SV Vlnařská 688-693
Vlnařská 688/20
460 06 Liberec VI - Rochlice
________________________________________________________________________________
Zápis
z 6. schůze výboru SVJ Vlnařská 688 – 693 (DS 457/2)
Přítomni: Ing. Petr Deyl, p. Pavel Mizera, PhDr. Vladimír Palkovič, p. Radek Thoma
p. Mayer (DD 693)
Datum: 03. 03. 2014
Program jednání:
1. Rekapitulace jednání mezi SVJ a představiteli SBD SEVER o praktických krocích
k zajištění správy domu:
- pp. Mizera a Palkovič se v pátek 21. února sešli s p. Ing. Mgr. P. Černým a jeho dalšími
spolupracovníky a diskutovali především o návrhu smlouvy, který předložil k diskuzi p. Ing.
Gatter. Výbor SVJ na svém zasedání doporučil některé články akceptovat a k dalším měl
výhrady, jak je uvedeno v zápise,
- text smlouvy byl po obsáhlé debatě oběma stranami akceptován, podepsán a následující
týden vstoupil v platnost,
- na tomto základě správa SBD zabezpečuje pro SVJ uzavírání smluv s dodavateli tepla, teplé
a studené vody, kanalizace a elektřiny pro společné prostory,
- z jednání vyplynuly i další závěry, které se týkají nezměněné výše poplatku za správu,
zvýhodněných podmínek pojištění Allianz,
- na jednání nastínil ředitel SBD pravděpodobný scénář vývoje centrálního zásobování teplem
a nepřímo vyzval k hledání alternativních zdrojů, přičemž uvedl, že vedení MML konečně
začíná slyšet na možnost zavedení plynu na sídliště, která byla dosud neplynofikována; naše
SVJ se rozhodně do této iniciativy zapojí.
2. Pí Pavlatová 691 si stěžovala na opětné zatékání. Poté, co průměrné teploty překročí 5 st.
bude provedena oprava.
3. Poruchu STA v západní polovině domu způsobil zřejmě výpadek elektrického proudu
v pátek 28. února. P. Chmelík už byl informován.
4. Je nutno stanovit nové podmínky pronájmu suterénních místností. Výbor rozhodl, že
provede revizi všech nebytových prostor, vyklizení načerno užívaných prostor, stanoví
podmínky užití a pronájmu a předloží návrh řešení shromáždění vlastníků.
5. Příští schůze výboru se koná 7. dubna 2014 v 18:00 hod.
IČ: 02397421
Bank. spojení: ČSOB Liberec 263120477/0300
e-mail: [email protected]
web: www.vlnarska.cz
Download

Zápis - 3.3.2014 - Společenství vlastníků Vlnařská 688-693