SPU 52353012014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká
102411 Ia, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774,
11111111111111111111111111111111111111111111111
DlČ: CZO 1312774
000228641528
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Adresa: Husovo nám. 2938,39002 Tábor
Váš dopis zn.:
Ze dne:
aše značka:
Spisová zn.:
SPU 523530/2014
2RP 17472120 14-505207/03
Vyřizuje: Ing. Tereza Mládková
Tel: 381601553
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM:
GK Plavec - Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
Budovcova 2530
Budějovické Předměstí
397 O 1 Písek
24.10.2014
Komplexní
pozemkové
úpravy v katastrálních
územích Rašovice u H1asiva a Křtěnovice
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor,
jako příslušný
správní
úřad podle zákona
Č.
139/2002
Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
aj inému
zemědělskému
majetku,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen "zákon O),
zahájil dne 22. října
2014
dle
ustanovení
§
6
zákona
v
katastrálních
územích Rašovice u H1asiva a Křtěnovice řízení o komplexních pozemkových úpravách.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona mohou pracovníci Ing. Ondřej Šmelc
(nar. 28. 5. 1985), Petr Burýšek
(nar. 22. 4. 1967), Václav K1íma (nar. 12. 7. 1977),
Ing. Hana Hlídková
(nar. 30. 5. 1973), Petr Volf (nar. 25. 4. 1964), Ing. Jan Plavec
(nar. 12.5.1978) a Ing. Václav Vlna (nar. 14. 11. 1971) firmy GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář
s.r.o., Budovcova
2530, 397 01 Písek, po dobu provádění pozemkových úprav
vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající
ze zákona v rozsahu
nezbytně nutném, nestanoví-Ii zvláštní předpis jinak.
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad
Zveřejněno dne:
ejmuto dne:
Download

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD