SV Vlnařská 688-693
Vlnařská 688/20
460 06 Liberec VI - Rochlice
________________________________________________________________________________
Zápis
ze schůze výboru SVJ Vlnařská 688 – 693 (DS 457/2)
Přítomni: Ing. Petr Deyl, p. Pavel Mizera, PhDr. Vladimír Palkovič, p. Radek Thoma
Datum: 05. 01. 2015
Program jednání:
1. Předseda SVJ svolá poradní komisi pro změnu vytápění na 19. ledna 2015 od 18:00 hod. do
klubové místnosti v suterénu vchodu 688 – účastníci: členové výboru, revizor, pí Pavlatová,
p. Mucha.
2. Další z úkolů, stanovených shromážděním delegátů, bylo zabezpečení prádelen, aby se
zamezilo neoprávněnému odběru vody. Na návrh P. Deyla přijato rozhodnutí, že tyto
prostory budou osazeny novými zámky a klíči budou disponovat pouze členové výboru SVJ.
3. Poslední úkol ze shromáždění = vyklizení suterénních prostorů:
a. Ing. Deyl připraví oznámení s jasně vymezenými pravidly pro využití společných
prostorů.
b. Termín úklidu bude upřesněn dle data přistavení kontejneru, v případě nutnosti bude
objednán zvláštní kontejner.
c. Na únorové schůzi výboru bude na základě návrhu P. Deyla upřesněn způsob úhrady
vzniklých nákladů dle podmínek jednotlivých vchodů.
d. Do konce dubna je třeba navrhnout k zapracování do stanov problematiku využití
společných prostor – zajistí V. Palkovič.
4. Nové předpisy nájemného pro dlužníky byly odeslány 22. 12. 2014.
5. Při přípravě návrhu řešení revitalizace poštovních schránek buď ve venkovním pilíři nebo na
stávajícím místě bude využito předběžného zpracování problematiky P. Deylem. Termín: do
konce 1. čtvrtletí.
6. V. Palkovič projedná s právničkou SBD SEVER status domovního důvěrníka.
7. V bytě p. Tomína (688) probíhá na základě doporučení komise znalců měření teploty a
vlhkosti prostředí.
8. Příští schůze výboru se koná 2. února 2015 v 18:00 hod.
IČ: 02397421
Bank. spojení: ČSOB Liberec 263120477/0300
e-mail: [email protected]
web: www.vlnarska.cz
Download

Zápis - 5.1.2015 - Společenství vlastníků Vlnařská 688-693