.020
140608.025
140608.030
140608.035
140608.040
140608.045
140608.050
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
140618.020
140618.025
140618.030
140618.035
140618.040
140618.045
140618.050
140618.055
140618.060
140618.065
140618.070
140618.075
140618.080
140618.085
140618.090
140618.095
140618.100
140618.110
140618.120
140618.130
140618.140
140618.150
140618.160
140618.170
140618.180
140618.190
140618.200
140618.220
140618.240
140618.250
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 140608.020 (+ TiAlN)
40
www.zps-fn.com
MINIFRÉZY
MINI END MILLS
FRAISE MICRO
ɆɂɇɂɎɊȿɁɕ
1604
1614
www.zps-fn.com
~DIN1835B
typ
N
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co8
D ” 2,5
D ” 2,5
Použití / Usage / Domaines d‘application
n / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
e8
I
L
d
h6
Z
CODE
D
e8
I
L
d
h6
Z
CODE
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
3
4
5
5
6
7
7
8
8
8
10
10
10
11
11
11
11
13
34
35
36
36
37
38
38
39
39
39
42
42
42
43
48
48
48
50
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
160418.015
160418.020
160418.025
160418.030
160418.035
160418.040
160418.045
160418.050
160418.055
160418.060
160418.065
160418.070
160418.075
160418.080
160418.085
160418.090
160418.095
160418.100
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
5
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
36
38
39
39
41
42
42
44
44
44
48
48
48
51
56
56
56
59
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
161418.015
161418.020
161418.025
161418.030
161418.035
161418.040
161418.045
161418.050
161418.055
161418.060
161418.065
161418.070
161418.075
161418.080
161418.085
161418.090
161418.095
161418.100
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 160418.015 (+ TiAlN)
41
2204
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, dvouzubé
SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
DIN 327
ISO 1641
~PN 222192
www.zps-fn.com
DIN 1835B
typ
N
ƈ=25°
ƀ=12°
HSSE AlTiN
PM
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
e8
I
L
d
h6
CODE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
28
4
5
7
8
8
10
11
11
13
16
16
19
19
22
22
26
26
48
49
51
52
52
60
61
61
63
73
73
79
79
88
88
102
102
6
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
220417.020
220417.030
220417.040
220417.050
220417.060
220417.070
220417.080
220417.090
220417.100
220417.120
220417.140
220417.160
220417.180
220417.200
220417.220
220417.250
220417.280
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 220417.020
42
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, tĜízubé nesoumČrné
SLOT DRILLS – SHORT, 3 – Àuted centre cutting
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 3 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɬɪɟɯɡɭɛɵɟ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
DIN 327
2304
www.zps-fn.com
DIN 1835B
typ
N
ƈ=30°
ƀ=12°
HSSE AlTiN
PM
z=3
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
e8
I
L
d
h6
CODE
6
8
10
12
14
16
18
20
8
11
13
16
16
19
19
22
52
61
63
73
73
79
79
88
6
10
10
12
12
16
16
20
230417.060
230417.080
230417.100
230417.120
230417.140
230417.160
230417.180
230417.200
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 230417.060
43
DIN 327
~ PN 222192.1
ISO 1641
2204
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, dvouzubé
SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=25° HSS
ƀ=12° Co8
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
DIN 1835A
DIN 1835B
3
D
e8
I
L
d
h6
CODE
CODE
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
4,8
5
5,5
5,75
6
6,5
7
7,5
7,75
8
8,5
9
9,5
9,7
10
10,5
11
11,5
11,7
2,5
3
4
5
5
6
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
47
47
48
49
49
50
51
51
52
52
52
52
52
60
60
60
61
61
61
61
61
63
63
70
70
70
70
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
–
220408.015
220408.020
220408.025
220408.030
220408.035
220408.040
220408.045
–
220408.050
220408.055
–
220408.060
220408.065
220408.070
220408.075
–
220408.080
220408.085
220408.090
220408.095
–
220408.100
220408.105
220408.110
220408.115
–
220418.010
220418.015
220418.020
220418.025
220418.030
220418.035
220418.040
220418.045
220418.048
220418.050
220418.055
220418.0575
220418.060
220418.065
220418.070
220418.075
220418.0775
220418.080
220418.085
220418.090
220418.095
220418.097
220418.100
220418.105
220418.110
220418.115
220418.117
4
5
6
7
D
e8
I
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25
26
28
28
30
32
36
40
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
26
26
26
32
32
38
8
9 10 11 12 13
L
d
h6
73
73
73
73
79
79
79
79
88
88
102
102
96*
102
102
96*
102
112
112
118*
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
25
25
20*
25
25
20*
25
32
32
32*
DIN 1835A
DIN 1835B
CODE
CODE
220408.120 220418.120
220408.130 220418.130
220408.140 220418.140
220408.150 220418.150
220408.160 220418.160
220408.170 220418.170
220408.180 220418.180
220408.190 220418.190
220408.200 220418.200
220408.220 220418.220
–
220418.240
220408.250 220418.250
220408.25020 220418.25020
–
220418.260
220408.280 220418.280
220408.28020 220418.28020
220408.300 220418.300
–
220418.320
–
220418.360
220418.40032
–
*/  DIN 327
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 220418.010 (+ TiAlN)
44
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – DLOUHÉ, nesoumČrné, dvouzubé
SLOT DRILLS – LONG, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – LONG, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ȾɅɂɇɇɕȿ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
ISO 1641
2214
www.zps-fn.com
typ
N
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=25° HSS
ƀ=12° Co8
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 1835A
DIN 1835B
CODE
D
e8
I
L
d
h6
CODE
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
8,5
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
7
8
10
11
11
13
13
13
16
16
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
63
54
56
59
63
63
68
68
68
80
80
88
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
166
186
186
196*
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32*
–
–
–
221408.040
–
221408.050
–
221408.060
–
221408.070
221408.080
–
221408.090
221408.100
221408.110
221408.120
221408.130
221408.140
221408.150
221408.160
221408.180
221408.200
221408.220
–
–
–
–
–
–
–
–
221418.020
221418.030
221418.035
221418.040
221418.045
221418.050
221418.055
221418.060
221418.065
221418.070
221418.080
221418.085
221418.090
221418.100
221418.110
221418.120
221418.130
221418.140
221418.150
221418.160
221418.180
221418.200
221418.220
221418.240
221418.250
221418.260
221418.280
221418.300
221418.320
221418.360
221418.40032
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 327
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 221418.020 (+ TiAlN)
45
2304
2314
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER, tĜízubé nesoumČrné
SLOT DRILLS, 3 – Àuted centre cutting
FRAISE HELICOIDALE, coupe au centre, 3 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ, ɬɪɟɯɡɭɛɵɟ, ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
DIN 327
(2304)
www.zps-fn.com
DIN 1835B
typ
N
ƈ=30° HSS
ƀ=12° Co8
z=3
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
e8
I
L
d
h6
CODE
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
4
5
6
7
7
8
8
8
10
10
10
11
11
11
13
13
16
16
16
16
19
19
22
22
26
26
26
32
48
49
50
51
51
52
52
52
60
60
60
61
91
61
63
70
73
73
73
73
79
79
88
88
102
102
102
112
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
230418.020
230418.030
230418.035
230418.040
230418.045
230418.050
230418.055
230418.060
230418.065
230418.070
230418.075
230418.080
230418.090
230418.095
230418.100
230418.110
230418.120
230418.130
230418.140
230418.150
230418.160
230418.180
230418.200
230418.220
230418.250
230418.280
230418.300
230418.320
9 10 11 12 13
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
e8
I
L
d
h6
CODE
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
8
11
13
13
16
19
22
26
26
32
32
38
52
55
57
57
66
69
72
83
83
92
92
104
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
231418.030
231418.040
231418.050
231418.060
231418.070
231418.080
231418.100
231418.120
231418.140
231418.160
231418.180
231418.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 230418.020 (+ TiAlN)
46
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, soumČrné, dvouzubé
SLOT DRILLS – SHORT, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
PN 222191
2403
www.zps-fn.com
DIN 1835A
typ
N
ƈ=25°
ƀ=12°
HSS
Co8
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
h 10
I
L
d
h6
CODE
2,8
3,8
4,8
5,75
6,75
7,75
9,7
11,7
13,7
15,7
17,7
19,7
21,7
24,7
27,7
5
7
8
8
10
11
13
16
16
19
19
22
22
26
26
49
51
52
52
60
61
63
73
73
79
79
88
88
96
96
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20
20
240308.028
240308.038
240308.048
240308.0575
240308.0675
240308.0775
240308.097
240308.117
240308.137
240308.157
240308.177
240308.197
240308.217
240308.247
240308.277
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 240308.028 (+ TiAlN)
47
2605
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, nesoumČrné, dvouzubé
SLOT DRILLS – SHORT, centre cutting, 2 – Àuted
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɫ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɜɨɫɬɨɜɢɤɨɦ
~ DIN 326
~ ISO 1641
ýSN 222194.1
www.zps-fn.com
DIN 228A
typ
N
ƈ=25°
ƀ=12°
HSS
Co5
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
e8
I
L
MK
CODE
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
50
14
16
18
20
20
22
25
25
28
30
32
34
38
42
45
85
100
105
110
115
120
140
140
145
150
175
175
180
185
220
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
260545.120
260545.140
260545.160
260545.180
260545.200
260545.220
260545.240
260545.250
260545.280
260545.300
260545.320
260545.360
260545.400
260545.450
260545.500
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 260545.120 (+ TiAlN)
48
FRÉZY PRO DRÁŽKY PER – KRÁTKÉ, dvouzubé, 2 bĜity do stĜedu
SLOT DRILLS – SHORT, 2 – Àuted, 2 teeth cut to centre
FRAISE HELICOIDALE – COURT, coupe au centre, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɒɉɈɇɈɑɇɕȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ, 2 ɪɟɠɭɳɢɟ ɤɪɨɦɤɢ ɱ. ɰɟɧɬɪ
2706
www.zps-fn.com
DIN 1835B
typ
W
ƈ=40°
ƀ=20°
HSS
Co8
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application
on / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
D
e8
I
L
d
h6
CODE
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
270618.020
270618.025
270618.030
270618.035
270618.040
270618.045
270618.050
270618.055
270618.060
270618.065
270618.070
270618.075
270618.080
270618.085
270618.090
270618.095
270618.100
270618.110
270618.120
270618.130
270618.140
270618.150
270618.160
270618.170
270618.180
270618.190
270618.200
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
e8
I
L
d
h6
CODE
21
22
23
24
25
26
28
30
32
38
38
38
45
45
45
45
45
53
104
104
104
121
121
121
121
121
133
20
20
20
25
25
25
25
25
32
270618.210
270618.220
270618.230
270618.240
270618.250
270618.260
270618.280
270618.300
270618.320
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 270618.020 (+ TiAlN)
49
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
T – SLOT CUTTERS
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ
DIN 851
ISO 3337
~ ýSN 222180
3102
www.zps-fn.com
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=10°
ƀ=10°
1
2
3
4
5
6
7
8
typ
N
HSS
Co5
DIN 1835A
DIN 1835B
D
d 11
S
d 11
L
d1
h 12
d
h6
Z
a*
CODE
CODE
11
12,5
16
18
19**
21
22**
25
28**
32
36**
40
45**
50
60
4
6
8
8
9
9
10
11
12
14
16
18
20
22
28
53,5
57
62
70
71
74
75
82
85
90
103
108
113
124
139
4
5
7
8
8
10
10
12
13
15
17
19
21
25
30
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
32
32
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
5
6
8
10
>8
12
> 10
14
> 13
18
> 17
22
> 21
28
36
310205.110
310205.125
310205.160
310205.180
310205.190
310205.210
310205.220
310205.250
310205.280
310205.320
310205.360
310205.400
310205.450
310205.500
310205.600
310215.110
310215.125
310215.160
310215.180
310215.190
310215.210
310215.220
310215.250
310215.280
310215.320
310215.360
310215.400
310215.450
310215.500
310215.600
*/ DIN 650, ISO 299, ýSN 02 1030
**/  DIN 851
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 310215.110 (+ TiAlN)
50
FRÉZY PRO DRÁŽKY T
TAPER SHANK T – SLOT CUTTERS
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
ýSN 222181
~ DIN 851
~ ISO 3337
3103
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=10°
ƀ=10°
DIN 228A
HSS
D
h 12
S
h 12
L
d1
MK
Z
a*
CODE
18
21
25
32
40
50
60
72
8
9
11
14
18
22
28
35
82
102
104
111
138
173
188
229
8
10
12
16
20
25
31
36
1
2
2
2
3
4
4
5
8
8
8
8
8
8
10
10
10
310340.180
310340.210
310340.250
310340.320
310340.400
310340.500
310340.600
310340.720
12
14
18
22
28
36
42
*/ DIN 650, ISO 299, ýSN 02 1030
FRÉZY PRO DRÁŽKY T, NR P
T – SLOT CUTTERS, NR P
FRAISE À QUEUE RAINURER EN T, NR P
ɎɊȿɁɕ ȾɅə Ɍ–ɉȺɁɈȼ, NR P
DIN 1835B
DIN 851
ISO 3337
3142P
ƈ=20° typ
ƀ=10° NR P
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co5
D
d 11
S
d 11
L
d1
h 12
d
h6
Z
a*
CODE
21
25
32
40
9
11
14
18
74
82
90
108
10
12
15
19
12
16
16
25
6
6
6
8
12
14
18
22
314215P.210
314215P.250
314215P.320
314215P.400
*/ DIN 650, ISO 299, ýSN 02 1030
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 310340.180 (+ TiAlN)
51
3200
DIN 850
~ ýSN 222185
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEýOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
FRAISE DISQUE POUR RAINURES DE CLAVETTES‚ WOODRUFF
ɎɊȿɁɕ ȾɅə ɉȺɁɈȼ ɋȿȽɆȿɇɌɇɕɏ ɒɉɈɇɈɄ
www.zps-fn.com
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=10°
ƀ=10°
HSS
Co5
D ” 7,5
1
2
3
4
5
6
7
8
D
h 12
S
e8
L
d
h6
Z
4,5
7,5
7,5
10,5
10,5
10,5
13,5*
13,5
13,5
16,5
16,5
16,5
19,5*
19,5
19,5
19,5
22,5*
22,5
22,5
22,5
25,5*
25,5
28,5
28,5
28,5
32,5*
32,5*
32,5
32,5
38,5*
45,5*
45,5
1
1,5
2
2
2,5
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
8
5
6
6
8
10
6
7
8
10
8
8
10
50
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
bxh
DIN 6888
1x1,4
1,5x2,6
2x2,6
2x3,7
2,5x3,7
3x3,7
–
3x5
4x5
3x6,5
4x6,5
5x6,5
–
4x7,5
5x7,5
6x7,5
–
5x9
6x9
8x9
–
6x10
6x11
8x11
10x11
–
–
8x13
10x13
–
–
10x16
DIN 1835A
DIN 1835B
CODE
CODE
320005.045010
320005.075015
320005.075020
320005.105020
320005.105025
320005.105030
320005.135020
320005.135030
320005.135040
320005.165030
320005.165040
320005.165050
320005.195030
320005.195040
320005.195050
320005.195060
320005.225040
320005.225050
320005.225060
320005.225080
320005.255050
320005.255060
320005.285060
320005.285080
320005.285100
320005.325060
–
320005.325080
320005.325100
320005.385080
320005.455080
320005.455100
320015.045010
320015.075015
320015.075020
320015.105020
320015.105025
320015.105030
320015.135020
320015.135030
320015.135040
320015.165030
320015.165040
320015.165050
320015.195030
320015.195040
320015.195050
320015.195060
320015.225040
320015.225050
320015.225060
320015.225080
320015.255050
320015.255060
320015.285060
320015.285080
320015.285100
320015.325060
320015.325070
320015.325080
320015.325100
320015.385080
320015.455080
320015.455100
*/  DIN 850
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 320005.045010 (+ TiAlN)
52
FRÉZY PRO DRÁŽKY ÚSEýOVÝCH PER
WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS
FRAISE DISQUE POUR RAINURES DE CLAVETTES‚ WOODRUFF
ɎɊȿɁɕ ȾɅə ɉȺɁɈȼ ɋȿȽɆȿɇɌɇɕɏ ɒɉɈɇɈɄ
ýSN 222185
3201
www.zps-fn.com
ƈ=10°
ƀ=10°
Dj*
D
h 11
S
e8
L
7
7
10
10
10
10
13
13
16
16
16
16
16
19
19
22
22
25
25
25
28
28
32
32
38
45
45
7,5
7,5
10,8
10,8
10,8
10,8
14
14
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
20,5
20,5
23,7
23,7
27
27
27
30,2
30,2
34,5
34,5
41
48,6
48,6
1,5
2
1
1,6
2,5
3
3
4
1,6
2
3
4
5
4
5
5
6
2
3
6
6
8
6
8
8
8
10
48
48
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
60
50
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
HSS
d
h8
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
Z
CODE
CODE
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–
–
–
–
–
–
–
320100.130040
–
–
–
320100.160040
320100.160050
320100.190040
320100.190050
320100.220050
320100.220060
–
–
320100.250060
320100.280060
320100.280080
320100.320060
320100.320080
320100.380080
320100.450080
320100.450100
320100.070015
320100.070020
320100.100010
320100.100016
320100.100025
320100.100030
320100.130030
–
320100.160016
320100.160020
320100.160030
–
–
–
–
–
–
320100.250020
320100.250030
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
3
4
5
6
7
8
*/ ýSN 30 1385
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 320100.070015 (+ TiAlN)
53
3302
DIN 1833 A, C
ISO 3859
~ ýSN 222260
FRÉZY ÚHLOVÉ ýELNÍ
DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɍȽɅɈȼɕȿ ɌɈɊɐɈȼɕȿ
www.zps-fn.com
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=0°
ƀ=0°
1
2
3
4
5
6
7
8
ȡ
± 30’
D
js 16
45°
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
60°
*65°
*65°
*70°
*70°
*70°
*75°
*75°
*80°
*80°
*85°
*85°
16
20
25
32
40
16
20
25
16
20
25
16
20
25
32
40
16
25
16
20
25
16
25
16
25
16
25
I
js 14
4
5
6,3
8
10
5
6,3
8
5,6
7,1
9
6,3
8
10
12,5
16
6,3
10
7
9
11
8
10
8
10
8
10
HSS
Co5
DIN 1835A
DIN 1835B
L
d
h6
Z
CODE
CODE
60
63
67
71
80
60
63
67
60
63
67
60
63
67
71
80
60
67
60
63
67
60
67
60
67
60
67
12
12
12
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
12
10
10
10
10
12
10
12
10
12
330205.045160
330205.045200
330205.045250
–
–
330205.050160
330205.050200
330205.050250
330205.055160
330205.055200
330205.055250
330205.060160
330205.060200
330205.060250
330205.060320
330205.060400
–
–
330205.070160
330205.070200
330205.070250
–
–
–
–
–
–
330215.045160
330215.045200
330215.045250
330215.045320
330215.045400
330215.050160
330215.050200
330215.050250
330215.055160
330215.055200
330215.055250
330215.060160
330215.060200
330215.060250
330215.060320
330215.060400
330215.065160
330215.065250
330215.070160
330215.070200
330215.070250
330215.075160
330215.075250
330215.080160
330215.080250
330215.085160
330215.085250
*/  DIN 1833
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 330205.045160 (+ TiAlN)
54
FRÉZY ÚHLOVÉ
INVERTED DOVETAIL MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɈȾɇɈɍȽɅɈȼɕȿ
DIN 1833 B, D
ISO 3859
~ ýSN 222262
3500
www.zps-fn.com
DIN 1835A DIN 1835B
ƈ=0°
ƀ=0°
ȡ
± 30’
D
js 16
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
*65°
*65°
*70°
*70°
*70°
*75°
*75°
16
20
25
32
16
20
25
16
20
25
16
20
25
32
16
25
16
20
25
16
25
I
js 14
4
5
6,3
8
5
6,3
8
5,6
7,1
9
6,3
8
10
12,5
6,3
10
7
9
11
8
10
HSS
Co5
DIN 1835A
DIN 1835B
L
d
h6
Z
CODE
CODE
60
63
67
71
60
63
67
60
63
67
60
63
67
71
60
67
60
63
67
60
67
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12
12
12
16
12
12
10
10
10
12
12
12
12
10
10
12
10
10
10
12
10
12
10
10
10
10
12
350005.045160
350005.045200
350005.045250
–
–
–
–
–
–
–
350005.060160
350005.060200
350005.060250
–
–
–
350005.070160
350005.070200
350005.070250
–
–
350015.045160
350015.045200
350015.045250
350015.045320
350015.050160
350015.050200
350015.050250
350015.055160
350015.055200
350015.055250
350015.060160
350015.060200
350015.060250
350015.060320
350015.065160
350015.065250
350015.070160
350015.070200
350015.070250
350015.075160
350015.075250
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 1833
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 350005.045160 (+ TiAlN)
55
3600
DIN 6518
FRÉZY ýTVRTKRUHOVċ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING CONCAVE CUTTERS
FRAISE À QUART DE CERCLE FRAISE À PROFILER CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɋȿɄɌɈɊɇɕȿ ȼɕȽɇɍɌɕȿ
www.zps-fn.com
DIN 1835B
ƈ=0°
ƀ=9°
R
H 11
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
12
12,5
13
14
15
16
18
20
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co8
D
L
d
h6
Z
CODE
8
9
9,2
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
34
41
42
44
46
48
52
56
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
67
67
71
71
71
71
85
85
85
85
90
90
90
100
100
100
100
100
112
112
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
