Spolehlivost
Servis
Distributor:
www.cerpadla-hcp.cz
www.kalove-cerpadlo.cz
www.cerpadla-hcp.sk
www.kalova-cerpadla.sk
Pøesná technická specifikace podléhá zmìnám bez dal ího upozornìní. | Verze 10/2014
Kvalita
GENERÁLNÍ KATALOG
vnitřní strana obálky
PROFIL SPOLEÈNOSTI
strana 1
HCP PUMP Manufacturer CO., LTD
VÝKON: 0.4 ÷ 2.2 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 21 [m]
MAX. PRÙTOK: 66 [m3/hod]
ká øada kalových
AF tìponorných
èerpadel
VÝKON: 1.1 ÷ 3.7 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 22 [m]
MAX. PRÙTOK: 100 [m3/hod]
èerpadla
AG ponorná
abrazivních vod s víøièem
VÝKON: 0.4 ÷ 11 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 9 [m]
MAX. PRÙTOK: 600 [m3/hod]
VÝKON: 1.0 ÷ 3.7 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 36 [m]
MAX. PRÙTOK: 20 [m3/hod]
strana 55
èerpadla
IC ponorná
drená ních vod
strana 59
èerpadla
GF ponorná
s øezákem
MATERIÁL LITINA HRDLO: 50 400 [mm]
MATERIÁL NEREZ OCEL HRDLO: 50 80 [mm]
strana 63
76
strana 43
èerpadla
AS ponorná
abrazivních vod
celonerezová
ponorná èerpadla
strana 51
ponorná èerpadla
pro velké prùtoky
VÝKON: 1.1 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 39 [m]
MAX. PRÙTOK: 150 [m3/hod]
strana 35
S
VÝKON: 1.5 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 37 [m]
MAX. PRÙTOK: 100 [m3/hod]
strana 21
èerpadla
AL ponorná
odpadních vod
VÝKON: 0.4 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 42 [m]
MAX. PRÙTOK: 130 [m3/hod]
lehká øada kalových
BF ponorných
èerpadel
L
VÝKON: 0.4 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 38 [m]
MAX. PRÙTOK: 126 [m3/hod]
strana 5
strana 29
VYSTROJENÉ ÈERPACÍ STANICE
ODPADNÍCH VOD A KALÙ
strana 68
SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
1
OBSAH
POZNÁMKY
VÝKON: 0.4 ÷ 45 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 40 [m]
MAX. PRÙTOK: 1560 [m3/hod]
strana 71
ÈERPACÍ JÍMKY HCP
1979
vznik obchodní znaèky HCP
Ji více jak 30 let se firma HCP zamìøuje na vývoj a výzkum èerpacích strojù a technologií
pro vyu ití a recyklaci odpadních vod.
Produkty a slu by HCP pokrývají velkou oblast
aplikací. Tato zaøízení provozují neveøejné i státní
zaøízení, továrny, zábavní aquaparky, nacházejí ale
také uplatnìní v obytných domech i pøímo
v domácnostech. Na e èerpadla pokrývají iroké
spektrum po adavkù kladené na èerpadla pøi výrobì
vody, èi tìní odpadních vod, v kanalizaèních sítích,
odvodòování pøi zakládání staveb èi stavbì tunelù,
prùmyslu, v zemìdìlství pøi odvodòování èi
zavla ování pùdy, v chovu ryb, v èerpacích
stanicích povodòových vod.
2
3
ØADA AF
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
GENERÁLNÍ KATALOG
VÝKON: 0.4 ÷ 45 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 40 [m]
MAX. PRÙTOK: 1560 [m3/hod]
 Èistírny odpadních vod a èerpací stanice spla kových vod.
 Systémy stokových sítí, surové kaly, septiky, farmy s ivoèi nou výrobou.
 Odèerpávání odpadní vody zneèi tìné kaly, mechanickými
pøimíseninami pøevá nì neabrazivního charakteru jako je bahno, popel, drobnými kusovitými vláknitými èásticemi, kousky
døeva, listí, fekálie, spla ky apod.
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : 80
Výtlaèné
hrdlo
[mm]
KVALITA ZA PØIJATELNOU CENU.
Pøíklad 2 : AF
Typ
AF
U
2
Typ
Typ obì .
kola
P/U/E
Poèet
pólù
6
Výtlaèné
hrdlo
["]
10
3.7
L
A
Výkon Varianta Varianta
[kW] hydrauliky
WD
Výkon Detektor vody
v ucpávkové
[HP]
komoøe
 VLASTNOSTI
Rukojeť
 Konstrukce vycházející z mezinárodních norem. Kabel,
doplòková tepelná ochrana, suchý motor, mechanická
ucpávka z karbidu køemíku, u lechtilá litina
výborná
kvalita a výkon.
 Více druhù obì ných kol pro rùzné druhy kalù. P jednolopatkové nebo dvoulopatkové obì né kolo. U vírové
(vortex) obì né kolo. E zavøené obì né kolo.
 Dvojitá mechanická ucpávka s tìsnícími plochami ze slinutých karbidù køemíku, mazaná a chlazená olejem, zaji ťuje
vysokou odolnost proti otìru a maximální úèinnost tìsnìní.
 Doplòkové tìsnìní
gufero ze strany media chrání
ucpávku pøed hrubými pøimíseninami.
 Kompletní nabídka kalových èerpadel od malých a po velké prùtoky. V echna èerpadla mohou být vybavena spou tìcím zaøízením které usnadní instalaci (odpojení i pøipojení) v krátké dobì bez vypu tìní kalové jímky. Výmìna
zálo ního èerpadla èi revize se tím zkracuje na minimum.
Doplòková
tepelná ochrana
Horní kryt
Lo isko - horní
Stator
Spolehlivost
4
Servis
Plá ť motoru
Rotor
Lo isko - spodní
Pøíruba
Høídel
Odvzdu òovací
roub
Lo iskové tìleso
Mechanická
ucpávka
Tìleso
ucpávky
Gufero
Výtlaèné
koleno
 POU ITÍ
Kvalita
Kabel
Kabelová
vývodka
Spirála
Obì né
kolo
Sací víko
 Èerpání odpadních vod z budov, prùmyslových podnikù
a potravináøských provozù.
5
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
50AFU20.4
80AFU22.2
50AFU20.8 50AFU21.5 80AFU21.5
80AFU23.7A 80AFU25.5 80AFU27.5
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
5
0
50
Teplota
Konstrukce
Typ
m
6÷9
Mechan. Typ
ucpávka WD
Lo iska
Typ U
30
vírové obì né kolo
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru (od 1,5 kW vèetnì)
25
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
Spirála
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
edá litina ÈSN 422420
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
50AFU21.5
50AFU20.4
50AFU20.8
20
CA / CE
SiC / SiC
Krytí
Suchý motor
15
IP 68
Tøída B (od 3,7 kW tøída F)
Poèet pólù
2P
50 Hz
Kmitoèet
Automatické odpojení
50
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
Korozivzdorná chromová ocel ÈSN 17020 (0,4
a 0,75 kW korozivzdorná chromová ocel ÈSN 17029)
Kabel
H07 RNF 15 m (0,4 a 0,75 kW - 10 m) Od 1,5 kW
vèetnì 2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor)
Délka
50
10
Doplòková tepelná ochrana motoru
Plá ť motoru
Materiál
/s
20
15
10
Odpadní vody, spla ky, kaly
Obì né kolo
Izolace
Motor
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Hodnota pHmax
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
50
5
Typ U
Otevøené obì né kolo
80AFU21.5
80AFU22.2
80AFU23.7A 80AFU25.5
80AFU27.5
1Ø
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Fáze
Výkon
Výtlaèné
Prùchodnost Hmotnost
[kg]
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
230V
Napìtí
3.3
6
9
10
19.2
50AFU20.4(F)
18 (19)
35
0.4
50
8
12
5.2
50AFU20.8(F)
0.75
50
12.5
24
35
19 (20)
14
12
50AFU21.5
1.5
50
19
27
35
29
15
80AFU21.5
8.5
24
1.5
45
36
50
80
Proud [A]
12.5
24
54
80AFU22.2
50
80
38
18
2.2
16.5
30
69
24
80AFU23.7A
80
50
46
3.7
19.5
36
78
80AFU25.5
80
50
68
27.5
5.5
80AFU27.5
7.5
80
24
36
34
50
87
74
Typ
3Ø
400V
1.3
1.9
3.5
3.5
5.0
8.2
11.3
14.5
Plovák*
230V
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
400V
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
AF
AF
U2
U2
0.4
A
FU
0.8
21
80
.5
80
AF
AF
U2
80
U2
1.5
AF
2.2
80
U2
3.7
80
AF
A
U2
AF
5.5
U2
7.
5
0
0
Typ
50AFU20.4
50AFU20.8
50AFU21.5
80AFU21.5
80AFU22.2
80AFU23.7A
80AFU25.5
80AFU27.5
10
20
3
Q [m /h]
H [m]
6
7.2
10.9
16.3
13.8
17.2
21.9
25.9
31.6
30
40
18
2.2
5.8
10.9
11.0
14.4
19.0
23.4
28.4
12
5.0
8.4
14.0
12.6
15.9
20.4
24.7
30.0
50
60
70
m³/h
80
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
6.2
8.7
12.7
17.8
22.5
27.2
6.5
10.6
16.6
21.3
25.9
4.0
8.1
15.0
20.0
24.8
2.0
5.6
13.1
18.1
23.1
3.1
11.0
16.1
21.6
8.8
13.7
19.5
6.2
11.2
17.2
3.9
8.8
14.7
6.4
11.9
4.4
9.0
6.1
*Varianta èerpadla s plovákem - v typovém oznaèení - F
 PØÍRUBA
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
G2"
TR 33,7x2
DC
DB
DA
DN
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
50AFU20.4
G3"
Typ
50AFU20.4
50AFU20.8
50AFU21.5
80AFU21.5
80AFU22.2
80AFU23.7A
80AFU25.5
80AFU27.5
Rozmìry [mm]
Díry
DN DA DB DC DD
50
77
96 121 12
2
50
77
96 121 12
2
50
77
96 121 12
2
80 109 130 155 12
2
80 109 130 155 12
2
8
80 110 150 185 15
80 110 150 185 15
8
80 110 150 185 15
8
50AFU20.4 50AFU20.8
50AFU21.5
Typ
50AFU20.4
50AFU20.8
50AFU21.5
80AFU21.5
80AFU22.2
80AFU23.7A
80AFU25.5
80AFU27.5
DN
50
50
50
80
80
80
80
80
6
80AFU21.5
A
236
236
288
397
397
481
504
504
B
198
198
250
343
343
389
412
412
80AFU22.2
Rozmìry [mm]
C
D
E
155
100
100
155
100
100
202
88
100
202
171
260
260
202
171
286
222
210
309
258
211
309
258
211
50AFU20.8 : T2-50
50AFU21.5 : T50E
80AFU21.5
80AFU23.7A 80AFU25.5
80AFU27.5
Typ
F
361
361
414
140
140
145
147
147
G
418
418
477
460
460
505
566
566
H
524
524
573
665
665
DN
50AFU20.4 50
50AFU20.8 50
50AFU21.5 50
80AFU21.5 80
80AFU22.2 80
80AFU23.7A 80
80AFU25.5 80
80AFU27.5 80
A
416
416
582
569
569
661
685
685
B
343
343
400
414
414
439
462
462
C
45
45
105
100
100
130
130
130
D
155
155
202
202
202
222
258
258
E
190
190
215
230
230
230
230
230
F
155
155
180
195
195
195
195
195
G
60
60
70
80
80
80
80
80
Rozmìry [mm]
I
M
J
45 70 201
45 70 201
50 120 240
60 120 235
60 120 235
60 150 280
60 150 280
60 150 280
7
80AFU22.2 : T2-80
N
O
P
202
233
233
233
233
233
108
103
103
135
135
135
13
18
18
15
15
15
W1
379
379
441
559
559
600
660
660
80AFU23.7A 80AFU25.5
80AFU27.5 : T80D
W2
118
118
126
240
240
240
241
241
H1 H2 H3
436 18 165
436 18 165
504 27 14
623 99 180
623 99 180
668 95 15
759 94 15
759 94 15
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
50AFU20.4L
80AFU22.2L
50AFU20.8L 80AFU21.5L
80AFU23.7LA 80AFU25.5L
80AFU27.5L
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
50
Teplota
Konstrukce
Obì né kolo
Mechan. Typ
ucpávka WD
Typ U
/s
25
6÷9
vírové obì né kolo
25
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru (od 1,5 kW vèetnì)
Lo iska
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
edá litina ÈSN 422420
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
edá litina ÈSN 422420
CA / CE
20
50AFU20.4L
80AFU21.5L
SiC / SiC
Krytí
Suchý motor
Poèet pólù
Tøída B
Kmitoèet
15
50AFU20.8L
80AFU22.2L
IP 68
2P
Doplòková tepelná ochrana motoru
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Kabel
H07 RNF 15 m (0,4 a 0,75 kW - 10 m) Od 1,5 kW
vèetnì 2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor)
Délka
Typ U
Otevøené obì né kolo
80AFU23.7LA 80AFU25.5L
80AFU27.5L
1Ø
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Fáze
Výkon
Výtlaèné
Prùchodnost Hmotnost
Typ
[kg]
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
Napìtí 230V
3.3
19 (20)
50
4
13.2
7
22.8
50
0.4
50AFU20.4L(F)
10
6.5
15
0.75
50
25.2
50
50AFU20.8L(F)
21 (22)
5.2
39
76
1.5
4.5
30
80AFU21.5L
8
51
80
Proud [A]
57
7
30
11
76
80
80AFU22.2L
41
2.2
72
10.5
36
15.5
48
76
80
80AFU23.7LA
3.7
84
13
48
22
70
76
80
5.5
80AFU25.5L
96
17.5
48
76
80
7.5
27
80AFU27.5L
76
3Ø
400V
1.3
1.9
3.5
5.0
8.2
11.3
14.5
Plovák*
230V
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
400V
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
50
50A
5
Korozivzdorná chromová ocel ÈSN 17020 (0,4
a 0,75 kW korozivzdorná chromová ocel ÈSN 17029)
Hlavní høídel
80A
10
50 Hz
Automatické odpojení
Materiál
20
m
Obì né kolo
Spirála
Izolace
Motor
15
10
5
Odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
Typ
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
AF
FU2
U2
0.4
L
80A
L
FU2
FU2
FU2
80A
FU2
2.2L
80AF
U21.5
L
0.8
80A
7.5
5.5L
3.7L
L
A
0
0
10
Typ
50AFU20.4L
50AFU20.8L
80AFU21.5L
80AFU22.2L
80AFU23.7LA
80AFU25.5L
80AFU27.5L
20
30
40
50
60
70
80
m 3 /h
90
Q [m3/h]
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
H [m]
5.8
8.9
8.0
10.8
15.0
21.7
26.0
4.4
7.4
7.4
10.0
3.9
20.5
25.0
3.0
5.8
6.6
9.3
13.6
19.6
24.0
3.9
5.7
8.3
12.8
13.3
22.9
4.7
7.2
11.8
17.4
21.8
3.9
6.2
10.8
16.1
20.6
3.0
5.3
9.9
14.7
19.4
2.0
4.2
8.8
13.6
18.0
3.0
7.6
12.2
16.6
6.4
10.8
15.2
5.0
9.7
13.8
3.3
8.3
12.3
7.0
10.9
5.6
9.7
8.2
6.5
*Varianta èerpadla s plovákem - v typovém oznaèení - F
 PØÍRUBA
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
TR 33,7 x 2
TR 38 x 2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
G2"
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
DC
DB
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
DA
DN
ØDD
Díry
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
G3"
50AFU20.4L
Typ
50AFU20.4L
50AFU20.8L
80AFU21.5L
80AFU22.2L
80AFU23.7LA
80AFU25.5L
80AFU27.5L
DN
50
50
80
80
80
80
80
Rozmìry [mm]
DB
DC
DA
77
96
121
77
96
121
109 130 155
109 130 155
110 150 185
110 150 185
110 150 185
DD
12
12
12
12
15
15
15
50AFU20.8L
Díry
Typ
2
2
2
2
8
8
8
50AFU20.4L
50AFU20.8L
80AFU21.5L
80AFU22.2L
80AFU23.7LA
80AFU25.5L
80AFU27.5L
80AFU21.5L
DN
50
50
80
80
80
80
80
8
A
306
306
405
405
481
509
509
B
268
268
350
350
389
417
417
80AFU22.2L
Rozmìry [mm]
D
C
E
201 163 150
201 163 150
267 217 210
267 217 210
286 235 246
314 273 247
314 273 247
80AFU23.7LA 80AFU25.5L 80AFU27.5L
F
130
130
193
193
197
199
199
G
391
391
508
508
557
618
618
H
448
448
571
571
625
717
717
50AFU20.4L
Typ
50AFU20.4L
50AFU20.8L
80AFU21.5L
80AFU22.2L
80AFU23.7LA
80AFU25.5L
80AFU27.5L
50AFU20.8L : T50F
DN
50
50
80
80
80
80
80
A
515
515
575
575
661
690
690
B
333
333
420
420
439
467
467
C
105
105
100
100
130
130
130
80AFU21.5L
D
163
163
217
217
235
273
273
E
215
215
230
230
230
230
230
F
180
180
195
195
195
195
195
G
70
70
80
80
80
80
80
80AFU22.2L : T2-80
I
50
50
60
60
60
60
60
Rozmìry [mm]
M
J
L
120 155 240
120 155 240
235
120
235
120
280
150
280
150
280
150
9
80AFU23.7LA 80AFU25.5L 80AFU27.5L : T80D
N
202
202
233
233
233
233
233
O
108
108
103
103
135
135
135
P
13
13
18
18
15
15
15
W1
476
476
568
568
616
676
676
W2
215
215
250
250
256
257
257
H1
533
533
631
631
684
775
775
H2
85
85
60
60
59
58
58
H3
165
165
180
180
15
15
15
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
50AFU40.4
80AFU41.5
50AFU40.8
80AFU42.2
80AFU43.7
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
50
Teplota
Konstrukce
Obì né kolo
Typ U
8
6
10
12
14
16
18
20
22
24
6÷9
vírové obì né kolo
10
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru (od 1,5 kW vèetnì)
Lo iska
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
CA / CE
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
SiC / SiC
Poèet pólù
Tøída B (od 3,7 kW tøída F)
5
50
4P
50 Hz
80
40
edá litina ÈSN 422420
.4
AF
U4
.8
Doplòková tepelná ochrana motoru
Plá ť motoru
80
1.
80
AF
5
U4
2.
AF
U4
3.
7
2
Korozivzdorná chromová ocel se zvý enou pevností ÈSN 17023
(0,4 a 0,75 kW korozivzdorná chromová ocel ÈSN 17020)
Hlavní høídel
Kabel
FU
40
Automatické odpojení
A
FU
Kmitoèet
80AFU41.5 • 80AFU42.2 • 80AFU43.7
50AFU40.4 • 50AFU40.8
IP 68
A
Izolace
Suchý motor
50
Krytí
0
H07 RNF 15 m (0,4 a 0,75 kW - 10 m) Od 1,5 kW
vèetnì 2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor)
Délka
Typ
Výkon
motoru [kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
50AFU40.4
50AFU40.8
80AFU41.5
80AFU42.2
80AFU43.7
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
50
50
80
80
80
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
15
3.5
5
18
5
36
7
36
10
36
Typ U
Otevøené obì né kolo
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
5.5
24
7.5
30
8
66
72
10
13
90
0
Hmotnost
[kg]
Prùchodnost
[mm]
50
50
76
76
76
Fáze
Napìtí
28
29
52
70
75
Proud [A]
3Ø
400V
1.3
2.0
3.8
5.4
8.8
10
Typ
30
20
3
36
30
12
18
50AFU40.4
5.1
4.1
2.7
50AFU40.8
7.1
6.2
5.0
3.1
7.8
7.4
6.9
6.4
5.7
9.7
9.4
8.9
8.4
7.7
12.7
12.3
11.9
11.3
10.7
10.0
H [m]
80AFU41.5
80AFU42.2
80AFU43.7
24
80
70
60
50
40
6
Q [m /h]
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
 PØÍRUBA
42
48
60
5.0
4.2
7.0
6.1
3.3
5.1
1.3
3.0
9.2
8.2
6.2
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
G2"
TR 38x2
TR 33.7x2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 38x2
DC
DB
DA
DN
50AFU40.4
Rozmìry [mm]
Díry
Typ
12
2
121
12
155
12
50AFU40.8
80AFU41.5
80AFU42.2
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
G
H
50AFU40.4
50
346
308
241
204
160
150
459
516
2
50AFU40.8
50
346
308
241
204
160
150
459
2
80AFU41.5
80
443
389
305
255
232
235
557
15
8
80AFU42.2
80
538
445
422
289
267
235
15
8
80AFU43.7
80
538
445
422
289
267
235
DN
DA
DB
DC
DD
50AFU40.4
50
77
96
121
50AFU40.8
50
77
96
80AFU41.5
80
109
130
80AFU42.2
80
110
150
185
80AFU43.7
80
110
150
185
10
80AFU43.7
50AFU40.4
80AFU41.5 : T2-80
50AFU40.8 : T50F
Typ
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
G3"
Typ
/s
m
Mechan. Typ
ucpávka WD
Obì né kolo
Materiál
4
2
Odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
Typ
Motor
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
80AFU42.2
80AFU43.7 : T80D
Rozmìry [mm]
G
I
H1
H2
H3
50AFU40.4
DN
50
555 373 105 204 215 180
A
B
C
D
E
F
70
50
120 155 240 202 108
13
534 225 591
75
165
516
50AFU40.8
622
80AFU41.5
50
80
555 373 105 204 215 180
640 480 100 255 230 195
70
80
50
60
120 155 240 202 108
235 233 103
120
13
18
75
47
165
180
600
675
80AFU42.2
80
734 511 130 289 230 195
80
60
150
285 233 135
15
534 225 591
604 282 668
647 282 722
47
180
620
695
80AFU43.7
80
734 511 130 289 230 195
80
60
150
285 233 135
15
667 282 742
47
180
11
J
L
M
N
O
P
W1 W2
m³/h
84
1.4
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
80AFP21.5A 80AFP22.2A 80AFP23.7A
80(100)AFP25.5 80(100)AFP27.5
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
5
0
80
Teplota
Konstrukce
Odpadní vody, spla ky, kaly
6÷9
Obì né kolo
Mechan. Typ
ucpávka WD
Lo iska
Typ P
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
Spirála
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
edá litina ÈSN 422420
Sací víko
edá litina ÈSN 422420
/s
30
50 Hz
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Korozivzdorná chromová ocel
ÈSN 17020
80AFP21.5A
80AFP22.2A
80AFP23.7A
80(100)AFP25.5
5.5
80(100)AFP27.5
7.5
.5
FP2
5.5
80
80A
80AFP23.7A • 80(100)AFP25.5
• 80(100)AFP27.5
Typ P
Dvoulopatkové obì né kolo
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
7.5
36
11
36
20.5
36
28
36
21.5
60
34.5
36
28
60
 PØÍRUBA
00)A
FP2
5
H07 RNF 15 m
2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor)
Výtlaèné
hrdlo [mm]
80
80
80
80
100
80
100
P27
AF
10
Doplòková tepelná ochrana motoru
Výkon
motoru [kW]
1.5
2.2
3.7
80(1
15
Automatické odpojení
Délka
)AF
80AFP21.5A • 80AFP22.2A
Sací víko
Suchý motor IP 68
Tøída B 2P
Hlavní høídel
100
20
CA / CE
Kmitoèet
80(
30
25
SiC / SiC
Typ Krytí
Izolace Poèet pólù
Materiál
25
35
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
Motor
20
dvoulopatkové obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
Typ
15
40
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
Obì né kolo
Kabel
10
m
0 ÷ 40 °C
Charakter
Hodnota pHmax
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
60
15
18.5
69
28.5
84
35
96
35
114
41.5
105
41.5
123
Prùchodnost
[mm]
35
35
32
30
30
30
30
Hmotnost
[kg]
33
35
48
75
Fáze
Napìtí
Proud [A]
81
FP2
P2
3.7
2.2
3"
3"
A
A
4"
4"
0
0
10
3Ø
400V
3.5
5.0
8.2
Typ
80AFP21.5A
80AFP22.2A
80AFP23.7A
11.3
80(100)AFP25.5
14.5
80(100)AFP27.5
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m³/h
110
Q [m3/h]
DN
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
H [m]
80
80
80
80
100
80
100
11.9
15.0
24.6
32.0
32.0
38.4
38.4
10.7
14.0
23.4
31.0
31.0
37.3
37.3
9.0
12.7
22.0
30.0
30.0
36.1
36.1
7.8
11.5
20.5
28.3
28.7
35.0
35.0
6.1
10.0
19.0
26.7
27.3
48.2
48.2
4.6
8.2
17.4
25.0
25.9
32.0
32.0
3.0
6.6
15.6
23.4
24.2
30.0
30.0
5.0
8.6
21.3
22.2
28.3
28.3
3.0
6.6
19.3
20.5
25.9
26.6
9.2
17.2
18.5
23.6
24.3
4.8
14.8
16.2
20.9
22.1
4.5
12.1
13.9
19.7
18.5
9.4
11.7
15.6
17.3
9.4
12.7
14.8
7.1
10.0
12.3
5.0
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
1.5A
80A
9.4
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Normální
vý ka hladiny
G2"
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 38 x 2
DC
DB
DA
DN
Minimální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
G3"; G4"
80AFP21.5A
Typ
80AFP21.5A
80AFP22.2A
80AFP23.7A
80(100)AFP25.5
80(100)AFP27.5
DN
80
80
80
80
100
80
100
Rozmìry [mm]
DC
DA DB
109 130 155
109 130 155
110 150 185
110 150 185
136 175 210
110 150 185
136 175 210
DD
12
12
15
15
15
15
15
Díry
Typ
2
2
8
8
8
8
8
80AFP21.5A
80AFP22.2A
80AFP23.7A
80(100)AFP25.5
80(100)AFP27.5
12
80AFP23.7A • 80(100)AFP25.5
• 80(100)AFP27.5
80AFP22.2A
DN
80
80
80
80
100
80
100
A
413
413
500
568
595
568
595
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
B
358
358
408
475
485
475
485
Rozmìry [mm]
C
D
E
275
260
214
275
260
214
305
290
255
373
345
276
373
345
281
373
345
276
373
345
281
F
160
160
176
198
198
198
198
G
462
462
510
590
590
590
590
80AFP21.5A
H
525
525
578
689
689
689
689
Typ
80AFP21.5A
80AFP22.2A
80AFP23.7A
80AFP22.2A : T2-80
DN
80
80
80
80
80(100)AFP25.5
100
80
80(100)AFP27.5
100
A
580
580
680
748
780
748
780
B
430
430
458
526
525
526
525
C
100
100
130
130
150
130
150
D
260
260
290
345
345
345
345
E
230
230
230
230
230
230
230
F
195
195
195
195
195
195
195
G
80
80
80
80
80
80
80
80AFP23.7A 80(100)AFP25.5 80(100)AFP27.5 3" : T80D
80(100)AFP25.5 80(100)AFP27.5 4" : T80/100
Rozmìry [mm]
O
I
J
W1 W2 H1 H2 H3
P
M
N
50 120 235 233 103 18 522 220 585 60 180
50 120 235 233 103 18 522 220 585 60 180
60 150 280 233 135 15 560 226 628 50 15
60 150 280 233 135 15 620 228 719 30 15
60 170 285 233 155 15 620 228 719 30 15
60 150 280 233 135 15 620 228 719 30 15
60 170 285 233 155 15 620 228 719 30 15
13
114
6.8
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
80AFP41.5
80AFP42.2
80AFP43.7
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
80
Teplota
Konstrukce
6÷9
Typ P
Mechan. Typ
ucpávka WD
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
14
12
16
18
20
22
24
/s
26
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru
Lo iska
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
Sací víko
edá litina ÈSN 422420
10
CA / CE
80AFP41.5
SiC / SiC
Krytí
Izolace
Suchý motor
80AFP42.2 • 80AFP43.7
IP 68
80
5
Tøída B (od 3,7 kW tøída F)
Poèet pólù
4P
80
50 Hz
Kmitoèet
Doplòková tepelná ochrana motoru
Automatické odpojení
Plá ť motoru
Materiál
10
15
jednolopatkové èi dvoulopatkové obì né kolo
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
Motor
8
m
Obì né kolo
Kabel
AF
edá litina ÈSN 422420
Korozivzdorná chromová ocel
se zvý enou pevností ÈSN 17023
Hlavní høídel
Typ
6
4
Odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
Typ
2
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
Výkon
motoru [kW]
Výtlaèné
hrdlo
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
Typ P Dvoulopatkové
obì né kolo
80AFP43.7
Prùchodnost
[mm]
Hmotnost
[kg]
80AFP41.5
1.5
80
8
30
13.5
66
50
52
80AFP42.2
2.2
80
10
36
16.5
72
50
70
80AFP43.7
3.7
80
14.5
36
17.5
96
50
79
 PØÍRUBA
P4
1.
P4
2.
80
2
AF
P4
5
3.
7
0
Typ P Jednolopatkové
obì né kolo
80AFP41.5 80AFP42.2
H07 RNF 15 m, 2 kabely
- silový, signalizaèní (WD detektor)
Délka
AF
0
20
10
Fáze
Napìtí
3Ø
400V
Typ
3.8
80AFP41.5
Proud [A]
5.4
80AFP42.2
8.8
80AFP43.7
Q [m3/h]
12
11.5
H [m]
14.6
16.9
15.9
60
50
48
60
9.3
6.7
4.1
1.4
12.4
10.0
7.0
3.8
14.5
12.5
10.0
m 3 /h
90
80
70
36
24
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
40
30
72
84
7.2
4.0
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
TR 38x2
G3"
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 38x2
DC
DB
DA
Minimální
vý ka hladiny
DN
ØDD
Díry
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
G3"
80AFP41.5
Typ
Rozmìry [mm]
Díry
Typ
2
80AFP41.5
15
8
15
8
DB
DC
DD
130
155
12
80AFP42.2
80
80
DA
109
110
150
185
80AFP43.7
80
110
150
185
80AFP41.5
DN
80AFP42.2 • 80AFP43.7
Rozmìry [mm]
Typ
80AFP43.7 : T80D
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
G
I
J
M
N
O
P
W1
W2
H1
H2
H3
80AFP41.5
80
640
480
100
290
230
195
80
60
120
235
233
103
18
553
231
616
49
180
623
80AFP42.2
80
734
511
130
313
230
195
80
60
150
285
233
135
15
599
233
672
49
180
643
80AFP43.7
80
734
511
130
313
230
195
80
60
150
285
233
135
15
619
233
692
49
180
DN
A
B
C
D
E
F
G
H
80
472
418
334
290
221
80
553
461
437
313
256
504
550
567
80AFP42.2
182
184
80AFP43.7
80
553
461
437
313
256
184
570
14
80AFP42.2
80AFP41.5 : T2-80
15
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
100AFU45.5
100AFE45.5
100AFE47.5
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
Charakter
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
18
30
28
26
24
22
20
/s
38
36
34
32
20
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
Sací víko
edá litina ÈSN 422420
100AFU45.5
CA / CE
100AFE45.5
100AFE47.5
10
100
SiC / SiC
Krytí
Suchý motor
Poèet pólù
Tøída F
Kmitoèet
10
AFU
IP 68
0A
45.5
4P
FE
10
45
0A
.5
Doplòková tepelná ochrana motoru
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Korozivzdorná chromová ocel
se zvý enou pevností ÈSN 17023
Hlavní høídel
Kabel
H07 RNF 15 m
2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor)
Délka
Výkon
motoru [kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
5.5
100
14
60
Typ E
Uzavøené kanálové kolo
100AFE45.5 100AFE47.5
Prùchodnost
[mm]
Hmotnost
[kg]
65
131
138
100AFE45.5
5.5
100
16
60
24
132
40
139
100AFE47.5
7.5
100
18
60
28.5
144
40
153
 PØÍRUBA
.5
0
Typ U
Vírové obì né kolo
100AFU45.5
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
10.5
FE
47
50 Hz
Automatické odpojení
Materiál
16
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
Motor
14
12
m
Obì né kolo
100AFU45.5
10
6÷9
Mechan. Typ
ucpávka WD
Typ
8
Typ U vírové obì né kolo / Typ E
uzavøené jednokanálové obì né kolo
Obì né kolo
Izolace
6
4
Odpadní vody, spla ky, kaly
Lo iska
Typ
2
0 ÷ 40 °C
Hodnota pHmax
Materiál
Èerpadlo
100
Teplota
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
0
3Ø
400V
Fáze
Napìtí
12.6
Proud
[A]
12.6
16.0
40
20
Q [m3/h]
Typ
100AFU45.5
100AFE45.5
H [m]
100AFE47.5
100
m 3 /h
120
84
108
120
132
10.5
7.5
4.3
2.6
0.9
16.0
11.3
5.9
3.0
18.0
13.3
8.3
5.7
12
24
36
60
13.6
13.0
12.5
22.6
21.1
19.5
26.5
24.5
22.4
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
80
60
3.0
ROZMÌRY
DC
DB
TR 57x2
DA
TR 57x2
DN
Normální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
G4"
100AFU45.5
Typ
100AFU45.5
Rozmìry [mm]
DN
100AFE45.5
100
100
100AFE47.5
100
Normální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Díry
Typ
15
8
210
15
210
15
DA
136
DB
DC
DD
175
210
136
175
136
175
100AFE47.5
Rozmìry [mm]
100AFU45.5
Typ
DN
A
B
C
D
E
F
G
H
100AFU45.5
100
687
581
453
405
376
100AFU45.5
100AFE45.5
100
687
581
453
405
376
691
691
795
8
310
310
795
8
100AFE47.5
100
687
582
453
405
377
311
707
816
16
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
100AFE45.5
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
100AFE45.5 : T100A
100AFE47.5 : T100A
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
G
I
J
L
M
N
O
P
W1
W2
H1
H2
H3
100
975
632
170
385
290
245
100
70
200
240
325
270
176
24
670
290
774
99
205
100AFE45.5
100
975
632
170
385
290
245
100
70
200
240
325
270
176
24
670
290
774
99
205
100AFE47.5
100
991
648
170
385
290
245
100
70
200
240
325
270
176
24
685
289
794
118
205
17
TÌ KÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
AF-610WD
AF-815WD
AF-615WD
AF-820WD
AF-M620WD
AF-L830WD
AF-M630WD
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0 ÷ 40 °C
Teplota
Charakter
Konstrukce
AF
Dvojitá mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní
30
-M
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru
160
/s
63
0
Uzavøená kulièková lo iska mazaná tukem
edá litina ÈSN 422420
Spirála
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
edá litina ÈSN 422420
Sací víko
edá litina ÈSN 422420
AF
AF
SiC / SiC
Suchý motor IP 68
Poèet pólù
Tøída F
AF-610WD AF-M620WD
-61
AF
5
10
AF
bimetal)
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
-L
83
4P
Ochrana MTP (7,5 kW doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
20
AF-M630WD
50 Hz
Automatické odpojení
-6
20
CA / CE
Kmitoèet
Materiál
140
120
100
80
m
Obì né kolo
Kabel
60
40
Uzavøené jednokanálové obì né kolo
Lo iska
Izolace
20
6÷9
Obì né kolo
Mechan. Typ
ucpávka WD
Mechan. Strana motoru
ucpávka Strana èerpadla
Typ Krytí
Motor
200
Odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
Materiál
Èerpadlo
150
Èerpaná
kapalina
0
Výtlak [mm]
-61
0
0
A F- 8
Korozivzdorná chromová ocel se zvý enou pevností ÈSN 17023
H07 RNF 15 m
2 kabely - silový, signalizaèní (WD detektor + MTP)
Délka
Typ
Výkon
motoru [kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
AF-610WD
AF-615WD
AF-M620WD
AF-M630WD
AF-815WD
AF-820WD
AF-L830WD
7.5
11
15
22
11
15
22
150
150
150
150
200
200
200
AF-615WD
AF-820WD
Uzavøené
kanálové kolo
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
21
300
11
150
15.5
150
25
360
20.5
150
34
330
29
150
40
315
10
270
17.5
540
14
270
24
570
18
270
34
390
Prùchodnost
[mm]
70
70
76
76
75
75
76
Hmotnost
[kg]
AF-815WD
AF-L830WD
Fáze
Napìtí
221
260
183
296
Proud [A]
270
285
330
3Ø
400V
16.0
22.6
31.0
40.4
22.6
27.2
41.3
820
0
0
Typ
AF-610WD
AF-615WD
AF-M620WD
AF-M630WD
AF-815WD
AF-820WD
AF-L830WD
100
Q [m3/h]
H [m]
200
60
17.3
21.1
29.2
35.6
15.9
21.9
30.7
300
120
13.1
17.4
23.5
31.0
14.2
19.8
27.4
180
8.9
13.4
17.4
25.8
12.4
17.7
24.1
400
240
m 3 /h
500
300
360
420
540
5.0
3.9
13.5
9.2
12.8
16.5
7.2
10.3
10.1
5.1
7.6
1.9
4.5
9.5
10.9
19.9
10.7
15.2
20.8
Vìt í parametry (max. 1560 m3/hod) nabízíme na základì poptávky.
Èerpadla 30, 37 a 45 kW nabízíme na základì poptávky.
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
 PØÍRUBA
A F-
15
ROZMÌRY
DC
DB
Normální
vý ka hladiny
DA
DN
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
Minimální
vý ka hladiny
G6"; G8"
TR 57x2
Normální
vý ka hladiny
TR 57x2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
TR 57x2
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
30mm
AF-610
AF-M620
AF-M630
AF-L830
AF-615
AF-815
AF-820
AF-610WD : T150
AF-M620WD
AF-M630WD : T150(100)
# na èerpadle se odmontuje stojan
Typ
Rozmìry [mm]
DN
DB
DC
DD
Díry
Typ
AF-815WD
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
# na èerpadle se odmontuje stojan
F
G
H
AF-610WD
150 240
280
19
8
AF-610WD
150
888
748
559
449
493
365
762
870
AF-615WD
150 240
280
19
8
AF-615WD
150
895
755
566
477
450
367
885
988
AF-M620WD 150 240
280
19
8
AF-M620WD
150
806
666
536
AF-M630WD 150 240
AF-815WD 200 290
280
19
8
AF-M630WD
150
850
710
580
455
497
501
501
512
330
19
12
AF-815WD
200
1045
880
661
AF-820WD
200
290
330
19
12
AF-820WD
200
1045
880
661
AF-L830WD
200
290
330
19
12
AF-L830WD
200
932
767
581
18
AF-615WD : T150
AF-820WD AF-L830WD : T200
385
329
788
938
398
332
871
1021
483
372
890
994
483
372
890
994
415
285
859
1001
Typ
AF-610WD
AF-615WD
AF-M620WD
AF-M630WD
AF-815WD
AF-820WD
AF-L830WD
DN
150
150
150
150
200
200
200
A
1035
1035
922
966
1159
1159
1228
B
708
708
721
765
757
757
826
C
187
187
170
170
230
230
230
D
449
477
455
497
501
501
479
E
260
260
290
290
300
300
300
F
160
160
245
245
200
200
200
G
135
135
100
100
175
175
175
Rozmìry [mm]
J
I
M
N
95 280 455 370
95 280 455 370
200 200 452 270
200 200 452 270
95 320 545
95 320 545
95 320 545
19
O
240
240
176
176
269
269
269
P
40
40
24
24
41
41
41
W1
779
922
798
881
928
928
858
W2
382
384
339
332
410
410
285
H1
887
1043
948
1031
1032
1032
1008
H2
182
182
10
10
176
176
10
H3
280
280
205
205
305
305
305
POZNÁMKY
ØADA AL
PONORNÁ ÈERPADLA ODPADNÍCH VOD
VÝKON: 0.4 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 38 [m]
MAX. PRÙTOK: 126 [m3/hod]
 POU ITÍ
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : AL
-
Typ
Pøíklad 2 : AL
Typ
Pøíklad 3 : 80
Výtl. hrdlo
[mm]
-
05
N
Výkon
[HP]
Varianta
2
1
Výtl. hrdlo Výkon
["]
[HP]
N
F
Varianta
Plovák
AL
2
1,5
Typ
Poèet
pólù
Výkon
[kW]
 Odvodnìní základù, suterénù, sklepù a jiných prostor
s nahromadìnou vodou. Úprava vody. Vypou tìní rybníkù, bazénù a nádr í. Odvádìní povodòových vod a vod ve
v ech prùmyslových oblastech.
Kabel
Rukojeť
Kabelová
vývodka
 VLASTNOSTI
Doplòková
tepelná ochrana
 Elektromotory suché konstrukce jsou vyrábìny za velmi
pøísných postupù kontroly kvality. Jsou tak zaji tìny výborné izolaèní vlastnosti, stabilní charakteristiky a nejvy í
úèinnost. Rotor a vinutí statoru jsou impregnovány pryskyøicí a bìhem výrobního procesu vytvrzeny v pecích.
Høídel
Horní kryt
Lo isko
horní
Plá ť motoru
Stator
 Standardní pøíslu enství: kabel a kabelová vývodka zalitá
epoxidovou pryskyøicí, doplòková tepelná ochrana (bimetal), dvojitá mechanická ucpávka chlazená a mazaná olejem, doplòkové tìsnìní ze strany media gufero.
Lo isko
spodní
Rotor
Lo iskové tìleso
Mazivo
 Čerpadla mohou být vybavena systémem spou tìcího
zaøízení.
Výtlaèná
pøíruba
 Profesionální výroba a montá , èastá mezioperaèní a dùkladná výstupní kontrola jsou zárukou nejvy í kvality
èerpadel HCP.
Mechanická ucpávka
Tìleso ucpávky
Gufero
Spirála
Obì né kolo
Síto
20
21
LEHKÁ ØADA PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD
AL-05N
AL-05LN
AL-21N
AL-31N
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
pHmax
8
Obì né kolo
8
Uhlík / keramika
Suchý motor
Krytí
AL-05N
IP 68
AL-05LNF
AL-21NF
AL-31N
6
2P
230 / 400 V
Doplòková tepelná ochrana (AL05N - termostat)
Plá ť motoru
Nerez ÈSN 17240
Hlavní høídel
Nerez ÈSN 17021
Kabel
H07 RNF
Délka
2
10 m
Otevøené obì né kolo
AL-05LN
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Hmotnost
Výkon
Výtlaèné
Prùchodnost
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
3Ø [kg]
1Ø [kg]
13
14
7.5
8
6
11.5
14.4
0.4
50
8
0.4
50
7
9
16
10.5
18
15
16
0.75
10
10.8
17
10
15
22.8
50
6.5
18
12
36
80
19
10
18
0.75
v typovém znaèení
 PØÍRUBA
AL-
1N
N
31N
0
Otevøené obì né kolo
(PA) AL-05N
Otevøené obì né kolo
AL-21N AL-31N
5
0
Typ
* varianta èerpadla s plovákem
AL
-2
5L
5N
1F / 3F
Napìtí
AL
-0
4
50 Hz
-0
AL
Tøída B
Frekvence
1Ø
Fáze
Napìtí 230V
2.8
Proud 3.3
[A]
5.2
5.2
3Ø
400V
1.2
1.3
1.9
1.9
Plovák*
230V 400V
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Q [m3/h]
10
3
15
20
6
9
12
25
15
18
AL-05N
10.0
8.0
5.6
2.8
AL-05LN
9.8
8.6
7.0
5.1
14.0
12.6
11.0
9.2
7.1
4.6
11.2
10.3
9.4
8.4
7.4
6.5
AL-21N
AL-31N
H [m]
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
ROZMÌRY
G2"
DB
DA
DN
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 28 x 2
Normální
vý ka hladiny
ØDD
G2"; 3"
Minimální
vý ka
hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
AL-05N
AL-05LN • AL-21N
Minimální
vý ka hladiny
AL-31N
AL-05N
Rozmìry [mm]
DA
DB
DC
DD
Typ
AL-05LN
AL-21N : T2-50
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
G
AL-05N
50
72
84
105
9.5
AL-05N
50
227
191
161
86
88
294
349
AL-05LN
50
77
96
121
12
AL-05LN
50
245
207
173
109
100
375
430
AL-21N
50
77
96
121
12
AL-21N
50
245
207
173
109
100
375
430
AL-31N
80
109
130
155
12
AL-31N
80
278
224
173
457
403
142
135
22
Typ
AL-05N
AL-05LN
AL-21N
AL-31N
DN A
B
50 409 325
50 425 342
50 425 342
C
45
45
45
Rozmìry [mm]
D
E
F
G
I
M
45 201
161 190 60 70
45 201
173 190 60 70
173 190 60 70
45 201
nemá spou tìcí zaøízení
23
24
30
4.5
2.3
2.8
F
 ROZMÌRY
m 3 /h
30
DC
DN
/s
edá litina ÈSN 422420 (PA - AL-05N)
Automatické odpojení
Typ
9
10
edá litina ÈSN 422420
Spirála
Poèet pólù
Materiál
7
edá litina ÈSN 422420
Mechanická ucpávka
Motor
6
12
Kulièková lo iska
Horní kryt
Typ
5
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
AL-05N(F)
AL-05LN(F)
AL-21N(F)
AL-31N(F)
4
14
Otevøené
Mechanická ucpávka
Fáze
3
30 m
Obì né kolo
Izolace
2
6÷9
Odpadní voda
Max. ponor
Typ
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
50
Teplota
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
1
m
W1
327
385
385
W2 H1 H2
121 382 33
110 439 9.5
110 439 9.5
LEHKÁ ØADA PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD
AL-32N
AL-23N
AL-33N
AL-43N
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
pHmax
80
Max. ponor
Mechanická ucpávka
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Kulièková lo iska
edá litina ÈSN 422420
Sací víko
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
AL-23N
/s
AL-33NF
AL-43N
10
Tøída B
Frekvence
400 V
Nerez ÈSN 17240
Hlavní høídel
Nerez ÈSN 17020
H07 RNF
3N
Plá ť motoru
Délka
10 m
Jmenovité parametry
Výkon
Výtlaèné
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
12
24
1.5
80
24.5
12
2.2
50
2.2
16
24
80
10
42
100
2.2
v typovém znaèení
 PØÍRUBA
AL-
43N
3N
AL
-32
N
0
Zavøené obì né kolo
AL-43N
Otevøené obì né kolo
AL-23N AL-32N AL-33N
10
0
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
21
45
29
36
25
48
21
66
Prùchodnost
[mm]
10.5
10.5
10.5
10.5
Hmotnost
[kg]
Fáze
Napìtí
37
33
38
39
Proud [A]
3Ø
400V
3.5
5.0
5.0
5.0
Plovák*
400V
ano
ano
ano
ano
20
Q [m3/h]
Typ
* varianta èerpadla s plovákem
AL
-3
50 Hz
-2
AL
3F
Napìtí
Doplòková tepelná ochrana
Materiál
AL-32NF
IP 68
Automatické odpojení
Typ
16
2P
Poèet pólù
AL-32N(F)
AL-23N(F)
AL-33N(F)
AL-43N(F)
14
20
uhlík / keramika
Suchý motor
Krytí
Kabel
12
Zavøené (AL-43)
Horní kryt
Fáze
10
30 m
Otevøené
Izolace
8
30
6÷9
Obì né kolo
Typ
6
4
Odpadní voda
Mechanická ucpávka
Motor
100
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
50
Teplota
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
2
m
AL-32N
AL-23N
H [m]
AL-33N
AL-43N
30
40
50
6
12
24
30
36
42
19.1
17.0
12.0
9.1
5.8
2.0
27.2
24.4
13.1
8.4
23.2
21.2
16.0
12.8
9.0
4.9
20.2
19.1
16.1
14.3
12.3
10.0
60
m 3 /h
48
60
7.5
2.6
F
 ROZMÌRY
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ - ROZMÌRY
G2"
G3"
DC
G4"
DB
DA
DN
TR 38x2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 38x2
TR 33,7x2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
ØDD
G2"; 3"
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
* U èerpadla AL-23N se mezi patní
koleno spou tìcího zaøízení a dno
jímky montuje 50 mm vysoká podlo ka.
AL-32N
AL-33N
AL-23N
AL-43N
AL-32N
Typ
Rozmìry [mm]
DN
DA
DB
DC
AL-32N
80
109
DD
130
155
12
AL-23N
50
77
96
121
12
AL-33N
80
109
130
155
12
AL-43N
100
Díry
Typ
AL-33N : T2-80
AL-43N : T100/80
AL-23N : T50E + podlo ka TE5
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
2
AL-32N
80
385
328
216
247
195
2
AL-23N
50
280
242
216
128
130
2
AL-33N
80
385
328
246
216
195
AL-43N
100
385
333
246
216
256
24
F
G
H
422
485
420
493
132
422
495
130
422
495
132
Typ
AL-32N
AL-23N
AL-33N
AL-43N
DN
80
50
80
100
A
553
574
553
621
B
393
391
393
398
C
100
105
100
130
D
216
216
216
216
E
230
215
230
230
F
195
180
195
195
G
80
70
80
80
I
60
50
60
60
Rozmìry [mm]
M
J
L
N
120
235 233
120 235 240 202
120
235 233
150
285 233
25
O
103
108
103
135
P
18
12
18
15
W1
487
458
497
494
W2
206
168
206
204
H1
561
532
571
568
H2
76
39
76
73
H3
180
165
180
185
H4
50
TÌ KÁ ØADA PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD
50AL21.5 50AL22.2 80AL21.5 80AL22.2
80AL23.7A 100AL25.5A 100AL27.5A
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
50
Teplota
pHmax
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Konstrukce
Obì né kolo
35
30
Kulièková lo iska
edá litina ÈSN 422420
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
50AL21.5
50AL22.2
80AL21.5
25
80AL22.2
50A
20
Krytí
Suchý motor
IP 68
Tøída B [3.7; 5.5; 7.5 kW tøída F]
Napìtí
3F
Plá ť motoru
H07 RNF
15 m
2 kabely
80AL23.7A
50
AL
5
Otevøené
obì né kolo
silový, signalizaèní (WD detektor)
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Výkon
Výtlaèné
Prùchodnost
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
19.5
42
20
12.0
24
50AL21.5
1.5
50
20
50AL22.2
2.2
50
18.0
24
24.5
48
80AL21.5
1.5
8.0
36
15
66
20
80
12.0
36
20
80AL22.2
80
19
72
2.2
20
80AL23.7A
20.5
36
28.5
84
80
3.7
100AL25.5A
5.5
100
21.5
60
35
120
20
100AL27.5A
7.5
100
28.0
60
41.5
123
20
100AL25.5A
Hmotnost
[kg]
Typ
 PØÍRUBA
100
.7A
32
35
37
40
49
75
81
3Ø
400V
3.5
5.0
3.5
5.0
8.2
11.3
14.5
Fáze
Napìtí
Proud [A]
100AL27.5A
Plovák
400V
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
 ROZMÌRY
21
.5
80A
80A
L2
AL2
7.5
A
5.5
10
400 V
Nerez ÈSN 17020 [5.5; 7.5 kW ÈSN 17023]
Délka
L23
50 Hz
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
80A
Doplòková tepelná ochrana
Automatické odpojení
0A
.2
15
2P
Frekvence
10
L22
Uhlík / keramika
Poèet pólù
Materiál
/s
40
Sací víko
Kabel
30
25
Detektor prùsaku vody do ucpávkového prostoru
Horní kryt
Fáze
20
6÷9
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Izolace
15
Otevøené
Mechan. Typ
ucpávka WD
Typ
10
5
m
30 m
Mech. ucpávka
Motor
100
Odpadní voda
Max. ponor
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
A
L22
L21
.2
.5
0
0
10
20
6
18.2
23.0
14.2
18.0
26.9
34.1
40.0
Typ
50AL21.5
50AL22.2
80AL21.5
80AL22.2
80AL23.7A
100AL25.5A
100AL25.7A
30
12
16.7
21.8
13.1
16.8
25.8
33.2
39.0
18
14.9
20.0
11.9
15.5
24.5
32.2
38.0
60
50
40
24
12.6
18.0
10.7
14.5
23.4
31.0
36.9
36
6.9
13.0
8.3
11.9
20.7
28.7
34.8
70
80
90
100
110
m 3 /h
48
60
66
72
84
96
108
120
5.5
9.3
17.3
25.7
32.2
2.7
6.0
13.6
22.1
28.6
4.5
11.4
20.2
26.5
9.3
18.2
24.3
14.0
19.7
9.2
14.5
4.9
9.8
5.2
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ - ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
G3", 4"
G3"
G2"
ØDD
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
G2"; 3"
TR 38x2
TR 33,7x2
Normální
vý ka hladiny
TR 38x2
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
DC
DB
DN
50AL21.5
Rozmìry [mm]
DN
Minimální
vý ka hladiny
DA
DB
DC
DD Díry
50AL22.2
Typ
80AL21.5
80AL23.7A
80AL22.2
100AL25.5A
A
B
C
D
E
F
G
H
50AL21.5
50
77
96
121
12
2
50AL21.5
50
279
241
213
150
150
451
514
50AL22.5
50
77
96
121
12
2
50AL22.5
50
279
241
213
150
150
451
514
80AL21.5
80
109
130
155
12
2
80AL21.5
80
385
333
247
207
214
160
461
524
80AL22.2
80
109
130
155
12
2
80AL22.2
80
385
333
247
207
214
160
461
524
80AL23.7A
80
110
150
185
15
8
80AL23.7A
80
473
381
278
242
255
176
510
578
136
175
210
15
8
100AL25.5A
100
564
454
342
291
281
198
590
689
136
175
210
15
8
100AL27.5A
100
564
454
342
291
281
198
590
689
100AL25.5A 100
100AL27.5A 100
26
* U èerpadla 50AL21.5 a 50AL22.2 se mezi patní
koleno spou tìcího zaøízení a dno
jímky montuje 50 mm vysoká podlo ka.
