Zápis ze zasedání zastupitelstva 3/2010 ze dne 19.05.2010 konaného v Restauraci u
Neužilů
Zahájení v 19,00 hod
Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Domes, Vratislav
Adam, Ivan Kotrč, Ing. Antonín Buriánek, Jiří Pešek, JUDr. Miloslav Janda
Starosta konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy.
1.volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
zastupitelstvo navrhuje :
zapisovatel: Ing. František Neužil
1.ověřovatel: Vratislav Adam
2.ověřovatel: Michael Horáček
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
2. volba návrhové komise
8
0
0
zastupitelstvo navrhuje : Ivan Kotrč, JUDr. Miloslav Janda,
Hlasování:
pro
8
proti
0
zdržel se
0
3. seznámení s programem, návrhy na jeho doplnění
1. projednání návrhu opatření obecné povahy č.1/2010 kterým se vydává územní
opatření o stavební uzávěře
2. zastavěné území obce Slapy
3. závěrečný účet obce za rok 2009
návrh na doplnění programu zasedání:
- rozpočtové opatření č. 1/2010
- vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú Přestavlky u Slap
kdo souhlasí s návrhem na doplnění programu.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
4. projednání návrhu opatření obecné povahy č.1/2010 kterým se vydává územní
opatření o stavební uzávěře
S nabytím účinnosti nového stavebního zákona se změnily podmínky pro stanovování
regulace v územních plánech.
Protože zatím neexistuje koncepce rozvoje území obce, rozhodlo zastupitelstvo obce
Slapy svým usnesením č. 5/2009 ze dne 16.9.2009 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Slapy, že
bude pořízen územní plán vydávaný podle nového stavebního zákona, který umožňuje i
podrobnější regulaci území.
Zastupitelstvo obce Slapy usnesení č. 1/2010 ze dne 11.02.2010 z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Slapy podle § 47 odst. 5 stavebního zákona schválilo zadání územního
plánu Slapy. Tím byla splněna podmínka § 97 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního
opatření o stavební uzávěře.
Na zasedání č.2/2010 dne 9.3.2010 zastupitelstvo usnesením č. 2/2010 schválilo záměr
vyvěšení vyhlášky o návrhu opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se stanoví opatření o
stavební uzávěře
Územní plán by měl stanovit koncepci rozvoje území. Dále by měl územní plán zejména
vymezit plochy pro dopravní a technickou infrastruktury, výměry pozemků určených pro
zastavění stavbami hlavními, navrhnout etapizaci jednotlivých staveb a případně navrhnout
rozsah plánovací smlouvy.
Protože je nebezpečí, že výkon vlastnických práv k předmětným pozemkům (snaha
zastavět dané území), který by nebyl v souladu s koncepcí rozvoje daného území, by mohl
zmařit realizaci koncepce rozvoje vymezeného území, rozhodlo Zastupitelstvo obce Slapy o
vydání územního opatření o stavební uzávěře, která jí umožňuje účinněji regulovat novou
zástavbu v daném území do doby, než bude vypracován územní plán pro danou lokalitu, který
právně zezávazní koncepci rozvoje daného území.
Dotčené orgány neuplatnily stanoviska z kterých by vyplynuly podmínky.
Z výše uvedených důvodů se Zastupitelstvo obce Slapy rozhodlo vydat toto opatření, které
omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, aby tato
stavební činnost nemohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované
územně plánovací dokumentace.
Zastupitelstvo obce Slapy zároveň ruší stavební uzávěru vydanou rozhodnutím Městského
úřadu Jílové, stavebního úřadu, č.j. 51/92/D ze dne 21.1.1992, která se týkala jen vybraného
okruhu staveb. Tato stavební uzávěra vyhlášená podle zákona 50/1976 Sb. se stala vydáním
tohoto opatření obecné povahy nadbytečná. Ponecháním této staré stavební uzávěry, která
neodpovídá současně platným právním pojmům a ani dnešním požadavkům územního
plánování, by mohl vzniknout stav, kdy by platily v jeden okamžik současně na jedno území
dvě stavební uzávěry k jejichž vydání je příslušný jeden orgán. Proto, aby nevznikla právní
nejistota a pochybnost o platnosti či neplatnosti stavební uzávěry vydané podle zákona
50/1976 Sb. a stavební uzávěry vydané podle zákona 183/2006 Sb. rozhodlo se Zastupitelovo
obce Slapy zrušit původní uzávěru stejným aktem, kterým se vydává stavební uzávěra nová.
Při rušení staré stavební uzávěry vycházelo Zastupitelstvo obce Slapy z ustanovení § 189a
stavebního zákona, které stanoví, že při rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních
předpisů účinných před 31.12.2006 se postupuje podle zákona 183/2006 Sb. Z tohoto
ustanovení stavebního zákona také Zastupitelstvo obce Slapy dovozuje věcnou a místní
příslušnost pro zrušení stavební uzávěry vyhlášené podle jiného právního předpisu a jiným
orgánem.
Obecní úřad oznámil zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví
územní opatření o stavební uzávěře, veřejnou vyhláškou č.1/ 2010 ze dne 9.3.2010, které bylo
vyvěšeno na úřední desce OÚ Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy dne 12.3.2010 a také zveřejněno
na elektronické úřední desce na adrese http://www. slapynadvltavou.cz
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře Obce
Slapy, byl vzhledem k rozsahu písemnosti v souladu s § 20 odst.2 stavebního zákona vystaven
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Slapy. Do písemnosti bylo možné nahlížet po celou
dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a
připomínek. Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
Obecní úřad Slapy v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vyzval v návrhu opatření č.
1/2010 ze dne 9.3.2010 dotčené osoby k uplatnění připomínek či námitek k návrhu opatření
obecné povahy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění
V uvedené lhůtě nepodal nikdo připomínku (resp.námitku), pouze Obec Slapy upravuje text
návrhu opatření v článku II. odst.1 byl doplněn text „ nových “, který v návrhu opatření
obecné povahy č.1/2010 vypadl v důsledku písařské chyby.
Vypadnutím tohoto textu v návrhu, by odstavce č. 2, 3, 4 v článku II. pozbyly smyslu, tzn.
byly by zakázány všechny stavby i přístavby a změny staveb. Vložením slova „nových“ se
změkčuje rozsah stavební uzávěry.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy příslušné podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení)( dále jen „zákon o obecním zřízení“), § 5
odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále
jen „správní řád“), § 99 stavebního zákona, a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává územní opatření
o stavební uzávěře.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
5. zastavěné území obce Slapy
Obec Slapy, IČO 00241652, se sídlem Slapy 72, 252 08 Slapy, podala dne 21.1.2009 úřadu
územního plánování žádost o pořízení vymezení zastavěného území pro celé území obce
Slapy v katastrálním území Slapy nad Vltavou a Přestavlky u Slap, protože nemá pro většinu
území vydán územní plán.
Úřad územního plánování na podkladě katastrální mapy s pomocí místního šetření navrhl
vymezení zastavěného území ve výkresu na kopii katastrální mapy ze dne 4.5.2009. Hranice
zastavěného území je v mapovém podkladu vyznačená červenou čárou vedenou po hranici
parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo
bodů na těchto hranicích v souladu s § 58 odst. 1 stavebního zákona. Nezastavitelné
pozemky jsou v mapovém podkladu vyznačené zelenou čárou a zelenými šrafy.
Do zastavěného území úřad územního plánování zařadil pozemky v intravilánu a dále
pozemky vně intravilánu souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona. Intravilán vymezený k
1.9.1966 a vyznačený v mapách evidence nemovitostí zahrnuje pouze centrum obce Slapy a
bývalé obce Přestavlky. Při vymezování zastavěného území se úřad územního plánování řídil
také metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj, vypracovanými Úřadem územního
rozvoje, výklady nadřízených orgánů a rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v Brně
(Rozsudek č.1Ao3/2008-136).
Vně intravilánu zařadil úřad územního plánování v souladu s § 58 odst. 2 písm.a) stavebního
zákona zastavěné stavební pozemky (zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla
pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami), v
souladu s § 58 odst. 2 písm.b) stavebního zákona stavební proluky; v souladu s § 58 odst. 2
písm. c) stavebního zákona pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na
ostatní pozemky zastavěného území; v souladu s § 58 odst. 2 písm.d) stavebního zákona
ostatní veřejná prostranství (veřejným prostranstvím se rozumí podle § 34 zákona č.128/2000
Sb. všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.), v souladu s § 58 odst. 2 písm. e) stavebního zákona další pozemky, které
jsou obklopené ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a
zahradnictví. Černou čárou s křížky je vyznačen intravilán obce Slapy (intravilánem se
rozumí zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence
nemovitostí).
Veškeré pozemky charakteru pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu ustanovení §
3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, resp. pozemky
evidované v katastrálním operátu v druhu 10 – lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek
určený k plnění funkcí lesa, nebyly vymezeny jako zastavěné území obce, a to jak ve
stávajícím intravilánu, tak vně intravilánu. Využití těchto pozemků podléhá režimu zákona o
lesích, který má jako speciální rezortní předpis přednost před stavebním zákonem. Podle
ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona a návazně i ustanovení § 15 lesního zákona musí být
veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona a
jejich využití k jiným účelům (tedy i stavebním) je zakázáno. Udělení výjimky orgánem státní
správy lesů je zpravidla podmíněno odnětím nebo omezením plnění funkcí lesa.
Zároveň lze odkázat na veřejný zájem na zachování lesů. Pokud jde o stavby pro individuální
rekreaci obklopené pozemky určené k plnění funkcí lesa, pak s ohledem na ustanovení § 2
odst. 1 písm. c) stavebního zákona mohou být jako zastavěné území vymezeny pouze stavební
parcely evidované v katastru nemovitostí; zastavěné lesní pozemky pod chatami (budova na
lesním pozemku) nikoliv. Další související pozemkové parcely (pod společným oplocením
atd.) v druhu lesní pozemek opět podléhají ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona a proto je
do zastavěného území nelze zařadit, a to i s ohledem na diskutabilní vznik plotů, jejichž
výstavba z důvodů vlastnických a za účelem omezení obecného užívání lesů je zakázána. U
chat obklopených lesními pozemky byly v souladu s § 2 odst.1) písm. c) stavebního zákona
do zastavěného území zahrnuty pouze jednotlivé zastavěné stavební pozemky evidované
v katastru nemovitostí jako stavební parcely, neboť další pozemkové parcely nejsou většinou
pod společným oplocením a netvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Úřad územního plánování vymezil v souladu s § 2 odst.1 písm. e) nezastavitelné pozemky a to
soubory sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha. Ostatní lesní pozemky a
soubory lesních pozemků obklopené zastavěným územím podle § 58 odst. 2 písm. e) začlenil
do zastavěného území, ale vymezil je jako nezastavitelné pozemky, neboť podle § 13 odst.1
lesního zákona je zakázáno využívat pozemky určené k plnění funkcí lesa k jiným účelům.
Úřad územního plánování provedl šetření v archivech, aby zjistil stav územně plánovací
dokumentace na území obce Slapy. Úřad územního plánování obeslal Státní oblastní archiv
Praha,
Archivní
2257/4,
Praha
Státní okresní archiv Praha - západ, Podskalská 1290/19, Praha 2, Národní archiv, Archivní
2257/4, Praha 4 - Chodovec a zjistil, že pro území obce Slapy byl zpracován Podrobný
územní plán pro rekreační oblast Slapské zdrže, Přestavlky - Ždáň. Podrobný územní plán pro
rekreační oblast Slapské zdrže, Přestavlky - Ždáň byl schválen radou Krajského národního
výboru Praha v souladu s § 9 odst.1 zákona č.84/1958 Sb. o územním plánování. Územní
plány sídlišť se v souladu s 6 odst.4 zákona č.84/1958 Sb. vypracovávaly jako podrobné
územní plány pro ucelenou část území sídliště. Územní plány sídlišť pořizovaly výkonné
orgány krajských národních výborů podle § 8 odst.2 zákona č.84/1958 Sb.
Odbor výstavby a vodního hospodářství rady KNV Praha schválil podrobné územní plány
rekreační výstavby Slapské zdrže rozhodnutím č.j.Výst.154.24-10685/59. Ve státním
oblastním archivu v Praze byl dohledán výkres oblasti Přestavlky - Ždáň, který je nedílnou
součástí rozhodnutí č.j.Výst.154.24-10685/59, dále bylo dohledáno celkem 9 listů týkajících
se rozhodnutím č.j.Výst.154.24-10685/59, které však jsou zřejmě jen pracovní kopie
uvedeného rozhodnutí, protože obsahují množství ručně vepsaných poznámek, oprav a
doplnění. Podrobný územní plán byl na katastru obce Slapy zpracován pouze pro lokalitu
Přestavlky - Ždáň a zastavěné území v něm není plošně vymezeno, jsou zakresleny pouze
stávající stavby. Podrobný územní plán není v rozporu s územním plánem velkého územního
celku Pražský region.
Z korespondence Středočeského KNV je známo, že konečný návrh podrobného územního
plánu rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň schválila Komise pro výstavbu Středočeského
KNV dne 29.7.1968. Konečný návrh podrobného územního plánu se nepodařilo dohledat.
V souladu s § 59 odst. 1 stavebního zákona může obec požádat o pořízení vymezení
zastavěného území pokud není vydán územní plán. Výše zmiňovaný podrobný územní plán
rekreační oblasti Slapské zdrže byl v souladu s § 9 odst.1 zákona č.84/1958 Sb. o územním
plánování schválen radou KNV Praha pro část území obce Slapy. Z výše uvedeného úřad
územního plánování dovodil, že lze vymezit zastavěné území v té části území obce Slapy, pro
kterou neexistuje žádný územní plán.
Úřad územního plánování usoudil, že pořízení vymezení zastavěného území není v rozporu s
ustanoveními stavebního zákona týkající se vymezování zastavěného území. Vydáním
zastavěného území by nebyla zpochybněna platnost schváleného podrobného územního plánu
rekreační oblasti Slapské zdrže a vymezení zastavěného území by nebylo v rozporu s
podrobným územním plánem, protože by bylo vymezeno mimo území platnosti tohoto
územního pánu.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 3 stavebního zákona úřad územního plánování opatřením
č.j.MEUC-018527/2009 ze 3.4.2009 svolal místní šetření na 28.4.2009 s dotčenými orgány na
úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní
památkové péče a současně je vyzval k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne místního
šetření, jinak k nim nebude přihlédnuto. O ústním jednání byl sepsán protokol, který je
součástí spisu k projednávanému řízení.
Ve stanovené lhůtě žádný dotčený orgán neuplatnil k návrhu své požadavky nebo připomínky.
Úřad územního plánování oznámil zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým
se vymezuje zastavěné území, opatřením č.j. MEUC-042630/2009 ze dne 18.8.2009, které
bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice dne 2.9.2009 a na
úřední desce OÚ Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy dne 5.10.2009 a také zveřejněno na
elektronické úřední desce na adrese http://www. mestocernosice.cz /ureddeska.
Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné území Obce Slapy, byl
vzhledem k rozsahu písemnosti v souladu s § 20 odst.2 stavebního zákona vystaven k
nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování, MěÚ Černošice a v kanceláři Obecního
úřadu Slapy. Do písemnosti bylo možné nahlížet po celou dobu vyvěšení oznámení a v
průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek. Písemností se rozumí
i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
Úřad územního plánování v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vyzval v opatření č.j.
MEUC-042630/2009 ze dne 18.8.2009 dotčené osoby k uplatnění připomínek či námitek k
návrhu opatření obecné povahy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
V uvedené lhůtě podali dne 2.10.2009 společné námitky pan Přemysl Mít, nar. 8.5.1932,
bytem Jugoslávských partyzánů 1091, Praha 6, paní Jana Bártová, nar. 14.7.1964, bytem
Slapy 35, pan Stanislav Tichý (jako vlastník pozemku č.parc.296/355 v k.ú. Přestavlky u
Slap), nar. 2.3.1969, bytem Černokostelecká 629, Praha 10 a paní Jana Hálová (jako vlastník
pozemku č.parc.296/353 a 296/354 v k.ú. Přestavlky u Slap), nar. 14.3.1974, bytem Zápotoční
1009, Praha 15, všichni zastoupeni Bc. Michalem Höschlem, IČO 71045376, Drnovská
145/49, 16100 Praha 6 - Ruzyně, doručené úřadu územního plánování dne 5.10.2009 pod
č.j.MEUC-050239/2009.
V podané námitce poukazují na pouze formální akceptaci podrobného územního plánu
rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň, požadují, aby do zastavěného území byly zahrnuty i
pozemky lokality Ždáň. Požadují přenést obsah podrobného územního plánu rekreačního
střediska Přestavlky - Ždáň do vymezeného zastavěného území. Dále žádají, aby pozemky,
které jsou využívány k účelům rekreace na bázi komerční, byly zahrnuty do zastavěného,
respektive zastavitelného území. Dále námitka obsahuje konstatování, že obec Slapy nemá
doposud nový územní plán, že majitelé pozemků projevili dost dobré vůle k narovnání
problémů, že dnes mohla stát v území řada penzionů přinášejících ekonomický prospěch obci,
pozemky jsou vzhledem ke znečištění potenciálním zdrojem epidemií z odpadů.
Vzhledem k tomu, že podrobný územní plán rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň není od
1.1.2010 platný, úřad územního plánování vyhověl námitce a v souladu s §58 odst.2
stavebního zákona zahrnul lokalitu Ždáň do zastavěného území, protože podmínka daná § 59
stavebního zákona je splněna, tj. pro lokalitu Přestavlky - Ždáň není vydán územní plán. V
lokalitě Přestavlky - Ždáň úřad územního plánování zařadil do zastavěného území pozemky
vně intravilánu souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona.
Vyřízení námitky nevede k řešení, které by přímo ovlivnilo oprávněné zájmy některé osoby
jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy. Vzhledem k tomu, že vymezení
zastavěného území umožní využít přechodných ustanovení stavebního zákona, zejména §
188a stavebního zákona, je změna návrhu provedena ve prospěch oprávněných zájmů osob a
proto úřad územního plánování si v souladu s 172 odst.5 správního řádu nezajistil stanovisko
dotčených osob.
Úřad územního plánování na podkladě katastrální mapy s pomocí místního šetření navrhl
vymezení zastavěného území na kopii katastrální mapy ze dne 4.5.2009. Z důvodu aktuálnosti
katastrální mapy, úřad územního plánování v průběhu zpracování uplatněných námitek
aktualizoval vymezení zastavěného území v kopii katastrální mapy ze dne 29.4.2010 pro celé
území obce Slapy, v katastrálním území Slapy nad Vltavou a Přestavlky u Slap a nad touto
katastrální mapou se zastavěné území vydává.
Rozhodnutí o námitkách
Společné námitky podali pan Přemysl Mít, nar. 8.5.1932, bytem Jugoslávských partyzánů
1091, Praha 6, paní Jana Bártová, nar. 14.7.1964, bytem Slapy 35, pan Stanislav Tichý (jako
vlastník pozemku č.parc.296/355 v k.ú. Přestavlky u Slap), nar. 2.3.1969, bytem
Černokostelecká 629, Praha 10 a paní Jana Hálová (jako vlastník pozemku č.parc.296/353 a
296/354 v k.ú. Přestavlky u Slap), nar. 14.3.1974, bytem Zápotoční 1009, Praha 15, všichni
zastoupeni Bc. Michalem Höschlem, IČO 71045376, Drnovská 145/49, 16100 Praha 6 Ruzyně, doručené úřadu územního plánování dne 5.10.2009 pod č.j.MEUC-050239/2009.
V podané námitce poukazují na pouze formální akceptaci podrobného územního plánu
rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň, požadují, aby do zastavěného území byly zahrnuty i
pozemky lokality Ždáň.
Požadují přenést obsah podrobného územního plánu rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň
do vymezeného zastavěného území. Dále žádají, aby pozemky, které jsou využívány k
účelům rekreace na bázi komerční, byly zahrnuty do zastavěného, respektive zastavitelného
území. Dále námitka obsahuje konstatování, že obec Slapy nemá doposud nový územní plán,
že majitelé pozemků projevili dost dobré vůle k narovnání problémů, že dnes mohla stát v
území řada penzionů přinášejících ekonomický prospěch obci, pozemky jsou vzhledem ke
znečištění potenciálním zdrojem epidemií z odpadů.
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Protože Odbor výstavby a vodního hospodářství rady KNV Praha schválil podrobné územní
plány rekreační výstavby Slapské zdrže rozhodnutím č.j.Výst.154.24-10685/59 a z
korespondence Středočeského KNV je známo, že konečný návrh podrobného územního plánu
rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň schválila Komise pro výstavbu Středočeského KNV
dne 29.7.1968, je zřejmé, že podrobný územní plán rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň
byl schválen přede dnem 1. července 1992. Podle § 187 odst.1 stavebního zákona územně
plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději
do 3 let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona.
Stavební zákon nabyl účinnosti 1.1.2007 tj. podrobný územní plán rekreačního střediska
Přestavlky - Ždáň pozbyl platnosti dne 1.1.2010.
