Poskytnout studentům informace o funkcích živočichů (dráždivost, vzrušivost, smyslové vnímání,
neuroendokrinní regulace, metabolismus, pohyb, imunita, adaptace, vyšší nervová činnost, chování apod.) a
jejich orgánových atributech u různých živočišných taxonů vč. člověka. Přednášky jsou členěny do 13 týdenních
bloků, následovaných procvičováním probraných témat.
Blok 1. Přehled funkcí živočichů a jejich orgánových systémů. Tělní bariery a jejich funkce. Vnitřní
prostředí organizmu, jeho homeostáza a regulace.
Blok 2. Nervová soustava I Buněčné a molekulární mechanizmy dráždivosti a vzrušivosti. Funkční morfologie
nervové systému a neuronu. Nervový impulz a jeho propagace. Neuromediátory. Reflexy.
Blok 3. Sensorické funkce. Receptory, jejich funkční klasifikace, receptorový potenciál. Motorické funkce
Vyšší nervová činnost.
Blok 4. Nervová soustava II. Regulace vnitřních orgánů a celotělových funkcí. Funkční morfologie
autonomního nervového systému. Mezidruhové rozdíly
Blok 5.. Endokrinní systém, jeho funkční anatomie a cytoarchitektonika. Mediátory humorální
signalizace a jejich receptory. Hormonální regulace metabolizmu, růstu, rozmnožování a dalších celotělových
funkcí. Mezidruhové rozdíly. Všeobecný adaptační syndrom.
Blok 6. Imunitní systém (IS). Funkční morfologie, typy imunitních reakcí, buněk a molekul. Buněčné a
molekulární interakce. Fylogeneze IS.
Blok 7. Funkce oporného a pohybového sytému těla. Vnitřní a zevní skelet, svalový systém a jejich orgánová
a buněčná stavba. Formy pohybu a jejich buněčné a molekulární mechanizmy. Nervová regulace svalové
kontrakce. Nepohybové funkce kosterního svalstva. Mezidruhové rozdíly
Blok 8. Dýchací a kardiovaskulární. Orgánové, buněčné a molekulární mechanizmy výměny plynů s okolím a
v organizmu. Tělní tekutiny a jejich cirkulace. Funkce srdce a cév. Regulace krevního tlaku
Blok 10. Gastrointestinální soustava (GIT) a její orgánová organizace a funkce Potrava, její složení, příjem,
trávení a vstřebávaní. Přeměna látek, anabolické a katabolické procesy. Energetická bilance organizmu.
Fylogeneze GIT a mezidruhové rozdíly.
Blok 11. Vylučování metabolických zbytků a cizorodých látek. Funkční morfologie vylučovací soustavy a
její fylogeneze. Tvorba moči.
Blok 12. Rozmnožování živočichů I. Gametogeneza. Buněčné a molekulární aspekty funkce pohlavních
orgánů a jejich nervová a hormonální regulace. Rozmnožovací chování živočichů, jeho regulace a
sociobiologické aspekty.
Blok 13. Aktuality
Na každý blok bude navazovat laboratorní cvičení formou self-monitorace a procvičování orgánových funkcí
pomocí jednoúčelových zařízení a polyfunkčního systému PowerLab, interaktivních PC programů (Oxford
University) a simulace ve virtuální realitě (SIMnerve, SIMmuscle, SIMheart, SIM channel, fy Thiema Verlag) a
mikroskopické funkční morfologie vybraných orgánů.
Zápočet:Max. 2 omluvené absence, test min 65%,. Zkouška: min Test 65%
Základní studijní literatura
Mareš V.
Fyziologie živočichů a člověka. Studijní opora.
http://biology.ujep.cz/vyuka/
http://biology.ujep.cz/vyuka/mod/resource/view.php?id=272
Vácha M., Srovnávací fyziologie živočichů, MU, Brno.2004, 2012
http://www.sci.muni.cz/ksfz/vyuka.html
Hruška M., Fyziologie živočichů a člověka I,II. , Gaudeamus, H.K., 2004, 2012 http://biologie-psjghk-uhk.webnode.cz/
Ward J. P. T. a Linde R., Základy fyziologie, Galen 2010
Langmeier M., Praktická cvičení z Fyziologie, Karolinum, Praha 2000
Další doporučená literatura
Rokyta R., Základy fyziologie člověka, Grada, Praha 2000.
M. Schreiber, Funkční somatologie, H&H, 1998.
Šimek V. et al., Fyziologie živočichů a člověka, MU, Brno, 1996,
Trojan a kol., Lékařská Fyziologie, Grada 1995/6 nebo 2000.
Romanovský a kol., Fyziologie živočichů v Obecné biologii, 1985, str. 376-484 a str. 305-312.
Síťové zdroje dle klíčových slov
Download

Poskytnout studentům informace o funkcích živočichů