100AL27.5A
50AL21.5
Rozmìry [mm]
DN
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
ØDD
díry
G3", 4"
Typ
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
DA
50AL22.2 : T50E + podlo ka TE5
Typ
DN A
50AL21.5
50 573
50 573
50AL22.2
80 560
80AL21.5
80 560
80AL22.2
80 653
80AL23.7A
100AL25.5A 100 749
100AL27.5A 100 749
B
390
390
410
410
430
494
494
C
105
105
100
100
130
150
150
80AL21.5
D
213
213
207
207
242
291
291
E
215
215
230
230
230
230
230
F
180
180
195
195
195
195
195
G
70
70
80
80
80
80
80
80AL22.2 : T2-80
I
50
60
60
50
60
60
60
Rozmìry [mm]
M
J
L
N
120 235 240 202
120 235 240 202
120
235 233
120
235 233
150
280 233
170
285 233
170
285 233
27
80AL23.7A : T80D
O
108
108
103
103
135
155
155
P
12
12
18
18
15
15
15
W1
466
466
521
521
560
620
620
100AL25.5A
W2
167
167
220
220
226
228
228
H1
529
529
584
584
628
719
719
H2
15
15
60
60
50
30
30
100AL27.5A : T80/100
H3
165
165
180
185
185
185
185
H4
50
50
POZNÁMKY
ØADA BF
LEHKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
VÝKON: 0.4 ÷ 2.2 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 21 [m]
MAX. PRÙTOK: 66 [m3/hod]
 POU ITÍ
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : BF
-
Typ
Pøíklad 2 : BF
Typ
05
Výkon
[HP]
-
2
U
N
Èerpání odpadních vod z budov, prùmyslových podnikù a potravináøských provozù. Malé ÈOV. Systémy odpadních vod,
surové kaly, septiky, farmy s ivoèi nou výrobou. Odèerpávání
odpadní vody zneèi tìné kaly, drobnými kusovitými vláknitými
èásticemi, kousky døeva, listí apod.
Typ obì . Varianta
kola P/U
1
U
N
Výtl. hrdlo Výkon Typ obì . Varianta
["]
[HP]
kola P/U
F
Plovák
 VLASTNOSTI
Rukojeť
 Elektromotory suché konstrukce jsou vyrábìny za velmi
pøísných postupù kontroly kvality. Jsou tak zaji tìny výborné izolaèní vlastnosti, stabilní charakteristiky a nejvy í
úèinnost. Rotor a vinutí statoru jsou impregnovány pryskyøicí a bìhem výrobního procesu vytvrzeny v pecích.
Kabel
Kabelová
vývodka
Horní kryt
Doplòková
tepelná ochrana
Lo isko horní
Høídel
 Standardní pøíslu enství: kabel a kabelová vývodka zalitá
epoxidovou pryskyøicí, doplòková tepelná ochrana (bimetal), dvojitá mechanická ucpávka chlazená a mazaná olejem, doplòkové tìsnìní ze strany media gufero.
Plá ť motoru
Stator
Rotor
Pøíruba
 Dva druhy obì ných kol pro èerpání rùzných kalových
vod. Typ U vírové (Vortex) s dobrou odolností proti ucpávání, vhodné pro média s obsahem pevných èástic a dlouhovláknitých látek. Typ P jednolopatkové s wolframovým
plátkem, který zkracuje vláknité materiály a zabraòuje
ucpávání.
Tìleso ucpávky
Odvzdu òovací
roub
Spodní lo isko
Lo iskové tìleso
Mazivo
Mechanická ucpávka
Gufero
Spirála
 V echna èerpadla mohou být vybavena systémem spou tìcího zaøízení.
Obì né kolo
Výtlaèné
koleno
 Profesionální výroba a montá , èastá mezioperaèní a dùkladná výstupní kontrola jsou zárukou nejvy í kvality
èerpadel HCP.
28
29
Sací víko
& stojan
LEHKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
BF-05UN
BF-31UN
BF-21UN
BF-32UN
BF-22UN
BF-33UN
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
50
Teplota
pHmax
0 ÷ 40 °C
30 m
Konstrukce
Max. ponor
Obì né kolo
Horní kryt
edá litina ÈSN 422420
Sací víko a stojan
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
16
/s
BF-22UN
BF-05UN • BF-21UN
10
IP 68
Tøída B
Frekvence
1F / 3F
Napìtí
50 Hz
230 V / 400 V
Doplòková tepelná ochrana (BF-05UN - 1F termostat)
Plá ť motoru
Nerez ÈSN 17240
Hlavní høídel
Nerez ÈSN 17021 (BF-32UN; BF-33UN ÈSN 17240)
Kabel
H07 RNF
Délka
BF-32UN • BF-33UN
BF-31UN
Typ U
vírové obì né kolo
10 m
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Hmotnost
Fáze
Výkon Výtlaèné
Prùchodnost
[kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
1Ø [kg] 3Ø [kg] Napìtí
BF-05UN(F)
0.4
50
6
9
9.5
19.2
35
16
15
BF-21UN(F)
BF-31UN(F)
BF-22UN(F)
BF-32UN(F)
BF-33UN(F)
0.75
0.75
1.5
1.5
2.2
50
80
50
80
80
8
6.5
14
9
11.5
12
18
12
24
30
12.5
12
19
12.5
16.5
24
36
27
54
66
35
30
35
25
25
18
19
17
18
25
38
39
* varianta èerpadla s plovákem
v typovém znaèení
 PØÍRUBA
BF
-05
5
Proud
[A]
UN
BF-
UN
2P
Automatické odpojení
Materiál
14
12
2
-2
BF
Suchý motor
Krytí
Typ
10
15
Uhlík / keramika
Poèet pólù
Fáze
8
Kulièková lo iska
Lo iska
Izolace
6
Typ U vírové
Dvojitá mechanická ucpávka
Mechanická ucpávka
Typ
4
2
m
6÷9
Kaly
Mechanická ucpávka
Motor
80
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
BF
-2
33U
1U
BF-3
BF
-31
N
N
2UN
UN
0
1Ø
3Ø
Plovák*
0
10
3
Q [m /h]
230V
400V
230V
400V
Typ
3.3
1.3
ano
ano
5.2
5.2
1.9
1.9
3.5
3.5
5.0
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
BF-05UN
BF-21UN
BF-31UN
BF-22UN
BF-32UN
H [m]
BF-33UN
20
40
30
50
3
6
9
12
15
18
24
30
33
8.5
11.7
11.2
17.5
12.4
7.4
10.6
10.3
16.2
12
6
9.4
9.4
15.1
11.6
4.4
8
8.5
14
11.2
2.7
6.3
7.5
12.5
10.7
4.4
6.5
10.5
10.2
4.4
6
9
2.2
1.1
7.5
6.7
5.9
4
16.2
15.9
15.5
15
14.5
14
12.9
11.5
10.8
10
8.2
36
42
60
m 3 /h
54
60
4.4
2.3
F
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ - ROZMÌRY
 ROZMÌRY
DC
DB
G2"
DA
G3"
DN
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR28x2
Normální
vý ka hladiny
ØDD
G2"; 3"
BF-05UN
Typ
BF-05UN
BF-21UN
BF-31UN
BF-22UN
BF-32UN
BF-33UN
Rozmìry [mm]
DN DA DB DC DD
50
96 121 12
77
50
96 121 12
77
80 109 130 155 12
50
77
96 121 12
80 109 130 155 12
80 109 130 155 12
BF-21UN
Typ
BF-05UN
BF-21UN
BF-31UN
BF-22UN
BF-32UN
BF-33UN
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
BF-32UN • BF-33UN
BF-31UN
BF-22UN
BF-05UN
DN
50
50
80
50
80
80
A
237
237
278
288
408
408
30
B
199
199
224
250
352
352
C
154
154
173
202
270
270
D
99
99
457
88
258
258
E
109
109
403
100
215
215
F
372
372
142
414
166
166
G
427
427
135
477
458
458
H
Typ
530
530
BF-05UN
BF-21UN
BF-31UN
BF-22UN
BF-32UN
BF-33UN
DN A
B
50 418 334
50 418 337
50
80
80
C
45
45
D
E
F
154 190 155
154 190 155
583 400 105 202 215 180
577 417 100 258 230 195
577 417 100 258 230 195
BF-22UN : T50E
Rozmìry [mm]
I
M
J
N
O
45 70 201
45 70 201
nemá spouštěcí zařízení
70 50 120 240 202 108
80 60 120 235 233 103
80 60 120 235 233 103
G
60
60
31
Normální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
BF-21UN : T2-50
Rozmìry [mm]
TR 38x2
Normální
vý ka hladiny
BF-32UN
P
W1 W2 H1 H2
391 128 445 19
391 128 445 19
H3
165
165
13
18
18
441 126 504
510 219 583
510 219 583
14
180
180
27
58
58
BF-33UN : T2-80
LEHKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL
BF-21PN
BF-32PN
BF-33PN
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
50
Teplota
pHmax
Konstrukce
Kaly
30 m
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
edá litina ÈSN 422420
Suchý motor
Poèet pólù
BF
10
IP 68
Tøída B
Frekvence
1F / 3F
Napìtí
B
BF-32PN • BF-33PN
BF-21PNF
2P
/s
P
PN
PN
N
230 V / 400 V
Nerez ÈSN 17240
Hlavní høídel
Nerez ÈSN 17240 (BF-21PN ÈSN 17021)
H07 RNF
Délka
Typ „P“
jednolopatkové oběžné kolo
10 m
0
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Hmotnost
Fáze
Výkon Výtlaèné
Prùchodnost
[kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
1Ø [kg] 3Ø [kg] Napìtí
50
9
14.5
12
26
24
18
17
BF-32PN(F)
1.5
80
9
30
17.5
54
32
38
BF-33PN(F)
2.2
80
10.5
36
21
63
35
39
* varianta èerpadla s plovákem
21
50 Hz
Plá ť motoru
0.75
F-
-32
-33
Doplòková tepelná ochrana
Automatické odpojení
Materiál
BF
Uhlík / keramika
Krytí
BF-21PN(F)
16
Kulièková lo iska
Sací víko a stojan
Typ
14
20
edá litina ÈSN 422420
Kabel
12
Typ P jednolopatkové
Lo iska
Fáze
10
m
Horní kryt
Izolace
8
Dvojitá mechanická ucpávka
Mechanická ucpávka
Typ
6
6÷9
Max. ponor
Mechanická ucpávka
Motor
80
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
4
2
v typovém znaèení
 PØÍRUBA
10
1Ø
3Ø
230V
400V
230V
400V
5.2
1.9
ano
ano
Typ
BF-21PN
Proud
[A]
30
20
50
40
60
Plovák*
3.5
ne
ano
5.0
ne
ano
BF-32PN
Q [m3/h]
H [m]
BF-33PN
6
12
18
13.2
9.0
5.0
16.0
14.4
12.7
10.9
9.0
7.0
2.5
19.7
18.2
16.5
14.5
12.5
10.5
6.0
30
24
36
60
48
1.4
F
 ROZMÌRY
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ - ROZMÌRY
DC
G2"
DB
G3"
DA
DN
Normální
vý ka hladiny
Normální
vý ka hladiny
TR 38x2
TR 28x2
Normální
vý ka hladiny
ØDD
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
G2"; 3"
BF-21PN
Typ
Rozmìry [mm]
Díry
Typ
# U typu BF-21PN odmontujte stojan!
BF-32PN
BF-21PN : T2-50
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
G
50
276
238
235
143
145
406
460
DN
DA
DB
DC
DD
BF-21PN
50
77
96
121
12
2
BF-21PN
BF-32PN
80
109
130
155
12
2
BF-32PN
80
408
352
270
258
215
166
BF-33PN
80
109
130
155
12
2
BF-33PN
80
408
352
270
258
215
166
32
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
BF-32PN • BF-33PN
H
Typ
458
530
458
530
BF-21PN
BF-32PN
BF-33PN
Normální
vý ka hladiny
Rozmìry [mm]
I
M
J
N
DN
A
B
C
D
E
F
G
50
425
341
45
173
190
155
60
45
60
201
80
80
577
577
417
417
100
100
258
258
230
230
195
195
80
80
60
60
120
120
235
235
233
233
33
O
103
103
P
18
18
BF-33PN : T2-80
W1 W2
H1
H2
H3
381
110
435
53
165
510
510
219
219
583
583
58
58
180
180
m 3 /h
POZNÁMKY
ØADA S
CELONEREZOVÁ PONORNÁ ÈERPADLA
VÝKON: 0.4 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 42 [m]
MAX. PRÙTOK: 130 [m3/hod]
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1:
Pøíklad 2:
S
S
Celonerezový typ
Síto
S
F
-
Pøíklad 3:
80
2
1
A
F
Výtlaèné
hrdlo [ ]
Výkon
[HP]
Varianta
Plovák
-
Celonere- Patka,
zový typ stojan
 VITONOVÉ O KROU KY
05
A
Výkon
[ HP]
Varianta
(100)
S
F
U
V echny tìsnící krou ky jsou z vitonu.
Jejich pou ití zvy uje ivotnost èerpadla
pøi èerpání íravin a jiných agresivních
médií.
F
Typ
Plovák
obì ného
kola
P
Typ
Výtlaèné Celonere- Patka,
Výtlaèné
hrdlo [mm] hrdlo [mm] zový typ stojan obì ného
kola
Varianta
Kabel
2
5.5
Poèet
pólù
Výkon
[kW]
Rukojeť
Doplòková
tepelná ochrana
Horní lo isko
 VLASTNOSTI
 Kompaktní konstrukce, suchý motor, dvojitá mechanická SiC ucpávka, doplòková tepelná ochrana (bimetal), ve keré díly z kvalitní nerez oceli.
 Øada èerpadel S je vhodná pro èerpání agresivních
vod a kalù.
Vývodka
Horní kryt
Høídel
Plá ť motoru
Stator
Rotor
Pøíruba
Spodní lo isko
Ucpávkové tìleso
Lo iskové tìleso
 POU ITÍ
Olej
 Èerpání agresivních kapalin v prùmyslu.
 Záchytné a neutralizaèní jímky i stanice, chemické ÈOV,
agresivní vody a kaly z chemických provozù, odsíøení
elektráren, dehtové vody z koksoven apod.
Mechanická ucpávka
Gufero
Spirála
 TECHNOLOGIE LITÍ
Obì né kolo
Lité nerezové díly jsou vyrobeny moderní technologií
pøesného tlakového lití. Odlitky mají hladký povrch, èím
zlep ují hydraulické vlastnosti èerpadel.
34
Výtlaèné
koleno
35
1
Stojan
CELONEREZOVÁ PONORNÁ ÈERPADLA ODPADNÍCH VOD SS
SS-05A
SS-21A
 KØIVKY VÝKONU
Teplota kapaliny
0 ÷ 40°C
Charakter kapaliny
Otevøené
Mechanická ucpávka
Uzavøená lo iska mazaná tukem
Horní kryt
ÈSN 422942
Obì né kolo
ÈSN 422942
Spirála
ÈSN 422942
Sací ko
ÈSN 17240
Motorová strana
CA/CE
Èerpadlová strana
SiC/SiC
9
6
Suchý motor
Izolace
Poèet pólù
B (3,7 kW F)
F/V
50 Hz
SS-05A
ÈSN 17348
Hlavní høídel
ÈSN 17348
Typ
SS-05A(F)
SS-21A(F)
H07 RNF
50
0.75
7
50
SS
10 m
10
7.2
10
10.2
v typovém oznaèení
F
0
Otevøené obì né kolo
15.6
14.5
21
15
10
10
17
14
16
Proud
[A]
1Ø
230V
3Ø
400V
3.3
1.3
5.2
1.9
Plovák*
230V
400V
ano
ano
ano
Typ
1.5
 PØÍRUBA
4.5
3.0
Q [m3/h]
10.5
9.0
3
6
9
12
15
SS
5A
9.5
9.0
7.6
5.8
3.4
0.6
14.1
13.6
12.3
10.7
8.7
6.3
12.0
13.5
15.0
18
H [m]
ano
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
7.5
6.0
1.5
SS-05A
SS-21A
*Varianta èerpadla s plovákem
-0
3.4
ROZMÌRY
Normální
hladina vody
DC
DB
DA
DN
ØDD
Minimální
hladina vody
G2"
SS-05A
SS-21A
SS-05A
Typ
Rozmìry [mm]
-2
1A
0
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Hmotnost
Fáze
Výkon
Výtlaèné
Prùchodmotoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] nost [mm] 1Ø [kg] 3Ø [kg] Napìtí
0.4
SS-21AF
1F/230 V; 3F/400 V
Plá ť motoru
Délka
SS-05AF
3
Doplòková tepelná ochrana (SS-05A 1F - termostat)
Kabel
SS-21A
2P
Automatické odpojení
Materiál
Motor
12
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Mech.
ucpávka
Materiál
Èerpadlo
2 ÷ 14
Obì né kolo
Typ
Hz
m
Agresivní odpadní vody a chemikálie
Hodnota pHmax
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
 TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
DN
DA
DB
DC
DD
SS-05A
50
77
96
121
12
SS-05A
SS-21A
50
77
96
121
12
SS-21A
Rozmìry [mm]
Typ
DN
A
B
C
D
E
F
G
50
50
245
207
174
109
115
385
439
SS-05A
245
207
174
109
115
385
439
SS-21A
36
SS-21A : ST2-50
Rozmìry [mm]
DN
50
50
A
B
C
D
E
F
G
I
M
426 342
45
174 190
60
70
45
201
426 342
45
174 190
60
70
45
201
N
O
37
P
W1 W2 H1
394 122 448
394 122 448
H2
9
9
16.5
18.0
19.5
m 3 /h
CELONEREZOVÁ PONORNÁ KALOVÁ ÈERPADLA SF
SF-05AU SF-21AU 80SFU21.5 80SFU22.2
80SFU23.7 80SFU25.5 80SFU27.5
0 ÷ 40°C
ÈSN 422942
Konstrukce
Materiál
Horní kryt
Obì né kolo
ÈSN 422942
Spirála
ÈSN 422942
Motorová strana
CA/CE
Èerpadlová strana
SiC/SiC
20
80SFU21.5
Poèet pólù
15
B (od 3,7 kW vè. F)
F/V
50 Hz
2P
SF
Doplòková tepelná ochrana
ÈSN 17348
Hlavní høídel
ÈSN 17348
Délka
H07 RNF
80SFU23.7 80SFU25.5
80SFU27.5
Typ U
Otevøené obì né kolo
10 m
Hmotnost
Fáze
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Výkon
Výtlaèné
Prùchodmotoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] nost [mm] 1Ø [kg] 3Ø [kg] Napìtí
0.4
50
6
9
9.5
19.2
35
15
14
0.75
50
8
12.5
35
16
15
12
24
Proud
1.5
80
8.5
24
16
45
50
26.5
[A]
80
13
19
51
50
29
2.2
24
3.7
80
17.5
30
25
69
50
40
5.5
80
36
78
50
61
21
29
7.5
80
26
36
37
84
50
67
*Varianta èerpadla s plovákem
 PØÍRUBA
v typovém oznaèení
80
10
1F/230 V; 3F/400 V
Plá ť motoru
Typ
80SFU22.2
SF-05AU SF-21AU
Suchý motor
Automatické odpojení
Materiál
25
Uzavøená lo iska mazaná tukem
Lo iska
SF-05AU(F)
SF-21AU(F)
80SFU21.5
80SFU22.2
80SFU23.7
80SFU25.5
80SFU27.5
Q [l/s]
Dvojitá mechanická ucpávka
Mechanická ucpávka
Kabel
20
30
Otevøené
Obì né kolo
Hz
15
2 ÷ 14
Hodnota pHmax
Izolace
10
H [m]
Agresivní kaly a chemikálie
Charakter kapaliny
Typ
Motor
 KØIVKY VÝKONU
5
Teplota kapaliny
Mech.
ucpávka
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
 TECHNICKÉ PARAMETRY
1Ø
230V
3.3
5.2
SF
5
-0
5A
-2
1A
80
U
80
U
SF
80
U2
SF
1.5
U2
80
SF
U2
SF
U2
3.7
SF
5.5
U2
7.
5
2.2
0
3Ø
400V
1.3
1.9
3.5
5.0
8.2
11.3
14.5
Plovák*
230V
400V
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
0
10
20
Q [m3/h]
Typ
SF-05AU
SF-21AU
80SFU21.5
80SFU22.2
80SFU23.7
80SFU25.5
80SFU27.5
H [m]
6
6.6
10.2
14.0
16.6
24.0
27.2
32.5
30
12
4.0
7.5
12.4
15.4
22.4
25.6
30.5
40
50
60
70
80
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
3.8
10.6
14.3
20.9
24.7
29.4
8.5
13.0
19.4
23.9
28.4
6.4
11.0
17.5
22.8
27.5
4.3
8.6
15.9
21.0
26.5
1.7
5.3
14.0
19.5
25.3
2.7
11.6
17.3
23.7
9.4
14.7
21.5
6.7
11.7
19.0
4.1
9.0
15.9
6.6
12.8
5.0
9.4
6.0
Q [m3/h]
F
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Normální
hladina vody
G2"
DC
DB
DA
DN
Minimální
hladina vody
ØDD
Díry
G3"
SF-05AU
Typ
SF-05AU
SF-21AU
80SFU21.5
80SFU22.2
80SFU23.7
80SFU25.5
80SFU27.5
Rozmìry [mm] Poèet
DN DA DB DC DD dìr
50 77 96 121 12
2
50 77 96 121 12
2
80 110 130 155 12
2
80 110 130 155 12
2
80 110 150 185 15
8
80 110 150 185 15
8
80 110 150 185 15
8
SF-21AU
Typ
SF-05AU
SF-21AU
80SFU21.5
80SFU22.2
80SFU23.7
80SFU25.5
80SFU27.5
80SFU21.5
DN
50
50
80
80
80
80
80
38
A
237
237
402
402
476
499
499
80SFU23.7
80SFU22.2
B
199
199
347
347
384
407
407
Rozmìry
C
154
154
260
260
286
309
309
[mm]
D
99
99
202
202
223
258
258
E
109
109
174
174
203
203
203
F
372
372
139
139
143
144
144
80SFU25.5
G
427
427
454
454
498
558
558
80SFU27.5
H
517
517
561
657
657
SF-05AU
Typ
SF-05AU
SF-21AU
80SFU21.5
80SFU22.2
80SFU23.7
80SFU25.5
80SFU27.5
DN
50
50
80
80
80
80
80
SF-21AU : ST2-50
A
418
418
567
567
661
685
685
B
C
335 45
335 45
412 100
412 100
439 130
462 130
462 130
D
154
154
202
202
223
258
258
80SFU21.5
E
190
190
230
230
230
230
230
F
60
60
195
195
195
195
195
G
70
70
80
80
80
80
80
80SFU22.2 : ST2-80
Rozmìry [mm]
I
M
J
N
45
201
45
201
60 120 235 232
60 120 235 232
60 150 275 231
60 150 275 231
60 150 275 231
39
O
P
102
102
135
135
135
18
18
15
15
15
W1
391
391
555
555
595
655
655
80SFU23.7
W2
128
128
240
240
240
241
241
H1
446
446
618
618
658
754
754
H2 H3
19
19
101 14
101 14
98
15
97
15
97
15
80SFU25.5
80SFU27.5 : ST-80
CELONEREZOVÁ PONORNÁ KALOVÁ ÈERPADLA SF
80SFP21.5 80SFP22.2 80SFP23.7
80(100)SFP25.5 80(100)SFP27.5
 KØIVKY VÝKONU
0 ÷ 40°C
Charakter kapaliny
2 ÷ 14
Obì né kolo
Materiál
Obì né kolo
ÈSN 422942
Spirála
ÈSN 422942
Sací víko
80
30
80(
20
CA/CE
Èerpadlová strana
SiC/SiC
80SFP21.5
Suchý motor
Poèet pólù
Hz
V
B (od 3,7 kW vè. F)
50 Hz
3F
ÈSN 17348
Hlavní høídel
ÈSN 17348
80SFP21.5
80SFP22.2
80SFP23.7
80(100)SFP25.5
5.5
80(100)SFP27.5
7.5
Výtlaèné
hrdlo [mm]
80
80
80
80
100
80
100
80SFP22.2
15
80SFP23.7 80(100)SFP25.5
80(100)SFP27.5
Typ P
Dvoulopatkové otevøené obì né kolo
10 m
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
8.5
36
13.0
36
20.5
36
28.0
36
21.5
60
35.5
36
29.0
60
 PØÍRUBA
80S
10
Plá ť motoru
Výkon
motoru [kW]
1.5
2.2
3.7
80
400 V
Doplòková tepelná ochrana
H07 RNF
0)S
SF
100
P2
2P
Automatické odpojení
Délka
(10
FP
25
ÈSN 422942
Motorová strana
Izolace
Materiál
30
Q [l/s]
35
Uzavøená lo iska mazaná tukem
Typ
Motor
25
ÈSN 422942
Lo iska
Typ
20
40
Dvojitá mechanická ucpávka
Horní kryt
Kabel
15
Otevøené
Mechanická ucpávka
F
10
H [m]
Agresivní kaly a chemikálie
Hodnota pHmax
Mech.
ucpávka
Èerpadlo
5
Teplota kapaliny
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
 TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
16.5
63
20.5
69
28.5
84
35.0
96
35.0
114
43.0
108
43.0
123
Prùchodnost
[mm]
35
35
32
Hmotnost
1Ø
3Ø
28.5
31.5
43
30
-
67
30
-
73
Fáze
Napìtí
Proud
[A]
FP2
80S
1.5
FP2
)SF
27
P2
.5
5.5
3.7
3"
2.2
3"
5
4"
4"
0
1Ø
3Ø
230V
-
400V
3.5
5.0
8.2
-
11.3
-
14.5
0
10
Typ
80SFP21.5
80SFP22.2
80SFP23.7
80(100)SFP25.5
20
Q [m3/h]
H [m]
80(100)SFP27.5
30
DN
80
80
80
80
100
80
100
40
12
14.1
18.0
26.0
33.3
33.3
40.7
41.2
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
24
11.7
15.4
23.6
30.8
30.8
38.5
39.0
50
60
36
8.5
13.0
20.8
28.0
28.1
36.0
.
36.5
48
6.0
9.7
17.5
24.6
25.1
33.0
33.5
70
60
3.5
6.2
13.5
21.0
21.7
29.5
30.0
80
90
72
84
96
108
3.5
9.2
16.3
17.5
24.5
25.8
5.0
11.3
13.0
19.2
21.0
8.3
14.7
15.8
4.2
10.6
100
110
120
Q [m3/h]
120
6.2
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Díry
G3", G4"
80SFP21.5
Typ
80SFP21.5
80SFP22.2
80SFP23.7
80(100)SFP25.5
80(100)SFP27.5
DN
80
80
80
80
100
80
100
Rozmìry [mm]
DA
DB
DC
110
130
155
110
130
155
110
150
185
110
150
185
136
175
210
110
150
185
136
175
210
DD
12
12
15
15
15
15
15
Poèet
dìr
2
2
8
8
8
8
8
Typ
80SFP21.5
80SFP22.2
80SFP23.7
80(100)SFP25.5
80(100)SFP27.5
40
80SFP22.2
DN
80
80
80
80
100
80
100
80SFP23.7
A
417
417
495
563
591
563
591
B
363
363
403
471
486
471
486
80(100)SFP25.5
Rozmìry [mm]
C
D
E
275
260
218
275
260
218
305
290
250
373
345
271
373
345
276
373
345
271
373
345
276
F
163
163
176
198
198
198
198
80SFP21.5
80(100)SFP27.5
G
458
458
505
585
585
585
585
H
421
421
568
684
684
684
684
Typ
80SFP21.5
80SFP22.2
80SFP23.7
80(100)SFP25.5
80(100)SFP27.5
DN
80
80
80
80
100
80
100
A
582
582
680
748
781
748
781
B
428
428
458
525
525
525
525
80SFP23.7 80(100)SFP25.5 80(100)SFP27.5 3" : ST-80
80(100)SFP25.5 80(100)SFP27.5 4" : ST-100(80)
80SFP22.2 : ST2-80
C
100
100
130
130
150
130
150
D
260
260
290
345
345
345
345
E
230
230
230
230
230
230
230
F
195
195
195
195
195
195
195
G
80
80
80
80
80
80
80
Rozmìry [mm]
J
M
I
120
235
60
235
60
120
275
60
150
275
60
150
285
60
170
275
60
150
285
60
170
41
N
232
232
231
231
231
231
231
O
102
102
135
135
155
135
155
P
18
18
15
15
15
15
15
W1
515
515
555
615
615
615
615
W2
220
220
226
228
228
228
228
H1
578
578
618
714
714
714
714
H2
58
58
50
30
30
30
30
H3
14
14
15
15
15
15
15
POZNÁMKY
ØADA AS
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD
VÝKON: 1.1 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 39 [m]
MAX. PRÙTOK: 150 [m3/hod]
 HCR obì né kolo
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : 100
Výtlaèné
hrdlo
[mm]
AS
Typ
L
2
Typ obì . Poèet
pólù
kola
H/N/L
7,5
Obì né kolo a tìsnící kruh èerpadla jsou vyrobeny z vysoce
legované oceli chromem. Pøi tvrdosti 55 60 HRC je velmi
odolná proti abrazi.
Výkon
[kW]
 VLASTNOSTI
 Plá ť èerpadla i síto jsou vyrobené z nerez oceli. Tyto
materiály umo òují vyrobit pro dané parametry a pou ití
lehké (max. 80 kg) a mobilní èerpadlo (max. 286 mm).
Rukojeť
Kabelová vývodka
Doplòková
tepelná ochrana
 Obì né kolo èerpadla s vysokou úèinností je vyrobené
z vysocechromové oceli odolné proti abrazi.
Lo iskové tìleso
 Více druhù obì ných kol pro velké prùtoky L, pro bì né pou ití N, pro velké dopravní vý ky H.
Horní lo isko
 Pøipojení na po ární hadice C52, B75 a A110 nebo hadièník 150.
Rotor
Plá ť èerpadla
Stator
 Motor suché konstrukce, chlazený obtékanou vodou.
Dvojitá mechanická ucpávka (SiC) s dlouhou ivotností,
chlazená a mazaná olejem, doplnìná pøídavným
guferem.
Plá ť motoru
Spodní lo isko
Høídel
Mechanická
ucpávka
 POU ITÍ
Gufero
 Èerpání vody, zneèi tìné obsahem písku, kamenné drtì,
bahnem, jílem a podobných hmot s abrazivním úèinkem.
Lo iskové tìleso
Mazivo
Tìsnící kruh
Obì né kolo
Spirála
 Odvodòování pøi zakládání staveb, tunelù, dolù, kanálù
a nádr í s usazeninami pevných látek.
Sací víko
Sací síto
Stojan
 Hasièi pøi pøírodních katastrofách.
42
Kabel
43
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD
50ASH21.1
50ASH21.5
50ASH22.2
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
Èerpaná
kapalina
Výtlak
C 52
Teplota
pHmax
0 ÷ 40 °C
Charakter
Konstrukce
Materiál
Èerpadlo
8
9
10
/s
20
edá litina ÈSN 422420
Plá ť èerpadla
15
Nerez ocel ÈSN 17240
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
HCR (Cr vysocelegovaná ocel)
Uhlík / keramika
Krytí
Suchý motor
Poèet pólù
50ASH21.1
50ASH21.5
50
10
50ASH22.2
AS
IP 68
50A
Frekvence
Tøída B
Napìtí
1F / 3F
5
50 Hz
AS
21.
H2
2.2
H2
1
1.5
230 / 400 V
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
Nerez ocel ÈSN 17020
Délka
Výkon
motoru [kW]
50
SH
2P
Automatické odpojení
Materiál
7
Kulièková lo iska
Lo iskové tìleso
Mechanická ucpávka
Motor
6
25
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Typ
5
Otevøené
Mechanická ucpávka
Kabel
4
Max. 10%
Obì né kolo
Fáze
3
6÷9
30 m
Obsah pevných èástic
Izolace
2
Voda s obsahem písku a bahna
Max. ponor
Typ
1
m
H07 RNF
0
15 m
Typ
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Výtlaèné
Prùchodnost
hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
Hmotnost
3Ø [kg]
1Ø [kg]
26.4
50ASH21.1
1.1
C52
13.5
12
20
23
8
50ASH21.5
1.5
C52
15
15
21.5
33
10
36
50ASH22.2
2.2
C52
19
18
25.5
39
10
39
 VÝTLAÈNÁ PØÍRUBA
5
0
Typ H
Otevøené obì né kolo
30.2
Fáze
Napìtí
Proud
[A]
1Ø
230V
3Ø
400V
8.2
2.8
3.5
5.1
10
Q [m3/h]
50ASH21.1
H [m]
50ASH21.5
50ASH22.2
15
20
25
30
m 3 /h
35
3
6
9
12
18
24
18.5
17.0
15.4
13.6
9.4
4.5
20.7
19.7
18.4
16.8
12.9
8.2
3.0
25.1
24.3
23.3
22.1
19.0
14.7
9.6
36
30
3.8
 ROZMÌRY
 VÝTLAÈNÉ HRDLO*
DN
DN
A
D
Minimální
vý ka hladiny
A
Minimální
vý ka hladiny
E
D
D
E
Ø
DH
Ø
D
B
DC
Typ
1.5-2.2 kW
Rozmìry [mm]
DA
DB
DC
65
98
89
Typ
Rozmìry [mm]
DN
Hrdlo**
DH
50
LOT2-98
72
B
B
Koncovka
Souèástí plá tì èerpadla
1.1 kW
1.5-2.2 kW
50ASH21.1
C52
A
B
C
50ASH21.1
50
210
55
85
98
50ASH21.5
50
235
50
115
Rozteè roubù
DB [mm]
50ASH22.2
50
235
50
115
**Znaèení hrdel
2
Závit
[ ]
-
Typ
DN
U typu 50ASH21.1 toto výtlaèné hrdlo není. Koncovka C52 je na roubována
pøímo na výtlak, který je souèástí plá tì èerpadla ( viz. obr. 50ASH21.1)
LOT
*H
44
50ASH21.5
C52
*Na výtlaèném hrdle je na roubována hasièská koncovka C52.
Hrdlo
se závitem
C
F
C
M10x1.5
Rozmìry [mm]
D
E
3Ø
F
405
8
466
418
10
530
466
418
10
530
1Ø
3Ø
1Ø
482
423
464
vý ka èerpadla vèetnì hrdla a koncovky
45
H*
50ASH22.2
F
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD
80ASN21.5
80ASN23.7
80ASN22.2
100ASL23.7
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
2
Èerpaná
kapalina
Výtlak
B75
Teplota
pHmax
Konstrukce
Kulièková lo iska
Lo iska
edá litina ÈSN 422420
Plá ť èerpadla
Nerez ocel ÈSN 17240
edá litina ÈSN 422420
Spirála
Obì né kolo
HCR (Cr vysocelegovaná ocel)
Suchý motor
IP 68
400 V
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
Nerez ocel ÈSN 17020
Délka
Typ
80ASN21.5
80ASN22.2
80ASN23.7
100ASL23.7
1.5
2.2
3.7
3.7
2.
0A
2
H07 RNF
Výtlaèné
hrdlo [mm]
80
80
80
100
 VÝTLAÈNÁ PØÍRUBA
Typ N/L
Zavøené obì né kolo
15 m
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
10
30
14
30
21.5
30
12.5
60
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
17
54
22.5
60
29
72
99
23
Prùchodnost
[mm]
10
10
10
10
80ASN21.5
80ASN23.7
10
0
80ASN22.2
100ASL23.7
Hmotnost
[kg]
Fáze
Napìtí
36
39
44
44
Proud [A]
3Ø
400V
3.5
5.1
8.3
8.3
20
Q [m3/h]
Typ
 VÝTLAÈNÉ HRDLO*
80ASN21.5
80ASN22.2
H [m]
80ASN23.7
100ASL23.7
40
30
70
60
50
.7
6
12
24
36
48
15.7
14.6
11.8
7.9
3
21.3
19.8
16.2
11.7
6.4
27.4
26.2
23.5
20
14.5
6.3
22.5
21.9
20.3
18.2
15.6
12.5
 SACÍ VÍKO
60
 ROZMÌRY
DB
E
D
DA
Ø
Minimální
vý ka hladiny
A
DA
Ø
DH
DB
C
M10x1.5
Vnìj í závit
80ASN21.5
80ASN23.7
Rozmìry [mm]
DA
DB
DC
65
98
89
Typ
80ASN21.5
DH
Hrdlo**
Koncovka
65
80
LOT2,5-98
B75
100
LOT4-98
100
Typ
A110
80ASN21.5
Rozmìry [mm]
DA
67
DB
140
Typ
roub
M12 x 25
F
B
Rozmìry [mm]
DN
1.5-3.7 kW
3.7 kW
80ASN22.2
100ASL23.7
80ASN22.2
80ASN23.7
100ASL23.7
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
F
H*
80ASN21.5
80
235
50
115
466
418
10
531
*Na výtlaèném hrdle je na roubována hasièská koncovka B75 nebo A110
80ASN22.2
67
140
M12 x 25
80ASN22.2
80
235
50
115
466
418
10
531
**Znaèení hrdel
98
80ASN23.7
67
140
M12 x 25
80ASN23.7
80
235
50
115
496
448
10
561
Rozteè roubù
DB [mm]
100ASL23.7
80
150
M12 x 25
100ASL23.7
100
235
50
115
511
463
10
606
LOT
2,5
Hrdlo
se závitem
Závit
[ ]
-
*H
46
vý ka èerpadla vèetnì hrdla a koncovky
47
90
80
DN
DC
1.5-3.7 kW
23
0
DN
Typ
SL
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
Výkon
motoru [kW]
1.5
10
7
3F
N2
3.
Napìtí
AS
N2
50 Hz
N2
Tøída B (3,7 kW - tøída F)
AS
AS
Frekvence
80
80
2P
80
Krytí
Automatické odpojení
Materiál
10
Uhlík / keramika
Poèet pólù
Kabel
20
Dvojitá mechanická ucpávka
Mechanická ucpávka
Lo iskové tìleso
Materiál
Èerpadlo
Zavøené
Obì né kolo
Mechanická ucpávka
Motor
6÷9
Max. 10%
Obsah pevných èástic
Fáze
/s
24
22
20
18
16
14
12
10
8
30 m
Max. ponor
Izolace
6
Voda s obsahem písku a bahna
Charakter
Typ
A110
0 ÷ 40 °C
4
m
m 3 /h
72
84
8.8
4.7
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD
80ASH25.5 100ASN25.5
150ASL25.5 150ASL27.5
100ASN27.5
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
B75
Výtlak
pHmax
A110
Konstrukce
Mechanická ucpávka
SN
Kulièková lo iska
Lo iskové tìleso
27
.5
edá litina ÈSN 422420
Plá ť èerpadla
Nerez ocel ÈSN 17240
Spirála
20
edá litina ÈSN 422420
HCR (Cr vysocelegovaná ocel)
Obì né kolo
Uhlík / keramika
80ASH25.5
100ASN25.5 100ASN27.5
IP 68
150ASL25.5
150ASL27.5
10
Tøída F
3F
Automatické odpojení
50 Hz
.5
Napìtí
25
Frekvence
10
H
2P
150
AS
Suchý motor
80
Krytí
Poèet pólù
Materiál
0A
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
400 V
0A
AS
SN
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
Nerez ocel ÈSN 17023
Kabel
10
30
Zavøené (80ASH25.5 - otevøené)
Mechanická ucpávka
Motor
6÷9
Max. 10%
Obì né kolo
Fáze
/s
30 m
Obsah pevných èástic
Izolace
40
35
30
25
20
15
Voda s obsahem písku a bahna
Max. ponor
Typ
DN150
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
Teplota
10
5
m
Délka
H07 RNF
Typ
Výkon
motoru [kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
80ASH25.5
100ASN25.5
100ASN27.5
150ASL25.5
150ASL27.5
5.5
5.5
7.5
5.5
7.5
80
100
100
150
150
 VÝTLAÈNÁ PØÍRUBA
Typ H
Otevøené
obì né kolo
15 m
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
28
30
19
60
25
60
12
90
17
90
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
38
78
29
120
39
108
25
144
30
162
Prùchodnost
[mm]
10
10
10
10
10
Typ N/L
Zavøené
obì né kolo
Hmotnost
[kg]
Fáze
Napìtí
72
75
80
78
81
Proud [A]
 VÝTLAÈNÉ HRDLO*
25
15
.5
0A
SL
27
.5
.5
0
0
20
Typ
60
40
Q [m3/h]
15
80
100
30
45
60
120
75
90
80ASH25.5
33.5
28.0
21.0
12.5
2.3
28.0
25.1
22.3
19.0
15.1
10.8
36.7
33.5
29.7
24.8
19.0
12.0
100ASN27.5
150ASL25.5
H [m]
150ASL27.5
m 3 /h
140
100ASN25.5
120
135
23.5
21.5
19.5
17.0
14.6
12.0
5.8
2.4
28.5
26.5
24.4
22.0
19.6
17.0
10.6
7.0
 ROZMÌRY
 SACÍ VÍKO
DN
DN
DN
Typ
5.5-7.5 kW
Rozmìry [mm]
DA
DB
DC
87
127
112
DA
Vnìj í závit*
Typ
Hadièník
100ASN25.5
150ASL25.5
Rozmìry [mm]
DH
Hrdlo**
5.5 kW
85
LOT2,5-127
B75
5.5-7.5 kW
100
85
LOT4-127
A110
5.5-7.5 kW
150
172
LOH6-127
Hadièník
2,5
Hrdlo
se závitem
Závit
[ ]
-
98
Rozteè roubù
DB [mm]
Typ
100ASN25.5
LOH
6
Hrdlo
Hadièník
s hadièníkem
[ ]
-
127
Rozteè roubù
DB [mm]
Rozmìry [mm]
DA
87
Typ
roub
DB
150
100ASN27.5
150ASL25.5
M12 x 25
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
E
H*
80ASH25.5
80
286
63
130
610
550
692
100ASN27.5
87
150
M12 x 25
100ASN25.5
100
286
63
130
610
550
677
150ASL25.5
97
175
M12 x 25
100ASN27.5
100
286
63
130
610
150ASL27.5
97
175
M12 x 25
150ASL25.5
150
286
63
130
610
724
150ASL27.5
150
286
63
130
610
550
550
550
*H
48
100ASN25.5
Koncovka
*Na výtlaèném hrdle je na roubována hasièská koncovka B75 nebo A110
LOT
B
100ASN27.5
150ASL27.5
80ASH25.5
DN
65
**Znaèení hrdel
Minimální
vý ka hladiny
C
M10x1.5
DB
A
A
D
Ø
DH
DH
E
D
Ø
D
B
DC
3Ø
400V
11.6
11.6
15.3
11.6
15.3
L25
vý ka èerpadla vèetnì hrdla a koncovky
49
677
724
150ASL27.5
POZNÁMKY
ØADA AG
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD S VÍØIÈEM
VÝKON: 1.5 ÷ 7.5 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 37 [m]
MAX. PRÙTOK: 100 [m3/hod]
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : 100
 POU ITÍ
AG
H
2
Typ
Typ obì .
kola
Poèet
pólù
Výtlaèné
hrdlo
[mm]
7,5
 Èerpání vody, zneèi tìné usazeninami z písku, kamenné drtì,
bahnem, jílem a podobnými hmotami majícími abrazivní úèinek.
Výkon
[kW]
 Odvodòování pøi zakládání staveb, tunelù, dolù, kanálù a nádr í s usazeninami pevných látek.
 VLASTNOSTI
 Èerpání sedimentujících kapalin které silný proud od víøièe
zamíchá.
 Osvìdèená lehká a pøenosná celokovová konstrukce,
dvojitý plá ť èerpadla umo òuje chlazení elektromotoru
a èerpání i pøi nízké hladinì.
Kabel
 Standardní vybavení èerpadla
doplòková tepelná
ochrana, dvojitá mechanická ucpávka z karbidu køemíku
chlazená a mazaná olejem.
Rukojeť
Kabelová vývodka
Doplòková
tepelná ochrana
 Obì né kolo z vysoce chromem legované oceli s tvrdostí
55-60 HRC. Tvrdé a odolné proti odìru.
 Èerpadlo je vybaveno míchadlem z peritické tvárné litiny.
Silný proud kapaliny od víøíèe usnadòuje èerpání kapalin
se sedimenty.
Lo iskové tìleso
Kryt tepelné ochrany
Horní lo isko
Stator
Plá ť motoru
Rotor
Plá ť èerpadla
Høídel
Podlo ka lo iska
Lo iskové tìleso
Mechanická ucpávka
Ucpávkové tìleso
Gufero
Spirála
Spodní lo isko
Mazivo
Pouzdro gufera
Pero obì ného kola
Obì né kolo
Víko spirály
Tìsnící kruh
Víøiè
Stojan se sítem
Víøiè
50
51
PONORNÁ ÈERPADLA ABRAZIVNÍCH VOD S VÍØIÈEM
80AGN22.2
80AGH25.5
80AGN23.7
100AGN27.5
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
B75
Teplota
pHmax
Konstrukce
Kulièková lo iska
Spirála
H2
5.5
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
HCR (Cr vysocelegovaná ocel)
Uhlík / keramika
Krytí
Suchý motor
Poèet pólù
80AGN22.2
80AGH25.5
80AGN23.7
10
0A
100AGN27.5
IP 68
10
Frekvence
Tøída F (2,2 kW
Napìtí
3F
tøída B)
Nerez ocel ÈSN 17020 (5,5 a 7,5 kW
Délka
H07 RNF
Typ
Výkon
motoru [kW]
80AGN22.2
80AGN23.7
80AGH25.5
100AGN27.5
2.2
3.7
5.5
7.5
Výtlaèné
hrdlo
N2
2.2
0
B75
B75
B75
A110
Typ N
Zavøené obì né kolo
15 m
 VÝTLAÈNÁ PØÍRUBA
10
0
ÈSN 17023)
Jmenovité parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
13
30
19
36
27
30
24
60
3.7
AG
400 V
.5
N2
80
50 Hz
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
27
AG
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
GN
80
2P
Automatické odpojení
Materiál
m 3 /h
AG
20
Nerez ocel ÈSN 17240
Mechanická ucpávka
Motor
80
edá litina ÈSN 422420
Plá ť èerpadla
Maximální parametry
Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
20
57
26.5
72
37
72
102
35
Typ H
Otevøené obì né kolo
Prùchodnost
[mm]
10
10
10
10
20
30
40
50
60
70
80
Víøiè
Typ
Hmotnost
[kg]
Fáze
Napìtí
40
45
73
81
Proud [A]
3Ø
400V
5.1
8.3
11.6
15.3
Q [m3/h]
80AGN22.2
80AGN23.7
80AGH25.5
H [m]
100AGN27.5
6
12
18
24
30
36
48
19.1
18.0
16.6
14.9
13.0
10.8
5.2
26.2
25.4
24.2
22.7
21.0
18.8
13.5
7.4
35.0
33.7
31.5
29.5
27.5
24.4
18.0
10.3
34.8
34.2
33.6
32.6
31.8
30.5
27.5
24.0
 ROZMÌRY
 VÝTLAÈNÉ HRDLO*
DN
ØDN
Minimální
vý ka hladiny
A
A
D
Ø
DH
Ø
D
D
B
DC
Rozmìry [mm]
F
C
M10x1.5
Typ
90
30
Otevøené
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Lo iskové tìleso
Materiál
Èerpadlo
Zavøené
Mechanická ucpávka
Kabel
/s
6÷9
Max. 10%
Obì né kolo
Fáze
25
30 m
Obsah pevných èástic
Izolace
20
Voda s obsahem písku a bahna
Max. ponor
Typ
A110
0 ÷ 40 °C
Charakter
15
E
Èerpaná
kapalina
Výtlak
10
5
m
Typ
DA
DB
DC
2.2-3.7 kW
65
98
89
2.2-3.7 kW
5.5-7.5 kW
87
127
112
5.5 kW
7.5 kW
Rozmìry [mm]
Hrdlo**
Koncovka
80
LOT2.5-98
B75
65
85
LOT2.5-127
B75
100
100
LOT4-127
A110
DN
DH
65
80AGN22.2
*Na výtlaèném hrdle je na roubována hasièská koncovka B75 nebo A110
**Znaèení hrdel
LOT
2,5
98
Hrdlo
se závitem
Závit
[ ]
B
Rozteè roubù
DB [mm]
Typ
DN
A
B
C
D
E
F
H*
80AGN22.2
80
260
50
195
547
499
10
612
80AGN23.7
80
260
50
195
577
529
10
642
80AGH25.5
80
318
623
10
766
100
318
200
200
683
100AGN27.5
63
63
683
623
10
751
*H
52
80AGN23.7
80AGH25.5
Rozmìry [mm]
vý ka èerpadla vèetnì hrdla a koncovky
53
100AGH27.5
60
72
96
19.1
5.1
POZNÁMKY
ØADA IC
PONORNÁ ÈERPADLA DRENÁ NÍCH VOD
VÝKON: 1.1 ÷ 3.7 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 22 [m]
MAX. PRÙTOK: 100 [m3/hod]
 OBÌ NÁ KOLA
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : 100
Výtlaèné
hrdlo
[mm]
IC
Typ
B
2
Poèet
Materiál
pólù
obì . kola
A - bronz
B - nerez ocel
3,7
Nová konstrukce uzavøených obì ných kol, která zvý ila prùtok
o cca 15-20%. U velikosti 50ICA jsou obì ná kola vyrobena
z bronzu. U vìt ích èerpadel 80 a 100 ICB z chromové oceli
s tvrdostí HRC 30. Tím se prodlou ila ivotnost obì ných kol.
Výkon
[kW]
 VLASTNOSTI
Rukojeť
 Plá ť èerpadla i síto jsou vyrobené z korozivzdorné oceli.
Tyto materiály umo òují vyrobit pro dané parametry
a pou ití lehké a mobilní èerpadlo.
Kabel
Kabelová vývodka
Doplòková
tepelná ochrana
 Obì né kolo èerpadla s vysokou úèinností je vyrobené
z bronzu (A) nebo chromové oceli (B).
Lo iskové tìleso
Horní lo isko
Plá ť èerpadla
 Pøipojení na po ární hadice C52, B75 a A110.
Rotor
 Motor suché konstrukce, chlazený obtékanou vodou.
Dvojitá mechanická ucpávka (SiC) s dlouhou ivotností,
chlazená a mazaná olejem, doplnìná pøídavným
guferem.
Stator
Plá ť motoru
Spodní lo isko
Høídel
 POU ITÍ
Mechanická
ucpávka
 Èerpání vody, mírnì zneèi tìné obsahem písku, bahnem,
jílem a podobných hmot.
Gufero
Lo iskové tìleso
Mazivo
Tìsnící kruh
 Odvodòování pøi zakládání staveb, tunelù, dolù, kanálù
a nádr í.
Obì né kolo
Spirála
 HZS, záplavy, povodnì.
Sací víko
Sací síto
Stojan
54
55
PONORNÁ ÈERPADLA DRENÁ NÍCH VOD
50ICA21.1
80ICB21.5
80ICB22.2
100ICB23.7
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
0
Èerpaná
kapalina
Výtlak
C 52
Teplota
pHmax
0 ÷ 40 °C
Charakter
Max. ponor
Konstrukce
Materiál
15
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
Bronz (50ICA)
50ICA21.1
IP 68
80ICB21.5
80ICB22.2
100ICB23.7
Frekvence
Tøída B (3,7 kW - F)
1F / 3F
Automatické odpojení
50 Hz
0IC
B2
IC
B2
1.
3.7
5
230 / 400 V
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
0
Korozivzdorná ocel ÈSN 17020
Délka
H07 RNF
Zavøené obì né kolo
15 m
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Výtlaèné
Prùchodnost
hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h]
[mm]
C52
13.5
12
18.5
27
3.5
Hmotnost
3Ø [kg]
1Ø [kg]
28
24
50ICA21.1
1.1
1.5
B75
10.0
30
17.0
54
10.0
36
80ICB22.2
2.2
B75
14.0
30
22.5
60
10.0
39
A110
13.0
60
23.0
102
10.0
44
Fáze
Napìtí
Proud
[A]
10
0
Zavøené obì né kolo
80ICB21.5
3.7
10
2
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
Výkon
motoru [kW]
5
2.
80
1.1
2P
Napìtí
B2
A2
IC
Suchý motor
IC
50
Uhlík / keramika
Krytí
80
10
Chromová ocel (80ICB, 100ICB)
Poèet pólù
Materiál
20
Korozivzdorná ocel ÈSN 17240
Mechanická ucpávka
Motor
/s
6÷9
Kulièková lo iska
Plá ť èerpadla
100ICB23.7
25
edá litina ÈSN 422420
Spirála
Typ
20
Zavøené
Lo iskové tìleso
Kabel
15
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Fáze
10
30 m
Mechanická ucpávka
Izolace
5
m
Max. 5%
Obì né kolo
Typ
A110
Mírnì zneèi tìná voda
Obsah pevných èástic
Èerpadlo
B75
1Ø
230V
8.2
3Ø
400V
2.8
3.5
5.1
8.3
Typ
20
Q [m3/h]
50ICA21.1
30
40
12
24
13,5
3,8
50
60
36
42
2,9
14,6
11,7
7,8
80ICB22.2
18,8
16,1
11,7
6,3
100ICB23.7
21,7
20
18
15,6
80ICB21.5
H [m]
70
80
60
72
84
96
13
9,8
6,1
2,3
 ROZMÌRY
 ROZMÌRY
80ICB21.5
50ICA21.1 230 V
80ICB22.2
100ICB23.7
50ICA21.1 400 V
56
57
m 3 /h
90
POZNÁMKY
ØADA GF
PONORNÁ ÈERPADLA S ØEZÁKEM
VÝKON: 1.0 ÷ 3.7 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 36 [m]
MAX. PRÙTOK: 20 [m3/hod]
témù pod úrovní gravitaèních sbìraèù, kanalizaèních systémù parkù apod.
 Doprava nejrùznìj ích odpadních vod a kalù, které obsahují mìkké pøedmìty jako jsou zdravotní vlo ky, plastové
sáèky, tkaniny a utìrky na jedno pou ití apod.
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad:
32
GF
Výtlaèné
Typ
hrdlo [mm] èerpadla
2
1.0
F
Poèet
pólù
Výkon
[kW]
Plovák
 VLASTNOSTI
 Robustní litinová konstrukce odolávající velké zátì i.
 Standardní výbava: epoxidovou pryskyøicí utìsnìná kabelová vývodka a kabel, suchý motor s vysokou úèinností,
dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoøe, doplòková
tepelná ochrana, zdvojené spodní kulièkové lo isko.
 Tìleso øezáku a kruhový nù jsou vyrobeny z korozivzdorné chromové oceli a kaleny na 55-60 stupòù Rockwela.
Rukojeť
Kondenzátor
Odstøedivý spínaè
Kabel
Kabelová vývodka
Horní kryt
Doplòková tepelná
ochrana
Horní lo isko
Høídel
Stator
Plá ť motoru
Rotor
Spodní zdvojené lo isko
Mechanická ucpávka
Kryt lo iska
Olejová náplò
Gufero
Øezací schopnosti
Pøíruba
 POU ITÍ
Ucpávkové tìleso
Spirála
 V tlakových odpadních systémech.
 Odvod odpadních vod z rodiných a bytových domù, rekreaèních zaøízení a hotelù.
 Doprava odpadních vod z komerèních objektù, prùmyslových závodù a nemocnic, dále ze kol, kanalizaèních sys-
58
Lo iskové tìleso
Obì né kolo
Stojan
59
Tìleso øezáku
Kruhový nù
PONORNÁ ÈERPADLA S ØEZÁKEM
32GF21.0 32GF21.5 32GF22.2 40GF21.5
50GF22.2 50GF23.7
40GF22.2
 KØIVKY VÝKONU
Teplota kapaliny [°C]
0 ÷ 40
Charakter kapaliny
Konstrukce
6÷9
Obì né kolo
Otevøené, typ vortex
Konstrukce øezání
Mechanická ucpávka
Dvojitá mechanická ucpávka
Horní lo isko
Dvojité kulièkové lo isko (32GF21.0
edá litina (ÈSN 422420)
Obì né kolo
edá litina (ÈSN 422420)
Tìleso øezáku
Chromová ocel - HCR
Kruhový nù
Chromová ocel - HCR
25
32GF21.0 • 32GF21.5
• 32GF22.2
Suchý motor
Fáze
Otáèky/min.
2P
Frekvence
Napìtí
1F / 3F
50GF22.2 • 50GF23.7
32G
15
F2
1.0
10
50 Hz
230 V / 400 V
5
edá litina (ÈSN 422420)
Hlavní høídel
Kabel
40GF21.5 • 40GF22.2
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
2.2
2930
Tøída B
Automatické odpojení
50GF2
20
SiC/SiC
Typ
Izolace
3.7
jednoduché)
Spirála
Poèet pólù
50GF2
30
Kulièkové lo isko
Spodní lo isko
Materiál
35
Drcení
Mechanická ucpávka
Motor
m
Odpadní voda a spla ky
Hodnota pHmax
Materiál
Èerpadlo
Èerpaná
kapalina
 TECHNICKÉ PARAMETRY
Nerez (ÈSN 17029)
Délka
H07 RNF
Otevøené
obì né kolo
Otevøené
obì né kolo
10 m
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Hmotnost
Fáze
Výkon
Výtlaèné
PrùchodTyp
motoru [kW] hrdlo [mm] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] Dopr. vý ka [m] Prùtok [m3/h] nost [mm] 1Ø [kg] 3Ø [kg] Napìtí
20.5
7.8
28
25
17
3.6
32GF21.0(F)
1.0
32
32GF21.5
1.5
32
20,5
6
26
9
33
6
32GF22.2
32
32
9.9
35
26
2.2
Proud
40GF21.5
1.5
32
20,5
6
26
9
33
[A]
6
40GF22.2
26
32
32
9.9
35
2.2
50GF22.2
50
19
12
25
19.8
51
2.2
50GF23.7
3.7
50
26
12
31.5
19.8
53
*Varianta èerpadla s plovákem v typovém oznaèení F
 PØÍRUBA
Tìleso øezáku
a kruhový nù
1Ø
230V
6.4
3Ø
400V
2.4
3.5
5.0
3.5
5.0
5.5
8.2
0
5
0
Plovák*
230V
400V
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Typ
32GF21.0
32GF21.5
32GF22.2
40GF21.5
40GF22.2
50GF22.2
50GF23.7
10
Q [m3/hod]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
16
H [m]
18.5
25
31
25
31
25
35,5
11
20,5
26,5
20,5
26,5
23
34,5
15
22,5
15
22,5
22,5
33
21,5
32
20
30,5
19
29
16
26
18
23
28
23
28
24
35
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 ROZMÌRY
m 3 /h
15
ROZMÌRY
DC
DB
DA
DN
ØDD
Normální
hladina vody
Normální
hladina vody
Normální
hladina vody
Ø 33,7x2
G1¼"; 2"
Ø 33,7x2
Normální
hladina vody
Normální
hladina vody
DC
DB
Minimální
hladina vody
DA
DN
Minimální
hladina vody
Minimální
hladina vody
Minimální
hladina vody
ØDD
Díry
32GF21.0
Typ
Minimální
hladina vody
32GF21.5
Typ
Rozmìry [mm]
DN
DA
DB
DC
DD
Díry
32GF21.0
32
70
84
105
9.5
2
32GF21.5
32
70
84
105
9.5
2
32GF22.2
32
70
84
105
9.5
2
50GF22.2
50
78
120
155
15
4
50GF23.7
50
78
120
155
15
4
32GF21.0
32GF21.5
32GF22.2
40GF21.5
40GF22.2
50GF22.2
50GF23.7
32GF22.2
DN
32
32
32
50
50
60
40GF21.5
A
249
285
285
255
255
393
393
B
214
250
250
140
140
316
316
50GF22.2
40GF22.2
C
177
203
203
203
203
226
226
Rozmìry
D
156
156
156
133
133
226
226
[mm]
E
160
160
160
160
160
180
180
50GF23.7
F
G
1Ø
3Ø
1Ø
3Ø
498
473
483
483
483
483
543
543
555
530
546
546
546
546
616
616
32GF21.0
Typ
32GF21.0
32GF21.5
32GF22.2
40GF21.5
40GF22.2
50GF22.2
50GF23.7
DN
50
50
50
50
50
50
50
A
552
583
583
567
567
554
554
B
359
400
400
384
384
372
372
C
105
105
105
105
115
105
105
32GF21.5
D
177
203
203
203
203
226
226
E
215
215
215
215
215
215
215
F
70
70
70
70
70
70
70
32GF22.2 : T50E
G
120
120
120
120
120
120
120
40GF21.5
Rozmìry [mm]
I
M
N
O
50 240 202 108
50 240 202 108
50 240 202 108
50 240 202 108
50 240 202 108
50 240 202 108
50 240 202 108
61
P
12
12
12
12
12
12
12
1Ø
W1
3Ø
445 420
442
442
515
515
573
573
40GF22.2
50GF22.2
W2 1Ø H13Ø
118 502 477
118
505
118
505
190
578
190
578
191
646
191
646
H2
6
20
20
32
32
31
31
50GF23.7 : T50F
POZNÁMKY
ØADA L
PONORNÁ ÈERPADLA PRO VELKÉ PRÙTOKY
VÝKON: 0.4 ÷ 11 [kW]
MAX. DOPRAVNÍ VÝ KA: 9 [m]
MAX. PRÙTOK: 600 [m3/hod]
 ZNAÈENÍ ÈERPADEL
Pøíklad 1 : L
Typ
-
4
1
Výtl. hrdlo Výkon
["]
[HP]
Pøíklad 2 : L - 300
Typ
A
Výtl. hrdlo Varianta
[mm]
 VLASTNOSTI
 Axiální nebo diagonální provedení èerpadla zaji ťuje velké
prùtoèné mno ství, minimální hluk a vibrace.
 Robustní konstrukce a kompaktní provedení, suchý motor,
dvojitá mechanická ucpávka, vrtulové nebo diagonální
obì né kolo.
 Snadná obsluha a nízké nároky na údr bu.
 Moderní vysoce úèinný motor spoleènì s obì ným kolem,
navr eným s pomocí 3D modelù zajistí max. úèinnost èerpadla a tím velkou energetickou úsporu.
 Motor s krytím IP68, chlazený obtékanou vodou. Plá ť
èerpadla a høídel jsou vyrobeny z nerezové oceli, obì né
kolo z hliníkového bronzu, který je odolný proti chemikáliím i proti abrazi, ostatní díly jsou z edé litiny.
Horní kryt vnìj í
Kabel
Vývodka
Horní kryt vnitøní
Horní lo isko
Plá ť motoru
Plá ť
Stator
Høídel
Rotor
Spodní lo isko
Spirála
 POU ITÍ
Olejová náplò
 Èerpání vody ve vodním hospodáøství.
 Zásobování krajiny vodou, zavla ování, chlazení vodou,
fontány.
 Èerpání vody z øek a jezer. Cirkulace vody pøi chovu ryb.
 Pou ití pro rùzné druhy odvodnìní.
 Regulace vody pøi záplavách.
 Èerpání odpadních vod velkých objemù.
62
Nasávací tìleso
Lo iskové tìleso
Tìleso mechanické
ucpávky
Mechanická ucpávka
Gufero
Obì né kolo
Stojan
63
PONORNÁ ÈERPADLA ØADY L PRO VELKÉ PRÙTOKY
L-30.5
L-41
L-62
L-63
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
m
pHmax
30 m
Obì né kolo
4
Vrtulové
Mechanická ucpávka
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
Kulièková lo iska
Horní kryt vnìj í
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt vnitøní
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
Bronz ÈSN 423147
Krytí
Suchý motor
Poèet pólù
Izolace
Fáze
4P
Frekvence
Napìtí
IP 68
L-30.5
2P [0,5; 0,75 kW]
Tøída B
3F
Automatické odpojení
L-62
L-41
L-6
2
L-63
3
400 V
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
0
Nerez 17240
Délka
H07 RNF
Vrtulové
obì né kolo
10 m
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Typ
Výkon
[kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
Dopr. vý ka [m]
Prùtok [m /h]
Dopr. vý ka [m]
Prùtok [m /h]
L-30.5
0.4
80
2.5
30
3.0
L-41
0.75
100
3.0
42
L-62
L-63
1.5
2.2
150
150
2.0
2.5
120
120
3
Prùchodnost
[mm]
Hmotnost
[kg]
10
26
4.5
42
64
10
4.0
5.0
156
174
20
20
26
51
52
3
Fáze
3Ø
Napìtí
400V
1.3
Proud [A]
50
0
1.9
3.8
5.4
Typ
Q [m3/h]
100
24
40
L-30.5
3
1.4
L-41
4.5
3.2
L-62
H [m]
60
80
100
120
3.1
2.7
2.5
2.2
1.5
3.3
2.9
2.7
2.5
2.2
*
E
F
*
Minimální
vý ka hladiny
Minimální
vý ka hladiny
D
A
C
B
L-30.5
Rozmìry [mm]
Závit
["]
DN
A
B
C
D
E
F
L-30.5
3
80
225
225
56
180
447
484
L-41
4
100
225
230
56
180
447
484
* vnìj í závit
L-62
L-41
Typ
L-63
Rozmìry [mm]
Závit
["]
DN
A
B
C
D
L-62
6
150
285
285
237
597
L-63
6
150
285
285
237
597
* vnitøní závit
64
140
160
1.0
4.4
L-63
m 3 /h
150
 ROZMÌRY
 ROZMÌRY
Typ
L-6
1
50 Hz
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
Kabel
2
uhlík / keramika
.5
Typ
3
0
L-3
Materiál
6÷9
Øíèní, jezerní a závlahová voda
Max. ponor
Materiál
150
0 ÷ 40 °C
Charakter
Mechanická ucpávka
Motor
100
1
L-4
Èerpadlo
80
Teplota
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
65
1.6
PONORNÁ ÈERPADLA ØADY L PRO VELKÉ PRÙTOKY
L-200A
L-250A
L-300A
 KØIVKY VÝKONU
 TECHNICKÉ PARAMETRY
m
pHmax
Max. ponor
6÷9
7
Vrtulové / Diagonální (L-300A)
Mechanická ucpávka
Dvojitá mechanická ucpávka
Lo iska
edá litina ÈSN 422420
Horní kryt vnitøní
edá litina ÈSN 422420
Spirála
edá litina ÈSN 422420
Obì né kolo
5
L-3
0
uhlík / keramika
Suchý motor
Poèet pólù
3
L-200A
Tøída F
Napìtí
3F
Automatické odpojení
L-300A
250A
400 V
1
Doplòková tepelná ochrana
Plá ť motoru
edá litina ÈSN 422420
Hlavní høídel
0A
0A
2
50 Hz
L-2
5
L-2
0
IP 68
4P
Frekvence
Kabel
0A
4
Bronz ÈSN 423147
Krytí
Fáze
6
Kulièková lo iska
Horní kryt vnìj í
Izolace
8
30 m
Obì né kolo
Typ
Materiál
300
Øíèní, jezerní a závlahová voda
Mechanická ucpávka
Motor
250
0 ÷ 40 °C
Charakter
Materiál
Èerpadlo
200
Teplota
Konstrukce
Èerpaná
kapalina
Výtlak [mm]
0
Nerez 17240
Délka
H07 RNF
Vrtulové
obì né kolo
15 m
Prùtok [m /h]
Prùchodnost
[mm]
Hmotnost
[kg]
6.5
330
22
116
330
6.5
450
22
157
420
8
540
23
201
Jmenovité parametry
Maximální parametry
Typ
Výkon
[kW]
Výtlaèné
hrdlo [mm]
Dopr. vý ka [m]
Prùtok [m /h]
Dopr. vý ka [m]
L-200A
5.5
200
4.0
210
L-250A
7.5
250
4.0
L-300A
11
300
4.5
 VÝTLAÈNÉ HRDLO
Diagonální
obì né kolo
3
3
Fáze
3Ø
Napìtí
400V
12.6
Proud [A]
 ROZMÌRY
0
50
100
Q [m3/h]
Typ
L-200A
15.0
L-250A
22.0
L-300A
150
200
250
300
350
400
4.7
3.7
2.8
6.2
5.5
4.7
150
200
250
300
6.5
5.4
4.3
3.2
2.1
5.7
7.1
8.1
 VÝTLAÈNÉ HRDLO
450
350
100
H [m]
400
m 3 /h
500
450
500
3.9
3.1
 ROZMÌRY
DC
DC
DB
DB
DN *
C
C
D
D
DN*
Minimální
vý ka hladiny
ØDD
Díry
Minimální
vý ka hladiny
B
B
A
A
ØDD
Díry
L-200A
L-250A
L-300A
Typ
Rozmìry [mm]
Díry
Typ
15
8
15
8
DN
DB
DC
DD
L-200A
200
285
330
L-250A
250
325
370
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
L-200A
200
340
250
733
923
L-250A
250
380
300
802
1015
* hrdlo bez závitu
Typ
L-300A
Rozmìry [mm]
DN
DB
DC
DD
300
389
430
15
Díry
Typ
8
L-300A
Rozmìry [mm]
DN
A
B
C
D
300
430
260
586
1077
* hrdlo bez závitu
66
67
SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
MATERIÁL LITINA
 TECHNICKÉ PARAMETRY
HRDLO: 50
HRDLO: 50
80 [mm]
Výtlak [mm]
Materiál
Èerpaná
kapalina
MATERIÁL NEREZ OCEL
400 [mm]
50
80
LITINA
100
Teplota kapaliny [°C]
Charakter kapaliny
6÷9
Tìleso spou tìcího
zaøízení patní koleno
edá litina ÈSN 422420
Horní dr ák vodících tyèí
edá litina ÈSN 422420
Posuvný hák
Øetìz
edá litina ÈSN 422420
Svaøovaná nerezová trubka ÈSN 17 240
Délka
Nerez ocel ÈSN 17 240
 TECHNICKÉ PARAMETRY
Výtlak [mm]
Èerpaná
kapalina
200
Odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
Vodící tyèe
Materiál
150
0 ÷ 40
NEREZ OCEL
50
Teplota kapaliny [°C]
4m
80
0 ÷ 40
Charakter kapaliny
Agresivní odpadní vody, spla ky, kaly
Hodnota pHmax
2 ÷ 14
Tìleso spou tìcího
zaøízení patní koleno
Nerez ocel ÈSN 422931
Horní dr ák vodících tyèí
Nerez ocel ÈSN 422931
Posuvný hák
Nerez ocel ÈSN 422931
Vodící tyèe
Øetìz
Svaøovaná nerezová trubka ÈSN 17 240
Délka
Nerez ocel ÈSN 17 240
4m
T2-50
 Systémy stokových sítí, surové kaly, septiky, farmy
s ivoèi nou výrobou
 ZNAÈENÍ SPOU TÌCÍCH ZAØÍZENÍ
Pøíklad 1 : T
2 - 80
Pøíklad 2 : ST
Typ Verze Výtlaèné
hrdlo [mm]
Pøíklad 3 : T
Typ
-
80
2 - 80
Nerezový Verze Výtlaèné
typ
hrdlo [mm]
Kotevní
rouby
Rozteè a poèet
roubù výtlaèné
pøíruby
T2-50
2 / 50
M16 x 120
96 * 2
M10 x 40 TR 28 x 2
T50E
2 / 50
M16 x 120
120 * 4
M10 x 40 TR 33,7 x 2
T50E+TE5
2 / 50
M16 x 120
120 * 4
M10 x 40 TR 33,7 x 2
T50F
2 / 50
M16 x 120
120 * 4
M10 x 40 TR 33,7 x 2
Horní dr ák
T2-80
3 / 80
M16 x 120
130 * 2
M10 x 40 TR 38 x 2
Nerezový øetìz
T80D
3 / 80
M16 x 120
150 * 8
T100/80
3 4
80  100
M16 x 120
175 * 8
M10 x 40 TR 38 x 2
T100A
4 / 100
M16 x 120
175 * 8
M10 x 40 TR 57 x 2
/100  150 M16 x 120
M20 x 200
6 / 150
8 / 200
M20 x 200
240 * 8
240 * 8
290 * 12
M10 x 40 TR 57 x 2
M12 x 40 TR 57 x 2
M12 x 40 TR 57 x 2
patní koleno
 Horní dr ák vodících tyèí
 Posuvný hák
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
Instalace spou tìcího zaøízení obná í montá patního kolena (tìlesa spou tìcího zaøízení) na dno nádr e èi jímky pomocí nerezových kotevních roubù, montá nerezových
vodicích tyèí pomocí horního dr áku, který je vìt inou kotven do stropu nádr e, a montá posuvného háku na èerpadlo. U nìkterých typù èerpadel se musí odmontovat stojan,
pøípadnì výtlaèné koleno.