Vzhledem k tomu, že podrobný územní plán rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň není již
platný, úřad územního plánování vyhověl námitce a v souladu s §58 odst.2 stavebního zákona
zahrnul lokalitu Ždáň do zastavěného území.
Intravilán vymezený k 1.9.1966 a vyznačený v mapách evidence nemovitostí zahrnuje pouze
centrum obce Slapy a bývalé obce Přestavlky, V lokalitě Přestavlky - Ždáň není intravilán
vymezen. Podrobný územní plán byl na katastru obce Slapy zpracován pouze pro lokalitu
Přestavlky - Ždáň a zastavěné území v něm nebylo plošně vymezeno, byly zakresleny pouze
stávající stavby. V lokalitě Přestavlky - Ždáň úřad územního plánování zařadil do zastavěného
území pozemky vně intravilánu souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona.
Požadavek namitatelů zapracovat do zastavěného území zastavitelné plochy a plochy z
původního podrobného územního plánu je v rozporu s ustanovením § 58 stavebního zákona,
který stanoví postup vymezení zastavěného území (do zastavěného území se zahrnují mimo
jiné pozemky vně intravilánu, a to a) zastavěné stavební pozemky, b) stavební proluky, c)
pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území, d) ostatní veřejná prostranství, e) další pozemky, které jsou obklopeny
ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví).
Zastavitelné plochy se vymezují v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje v souladu
s § 2 odst.1 stavebního zákona. Z výše uvedených důvodů úřad územního plánování nemohl
do zastavěného území zahrnout zastavitelné pozemky ani plochy z původního podrobného
územního plánu, kromě pozemků odpovídajících požadavkům uvedeným v § 58 stavebního
zákona.
Připomínky k neexistenci nového územního plánu, možnost stavby oplocení, znečištění ploch
a postup řešení problémů nejsou relevantní při vymezování zastavěného území, protože
vymezené zastavěné území nemůže stanovit koncepci rozvoje území, kterou v souladu s 43
stavebního zákona stanoví územní plán.
Návrh usnesení - rozhodnutí o námitkách:
Námitky podali pan Přemysl Mít, nar. 8.5.1932, bytem Jugoslávských partyzánů 1091, Praha
6, paní Jana Bártová, nar. 14.7.1964, bytem Slapy 35, pan Stanislav Tichý, nar. 2.3.1969,
bytem Černokostelecká 629, Praha 10 a paní Jana Hálová, nar. 14.3.1974, bytem Zápotoční
1009, Praha 15, všichni zastoupeni Bc. Michalem Höschlem, IČO 71045376, Drnovská
145/49, 16100 Praha 6 - Ruzyně.
V podané námitce poukazují na pouze formální akceptaci podrobného územního plánu
rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň, požadují, aby do zastavěného území byly zahrnuty i
pozemky lokality Ždáň.
Požadují přenést obsah podrobného územního plánu rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň
do vymezeného zastavěného území. Dále žádají, aby pozemky, které jsou využívány k
účelům rekreace na bázi komerční, byly zahrnuty do zastavěného, respektive zastavitelného
území. Dále námitka obsahuje konstatování, že obec Slapy nemá doposud nový územní plán,
že majitelé pozemků projevili dost dobré vůle k narovnání problémů, že dnes mohla stát v
území řada penzionů přinášejících ekonomický prospěch obci, že pozemky jsou vzhledem ke
znečištění potenciálním zdrojem epidemií z odpadů.
Námitce se částečně vyhovuje. Lokalita Ždáň bude také řešena ve vymezení zastavěného
území. Ostatním požadavkům uvedeným v námitce se nevyhovuje.
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
8
0
0
Návrh usnesení - zastavěné území obce Slapy:
Zastupitelstvo Obce Slapy, jako příslušný správní orgán příslušný podle § 6 odst. 6 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
vydává podle § 59 stavebního zákona a v souladu s § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy, kterým se vymezuje
zastavěné území obce Slapy podle § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
8
0
0
6. závěrečný účet obce za rok 2009
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2009 ve výši příjmů
7 627 076,35 Kč a ve výši výdajů 7 803 008,29 Kč a to s výhradami viz předešlé usnesení č.
2/2010
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
;0
0
0
7. rozpočtové opatření
Rozpočtové členění viz. příloha č.1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2010 ve výši příjmů 702 358,-Kč
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
8
0
0
10. záměr prodeje účelové komunikace na pozemcích p.č. 800 k.ú. Přestavlky u Slap a
pozemek p.č. 117/55 k.ú. Slapy nad Vltavou
Jedná se o účelovou komunikaci k VRÚ Slapy.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodeje účelové komunikace na pozemcích p.č.
800 k.ú. Přestavlky u Slap a pozemek p.č. 117/55 k.ú. Slapy nad Vltavou
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
0
7
2
11. smlouva s firmou REIMO a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o dílo s firmou REIMO a.s. uzavřenou na základě
výběrového řízení ve výši 500 190,- Kč na opravu křižovatky u fary.
Hlasování:
pro
:
proti :
zdržel se :
9
0
0
12.Diskuze:
Starosta informoval o schválené dotaci na opravu a modernizaci základní školy ve Slapech ve
výši 7 532 108,-Kč
13. Návrh usnesení
3. zasedání zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.05.2010 v Restauraci u Neužilů ve
Slapech
Zastupitelstvo obce :
1. zvolilo:
I.
II.
III.
návrhovou komisi ve složení: Ivan Kotrč, JUDr. Miloslav Janda
zapisovatele: Ing. František Neužil
ověřovatele zápisu: Vratislav Adam, Michael Horáček
2. schválilo:
a) doplnění programu
b) Zastupitelstvo obce Slapy příslušné podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení)( dále jen „zákon o obecním zřízení“), § 5
odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále
jen „správní řád“), § 99 stavebního zákona, a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává územní opatření
o stavební uzávěře.
c) Námitky podali pan Přemysl Mít, nar. 8.5.1932, bytem Jugoslávských partyzánů 1091,
Praha 6, paní Jana Bártová, nar. 14.7.1964, bytem Slapy 35, pan Stanislav Tichý, nar.
2.3.1969, bytem Černokostelecká 629, Praha 10 a paní Jana Hálová, nar. 14.3.1974, bytem
Zápotoční 1009, Praha 15, všichni zastoupeni Bc. Michalem Höschlem, IČO 71045376,
Drnovská 145/49, 16100 Praha 6 - Ruzyně.
V podané námitce poukazují na pouze formální akceptaci podrobného územního plánu
rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň, požadují, aby do zastavěného území byly zahrnuty i
pozemky lokality Ždáň.
Požadují přenést obsah podrobného územního plánu rekreačního střediska Přestavlky - Ždáň
do vymezeného zastavěného území. Dále žádají, aby pozemky, které jsou využívány k
účelům rekreace na bázi komerční, byly zahrnuty do zastavěného, respektive zastavitelného
území. Dále námitka obsahuje konstatování, že obec Slapy nemá doposud nový územní plán,
že majitelé pozemků projevili dost dobré vůle k narovnání problémů, že dnes mohla stát v
území řada penzionů přinášejících ekonomický prospěch obci, že pozemky jsou vzhledem ke
znečištění potenciálním zdrojem epidemií z odpadů.
Námitce se částečně vyhovuje. Lokalita Ždáň bude také řešena ve vymezení zastavěného
území. Ostatním požadavkům uvedeným v námitce se nevyhovuje
d) Zastupitelstvo Obce Slapy, jako příslušný správní orgán příslušný podle § 6 odst. 6 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), vydává podle § 59 stavebního zákona a v souladu s § 171 a § 172 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy, kterým se
vymezuje zastavěné území obce Slapy podle § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
e) Zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2009 ve výši příjmů
7 627 076,35 Kč a výdajů 7 803 008,29 Kč a to s výhradami viz předešlé usnesení č. 2/2010
f) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2010 ve výši příjmů 702 358,-Kč
g) Zastupitelstvo nesouhlasí s vyvěšením záměru prodeje účelové komunikace na pozemcích
p.č. 800 k.ú. Přestavlky u Slap a pozemek p.č. 117/55 k.ú. Slapy nad Vltavou
3. bere na vědomí :
a) smlouvu o dílo s firmou REIMO a.s. uzavřenou na základě výběrového řízení ve výši
500 190,- Kč na opravu křižovatky u fary.
b) připomínky z diskuse
Hlasování o schválení usnesení :
pro
proti
zdržel se
Starosta ukončil zasedání ve 20,35 hod.
Zápis provedl:
Ověřovatelé zápisu :
9
0
0
Download

Zasedánà zastupitelstva 12