Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno
www.vumop.cz
Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách
Brno 2014
Ing. Michal Pochop
Vyhláška č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav
v návaznosti na pokyny č. 43 ĆÚZK
Důležité změny dané novým katastrálním zákonem a katastrální
vyhláškou
Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)
Projekt „Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení
rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v
kontextu realizace společných politik EU“ pro období 2014-2015
Zajištění podkladů v rámci pozemkových úprav
Vyhláška č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav
§ 3 odst. 2 písm. g)
ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat,
mapy erozního ohrožení území a registr půdních bloků, který je součástí evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů, digitální model území České republiky.
DMR 4G
DMR 4G
• Digitální model reliefu České republiky 4. generace (DMR 4G)
představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností
upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě
výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o
souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve
výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s
úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v
zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou
leteckého laserového skenování výškopisu území České
republiky v letech 2009 až 2013. DMR 4G je určen k analýzám
terénních poměrů regionálního charakteru a rozsahu, např. při
projektování rozsáhlých dopravních a vodohospodářských
záměrů, modelování přírodních jevů, apod.
DMR 5G
DMR 5G
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje
zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v
digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné
trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje
nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv)
s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v
zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého
laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013.
DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a
rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a
projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb,
modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní
zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a
počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních
systémech vysoké úrovně podrobnosti.
Pokyny č. 43
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního účinné k 1. 1. 2014
2. Katastrální úřad převezme po upřesnění obvodu pozemkových úprav od odborně
způsobilé osoby výsledky zeměměřických činností zpracovaných v souvislosti se
zjišťováním průběhu hranic a zaměřením předmětů, které zůstanou obsahem souboru
geodetických informací katastru po ukončení pozemkových úprav (§ 9 odst. 4 a 5 zákona).
Tyto výsledky, kterými jsou podklady uvedené v § 57 odst. 1 písm. b), c), d) a e) vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, (katastrální vyhláška), jsou předmětem
posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru (§ 74 katastrální vyhlášky).
3. Pozemkový úřad v této etapě pozemkových úprav dále předloží katastrálnímu úřadu
k posouzení i výsledky zaměření polohopisu podle § 9 odst. 4 zákona, které převzal
od zhotovitele pozemkových úprav. Zaměření polohopisu, které je podkladem
pro projekční práce, není však v tomto stavu předmětem převzetí podkladů pro obnovu
katastrálního operátu podle § 57 katastrální vyhlášky. Katastrální úřad se při posouzení
těchto výsledků omezí pouze na technické zhodnocení dokumentace zaměření
polohopisu (grafický přehled měřické sítě, protokoly o výpočtech jednotlivých stanovisek
měřické sítě, protokoly o výpočtech souřadnic podrobných bodů polohopisu, seznam
souřadnic, ověření úředně oprávněného zeměměřického inženýra).
6. Upřesněný obvod pozemkových úprav (§ 9 odst. 6 zákona) katastrální úřad zapíše
do katastru na základě ohlášení pozemkového úřadu, jehož přílohou jsou GP pro
průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků tvořící celý obvod
pozemkových úprav (s výjimkou úseků, které jsou spojnicemi podrobných bodů se
souřadnicemi s evidovaným kódem kvality 3).
Souhlasná prohlášení vlastníků pozemků ve smyslu § 35 odst. 2 katastrální vyhlášky
jsou v těchto případech nahrazena již předanými (viz odst. 2) protokoly o zjišťování
hranic obvodu pozemkových úprav.
Hraniční kámen
Smlouvy a mezní kameny
Zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon
Vklad
§ 16 odst. 1
O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje,
nejpozději den poté, co ke změně došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného
zasláním informace na adresu podle § 14 odst. 1 písm. b) nebo prostřednictvím datové
schránky;
pokud o to požádá, katastrální úřad informuje vlastníka také elektronicky na e-mailovou
adresu nebo zprávou na mobilní telefon.
Účastníky vkladového řízení, kteří mají zřízenu službu sledování změn v katastru,
informuje prostřednictvím této služby.
§ 18 odst. 1
Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí,
nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16
odst. 1. V opačném případě, nebo i tehdy, ztratil-li návrh před rozhodnutím o povolení
vkladu své právní účinky, návrh zamítne.
Vyhláška č. 357/2013 Sb. katastrální vyhláška
§4
Forma katastrální mapy
(1) Katastrální mapa má digitální formu. Katastrální mapa vzniklá podle
dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na
plastové fólii.
(2) Katastrální mapa v digitální formě se vede počítačovými prostředky v SJTSK ve vztažném měřítku 1 : 1000.
(3) Katastrální mapa může mít pro ucelené části katastrálního území různou
formu.
Redukce dalších prvků polohopisu v katastrální mapě
Mezi další prvky polohopisu nově nepatří
osa kolejí
hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice
osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 metry
nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů
zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka
Zavedení BPEJ do KN
§ 57 odst. 1
Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků
pozemkových úprav
písm. i)
digitální mapa ve vztažném měřítku 1 : 1 000 a údaje evidované o
parcelách v souboru popisných informací podle schváleného návrhu
pozemkových úprav včetně vymezení rozsahu věcného břemene k
části pozemku; tyto údaje se předávají ve výměnném formátu
stanoveném Úřadem (dále jen "výměnný formát"),
Regulační plán
Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
§ 61
(1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro
umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro
vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro
vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
(3) Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb.
Rozhodnutí o změně využití území
Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
§ 80
(2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují
a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,
b) stanovení dobývacího prostoru,
c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,
d) hřbitovy,
e) změny druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů,
parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými
úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.
Návrh pozemkových úprav
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
§9
Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně
plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. V ostatních
případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.
Projekt TD020241 „Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje
venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace
společných politik EU“ pro období 2014-2015
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Analyza KPÚ v letech 1991 - 2014 (únor)
350
300
250
Počet
200
150
100
50
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Počet ukončených KPÚ v letech 1991 - 2014 (únor)
Počet zahájených (rozhodující podpis smlouvy) KPÚ v letech 1991 - 2014 (únor)
Počet zahájených KPÚ v letech 1991 - 2014 (únor)
Zpřístupnění pozemků - cesty
15 010,0
16000
14000
délka (Km)
12000
10000
8000
6000
4000
2 149,0
2000
0
Navržené v rámci PSZ
Realizované
300,0
263,4
výměra (Km2)
250,0
Protierozní opatření
(Km2)
200,0
Vodohospodářské
opatření (Km2)
150,0
100,0
50,0
99,9
Ochrana a tvorba ŽP
(ÚSES) (Km2)
38,6
6,8
3,8
13,4
0,0
Navržené v rámci PSZ
Realizované
Předpisy
[1] Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
[2] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění zákona č.120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.281/2009 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.
[3] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
[4] Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č.212/1995 Sb.,
vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č.311/2009 Sb.
[5] Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, 2007, č.j.6530/2007-22
[6] Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
[7] Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav
[8] Metodický návod k provádění pozemkových úprav
[9] Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013
pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých souvisejících postupů
katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav podle zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů
Užitečné odkazy:
www.spucr.cz → Informace pro klienty → Pozemkové úpravy
→ Výňatky z informací odboru řízení pozemkových úprav
http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/
Resortni-predpisy-a-opatreni.aspx
WAKPP - Webový archiv Komplexního průzkumu půd
http://wakpp.vumop.cz/
http://www.vumop.cz
Děkuji za pozornost
Ing. Michal Pochop
Download

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách