SPU 281222/2014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/lla, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
1111111111111111111111111111111111111111111111111
000206118734
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec
Naše značka:
Spisová zn.:
SPU 281222/2014
2RP5272/2013-541201
Vyřizuje: Ing. Vladimír Vlášek
Tel: 485246338
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 17.6.2014
VEŘEJN
Á VYHLÁŠKA
Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec oznamuje v souladu s ustanovením S
I1 odst. 6 zákona odvolání účastníků řízení proti vydanému rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočky Liberec, č.j. SPV 073750/2014
ze dne 14.05.2014 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Besedice.
Odvolání podali Josef a lva Šritterovi. Obsah odvolání je přílohou této vyhlášky. K podanému
odvolání se mohou ostatní účastníci řízení vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení veřejnou
vyhláškou. Patnáctý den po vyvěšení se považuje podle S 25 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za den doručenÍ. Lhůta pro vyjádření končí dnem
10.07.2014.
Podané rozhodnutí bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, kterým je v souladu se
zákonem Č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ústředí Státního pozemkového úřadu.
Pokud odvolací orgán rozhodnutí potvrdí, doručí je v souladu s ust. S 11 odst. 7 zákona jen
odvolateli a ostatním účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže
odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, postupuje při doručování v souladu se zákonem Č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú~D
Krajský pozemkový litaJ pro Uberecký kraj
I'obo~b Ubere"
U Nisy 745/6a
460 07 Libp,rt,~C
Ing. Tomáš Maček
vedoucí Pobočky Liberec
Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno:
Sejmuto
2
Download

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD