CZ51 Environmentalistika a stavitelství
zimní semestr 2014/15
2. ročník NMg. studia
Obor Pozemní stavby
všech zaměření
Témata seminárních prací studentů
Vyberte si jedno z nabízených 41 témat.
Pokud si někdo vybere knihu (nebo dokument), NEMUSÍ ji číst celou!!! Vybere si pouze
kapitolu nebo zajímavou část, o které práci napíše.
Každý student si vybere jedno z nabízených témat a zpracuje písemnou seminární práci.
Seminární práce bude v rozsahu minimálně 5 stran A4 se všemi formálními náležitostmi
(zejména citace zdrojů dle ČSN ISO 690).
Literatura k tématům je zcela libovolná, je možné využít též libovolné internetové
zdroje.
K jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti!! Práce bude
ale individuální, odevzdá každý sám za sebe (je součástí zápočtu).
Obecná environmentální témata:
Blok 1a. Člověk a životní prostředí, vztah k ekologii (5 témat)
-
-
-
-
-
Ekologie jako věda, předmět zájmu ekologie, problémy, které ekologie řeší, rozdílnost
vnímání světa ekologie a ostatních věd (zejména technických), ZAPLNĚNO
člověk a ekologie (populace, ekologické limity, ekosystémy), rozdíl mezi vnímáním
ekologie u přírodovědce, technika, event. u odpůrce ekologie (styčné shody a
rozpory),
významné osobnosti v dějinách ekologie, přínos jejich vědeckého myšlení ekologii a
přírodním vědám,
ZAPLNĚNO
globální environmentální problémy (obnovitelné a neobnovitelné zdroje, lidský,
sociální rozvoj, přelidněnost, zdroje surovin, růst měst, tenze mezi rozvojovým Jihem a
industrializovaným Severem, potravinový problém, problémy rozvojových zemí,
ohrožení biodiverzity, změny klimatu aj.),
ZAPLNĚNO
základní složky životního prostředí – voda (hydrosféra, základní pojmy a parametry,
znečišťující faktory, úloha vody pro lidstvo, pitná a užitková voda, úprava a čištění
vody, technologie a zařízení),
ZAPLNĚNO
Komentář [l1]: Kleinová,
Puschenreiterová
Komentář [l2]: Skoupá
Komentář [l3]: Polák, Bajer
Komentář [l4]: Holemy,
Kmenta
Komentář [l5]: Patočka,
Herman
Blok 1b. Člověk a životní prostředí, vztah k ekologii (6 témat)
-
-
-
Základní složky životního prostředí – půda (pedosféra, horninové prostředí,
znečišťující faktory, vliv zemědělství a stavitelství, kontaminace půdy, prací prostředky
aj.),
ZAPLNĚNO
základní složky životního prostředí – vzduch (atmosféra, základní pojmy, parametry,
znečišťující faktory, rozptyl škodlivin, způsoby čištění emisí do ovzduší, technologie a
zařízení, ochrana klimatu aj.),
ZAPLNĚNO
Komentář [l6]: Janoušková,
Kovář
Komentář [l7]: Kozel,
Drápalová
ekologická krize – fakt nebo moderní klišé? Nástroje a možnosti jejího řešení,
ekologická rizika, vnímání ekologických rizik lidskou společností aj.,
ZAPLNĚNO
Komentář [l8]: Raška, Jurka
ZAPLNĚNO
-
kniha WEIZSÄCKER, E. U., LOVINS, A. Faktor čtyři,
-
přehled hlavních environmentálních rizik, cesty k jejich řešení (staré ekologické
zátěže, geneticky modifikované potraviny, havárie, chemické látky aj.) + příklady,
-
udržitelná výroba a spotřeba, (EMS, EMAS, ekolabeling, kritéria ekologického
hodnocení výrobků, ekologická stopa, benchmarking, ekologický audit aj.).
ZAPLNĚNO
Komentář [l9]: Románek,
Myška
Komentář [l10]: Jakubčánin,
Řimnáč
Blok 2. Společenské a technické problémy ekologické krize (7 témat)
-
-
Odpadové hospodářství (kategorizace odpadů, průmyslové odpady, biomasa, bioplyn,
tuhé komunální odpady, způsoby úpravy a zneškodňování odpadů, třídění a recyklace
odpadů, podpora obcí, „prosklený kontejner“, barevné dny, soutěž obcí, suroviny
v popelnici aj.),
ZAPLNĚNO
(ekologická) dopravní politika (v ČR, ve světě, v Brně, jak zlepšit dopravu, správné
ceny v dopravě, udržitelná doprava, cyklostezky, management parkování + příklady),
-
environmentální ekonomie, ekologické poplatky a daně, fond Phare, Fond soudržnosti,
„ekologie“ nákupních řetězců (nové výzvy, ekologický pohled na jídlo, geneticky
modifikované potraviny, přelet nad hypermarketovým hnízdem, ekonomická regulace
volného trhu aj.),
-
životní prostředí, ekonomie a my (ekonomický růst a volný obchod jako blahobyt
nebo cesta k environmentální krizi?),
-
faktory ohrožující zdraví člověka a cesta k jejich řešení (znečištění nejrůznějšího typu,
kvalita potravy, délka života, sociálně-ekologické bohatství země aj.),
ZAPLNĚNO
Komentář [l11]: Svoboda,
Dostálová
Komentář [l12]: Chalabala
Komentář [l13]: Sedláčková,
Fukanová
2
-
životní styl v souladu s přírodou. Jaké změny potkají člověka, který se změnit život
dle environmentálních principů? Příznivé a nepříznivé formy ekologického životního
stylu, kritický pohled na život společenské majority,
-
psychologické aspekty ochrany životního prostředí (cit, svědomí, absence obav
z budoucna, sociobiologické důvody, transgrese, kognitivní disonance, tvrdý a měkký
turismus aj.).
Blok 3a. Hodnotová řešení ekologické krize (8 témat)
-
Hospodářství krajiny (boj proti povodním, stavební zásahy do krajiny, ekologické
zemědělství a jeho principy, ÚSES, uživí se všichni obyvatelé Země? Jak?),
-
ekologický životní styl a „kvalita života“ obecně – zhodnocení významu kvality života
pro současný životní styl,
Komentář [l14]: Okřinová
-
kniha KELLER, J. Až na dno blahobytu,
Komentář [l15]: Zdražilová
-
libovolná jiná ekologicky orientovaná kniha od J. Kellera,
Komentář [l16]: Brach
-
kniha LIBROVÁ, H. Pestří a zelení,
-
kniha LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví,
-
životní prostředí a bezpečnost (environmentální stres, nedostatek, konflikty, migrace,
perspektivy, řešení a rizika),
-
„mikroenvironmentalistika“, ekologie bydlení, domácností, pracovišť, „dobré
sousedství“, příklady ekologických sídel, měst, obcí, mikroregionů aj.
Blok 3b. Hodnotová řešení ekologické krize (8 témat)
-
-
(Trvale) udržitelný rozvoj – vysvětlení pojmu, definice, význam, vazba udržitelného
rozvoje na různé aspekty života, indikátory kvality životního prostředí, nástroje
k měření TUR,
ekologická hnutí, nevládní organizace, environmentální radikální ekologická hnutí
(např. Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha, Brontosaurus, Nesehnutí, Econnect aj.),
ZAPLNĚNO
-
Komentář [l17]: Jakeš
Komentář [l18]: Wolf,
Kmecová
příroda a krajina v současném umění, příroda jako téma společenských a kulturních
akcí,
ekologicky šetrné výrobky + jejich různorodost (přehled, biopotraviny, fair-trade aj.),
ZAPLNĚNO
Komentář [l19]: Leopold,
Přibyl
3
-
dobrovolná skromnost (popis problému, hodnotové důvody skromnosti, kniha ELGIN,
D. Voluntary Simplicity aj.),
-
sociálně ekologický průzkum vztahu lidí k ekologii – 50 bodů,
Komentář [l20]: Pichaničová
Aplikovaná environmentální témata:
Blok 4. Cesta změny jako ekologický program (6 témat)
-
Úloha veřejných a soukromých subjektů v ochraně ŽP (stát, veřejná správa, zákony,
vládní, nevládní prostředky, nadace, mezinárodní programy, rozpočet ČR aj.),
Komentář [l21]: Vašíčková
dokument Příroda a krajina ČR – zpráva o stavu v r. 2009 (event. v letech dřívějších
nebo pozdějších) – dostupné na stránkách MŽP ČR,
Komentář [l22]: Šrejma
-
situace životního prostředí v ČR – současný stav (popis a analýza, vybrané aspekty
popisující příznivý/nepříznivý stav, nástroje ke změně),
-
environmentální informace, právo na přístup k environmentálním informacím, vliv
informačních technologií na ŽP, Aarhuská úmluva, úmluva v Espoo aj., kvantitativní a
kvalitativní informace,
-
environmentální vzdělávání (programy, kurzy, periodika o životním prostředí aj. Kde?
Co? Jak? Proč?),
-
environmentální politika a státní správa (MŽP ČR, Strana zelených, politický program,
zastoupení ekologických témat v programech politických stran, odbory ŽP v krajích,
ekologické vyhlášky měst a obcí, příklady).
Blok 5. Stavitelství ekologické versus neekologické (6 témat)
-
-
Kulturní & přírodní krajina, toulky kulturní krajinou, jaká je v současnosti podoba a
představa lidí o „ideální“ krajině a přírodě kolem nás?
Komentář [l23]: Junková
estetické vnímání přírody člověkem (teoretická východiska, úpadek, minimum zájmu
o přírodu ve společnosti, v médiích, v člověku samotném… a návraty zpět – turistika,
bydlení, obdiv ke kráse přírody aj.). Estetika přírody mezi zahradou a divočinou?
Komentář [l24]: Horelicová
úspěšné a neúspěšné environmentální projekty v ČR nebo v zahraničí (např. biovíno,
biolinky, SAKO aj.) – libovolný výběr dalších příkladů,
Komentář [l25]: Šafář
-
šetrné metody hospodaření v krajině (zemědělství, stavitelství, život na venkově),
-
venkov dříve a dnes, životní styl na venkově, odlišnosti od měst apod.,
-
ZAPLNĚNO
Komentář [l26]: Skopalová,
Jureček
město dříve a dnes, modely růstu měst (srovnání měst světa a v ČR).
Komentář [l27]: Lavický
4
Blok 6a. Cesta k environmentálnímu stavitelství (6 témat)
-
Kniha GEHL, J. Život mezi budovami, ekologie lidských sídel,
-
bytová situace v ČR (současný stav + vývojové trendy, satelitní městečka, sídelní kaše,
brownfields & greenfields – srovnání se zahraničím, národní síť zdravých měst aj.),
ZAPLNĚNO
-
-
Komentář [l28]: Kohutek,
Panovec
sídliště a jeho sociálně ekologický význam v současnosti (+ historický vývoj,
prognóza do budoucna),
Komentář [l29]: Ondráček
použití současných stavebních materiálů jako ekologických (např. beton, cihla,
inovace stávajících hmot aj. + příklady využití v ekologických stavbách),
Komentář [l30]: Hudáček
ryze přírodní stavební materiály (dřevo, sláma, len, konopí, hlína aj. + příklady využití
v ekologických stavbách),
ZAPLNĚNO
Komentář [l31]: Kozák, Elbl
ekologická architektura, (architekt „odpadu“ M. Reynolds, moderní trendy
v ekologické architektuře u nás a ve světě).
Blok 6b. Cesta k environmentálnímu stavitelství (7 témat)
-
Charakteristika (konkrétní) vybrané ekologické stavby v ČR + zdůvodnění její
výjimečnosti/ekologičnosti,
Komentář [l32]: Rozumek
charakteristika (konkrétní) vybrané ekologické stavby v ČR + zdůvodnění její
výjimečnosti/ekologičnosti,
Komentář [l33]: Vyoral
-
prognóza sídelního vývoje města Brna (v návaznosti na historii a současný stav),
-
solární fotovoltaické systémy (ekologické posouzení), program Zelená úsporám aj.,
ZAPLNĚNO
Komentář [l34]: Melcr, Váňa
ZAPLNĚNO
-
nízkoenergetické a pasivní domy,
-
ekologické vytápění, nové trendy v úsporách energetických vstupů budov, ekologickoenergetický audit budov,
-
biokoridory.
Komentář [l35]: Kubala, Král
Komentář [l36]: Dohnal
Požadavky k zápočtu:
1. Zpracování seminární práce dle zvoleného tématu v rozsahu minimálně 5 stran A4 se
všemi věcnými a formálními náležitostmi (max. 40 bodů).
2. Úspěšné absolvování zápočtové prověrky obsahující základní znalost témat probíraných
na přednáškách. (max. 60 bodů).
5
K získání zápočtu je zapotřebí dosáhnout celkově alespoň 60 bodů ze 100 bodů možných.
6
Download

CZ51 Environmentalistika a stavitelství