Instalace ponorného èerpadla na spou tìcí zaøízení pøiná í
u ivateli tyto výhody:
 Snadnìj í a rychlej í instalaci, odpojení a pøipojení èerpadla
 Rychlou a bezpeènou výmìnu zálo ního èerpadla bez
vypu tìní jímky.
DN [ ] / [mm]
Vstup  výstup*
 Tìleso spou tìcího zaøízení
Výtlaèné Varianta
hrdlo [mm]
 SCHÉMA INSTALACE
LITINA
Typ
 ÈÁSTI SPOU TÌCÍHO ZAØÍZENÍ
C
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
rouby
pøíruby
Vodící
tyèe
 Nerezový øetìz 4 [m]
Vodící nerezové tyèe nejsou souèástí dodávky. Dodávají se na pøání.
Posuvný hák
Patní koleno
T150/100 4
T150
T200
6
Pro
èerpadla
50AFU20.4-20.8
AL-05-21
BF-05-21
50AFU21.5; BF-22
32GF21.0-2.2
AL-23
50AL21.5-2.2
50AFU40.4-0.8
50AFU20.4L-0.8L
40GF21.5-2.2
50GF22.2-3.7
80AFU/P21.5-2.2
80AFU/P41.5; AL-32-33
80AL21.5-2.2; BF-32-33
80AFU/P23.7-7.5
M10 x 40 TR 38 x 2
80AFU/P42.2-3.7; 80AL23.7
100AFP25.5-7.5
AL-43; 100AL25.5-7.5
100AFU/E45.5-7.5
100AL25.5-7.5
AF-M620-630
AF 610-615
AF 815-830
* Na výtlaku SZ je pøíruba a protipøíruba s vnitøním závitem.
Vìt í spou tìcí zaøízení DN 250, 350 a 400 nabízíme na základì poptávky k odpovídajícím èerpadlùm.
 Zkrácení doby odstávky na minimum pøi revizi èi prohlídce
èerpadla.
 SPOU TÌCÍ ZAØÍZENÍ
 POU ITÍ
Typ
 Èerpání odpadních a prùsakových vod z budov, podzemních
gará í, prùmyslových podnikù a potravináøských provozù.
ST2-50
ST2-80
ST80
ST100/80
 Èistírny odpadních a chemických vod, neutralizaèní jímky
a èerpací stanice spla kových, odpadních a agresivních vod.
68
DN [ ] / [mm]
Vstup  výstup*
2 / 50
3 / 80
3 / 80
3  4 / 80  100
NEREZ OCEL
Kotevní
rouby
Rozteè a poèet
roubù výtlaèné
pøíruby
rouby
pøíruby
M16 x 120
M16 x 120
M16 x 120
M16 x 120
96 * 2
130 * 2
150 * 8
175 * 8
M10 x 40
M10 x 40
M10 x 40
M10 x 40
Vodící
tyèe
Pro
èerpadla
TR 28 x 2 SS-05-21; SF-05-21
TR 38 x 2 80SFU/P21.5-2.2
TR 38 x 2 80SFU/P23.7-7.5
100SFP25.5-7.5
TR 38 x 2
69
T50F + 50GF23.7
Výkresy v CADu èerpadel a spou tìcích
zaøízení najdete na www.k-h.cz
POZNÁMKY
ÈERPACÍ JÍMKY HCP
VYSTROJENÉ ÈERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD A KALÙ
 Rekreaèní støediska, hotely, penziony.
 VLASTNOSTI
 Èerpací jímky HCP (dle ÈSN EN476) jsou vodotìsné,
plnì vybavené malé èerpací stanice urèené pro èerpání
odpadních vod a kalù. V pøípadì vybavení nerezovými
èerpadly i agresivních odpadních vod a kalù. Tyto jímky
se pou ívají zejména tam, kde není mo né gravitaèní
pøipojení na veøejnou kanalizaèní síť.
 Jednoduchá konstrukce, nízká hmotnost
pøeprava a montá .
 Kompletní vybavení
úpravy.
 V echna místa, v nich extrémní pøítok na stanici
nepøesáhne 18 l/s ( u dvou èerpadel 20 l/s)
 UMÍSTÌNÍ ÈERPACÍ JÍMKY
ÈJ se standardnì dodávají s pochozím plastovým poklopem
(nosnost 200kg) pro umístìní v zahradì èi travnatém pásu.
Jiné poklopy s vìt í nosností dle dané situace øe í projekt.
V tìchto pøípadech se pod poklop dané tøídy zhotovuje
rozná ecí deska dle projektu.
snadná
nejsou nutné ádné dodateèné
 Samonosná konstrukce není nutné jímku obetonovat
(s výjimkou nízké hladiny spodních vod).
 USPOØÁDÁNÍ ÈERPACÍ JÍMKY
Èerpací jímky HCP se dodávají v tìchto variantách:
 Polyetylén PEHD záruka mimoøádné chemické
a mechanické odolnosti a tudí dlouhé ivotnosti.
A jímka osazená jedním èerpadlem s integrovaným plovákem.
Na pøání lze tuto jímku vybavit i havarijním plovákem.
 Osvìdèená ponorná kalová èerpadla HCP, vèetnì
èerpadel s øezákem velký výbìr typù èerpadel,
servis po celé ÈR a SR.
B jímka osazená jedním èerpadlem vystrojená tøemi plováky
(2 plováky øídící zapínací, vypínací + 1 plovák havarijní)
nebo jímka osazená dvìma èerpadly vystrojená ètyømi plováky
(3 plováky øídící vypínací, zapínací jedno èerpadlo, soubìh
obou èerpadel + plovák havarijní). Jímky B lze na pøání dodat
s ovládacím rozvadìèem.
 Standardní vý ka 2m s mo ností prodlou ení na 2,5 m,
prùmìr 1,1 m mo nost údr by uvnitø jímky.
 POU ITÍ
Èerpací jimky HCP umo òují odvádìní odpadních, popø.
drená ních vod z odlehlých míst jako jsou napø.:
 Samostatnì stojící obytné budovy a sídli tní celky
 Prùmyslové a chemické provozovny
70
71
TECHNICKÉ PARAMETRY A ZNAÈENÍ JÍMEK
SCHÉMA A ROZMÌRY ÈERPACÍCH JÍMEK
 TECHNICKÉ PARAMETRY
 HCP 1100E E32
Výtlak (mm)
DN50
Èerpaná
kapalina
Jímka
Nátok (mm)
0 - 40
Teplota (°C)
Charakter kapaliny
drená ní vody
Hodnota pH max
odpadní vody
spla ky
kaly
6 - 9 (2 - 14 s nerezovými èerpadly)
Polyethylén PEHD
Rozmìr
vý ka 2 m (2,5 m)
edá litina (ÈSN 422420)
Spou tìcí zaøízení
Výtlaèné potrubí
DN75
DN 150
Materiál
Plováky
DN63
jímka s jedním èerpadlem DN 50
prùmìr 1,1 m
Nerez ocel (ÈSN 422931)
Nerez ocel (ÈSN 17 240)
Vodící tyèe
Zpìtná klapka
PVC
Proplachovací ventil
PVC
Uzavírací ventil
PVC
Potrubí
PVC
Pouzdro
Polypropylen
VDE H07RN-F 2(3) x 1,0 mm2
Kabel
Dle typu a èerpaného media
Èerpadla*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
délka 10 (20) m
délka kabelu 10 (20) m
Ukázka øezacích schopností èerpadel øady GF
* parametry a ostatní informace na samostatných prospektech èerpadel nebo na www.k-h.cz
Èerpací jímka HCP
Pochozí plastový poklop
Èerpadlo
Patní koleno
Spou tìcí hák
Nerezové vodící tyèe
Horní dr ák vodících tyèí
Nerezový øetìz
Plovák
Zpìtná klapka
Kulový kohout
Proplachovací kulový kohout (G1 vnìj í)
Nátok
 ZNAÈENÍ JÍMEK
 HCP 1100C B50
VELIKOST JÍMKY
KLÍÈ PRO OBJEDNÁNÍ JÍMEK HCP
pøíklad :
HCP 1100E
E
3
USPOØÁDÁNÍ JÍMKY
2
A
1
2
jímka se dvìma èerpadly DN 50
TYP ÈERPADLA
32GF21.0F
Èerpací jímka HCP vnìj í prùmìr 1100 mm
C centrický vstup do jímky
E excentrický vstup do jímky
Interní oznaèení varianty polotovaru jímky
3
5
vý ka válcové èásti jímky cca 1,5m
vý ka válcové èásti jímky cca 1,8m
0
2
jímka bez vstupního hrdla
vý ka vstupního hrdla jímky cca 0,5m (vnitøní prùmìr cca 0,6m)
A
jímka osazená jedním èerpadlem s integrovaným plovákem
B
jímka s externími plováky
1
pro jedno èerpadlo
2
pro dvì èerpadla
1
spou tìcí zaøízení T2-50
2
spou tìcí zaøízení T50E
3
nerezové spou tìcí zaøízení ST50C
4
spou tìcí zaøízení T50F
5
nerezové spou tìcí zaøízení ST2-50
6
spou tìcí zaøízení T2-80
7
nerezové spou tìcí zaøízení ST2-80
Typ èerpadla
HA
HZ
HV
GI
G II
G III
Havarijní hladina
Zapínací hladina (u jímek se dvìma èerpadly HZ1a HZ2)
Vypínací hladina
Pøipojení výtlaku G2 vnìj í(1 èerpadlo)
Pøipojení výtlaku G2 ½ vnìj í (2 èerpadla)
Pøipojení výtlaku G2 3 vnìj í
0°
240°
A,B,C
Osa výtlaèného hrdla
Standardní úhel pøipojení nátoku
Vý ky pøipojení nátoku (u 1100C B50)
(Standardní vý ka pøipojení je B)
Pokud je po adován jiný úhel, pøípadnì vý ka pøipojení nátoku,
je toto tøeba specifikovat.
parametry a ostatní informace na samostatných prospektech èerpadel nebo na www.k-h.cz
Pozn. v objednávce je tøeba uvést je tì úhel a u jímky centrické vý ku pøipojení nátoku, viz schéma a rozmìry èerpací jímky
Výkresy v CADu na http://www.k-h.cz/cerpaci_jimky_hcp.html
72
73
SCHÉMA PRO MONTÁ JÍMKY HCP DO ZEMÌ
ÈERPADLA, USPOØÁDÁNÍ JÍMEK, ROZVADÌÈE
 HCP 1100C B50
 ÈERPADLA, JÍMKY, JEJICH USPOØÁDÁNÍ, OVLÁDACÍ ROZVADÌÈE A PØÍSLU ENSTVÍ
jímka s jedním èerpadlem DN 80
ÈERPADLO*
BF-05UNF, BF-21UNF, BF-21PNF
1x
USPOØÁDÁNÍ JÍMKY
A11
jednoduchá jímka pro jedno èerpadlo
s integrovaným plovákem
vybavená spou tìcím zaøízením T2-50
A12
jednoduchá jímka pro jedno èerpadlo
s integrovaným plovákem
vybavená spou tìcím zaøízením T50E
AL-05NF, AL-05LNF, AL-21NF
32GF21.0F
1x
AL-23NF, BF-22UNF
ROZVADÌÈ
NA PØÁNÍ
bez ovládacího rozvadìèe
SS-05AF, SS-21AF
1x
SF-05AUF, SF-21AUF
A15
AL-32NF, AL-33NF
1x
BF-32PNF, BF-32UNF
A16
jednoduchá jímka pro jedno èerpadlo
s integrovaným plovákem
vybavená spou tìcím zaøízením T2-80
B11
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením T2-50
B12
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením T50E
BF-33PNF, BF-33UNF
BF-05UN, BF-21UN, BF-21PN
1x
AL-05N, AL-05LN, AL-21N
50AFU20.4, 50AFU20.8
32GF21.0, 32GF21.5, 32GF22.2
1x
AL-23N, 50AL21.5 WD, BF-22UN
50AL22.2 WD, 50AFU21.5 WD
40GF21.5, 40GF22.2, 50GF22.2
1x
50AFU20.4L, 50AFU20.8L
B14
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením T50F
B15
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením ST2-50
B14
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením T50F
B16
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením T2-80
50AFU40.4, 50AFU40.8
SS-05A, SS-21A
1x
SF-05AU, SF-21AU
 SCHÉMA PRO MONTÁ JÍMKY HCP DO ZEMÌ
1x
50GF23.7
jednoduchá jímka pouze pro jedno èerpadlo
s integrovaným plovákem
vybavená nerezovým spou tìcím zaøízením ST2-50
QMD10/17A-A-SMART
(1f/230V)
nebo
QTD10/9A-A-SMART-S
(3f/400V)
nebo
QTD10/9A-A-FOX
(3f/400V) s WD
QTD10/17A-A-SMART-S
(3f/400V)
AL-32N, AL-33N
80AL21.5 WD, 80AL22.2 WD
BF-32PN, BF-32UN,
1x
BF-33PN, BF-33UN
80AFU21.5 WD, 80AFU22.2 WD
QTD10/9A-A-SMART-S
(3f/400V)
nebo
80AFU21.5L WD, 80AFU22.2L WD
80AFP21.5A WD, 80AFP22.2A WD
80AFP41.5 WD, 80AFU41.5 WD
80SFU21.5, 80SFP21.5
1x
80SFU22.2, 80SFP22.2
B17
jímka pro jedno èerpadlo
vybavená 3 plováky
a spou tìcím zaøízením ST2-80
QTD10/9A-A-FOX
(3f/400V) s WD
BF-05UN, BF-21UN, BF-21PN, BF-22UN
AL-05N, AL-05LN, AL-21N, AL-23N
2x
50AFU20.4, 50AFU20.8, 50AFU21.5 WD
B22
jímka pro dvì èerpadla
vybavená 4 plováky
a dvìma spou tìcími zaøízeními T50E
32GF21.0, 32GF21.5, 32GF22.2
SS-05A, SS-21A
2x
SF-05AU, SF-21AU
B23
40GF21.5, 40GF22.2, 50GF22.2
2x
50AFU20.4L, 50AFU20.8L
B24
jímka pro dvì èerpadla
vybavená 4 plováky
a dvìma spou tìcími zaøízeními T50F
B24
jímka pro dvì èerpadla
vybavená 4 plováky
a dvìma spou tìcími zaøízeními T50F
50AFU40.4, 50AFU40.8
2x
50GF23.7
jímka pro dvì èerpadla
vybavená 4 plováky a dvìma
spou tìcími zaøízeními ST50C
*Podrobné technické parametry èerpadel v samostatných prospektech jednotlivých typù nebo na www.k-h.cz.
Výkresy v CADu na http://www.k-h.cz/cerpaci_jimky_hcp.html
74
75
QMD20/16A-A-SMART
(1f/230V)
nebo
QTD20/9A-A-SMART
(3f/400V)
QTD20/17A-A-SMART
(3f/400V)
Download

generální katalog čerpadel hcp 2015