Podkarpatská
H A N K O V I C E . Obec. Okr. úřad
Svalava. Okr. tsúd Nižní Verecky.
ďCráj. súd Užhorod. Notářský úrad
SValava. 828 obyv. £&@ (o* 4 km
Svalava),
~&~ Svalava. 1
řecko-katol.
Hostince
—
Gasthäuser
Paco,
Demeter.
Smíšené
zboží —
Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Rožňeř. Ignác.
H A Ť U B E R E H O V A . Obec.
Okr. úrad, okr. súd a kraj. súd
Berehovo. OK Košice. Notářský
úrad Hať u Berehova. 2008 obyv.
(14 k m ) -Qr Berehovo, e ^ l
Mukačevo—.Berehovo,
1 ref.
fe, 1 synagoga.
- Herškovič, Josef — Holtmann,
H A N K O V I C E . Gem. Bez.-Beh,
Svalava. Bez.-Ger. Nižní Vereoky. Jozef — Chajmovič, Herš — JaKrs.-Ger. Užhorod. Notariat Sva­ kixn, Josef — Jakim, Michal —
lava. 828 Einw. *$m (o* 4 km Sva­ Kalin, Ján — Mulega. Jan —
lava),
Svalava. 1 griech.- Vlasta, Jiří.
kath.
Obuvnici
—
Schuhmacher
Aronovic, Mordhe —
Farkas,
Trafiky
—
Tabaktratlken
Simon
—
Markovič,
Bernat —
Mermelstein, Zikmund (Ossa) —
Markovič, Israel.
Paco, Demeter.
Pekaří
—
Bäcker
Velkostatkáři
—
Grossgrundbes.
Hospodářsko-průmyslrt-vá akc. spol. Josovič, Chaim — Sabo, Mojžíš.
Latorica.
Povoznlctvl
—
Fuhrwesen
Jutkovič. Jutka — Davidovič, Men­
del — Farkaš, Alfter — Parkas,
CÁT.
Gem. Bez.-Beh., Bez.-Ger. Fr o im — JosseviČ. Eíssik.
Rolnici
—
Landwirte
u. Krs.-Ger. Beregszász. HC Ko­
šice. Notariat Gát, 2008 Einw. Bilinec, Jan — Farkas, Abraham
— Farkas, EliáŘ — Petrecki,
kJýS (14 km) ~& Beregszász,
Mukačevo—Beregszász,
1 ref. Jian — Jiakím, Michail/ — Kavka,
Jan —> Kavka. Jiři — Petrecki,
fe, 1 Synagoge.
Gabriel — Recko-lteatol. cirkev.
Notáři
—
Notare
Řezníci
—
Fleischer
Dudinsky, Vojtech — Juhász. Kal^ Teichman, Morová.
mán.
Smíšené
zboží —
Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Autobusová
doprava
Braun, Toby — Frischmann, Ignác
Autobusunternehmungen
— Frischmann, Jenö — Jezkovics,
Grumfeld' a spol., Jozef.
Jos. — *Kovač, Stefan.
Sporfte'ny
a
záložny
Hostince
—
Gasthäuser
Sparu.
Darlehenskassen
.Tezkovics, Samu
— Jezkovics,
*Kreditnoje
družestvo
s n . r.
Zoltán.
Kováři
Kis
Albert.
Mlýny
Moravec. Jan.
v Hati.
Schmiede
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Frischman, Ignác — Ickovics, Jos.
Truhláři
—
Tischler
Kacsó, Lajos — Markovics, Mor.
Mühlen
3163
Rus
Řeznici —
Fleischer
Farkas, Eissik — Farkas, David —
Hoff mann, Mendel.
Smíšené zboží —
Gemlsehtwaren
Obchodv
Handlungen
Farkas, E. — Farkas, Wolf —
Hoffmann, Simon — JosseviČ,
Chaim — Lebovič, Farkas — Šlo­
movič, Josef.
švadleny
—
Schneiderinnen
Farkas, Berta — Farkas, Šura —
Lebovič, E.
Trafiky
—
Tabaktratlken
Churminec, Ondřej — Noevič,
Pepi — StruloviČ, Jakub.
Truhláři
— Tischler
Chaimovíč, Gecel.
Velkostatkáři
—
Grossgrundbes,
Agrární banka, Praha.
H O Ř A N Y . Obec. Okr. úrad, okr. H O Ř A N Y . Gem. Bez.-Beh., Bez.súd a ikraj. súd Užhorod. OK
Ger. u . Krs.-Ger. Užhorod. BC
Košice. Notářský úřad Hořany. Kosice. Notariat Hořany. 2.759,
2759 obyv. £ŘŠ© (3 kmi) W *Žr
Einw. Ü 9 (3 km)
GN»T Užhorod. 1 katol. fe.
Užhorod. 1 kath'. fe.
Cementové
zboží (Výroba)
Zementwaren
(Erzeugung)
Grünstein, Hermann.
Pekaři
— Bäcker
Mikuliňczer, Ludv. — Schwarcz,
Ger s on.
Porodní
asistentky
Cihelny
—
Ziegeleien
Geburtsassistentinnen
*Fülöp a spol., Samu, cihelna v Žurilová,
Anna.
Horjanech — Herskovits, David
Povoznlctvl
—
Fuhrwesen
T ( ( t e Užhorod) 324.
Weinberger, Ludvik — "WeinberHodináři
—
Uhrmacher
ger, Moric.
Berkovič, Áron.
Řeznici
—
Fleischer
Aronovits, Ludvík, řeznut —
Holiči —
Friseure
Bárta, Jiuiiuis — Hatík, Josef — Bl)uim, Ignác, řezník — Vohnout, Rud.
Týkal, Karel.
Skladiště
—
Lagerhäuser
Hostince
—
Gasthäuser
Skladiště hospodářského družstva
Gottségen, Samu — Gubner, Jetty
— Komárek, Jos. — Mittelmann,
Smíšené
zboží (Obchody)
Gemlsehtwaren
(Handlungen)
Jos. — Neumann, Ludv. — SruíoGlancz vd., Bernátová — Gubvíč, David.
nerová, R. — Juskovits, Moric —
Klempíři
—
Spengler
Papirnik, Jioz. — Schwarz, íMarek
Gold, Izidor — Papirnyik, Alex. — Schwarz, Sialafmou — Spira,
Mor. — Stehwarcz, Joaef — "Wein­
Konservy
ovocně (Továrny)
berger, Jozef.
Obstkonserven
(Fabriken)
.,Vitminaj . továirnai na konservy.
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Pfaoi a spol.. komandit, spol. v Glancz vd., Bernátová — Ebersová, Margita — Neumann, Ludv.
Hořanecli.
Krejčí
—
Schneider
Zámečnici
—
Schlosser
Hegyes-, Jiří.
^Fuirjész a synové, Zoltán (Zol­
tán. st., m l . a Štěpán F.).
Lihoviny
fVýroba)
fr
Spirituosen
(Erzeugung)
Zemské
plodiny
OObchody)
Spiegel, Bratří, výroba pálených
Landesproáukte
'({Handlungen)
lihových nápojů (Hermann Sp.).
Glancz, Adolf — WeLsz, Hermann.
Zvonařstvi—Giockengiessereien
Obuvníci
—
Schuhmacher
Kleinmann, Dezider — Revacsko, Továrna a slévárna zvonů
Michael.
„Akord".
x
H O L A T Í N . Obec. Okr. úrad a
okr. súd Volové. K r a j . súd Chust.
Notářský úřad Novoselice. 801
obyv. fti (47 k m ) Volovec,
W
~Žfc~ Majdian. 1 řecko -katol. fa,
1 synagoga*.
H O L A T Í N . Gem. 'Bez.-Beh. u.
Bez.-Ger. Volové. Krs.-Ger. Chust.
Notariat Novoselice, 801 Einw.
jgf
(47 k m ) Volovec, W
'S*
Mlajdian. 1 griecb.-kath. ifa, 1
Synagoge.
Hostince
—
Gasthäuser
Berger, Chájem — Zentička, Vasil.
Konsum,
spol. —
Konsumvereine
Potrebitelnoje družestvo v Holatiné.
Smíšené
zboží —
Gemischtwaren
Obchody
Handlungen
Fixier, Chána — F i x i e r , Jozef —
Klein, Mozes.
Mlýny
—
Mahlen
Deric, I v a n — Fixter, Jozef
Karpinec, Stefan.
Trafiky
—
ŽenciČka, Vasil.
x
—
H O L U B I N N É . Obec. 460 m n . m .
Okr
úřad Svalava.
O k r . siúd
Nižní Verecky. K r a j . súd Užho­
rod.
OK Košice. Notářský úřad
Svalava. 1611 obyv. £ š § (4 k m )
"S" Svalava, <&Ě$ Svalava—
PereČín, Svalava—Nižní Vereoky.
1 řecko-katol. te, 1 synagoga.
Dobytek
(Obch.) - Vieh (Hdlgn.)
Zolďán, Adolf.
Koláři
—
Wagner
Sidoran, I v a n .
Hospodářská
družstva
Landwirtsch.
Genossenschaften
"Hospodářské družstvo „ L e v " v
Holubinnom.
Hostince
—
Gasthäuser
Capar, Pavel — Katz, Menhert —
Sterabach, Chajem.
Kováři
—
Schmiede
Kobulej, Pavel — Zizda, F e r d .
Krejčí
—
Schneider
Waldmann. Ad.
Mlýny
—
Mühlen
Sternbach, M a r t o n .
Obuvnici
— Schuhmacher
•
Herškovič, A d o l f — Mermelstein,
Hers — Můhlbauer, V o l f — Veiser,
Jozef — Weinberger, A b r a h a m .
HORINČOVO.
Obec.
(Přísl.
Monastýr.) O k r . úrad, o k r . súd
a k r a j . súd Chust. OK Košice.
Notářský úrad Horinčovo. 4614
obyv. S6g <16 k m ) Chust, ^©P
Ur
2 kato$., 3 ředko-výcb.
fe, 2 synagogy.
Lékaři
—
Arzte
Rosner, M U D r . A d o l f .
Notáři
—
Notare
Marusanič. V i k t . T 1.
Dřiví
(Obchody) — Holz
dUajmorič. Ignác.
Hostince
—
Litman,
Chajmovič
Lenke.
(Hdlgn.)
Gasthäuser
—
Novák,
Tabaktrafiken
x
H O L U B I N N É . Gem. 460 im ü . M .
Bez.-Beh.
Svalava.
Bez.-Ger.
Nižní V e r e c k y . Krs.-Ger. Užho­
rod.
Hí Košice. N o t a r i a t Sva­
lava. 1611 E i n w . ܧg (4 k m )
-ft- Svalava, s^D Svalava—
Perečin, Svalava—Nižní Verecky.
1 griech.-kath. fo, 1 Synagoge.
Porodní
asistentky
Geburtsassistentinnen
Molnarová, Polaňa.
Rolnici
—
Landwirte
Capary, Vasil — Cepinec, Simko
— L i g i r d a , Fedor — Molnár, A n d r .
— Popovic, Michal — Popovic.
Majxim.
Smíšené
zboží Obchody
Roznen,
Ignáfc
Marton.
x
Gemlsehtwaren
Handlungen
—
Sternbaich,
ít
x
H R U Š O V O . Obec. 200 m n . m .
Okr.
úřad a okr. súd Ťačovo.
K r a j . súd Chust. OK Košice. No­
tářský úrad Nižní Apša. 2200
obyv. K P ( 7 k m ) ^& "S" Teresva.
Četnická stanice. 1 řecko-katol.
fa, 1 synagoga.
H R U Š O V O . Gem. 200 m ü. M.
Bez.-Beh. u. • Bez.-Ger. Técso.,
Krs.-Ger. Chust, I K Košice. No­
tariat Nižní ApŠa. 2200 Einw.
(7 k m )
-ft- Teresva.
Gendarmeriepostenkmďo. 1 griechisch-kath, fe, 1 Synagoge.
Hostince
—
Gasthäuser
Najman, Salamon — Stern, Meschel.
Koláři
—
Wagner
Azberger, Franc — Olas. Petro.
Řeznici
—
Fleischer
Neuman, Aron.
Smíšené
zboží —
Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Spořitelny
a
záložny
Klein, Salamon — Lauksner, Cipre
Sparu.
Darlehenskassen
— Lauksner, Jozef — Simšovič,
Kováři
—
Schmiede
K r e d i t n o e družestvo s n . r . v H o Feivel — Sajovič, Evžen.
SlkxmoviČ,
Mendel.
lubinom.
Soustružnfcl
—
Drechsler
Mlýny
—
Mühlen
Trafiky
~
Tabaktrafiken
Popovic, Jul.
Copary, Pa/vel — ^Hospodářské KuBtr.a synové, Ilfjiaisi — ShruJlošvadleny
—
Schneiderinnen
vič, M .
dnutžstvo „ L e v " v (Kolnlbinoije.
Klein,
Feige.
Porodní
asistentky
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Geburtsassistentinnen
Fiarfas, Viaisil — Klein, Šalamoun
Varga,
Iljana.
— Stern, MeschéL'.
H O R I N Č O V O . 'Gem. (D&zugeh.
Monastýr.) Bez.-IBeh.* Bez.-Ger.
Rolnici
—
Landwirte
Truhláři
—
Tischler
u. Krs.-Ger. Chust.
I K Košice. Czubera, Fedor — Katrinec, Ivan Kaufmann,
Charjm — Nyerges,
N o t a r i a t Horinčovo. 4614 E i n w . — Maskal, Mihály.
Vasil.
<16 k m ) Chust, <3@? "S"
2 k a t h . , 3 grtf echi.-OTÍent. jjpj 2
Synagogen.
H U K L I V Ý . Obec. 320 m n . m . H U K L I V Ý . Gem. 520 ro ü. M
Koláři
Wagner
Bez.-Beh.
Svalava.
Bez.-Ger.
Okr.
úrad Svalava.
O k r . sud
AnidiróŠi, F r a n t .
Nižni Verecky. Krs.-Ger. Užho­
Nižní Verecky, K r a j . sud Užho­
rod.
HC Kolice. Notariat Volo­
rod.
GK Košice. Notářský úrad
Kováři
—
Schmiede
(5 km) W
Volovec. 1621 obyv. I@$ (5 k m ) vec. 1621 Einw.
Katz, Jozef.
*Š" Volovec,
Volovec—Volové.
^
Volovec, $É3- Volovec—
Krejčí
—
Schneider
Volové. 2 řecko-katol. fe, 1 sy­ 2 grdech.-kath. ifes,' 1 Synagoge.
nagoga.
Adler. M a i e r — Farkaš, Eisik —
Josovič, Eisik ov a — Šlomovič, Jos.
Hostince
—
Gasthäuser
Konsum,
spol. —
Konsumvereine
Miýny
—
Mühlen
Potrebitelnoje družestvo v H u k l i Grüniherg. Hugo — Neuman, V i k t
vom.
Berkovič, Simon — Gyurgy, Jan
x
x
Download

v Hati. - Genealogy Indexer