360018.010
360018.015
360018.016
360018.020
360018.025
360018.030
360018.035
360018.040
360018.045
360018.050
360018.055
360018.060
360018.065
360018.070
360018.075
360018.080
360018.085
360018.090
360018.095
360018.100
360018.105
360018.110
360018.120
360018.125
360018.130
360018.140
360018.150
360018.160
360018.180
360018.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 360018.010 (+ TiAlN)
56
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, hrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT, coarse teeth
FRAISE À QUEUE – COURT, denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ,
ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222148*
4102
4109
typ
W
DIN 228A
ƈ=45°
HSS 410940
ƀ=20°
ƈ=45° HSS 410245
ƀ=22° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
410940
410245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
HSS
Co5
D
k 10**
I
L
MK
Z
CODE
CODE
10
12
16
20
22
24
25
25
26
28
28
30
30
32
36
40
45
50
50
63
63
22
26
32
38
38
45
45
50
45
45
50
45
50
53
53
63
63
70
75
80
90
92
111
117
123
123
147
147
154
147
147
154
147
154
178
178
188
188
228
233
241
248
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
–
–
–
–
–
–
–
410940.250
–
–
410940.280
–
410940.300
410940.320
410940.360
410940.400
410940.450
410940.500
–
410940.630
–
410245.100
410245.120
410245.160
410245.200
410245.220
410245.240
410245.250
–
410245.260
410245.280
–
410245.300
–
410245.320
410245.360
410245.400
410245.450
–
410245.500
–
410245.630
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 845
**/ 410940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 410245.100 (+ TiAlN)
57
4112
4119
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222148*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, hrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG, coarse teeth
FRAISE À QUEUE – LONG, denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ȾɅɂɇɇɕȿ,
ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
W
DIN 228A
ƈ=45°
HSS 411940
ƀ=20°
ƈ=45° HSS 411245
ƀ=22° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
411940
411245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co5
D
k 10**
I
L
MK
Z
CODE
CODE
25
25
32
32
40
50
63
80
90
100
106
125
150
180
184
192
229
231
250
308
338
3
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
6
411940.250
–
411940.320
–
411940.400
411940.500
411940.630
–
411245.250
–
411245.320
411245.400
411245.500
411245.630
*/  DIN 845
**/ 411940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 411245.250 (+ TiAlN)
58
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ,
ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
4202
4209
typ
N
DIN 228A
ƈ=35°
HSS 420940
ƀ=12°
ƈ=35° HSS 420245
ƀ=12° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
420940
420245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
HSS
Co5
D
k 10**
I
L
MK
Z
CODE
CODE
10
12
14
16
18
20
22
24
25
25
26
28
28
30
30
32
36
40
45
50
50
56
63
63
22
26
26
32
32
38
38
45
45
50
45
45
50
45
50
53
53
63
63
70
75
75
80
90
92
111
111
117
117
123
123
147
147
154
147
147
154
147
154
178
178
188
188
228
233
233
241
248
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
–
–
–
–
–
420940.200
420940.220
–
–
420940.250
–
–
420940.280
–
420940.300
420940.320
420940.360
420940.400
420940.450
420940.500
–
–
420940.630
–
420245.100
420245.120
420245.140
420245.160
420245.180
420245.200
420245.220
420245.240
420245.250
–
420245.260
420245.280
–
420245.300
–
420245.320
420245.360
420245.400
420245.450
–
420245.500
420245.560
–
420245.630
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 845
**/ 420940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 420245.100 (+ TiAlN)
59
4212
4219
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ȾɅɂɇɇɕȿ,
ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
N
DIN 228A
ƈ=35°
HSS 421940
ƀ=12°
ƈ=35° HSS 421245
ƀ=12° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
421940
421245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 10**
I
L
MK
Z
10
12
14
16
18
20
22
24
25
25
26
28
30
32
32
36
40
45
50
50
56
63
45
53
53
63
63
75
75
90
80
90
90
90
90
100
106
106
125
125
110
150
150
180
115
138
138
148
148
160
160
192
184
192
192
192
192
229
231
231
250
250
268
308
308
338
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
CODE
–
–
–
–
–
–
421940.220
–
421940.250
–
–
–
–
421940.320
–
–
421940.400
–
421940.500110
421940.500
–
421940.630
HSS
Co5
CODE
421245.100
421245.120
421245.140
421245.160
421245.180
421245.200
421245.220
421245.240
–
421245.250
421245.260
421245.280
421245.300
–
421245.320
421245.360
421245.400
421245.450
–
421245.500
421245.560
421245.630
*/  DIN 845
**/ 421940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 421245.100 (+ TiAlN)
60
www.zps-fn.com
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – KRÁTKÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – SHORT
FRAISE À QUEUE – COURT
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ,
ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
4222
4229
CB
typ
N
DIN 228A
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
ƈ=35°
HSS 422940
ƀ=12°
ƈ=35° HSS 422245
ƀ=12° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
422940
422245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
HSS
Co5
D
k 10**
I
L
MK
Z
CODE
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
25
28
28
30
30
32
36
40
45
50
50
56
63
63
22
26
26
32
32
38
38
45
50
45
50
45
50
53
53
63
63
70
75
75
80
90
92
111
111
117
117
123
123
147
154
147
154
147
154
178
178
188
188
228
233
233
241
248
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
–
–
–
–
–
422940.200
422940.220
–
422940.250
–
422940.280
–
422940.300
422940.320
422940.360
422940.400
422940.450
422940.500
–
–
422940.630
–
422245.100
422245.120
422245.140
422245.160
422245.180
422245.200
422245.220
422245.250
–
422245.280
–
422245.300
–
422245.320
422245.360
422245.400
422245.450
–
422245.500
422245.560
–
422245.630
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 845
**/ 422940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 422245.100 (+ TiAlN)
61
4232
4239
DIN 845
ISO 1641
ýSN 222142*
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK – DLOUHÉ, polohrubozubé
TAPER SHANK END MILLS – LONG
FRAISE À QUEUE – LONG
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ – ȾɅɂɇɇɕȿ,
ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
CB
typ
N
DIN 228A
www.zps-fn.com
ƈ=35°
HSS 423940
ƀ=12°
ƈ=35° HSS 423245
ƀ=12° Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
423940
423245
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 10**
I
L
MK
Z
10
12
14
16
18
20
22
25
25
28
30
32
32
36
40
45
50
50
56
63
45
53
53
63
63
75
75
80
90
90
90
100
106
106
125
125
110
150
150
180
115
138
138
148
148
160
160
184
192
192
192
229
231
231
250
250
268
308
308
338
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
CODE
–
–
–
–
–
–
423940.220
423940.250
–
–
–
423940.320
–
–
423940.400
–
423940.500110
423940.500
–
423940.630
HSS
Co5
CODE
423245.100
423245.120
423245.140
423245.160
423245.180
423245.200
423245.220
–
423245.250
423245.280
423245.300
–
423245.320
423245.360
423245.400
423245.450
–
423245.500
423245.560
423245.630
*/  DIN 845
**/ 423940 – js 14
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 423245.100 (+ TiAlN)
62
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, NR
TAPER SHANK END MILLS, NR
FRAISE À QUEUE, NR
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, NR
DIN 845B, C
ISO 1641
4242
4252
www.zps-fn.com
DIN 228A
typ
NR
DIN 2207
ƈ=30° HSS
ƀ=12° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
DIN 228A
DIN 2207
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 12
I
L
MK
Z
CODE
CODE
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
147
147
201
201
201
211
211
261
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
8
424248.100
424248.120
424248.140
424248.160
424248.180
424248.200
424248.220
424248.240
424248.250
424248.260
424248.280
424248.300
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
424248.320
424248.350
424248.360
424248.400
424248.450
424248.500
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
L
MK
Z
CODE
CODE
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
160
160
192
192
192
254
254
273
273
336
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
425248.200
425248.220
425248.250
425248.280
425248.300
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
425248.320
425248.360
425248.400
425248.450
425248.500
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 424248.100 (+ TiAlN)
63
ýSN 222146
~ DIN 845
~ ISO 1641
4309
4319
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, jemnozubé
TAPER SHANK END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE À QUEUE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
H
DIN 228A
ƈ=25°
HSS
ƀ=12°
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
js 14
I
L
MK
Z
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
63
22
26
26
32
36
38
38
50
50
50
53
53
63
63
70
80
92
111
111
117
120
123
123
154
154
154
178
178
188
188
228
241
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
10
12
430940.100
430940.120
430940.140
430940.160
430940.180
430940.200
430940.220
430940.250
430940.280
430940.300
430940.320
430940.360
430940.400
430940.450
430940.500
430940.630
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
js 14
I
L
MK
Z
25
32
40
50
50
63
80
100
125
110
150
180
184
229
250
268
308
338
3
4
4
5
5
5
6
7
8
10
10
12
CODE
431940.250
431940.320
431940.400
431940.500110
431940.500
431940.630
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 430940.100 (+ TiAlN)
64
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, pro obrábČní titanových slitin
TAPER SHANK END MILLS, for titanium machining
FRAISE À QUEUE, pour l‘usinage de titane
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ ɧɚ ɬɢɬɚɧ
DIN 845B
4402
4412
www.zps-fn.com
typ
H
DIN 228A
ƈ=35° HSS
ƀ=6° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 10
I
L
MK
Z
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
178
178
188
188
233
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
440248.100
440248.120
440248.140
440248.160
440248.180
440248.200
440248.220
440248.250
440248.280
440248.300
440248.320
440248.360
440248.400
440248.450
440248.500
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 10
I
L
MK
Z
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
115
123
138
148
148
160
160
192
192
192
231
231
250
250
308
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
441248.100
441248.120
441248.140
441248.160
441248.180
441248.200
441248.220
441248.250
441248.280
441248.300
441248.320
441248.360
441248.400
441248.450
441248.500
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 440248.100 (+ TiAlN)
65
4422
4432
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ S MK, pro obrábČní titanových slitin
TAPER SHANK END MILLS, for titanium machining
FRAISE À QUEUE, pour l‘usinage de titane
ɎɊȿɁɕ ɄɈɇɐȿȼɕȿ ɋ ɄɈɇɂɑȿɋɄɂɆ ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ ɧɚ ɬɢɬɚɧ
DIN 845B
www.zps-fn.com
CB
typ
H
DIN 228A
ƈ=35° HSS
ƀ=6° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
D
k 10
I
L
MK
Z
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
22
26
26
32
32
38
38
45
45
45
53
53
63
63
75
92
96
111
117
117
123
123
147
147
147
178
178
188
188
233
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
442248.100
442248.120
442248.140
442248.160
442248.180
442248.200
442248.220
442248.250
442248.280
442248.300
442248.320
442248.360
442248.400
442248.450
442248.500
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 10
I
L
MK
Z
CODE
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
45
53
53
63
63
75
75
90
90
90
106
106
125
125
150
115
123
138
148
148
160
160
192
192
192
231
231
250
250
308
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
443248.100
443248.120
443248.140
443248.160
443248.180
443248.200
443248.220
443248.250
443248.280
443248.300
443248.320
443248.360
443248.400
443248.450
443248.500
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 442248.100 (+ TiAlN)
66
FRÉZY KOPÍROVACÍ – KRÁTKÉ, dvouzubé
BALL NOSE END MILLS – SHORT, 2 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – COURT, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ – ɄɈɊɈɌɄɂȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
~ DIN 1889
5104
5104
www.zps-fn.com
DIN 1835B
z=2
ƈ=25° HSSE
AlTiN 510417
ƀ=12° PM
ƈ=25° HSS 510418
ƀ=10° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
HSSE-PM
HSS Co8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSSE AlTiN
PM
HSS
Co8
D
h 10
I
L
d
h6
CODE
CODE
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
7
7
8
8
10
11
11
13
13
16
16
16
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
51
51
52
52
60
61
61
63
70
73
73
73
73
79
79
88
88
102
102
102
102
112
6
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
32
510417.040
–
510417.050
510417.060
510417.070
510417.080
510417.090
510417.100
–
510417.120
–
510417.140
–
510417.160
510417.180
510417.200
–
–
–
–
–
–
510418.040
510418.045
510418.050
510418.060
510418.070
510418.080
510418.090
510418.100
510418.110
510418.120
510418.130
510418.140
510418.150
510418.160
510418.180
510418.200
510418.220
510418.240
510418.250
510418.280
510418.300
510418.320
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 510417.040
67
FRÉZY KOPÍROVACÍ – DLOUHÉ, dvouzubé
BALL NOSE END MILLS – LONG, 2 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – LONG, 2 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ – ȾɅɂɇɇɕȿ, ɞɜɭɡɭɛɵɟ
5114
www.zps-fn.com
DIN 1835B
ƈ=25° HSS
ƀ=10° Co8
z=2
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
h 10
I
L
d
h6
CODE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
11
13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
53
63
68
68
80
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
141
141
166
166
166
166
186
6
6
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
32
511418.040
511418.050
511418.060
511418.070
511418.080
511418.090
511418.100
511418.110
511418.120
511418.130
511418.140
511418.150
511418.160
511418.180
511418.200
511418.220
511418.240
511418.250
511418.280
511418.300
511418.320
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 511418.040 (+ TiAlN)
68
FRÉZY KOPÍROVACÍ, s pĤlkruhovými bĜity
BALL NOSE END MILLS
FRAISAGE EN BOUT – LONG, bout de nez de boule
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, c ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɵɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ
PN 222291
~ DIN 1889
ISO 3940
5307
5317
www.zps-fn.com
DIN 1835B
ƀ=12°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Krátké / Short / Court / Ʉɨɪɨɬɤɢɟ
D
k 12
I
4
5
6
8
10
12
16
20
11
13
13
19
22
26
32
38
L
d
h6
Z
~Ȝ
CODE
55
57
57
69
72
83
92
104
6
6
6
10
10
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
15°
15°
25°
25°
35°
35°
35°
35°
530718.040
530718.050
530718.060
530718.080
530718.100
530718.120
530718.160
530718.200
1
2
3
4
5
6
7
8
Dlouhé / Long / Long / Ⱦɥɢɧɧɵɟ
D
k 12
I
4
5
6
8
10
12
16
20
19
24
24
38
45
53
63
75
L
d
h6
Z
~Ȝ
CODE
63
68
68
88
95
110
123
141
6
6
6
10
10
12
16
20
4
4
4
4
4
4
4
4
15°
15°
25°
25°
35°
35°
35°
35°
531718.040
531718.050
531718.060
531718.080
531718.100
531718.120
531718.160
531718.200
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 530718.040 (+ TiAlN)
69
5807
ýSN 222814
FRÉZY KOPÍROVACÍ – KUŽELOVÉ, 4zubé
DIE SINKING CUTTERS – TAPERED, 4 – Àuted
FRAISAGE EN BOUT – CONIQUE, 4 cannelures
ɎɊȿɁɕ ɄɈɉɂɊɍɘɓɂȿ, ɄɈɇɂɑȿɋɄɂȿ, ɱɟɬɵɪɟɯɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
DIN 1835B
ƈ=25° HSS
ƀ=12° Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
ȡ
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
3°
3°
3°
3°
5°
5°
5°
5°
7°
7°
7°
7°
10°
10°
10°
10°
1
2
3
4
5
6
7
8
D
js 14
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
5
8
12
20
D1
~
5,7
9,1
13,7
22,8
6,4
10,2
15,5
25,6
7,1
11,4
17,2
28,4
8,5
13,6
20,7
34
9,9
15,9
24,3
39,6
12,1
19,3
29,6
48,2
I
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
20
32
50
80
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
L
d
h6
CODE
73
95
118
155
74
95
118
160
74
95
120
160
74
98
120
165
80
98
130
165
80
100
130
165
10
12
16
20
10
12
16
25
10
12
20
25
10
16
20
32
12
16
25
32
12
20
25
32
580718.0105
580718.0108
580718.0112
580718.0120
580718.0205
580718.0208
580718.0212
580718.0220
580718.0305
580718.0308
580718.0312
580718.0320
580718.0505
580718.0508
580718.0512
580718.0520
580718.0705
580718.0708
580718.0712
580718.0720
580718.1005
580718.1008
580718.1012
580718.1020
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 580718.0105 (+ TiAlN)
70
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, hrubozubé
SHELL END MILLS, coarse teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
DIN 1880
ISO 2780/2586
6102V
www.zps-fn.com
typ
W
ƈ=40°
ƀ=22°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
32
36
40
45
50
16
22
27
27
32
4
4
5
6
7
610275V.040
610275V.050
610275V.063
610275V.080
610275V.100
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
DIN 1880
ISO 2780/2586
~ PN 222052
6202
typ
N
ƈ=32°
ƀ=12°
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
32
36
40
45
50
56
16
22
27
27
32
40
6
8
8
10
10
14
620275.040
620275.050
620275.063
620275.080
620275.100
620275.125
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 610275V.040 (+ TiAlN)
71
6202V
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
6242
DIN 1880
ISO 2780/2586
2
3
4
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
8
8
8
10
12
14
16
CODE
620278V.040
620278V.050
620278V.063
620278V.080
620278V.100
620278V.125
620278V.160
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
typ
NR
ƈ=30°
ƀ=12°
1
2
3
4
5
6
7
8
5
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
32
36
40
45
50
16
22
27
27
32
6
6
8
8
10
624275.040
624275.050
624275.063
624275.080
624275.100
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 620278V.040 (+ TiAlN)
72
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR
SHELL END MILLS, NR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR
DIN 1880
ISO 2780/2586
6242V
www.zps-fn.com
typ
NR
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
6
6
8
8
10
12
14
624278V.040
624278V.050
624278V.063
624278V.080
624278V.100
624278V.125
624278V.160
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P
SHELL END MILLS, NR P
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR P
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR P
DIN 1880
ISO 2780/2586
6242PV
ƈ=30° typ
ƀ=12° NR P
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
6
6
8
8
10
12
14
624278PV.040
624278PV.050
624278PV.063
624278PV.080
624278PV.100
624278PV.125
624278PV.160
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 624278V.040 (+ TiAlN)
73
6282
DIN 1880
ISO 2780/2586
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, HR, polohrubozubé
SHELL END MILLS, HR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), HR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, HR, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
www.zps-fn.com
typ
HR
ƈ=30°
ƀ=10°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
6302V
DIN 1880
ISO 2780/2586
2
3
4
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
32
36
40
45
50
16
22
27
27
32
8
8
10
10
12
628275.040
628275.050
628275.063
628275.080
628275.100
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
typ
H
ƈ=20°
ƀ=8°
1
2
3
4
5
6
7
8
5
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
40
50
63
80
100
125
32
36
40
45
50
56
16
22
27
27
32
40
10
12
12
14
16
18
CODE
630275V.040
630275V.050
630275V.063
630275V.080
630275V.100
630275V.125
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 628275.040 (+ TiAlN)
74
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
DIN 841
6802V
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
30
35
40
40
50
50
60
60
75
75
80
110
30
35
20
40
25
50
30
60
35
75
35
35
13
16
16
16
22
22
27
27
27
27
27
32
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
680275V.030030
680275V.035035
680275V.040020
680275V.040040
680275V.050025
680275V.050050
680275V.060030
680275V.060060
680275V.075035
680275V.075075
680275V.080035
680275V.110035
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR
SHELL END MILLS, NR
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR
DIN 841
1
2
3
4
5
6
7
8
6842V
typ
NR
ƈ=30°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍ
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
60
60
75
75
40
50
30
60
35
75
16
22
27
27
27
27
6
6
8
8
8
8
684275V.040040
684275V.050050
684275V.060030
684275V.060060
684275V.075035
684275V.075075
75
6842PV
DIN 841
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, NR P
SHELL END MILLS, NR P
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), NR P
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, NR P
www.zps-fn.com
ƈ=30° typ
ƀ=12° NR P
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɛ
1
6902V
DIN 841
2
3
4
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
60
75
75
40
50
60
35
75
16
22
27
27
27
6
6
8
8
8
684275PV.040040
684275PV.050050
684275PV.060060
684275PV.075035
684275PV.075075
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
typ
H
ƈ=20°
ƀ=8°
1
2
3
4
5
6
7
8
5
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
30
35
40
50
60
75
30
35
40
50
60
75
13
16
16
22
27
27
8
10
10
12
12
14
690275V.030030
690275V.035035
690275V.040040
690275V.050050
690275V.060060
690275V.075075
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 684275PV.040040 (+ TiAlN)
76
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, hrubozubé
SHELL END MILLS, coarse teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture grosse
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɤɪɭɩɧɨɡɭɛɵɟ
ýSN 222050
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
6109
www.zps-fn.com
typ
W
ƈ=45°
ƀ=20°
HSSE
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
4
6
6
6
8
8
10
610973.040
610973.050
610973.063
610973.080
610973.100
610973.125
610973.160
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, polohrubozubé
SHELL END MILLS
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX)
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
6209
typ
N
ƈ=35°
ƀ=12°
HSSE
PN 222052
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
1
2
3
4
5
6
7
8
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
6
8
8
10
10
12
14
620973.040
620973.050
620973.063
620973.080
620973.100
620973.125
620973.160
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 610973.040
77
6309
FRÉZY VÁLCOVÉ ýELNÍ, jemnozubé
SHELL END MILLS, ¿ne teeth
FRAISE CYLINDRIQUE (ROULEAUX), denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ɐɂɅɂɇȾɊɂɑȿɋɄɂȿ ɌɈɊɐȿȼɕȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
ýSN 222054
~ DIN 1880
~ ISO 2780/2586
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=25°
ƀ=12°
HSSE
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
L
d
H7
Z
CODE
40
50
63
80
100
125
160
32
36
40
45
50
56
63
16
22
27
27
32
40
50
8
10
12
14
16
18
20
630973.040
630973.050
630973.063
630973.080
630973.100
630973.125
630973.160
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 630973.040
78
FRÉZY KOTOUýOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
DIN 885 A
7202
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=10°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
720275.05004
720275.05005
720275.05006
720275.05008
720275.05010
720275.06304
720275.06305
720275.06306
720275.06308
720275.06310
720275.06312
720275.06314
720275.06316
720275.06318
720275.08004
720275.08005
720275.08006
720275.08008
720275.08010
720275.08012
720275.08014
720275.08016
720275.08018
720275.08020
720275.10004
720275.10005
720275.10006
720275.10008
720275.10010
720275.10012
720275.10014
720275.10016
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
18
20
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
28
6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
8
10
12
14
16
18
20
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
720275.10018
720275.10020
720275.10025
720275.12506
720275.12508
720275.12510
720275.12512
720275.12514
720275.12516
720275.12518
720275.12520
720275.12525
720275.12528
720275.16006
720275.16008
720275.16010
720275.16012
720275.16014
720275.16016
720275.16018
720275.16020
720275.16025
720275.16032
720275.20008
720275.20010
720275.20012
720275.20014
720275.20016
720275.20018
720275.20020
720275.20025
720275.20032
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 720275.05004 (+ TiAlN)
79
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, polohrubozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE, etroite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
7262
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=10°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
1,6
2
2,5
3
4
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
726275.063016
726275.063020
726275.063025
726275.063030
726275.063040
726275.063050
726275.063060
726275.080016
726275.080020
726275.080025
726275.080030
726275.080040
726275.080050
726275.080060
726275.100016
726275.100020
726275.100025
726275.100030
726275.100040
726275.100050
726275.100060
726275.100080
726275.125016
726275.125020
726275.125025
726275.125030
726275.125040
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
5
6
8
10
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
30
30
726275.125050
726275.125060
726275.125080
726275.125100
726275.160020
726275.160025
726275.160030
726275.160040
726275.160050
726275.160060
726275.160080
726275.160100
726275.160120
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 726275.063016 (+ TiAlN)
80
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
DIN 885 A
7302
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=10°
ƀ=8°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
HSS
Co5
HSS
Co5
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
730275.05004
730275.05005
730275.05006
730275.05008
730275.05010
730275.06304
730275.06305
730275.06306
730275.06308
730275.06310
730275.06312
730275.06314
730275.06316
730275.08004
730275.08005
730275.08006
730275.08008
730275.08010
730275.08012
730275.08014
730275.08016
730275.08018
730275.08020
730275.10004
730275.10005
730275.10006
730275.10008
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
10
12
14
16
18
20
25
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
28
6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
730275.10010
730275.10012
730275.10014
730275.10016
730275.10018
730275.10020
730275.10025
730275.12505
730275.12506
730275.12508
730275.12510
730275.12512
730275.12514
730275.12516
730275.12518
730275.12520
730275.12525
730275.12528
730275.16006
730275.16008
730275.16010
730275.16012
730275.16014
730275.16016
730275.16018
730275.16020
730275.16025
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 730275.05004 (+ TiAlN)
81
7302
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
DIN 885 A
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=10°
ƀ=8°
HSS
Co5
HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
HSS Co5
HSS
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
HSS
Co5
1
2
3
4
5
6
7
8
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
32
8
10
12
14
16
18
20
25
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
26
32
32
32
32
32
32
32
32
32
730275.16032
730275.20008
730275.20010
730275.20012
730275.20014
730275.20016
730275.20018
730275.20020
730275.20025
730275.20032
HSS
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
250
250
250
8
10
12
40
40
40
38
38
38
730270.25008
730270.25010
730270.25012
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 730275.05004 (+ TiAlN)
82
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
DIN 885 A
7302
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=10°
ƀ=10°
HSS
Co8
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
730278.05004
730278.05005
730278.05006
730278.05008
730278.05010
730278.06304
730278.06305
730278.06306
730278.06308
730278.06310
730278.06312
730278.06314
730278.06316
730278.08004
730278.08005
730278.08006
730278.08008
730278.08010
730278.08012
730278.08014
730278.08016
730278.08018
730278.08020
730278.10004
730278.10005
730278.10006
730278.10008
730278.10010
730278.10012
730278.10014
730278.10016
730278.10018
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
20
22
25
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
30
30
30
30
30
30
30
28
28
730278.10020
730278.10022
730278.10025
730278.12505
730278.12506
730278.12508
730278.12510
730278.12512
730278.12514
730278.12516
730278.12518
730278.12520
730278.12522
730278.12525
730278.16006
730278.16008
730278.16010
730278.16012
730278.16014
730278.16016
730278.16018
730278.16020
730278.16022
730278.16025
730278.20008
730278.20010
730278.20012
730278.20014
730278.20016
730278.20018
730278.20020
730278.20022
730278.20025
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 730278.05004 (+ TiAlN)
83
7362
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, jemnozubé
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, étroite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
DIN 1834 A
www.zps-fn.com
ƈ=10°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,6
2
2,5
3
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
4
5
6
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
36
28
736275.050016
736275.050020
736275.050025
736275.050030
736275.063016
736275.063020
736275.063025
736275.063030
736275.063040
736275.063050
736275.063060
736275.080016
736275.080020
736275.080025
736275.080030
736275.080040
736275.080050
736275.080060
736275.100016
736275.100020
736275.100025
736275.100030
736275.100035
736275.100040
736275.100050
736275.100060
736275.100080
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
32
32
48
48
48
48
48
48
36
36
36
52
52
52
52
52
52
40
40
40
736275.125016
736275.125020
736275.125025
736275.125030
736275.125040
736275.125050
736275.125060
736275.125080
736275.125100
736275.160020
736275.160025
736275.160030
736275.160040
736275.160050
736275.160060
736275.160080
736275.160100
736275.160120
736275.200020
736275.200025
736275.200030
736275.200040
736275.200050
736275.200060
736275.200080
736275.200100
736275.200120
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 736275.050016 (+ TiAlN)
84
FRÉZY KOTOUýOVÉ – ÚZKÉ, s pĜímými zuby
NARROW SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, straight teeth
FRAISE CIRCULAIRE, étroite, denture droite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɩɪɹɦɵɟ ɡɭɛɶɹ
DIN 1834 B
7372
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=12°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
6
2
2,5
3
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
44
44
44
44
44
44
44
52
52
52
737275.063016
737275.063020
737275.063025
737275.063030
737275.063040
737275.063050
737275.080016
737275.080020
737275.080025
737275.080030
737275.080040
737275.100016
737275.100020
737275.100025
737275.100030
737275.100040
737275.100050
737275.125016
737275.125020
737275.125025
737275.125030
737275.125040
737275.125050
737275.125060
737275.160020
737275.160025
737275.160030
4
5
6
D
js 16
160
160
160
160
7
8
9 10 11 12 13
S
k 11
d
H7
Z
CODE
4
5
6
8
40
40
40
40
52
52
52
40
737275.160040
737275.160050
737275.160060
737275.160080
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 737275.063016 (+ TiAlN)
85
7392
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé, s pĜímými zuby
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth, straight teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne, denture droite
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɆȿɅɄɈɁɍȻɕȿ, ɩɪɹɦɵɟ ɡɭɛɶɹ
DIN 885 B
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=0°
ƀ=8°
HSS
Co5
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
739275.05004
739275.05005
739275.05006
739275.05008
739275.05010
739275.06304
739275.06305
739275.06306
739275.06308
739275.06310
739275.06312
739275.06314
739275.06316
739275.06318
739275.08004
739275.08005
739275.08006
739275.08008
739275.08010
739275.08012
739275.08014
739275.08016
739275.08018
739275.08020
739275.10006
739275.10008
739275.10010
739275.10012
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
k 11
d
H7
Z
CODE
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
10
12
14
16
18
20
10
12
14
16
18
20
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
32
32
739275.10014
739275.10016
739275.10018
739275.10020
739275.10022
739275.10025
739275.12506
739275.12508
739275.12510
739275.12512
739275.12514
739275.12516
739275.12518
739275.12520
739275.12525
739275.16010
739275.16012
739275.16014
739275.16016
739275.16018
739275.16020
739275.20010
739275.20012
739275.20014
739275.20016
739275.20018
739275.20020
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 739275.05004 (+ TiAlN)
86
FRÉZY KOTOUýOVÉ, polohrubozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
FRAISE CIRCULAIRE
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɫɪɟɞɧɟɡɭɛɵɟ
PN 222161
~ DIN 885
~ ISO 2587
7203
www.zps-fn.com
typ
N
ƈ=10°
ƀ=10°
HSSE
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
s 10
d
H7
Z
CODE
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
8
10
12
8
10
10
12
10
12
12
12
14
14
16
12
14
14
14
16
16
18
14
18
20
22
22
22
27
22
27
27
27
22
27
32
27
32
32
32
27
32
40
32
40
40
40
40
40
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
720373.06308
720373.06310
720373.06312
720373.08008
720373.0801022
720373.08010
720373.08012
720373.1001027
720373.1001222
720373.1001227
720373.10012
720373.1001427
720373.10014
720373.10016
720373.12512
720373.1251427
720373.12514
720373.1251440
720373.12516
720373.1251640
720373.1251840
720373.16014
720373.16018
720373.16020
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 720373.06308
87
7303
FRÉZY KOTOUýOVÉ, jemnozubé
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS, ¿ne teeth
FRAISE CIRCULAIRE, denture ¿ne
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɦɟɥɤɨɡɭɛɵɟ
ýSN 222165
~ DIN 885
~ ISO 2587
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=10°
ƀ=10°
HSSE
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
s 10
d
H7
Z
CODE
50
50
50
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
4
5
6
4
5
6
8
10
12
6
8
10
12
8
10
14
16
8
12
16
18
20
18
22
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
32
27
27
32
32
32
40
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
28
26
26
26
26
28
28
730373.05004
730373.05005
730373.05006
730373.06304
730373.06305
730373.06306
730373.06308
730373.06310
730373.06312
730373.08006
730373.08008
730373.08010
730373.08012
730373.10008
730373.10010
730373.10014
730373.10016
730373.12508
730373.12512
730373.12516
730373.12518
730373.12520
730373.16018
730373.16022
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 730373.05004
88
FRÉZY KOTOUýOVÉ, pro drážky
SLOTTING CUTTERS
FRAISE À RAINURER
ɎɊȿɁɕ ȾɂɋɄɈȼɕȿ ɌɊȿɏɋɌɈɊɈɇɇɂȿ, ɩɚɡɨɜɵɟ
ýSN 222168
7323
www.zps-fn.com
typ
H
ƈ=10°
ƀ=10°
HSSE
= litá HSS
cast HSS
HHS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
D
js 16
S
e8
d
H7
Z
CODE
50
63
63
63
80
80
80
100
100
125
125
4
5
6
8
10
12
14
16
18
22
25
16
22
22
22
27
27
27
32
32
40
40
18
20
20
20
22
22
22
24
24
26
26
732373.05004
732373.06305
732373.06306
732373.06308
732373.08010
732373.08012
732373.08014
732373.10016
732373.10018
732373.12522
732373.12525
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 732373.05004
89
DIN 1837
DIN 1838
7229
PILOVÉ KOTOUýE NA KOVY
METAL SLITTING SAWS
FRAISE – SCIE
ɎɊȿɁɕ ɈɌɊȿɁɇɕȿ
www.zps-fn.com
HSS
DxS
Hole CODE
d 722910
20 x 0,15
20 x 0,20
20 x 0,25
20 x 0,30
20 x 0,40
20 x 0,50
20 x 0,60
20 x 0,70
20 x 0,80
20 x 0,90
20 x 1,00
20 x 1,20
20 x 1,50
20 x 1,60
20 x 2,00
20 x 2,50
20 x 3,00
25 x 0,15
25 x 0,20
25 x 0,25
25 x 0,30
25 x 0,40
25 x 0,50
25 x 0,60
25 x 0,70
25 x 0,80
25 x 0,90
25 x 1,00
25 x 1,20
25 x 1,50
25 x 1,60
25 x 2,00
25 x 2,50
25 x 3
32 x 0,15
32 x 0,2
32 x 0,25
32 x 0,3
32 x 0,4
32 x 0,5
32 x 0,6
32 x 0,7
32 x 0,8
32 x 0,9
32 x 1
32 x 1,2
32 x 1,5
1
2
3
4
5
6
7
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0200015
0200020
0200025
0200030
0200040
0200050
0200060
0200070
0200080
0200090
0200100
0200120
0200150
0200160
0200200
0200250
0200300
0250015
0250020
0250025
0250030
0250040
0250050
0250060
0250070
0250080
0250090
0250100
0250120
0250150
0250160
0250200
0250250
0250300
0320015
0320020
0320025
0320030
0320040
0320050
0320060
0320070
0320080
0320090
0320100
0320120
0320150
CODE
722913
DxS
Hole CODE
d 722910
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32 x 1,6
32 x 2
32 x 2,5
32 x 3
32 x 4
40 x 0,2
40 x 0,25
40 x 0,3
40 x 0,4
40 x 0,5
40 x 0,6
40 x 0,7
40 x 0,8
40 x 0,9
40 x 1
40 x 1,2
40 x 1,5
40 x 1,6
40 x 2
40 x 2,5
40 x 3
50 x 0,2
50 x 0,25
50 x 0,3
50 x 0,4
50 x 0,5
50 x 0,6
50 x 0,7
50 x 0,8
50 x 0,9
50 x 1
50 x 1,2
50 x 1,5
50 x 1,6
50 x 2
50 x 2,5
50 x 3
50 x 4
50 x 5
63 x 0,25
63 x 0,3
63 x 0,4
63 x 0,5
63 x 0,6
63 x 0,7
63 x 0,8
63 x 0,9
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
0320160
0320200
0320250
0320300
0320400
0400020
0400025
0400030
0400040
0400050
0400060
0400070
0400080
0400090
0400100
0400120
0400150
0400160
0400200
0400250
0400300
0500020
0500025
0500030
0500040
0500050
0500060
0500070
0500080
0500090
0500100
0500120
0500150
0500160
0500200
0500250
0500300
0500400
0500500
0630025
0630030
0630040
0630050
0630060
0630070
0630080
0630090
typ
H
DIN 1837
= CODE 722910
typ
W
DIN 1838
= CODE 722913
CODE
722913
DxS
Hole CODE
d 722910
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0500020
0500025
0500030
0500040
0500050
0500060
0500070
0500080
0500090
0500100
0500120
0500150
0500160
0500200
0500250
0500300
0500400
0500500
0630025
0630030
0630040
0630050
0630060
0630070
0630080
0630090
63 x 1
63 x 1,2
63 x 1,5
63 x 1,6
63 x 2
63 x 2,5
63 x 3
63 x 3,5
63 x 4
63 x 5
63 x 6
80 x 0,3
80 x 0,4
80 x 0,5
80 x 0,6
80 x 0,7
80 x 0,8
80 x 0,9
80 x 1
80 x 1,2
80 x 1,5
80 x 1,6
80 x 2
80 x 2,5
80 x 3
80 x 3,5
80 x 4
80 x 5
80 x 6
100 x 0,4
100 x 0,5
100 x 0,6
100 x 0,7
100 x 0,8
100 x 0,9
100 x 1
100 x 1,2
100 x 1,5
100 x 1,6
100 x 2
100 x 2,5
100 x 3
100 x 3,5
100 x 4
100 x 5
100 x 6
125 x 0,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
0630100
0630120
0630150
0630160
0630200
0630250
0630300
0630350
0630400
0630500
0630600
0800030
0800040
0800050
0800060
0800070
0800080
0800090
0800100
0800120
0800150
0800160
0800200
0800250
0800300
0800350
0800400
0800500
0800600
1000040
1000050
1000060
1000070
1000080
1000090
1000100
1000120
1000150
1000160
1000200
1000250
1000300
1000350
1000400
1000500
1000600
1250050
CODE
722913
0630100
0630120
0630150
0630160
0630200
0630250
0630300
0630350
0630400
0630500
0630600
0800030
0800040
0800050
0800060
0800070
0800080
0800090
0800100
0800120
0800150
0800160
0800200
0800250
0800300
0800350
0800400
0800500
0800600
1000040
1000050
1000060
1000070
1000080
1000090
1000100
1000120
1000150
1000160
1000200
1000250
1000300
1000350
1000400
1000500
1000600
1250050
DxS
Hole CODE
d 722910
125 x 0,6 22
125 x 0,7 22
125 x 0,8 22
125 x 0,9 22
125 x 1 22
125 x 1,2 22
125 x 1,5 22
125 x 1,6 22
125 x 2 22
125 x 2,5 22
125 x 3 22
125 x 3,2 22
125 x 3,5 22
125 x 4 22
125 x 5 22
125 x 6 22
*150 x 1 22
*150 x 1,2 22
*150 x 1,5 22
*150 x 1,6 22
*150 x 2 22
*150 x 2,5 22
*150 x 3 22
*150 x 3,5 22
*150 x 4 22
*150 x 4,5 22
*150 x 5 22
*150 x 6 22
160 x 1 32
160 x 1,2 32
160 x 1,5 32
160 x 1,6 32
160 x 2 32
160 x 2,5 32
160 x 3 32
160 x 3,5 32
160 x 4 32
160 x 4,5 32
160 x 5 32
160 x 6 32
200 x 1 32
200 x 1,2 32
200 x 1,5 32
200 x 1,6 32
200 x 1,8 32
200 x 2 32
200 x 2,5 32
1250060
1250070
1250080
1250090
1250100
1250120
1250150
1250160
1250200
1250250
1250300
1250320
1250350
1250400
1250500
1250600
1500100
1500120
1500150
1500160
1500200
1500250
1500300
1500350
1500400
1500450
1500500
1500600
1600100
1600120
1600150
1600160
1600200
1600250
1600300
1600350
1600400
1600450
1600500
1600600
2000100
2000120
2000150
2000160
2000180
2000200
2000250
CODE
722913
1250060
1250070
1250080
1250090
1250100
1250120
1250150
1250160
1250200
1250250
1250300
1250320
1250350
1250400
1250500
1250600
1500100
1500120
1500150
1500160
1500200
1500250
1500300
1500350
1500400
1500450
1500500
1500600
1600100
1600120
1600150
1600160
1600200
1600250
1600300
1600350
1600400
1600450
1600500
1600600
2000100
2000120
2000150
2000160
2000180
2000200
2000250
DxS
Hole CODE
d 722910
200 x 3 32
200 x 3,5 32
200 x 4 32
200 x 4,5 32
200 x 5 32
200 x 5,5 32
200 x 6 32
*225 x 1,5 32
*225 x 1,6 32
*225 x 1,8 32
*225 x 2,00 32
*225 x 2,50 32
*225 x 3,00 32
*225 x 3,50 32
*225 x 4,00 32
250 x 1,50 32
250 x 1,60 32
250 x 2,00 32
250 x 2,50 32
250 x 3,00 32
250 x 3,50 32
250 x 4,00 32
250 x 4,50 32
250 x 5,00 32
250 x 5,50 32
250 x 6,00 32
*275 x 1,75 32
*275 x 2,00 32
*275 x 2,50 32
*275 x 3,00 32
*275 x 3,50 32
*285 x 2,00 32
*300 x 2,00 32
*300 x 2,50 32
*300 x 3,00 32
*300 x 3,50 40
315 x 2,00 40
315 x 2,50 40
315 x 3,00 40
315 x 4,00 40
315 x 4,50 40
315 x 5,00 40
315 x 6,00 40
2000300
2000350
2000400
2000450
2000500
2000550
2000600
2250150
2250160
2250180
2250200
2250250
2250300
2250350
2250400
2500150
2500160
2500200
2500250
2500300
2500350
2500400
2500450
2500500
2500550
2500600
2750175
2750200
2750250
2750300
2750350
2850200
3000200
3000250
3000300
3000350
3150200
3150250
3150300
3150400
3150450
3150500
3150600
*/  DIN 1837, DIN 1838
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 722910.0200015 (+ TiAlN)
90
CODE
722913
2000300
2000350
2000400
2000450
2000500
2000550
2000600
2250150
2250160
2250180
2250200
2250250
2250300
2250350
2250400
2500150
2500160
2500200
2500250
2500300
2500350
2500400
2500450
2500500
2500550
2500600
2750175
2750200
2750250
2750300
2750350
2850200
3000200
3000250
3000300
3000350
3150200
3150250
3150300
3150400
3150450
3150500
3150600
PILOVÉ KOTOUýE NA KOVY
METAL SLITTING SAWS
FRAISE – SCIE
ɎɊȿɁɕ ɈɌɊȿɁɇɕȿ
DIN 1837
DIN 1838
7229
www.zps-fn.com
HSS
typ
H
DIN 1837
= CODE 722910
typ
W
DIN 1838
= CODE 722913
Poþet zubĤ – Number of teeth – Nombre de dents – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɭɛɶɟɜ
CODE 722910 ≈ DIN 1837
D (mm)
dH7 (mm)
B (mm)
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,50 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,20 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
20
5
25
8
32
8
40
10
50
13
63
16
80
22
100
22
125
22
160
32
200
32
250
32
315
40
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
24
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
48
40
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
48
48
160
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
64
64
160
160
128
128
128
100
100
100
80
80
80
64
160
160
160
128
128
128
100
100
100
80
80
160
160
160
128
128
128
100
100
100
200
200
200
160
160
128
128
128
100
200
200
160
160
160
128
128
200
200
160
160
160
50
13
63
16
80
22
100
22
125
22
160
32
200
32
250
32
315
40
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
24
20
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
24
24
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
32
32
80
80
64
64
64
48
48
48
40
40
40
32
80
80
80
64
64
64
64
48
48
40
40
80
80
80
64
64
64
48
48
48
100
80
80
80
64
64
64
48
100
100
80
80
80
64
64
100
100
80
80
80
1
2
3
4
5
6
7
8
CODE 722913 ≈ DIN 1838
D (mm)
dH7 (mm)
B (mm)
0,50 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,20 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 722910.0200015 (+ TiAlN)
91
8100
8100V
~ DIN 856
ISO 3860
~ ýSN 222210
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS CONVEX
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONVEXE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɕɉɍɄɅɕȿ
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=10°
R
k 11
1
1,25
1,5*
1,6
2
2,5
3
3,15*
3,5**
4
4,5**
5
5,5**
6
6,3*
6,5**
7**
7,5**
8
8,5**
9**
9,5**
10
11**
12
12,5*
14*/**
15**
16
18*
20
25*/**
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
810070
HSS
Co5
810075V
HSS
HSS
Co5
D
js 16
S
s 10
d
H7
Z/Z
HSS / HSSCo5
CODE
CODE
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
160
2
2,5
3
3,2
4
5
6
6,3
7
8
9
10
11
12
12,6
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
36
40
50
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
40**
32
32
40
32
40
14/16
14/16
14/16
14
14/16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
810070.010
810070.0125
810070.015
810070.016
810070.020
810070.025
810070.030
810070.0315
810070.035
810070.040
810070.045
810070.050
810070.055
810070.060
810070.063
810070.065
810070.070
810070.075
810070.080
810070.085
810070.090
810070.095
810070.100
810070.110
810070.120
810070.125
810070.140
810070.150
810070.160
810070.180
810070.200
810070.250
810075V.010
810075V.0125
810075V.015
–
810075V.020
810075V.025
810075V.030
–
810075V.035
810075V.040
810075V.045
810075V.050
810075V.055
810075V.060
–
–
–
–
810075V.080
–
–
–
810075V.100
–
810075V.120
–
–
–
–
–
–
–
*/ = ýSN
**/  DIN 856 Dodáváme na objednávku • Available on request • Disponible sur demande • ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 810070.010 (+ TiAlN)
92
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYDUTÉ
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS, CONCAVE
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ
~ DIN 855 A
ISO 3860
~ ýSN 222230
8200
8200V
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=10°
HSS
820070
HSS
Co5
820075V
HSS
HSS
Co5
R
H 11
D
js 16
S/S
HSS / HSSCo5
d
H7
Z/Z
HSS / HSSCo5
CODE
CODE
1
1,25
1,5**
1,6
2
2,5
3
3,15
3,5**
4
4,5**
5
6
6,3
7**
8
9**
10
12*
12,5*
16*
20*
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
6/8
6/8
8
8
9
10
12
12
16
16
18
20
24
24
24
32
32
36/40
40/44
40
50
60
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
14
14
14
14
14
12/14
12
12
12
12
12
12/10
12/10
12
12
12/10
12
12/10
12/10
12
10
10
820070.010
820070.0125
–
820070.016
820070.020
820070.025
820070.030
820070.0315
820070.035
820070.040
820070.045
820070.050
820070.060
820070.063
820070.070
820070.080
820070.090
820070.100
820070.120
820070.125
820070.160
820070.200
820075V.010
820075V.0125
820075V.015
–
820075V.020
820075V.025
820075V.030
–
–
820075V.040
–
820075V.050
820075V.060
–
–
820075V.080
–
820075V.100
820075V.120
–
–
820075V.200
1
2
3
4
5
6
7
8
*/ Dodáváme na objednávku
Available on request
Disponible sur demande
ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ
**/  DIN 855
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 820070.010 (+ TiAlN)
93
FRÉZY PģLKRUHOVÉ VYDUTÉ, složené
HALF CIRCLE MILLING CUTTERS, CONCAVE, coupled
FRAISE HÉMISPHÉRIQUE FRAISE DE FORME, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɉɈɅɍɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ, ɜ ɫɛɨɪɟ
ýSN 222231
~ DIN 855 B
~ ISO 3860
8241
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=10°
HSSE
R
11
12
12,5
14
16
18
20
22,5
25
1
2
3
4
5
6
7
8
tol.
± 0,12
Ļ
± 0,2
Ļ
= litá HSS / cast HSS
HSS fondu
ɥɢɬɚɹ HSS
D
js 16
S
js 16
d
H7
Z
CODE
100
100
100
125
125
125
125
160
160
36
38
40
44
48
52
58
63
68
32
32
32
40
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
10
10
12
12
824173.110
824173.120
824173.125
824173.140
824173.160
824173.180
824173.200
824173.225
824173.250
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 824173.110
94
FRÉZY ýTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ
CORNER ROUNDING MILLING CUTTERS, CONCAVE
FRAISE À QUART DE ROND, CONCAVE
ɎɊȿɁɕ ɑȿɌȼȿɊɌɖɄɊɍȽɅɕȿ ȼɈȽɇɍɌɕȿ
ýSN 222234
~ DIN 6513
~ ISO 3860
8301
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=10°
HSS
R
1
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
tol.
± 0,05
Ļ
± 0,08
Ļ
± 0,12
Ļ
± 0,2
D
js 16
S
js 16
d
H7
Z
CODE
63
63
63
63
63
63
80
80
80
100
100
125
125
125
125
160
4
5
6
8
10
12
14
16
22
26
32
36
40
45
50
60
22
22
22
22
22
22
27
27
27
32
32
40
40
40
40
40
20
18
16
14
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
12
830170.010
830170.016
830170.020
830170.025
830170.030
830170.040
830170.050
830170.060
830170.080
830170.100
830170.120
830170.140
830170.160
830170.180
830170.200
830170.250
1
2
3
4
5
6
7
8
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 830170.010 (+ TiAlN)
95
ýSN 222242
~ DIN 1824 A
8525
FRÉZY ÚHLOVÉ JEDNOSTRANNÉ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
FRAISE POUR L’ENTREDENT UN CÔTÉ
ɎɊȿɁɕ ɍȽɅɈȼɕȿ ɈɋɌɈɊɈɇɇɂȿ
www.zps-fn.com
HSS
ƈ=0°
ƀ=0°
1
2
3
4
5
6
7
8
ȡ
±30ƍ
R
D
js 16
S
js 16
d
H7
Z
CODE
20°
20°
25°
25°
25°
25°
25°
30°
30°
1
1,5
1
1
1,5
2
2,5
1
1,5
63
100
63
80
100
125
160
63
100
6
10
6
10
14
18
22
8
14
16
27
22
22
27
27
32
22
27
14
18
14
16
18
20
22
14
18
852570.020063
852570.020100
852570.025063
852570.025080
852570.025100
852570.025125
852570.025160
852570.030063
852570.030100
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 852570.020063 (+ TiAlN)
96
FRÉZY ÚHLOVÉ ýELNÍ
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
FRAISE ANGULAIRE FRAISE À SURFACER
ɎɊȿɁɕ ɈȾɇɈɍȽɅɈȼɕȿ
DIN 842
~ ýSN 222254
8532
8532V
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=2°
HSS
853270
HSS
Co5
853275V
HSS
HSS
Co5
ȡ
±20ƍ
D
js 16
S/S js 14
HSS / HSSCo5
d
H7
Z/Z
HSS / HSSCo5
CODE
CODE
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
40
50
63
80
100
125
160
10/12*
13/15*
18
22/23*
28/30*
36
45
13
16
20
25
32
40
50
13
16
20
25
32
40
13
16
20
25
32
40
50
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
10
13
16
22
27
32
40
14
16
18/16
20/18
22/20
24
28
14
16
18/16
20/18
22/20
24
28
14
16
18
20
22
24
14
16
18/16
20/18
22/20
26
28
853270.045040
853270.045050
853270.045063
853270.045080
853270.045100
853270.045125
853270.045160
853270.050040
853270.050050
853270.050063
853270.050080
853270.050100
853270.050125
853270.050160
853270.055040
853270.055050
853270.055063
853270.055080
853270.055100
853270.055125
853270.060040
853270.060050
853270.060063
853270.060080
853270.060100
853270.060125
853270.060160
853275V.045040
853275V.045050
853275V.045063
853275V.045080
853275V.045100
–
–
853275V.050040
853275V.050050
853275V.050063
853275V.050080
853275V.050100
–
–
–
–
–
–
–
–
853275V.060040
853275V.060050
853275V.060063
853275V.060080
853275V.060100
–
–
1
2
3
4
5
6
7
8
*/  DIN 842
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 853270.045040 (+ TiAlN)
97
8570
8570V
DIN 847
ISO 6108
~ ýSN 222250
FRÉZY ÚHLOVÉ OBOUSTRANNÉ, soumČrné
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS, symmetrical
FRAISE POUR L’ENTREDENT DOUBLE FACE, symétrique
ɎɊȿɁɕ ȾȼɍɏɍȽɅɈȼɕȿ, ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
www.zps-fn.com
ƈ=0°
ƀ=0°
1
2
3
4
5
6
7
8
HSS
857070
HSS
Co5
857075V
HSS
HSS
Co5
ȡ
±30ƍ
D
js 16
S
js 16
d
H7
Z/Z
HSS / HSSCo5
CODE
CODE
45°
45°
45°
45°
60°
60°
60°
60°
90°
90°
90°
90°
*120°
*120°
*120°
*120°
50
63
80
100
50
63
80
100
50
63
80
100
50
63
80
100
8
10
12
18
10
14
18
25
14
20
22
32
14
20
25
36
16
22
27
32
16
22
27
32
16
22
27
32
16
22
27
32
22/16
24/16
26/20
28/20
18/16
20/16
22/18
24/20
16
18/16
20/18
24/20
16
16
20
24
857070.045050
857070.045063
857070.045080
857070.045100
857070.060050
857070.060063
857070.060080
857070.060100
857070.090050
857070.090063
857070.090080
857070.090100
857070.120050
857070.120063
857070.120080
857070.120100
857075V.045050
857075V.045063
857075V.045080
857075V.045100
857075V.060050
857075V.060063
857075V.060080
857075V.060100
857075V.090050
857075V.090063
857075V.090080
857075V.090100
–
–
–
–
*/  DIN 847
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 857070.045050 (+ TiAlN)
98
TVAROVÉ FRÉZY NA EVOLVENTNÍ OZUBENÍ, úhel zábČru 20°
INVOLUTE GEAR CUTTERS FOR SPUR WHEELS, pressure angle 20°
FRAISE À TAILLER LES ENGRENAGES À DÉVELOPPANTE,
20° angle de pression
ɆɈȾɍɅɖɇɕȿ ɎɊȿɁɕ, ɭɝɨɥ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ 20°
www.zps-fn.com
BPI – DIN 3972
~ ON 222510
8900
ƈ=0°
ƀ=0°
HSS
Co5
m
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.5
6
D
js 16
d
H7
CODE
40
40
50
50
63
63
63
63
63
70
70
70
80
80
80
80
90
90
90
90
100
16
16
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
890075.050(1-8)
890075.075(1-8)
890075.100(1-8)
890075.125(1-8)
890075.150(1-8)
890075.175(1-8)
890075.200(1-8)
890075.225(1-8)
890075.250(1-8)
890075.275(1-8)
890075.300(1-8)
890075.325(1-8)
890075.350(1-8)
890075.375(1-8)
890075.400(1-8)
890075.425(1-8)
890075.450(1-8)
890075.475(1-8)
890075.500(1-8)
890075.550(1-8)
890075.600(1-8)
1
2
3
4
5
6
7
8
Poþet zubĤ (ozubeného kola) – Number of teeth (on the spur wheel)
– Nombre de dents (de la roue dentée) – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɭɛɶɟɜ (ɲɟɫɬɟɪɧɵ)
Zoz
1
2
3
4
5
6
7
8
12-13
14-16
17-20
21-25
26-34
35-54
55-134
135-00
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ: 890075.0501 (+ TiAlN)
99
10010
10015
10085
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊ. ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
DIN 338
www.zps-fn.com
RH
N
RH
R
N
RH
R
Ti
ƈ=
25°-30°
HSS
ƈ=
25°-30°
HSS
Co5
ƈ=
ƈ
36
36°
HSS
Co5
N
C
C
ȵd Ʌ2 mm
ȵd <2 mm
V
100
Ød
l1
l2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
34
36
38
38
40
40
43
43
46
46
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
86
86
86
12
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
39
39
39
39
43
43
43
43
43
47
47
47
47
47
52
52
52
52
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
CODE
CODE
CODE
10010.0100
10010.0110
10010.0120
10010.0130
10010.0140
10010.0150
10010.0160
10010.0170
10010.0180
10010.0190
10010.0200
10010.0210
10010.0220
10010.0230
10010.0240
10010.0250
10010.0260
10010.0270
10010.0280
10010.0290
10010.0300
10010.0310
10010.0320
10010.0330
10010.0340
10010.0350
10010.0360
10010.0370
10010.0380
10010.0390
10010.0400
10010.0410
10010.0420
10010.0430
10010.0440
10010.0450
10010.0460
10010.0470
10010.0480
10010.0490
10010.0500
10010.0510
–
–
–
–
–
10015.0150
10015.0160
10015.0170
10015.0180
10015.0190
10015.0200
10015.0210
10015.0220
10015.0230
10015.0240
10015.0250
10015.0260
10015.0270
10015.0280
10015.0290
10015.0300
10015.0310
10015.0320
10015.0330
10015.0340
10015.0350
10015.0360
10015.0370
10015.0380
10015.0390
10015.0400
10015.0410
10015.0420
10015.0430
10015.0440
10015.0450
10015.0460
10015.0470
10015.0480
10015.0490
10015.0500
10015.0510
10085.0100
10085.0110
10085.0120
10085.0130
10085.0140
10085.0150
10085.0160
10085.0170
10085.0180
10085.0190
10085.0200
10085.0210
10085.0220
10085.0230
10085.0240
10085.0250
10085.0260
10085.0270
10085.0280
10085.0290
10085.0300
10085.0310
10085.0320
10085.0330
10085.0340
10085.0350
10085.0360
10085.0370
10085.0380
10085.0390
10085.0400
10085.0410
10085.0420
10085.0430
10085.0440
10085.0450
10085.0460
10085.0470
10085.0480
10085.0490
10085.0500
10085.0510
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊ. ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
DIN 338
www.zps-fn.com
Ød
l1
l2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
86
86
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101
101
101
101
101
109
109
109
109
109
109
109
109
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
142
142
142
142
142
52
52
57
57
57
57
57
57
57
63
63
63
63
63
63
63
69
69
69
69
69
69
69
69
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
94
94
94
94
94
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CODE
CODE
CODE
10010.0520
10010.0530
10010.0540
10010.0550
10010.0560
10010.0570
10010.0580
10010.0590
10010.0600
10010.0610
10010.0620
10010.0630
10010.0640
10010.0650
10010.0660
10010.0670
10010.0680
10010.0690
10010.0700
10010.0710
10010.0720
10010.0730
10010.0740
10010.0750
10010.0760
10010.0770
10010.0780
10010.0790
10010.0800
10010.0810
10010.0820
10010.0830
10010.0840
10010.0850
10010.0860
10010.0870
10010.0880
10010.0890
10010.0900
10010.0910
10010.0920
10010.0930
10010.0940
10010.0950
10010.0960
10010.0970
10010.0980
10010.0990
10010.1000
10010.1010
10010.1020
10010.1030
10010.1040
10010.1050
10010.1060
10010.1070
10010.1080
10010.1090
10010.1100
10010.1110
10015.0520
10015.0530
10015.0540
10015.0550
10015.0560
10015.0570
10015.0580
10015.0590
10015.0600
10015.0610
10015.0620
10015.0630
10015.0640
10015.0650
10015.0660
10015.0670
10015.0680
10015.0690
10015.0700
10015.0710
10015.0720
10015.0730
10015.0740
10015.0750
10015.0760
10015.0770
10015.0780
10015.0790
10015.0800
10015.0810
10015.0820
10015.0830
10015.0840
10015.0850
10015.0860
10015.0870
10015.0880
10015.0890
10015.0900
10015.0910
10015.0920
10015.0930
10015.0940
10015.0950
10015.0960
10015.0970
10015.0980
10015.0990
10015.1000
10015.1010
10015.1020
10015.1030
10015.1040
10015.1050
10015.1060
10015.1070
10015.1080
10015.1090
10015.1100
10015.1110
10085.0520
10085.0530
10085.0540
10085.0550
10085.0560
10085.0570
10085.0580
10085.0590
10085.0600
10085.0610
10085.0620
10085.0630
10085.0640
10085.0650
10085.0660
10085.0670
10085.0680
10085.0690
10085.0700
10085.0710
10085.0720
10085.0730
10085.0740
10085.0750
10085.0760
10085.0770
10085.0780
10085.0790
10085.0800
10085.0810
10085.0820
10085.0830
10085.0840
10085.0850
10085.0860
10085.0870
10085.0880
10085.0890
10085.0900
10085.0910
10085.0920
10085.0930
10085.0940
10085.0950
10085.0960
10085.0970
10085.0980
10085.0990
10085.1000
10085.1010
10085.1020
10085.1030
10085.1040
10085.1050
10085.1060
10085.1070
10085.1080
10085.1090
10085.1100
10085.1110
10010
10015
10085
V
101
1
10010
10015
10085
V
VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU – KRÁTKÉ
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS – JOBBER SERIES
FORETS HÉLICOIDAUX À QUEUE CYLINDRIQUE
ɄɈɊɈɌɄɂȿ ɋɉɂɊȺɅɖɇɕȿ ɋȼȬɊɅȺ ɋ ɐɂɅɂɇȾɊ. ɏȼɈɋɌɈȼɂɄɈɆ
DIN 338
www.zps-fn.com
Ød
l1
l2
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.5
15
15.5
16
142
142
142
142
142
142
142
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
160
160
160
160
160
160
160
160
169
169
178
178
94
94
94
94
94
94
94
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
108
108
108
108
108
108
108
108
114
114
120
120
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CODE
CODE
CODE
10010.1120
10010.1130
10010.1140
10010.1150
10010.1160
10010.1170
10010.1180
10010.1190
10010.1200
10010.1210
10010.1220
10010.1230
10010.1240
10010.1250
10010.1260
10010.1270
10010.1280
10010.1290
10010.1300
10010.1310
10010.1320
10010.1330
10010.1340
10010.1350
10010.1360
10010.1370
10010.1380
10010.1390
10010.1400
10010.1450
10010.1500
10010.1550
10010.1600
10015.1120
10015.1130
10015.1140
10015.1150
10015.1160
10015.1170
10015.1180
10015.1190
10015.1200
10015.1210
10015.1220
10015.1230
10015.1240
10015.1250
10015.1260
10015.1270
10015.1280
10015.1290
10015.1300
10015.1310
10015.1320
10015.1330
10015.1340
10015.1350
10015.1360
10015.1370
10015.1380
10015.1390
10015.1400
10015.1450
10015.1500
10015.1550
10015.1600
10085.1120
10085.1130
10085.1140
10085.1150
10085.1160
10085.1170
10085.1180
10085.1190
10085.1200
10085.1210
10085.1220
10085.1230
10085.1240
10085.1250
10085.1260
10085.1270
10085.1280
10085.1290
10085.1300
10085.1310
10085.1320
10085.1330
10085.1340
10085.1350
10085.1360
10085.1370
10085.1380
10085.1390
10085.1400
10085.1450
10085.1500
10085.1550
10085.1600
Použití / Usage / Domaines d‘application / ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
= Balení / Package / Paquet / ɍɩɚɤɨɜɤɚ
10010
10015
10085
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13
PĜíklad objednávky / Example of order / Exemple de commande / ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɤɚɡɚ:
ȵ d = 3,5 DIN 338 RTi HSS Co5 10085.0350
SADY VRTÁKģ • SETS OF TWIST DRILLS • JEU DE FORETS HÉLICOIDAUX • ɇȺȻɈɊ ɋȼȬɊɅ
10010.04
10085.04
102
10010.05
10085.05
10010.06
10085.06
19 ks – 19 pcs – 19 Szt
25 ks – 25 pcs – 25 Szt
81 ks – 81 pcs – 81 Szt
ø 1,0 – 10,0 à 0,5 mm
ø 1,0 – 13,0 à 0,5 mm
ø 2,0 – 10,0 à 0,1 mm
Download

ZPS-FN_katalog_31