E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
PP 13. Dějiny Židů ve východní Evropě (1772–1939), sionismus a židovský
(diasporní) nacionalismus
povinný
3 / LS
dopor. ročník / semestr
26
4
hod. za týden 2p + 0s
kreditů
zkouška
Forma výuky
přednáška
Vyučující
PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Přednáška je koncipována jako širší úvod do historických, společenských a ekonomických reálií moderního Židovstva
se vztahem k novodobému izraelskému státu. Geografickým těžištěm jsou ty oblasti Evropy, z nichž se rekrutovala
valná část imigrantů do Palestiny před r. 1948. Přednáška se skládá ze dvou tématických bloků, které odpovídají
členění na zimní a letní semestr. První tématický blok zahrnuje dějiny Židů v carském Rusku v letech 1772–1917
(s poukazem na podobnosti a odlišnosti vývoje v sousedním habsburském mocnářství) a dějiny Židů v meziválečné
východní Střední Evropě (1918–1939). Důraz je kladen na zmapování základních historických obrysů integračního
procesu a rozbor jeho specifik v prostředí východoevropské židovské diaspory. Důležitou součástí je zachycení
pozvolného ekonomického úpadku a demografického boomu židovské pospolitosti během 19. století, coby klíčových
faktorů emigrace. Druhý tématický blok je zaměřen na vyhodnocení ambivalentního procesu integrace ze strany
samotných Židů. Jako celek je věnován židovským myšlenkovým a politickým směrům konce 19. a první poloviny 20.
století, které se, částečně pod vlivem okolního nežidovského prostředí, pokoušely o vytvoření nového (převážně
sekulárního) pojetí židovské identity. Studenti získají přehled o moderních židovských dějinách v rámci regionu, který
byl po několik staletí demografickým i kulturním centrem Židovstva, a zároveň i schopnost určitého kontextového
zařazení počátků izraelské státnosti.
Předpokládaný průběh v zimním semestru:
1. Podoby/modely emancipačního procesu na evropském kontinentě (Francie, Nizozemí) a britských ostrovech
2. Osvícený absolutismus a podmínky emancipace Židů v zemích střední Evropy (Habsburská monarchie,
Prusko)
3. Odlišnosti integrace v jednotlivých zemích Rakouska-Uherska po r. 1867 (České země, Uhry vs. Halič,
Bukovina)
4. Počáteční přístup carského Ruska vůči Židům v letech 1772–1825
5. Základní pilíře politiky selektivní integrace v pojetí Mikuláše I. a Alexandra II., 1825–1882
6. Migrace, demografická skladba a vývoj židovského osídlení; pogromy v carském Rusku
7. Židovská menšina v optice diskriminační legislativy 80. –90. let 19. století; kulturní asimilace ve východní
Evropě
8. Židé v kongresovém Polsku
9. Židovská menšina v zemích východní Střední Evropy v meziválečném období: obecná charakteristika
10. Židé v meziválečném Polsku I – postoj majoritní společnosti, regionální rozdíly židovské komunity
11. Židé v meziválečném Polsku II – autonomní politický a kulturní život židovské minority
12. Dějiny Židů v Rumunsku od 60. let 19. století do r. 1939; Židé v meziválečném Pobaltí
Předpokládaný průběh v letním semestru:
1. Židovské osvícenství (Haskala) a jeho specifika ve východní Evropě (Halič, carské Rusko)
2. „Štetl“ a velkoměsto: vymezení sekulární židovské identity a otázka asimilace ve východní Evropě
3. Bund v carském Rusku a meziválečném Polsku: ideologie, politické dějiny a společenský dopad
4. Menší seskupení diasporních autonomistů (sejmisté, S. Dubnov a pojetí židovské kulturně-národní autonomie)
5. Proto-sionistické hnutí v 60. –80. letech 19. století
6. T. Herzl a utváření politicky organizovaného sionismu před první světovou válkou
7. Mandátní Palestina: vznik, vývoj, základní charakteristika
8. Ch. Weizmann, obecní sionisté a ideologický „mainstream“ sionismu ve 20. a 30. letech 20. století
9. Sionistická levice: ideologie, politické dějiny, mocenská základna
10. Opozice vůči všem: Revizionistické hnutí, Nová sionistická organizace
11. Na půl cesty mezi modernitou a tradicí: náboženští sionisté ve 20. –40. letech 20. století
12. Odlišné pojetí sionismu v diaspoře (střední Evropa, anglofonní země) a Palestině
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura
AVINERI, Š., Zrození moderního sionismu. Praha: Sefer, 2001.
51
BERKOWITZ, M., Western Jewry and the Zionist Project, 1914-1933. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
EFRON, J., HOLO, J., LEHMANN, M., WEITZMAN, S., The Jews: A History. New York: Prentice Hall, 2008, s. 231-372.
GARTNER, L., History of the Jews in Modern Times. New York: Oxford University Press, 2001, s. 95-161.
HALPERN, B., REINHARZ, J., Zionism and the Creation of a New Society. New Haven: Brandeis University Press, 2001.
HAUMANN, H., Dějiny východních Židů. Olomouc: Votobia, 1997.
KAPRALSKI, S., The Jews in Poland. Vol. II. Kraków: Fundacja Judaica, 1999.
KARADY, V., The Jews of Europe in the Modern Era: A Socio-Historical Outline. Budapest: Central European
University Press, 2004, s. 1-294.
KLIER, J. D., Russia Gathers her Jews, 1772-1825. De Kalb: Northern Illinois University Press, 1986
LAQUEUR, W., A History of Zionism. London: Holt, Rinhart and Winston, 1972.
LEVIN, N., The Jewish Socialist Movements, 1871-1917. London: Routledge, 1971.
LOEWE, H., The Tsar and the Jew. Reform, Reaction and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772-1917. Chur:
Graubünden Books, 1993.
MARCUS, J. Social and Political History of the Jews in Poland, 1919-1939. New York: Mouton De Gruyter, 1983.
MCCAGG, W., A History of Habsburg Jews, 1670-1918. Bloomington: Indiana University Press, 1992.
MENDELSOHN, J., Jews in East Central Europe between the World Wars. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
NATHANS, B., Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley: University of California
Press, 2004.
ROZENBLIT, M., Reconstructing a National Identity: The Jews of Habsburg Austria during World War I. New York:
Oxford University Press, 2001.
STANISLAWSKI, M., Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky.
Berkeley: University of California Press, 2001.
ZOUPLNA, J., Od jišuvu k Izraeli: Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949. Praha: Libri, 2007.
52
Download

(1772-1939), sionismus a židovský (diasporní) nacionalismus