STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Obec Račice nad Trotinou
Naše značka: SPU SPU365727/2014/114/Sed č.p. 70
Vyřizuje: Sedlák
50300
Tel: 727 927 466
E-mail: [email protected]
Hradec Králové dne 31. 7. 2014
Věc: Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový
úřad k propachtování/pronájmu
V příloze Vám zasíláme nabídku k propachtování/ pronájmu pozemků ve vlastnictví státu
a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad v k.ú. Račice nad Trotinou žádáme Vás o její
zveřejnění na úřední desce Vašeho úřadu dne 6. 8. 2014. Tentýž den můžete tuto nabídku rovněž
zveřejnit na Vaší elektronické úřední desce. Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti
o užívání. Uvedenou nabídku ponechte zveřejněnou do zveřejnění nabídky nové, případně do doby,
než Vám zašleme žádost o její sejmutí. Společně s nabídkou k propachtování/pronájmu zveřejněte
rovněž lhůty pro podání žádostí včetně podmínek v jednotlivých lhůtách.
Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na naše pracoviště
v Hradci Králové v období od 6. 8. 2014 do 5. 9. 2014. V případě podání žádosti bude po tomto
termínu uzavřena pachtovní/nájemní smlouva, resp. vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření
pachtovní/nájemní smlouvy.
Pokud bude na naše pracoviště v Hradci Králové v období od 6. 9. 2014 do 31. 10. 2014
podána žádost o užívání pozemku, o který nebyl ve lhůtě od 6. 8. 2014 do 5. 9. 2014 projeven
zájem, Státní pozemkový úřad uzavře pachtovní/nájemní smlouvu s tím žadatelem, který jako první
předá na naše pracoviště v Hradci Králové platnou žádost o užívání.
Pokud bude na naše pracoviště v Hradci Králové doručena žádost o užívání pozemku
zveřejněného v této nabídce, v termínu od 1. 11. 2014 do doby zveřejnění nové nabídky, bude tato
žádost řešena v rámci nové nabídky, v případě, že v nové nabídce již pozemek uveden nebude, bude
postupováno standardně dle platných metodických pokynů Státního pozemkového úřadu.
Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od pachtu/nájmu
odstoupit.
Žádáme Vás, abyste Vám známé uživatele pozemků uvedených v přiložené nabídce laskavě
upozornili na jejich závazky vůči Státnímu pozemkovému úřadu plynoucí z užívání státních
pozemků a poskytli jim formulář žádosti o užívání a snímky z katastrální mapy.
Děkujeme. S pozdravem
.............................................
Ing. František Dittrich, CSc.
ředitel
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Za správnost: M. Sedlák ......................................
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Nabídka pozemků k pronájmu
Parcela
Výměra [m2]
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, Hradec Králové, 50301
Parcelní skupina
Kultura
Pouze část
Račice nad Trotinou
753 / 37 / 0
1040 / 0 / 0
1355 / 0 / 0
1480 / 0 / 0
879
6202
4085
4857
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové
Sestaveno dne: 22. července 2014 v 10:02:34
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
Ne
Ne
Ne
Ne
Strana 1 / 1
ŽÁDOST
o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou
je příslušný hospodařit SPÚ
Evidenční číslo SPÚ:
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE
1. Fyzická osoba:
Příjmení
Jméno
Titul
r. č.*
**
Adresa trvalého pobytu: Obec
Ulice
PSČ
**
Státní občanství
Rodinný stav
Tel.
Fax
E-mail
**
Osoba oprávněná jednat za žadatele:
Příjmení
Jméno
r. č.*
Titul
Pozn.: Přiložte prosím úředně ověřenou Plnou moc
* osoby, které nemají přiděleno rodné číslo, vyplňují datum a rok narození
**vyplňuje se v případě, že jde o pronájem manželům či zájemcům o pronájem vystupujícím ve shodě
2. Právnická osoba:
Název:
Adresa sídla:
IČO
Obec
Ulice
DIČ
PSČ
Tel.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu:
Příjmení
Jméno
Fax.
Titul
E-mail
Funkce
II. SPECIFIKACE NEMOVITÝCH VĚCÍ
Druh evidence
Obec
Katastrální území
KN
Graf.
EN
PK
příděl
Parcelní číslo
Jiné
k.ú.
Druh pozemku
(budovy)
Pozn.: V případě většího počtu nemovitostí použijte volný list Seznam pozemků (budov) požadovaných do
užívání – viz příloha
III. SPECIFIKACE ÚČELU UŽÍVÁNÍ
- za účelem provozování zemědělské činnosti……………………………………...................
- za účelem provozování drobné zemědělské činnosti…………………………………………
- přídomovní zahrada………………………………………………………………….....………..
- k rekreaci ………………………………………………………………………………….......….
- jiné nezemědělské využití (přesně specifikovat) …….………………………..................…
v případě nezemědělského využití podnikání ANO – NE
……………………………………………………………………………………...........................……………
…………………………………………………………………………………………………
Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou/é nemovitou/é věc/i již užívá od ………….........…
(přesné datum), doposud neužívá.
Škrtněte nehodící se.
IV.
Souhlasím/e se zpracováním a uchováním mých/našich osobních údajů uvedených
v této žádosti Státním pozemkovým úřadem na dobu 10 let a zavazuji/eme se, že po tuto
dobu tento souhlas neodvolám/e. ***
Prohlašuji/eme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.
Součástí žádosti je – není seznam pozemků požadovaných do užívání, ………………... listů
Další přílohy : ……………………………………………………
……………………………………………………
............listů
............listů
Datum ....................................
……………………....……......................
Žadatel
podpis (razítko)
*** v případě, že formulář neobsahuje osobní údaje, je prohlášení ad IV.) neúčinné
Příloha k žádosti:
1.
Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.
Poučení:
-
vyplňte, prosím, požadované údaje hůlkovým písmem a nehodící se škrtněte,
žádost se podává na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu,
na adresu uvedenou v této žádosti budou zasílány veškeré písemnosti,
v případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být žádost podepsána zástupcem právnické osoby
uvedené v obchodním rejstříku,
bude-li žadatel o užívání zastoupen zmocněncem na základě plné moci, opatřené úředně ověřeným
podpisem, budou v této plné moci ověřeny identifikační údaje žadatele.
Příloha k žádosti evidenční číslo: ………………
Seznam nemovitých věcí požadovaných do užívání
Druh evidence
Obec
Katastrální území
KN
EN
Graf. Jiné
PK
příděl k.ú.
Parcelní číslo
Žadatel:
Podpis žadatele:
Druh
pozemku
Pozemek
užíván od
data (přesné
datum) neužíván
Download

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD