KTM
125 SX, EXC
200 EXC, XC, XC-W
250 SX, EXC, XC, XC-W
300 EXC, XC, XC-W
2006
Návod na obsluhu a údržbu
2
D ů l e ž i t é
Přečtěte si tento návod na použití přesně a úplně, než podniknete první jízdu. Návod obsahuje
mnoho informací a tipů, které vám usnadní používání a zacházení
s motocyklem.
Zvláště si ve vašem vlastním zájmu všímejte těch pokynů, které jsou označeny v textu:
„!!! V A R O V Á N Í !!!“
“
- pokud nebudou tyto pokyny dodržovány, může dojít k újmě na zdraví nebo dokonce k ohrožení
života,
„! P O Z O R !“
- pohrdání těmito odkazy mohou znamenat poškození dílů motocyklu nebo způsobit, že motocykl
nebude funkčně spolehlivý.
Zapište si, prosím, dolů výrobní čísla Vašeho motocyklu
Číslo podvozku
Číslo motoru
Číslo klíčku
Razítko prodejce
Obsažené údaje jsou nezávazné. Firma KTM Sportmotorcycle AG si obzvlášť vyhrazuje
právo změnit vybavení, technické údaje, ceny, barvy, tvary, materiály, nabídky služeb, servisní
úkony, konstrukci a podobné věci bez předchozího oznámení a bez udání důvodů, event. bez
náhrady škrtnout, stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení. KTM
nepřebírá žádnou záruku za možnosti dodávek, odchylek od vyobrazení a popisů, stejně jako za
tiskové chyby a omyly. Vyobrazené modely obsahují zčásti zvláštní výbavu, která nepatří do
obsahu dodávky.
3
Vážení zákazníci firmy KTM
Chtěli bychom Vám zvlášť srdečně poblahopřát k Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM a
poděkovat Vám za Vaši důvěru.
Jste nyní majiteli moderního sportovního motocyklu, který Vám určitě připraví mnoho
radosti, když ho budete také odpovídajícím způsobem opatrovat a ošetřovat. Před prvním
uvedením do provozu byste měli bezpodmínečně pečlivě pročíst tento návod na používání,
abyste byli dobře seznámeni s obsluhou a vlastnostmi Vašeho nového motocyklu, také když
Vám odebere Váš drahocenný čas. Jen tak se dozvíte, jak nastavit nejlépe motocykl pro Vaši
osobu a jak se můžete chránit před zraněními. Kromě toho obsahuje návod na použití důležité
informace
o ošetřování a údržbě motocyklu. Návod odpovídal v okamžiku zadání do tisku nejnovějšímu
stavu této řady motocyklů. Malé odchylky, které se v závislosti na kontinuálním vývoji motocyklů
vyskytnou, nejsou nikdy vyloučeny.
Návod na obsluhu je důležitou součástí motocyklu a měl by vždy být při prodeji motocyklu
předán novému vlastníkovi.
Upozorňujeme Vás důrazně na to, že úkony, označené * v kapitole „Úkoly údržby rámu a
motoru“ si musíte nechat provést dílnou, specializovanou na motocykly KTM. Když je třeba
provést takové práce v po použití motocyklu při soutěži, musí být tyto práce provedeny vyškoleným
mechanikem.
Prosím, používejte k Vaší vlastní bezpečnosti jen náhradní díly a výrobky
příslušenství, které jsou schváleny firmou KTM. Za další výrobky a z toho vzniklá poškození
nepřebírá KTM žádnou záruku.
Prosíme Vás, abyste dbali bezpodmínečně na dobu záběhu, kontrolní
a ošetřovací intervaly, neboť jejich přesné dodržování přispívá ke zvýšení životnosti Vašeho
motocyklu. Nechte si úkony údržby provést specializovanou dílnou, abyste neztratili nárok na
záruku.
Jízda na motocyklu v terénu je přirozeně nádherný sport, a doufáme přirozeně, že ji
využijete v plné šíři. Ale – skrývá potenciál pro problémy s okolím a pro konflikty s jinými
osobami. Odpovědné zacházení s motocyklem se ale stará o to, že se tyto problémy a konflikty
nemusí vyskytovat. Aby bylo možno zajistit budoucnost motocyklového sportu, ujistěte se, že
motocykl používáte v rámci zákonných norem a respektujte práva druhých.
Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě !!!
KTM Sportmotocycle AG
5230 Mattighofen
Rakousko
Přílohy:
1x katalog náhradních dílů na motor
1x katalog náhradních dílů na podvozek
Konstrukční a vývozní změny jsou vyhrazeny.
4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ, TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY
Sportovní motocykly KTM jsou koncipovány a konstruovány tak, aby odolávaly běžným
namáháním při regulérním soutěžním použití.
Motocykly odpovídají v této době platným řádům a kategoriím nejvyšších mezinárodních
sportovních svazů.
Předpokladem pro bezchybný provoz a zabránění předčasnému opotřebení jsou dodržování
v návodu na obsluhu uvedených ustanovení o ošetřování, údržbě a seřízení, která se týkají motoru i
podvozku. Nevhodné naladění podvozku může způsobit poškození a zničení součástí podvozku (viz
kap. Kontrola základního nastavení podvozku).
V tabulce „Intervalů a mazání a údržby“ předepsané servisní práce musí být provedeny
bezpodmínečně v odborné dílně KTM a musí být potvrzeny v servisní knížce, protože jinak dojde
ke ztrátě jakéhokoliv nároku na záruku.
Je třeba používat palivo, mazací prostředky, resp. provozní hmoty s ekvivalentními
specifikacemi, které jsou uvedeny v návodu na obsluhu, a dodržovat plán ošetřování.
Při poškozeních a následných poškozeních, která byla způsobena manipulací s motocyklem
a přestavbou motocyklu, není možno nárokovat žádnou záruku.
Použití motocyklů v extrémních podmínkách, např. v silně zabláceném a vlhkém terénu,
může dojít k nadprůměrnému opotřebení součástí motocyklu, jako např. pohonné jednotky nebo
brzd. Vzhledem k tomu je nezbytné provést ošetření, resp. výměnu opotřebených dílů podle plánu
ošetření ještě před dosažením hranice opotřebení.
MODELY SX/SXS A XC NEJSOU SCHVÁLENY PRO POUŽÍVÁNÍ NA VEŘEJNÝCH
KOMUNIKACÍCH.
Modely EXC jsou schváleny pro silniční provoz pouze v nezměněné homologované (přiškrcené)
verzi. Bez tohoto omezení výkonu (tedy nepřiškrcené) jsou tyto modely schváleny pouze pro
provoz v terénu ne ale pro silniční provoz.
2-TAKTNÍ MOTOCYKLY OFFROAD NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
Modely KTM EXC a XC-W jsou nekompromisně vyvinuty pro použití v terénu a jen podmínečně
vhodné pro delší jízdy na veřejných komunikacích. Jízdy na těchto komunikacích staví zcela jiné
požadavky na motor a vyžadují přizpůsobení na tyto podmínky použití. Zeptejte se na to Vašeho
prodejce KTM.
Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001
používá KTM procesy zabezpečení kvality, které vedou
k co možná nejvyšší kvalitě výroby.
5
Obsah:
Název kapitoly
Předmluva
Důležitá upozornění, týkající se záruky
Umístění čísel série
Číslo rámu
Číslo motoru - typ motoru
Ovládací prvky
Páčka spojky
Páčka ruční brzdy
Elektronický tachometr
Kontrolní svítilny
Zkratovací tlačítko vypnutí motoru (SX)
Kombinovaný přepínač (EXC)
Vypínač světla (XC-W)
Přepínač směrových světel
Nouzový vypínač (Austrálie)
Uzávěr nádrže
Uzávěr nádrže (XC, XC-W)
Palivový kohoutek
Sytič
Řadící páka
Startovací páka
Páka nožní brzdy
Postranní stojánek
Zámek řízení
Nastavení tlakového tlumení vidlice
Nastavení tahového tlumení vidlice
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (SX)
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (XC, EXC)
Nastavení tahového tlumení tlumiče (SX, XC, EXC)
Všeobecné tipy a výstražné pokyny k uvedení motocyklu do
provozu
Pokyny k prvnímu uvedení do provozu
Zajíždění
Návod k obsluze
Kontrola před každým uvedením do provozu
Postup při startování studeného motoru
Postup při startování zahřátého motoru
Pomoc při „uchlastaném“ motoru
Rozjezd
Řazení, jízda
Zabrzdění
Zastavení a parkování
Tankování, palivo
Tabulka intervalů mazání a údržby
Údržba podvozku a motoru
Strana
v českém
překladu
3
4
7
7
7
7
7
7
7
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
Strana
v něm.
textu
2
3
5
5
5
5
5
5
6
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
Strana
v angl.
textu
2
3
5
5
5
5
5
5
6
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
21
21
22
23
27
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
24
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
24
6
Změna předpětí pružiny tlumiče
Kloubek tlumiče PDS
Základní nastavení podvozku podle váhy řidiče
Naladění tlumiče a kontrola pružiny
Zjištění statického prověšení tlumiče
Zjištění prověšení tlumiče při jízdě
Kontrola základního nastavení vidlice
Změna předpětí pružiny vidlice
Výměna pružin vidlice
Odvzdušnění vidlice
Čistění prachových manžet vidlice
Změna vyosení vidlice (SX/XC)
Přezkoušení a nastavení ložiska řízení
Změna polohy řídítek
Kontrola napnutí řetězu
Korekce napnutí řetězu
Péče o řetěz
Opotřebení řetězu
Zásadní pokyny ke kotoučovým brzdám KTM
Nastavení chodu naprázdno u přední brzdy
Kontrola množství brzdové kapaliny vpředu
Doplnění brzdové kapaliny vpředu
Kontrola předních brzdových destiček
Výměna předních brzdových destiček
Změna základní polohy pedálu nožní brzdy
Kontrola množství brzdové kapaliny vzadu
Doplnění brzdové kapaliny vzadu
Kontrola zadních brzdových destiček
Výměna zadních brzdových destiček
Demontáž a montáž předního kola
Demontáž a montáž zadního kola
Pneumatiky, tlak v pneumatikách
Kontrola napnutí drátů v kolech
Výměna baterie digitálního tachometru
Kontrola a nastavení vzdálenosti magnetického senzoru
Výměna žárovky ve světlometu a žárovky parkovacího
světla
Chladící systém
Kryt chladiče pro nízké teploty
Kontrola množství chladící kapaliny
Plnění a odvzdušnění chladícího systému
Čistění vzduchového filtru
Výfukové zařízení
Změna základního nastavení páčky spojky
Kontrola množství oleje hydraulické spojky
Odvzdušnění hydraulické spojky
Nastavení karburátoru
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
Kontrola hladiny plováku
Charakteristika motoru 250/300 SX/XC/EXC
Kontrola množství oleje v převodovce (125/200)
27
28
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
31
32
32
32
33
33
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
38
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
38
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
46
46
46
47
39
39
39
40
40
41
41
41
42
43
44
44
45
46
39
39
39
40
40
41
41
41
42
43
44
44
45
46
7
Výměna oleje v převodovce (125/200)
Kontrola množství oleje v převodovce (250/300)
Výměna oleje v převodovce (250/300)
Čistění a mytí
Konzervace před provozem v zimním období
Skladování
Uvedení do provozu po odstavení
47
47
47
48
48
49
49
46
46
46
47
47
47
47
46
46
46
47
47
47
47
UMÍSTĚNÍ ČÍSEL SÉRIE
Číslo rámu
Číslo rámu je vyraženo na pravé straně trubky, která tvoří hlavu rámu. Zapište si toto číslo
do vyznačeného obdélníku v originále návodu na použití na straně 1 (viz obr. str. 5).
Číslo motoru - typ motoru
Číslo motoru a typ motoru je vtisknuto na levé straně motoru pod řetězovým kolečkem.
Zapište si toto číslo do vyznačeného obdélníku v návodu použití na straně 1 (viz obr. str. 5).
OVLÁDACÍ PRVKY
Páčka spojky
Páčka spojky "1" je namontována na levé straně řídítek. Seřizovacím šroubem „A“ může být
změněno základní nastavení páčky spojky (viz úkoly údržby).
Páčka spojky je ovládána hydraulicky a seřizuje se sama (viz obr. str. 5).
Páčka ruční brzdy
Páčka ruční brzdy „2“ se nachází na řídítkách vpravo a uvádí v činnost brzdu předního kola.
Seřizovacím šroubem „B“ může být změněno základní nastavení páčky ruční brzdy (viz úkoly
údržby) - (viz obr. str. 5).
Elektronický tachometr
Displej elektronického tachometru se zaktivuje, jakmile se na tachometru stiskne některé
tlačítko, resp. přijde impuls od senzoru kola. Displej je osvětlen, když motor běží.
Údaj na displeji zhasne, když se po dobu jedné minuty nestiskne žádné tlačítko, resp. od
senzoru kola nepřijde žádný impuls.
Tlačítkem se mění režimy údajů.
Tlačítky „+“ a „-„ se seřizují různé funkce (viz obr. str. 6).
TEST
Všechny prvky displeje se krátce rozsvítí, aby se zjistila funkčnost displeje (viz obr. str. 6).
8
WS (velikost kola)
Údaj se změní a krátce se ukáže obvod předního kola v milimetrech (2205 mm odpovídá obvodu
předního kola 21“ se sériovou pneumatikou).
Potom se displej změní do posledně nastaveného režimu údajů (viz obr. str. 6).
Režim SPEED/H (provozní hodiny)
Ve stavu pro expedici jsou aktivovány pouze režimy údajů SPEED/H a SPEED/ODO. Když je
displej aktivní a přední kolo se netočí, ukazuje displej SPEED/H. Jakmile se přední kolo začne
otáčet, přepne se displej automaticky do režimu údajů SPEED/ODO.
„SPEED“ ukazuje rychlost.
„H“ ukazuje provozní hodiny motoru. Počítadlo provozních hodin začne počítat, jakmile se
nastartuje motor. Ukázaná hodnota nemůže být změněna.
U motocyklů KTM do terénu jsou údaje k údržbě částečně udány v provozních hodinách, počítadlo
provozních hodin je zde velmi nápomocné (viz obr. str. 6).
Režim SPEED/ODO (odometr)
V režimu SPEED/ODO je znázorněna rychlost a celková ujetá vzdálenost. Když se dostane přední
kolo do klidu, změní se displej automaticky do režimu SPEED/H.
Tlačítko +
nemá funkci
nemá funkci
Tlačítko Tlačítko krátce
změní do dalšího režimu údajů
Tlačítko 3 vteřiny změní do dalšího režimu údajů
Elektronický tachometr má mnoho režimů údajů (funkcí), které můžete dodatečně aktivovat (viz
odstavec „Aktivace a deaktivace funkcí na displeji“) - (viz obr. str. 6).
Aktivace a deaktivace funkcí na displeji
K tomu je třeba stlačit na 3 vteřiny tlačítko v režimu údajů SPEED/H, abyste se dostali do
menu SETUP. Ukážou se aktivní funkce. Právě blikající údaj je možno aktivovat tlačítkem + a
deaktivovat tlačítkem -.
K uložení nastavení stlačit tlačítko na dobu 3 vteřiny.
Pokud nebude po dobu 20 vteřin stlačeno žádné tlačítko, nastavení se automaticky uloží a
displej přejde do režimu údajů SPEED/H (viz obr. str. 7).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
aktivuje blikající údaj
deaktivuje blikající údaj
přejde k dalšímu údaji beze změny
spustí SETUP (seřízení)
uloží nastavení a změní do režimu údajů SPEED/H
Aktivovány mohou být následující režimy údajů:
TR1
tripmaster 1
TR2
tripmaster 2
A1
průměrná rychlost 1
A2
průměrná rychlost 2
S1
stopky 1
S2
stopky 2
CLK
hodiny
čas na kolo
LAP
MAX
nejvyšší rychlost
KMH/MPH údaj v kilometrech, resp. v mílích (viz odstavec „Kilometry nebo míle“)
9
Pokud jste aktivovali všechny režimy údajů, jsou vyvolatelné v následujícím pořadí:
SPEED/H, SPEED/CLK, SPEED/LAP, LAP/LAP, SPEED/MAX, SPEED/ODO, SPEED/TR1,
SPEED/TR2, SPEED/A1, SPEED/A2, SPEED/S1, SPEED/S2 (viz obr. str. 7).
Režim údajů SPEED / CLK (aktuální čas)
CLK ukazuje čas v hodinách, minutách a vteřinách.
tlačítko +
nemá funkci
tlačítko nemá funkci
tlačítko krátce
změní do dalšího režimu údajů
tlačítko 3 vteřiny
nastavení menu ČAS (viz obr. str. 7)
Nastavení času viz odstavec „Nastavení hodin“.
Režim údajů SPEED / LAP
Ručními stopkami můžete měřit až 10 časů na kolo a uložit je, které pak můžete vyhledat v režimu
údajů LAP/LAP (viz níže).
LAP ukáže změřený čas na kolo v hodinách, minutách a vteřinách.
tlačítko +
tlačítko -
tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
Spustí a zastaví stopky, čas na kolo se nevrátí na „0“.
Zastaví běžící stopky, uloží čas na kolo a spustí znovu stopky,
čas začíná na nule „0“.
Tímto způsobem je možno uložit 10 časů na kolo.
Když čas na kolo po stlačení tlačítka – běží dále, jsou všechna
místa pro uložení obsazena. Můžete všechny uložené časy na
kolo smazat, když budete tlačit po dobu 3 vteřin v režimu
SPEED/LAP tlačítko .
Změní do dalšího režimu údajů.
Když nejsou uloženy žádné časy na kolo nebo když motocykl
jede, je režim LAP/LAP přeskočen.
Vymaže všechny hodnoty LAP (viz obr. str. 7)
Režim údajů LAP / LAP (vyhledání časů na kolo)
Režim údajů LAP/LAP je vyvolatelný pouze tehdy, jestliže jsou uloženy časy na kolo a přední kolo
stojí. Ukázáno bude číslo kola a změřený čas na kolo v hodinách, minutách a vteřinách. Tlačítkem +
se dostanete k dalšímu času na kolo.
Uložené časy na kolo můžete vymazat tím, že v režimu údajů SPEED/LAP stlačíte na dobu tří
vteřin tlačítko .
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
změní na další čas na kolo
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
změní do dalšího režimu údajů (viz obr. str. 8)
Režim údajů SPEED / MAX (nejvyšší rychlost)
MAX ukazuje maximální jetou rychlost. Je vždy aktivní.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu MAX (viz obr. str. 8)
10
Režim údajů SPEED / TR1 (tripmaster 1)
Tripmaster 1 běží stále a počítá do 999,9. Tím je možno měřit délku trasy od výjezdu nebo
vzdálenost mezi dvěma tankovacími místy.
TR1 je spřažen s A1 (průměrná rychlost 1) a S1 (stopky 1). Výpočet této hodnoty je aktivován
prvním impulsem senzoru kola (přední kolo se otáčí) a končí 3 vteřiny po posledním impulsu
(přední kolo stojí).
Pokud je hodnota 999,9 překročena, hodnoty TR1, A1 a S1 se automaticky nastaví na „0“.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 8)
Režim údajů SPEED / TR2 (tripmaster 2)
Tripmaster 2 běží stále a ukazuje do 999,9. Na rozdíl od počítadla TR1 může být ukázaná hodnota
ručně změněna tlačítky + a -. Velmi praktická funkce při jízdách podle roadbooku (itineráře).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
zvyšuje hodnotu TR2
snižuje hodnotu TR2
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu TR2 (viz obr. str. 8)
Režim údajů SPEED / A1 (průměrná rychlost 1)
A1 ukazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu z údajů TR1 (tripmaster 1) a S1 (stopky 1).
Výpočet této hodnoty je aktivován prvním impulsem senzoru kola a končí 3 vteřiny po posledním
impulsu.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 8)
Režim údajů SPEED / A2 (průměrná rychlost 2)
A2 ukazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu TR2 (tripmaster 2) a S2 (stopky 2). Ukázaná
hodnota se může lišit od skutečné hodnoty, když byla ručně změněna hodnota TR2, resp. pokud
nebyla hodnota S2 po jízdě zastavena.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
změní do dalšího režimu údajů (viz obr. str. 9)
Režim údajů SPEED / S1 (stopky 1)
S1 ukazuje dobu jízdy na základě TR1 a běží dále, jakmile přicházejí od senzoru kola impulsy.
Výpočet této hodnoty je aktivován prvním impulsem senzoru kola a končí 3 vteřiny po posledním
impulsu.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 9)
11
Režim údajů SPEED / S2 (stopky 2)
S2 jsou ruční stopky. Stlačením tlačítka + se stopky spustí, dalším stlačením se stopky zastaví. Při
dalším stlačení tlačítka + běží čas dále.
Krátkým stlačením tlačítka můžete přejít do dalšího režimu údajů. Když na pozadí běží S2 dále,
budete v dalším režimu údajů na to upozorněni blikáním S2. Abyste S2 zastavili, musíte přejít do
režimu SPEED/S2 a stlačit tlačítko +.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
spustí a zastaví stopky
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu S2 (viz obr. str. 9)
Kilometry nebo míle
Jednotka míry (kilometr nebo míle) může být přepnuta. Hodnota ODO zůstává zachována a je
příslušně přepočítávána. Hodnoty TR1, A1, S1, TR2 a A2 jsou přitom vymazány.
K tomu stiskněte v režimu SPEED/H tlačítko na dobu 3 vteřiny, abyste dostali do menu SETUP.
Tlačítko stisknout tak často, až začne blikat údaj KMH/MPH. Stisknout krátce tlačítko +, abyste
se dostali do volby a stisknout tlačítko + pro údaj KMH nebo – pro údaj MPH.
K uložení stiskněte tlačítko 1x krátce a potom stisknout na dobu 3 vteřiny, dokud se režim
nezmění do hodnoty SPEED/H.
Když se do 20 vteřin nezmáčkne žádné tlačítko, je nastavení uloženo automaticky a displej se změní
do režimu údajů SPEED/H (viz obr. str. 9).
Nastavení hodin
K nastavení hodin je třeba vypnout motor, přejít do režimu údajů SPEED/CLK a stlačit na 3
vteřiny tlačítko . Právě blikající hodnotu je možno změnit tlačítkem + nebo -. Stlačením tlačítka
přejdete k další hodnotě časového údaje. 0-12 ukazuje čas ve 12 hodinovém režimu, 0-24 ve 24
hodinovém režimu.
K uložení nastavení stlačit tlačítko na dobu 3 vteřiny.
Když nebude po dobu 20 vteřin stlačeno žádné tlačítko, nastavené hodnoty se automaticky
uloží a displej přejde zpět do režimu údajů SPEED/CLK (viz obr. str. 10).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
čas směrem nahoru
čas směrem dolů
změní do další hodnoty časového údaje
spustí SETUP
uloží nastavený čas a změní do režimu údajů SPEED/CLK
motocykl jede
motocykl stojí
12
Přehled funkcí elektronického tachometru
X
režim
tlačítko + krátce tlačítko – krátce
tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
menu nastavení
údajů
menu nastavení
hodin
smaže všechny
hodnoty LAP
SPEED/H
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů
X X
SPEED/CLK
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů
X X
SPEED/LAP
zastaví LAP,
uloží hodnotu
LAP, nastaví
LAP na „0“
další režim údajů
X
X X
X
X X
LAP/LAP
SPEED/MAX
SPEED/ODO
SPEED/TR1
spustí – zastaví
LAP
hodnota LAP
zůstane
zachována
další hodnota
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
X X
SPEED/TR2
X X
SPEED/ A1
zvyšuje hodnotu
TR2
nemá funkci
X X
X X
SPEED/A2
SPEED/S1
nemá funkci
nemá funkci
X X
SPEED/S2
spustí – zastaví
S2
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů další režim údajů
další režim údajů vymaže MAX
další režim údajů další režim údajů
další režim údajů vymaže TR1, S1,
A1
snižuje hodnotu další režim údajů
vymaže TR2
TR2
nemá funkci
další režim údajů vymaže TR1, S1
a A1
nemá funkci
další režim údajů další režim údajů
nemá funkci
další režim údajů vymaže TR1, S1
a A1
nemá funkci
další režim údajů
vymaže S2
Když jsou náhle smazány CLK, LAP, MAX, TR1, TR2, A1, A2, S1 a S2, je baterie
v elektronickém tachometru prázdná a musí být vyměněna (viz odstavec „Výměna baterie
v elektronickém tachometru“).
Jako příslušenství je k dostání spínač tripmasteru, kterým je možno nastavovat funkce
elektronického tachometru.
Kontrolní svítilny
Zelená kontrolní svítilna „1“ svítí při zapnutých směrových světlech
v rytmu blikání.
Modrá kontrolní svítilna „2“ svítí, pokud je zapnuto dálkové světlo (viz
str. 10).
Zkratovací tlačítko vypnutí motoru (SX)
Tímto tlačítkem „1“ bude motor vypnut. Pokud je v činnosti, bude přerušen zapalovací
obvod zkratem (viz obr. str. 11).
obr.
13
Kombinovaný přepínač (EXC)
Přepínač světel má 2, eventuálně 3 polohy
„A“ světlo vypnuto (světlo se nedá u všech modelů vypnout)
„B“ tlumené světlo zapnuto
„C“ dálkové světlo zapnuto
Tlačítkem „2“ se uvádí v činnost klakson motocyklu.
Červené zkratovací tlačítko vypnutí motoru „3“ slouží k vypnutí motoru. Tlačítko je nutno držet
zatlačené, než motor zastaví chod. (viz obr. str. 11).
Vypínač světla (XC-W)
U tohoto modelu se světlomet zapíná tahovým vypínačem „4“ (viz obr. str. 11).
Přepínač směrových světel
Přepínač směrových světel je zvláštní díl a je namontován na řídítkách vlevo. Svazek kabelů
je konstruován tak, že při použití v terénu je možno demontovat celý systém směrových světel.
Funkce ostatních elektrických zařízení bude při tom zachována (viz obr. str. 11).
Šipka vlevo - zapnutá levá směrová světla
Šipka vpravo - zapnuta pravá směrová světla
Nouzový vypínač (Austrálie)
Nouzový vypínač „5“ je umístěn vedle rukojeti plynu. Je myšlen v první řadě jako
bezpečnostní nebo nouzový vypínač a měl by v normální situaci být zapnut.
=
V této poloze je elektrický proud zapalování nakrátko
přerušen, běžící motor ihned zhasne, motor v klidu
nenaskočí.
=
V této poloze je elektrický obvod zapalování zapnut,
motor může být nastartován (viz obr. str. 11).
Uzávěr nádrže
Otevření:
Uzávěr nádrže otáčet proti směru pohybu hodinových ručiček.
Uzávěr nasadit a pevně zašroubovat ve směru pohybu hodinových
Uzavření:
ručiček. Odvzdušňovací hadička „1“ musí zabezpečovat průchod
vzduchu do nádrže (viz obr. str. 12).
Uzávěr nádrže (XC, XC-W)
Otevření:
Uzávěr nádrže otočit o cca 45° proti směru pohybu hodinových ručiček.
Uzavření:
Uzávěr nasadit a otočit o 45° ve směru pohybu hodinových
ručiček. Odvzdušňovací hadička „1“ musí zabezpečovat průchod
vzduchu do nádrže (viz obr. str. 12).
Palivový kohoutek
OFF
V této poloze je palivový kohoutek uzavřen. Žádné palivo nemůže téci
karburátoru.
do
14
ON
RES
Při provozu motocyklu je třeba otočit kohoutek do polohy ON. Nyní může palivo
téci do karburátoru, v této poloze se nádrž vyprazdňuje až k rezervnímu množství.
Rezerva bude spotřebována teprve tehdy, když přetočíme kohoutek do polohy RES.
Je třeba co nejdříve natankovat a nezapomenout přetočit palivový kohoutek opět do
polohy ON, aby i příště bylo rezervní množství paliva k dispozici (viz obr. str. 12).
Rezerva u nádrže 8,5 litrů
Rezerva u nádrže 10,5 litrů
1,3 litru
1,7 litru
Sytič
Když zatáhnete knoflík sytiče „2“ až na doraz nahoru, uvolní se v karburátoru jedna díra
(otvor), přes který může motor dodatečně nasát pohonnou hmotu. Díky tomu se vytvoří „pevná“
směs pohonné hmoty a vzduchu, která je potřebná pro studený start.
Když se knoflík sytiče opět zatlačí dolů, díra (otvor) v karburátoru bude opět uzavřena (viz
obr. str. 12).
Řadící páka
Řadící páka je na motoru namontována vlevo. Poloha rychlostních stupňů je patrná z
vyobrazení (viz obr. str. 12). Neutrální poloha nebo poloha běhu naprázdno se nachází mezi 1. a 2.
rychlostním stupněm.
Startovací páka
Startovací páka je umístěna na motoru vpravo. Horní díl je možno otočit (viz obr. str. 13).
Páka nožní brzdy
Páka nožní brzdy se nachází před pravou stupačkou. Základní nastavení může být
přizpůsobeno Vašemu posedu na motocyklu (viz úkoly údržby), (viz obr. str. 13).
Postranní stojánek
Postranní stojánek zatlačit nohou až na podlahu a zatížit motocyklem. Dejte pozor na to,
aby stál motocykl na pevném podkladu a na jistém místě. Pokud jedete s motocyklem do terénu, je
možno zajistit středový stojánek v horní poloze doplňkově gumičkou „1“ (viz obr. str. 13).
Zámek řízení
Zámkem, umístěným na trubce, která tvoří hlavu rámu je uzamčeno řízení.
K uzamčení řízení je třeba otočit řídítka zcela doprava, nastrčit klíč, otočit doleva, vtlačit klíč, klíč
otočit doprava a vytáhnout (viz obr. str. 13).
!POZOR!
Nenechávejte nikdy klíč v odemčené poloze zastrčený v zámku. Když otočíte řízení doleva,
může dojít k poškození klíče.
15
Nastavení tlakového tlumení vidlice
Hydraulické tlakové tlumení vidlice určuje chování při zatlačení vidlice. Sejměte ochranné
víčko "1".
Stupeň tlakového tlumení může být změněn regulačními šrouby „2“ na spodních koncích
noh vidlice. Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
pohybu hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pera.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
Otočit knoflík až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček, otáčet zpět proti směru pohybu
hodinových ručiček o počet skoků, odpovídajících typu vidlice
typ WP Suspension 14187B01
18 skoků
typ WP Suspension 14187B02
20 skoků
typ WP Suspension 14187B03
18 skoků
typ WP Suspension 14187B04
20 skoků (viz obr. str. 14).
Nastavení tahového tlumení vidlice
Hydraulické tahové tlumení vidlice určuje chování při vytažení vidlice.
Stupeň tahového tlumení může být změněn regulačními šrouby „3“. Otáčení ve směru
pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček
snižuje tlumení při natažení pera.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
Otočit knoflík až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček, otáčet zpět proti směru pohybu
hodinových ručiček o počet skoků, odpovídajících typu vidlice
typ WP Suspension 14187B01
20 skoků
typ WP Suspension 14187B02
21 skoků
typ WP Suspension 14187B03
20 skoků
typ WP Suspension 14187B04
21 skoků (viz obr. str. 14).
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (SX)
Zadní tlumič modelů SX má možnost nastavit stupeň tlakového tlumení tlumiče odděleně
pro oblast nízké a vysoké rychlosti (tzv. Dual Compression Control).
Označení nízké a vysoké rychlosti se vztahuje na pohyb tlumiče při pérování, nikoliv na
rychlost jízdy motocyklu. Technika nízké a vysoké rychlosti pracuje rozšířeně.
Od pomalé do normální rychlosti pérování zadního tlumiče působí v první řadě nastavení při
nízké rychlosti.
Nastavení při vysoké rychlosti ukazuje svůj vliv při rychlém pérování. Otáčení ve směru
pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček
snižuje tlumení.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ - NÍZKÁ RYCHLOST:
- Seřizovací šroub "4" otočit šroubovákem až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet skoků proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ WP Suspension 12187B01
15 skoků
typ WP Suspension 12187B03
15 skoků (viz obr. str. 14).
STANDARDNÍ NASTAVENÍ - VYSOKÁ RYCHLOST:
- Seřizovací šroub "5" otočit očkovým klíčem až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet otáček proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ WP Suspension 12187B01
2,5 otáčky
typ WP Suspension 12187B03
2,5 otáčky (viz obr. str. 14).
16
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy
tlumič rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění.
Nepovolujte proto také nikdy černé šroubení "6" (24 mm).
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (XC-W, EXC)
U zadních tlumičů modelů XC-W a EXC je možnost nastavit stupeň tlakového tlumení (při
stlačení - Mono Compression Control).
Stupeň tlumení se nechá nastavit seřizovacím šroubem "1". Používejte k tomu šroubovák.
Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček snižuje tlumení.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
- Seřizovací šroub "1" otočit až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet skoků proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ WP Suspension 12187B02
15 skoků
typ WP Suspension 12187B04
15 skoků (viz obr. str. 15).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy
tlumič rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění.
Nepovolujte proto také nikdy šroubení "2" (24 mm).
Nastavení tahového tlumení tlumiče (SX, XC, EXC)
Stupeň tlumení při fázi vytažení může být změněn regulačním šroubem „3“ (REB). Otáčení
doprava zvyšuje tlumení. Otáčení doleva snižuje tlumení při vytažení tlumiče.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
Otočit knoflík až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
Otáčet zpět proti směru pohybu hodinových ručiček o počet skoků,
odpovídajících
typu vidlice
typ WP Suspension 12187B01
22 skoků
typ WP Suspension 12187B02
22 skoků
typ WP Suspension 12187B03
22 skoků
typ WP Suspension 12187B04
22 skoků (viz obr. str. 15).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy
tlumič rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění.
Nepovolujte proto také nikdy šroubení "4" (15 mm).
17
VŠEOBECNÉ TIPY A VÝSTRAŽNÉ POKYNY K UVEDENÍ
MOTOCYKLU DO PROVOZU
Pokyny k prvnímu uvedení do provozu
-
-
-
-
-
Ujistěte se, že byly provedeny Vaší autorizovanou odbornou dílnou KTM všechny práce
„expediční prohlídky“. Při předání vozidla obdržíte EXPEDIČNÍ LISTINU a SERVISNÍ
SEŠIT.
Pročtěte si pozorně před první jízdou celý návod na použití. Kromě toho jsou součástí
dokumentace návody na obsluhu pružících elementů. Dbejte pokynů v této dokumentaci.
Obeznamte se dobře se všemi prvky obsluhy.
Nastavte páčku spojky, páčku přední brzdy a nožní brzdy do pro Vás nejpříjemnější polohy.
Přivykněte si na prázdném parkovišti nebo v lehkém terénu chování motocyklu, než
vyjedete na větší výjezd. Zkuste si také jednou co možná nejpomaleji jízdu vstoje, abyste
získali větší cit pro motocykl.
Nepodnikejte žádné jízdy terénem, které jsou nad Vaše schopnosti a zkušenosti.
Držte během jízdy pevně řídítka oběma rukama a nechávejte nohy na stupačkách.
Sundejte nohu z páčky brzdy, pokud nechcete brzdit. Pokud nezůstane páčka nožní brzdy
uvolněná, smýkají se brzdové destičky nepřerušovaně a brzda se přehřeje.
Spolujezdce můžete vzít pouze tehdy, pokud je na to Váš motocykl vybaven a pokud je to
dovoleno. Spolujezdec se musí během jízdy pevně držet držadel nebo řidiče a musí nechat
nohy na stupačkách.
Neprovádějte žádné změny na motocyklu a používejte vždy originální „KTM“ náhradní díly.
Náhradní díly od jiných výrobců mohou způsobit újmu na bezpečnosti motocyklu.
Motocykly reagují citlivě na změnu rozložení váhy. Pokud vezete zavazadlo, upevněte ho
pokud možno co nejblíže ke středu motocyklu a rozdělte váhu rovnoměrně na přední i zadní
kolo. Nepřekračujte nikdy nejvýše povolenou celkovou váhu a zatížení os. Nejvýše
povolená celková váha se skládá z následujících vah:
váha motocyklu připraveného k provozu a plně natankovaného,
váha zavazadla,
váha jezdce a spolujezdce v ochranném oblečení a s přilbou.
Dbejte na předpisy a pokyny při zajíždění motocyklu.
Zajíždění
Nové, jemně opracované plochy, jaké mají díly motoru, mají více nerovný povrch než díly,
které se po sobě smýkají již delší dobu. Každý motor se musí zabíhat a z toho důvodu nesmí být
motor namáhán v průběhu prvních 500 km, resp. prvních 5 hodin provozu až k nejvyšší hranici
výkonu.
Motor je třeba zajíždět při nepatrném, ale měnícím se zatížení.
!POZOR!
Během prvních 500 km, resp. prvních 5 hodin jízdy nejezdit s motocyklem na plný plyn.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Oblékněte se na jízdu odpovídajícím způsobem. Řádní jezdci KTM nosí neustále přilbu,
jezdecké boty, rukavice a bundu bez ohledu na to, jestli se jedná o denní jízdu, nebo jen
krátký výjezd. Ochranné oblečení by mělo být nápadné, abyste byli již velmi brzy
18
-
-
-
rozpoznáni od jiných účastníků silničního provozu. Spolujezdec potřebuje samozřejmě
také odpovídající ochranné oblečení.
Zapněte vždy při Vašich jízdách světlo, abyste byli ostatními účastníky silničního provozu
včas viděni.
Nejezděte po konzumaci alkoholu.
Používejte jen díly příslušenství, které jste dostali od KTM. Přední kryty mohou například
negativně ovlivnit chování motocyklu za jízdy při vysokých rychlostech. Kufr, přídavná
nádrž a další mohou mít rovněž za následek vzhledem ke změně rozložení váhy změnu
chování motocyklu za jízdy.
Přední a zadní kolo mohou být opatřeny pouze pneumatikami stejné konstrukce.
Po 30 minutách jízdy zkontrolujte bezpodmínečně napnutí drátů v kolech. U nových kol se
snižuje napětí drátů v kolech během krátké doby. Pokud se pojede dále s volnými dráty,
mohou dráty prasknout, což vede k nestabilnímu chování (viz kap. Kontrola napnutí drátů
v kolech).
Dodržujte dopravní předpisy, jezděte defenzivně a s předvídavostí, abyste pokud možno co
nejdříve poznali nebezpečí.
Přizpůsobte rychlost jízdy podmínkám a Vašemu jezdeckému umění.
Jezděte opatrně po neznámých silnicích a v neznámém terénu.
V terénu byste měli být vždy s nějakým přítelem na dalším motocyklu, abyste si mohli
v případě potíží navzájem pomoci.
Očistěte (obnovte) si včas hledí přilby, eventuálně sklo brýlí, při protisvětlu je člověk při
poškrábaném hledí nebo poškrábaných brýlích prakticky slepý.
Nikdy nenechávejte motocykl bez dozoru, dokud motor běží.
Modely SX jsou konstruovány a vybaveny pouze pro jednu osobu. Spolujezdec nesmí být
přibrán.
Tyto modely také neodpovídají zákonným ustanovením a bezpečnostním normám, provoz
na veřejných komunikacích a dálnicích odporuje zákonu.
Mějte na paměti při jízdách s Vaším motocyklem, že jiní lidé se cítí, že jsou obtěžováni z
důvodu nadměrného hluku Vašeho motocyklu.
NÁVOD K OBSLUZE
Kontrola před každým uvedením do provozu
Při provozu musí být motocykl v bezvadném technickém stavu. V zájmu bezpečnosti jízdy
byste si měli zvyknout provést na motocyklu před každým uvedením do provozu všeobecnou
kontrolu a přezkoušení.
Je třeba provést tyto kontrolní úkony:
1.
Kontrola množství převodového oleje
Příliš málo převodového oleje vede k předčasnému opotřebení a v dalším období ke zničení
ozubených koleček a dílů řazení.
2.
Palivo
Prověřit množství paliva a při uzavření uzávěru nádrže zabezpečit, aby hadička odvzdušnění
nádrže zůstala nezlomena (viz obr. str. 17).
3.
Řetěz
Povolený řetěz může spadnout z řetězových koleček, silně opotřebený řetěz se může
přetrhnout a s nenamazaným řetězem dochází k nežádoucímu opotřebení řetězu a řetězových
koleček (viz obr. str. 17).
4.
Pneumatiky
Zkontrolovat, zda nejsou pneumatiky poškozeny. Pneumatiky musí být obnoveny
(vyměněny), pokud jsou proříznuty nebo vybouleny. Hloubka vzorku musí odpovídat
19
5.
zákonným ustanovením. Je třeba rovněž přezkoušet tlak vzduchu. Nízký vzorek a špatný
tlak vzduchu zhoršují chování motocyklu při jízdě.
Brzdy
Přezkoušet funkci, přezkoušet množství brzdové kapaliny v zásobních nádržkách. Zásobní
nádržky jsou dimenzovány tak, že i při opotřebených brzdových destičkách není potřebné
doplňování. Pokud klesne stav brzdové kapaliny pod minimální množství, znamená to
netěsnosti v brzdovém systému, eventuálně totálně opotřebené brzdové destičky. Nechte si
přezkoušet brzdový systém v odborné dílně na motocykly KTM, jinak je třeba počítat se
selháním brzd.
Je třeba rovněž zkontrolovat stav brzdových hadiček a sílu brzdového obložení na
brzdových destičkách.
Zkontrolovat volný chod páčky ruční a nožní brzdy (viz obr. str. 17).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud je cítit odpor na páčce ruční nebo nožní brzdy jako houbovitý, není na brzdovém
systému něco v pořádku. Nechte si přezkoušet brzdový systém v odborné dílně KTM, než se vydáte
s motocyklem na jízdu.
6.
7.
8.
9.
Tažná lanka
Přezkoušet seřízení a volný chod všech tažných lanek.
Chladící kapalina
Prověřit stav chladící kapaliny při studeném motoru (viz obr. str. 17).
Elektrické zařízení
Přezkoušet funkčnost světlometu, koncového světla, brzdového světla, směrových světel,
kontrolních svítilen a klaksonu při spuštěném motoru.
Zavazadlo
Pokud vezete s sebou zavazadlo, přezkoušejte jeho upevnění.
Postup při startování studeného motoru
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřít palivový kohoutek,
Zapnout zapalování, eventuálně nouzový vypínač,
Zařadit neutrální rychlostní stupeň,
Uvést v činnost zařízení pro studený start (sytič),
Silným sešlápnutím startovací páky nastartovat, přitom rukojeť plynu je pouze ve
volnoběžné poloze, nebo maximálně do 1/3 otočení (viz obr. str. 18).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Oblékněte si vždy při startování jezdecké boty, abyste předešli zraněním. Mohla by se Vám
smeknout noha se startovací páky nebo může motor "kopnout zpět"a vymrštit Vaši nohu
velkou silou nahoru.
Startovací páku je třeba vždy prošlápnout silou po celé dráze pohybu a při tom nikdy nedávat
plyn. Startování malou silou a s otevřeným plynem zvyšuje nebezpečí „kopnutí“.
Při teplotách pod 0o C je bezpodmínečně třeba před použitím startovací páky zkontrolovat, zda
je na startovací páce při jejím pohybu cítit záběr koleček. Pokud není záběr koleček cítit,
nechá se startovací páka protočit bez odporu (šlápne se do prázdna), díky tomu mohou
vzniknout zranění.
Nestartujte nikdy motor v uzavřené místnosti a nenechávejte ho tam ani běžet, výfukové plyny
jsou jedovaté a mohou vést k bezvědomí nebo ke smrti. Zabezpečte při provozu motoru stále
odpovídající větrání.
20
!POZOR!
Netočte chod studeného motoru do vysokých otáček, mohlo by dojít k poškození motoru,
protože píst se rychleji zahřívá a proto i roztahuje než vodou chlazený válec. Je třeba nechat před
jízdou motor zahřát, eventuálně zahřát jízdou při nepatrném zatížení.
UPOZORNĚNÍ:
Když motocykl špatně naskočí, může být příčinou staré palivo v plovákové komoře.
Snadno zápalné podíly paliva se vypařují během delší doby stání. Když se motocykl nepoužíval
delší dobu než jeden týden, mělo by být staré palivo z plovákové komory vypuštěno. S čerstvým
palivem v plovákové komoře naskočí motor podstatně snadněji.
Postup při startování zahřátého motoru
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřít palivový kohoutek.
Zapnout zapalování.
Postranní stojánek vyklopit nahoru.
Zařadit neutrální rychlostní stupeň.
Silným sešlápnutím startovací páky nastartovat, přitom rukojeť plynu asi do 1/2 otočení (viz
obr. str. 18).
Pomoc při „uchlastaném“ motoru
1.
2.
3.
Zavřít palivový kohoutek.
Motor startovat s plným plynem. Pokud bude potřeba, je nutno vyšroubovat
svíčku a vysušit.
Až se rozeběhne motor, otevřít opět palivový kohoutek (viz obr. str. 18).
zapalovací
Rozjezd
Zmáčknout páčku spojky, zařadit 1. rychlostní stupeň, pomalu pouštět páčku spojky a
současně s tím přidávat plyn.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Než vyjedete, zkontrolujte vždy, jestli máte hlavní nebo boční stojánek umístěný nahoře až
k dorazu. Pokud je stojánek shozen na zem, může se motocykl dostat mimo kontrolu
řidiče.
Pokud hodláte jezdit v terénu, měli byste navíc připevnit postranní stojánek gumičkou ke
schránce vzduchového filtru.
Řazení, jízda
1. rychlostní stupeň, na který nyní jedete, představuje rozjezdový rychlostní stupeň, nebo
rychlostní stupeň pro jízdu do kopce. Pokud to podmínky (provoz, stoupání) dovolí, můžete řadit
vyšší rychlostní stupně. K tomu je třeba ubrat plyn, současně zmáčknout spojku, zařadit další
rychlostní stupeň, páčku spojky povolit a přidat plyn. Pokud je zapnut sytič, je třeba ho po zahřátí
motoru vypnout.
Jakmile dosáhnete maximální rychlost díky plnému otočení rukojeti plynu, je třeba rukojeť
plynu otočit zpět na 3/4 plynu; rychlost se skoro nezmenší, spotřeba paliva však silně klesne. Dejte
vždy pouze tolik plynu, kolik může motor právě zpracovat - prudké otevírání plynu rukojetí zvyšuje
opotřebení.
21
Při řazení nižších převodových stupňů přibrzděte, pokud to bude potřeba a ihned uberte
plyn. Zmáčkněte spojku a zařaďte nižší rychlostní stupeň, páčku spojky povolit a přidat plyn,
eventuálně ještě jednou řadit.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Po každém pádu je nutno přezkoušet motocykl jako před každým uvedením do provozu.
Pokřivená řídítka je třeba vždy vyměnit. V žádném případě není možné řídítka rovnat,
ztratí tím svoji stabilitu.
!POZOR!
-
-
-
-
Vysoké otáčky při studeném motoru se projevují negativně na jeho životnosti. Zahřejte
motor nejlépe jízdou několik kilometrů ve středním rozmezí otáček, teprve potom by měl
být motor zatížen naplno.
Neřaďte nikdy ve vysokých otáčkách nižší rychlostní stupeň, motor se při tom přetočí a
může se poškodit. Kromě toho se může motocykl z důvodu blokování zadního kola octnout
lehce mimo kontrolu řidičem.
Když jedete při delší jízdě z kopce bez plynu, je třeba v průběhu jízdy občas přidat plyn,
abychom dodali motoru dostatečné množství mazacích prostředků, které jsou přimíšeny v
palivu.
Pokud se během jízdy vyskytnou neobvyklé zvuky, je třeba ihned zastavit, vypnout motor a
spojit se s odbornou dílnou KTM.
Zabrzdění
Ubrat plyn a současně brzdit přední i zadní brzdou. Na písčitém, deštěm mokrém nebo
kluzkém podkladě používat brzdy obzvlášť opatrně. Brzděte neustále s citem, zablokování kol vede
ke smyku nebo k pádu. Řaďte přitom nižší rychlostní stupně, které odpovídají dané momentální
rychlosti. Proces brždění by měl být ukončen vždy před začátkem zatáčky.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Při dešti, po mytí motocyklu, pro průjezdu vodou nebo při jízdách v mokrém terénu může
z důvodu vlhkosti nebo zašpiněných brzdových kotoučů nastat zpoždění brzdového účinku.
Je třeba vždy zabrzdit brzdy, aby se vysušily a vyčistily brzdové kotouče.
Při jízdách na solí posypaných nebo zašpiněných silnicích může nastat zpoždění
brzdového účinku. Je třeba vždy zabrzdit brzdy, aby se vyčistily brzdové kotouče.
Pokud jsou brzdové kotouče zašpiněny, dochází k vyššímu opotřebení brzdových kotoučů a
brzdových destiček.
Při brždění se zahřívají brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové sedlo a brzdová
kapalina. Čím teplejší jsou tyto součásti, tím slabší je brzdící účinek. V extrémním případě
pak může celý brzdový systém vypovědět službu.
Pokud je cítit odpor na páčce ruční nebo nožní brzdy jako houbovitý, není na brzdovém
systému něco v pořádku. Nechte si přezkoušet brzdový systém v odborné dílně KTM, než se
vydáte s motocyklem na jízdu.
Zastavení a parkování
Zabrzdit motocykl a zařadit neutrální rychlostní stupeň. Pokud chcete vypnout motor, je
třeba stlačit zkratovací tlačítko vypnutí motoru do té doby, než motor ztichne, eventuálně vypnout
zapalování a zavřít palivový kohout.
22
!!! V A R O V Á N Í !!!
Motocykly produkují při provozu velké množství tepla. Motor, chladiče, výfukový systém,
brzdové kotouče, stejně jako tlumiče mohou být velmi horké. Nedotýkejte se těchto dílů po
uvedení motocyklu do provozu a dávejte pozor na to, abyste Váš stroj postavili na takovém místě,
kde není pravděpodobné, že se chodci motocyklu dotknou a přitom se spálí.
!POZOR!
-
Pokud je motocykl odstaven, je třeba palivový kohoutek zavřít. Pokud ho nezavřete, může
karburátor eventuálně přetéci a palivo může vniknout do motoru.
Neparkujte motocykl nikdy na místech, kde existuje nebezpečí požáru z důvodu suché
trávy nebo jiného snadno hořlavého materiálu.
Postranní stojánek je dimenzován pouze na váhu motocyklu. Když si na motocykl sednete
a tím dodatečně zatížíte postranní stojánek, může dojít k poškození stojánku, event. rámu
a motocykl může přepadnout.
Tankování, palivo
125-300:
Bezolovnatý benzin 95 oktanů, míchaný s vysoce kvalitním 2taktním olejem v poměru 1:40 - 1:60
Míchejte benzin s olejem teprve tehdy, až ho budete potřebovat. KTM doporučuje olej
Motorex Cross Power 2T.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Benzin je hořlavina vysokého stupně a jedovatá látka. Při manipulaci se vyžaduje zvláštní
pozornost. Nikdy netankujte Váš motocykl v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou např. hořící
cigareta, apod. Při každém tankování vypněte motor. Dejte pozor na to, aby se žádný benzin
nedostal na motor nebo výfukové potrubí, pokud je motor ještě horký. Pokud vystříkne benzin, je
třeba ho ihned setřít. Pokud se dostane benzin do zažívacího traktu nebo stříkne do očí, je třeba
ihned vyhledat lékaře.
!POZOR!
-
-
Používejte pouze benzín s oktanovým číslem 95 a kvalitní 2-taktní motorový olej. Ostatní
paliva mohou být příčinou poškození motoru.
Nepoužívejte nikdy pro směs předmíchané 2-taktní oleje, nikdy oleje pro venkovní motory
lodí a nikdy normální motorové oleje.
Nepoužívejte nikdy směs benzinu a oleje starší jednoho týdne. Mazací schopnost
některých dvoutaktních olejů se může velmi rychle snížit.
Používejte jen kvalitní 2-taktní motorový olej známé značky (např. Motorex Cross Power
2T).
Nemíchejte dohromady syntetické a minerální oleje.
Příliš málo oleje nebo použití oleje nižší kvality vede k předčasnému opotřebení motoru a
extrémně až ke zničení motoru. Příliš mnoho oleje v palivu způsobuje nadměrnou
kouřivost a znečišťuje zapalovací svíčky sazemi.
Palivo se při zahřátí rozpíná. Neplňte proto nádrž až k hornímu okraji (viz obr. str. 19).
23
Přídavné díly
Brzdy
Podvozek
Kola
minimálně
1x ročně
po každých
20 hodinách
po každých
40 hodinách
Kontrola množství převodového oleje
Výměna převodového oleje
Kontrola zapalovací svíčky, nastavení vzdálenosti elektrod
Výměna zapalovací svíčky
Vyčistit „fajfku“ a zkontrolovat pevné usazení
Zkontrolovat pevně dotažení šroubů startovací a řadící páčky
Zkontrolovat těsnost manžety karburátoru a zda je bez trhlin
Kontrola nastavení volnoběhu
Zkontrolovat nepoškození odvzdušňovacích hadiček a volnou
průchodnost
Zkontrolovat těsnost chladícího systému a ochranu proti mrazu
Zkontrolovat těsnost a zavěšení výfukového zařízení
Zkontrolovat nepoškození, snadný chod a volné uložení bovdenových
lanek, lanka nastavit a namazat
Zkontrolovat množství kapaliny v zásobníku hydraulické spojky
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
Zkontrolovat nepoškození a volné uložení kabelů
Zkontrolovat nastavení (seřízení) světlometu
Zkontrolovat funkčnost elektrické soustavy (tlumené, dálkové světlo,
brzdové světlo, směrová světla, kontrolní svítilny, osvětlení tachometru,
klakson, nouzový vypínač)
Zkontrolovat množství brzdové kapaliny, sílu brzdového obložení.
brzdové kotouče
Zkontrolovat nepoškození a těsnost vedení brzdové soustavy
Zkontrolovat/nastavit funkci, lehký chod a chod naprázdno
u páčky ruční a nožní brzdy
Zkontrolovat pevné dotažení šroubů a vodících čepů brzdové soustavy
Zkontrolovat těsnost a funkčnost zadního tlumiče a přední vidlice
Vyčistit prachové manžety
Odvzdušnit nohy přední vidlice
Kontrola ložisek kyvné vidlice
Kontrola/seřízení ložiska hlavy řízení
Zkontrolovat pevné dotažení všech šroubů podvozku (můstky vidlice,
pěst vidlice, matice os, šrouby os, uložení kyvné vidlice, zadní tlumič)
Kontrola napnutí drátů v kolech a poklep ráfků
Kontrola stavu pneumatik a tlaku vzduchu
Zkontrolovat opotřebení, upevnění a napnutí řetězu, řetězových koleček
a vodítek řetězu
Namazat řetěz, seřizovací šrouby a napínáky řetězu vyčistit a namazat
tukem
Zkontrolovat vůli ložisek kol
Karburát
or
Motor
Umyté vozidlo umožňuje kratší prohlídky
a spoří peníze
1. servis po
10 hodinách
125/200 SX/XC/EXC/XC-W 2006
po každých
závodech
TABULKA INTERVALŮ MAZÁNÍ A ÚDRŽBY
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INTERVALY, URČENÉ PRO OŠETŘOVÁNÍ BY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLY BÝT
PŘEKROČENY O VÍCE NEŽ 5 HODIN JÍZDY.
OŠETŘOVACÍ PRÁCE ODBORNÉ DÍLNY KTM NENAHRAZUJÍ KONTROLNÍ A
OŠETŘOVACÍ PRÁCE JEZDCE!
X
X
Vyčistit a seřídit karburátor
Kontrola opotřebení sací membrány
Kontrola opotřebení lamel spojky a délky pružin spojky
Kontrola opotřebení válce a pístu
Kontrola ovládání výfuku a lehkého chodu
Kontrola ložisek čepu pístu
Výměna hlavních ložisek klikové hřídele
Výměna ložisek ojnice
Kontrola kompletní převodovky, řazení a ložisek
Úplné ošetření přední vidlice
Úplné ošetření zadního tlumiče
Vyčistit a namazat ložiska a těsnící prvky hlavy řízení
Výměna těsnící manžety válečku nožní brzdy
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku
Ošetřit elektrické kontakty a spínače sprayem na kontakty
Výměna brzdové kapaliny
C
C
C
C
každé
2 roky
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
minimálně
1x ročně
C
C
C
C/H
C
po každých
80 hodinách
Důležité doporučené úkony ošetřování, které mohou být provedeny při
zvláštní dodatečné objednávce odbornou dílnou KTM
po každých
40 hodinách
125/200 SX/XC/EXC/XC-W 2006
po každých
20 hodinách
24
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C C/H
C C/H
H C/H
C
C/H
C/H
C/H C/H
C/H C/H
C/H
C/H C/H C/H
C = při soutěžním použití v terénu (Competition)
H = při Hobby použití v terénu
125/200 SX/XC/EXC/XC-W 2006
Provedení neodkladných kontrolních a ošetřovacích prací řidičem
Kontrola množství převodového oleje
Kontrola množství brzdové kapaliny
Kontrola opotřebení brzdového obložení
Kontrola funkčnosti všech součástí osvětlení
Kontrola funkčnosti klaksonu
Namazat bovdenová lanka a tlakové mazničky a seřídit
Pravidelné odvzdušnění nohou vidlice
Pravidelné stažení prachových manžet a vyčištění
Vyčistit a namazat řetěz, zkontrolovat jeho napnutí, event. podle potřeby upravit
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru (podle stupně zašpinění)
Zkontrolovat tlak v pneumatikách a jejich opotřebení
Kontrola množství chladící kapaliny
Kontrola netěsností palivového vedení
Vyprázdnit plovákovou komoru a vyčistit
Vymontovat šoupátko plynu, vyčistit a naolejovat
Zkontrolovat snadný chod všech prvků obsluhy motocyklu
Zkontrolovat účinnost brzd
Lesklé kovové díly (s výjimkou brzdové a výfukové soustavy) ošetřit protikorozním
prostředkem na bázi vosku
Zapalovací skříňku, zámek řízení a přepínač světel ošetřit sprayem na kontakty
Pravidelně kontrolovat pevné dotažení všech šroubů, matic a svorek hadic
před každým
použitím
po každém
mytí
při použití
v terénu
1x ročně
KDYŽ SE PŘI KONTROLE ZJISTÍ, ŽE PŘÍSLUŠNÉ TOLERANCE JSOU PŘEKROČENY, JE
TŘEBA POSTIŽENÉ DÍLY VYMĚNIT.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Přídavné díly
Brzdy
Podvozek
Kola
minimálně
1x ročně
X
X
po každých
20 hodinách
X
po každých
40 hodinách
Kontrola množství převodového oleje
Výměna převodového oleje
Kontrola zapalovací svíčky, nastavení vzdálenosti elektrod
Výměna zapalovací svíčky
Vyčistit „fajfku“ a zkontrolovat pevné usazení
Zkontrolovat pevně dotažení šroubů startovací a řadící páčky
Zkontrolovat těsnost manžety karburátoru a zda je bez trhlin
Kontrola nastavení volnoběhu
Zkontrolovat nepoškození odvzdušňovacích hadiček a volnou
průchodnost
Zkontrolovat těsnost chladícího systému a ochranu proti mrazu
Zkontrolovat těsnost a zavěšení výfukového zařízení
Zkontrolovat nepoškození, snadný chod a volné uložení bovdenových
lanek, lanka nastavit a namazat
Zkontrolovat množství kapaliny v zásobníku hydraulické spojky
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
Zkontrolovat nepoškození a volné uložení kabelů
Zkontrolovat nastavení (seřízení) světlometu
Zkontrolovat funkčnost elektrické soustavy (tlumené, dálkové světlo,
brzdové světlo, směrová světla, kontrolní svítilny, osvětlení tachometru,
klakson, nouzový vypínač)
Zkontrolovat množství brzdové kapaliny, sílu brzdového obložení.
brzdové kotouče
Zkontrolovat nepoškození a těsnost vedení brzdové soustavy
Zkontrolovat/nastavit funkci, lehký chod a chod naprázdno
u páčky ruční a nožní brzdy
Zkontrolovat pevné dotažení šroubů a vodících čepů brzdové soustavy
Zkontrolovat těsnost a funkčnost zadního tlumiče a přední vidlice
Vyčistit prachové manžety
Odvzdušnit nohy přední vidlice
Kontrola ložisek kyvné vidlice
Kontrola/seřízení ložiska hlavy řízení
Zkontrolovat pevné dotažení všech šroubů podvozku (můstky vidlice,
pěst vidlice, matice os, šrouby os, uložení kyvné vidlice, zadní tlumič)
Kontrola napnutí drátů v kolech a poklep ráfků
Kontrola stavu pneumatik a tlaku vzduchu
Zkontrolovat opotřebení, upevnění a napnutí řetězu, řetězových koleček
a vodítek řetězu
Namazat řetěz, seřizovací šrouby a napínáky řetězu vyčistit a namazat
tukem
Zkontrolovat vůli ložisek kol
Karburát
or
Motor
Umyté vozidlo umožňuje kratší prohlídky
a spoří peníze
1. servis po
10 hodinách
250/300 SX/XC/EXC/XC-W 2006
po každých
závodech
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INTERVALY, URČENÉ PRO OŠETŘOVÁNÍ BY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLY BÝT
PŘEKROČENY O VÍCE NEŽ 5 HODIN JÍZDY.
OŠETŘOVACÍ PRÁCE ODBORNÉ DÍLNY KTM NENAHRAZUJÍ KONTROLNÍ A
OŠETŘOVACÍ PRÁCE JEZDCE!
X
X
Vyčistit a seřídit karburátor
Kontrola opotřebení sací membrány
Kontrola opotřebení lamel spojky a délky pružin spojky
Kontrola opotřebení válce a pístu
Kontrola ovládání výfuku a lehkého chodu
Kontrola ložisek čepu pístu
Výměna hlavních ložisek klikové hřídele
Výměna ložisek ojnice
Kontrola kompletní převodovky, řazení a ložisek
Úplné ošetření přední vidlice
Úplné ošetření zadního tlumiče
Vyčistit a namazat ložiska a těsnící prvky hlavy řízení
Výměna těsnící manžety válečku nožní brzdy
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku
Ošetřit elektrické kontakty a spínače sprayem na kontakty
Výměna brzdové kapaliny
C
C
C
C
každé
2 roky
minimálně
1x ročně
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
po každých
120 hodinách
C
C
C
C/H
C
po každých
80 hodinách
Důležité doporučené úkony ošetřování, které mohou být provedeny
při zvláštní dodatečné objednávce odbornou dílnou KTM
po každých
40 hodinách
250/300 SX/XC/EXC/XC-W 2006
po každých
20 hodinách
26
C/H C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C
H
C
H
C
C C/H
C/H
C/H
C/H C/H C/H
C/H C/H C/H
C/H
C/H C/H C/H C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C/H
C
C
C/H
C
C = při soutěžním použití v terénu (Competition)
H = při Hobby použití v terénu
250/300 SX/XC/EXC/XC-W 2006
Provedení neodkladných kontrolních a ošetřovacích prací řidičem
Kontrola množství převodového oleje
Kontrola množství brzdové kapaliny
Kontrola opotřebení brzdového obložení
Kontrola funkčnosti všech součástí osvětlení
Kontrola funkčnosti klaksonu
Namazat bovdenová lanka a tlakové mazničky a seřídit
Pravidelné odvzdušnění nohou vidlice
Pravidelné stažení prachových manžet a vyčištění
Vyčistit a namazat řetěz, zkontrolovat jeho napnutí, event. podle potřeby upravit
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru (podle stupně zašpinění)
Zkontrolovat tlak v pneumatikách a jejich opotřebení
Kontrola množství chladící kapaliny
Kontrola netěsností palivového vedení
Vyprázdnit plovákovou komoru a vyčistit
Vymontovat šoupátko plynu, vyčistit a naolejovat
Zkontrolovat snadný chod všech prvků obsluhy motocyklu
Zkontrolovat účinnost brzd
Lesklé kovové díly (s výjimkou brzdové a výfukové soustavy) ošetřit protikorozním
prostředkem na bázi vosku
Zapalovací skříňku, zámek řízení a přepínač světel ošetřit sprayem na kontakty
Pravidelně kontrolovat pevné dotažení všech šroubů, matic a svorek hadic
před každým
použitím
po každém
mytí
při použití
v terénu
1x ročně
KDYŽ SE PŘI KONTROLE ZJISTÍ, ŽE PŘÍSLUŠNÉ TOLERANCE JSOU PŘEKROČENY, JE
TŘEBA POSTIŽENÉ DÍLY VYMĚNIT.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27
ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU
!!! V A R O V Á N Í !!!
Veškerá údržba a seřízení, které jsou označeny „*“ , vyžadují odborné znalosti. Nechte si
tyto práce v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti provést v odborné dílně KTM. Tam bude Váš
motocykl optimálně ošetřen speciálně vyškolenými pracovními silami.
!POZOR!
− Dbejte při čistění motocyklu prostředky s vysokým tlakem vody na to, aby proud vody nepřišel
na žádné elektrické montážní díly, konektory, bovdenová lanka, ložiska, karburátor, apod.
Voda se dostane díky vysokému tlaku do těchto dílů a způsobí poruchy, resp. vede k jejich
předčasnému zničení.
− Dávejte při přepravě motocyklu pozor na to, aby byl správně uchycen napínacími popruhy
nebo jinými mechanickými upevňovacími zařízeními a na to, aby palivový kohoutek byl v
poloze „OFF“. Pokud by se motocykl převrátil, může benzin vytéci z karburátoru nebo z
benzinové nádrže.
− Použijte k upevnění spoileru na nádrži jen speciální šrouby od firmy KTM se správnou
délkou závitu. Pokud namontujete jiné nebo delší šrouby, může to způsobit netěsnosti
palivové nádrže a vytékání paliva.
− Nepoužívejte u šroubů, upevňujících motor žádné ozubené či pérové podložky, protože se
mohou vrýt do dílů rámu a potom se neustále povolovat. Používejte samojistící matice.
− Když povolíte šroubová spojení se samojistícími maticemi, musíte matice před montáží
vyměnit. Pokud nejsou samojistící matice k dispozici, musí být závity zajištěny lepidlem
Loctite 243. Když jsou závity poškozeny, musí být šrouby a matice vyměněny.
− Všechny šrouby a matice je třeba dotahovat momentovým klíčem na předepsané hodnoty
utahovacího momentu. Pokud budou šrouby a matice utaženy příliš málo, mohou se povolit a
motocykl se může dostat během jízdy mimo kontrolu řidiče. Pokud budou šrouby a matice
dotaženy příliš pevně, může dojít k poškození závitů a montážních dílů.
− Nechte motocykl vychladnout, než začnete s pracemi údržby, abyste se vyhnuli popálení.
− Oleje, mastnoty, filtry, pohonné hmoty, čistící prostředky atd. náležitě odklidit. Dbejte přitom
na odpovídající předpisy Vašeho státu.
− Starý olej v žádném případě nelijte do kanalizace nebo do volné přírody. 1 litr oleje znečistí
1.000.000 litrů vody.
Změna předpětí pružiny tlumiče
Předpětí pružiny tlumiče může být změněno otáčením seřizovacího kroužku "1". K tomu je
nejlépe vymontovat tlumič a řádně vyčistit.
UPOZORNĚNÍ:
Než začnete měnit předpětí pera tlumiče, měli byste si poznamenat základní nastavení
předpětí firmou - např. kolik závitů je vidět nad regulačním kroužkem.
Při jedné otáčce regulačního kroužku „1“ se mění předpětí pera tlumiče o 1,75 mm.
Povolte hákovými klíči, které jste obdrželi v montážním nářadí, upevňovací šroub „2“.
Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček snižuje předpětí, otáčení ve směru pohybu
hodinových ručiček zvyšuje předpětí.
Po seřízení je třeba upevňovací šroub "2" dotáhnout momentem 8 Nm (viz obr. str. 24).
SEŘIZOVACÍ HODNOTY - PŘEDPĚTÍ PRUŽINY "A":
STANDARDNÍ PŘEDPĚTÍ………………………5 mm
28
Kloubek tlumiče PDS
Kloubek tlumiče „3“ na kyvné vidlici je potažen teflonem nesmí být mazán ani tukem ani
jinými mazacími prostředky. Tuky a jiné mazací prostředky narušují teflonový potah, čímž se
drasticky zkracuje životnost.
Dejte při čistění motocyklu vysokotlakými čistícími prostředky pozor na to, aby se proud
tlakové kapaliny nedostal přímo na kloubek tlumiče (viz obr. str. 24).
Základní nastavení podvozku podle váhy řidiče
Aby se docílily optimální jízdní vlastnosti motocyklu a aby se zabránilo poškození vidlice,
tlumiče, kyvné vidlice a rámu, musí základní nastavení součástí pérování vyhovovat Vaší tělesné
váze. Motocykly KTM pro jízdu v terénu jsou ve stavu pro expedici nastaveny na váhu jezdce od 60
do 70 kg (s kompletní ochrannou výstrojí). Pokud Vaše váha leží mimo tuto oblast, musí se
odpovídajícím způsobem přizpůsobit základní nastavení součástí pérování. Menší odchylky ve váze
je možno vyrovnat změnou předpětí pružiny, při větších odchylkách musí bát namontovány
odpovídající pružiny.
Naladění tlumiče a kontrola pružiny
Jestli je pružina tlumiče vhodná pro Vaši tělesnou váhu, poznáte z prověšení při jízdě. Než
zjistíte prověšení pružiny při jízdě, musí být bezpodmínečně správně nastaveno statické prověšení
(viz obr. str. 25).
Zjištění statického prověšení tlumiče
Statické prověšení by pokud možno mělo mít hodnotu 35 mm. Odchylky větší jak 2 mm
mohou silně ovlivnit chování motocyklu při jízdě.
Způsob postupu:
- Postavte motocykl na stojan tak, aby se zadní kolo nedotýkalo podlahy.
- Změřte pokud možno svisle vzdálenost mezi osou zadního kola a jedním pevným bodem (např.
značka na bočnici) a poznamenejte si tuto hodnotu jako míru „A“.
- Postavte motocykl opět na podlahu.
- Poproste pomocníka, aby Vám podržel motocykl svisle.
- Změřte znovu vzdálenost mezi osou zadního kola a již zvoleným pevným bodem a
poznamenejte si tuto hodnotu jako míru „B“.
- Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotami „A“ a „B“ (viz obr. str. 25).
PŘÍKLAD:
motocykl na stojánku (míra „A“)
motocykl na podlaze nezatížen (míra „B“)
statické prověšení
600 mm
- 565 mm
35 mm
Pokud je statické prověšení menší, musí být sníženo předpětí pružiny tlumiče, pokud je statické
prověšení větší, musí být zvýšeno předpětí pružiny tlumiče. Viz kapitola „Změna předpětí pružiny
tlumiče“.
Zjištění prověšení tlumiče při jízdě
Za pomoci osoby, která motocykl drží, si sedněte na motocykl v kompletní ochranné výstroji
do normální pozice jako při jízdě (nohy na stupačkách) a zhoupněte se několikrát nahoru a dolů,
aby zavěšení zadního kola změnilo úroveň.
29
-
Další osoba nyní změří při zatíženém motocyklu vzdálenost mezi stejnými body a poznamená si
hodnotu jako míru „C“.
Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotami „A“ a „C“ (viz obr. str. 24).
PŘÍKLAD:
motocykl na stojánku (míra „A“)
motocykl na podlaze zatížen s jezdcem (míra „C“)
prověšení při jízdě
600 mm
- 510 mm
90 mm
Prověšení při jízdě má mít hodnotu 90 – 105 mm.
Pokud je prověšení při jízdě méně jak 90 mm, je pružina příliš tvrdá (míra pružiny příliš vysoká).
Pokud je prověšení při jízdě více jak 105 mm, je pružina příliš měkká (míra pružiny příliš nízká).
Míra pružiny je uvedena na vnější straně pružiny (např. 72-250). Typové číslo tlumiče je vyraženo
na spodní straně rezervoáru.
Jaká pružina má být namontována, vidíte z obrázků, uvedených na straně 25 dole a 26 nahoře.
Standardní pružina pro jednotlivé modely je vytisknuta „tučně“.
Po montáži jiné pružiny je třeba nastavit statické prověšení na 35 mm (± 2 mm).
Stupeň tlumení při fázi stlačení může podle našich zkušeností zůstat stejný. Stupeň tlumení
při fázi vytažení může být v případě měkčí pružiny snížen o několik skoků, v případě tvrdší pružiny
o několik skoků zvýšen.
Kontrola základního nastavení vidlice
U teleskopických vidlic není možno z různých důvodů přesně zjistit prověšení při jízdě.
Menší odchylky Vaší tělesné váhy mohou být vyrovnány jako u zadního tlumiče předpětím pružin.
Pokud se ale Vaše teleskopická vidlice častěji prorazí (tvrdší koncový náraz při stlačení), musí být
bezpodmínečně namontovány tvrdší pružiny, aby se zabránilo poškození teleskopické vidlice a
rámu.
Změna předpětí pružin vidlice (modely SX)
Teleskopické vidlice modelů SX jsou vybaveny seřizovačem předpětí. Otáčením
seřizovacích šroubů „1“ můžete velice jednoduše změnit předpětí pružiny o 10 mm. Otáčení ve
směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje předpětí, otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček ho snižuje. Změna předpětí pružiny nemá žádný vliv na nastavení tlumení v tahu. V zásadě
ale by mělo být při větším předpětí pružiny nastaveno větší tlumení v tahu.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
Vyšroubujte seřizovací šroub až na doraz a potom 2 otáčky dovnitř (viz obr. str. 26).
Změna předpětí pružin vidlice (modely XC-W/EXC)
Aby bylo možno změnit předpětí pružiny u těchto teleskopických vidlic, musí být částečně
rozložena (viz příručka WP). Jsou k dostání pouzdra na změnu předpětí o hodnotách 1,5/2,5 a 5 mm
(viz katalog ND). Pružiny vidlice mohou být předepnuty maximálně o 20 mm.
Seřizovač předpětí, jak je používán u modelů SX, se nechá u teleskopických vidlice modelů
XC-W/EXC jednoduše dodatečně namontovat.
UPOZORNĚNÍ:
WP seřizuje tlak pružiny velmi přesně přiložením pouzder na změnu předpětí. Výrobou podmíněné
rozptyly se vyrovnají rozdílně vysokými pouzdry pro změnu předpětí. Proto se může stát, že jsou
pružiny vidlice v nohách vidlice různě silně předepnuty. Pružiny vidlice a pouzdra na změnu
předpětí by proto měla vždy zůstat pohromadě.
30
Výměna pružin vidlice
Pokud Vaše tělesná váha je nižší než 60 kg, resp. vyšší než 70 kg, měli byste namontovat
odpovídající pružiny. Příslušné míry pružin najdete na obrázcích na straně 27. Standardní pružina je
vytisknuta „tučně“. Typové číslo teleskopické vidlice je vyraženo na vnitřní straně pěsti vidlice.
Při nejasnostech se, prosím, obraťte na Vaši odbornou dílnu KTM.
Stupeň tlumení při fázi stlačení může podle našich zkušeností zůstat stejný. Stupeň tlumení
při fázi vytažení může být v případě měkčí pružiny snížen o několik skoků, v případě tvrdší pružiny
o několik skoků zvýšen.
Odvzdušnění vidlice
Po každých 5 hodinách soutěžního použití motocyklu je třeba o několik otáček povolit
odvzdušňovací šrouby „1“, aby se nechal uniknout eventuální přetlak z trubek vidlice. Postavte
motocykl na stojan tak, aby se přední kolo nedotýkalo vozovky. Pokud jezdíte s motocyklem
převážně po silnici, stačí tento úkon provést při periodickém ošetřování (viz obr. str. 27).
!POZOR!
Příliš velký tlak v trubkách vidlice může také způsobit netěsnosti ve vidlici. Pokud Vaše
vidlice netěsní, měli byste nejprve povolit odvzdušňovací šrouby, než si necháte vyměnit těsnící
prvky.
Čistění prachových manžet vidlice
Prachové manžety „2“ mají stírat prach a hrubou nečistotu s trubek vidlice. Časem se ale
může dostat nečistota také za prachové manžety. Pokud tato nečistota nebude odstraněna, může to
způsobit netěsnost uvnitř ležících olejových těsnících kroužků.
Prachové manžety je třeba vypáčit šroubovákem z vnějších trubek vidlice
a stáhnout dolů.
Prachové manžety, vnější trubku a nohy vidlice důkladně vyčistit a důkladně naolejovat
univerzálním olejovým sprayem (Motorex Joker 440 nebo motorovým olejem. Nakonec je třeba
natlačit prachové manžety rukou zpět do vnější trubky (viz obr. str. 27).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný olej se nesmí dostat na přední pneumatiku nebo na brzdový kotouč, přilnavost
k vozovce a účinnost brzdy by se tím silně snížila.
Změna vyosení vidlice (SX)
U modelů SX může být vyosení vidlice „A“ (střed nohou vidlice – střed ložiska hlavy
řízení) nastaveno podle volby na 18 mm, resp. 20 mm. Ovládání může být ještě lépe přizpůsobeno
závodním tratím.
Jaké vyosení je nastaveno, vidíte po sejmutí uzavírací matice „1“. Jestliže je značka „B“
vepředu, má vyosení hodnotu 18 mm. S tímto nastavením docílíte lepší stabilitu jízdy na rychlých
závodních tratích.
Jestliže je značka „B“ vzadu, je hodnota vyosení 20 mm. S tímto nastavením docílíte lepší
ovládání v zatáčkách.
Ve stavu pro expedici je nastaveno vyosení 20 mm.
Ke změně nastavení vyosení je třeba vymontovat přední kolo a odstranit blatník předního
kola.
31
Odstranit šroub tabulky startovního čísla. Odstranit upevňovací šrouby válečku ruční brzdy
a připevnit váleček ruční brzdy kabelovou páskou nebo podobným prostředkem k levé noze
vidlice, aby se neohnulo (nezlomilo) brzdové vedení (viz obr. str. 28).
Povolit upevňovací šrouby a vyjmout nohy vidlice z můstků vidlice. Povolit o 2 otáčky
spojovací šroub „2“ spodního můstku vidlice.
Odstranit uzavírací šroub „1“ na horním můstku vidlice, povolit upevňovací šroub a horní
můstek vidlice položit na sedlo. Odstranit O-kroužek „3“ a ochranný kroužek „4“.
Klepnout lehce gumovým kladivem na spodní můstek vidlice, aby se trubka hlavy vidlice
„5“ pohnula ze sedla ložiska. Sejmout spodní můstek vidlice s trubkou hlavy řízení z hlavy řízení.
Odstranit spojovací šroub na spodním můstku vidlice a vytáhnout trubku hlavy řízení.
Všechny díly řádně vyčistit. Nasadit trubku hlavy řízení, otočenou o 180 st. do můstku vidlice a
zašroubovat až na doraz spojovací šroub.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Spojovací šroub je zajištěn v závitu vložkou z umělé hmoty. Když se nechá spojovací šroub
zašroubovat rukou, je třeba ho vyměnit.
Nezaměňte spojovací šroub s uzavíracím šroubem. Spojovací šroub je samojistící.
Ložisko hlavy řízení a těsnící prvky namazat tukem.
Namontovat spodní můstek vidlice, horní ložisko hlavy řízení, ochranný kroužek, Okroužek, vrchní můstek vidlice a uzavírací šroub.
Spojovací šroub „2“ spodního můstku vidlice dotáhnout momentem 60 Nm.
Namontovat nohy vidlice a upevňovací šrouby dotáhnout ve třech etapách momentem 12
Nm.
Ložisko hlavy řízení nastavit tak, aby nemělo vůli (viz odstavec „Kontrola a nastavení
ložiska hlavy řízení) a upevňovací šrouby horního můstku vidlice dotáhnout ve třech etapách
momentem 17 Nm.
Namontovat blatník předního kola a šrouby dotáhnout momentem 10 Nm.
Namontovat váleček ruční brzdy a šrouby dotáhnout momentem 10 Nm. Namontovat
tabulku startovního čísla.
Namontovat přední kolo (viz odstavec „Demontáž a montáž předního kola) – (viz obr. str.
29).
Přezkoušení a nastavení ložiska řízení *
U ložiska řízení je nutno pravidelně kontrolovat jeho vůli. Při kontrole je třeba postavit
motocykl na stojánek tak, že přední kolo je nadzvednuto. Nyní se pokusíme pohybovat vidlicí
dopředu a dozadu. K seřízení je třeba povolit 5 šroubů „1“ a „3“ na horním můstku vidlice a pak
otáčet koncovým šroubem „2“ tak dlouho, až se neprojevuje žádná vůle. V žádném případě
nedotahovat tento šroub pevně, jinak se poškodí ložiska. Pak je třeba lehce klepnout kladivem z
umělé hmoty na horní můstek vidlice, abychom se vyhnuli přepětí a 5 šroubů dotáhnout momentem
17 Nm (SX, XC)/20 Nm (EXC, XC-W) - (viz obr. str. 29).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud není ložisko řízení nastaveno bez vůle, vyskytuje se u motocyklu neklidné chování při
jízdě. Motocykl se přitom může dostat mimo kontrolu.
Upevňovací šroub „3“ se jistí sám díky vložce z umělé hmoty v závitu. Když se nechá
upevňovací šroub zašroubovat rukou, je třeba ho vyměnit.
32
!POZOR!
Pokud budete jezdit delší čas s vůlí v ložisku řízení, dojde ke zničení ložisek a následně ke
zničení sedel ložisek v rámu.
Ložiska řízení by měla být minimálně jednou za rok promazána tukem (např. vazelínou Motorex
Long Therm 2000).
Změna polohy řídítek
Poloha řídítek může být změněna o 22 mm. Máte proto možnost dát si řídítka do pro Vás
nejpříjemnější polohy.
Na vrchním můstku vidlice „1“ se nacházejí 2 otvory, které jsou vzdáleny 15 mm. Otvory na
vybrání „2“ jsou umístěny 3,5 mm mimo střed. Máte tedy možnost namontovat řídítka ve čtyřech
různých polohách.
K tomu je třeba odstranit šrouby upevňovacích klem „3“ a šrouby „4“. Umístit držák řídítek
a pevně dotáhnout šrouby „4“ momentem 40 Nm. Namontovat řídítka
a upevňovací klemy a šrouby „3“ dotáhnout momentem 20 Nm. Mezera mezi držákem řídítek a
upevňovacími klemami musí být vpředu i vzadu stejně velká (viz obr. str. 30).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Šrouby „4“ zajistit bezpodmínečně lepidlem Loctite 243.
Kontrola napnutí řetězu
-
-
Postavit motocykl na stojan tak, aby se zadní kolo nedotýkalo země.
Řetěz zatlačit nahoru v místě na konci plastového vodítka řetězu. Vzdálenost mezi řetězem a
kyvnou vidlicí má být 8 - 10 mm. Horní díl řetězu „A“ musí být přitom napnutý (viz obr. str.
30).
V nutném případě je třeba upravit napnutí řetězu.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud bude řetěz příliš silně napnut, budou komponenty sekundárního přenosu síly (řetěz,
řetězová kolečka, ložiska v převodovce a v zadním kole) nadměrně zatíženy. Vedle
předčasného opotřebení může také dojít k přetržení řetězu.
Pokud je řetěz příliš volný, může spadnout z řetězových koleček a zablokovat zadní kolo nebo
poškodit motor.
V obou případech se může motocykl lehce dostat mimo kontrolu řidičem.
Korekce napnutí řetězu
-
-
Povolit matici „1“, povolit kontramatice „2“ a seřizovacími šrouby „3“ otáčet doleva nebo
doprava.
Aby bylo zadní kolo správně srovnáno, musí značky na napínácích řetězu vlevo a vpravo ležet
ve stejné poloze k referenčním značkám "B". Pevně dotáhnout kontramatice seřizovacích
šroubů.
Přezkoušejte před dotažením osy, zda napínáky řetězu „4“ přiléhají na seřizovací šrouby.
Matici „1“ dotáhnout momentem 80 Nm (viz obr. str. 31).
33
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment upravit
co nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná oska může vést k nestabilnímu chování
motocyklu za jízdy.
Dotáhněte pevně matici kola předepsaným kroutícím momentem. Volná osa kola může vést k
nestabilnímu chování motocyklu.
UPOZORNĚNÍ:
Díky velkému seřizovacímu rozsahu napínáků řetězu (32 mm) je možno jet různé sekundární
převody při stejné délce řetězu. Napínáky řetězu "4" mohou být otočeny o 180o.
!POZOR!
Napínák řetězu montovat vždy stejně vyrovnané.
Péče o řetěz
V případě řetězu s X-kroužky je ošetřování řetězu minimální. Čistění řetězu spočívá nejlépe
v mytí velkým množstvím vody. V žádném případě není vhodné používat kartáče nebo
rozpouštědla. Po vysušení je možno použít vhodný spray na řetězy s O-kroužky (Motorex
Chainlube 622).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný mazací prostředek nesmí vniknout na zadní pneumatiku nebo na zadní brzdový
kotouč, přilnavost pneumatiky k povrchu vozovky a brzdný účinek zadní brzdy by se kvůli tomu
silně snížily a motocykl se dostane lehce mimo kontrolu řidičem.
!POZOR!
Při montáži řetězové spojky musí být uzavřená část pojistky vždy ve směru pohybu řetězu
(viz obr. str. 31).
Řetězová kolečka a vodítka řetězu by měla být v této situaci rovněž zkontrolována z
hlediska opotřebení a v nutném případě vyměněna.
Opotřebení řetězu
Pokud chcete zkontrolovat opotřebení řetězu, postupujte nejlépe následujícím způsobem:
Zařaďte neutrální rychlostní stupeň a zatáhněte za horní díl řetězu nahoru silou 10 - 15 kg
(viz obr. str. 31). Změřte vzdálenost mezi 18 články řetězu. Nejpozději při vzdálenosti 272 mm by
měl být řetěz vyměněn. Řetězy se neopotřebovávají rovnoměrně, opakujte proto měření na různých
místech řetězu.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud budete montovat nový řetěz, měli byste rovněž vyměnit řetězová kolečka. Nové
řetězy se opotřebovávají na starých, zaběhnutých řetězových kolečkách rychleji.
!POZOR!
Pokud namontujete řetězové kolečko se 14 zuby, musí být spojka uvnitř.
Šrouby řetězového kola na zadním kole je třeba zabezpečit lepidlem Loctite
34
a pevně dotáhnout do kříže.
Utahovací moment na maticích……………………..35 Nm
Utahovací moment na šroubech…………………….50 Nm
Zásadní pokyny ke kotoučovým brzdám KTM
BRZDOVÉ ČELISTI:
Brzdové čelisti jsou uloženy u této modelové řady „jako plovoucí“, tzn. že nejsou spojeny
pevně s nosičem brzdových čelistí. Z důvodu tohoto bočního vyrovnání je dosažena vždy optimální
poloha brzdových destiček na brzdový kotouč. Šrouby držáku brzdových čelistí je třeba zajistit
lepidlem Loctite 243 a dotáhnout momentem 25 Nm.
BRZDOVÉ DESTIČKY:
Brzdové zarážky jsou vepředu vybaveny spékaným brzdovým obložením TOSHIBA
TT2701 a vzadu spékaným brzdovým obložením TOYO B 143 FF. Tato obložení vytvářejí nejlepší
kombinaci dávkování, brzdového účinku a životnosti. Typ obložení je udán na zadní straně
brzdových zarážek a jsou zapsány také v homologačních dokumentech (viz obr. str. 32).
Pro soutěžní použití jsou k dodání ještě jiné druhy obložení:
přední
TOSHIBA H38 (spékané)
trochu nižší brzdící výkon než Toshiba
TT2701, delší doba životnosti, pro
mokrý a kluzký terén
FERODO ID 450 (organické)
trochu nižší brzdící výkon než Toshiba
TT2701, kratší doba životnosti, pro
suchý terén, příznivější cena
zadní
FERODO 4424 (organické)
kratší doba životnosti, lepší dávkování,
pro suchý terén
TOSHIBA H38 (spékané)
delší životnost než Ferodo 4424, vyšší
brzdící výkon
BRZDOVÉ KOTOUČE:
Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti styčné plochy „1“ s brzdovou
destičkou. Síla (tloušťka) brzdových kotoučů musí být v nejtenčím místě „A“ minimálně 2,50 mm
(vepředu), resp. 3,50 mm (vzadu). Zkontrolujte opotřebení na více místech (viz obr. str. 32).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Brzdové kotouče s vyšším opotřebením než 0,4 mm způsobují riziko bezpečnosti. Nechte si
ihned po dosažení hranice opotřebení brzdový kotouč vyměnit.
Nechte si opravy na brzdové soustavě provést zásadně v odborné dílně KTM.
NÁDRŽKY NA BRZDOVOU KAPALINU:
Nádržky na brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy jsou dimenzovány tak, že
i při opotřebených brzdových destičkách není nutné doplňování brzdové kapaliny. Pokud klesne
stav brzdové kapaliny pod minimální hladinu, znamená to netěsnosti brzdového systému nebo
totálně opotřebené brzdové destičky. Vyhledejte v tomto případě hned odbornou dílnu KTM.
BRZDOVÁ KAPALINA:
Brzdový systém je firmou KTM plněn brzdovou kapalinou „Motorex Brake Fluid DOT
5.1“, jednou z nejkvalitnějších brzdových kapalin, které jsou v současné době k dostání v
obchodech. Doporučujeme používat tuto kapalinu i v pozdějším období. Kapalina „DOT 5.1“ je
vyvinuta na bázi glykoléteru a je barvena jantarem. Pokud nebude k dispozici při plnění kapalina
„DOT 5.1“, je možno použít v nouzové situaci brzdovou kapalinu „DOT 4“. Tuto kapalinu byste
měli co nejdříve vyměnit za kapalinu „DOT 5.1“.
35
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Její složení je na bázi
silikonového oleje a je barvena purpurem. Těsnění a brzdové hadičky motocyklů KTM nejsou na
použití brzdové kapaliny DOT 5 dimenzovány (viz obr. str. 32)!!!
!!! V A R O V Á N Í !!!
Nechte vyměnit brzdovou kapalinu minimálně jednou ročně. Pokud motocykl myjete
často, měla by být brzdová kapalina měněna dokonce častěji. Brzdová kapalina má vlastnost
vázat na sebe vodu. Ve "staré" brzdové kapalině se z toho důvodu mohou již při nízkých
teplotách tvořit vzduchové bubliny a brzdový systém vypoví službu.
Nastavení chodu naprázdno u přední brzdy
Chod naprázdno přední brzdy je možno změnit regulačním šroubem „1“.
Z toho důvodu může být nastavena pozice tlakového bodu (což je odpor, který musí být citelný,
když brzdové jsou destičky přitlačeny na brzdový kotouč) podle velikosti ruky (viz obr. str. 33).
!POZOR!
Chod naprázdno páčky přední brzdy musí být minimálně 3 mm. Teprve pak se může uvést
do pohybu píst ve válci ruční brzdy (při silnějším odporu brzdové páčky). Pokud není vůle k
dispozici, vzrůstá v brzdovém systému tlak a brzda může z důvodu přehřátí vypovědět službu.
Kontrola množství brzdové kapaliny vpředu
Zásobní nádržka na brzdovou kapalinu je kombinována s válcem ruční brzdy na řídítkách a
má kontrolní okénko. Množství brzdové kapaliny nesmí při vodorovné poloze nádržky klesnout
pod značku „MIN“ kontrolního okénka (viz obr. str. 33).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud klesne množství brzdové kapaliny pod minimální hladinu, znamená to netěsnost v
brzdovém systému., eventuálně totálně opotřebované brzdové destičky.
Vyhledejte v tomto případě ihned odbornou dílnu KTM.
Doplnění brzdové kapaliny vpředu *
Uvolnit šrouby „2“ a odstranit víčko „3“ s membránou „4“. Uvést brzdový váleček do
vodorovné polohy a dolít brzdovou kapalinu DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid 5.1) do výše 5 mm pod
horní okraj zásobní nádržky. Namontovat zpět membránu, víčko a šrouby. Přetékající nebo rozlitou
brzdovou kapalinu umýt vodou (viz obr. str. 33).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesmí být použita brzdová kapalina „DOT 5“! Ta je vyvinuta na bázi
silikonu a je barvena purpurem. Těsnění soustavy a brzdové hadičky musí být z toho důvodu
speciálně vybaveny.
Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.
Brzdová kapalina může způsobit podráždění pokožky. Je třeba chránit pokožku a oči před
stykem s brzdovou kapalinou. Pokud stříkne brzdová kapalina do očí, je třeba řádně
vypláchnout oči vodou a vyhledat lékaře.
36
!POZOR!
-
Nedávejte brzdovou kapalinu do styku s lakovanými díly, brzdová kapalina napadá lak.
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z nepoškozené nádoby.
Kontrola předních brzdových destiček
Brzdové destičky je možno nahlédnout zespodu. SÍLA OBLOŽENÍ NESMÍ KLESNOUT
POD 1 MM (viz obr. str. 33).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Síla obložení brzdových destiček nesmí klesnout pod hodnotu 1 mm, jinak může dojít k
vypovězení služby. Nechte si v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti vyměnit včas brzdové destičky.
!POZOR!
Pokud budou brzdové destičky pozdě vyměněny, takže obložení bude zčásti nebo úplně
obroušené, brousí kovové části brzdových destiček brzdový kotouč.
Z toho důvodu klesá brzdící účinek a brzdový kotouč se zničí.
Výměna předních brzdových destiček *
Brzdovou čelist přitlačit k brzdovému kotouči, aby se brzdový pístek dostal do své základní
polohy. Odstranit pojistky „1“, vytáhnout čep „2“ a brzdové destičky vytáhnout z brzdové čelisti,
brzdové sedlo a nosič brzdového sedla vyčistit tlakovým vzduchem, zkontrolovat, zda nejsou
poškozeny manžety vodících čepů a vodící čepy v případě potřeby namastit. Namontovat pravou
brzdovou destičku a zajistit čepem. Namontovat levou brzdovou destičku a čep zasunout až na
doraz. Namontovat pojistky.
Dejte při montáži brzdových destiček pozor, aby kluzný plech „3“ seděl správně v nosiči
brzdového sedla a listové pero „4“ sedělo správně na svém místě (viz obr. str. 34).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdný účinek.
Zkontrolujte po montáži, zda pojistky správně sedí na svém místě.
Po každé práci na brzdové soustavě uveďte v činnost páčku ruční, eventuálně nožní brzdy,
aby se brzdové destičky usadily a tlak se dostal do provozní hodnoty.
Změna nastavení základní polohy páčky nožní brzdy *
Základní poloha páčky nožní brzdy může být změněna přetočením dorazového šroubu „5“.
Tyčkou pístku „6“ pak musí být nastaven volný chod páčky nožní brzdy.
Páčka nožní brzdy musí mít volný chod 3 - 5 mm (měřeno vně). Teprve pak může tyčka
pístku ve válečku nožní brzdy pohybovat pístkem ( poznat při silnějším odporu páčky nožní brzdy)
(viz obr. str. 34).
!POZOR!
Pokud není tento volný chod k dispozici, vytváří se při provozu v brzdovém systému tlak a
z toho důvodu bude bržděno zadní kolo. Brzdový systém se bude přehřívat a v extrémním případě
může vypovědět službu.
37
Kontrola množství brzdové kapaliny vzadu
Zásobní nádržka pro zadní kotoučovou brzdu se nachází na pravé straně motocyklu přímo na
zadním brzdovém válci. V kontrolním okénku „A“nesmí být při vodorovně postaveném motocyklu
vidět žádné vzduchové bubliny (viz obr. str. 34).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud klesne množství brzdové kapaliny pod minimální množství, znamená to netěsnosti v
brzdovém systému, eventuálně totálně opotřebované brzdové destičky.
Doplnění brzdové kapaliny vzadu *
Jakmile je v kontrolním okénku „A“ vidět vzduchová bublina, je nutno doplnit brzdovou
kapalinu.
K tomu je nejlépe odstranit šroub „7“. Dolít brzdovou kapalinu DOT 5.1 (Motorex Brake
Fluid 5.1) až po značku !8“ uvnitř zásobní nádržky a namontovat zpět šroub. Přetékající a rozlitou
brzdovou kapalinu umýt vodou (viz obr. str. 34).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesmí být použita brzdová kapalina „DOT 5“! Ta je vyvinuta na bázi
silikonu a je barvena purpurem. Těsnění soustavy a brzdové hadičky musí být z toho důvodu
speciálně vybaveny.
Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.
Brzdová kapalina může způsobit podráždění pokožky. Je třeba chránit pokožku a oči před
stykem s brzdovou kapalinou. Pokud stříkne brzdová kapalina do očí, je třeba řádně
vypláchnout oči vodou a vyhledat lékaře.
!POZOR!
-
Nedávejte brzdovou kapalinu do styku s lakovanými díly, brzdová kapalina napadá lak.
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.
Kontrola zadních brzdových destiček
Brzdové destičky je možno nahlédnout zespodu. SÍLA OBLOŽENÍ NESMÍ KLESNOUT
POD 1 MM (viz obr. str. 35).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Síla obložení brzdových destiček nesmí klesnout pod hodnotu 1 mm, jinak může dojít k
vypovězení služby. Nechte si v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti vyměnit včas brzdové destičky.
!POZOR!
Pokud budou brzdové destičky pozdě vyměněny, takže obložení bude zčásti nebo úplně
obroušené, brousí kovové části brzdových destiček brzdový kotouč.
Z toho důvodu klesá brzdící účinek a brzdový kotouč se zničí.
38
Výměna zadních brzdových destiček *
Brzdovou čelist „1“ tlačit směrem k řetězovému kolu, aby se brzdový píst dostal do své
základní polohy. Odstranit pojistky „2“, vystrčit čep „3“ trnem ve směru řetězového kola z brzdové
čelisti a odstranit brzdové destičky. Brzdovou čelist řádně vyčistit tlakem vzduchu a zkontrolovat,
zda nejsou poškozeny manžety vodícího čepu.
Levou brzdovou destičku vsunout do brzdové čelisti a zajistit čepem. Vsunout pravou
brzdovou destičku a čep „3“ klepnutím až na doraz do brzdové čelisti. Namontovat pojistku „2“ (viz
obr. str. 35).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotami, brzdný účinek by se tím velmi snížil.
Zkontrolujte po montáži, zda pojistky správně sedí na svém místě.
Uveďte po práci na brzdovém systému vždy v činnost páčku ruční, eventuálně nožní brzdy,
aby se brzdové destičky přitlačily na brzdový kotouč a aby se nastavil správný tlak.
Demontáž a montáž předního kola
Postavit motocykl na stojánek tak, aby se přední kolo nedotýkalo země,
Povolit oba upínací šrouby "4" na levé pěsti vidlice. Povolit matici "5", teprve potom povolit pravé
upínací šrouby "6". Držet přední kolo, vytáhnout osu kola "7".
Opatrně vyjmout přední kolo z vidlice (viz obr. str. 35, 36).
!POZOR!
-
Při vymontovaném předním kole nepoužívat ruční brzdu.
Odkládejte kolo vždy tak, aby brzdový kotouč byl nahoře, jinak může dojít k poškození
brzdového kotouče.
Před montáží předního kola je třeba vyčistit a namazat tukem těsnící kroužky hřídele „A“ a
dosedací plochu B rozpěrných pouzder a namontovat rozpěrná pouzdra.
Při montáži předního kola je třeba kolo zvednout do vidlice a umístit a namontovat osu kola.
Namontovat matici „5“, upevňovací šrouby „6“ na pravé pěsti vidlice dotáhnout, aby se
zabránilo protáčení osy kola a dotáhnout matici utáhnout pevně momentem 40 Nm.
Povolit upevňovací šrouby na pravé pěsti vidlice, sundat motocykl se stojánku, uvést v
činnost přední brzdu a několikrát zapérovat silně přední vidlicí, aby se srovnaly obě části vidlice.
Teprve potom je třeba dotáhnout upevňovací šrouby „4" na pěstech vidlice pevně
momentem 15 Nm (viz obr. str. 35, 36).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment
upravit co nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná oska může vést k
nestabilnímu chování motocyklu za jízdy.
Po každé montáži předního kola uveďte v činnost páčku ruční brzdy, aby se tlak dostal do
provozní hodnoty.
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdový účinek.
39
Demontáž a montáž zadního kola
Motocykl podepřít tak, aby se zadní kolo nedotýkalo země. Odšroubovat matici kola „1“,
odstranit napínák řetězu "2", vytáhnout osu „3“ tak daleko, až se zadní kolo nechá posunout
dopředu. Sundat řetěz z řetězového kola, vytáhnout osu kola a zadní kolo opatrně sejmout z
kyvné vidlice.
!POZOR!
-
Při vymontovaném zadním kole nepoužívat nožní brzdu.
Odkládejte kolo vždy tak, aby brzdový kotouč byl nahoře, jinak může dojít k poškození
brzdového kotouče.
- Pokud vyjmete osku, je třeba závity osky a matice důkladně očistit a čerstvě namazat, aby se
zabránilo obtížnému chodu závitu.
Montáž následuje v logicky opačném postupu. Před utažením matice momentem 80 Nm je
třeba zatlačit zadní kolo dopředu, aby napínáky řetězu dolehly na napínací šrouby (viz obr. str.
36).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment upravit
co nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná oska může vést k nestabilnímu chování
motocyklu za jízdy.
Po každé montáži zadního kola uveďte v činnost páčku nožní brzdy, aby se tlak dostal do
provozní hodnoty.
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdový účinek.
Dotáhněte pevně matici kola předepsaným kroutícím momentem.
Pneumatiky, tlak v pneumatikách
Typ pneumatik, jejich stav a tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu za
jízdy. Proto musí být před každou jízdou kontrolovány:
- Rozměry pneumatik najdete v technických datech a v typovém listu.
- Stav pneumatik musí být kontrolován před každou jízdou. Prohlédněte pneumatiky s důrazem
na řezné rány, najeté jehly a jiné špičaté předměty.
- Minimální hloubka dezénu musí odpovídat zákonným normám Vašeho státu. Doporučujeme
nechat vyměnit pneumatiky nejpozději při hloubce dezénu 2 mm.
- Tlak vzduchu v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován při „studených“
pneumatikách. Správný tlak vzduchu zaručuje optimální komfort při jízdě a maximální
životnost pneumatiky (viz obr. str. 37).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Nechte si montovat jen ty pneumatiky, které jsou doporučeny firmou KTM. Jiné pneumatiky
se mohou negativně projevit na chování motocyklu za jízdy.
Přední a zadní kolo smějí být opatřeny pouze pneumatikami stejné konstrukce.
Poškozené pneumatiky musí být v zájmu Vaší bezpečnosti ihned vyměněny.
Ojeté pneumatiky působí nepříznivě na chování motocyklu za jízdy zejména na mokré
vozovce.
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání
pneumatik.
40
terén
silnice sólo
Předepsaný tlak v pneumatikách
vpředu
1,0 bar
1,5 bar
vzadu
1,0 bar
2,0 bar
Kontrola napnutí drátů v kolech
Správné napnutí drátů je velmi důležité pro stabilitu kola a pro bezpečnost jízdy. Pokud je
volný jeden drát, není kolo kompaktní a v krátké době se uvolní ostatní dráty. Pokud jsou dráty kol
příliš napnuty, mohou z důvodu místního přetížení prasknout. Kontrolujte napnutí drátů v kolech,
zejména u nového motocyklu, pravidelně. Při kontrole klepněte krátce čepelí šroubováku na každý
drát (viz obr. str. 37). Přitom se musí ozvat jasný tón. Tlumené tóny ukazují na povolené dráty.
Nechte si podle potřeby dráty utáhnout a kolo vycentrovat v odborné dílně KTM.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud budete dále jezdit s povolenými dráty, mohou se dráty přetrhat a může se to projevit na
nestabilním chování při jízdě.
Příliš pevně utažené dráty mohou z důvodu místního přetížení prasknout. Dráty musí být
utaženy utahovacím momentem 5 Nm.
Výměna baterie digitálního tachometru
K tomu je třeba odstranit masku světlometu a demontovat elektronický tachometr. Odstranit
šroubový uzávěr „1“, vložit baterii (typ Duracell CR 2430) nápisem nahoru a namontovat šroubový
uzávěr (viz obr. str. 37).
Kontrola a nastavení vzdálenosti magnetického senzoru
Vzdálenost mezi magnetem „2“ a senzorem „1“ musí být 2 – 4 mm. Pokud není tato hodnota
dodržena, způsobí to poruchy činnosti tachometru.
Tuto vzdálenost je možno upravit zašroubováním nebo vyšroubováním senzoru „1“ (viz obr.
str. 38).
Výměna žárovky světlometu/žárovky obrysového světla
Povolit oba gumové úchyty a masku světlometu odklonit dopředu. Vytáhnout žárovku
obrysového světla s objímkou "3" opatrně z reflektoru.Vytáhnout zástrčku „4“ žárovky a vyjmout
gumový klobouček „5“. Kroužek uchycení vyháknout a vyjmout žárovku z reflektoru.
Při výměně žárovky obrysového světla tuto jednoduše vytáhnout z objímky.
Žárovku světlometu lehce zatlačit, otočit asi o 30 stupňů proti směru pohybu
hodinových ručiček a vytáhnout z objímky.
Montáž se provádí v opačném pořadí úkonů (viz obr. str. 38).
Chladící systém
Díky vodní pumpě v motoru je zabezpečen nucený oběh chladící kapaliny. Při studeném
motoru cirkuluje chladící kapalina jen ve válci a v hlavě válce. Chladící kapalina může ale správně
cirkulovat pouze tehdy, pokud se v chladícím systému nenacházejí žádné vzduchové bubliny.
Chladící systém je třeba odvzdušnit, pokud
a)
bylo dolito více jak 0,25 litru chladící kapaliny,
41
b)
při novém naplnění chladícího systému (viz odstavec odvzdušnění chladícího systému).
U některých modelů je montován termostat „1“, aby motor dosáhl rychleji svoji provozní
teplotu. Při studeném motoru cirkuluje voda pouze ve válci a v hlavě válce. Až dosáhne teplota
chladící kapaliny teplotu cca 55 st. Celsia, otevře se termostat a chladící kapalina začne být
pumpována skrz oba hliníkové chladiče (viz obr. str. 39).
Chlazení závisí na rychlosti proudění vzduchu chladiči. Čím nižší je rychlost jízdy, tím se
snižuje účinek chlazení. Rovněž špinavé chladiče snižují účinek chlazení..
! VAROVÁNÍ !
-
-
Kontrolujte množství chladící kapaliny pokud možno při studeném motoru. Pokud musíte
víčko chladiče „2“ odstranit, když je motor horký, je třeba ho přikrýt hadrem a pomalu
otevírat, aby se mohl snížit v chladiči tlak. POZOR – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!!!
Neuvolňujte žádné hadice chladiče, resp. uzavírací šrouby při horkém motoru. Unikající
horká chladící kapalina a tlak mohou způsobit vážné popáleniny.
Při popálení je třeba zasažené místo držet pod tekoucí studenou vodou.
Chladící kapalina je jedovatá! Skladujte chladící kapalinu, aby se nemohla dostat do rukou
dětí.
Pokud jste chladící kapalinu spolkli, je třeba ihned vyhledat lékaře.
Pokud se chladící kapalina dostane do oka, je třeba oko ihned vypláchnout vodou a vyhledat
lékaře.
Jako chladící kapalina se používá směs 50% nemrznoucí směsi a 50% destilované vody.
Nemrznoucí směs musí snést teplotu minimálně - 25 st. Celsia. Tato směs zabezpečuje vedle
ochrany před zamrznutím také dobrou ochranu před korozí a proto by neměla být nahrazena čistou
vodou.
!POZOR!
Do chladícího systému by měly být použity pouze vysoce kvalitní značkové nemrznoucí
směsi (např. Motorex Anti-Freeze). Pokud budou použity méně kvalitní nemrznoucí směsi, může
dojít ke korozi a tvorbě pěny.
Při zahřátí dochází k regulaci vznikajícího tlaku ventilem v uzávěru chladiče „2“; tím je
povolena teplota chladící vody do 120 st. Celsia bez toho, že by se muselo počítat s poruchami.
Kryt chladiče pro nízké teploty
Aby mohl motor dosáhnout při nízkých teplotách svoji provozní teplotu, musí být
namontován kryt chladiče „3“.
K tomu je třeba sejmout levou mřížku chladiče “4“ a namontovat před levý chladič kryt
chladiče pro nízké teploty, jak je znázorněno na obr. na str. 39. Potom namontovat zpět mřížku
chladiče.
UPOZORNĚNÍ: Kryt chladiče pro nízké teploty není dodáván se všemi modely.
Kontrola množství chladící kapaliny
Chladící kapalina by měla dosahovat při studeném motoru cca 10 mm nad žebra chladiče
(viz obr. str. 39).
42
!!! V A R O V Á N Í !!!
Kontrolujte množství chladící kapaliny pokud možno při studeném motoru. Pokud musíte
odstranit uzávěr chladiče při horkém motoru, měli byste ho otevřít za pomoci hadru a pomalu
otevírat, aby se odstranil přetlak v chladiči.
!POZOR!
Pokud byla chladící kapalina dříve vypuštěna nebo bylo doplněno více jak 0,25 litru
chladící kapaliny, je třeba chladící systém odvzdušnit.
Plnění a odvzdušnění chladícího systému
Pokud dojde k vypuštění chladící kapaliny nebo bylo doplněno více jak 0,25 litru chladící
kapaliny, je třeba odvzdušnit chladící systém podle tohoto postupu.
- Ubezpečte se, že vypouštěcí šroub „1“ je pevně dotažen.
- Nalijte asi 0,5 litru chladící kapaliny.
- Odstraňte šroub „2“ na hlavě válce a opět namontujte, jakmile začne vytékat chladící kapalina
bez bublinek (jen u motorů 125/200).
- Odstraňte šroub „3“ na pravém chladiči.
- Nyní plňte chladící kapalinu tak dlouho, než začne chladící kapalina vytékat z pravého chladiče
bez bublinek a ihned zašroubujte šroub, aby se nemohl dostat žádný vzduch do pravého
chladiče.
- Naplňte levý chladič cca 10 mm nad žebra chladiče chladící kapalinou (viz obr. str. 40).
- Po krátké jízdě zkontrolujte ještě jednou množství chladící kapaliny.
Čistění vzduchového filtru *
Vzduchový filtr se musí vyčistit před každým použití motocyklu při závodě, obzvlášť v
prašném prostředí. K tomu je třeba nadzvednout víčko schránky filtru (viz obr. str. 39) a odtáhnout
dopředu.
Připevňovací ramínko „4“ dole vyháknout, pootočit do strany a škrtící klapku „5“ vyjmout společně
se vzduchovým filtrem „6“ a s rámečkem filtru „7“ ze schránky filtru. U modelů SX není škrtící
klapka montována.
!POZOR!
-
-
Vzduchový filtr nečistit benzínem nebo petrolejem, protože tyto látky rozežírají tento pěnový
materiál. KTM doporučuje pro ošetřování vzduchových filtrů výrobky firmy Motorex (Bio
Dirt Remover a Liquid Bio Power).
Nikdy neuvádějte Váš motocykl do chodu bez vzduchového filtru. Infiltrovaná nečistota může
způsobit poškození motoru a zvýšené opotřebení motoru.
Jestliže není vzduchový filtr správně namontován, může do motoru vniknout prach a špína a
způsobit poškození.
Vzduchový filtr je třeba řádně vyprat ve speciální čistící kapalině (Motorex Bio Dirt
Remover) a nechat dobře vyschnout. Filtr pouze vymačkat, v žádném případě neždímat. Suchý filtr
naolejovat vysoce kvalitním olejem na filtr (Motorex Liquid Bio Power). Schránku na vzduchový
filtr rovněž vyčistit. Zkontrolovat, zda není poškozená manžeta karburátoru a zda pevně sedí.
Filtr namontovat na rámeček. Filtr společně s držákem filtru vložit do uzavírací klapky a tu
namontovat do schránky filtru, přitom dát pozor na vystředění a upevnit držákem filtru (viz obr. str.
40).
43
Výfukové zařízení *
Výfukové koncové tlumiče, u kterých se dá odstranit koncové víčko „1“, jsou vycpány přízí
ze skleněného vlákna. Nechte tuto náplň pravidelně zkontrolovat v odborné dílně KTM (viz tabulka
intervalů mazání a údržby). V průběhu času se přes děravou trubku vypařují vlákna izolačních hmot
do volné přírody, tlumivka výfuku „vyhoří“. Vedle zvýšené hladiny hluku se proto také změní
charakteristika výkonu. Pro příslušnou tlumivku odsouhlasený (naladěný) izolační materiál je
k dostání ve Vaší odborné dílně KTM.
Při výměně příze ze skleněného vlákna „2“ je třeba sejmout koncové víčko
a stáhnout venkovní trubku „3“. Nové balení příze ze skleněného vlákna je třeba připevnit lepící
páskou na vnitřní trubku a nasadit venkovní trubku. Namontovat víčko (viz obr. str. 41).
U víček je třeba bedlivě dbát na pevné sešroubování. Tlumivka výfuku by měla být
namontována bez napětí, než se dotáhnou všechny upevňovací šrouby.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Výfukové zařízení je při provozu motocyklu velmi horké. Začněte s pracemi na výfukovém
zařízení až po vychladnutí, abyste zamezili popáleninám.
Změna základního nastavení páčky spojky
Regulačním šroubem „4“ se nechá individuálně nastavit základní poloha páčky spojky. Tak
může být nastavena pro každou velikost ruky optimální pozice páčky spojky.
Když se otáčí regulačním šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček, přibližuje se páčka
spojky k řídítkům. Když se otáčí regulačním šroubem proti směru pohybu hodinových ručiček,
páčka spojky se od řídítek vzdaluje (viz obr. str. 41).
!POZOR!
Oblast změny nastavení je ohraničena. Otáčejte regulačním šroubem pouze rukou a
nepoužívejte k tomu sílu.
Kontrola množství oleje hydraulické spojky
Ke kontrole množství oleje hydraulické spojky je nutno sejmout víčko. K tomu je třeba
odstranit šrouby „6“ a víčko „7“ s gumovým těsněním "8". Hladina oleje by měla být při vodorovné
poloze snímače 4 mm pod horním okrajem nádržky.
V nutném případě je třeba u modelů 125/200 doplnit hydraulickým olejem SAE 10 (např. Motorex
Kupplungs- Fluid 75) a u modelů 250/300 doplnit brzdovou kapalinou DOT 5.1 (např. Motorex
Brake fluid 5.1), které jsou k dostání ve Vaší odborné dílně KTM (viz. obr. str. 41).
!POZOR!
-
-
KTM používá pro ovládání hydraulické spojky u modelů 125/200 biologicky odbouratelný
minerální hydraulický olej. Tento olej nesmí být nikdy smíchán s jiným hydraulickým olejem.
Používejte vždy originální hydraulický olej KTM (k dostání ve Vaší autorizované odborné
dílně KTM), jen tak může být zaručeno optimální ovládání spojky. U těchto modelů
nedoplňovat v žádném případě brzdovou kapalinu!!!
U modelů 250/300 jsou montovány spojkové součástky firmy Brembo, ty jsou plněny brzdovou
kapalinou DOT 5.1. Tato zařízení nesmějí být v žádném případě plněna hydraulickým olejem,
jen tak může být zaručeno optimální ovládání spojky (vhodná kapalina je k dostání ve Vaší
autorizované odborné dílně KTM)!!!
44
Odvzdušnění hydraulické spojky
Když se odpor na páčce spojky zdá houbovitý, musí být ovládání spojky odvzdušněno.
Potřebujete k tomu odvzdušňovací stříkačku (speciální přípravek) a biologicky odbouratelný
hydraulický olej (resp. vhodná brzdová kapalina) – podle modelu. Oboje je k dostání u Vašeho
prodejce KTM.
Řídítka zarazit tak, aby se snímací váleček nacházel ve vodorovné poloze, odstranit šrouby
„6“ a sejmout víčko „7“ společně s gumovým těsněním „8“.
Naplnit odvzdušňovací stříkačku „9“ vhodnou kapalinou (viz technické údaje k motoru). Na
hlavním válci odstranit odvzdušňovací šroub „10“ a namontovat odvzdušňovací stříkačku. Nyní
tlačit do systému kapalinu tak dlouho, až začne z otvoru „11“ snímacího válečku vytékat kapalina
bez bublinek. Mezitím odsát kapalinu ze zásobní nádržky snímacího válečku, aby se zabránilo
přetečení oleje.
Po odvzdušnění odstranit odvzdušňovací stříkačku, namontovat odvzdušňovací šroub,
upravit hladinu oleje a namontovat víčko (viz výše) – (viz obr. str. 42).
Nastavení karburátoru *
Zásadní poznámky k originálnímu nastavení karburátoru
Originální nastavení karburátoru odpovídá nadmořské výšce cca 500 metrů nad mořem,
teplotě vzduchu cca 20 stupňů Celsia, převládajícímu provozu v terénu, středoevropským,
bezolovnatým pohonným hmotám (ROZ 95) s poměrem míchání (2-taktní olej : benzin)
1 : 40 – 1 : 60 (podle kvality)
Zásadní poznámky ke změnám v nastavení karburátoru
Výchozím je vždy originální nastavení karburátoru (originální nastavení
z výrobního závodu je připraveno pro zajíždění, po ukončení zajíždění je třeba karburátor seřídit viz příloha). Předpokladem jsou čistý vzduchový filtr a celý prostor v okolí filtru, neporušené
výfukové zařízení a neporušený karburátor. Podle vlastních zkušeností se může změna v nastavení
karburátoru omezit na hlavní trysku, volnoběžnou trysku a jehlu trysky. Výměna jiných dílů
karburátoru přinese dosti málo.
ZÁSADA:
vysoká nadmořská výška nebo vysoká teplota karburátor nastavit na
chudší směs
nízká nadmořská výška nebo nízká teplota karburátor nastavit na
bohatší směs
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Používejte pouze benzin s oktanovým číslem 95 (bezolovnatý), míchaný s vysoce kvalitním 2taktním motorovým olejem. Ostatní pohonné hmoty mohou způsobit poškození motoru, kromě
toho ztratíte kvůli tomu nárok na záruku.
Používejte jen vysoce kvalitní 2-taktní motorový olej známé značky (např. Motorex Cross
Power 2T).
Příliš málo oleje nebo kvalitativně méně hodnotný olej vedou k předčasnému opotřebení
motoru a v extrémním případě k poškození motoru. Příliš mnoho oleje způsobuje zvýšení
kouřivosti motoru a začouzení svíček.
Pokud je karburátor nastaven na chudší směs, je třeba si počínat opatrně. Trysky je třeba
postupně snižovat právě o jedno číslo, aby se zamezilo přehřátí a zadření pístu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud motor po změně nastavení karburátoru neběží bezvadně, je třeba hledat
mechanické chyby a přezkoušet zapalovací zařízení.
45
Zásadní poznámky k opotřebení karburátoru
Plynové šoupátko, jehla trysky a jehlová tryska podléhají kvůli vibracím motoru vyššímu
opotřebení. Díky opotřebení dochází v karburátoru k chybným funkcím (např. přemazání). Tyto
díly je třeba po ujetí 10 000 km vyměnit.
POJMY
Příliš bohatá směs: Množství pohonné hmoty v poměru ke vzduchu je příliš vysoké
Příliš chudá směs: Množství pohonné hmoty v poměru ke vzduchu je příliš nízké
Rozsah volnoběhu „A“
Provoz při zavřeném šoupátku. Tento rozsah je ovlivňován polohou regulačního šroubu
vzduchu „1“ a dorazového šroubu šoupátka „2“. Seřizovací práce provádějte pouze při zahřátém
motoru.
K tomu je třeba lehce zvýšit volnoběžné otáčky motoru dorazovým šroubem šoupátka.
Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje volnoběžné otáčky, otáčení proti směru hodinových
ručiček snižuje volnoběžné otáčky. Nyní je třeba regulačním šroubem množství vzduchu upravit
chod motoru, aby byl přibližně stabilní ( základní nastavení regulačního šroubu vzduchu = otevření
přívodu vzduchu o 1,5 otáčky). Potom opět nastavit regulačním šroubem volnoběhu normální
volnoběžné otáčky (viz obr. str. 43).
Přechodný rozsah „B“
Chování motoru při otevřeném šoupátku. Tento rozsah je ovlivňován tryskou volnoběžného
chodu a polohou šoupátka. Pokud motor přes správné nastavení volnoběhu a částečného zatížení
při otevření šoupátka začíná koktat a silně kouřit
a dostává se do plného výkonu prudce při vyšších otáčkách, je karburátor příliš vysoko nastaven,
eventuálně je hladina paliva příliš vysoká nebo netěsní jehla plováku.
____________________________________________________________________
Popis grafu na str. 43, 44:
oblast „A“
regulační šroub vzduchu, dorazový šroub šoupátka
oblast „B“
volnoběžná tryska, šoupátko
oblast „C“
jehla trysky
oblast „D“
hlavní tryska, jehla trysky___________________________
Rozsah částečného zatížení „C“
Provoz při částečně otevřeném šoupátku. Tento rozsah je ovlivňován jen jehlou trysky
(velikost a nastavení). Ve spodním rozsahu ovlivňuje nastavení volnoběhu
a v horním rozsahu hlavní tryska optimální nastavení částečného zatížení. Pokud běží motor při
zrychlení při částečně otevřeném šoupátku ve čtyřtaktu nebo v přiškrceném výkonu, musí se snížit
jehla trysky o jeden stupeň. Pokud motor zvoní speciálně při zrychlení, když se dostane do otáček
plného výkonu, musí být jehla trysky zdvihnuta. Pokud se výše popsané jevy vyskytují v dolní
hladině částečného zatížení, je třeba při čtyřtaktním chodu ochudit volnoběžný běh a při zvonění
obohatit volnoběžný chod.
Rozsah plného zatížení „D“
Provoz při otevřeném šoupátku (plný plyn). Tento rozsah je ovlivňován hlavní tryskou a
jehlou trysky. Pokud je izolátor nové zapalovací svíčky po krátké jízdě na plný plyn velmi světlý
nebo bílý, eventuálně zvoní motor, musí být vložena větší hlavní tryska. Pokud je izolátor tmavě
hnědý nebo začouzený, musí být vložena menší hlavní tryska.
46
Typ jehly trysky
NOZD
NOZE
NOZF
NOZG
NOZH
Oblast působení
bohatší
chudší
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
Po každém mokrém čistění by měla být vyprázdněna plováková komora karburátoru, aby se
odstranila vniklá voda. Voda v plovákové komoře vede k poruchám činnosti.
Provádějte tuto činnost při studeném motoru. Zavřete palivový kohoutek a položte pod
karburátor hadr, který může nasát vytékající palivo. Odšroubujte uzavírací šroub „1“ a vyčistěte
plovákovou komoru tlakovým vzduchem. Potom namontujte zpět uzavírací šroub společně
s těsnícím kroužkem, otevřete palivový kohoutek a přezkoušejte plovákovou komoru z hlediska
těsnosti (viz obr. str. 44).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Palivo je hořlavina vysokého stupně a jedovatá látka. Při manipulaci se vyžaduje zvláštní
pozornost. Nikdy neprovádějte práce na palivovém systému v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou
např. hořící cigareta, apod. Nechte motor vždy nejdříve vychladnout. Rozlité palivo je třeba ihned
setřít. Palivem plité materiály jsou rovněž velmi snadno zápalné. Pokud se dostane benzin do
zažívacího traktu nebo stříkne do očí, je třeba ihned vyhledat lékaře.
Palivo řádně odkliďte.
Kontrola hladiny plováku *
Karburátor postavit do šikmé polohy asi 60 stupňů, aby pero v plovákovém jehlovém
ventilu nebylo tlačeno. V této poloze má být okraj plováku paralelně s těsnící plochou tělesa
plováku (viz obr. str. 44).
Charakteristika motoru 250/300 SX/MXC/EXC
Pomoci různých tlouštěk pružiny pomocné pružiny „1“ je možno změnit charakteristiku
motoru. Ve stavu pro expedici je montovány pomocná pružina, která je dimenzována pro „dobré
jízdní vlastnosti“ (měkké využití výkonu).
Jestliže dáváte přednost „ještě měkčímu využití výkonu“ anebo „agresivní charakteristice
motoru“, je možno namontovat jednu z přibalených pomocných pružin.
Pomocná pružina pro dobré jízdní vlastnosti (namontována od výrobce),
kat. číslo 546.37.072.300, barevné označení ŽLUTÉ.
Pomocná pružiny pro ještě měkčí využití výkonu (přibalena v krabici), kat. číslo
546.37.072.100, barevné označení ZELENÉ.
Pomocná pružina pro agresivní charakteristiku motoru (přibalena v krabici),
kat. číslo 548.37.072.000, barevné označení ČERVENÉ.
K tomu je třeba naklonit motocykl o 45 stupňů doleva, odstranit oba šrouby „2“, sejmout
uzavírací víčko „3“ a vyjmout pružiny včetně nástavce pružin „4“ z víčka spojky. Obě pružiny
stáhnout s nástavce, namontovat červené pružiny a seřizovací pružinu „5“ a společně zasunout do
víčka spojky tak, že vybrání nástavce pružin „4“zasáhne do zalomené páčky. Zkontrolovat Okroužek v uzavíracím víčku a uzavírací víčko namontovat tak, aby šroub podpěry pružiny „6“
zapadl do pomocné pružiny.
47
Šroub podpěry pružiny nesmí být v žádném případě přetočen, jinak se zhorší charakteristika
motoru.
Pokud dáváte přednost měkčímu využití výkonu, může být namontován jiný rotor
zapalování a jiný výfuk. Zeptejte se na tyto věci Vašeho prodejce KTM (viz obr. str. 45).
Kontrola množství oleje v převodovce (125/200)
Ke kontrole množství převodového oleje je třeba odstranit kontrolní šroub „1“ na víčku
spojky. Při kolmě postaveném motocyklu by měl z kontrolního otvoru právě ještě vytékat olej. V
nutném případě je třeba odstranit uzavírací šroub „2“ a doplnit olej (např. Motorex Top Speed 4T
15W50) - (viz obr. str. 46).
!POZOR!
Příliš málo oleje, nebo nekvalitní olej vedou k předčasnému opotřebování převodovky a
spojky. Používejte pouze značkové oleje (např. Motorex Top Speed 4T 15W50)!
Výměna oleje v převodovce (125/200) *
Před výměnou převodového oleje je třeba zahřát motor, motocykl postavit na vodorovnou
plochu, odstranit vypouštěcí šrouby „3“ a „4“ a nechat vytéci starý olej do nádoby. Vyčistěte
magnety a namontujte zpět vypouštěcí šrouby s těsněními. Naplňte 0,7 litrem motorového oleje
(např. Motorex Top Speed 4T 15W50). Namontujte uzavírací šroub „2“ a zkontrolujte motor na
těsnost (viz obr. str. 46).
!POZOR!
Příliš málo oleje, nebo nekvalitní olej vedou k předčasnému opotřebování převodovky a
spojky. Používejte pouze značkové oleje (např. Motorex Top Speed 4T 15W50)!
Kontrola množství oleje v převodovce (250/300)
Ke kontrole množství převodového oleje je třeba odstranit kontrolní šroub „5“ na víčku
spojky. Při kolmě postaveném motocyklu by měl z kontrolního otvoru právě ještě vytékat olej. V
nutném případě je třeba odstranit uzavírací šroub „6“ a doplnit motorový olej (např. Motorex Top
Speed 4T 15W50) - (viz obr. str. 46).
!POZOR!
Příliš málo oleje, nebo nekvalitní olej vedou k předčasnému opotřebování převodovky a
spojky. Používejte pouze značkové oleje (např. Motorex Top Speed 4T 15W50)!
Výměna oleje v převodovce (250/300) *
Před výměnou převodového oleje je třeba zahřát motor, motocykl postavit na vodorovnou
plochu, odstranit vypouštěcí šroub „7“ a nechat vytéci starý olej do nádoby. Vyčistěte magnet a
namontujte zpět vypouštěcí šroub s těsněním. Naplňte 0,7 litrem motorového oleje (např. Motorex
Top Speed 4T 15W50). Namontujte uzavírací šroub „6“ a zkontrolujte motor na těsnost (viz obr.
str. 46).
48
!POZOR!
Příliš málo oleje, nebo nekvalitní olej vedou k předčasnému opotřebování převodovky a
spojky. Používejte pouze značkové oleje (např. Motorex Top Speed 15W50)!
ČISTĚNÍ A MYTÍ
Myjte motocykl pravidelně, abyste zachovali horní vrstvu plastikových dílů hezkou.
Používejte k tomu nejlépe teplou vodu, do které je přidán v obchodě dostupný
a obvyklý mycí prostředek, a mycí houbu. Velká špína může být odstraněna měkkým proudem
vody.
!POZOR!
Dbejte při čistění motocyklu prostředky s vysokým tlakem vody na to, aby proud vody
nepřišel na žádné elektrické montážní díly, konektory, bovdenová lanka, ložiska, karburátor,
apod. Voda se dostane díky vysokému tlaku do těchto dílů a způsobí poruchy, resp. vede k jejich
předčasnému zničení.
-
-
Před každým mytím musí být uzavřena trubka výfuku, aby se zabránilo vniknutí vody.
K čistění motocyklu by měly být použity čistící prostředky, běžně dostupné v obchodech. Na
silně znečistěná místa je třeba navíc použít štětec.
Poté, co opláchnete motocykl po umytí mírným proudem vody, je třeba ho osušit tlakem
vzduchu a hadrem. Jeďte potom chvilku s motocyklem, až dosáhne motor provozní teplotu a
vyzkoušejte při tom také brzdy. Díky teplu se voda vypaří také z nedostupných míst motoru a z
brzd.
Odstraňte také ochranná víčka ze součástí řízení, aby se i tady mohla voda, která do řízení
vnikla, odpařit.
Po vychladnutí motocyklu je třeba všechna místa s ložisky a všechna kluzná místa naolejovat a
namazat tukem. Řetěz je třeba rovněž ošetřit sprayem na řetěz.
Abychom předešli poruchám v elektrické soustavě, je třeba ošetřit zapalovací skříňku,
zkratovací vypínač motoru, vypínač světel a konektory sprayem na kontakty.
KONZERVACE PŘED PROVOZEM V ZIMNÍM OBDOBÍ
Pokud bude motocykl používán i v zimě, je třeba počítat s posypem soli na vozovkách a je
třeba provést opatření proti agresivnímu posypu solí:
- motocykl řádně umýt a nechat oschnout,
- motor, karburátor, kyvnou vidlici a všechny ostatní holé a pozinkované díly (kromě brzdových
kotoučů) ošetřit ochranným protikorozním prostředkem na bázi vosku.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný ochranný protikorozní prostředek nesmí vniknout na brzdové kotouče, jinak se
silně sníží účinek brzd.
49
!POZOR!
Po jízdě na solí posypaných vozovkách je třeba motocykl řádně umýt studenou vodou a
nechat dobře oschnout.
SKLADOVÁNÍ
-
-
Pokud chcete motocykl odstavit na delší dobu, musíte provést následující opatření:
Řádně vyčistit motor, jak je uvedeno v kapitole ČISTĚNÍ A MYTÍ..
Vyměnit olej v převodovce (starý převodový olej obsahuje agresivní nečistoty).
Zkontrolovat kvalitu a množství nemrznoucí směsi.
Nastartovat a zahřát ještě jednou motor, zavřít palivový kohoutek a počkat, až motor sám ukončí
běh. Tím zabráníme ucpání trysek karburátoru starým palivem.
Odstranit zapalovací svíčku, otvorem na svíčku nalít do válce cca 5 ccm motorového oleje.
Uvést v činnost 10x startovací páku, aby se olej dostal a rozdělil na stěnu válce a namontovat
zpět zapalovací svíčku.
Pohonnou hmotu vylít z nádrže do odpovídající nádoby.
Upravit tlak vzduchu v pneumatikách.
Naolejovat všechna ložiska všech ovládacích páček, stupaček, atd. a řetěz.
Místo pro skladování by mělo být suché a nemělo by podléhat velkým výkyvům teploty.
Motocykl zakryjte nejlépe plachtou nebo dekou, která propouští vzduch. Nepropustné materiály
v žádném případě nepoužívejte, případná vlhkost by nemohla unikat pryč a způsobila by proto
korozi.
!POZOR!
Je velmi špatné nechat motor odstaveného motocyklu krátkodobě v chodu. Motor se
přitom nedostatečně zahřeje, při spalovacím procesu se kondenzuje vznikající vodní pára a
způsobuje rezavění ventilů a výfuku.
Uvedení do provozu po odstavení
-
Nalít do nádrže čerstvou pohonnou hmotu a palivový kohoutek přepnout do polohy ON.
Přezkoušet motocykl jako před každou jinou jízdou (viz NÁVOD K JÍZDĚ).
Motocykl krátce a opatrně projet.
UPOZORNĚNÍ: Přezkoušejte před sezónním uložením motocyklu všechny díly z hlediska
funkčnosti a opotřebení. Pokud jsou potřebné servisní práce nebo opravy, měly by být provedeny
v době uložení (nižší vytížení dílen). Tak můžete předejít dlouhému čekání v dílnách na začátku
sezóny.
Download

Manuál - Náhradní díly KTM