ˇÁRNÍ (EI130, EI230, EW30)
PROTIPOZ
VY’ ROBCE - DODAVATEL
OBCHODNÍ NÁZEV
POPIS VY’ ROBKU
ˇKA
WC REVIZNÍ DVÍR
ˇESKÁ REPUBLIKA PRAHA
ZAVRZ s.r.o. C
ˇÁRNÍ EI30 / EW30
PROTIPOZ
ˇKA
WC REVIZNÍ DVÍR
Rám dvírˇek a krˇídlo je vyrobeno ze zeleného sádrokartonu
masivní dvojity’ pant z oceli. Otevírání má unikátní ˇ
res
ˇení,
které je patentove
ˇ chráne
ˇno. Díky dvojitému pantu
se dvírˇka nejprve vysunou a teprve poté se otevrˇou.
Jsou zejména vhodná do ste
ˇny kryté keramicky’ mi obklady.
Stejne
ˇ dobrˇe se hodí i do omítnuté ste
ˇ ny.
ˇNÍ
OBLAST UPLATNE
Prˇedevs
ˇím pro instalac
ˇní ˇ
sachty
bytovy’ ch domu° a dále ve u vs
ˇech
poz
ˇárních úseku° az
ˇ do limitu°
EI130, EI230, EW30, pod obklad
i do ˇ
stuku, kde je místo obkladu
rámec
ˇek jak na krˇídle tak
na rámu.
Vs
ˇude kde je potrˇeba vstupovat
do revizních otvoru°. Dále prˇi
prˇístupu k uzáve
ˇru° m vody, plynu
a elektricky’ m rozvodu° m, nebo
ˇasto se pouz
me
ˇˇ
ráku° m. C
ˇívá pro
rekonstrukci ve víceposchod’ovy’ ch
panelovy’ ch domech. Toto ˇ
res
ˇení
je téme
ˇˇ
r neviditelné, tedy
maximálne
ˇ estetické.
ˇRY
ROZME
Dvírˇka jsou vyrábe
ˇna zakázkove
ˇ
podle zadání zákazníka.
Dvírˇka jsou rozme
ˇrove
ˇ variabilní
podle velikosti obkladu.
Platí zásada jak je vysoké dvírˇko,
z e by’ t maximálne
ˇˇ
siroké.
tak mu° ˇ
Dvírˇka jsou vyrábe
ˇna ve c
ˇtyrˇech
velikostních kategoriích
az
ˇ do vy’ ˇ
sky 1850.
ZAVRZ s.r.o. âeská republika // www.reviznidvirka.com // e-mail: [email protected]
ˇÁRNÍ (EI130, EI230, EW30)
PROTIPOZ
CERTIFIKACE
PARAMETRY CERTIFIKACE
ˇKA
WC REVIZNÍ DVÍR
Protipoz
ˇární revizní dvírˇka typu
EI130, EI230/EW30 ˇ
c íslo certifikátu:
204/C5a/2007/080-0113360.
EI230/EW30 - (limit pro vzru° st
teplot na zárubni je 360°C)
EI130, - (limit pro vzru° st teplot
na zárubni je 180°C)
EI230/EW30 celkové rozme
ˇry
600x650 (s
ˇ x v) pr
ˇic
ˇemz
ˇ je dovoleno
neomezené zmens
ˇení rozme
ˇru° ,
°
zve
ˇts
ˇení rozme
ˇru je dovoleno az
ˇ do
15% vy’ ˇ
s ky, 15% ˇ
sír
ˇky, 20% plochy.
Protipoz
ˇární provedení je certifikováno
do rozme
ˇru 600x650 (s
ˇ x v).
EI130, celkové rozme
ˇry 600x650
(s
ˇ x v) prˇic
ˇemz
ˇ je dovoleno
zmens
ˇení rozme
ˇru° az
ˇ na 50%
’
s
ˇírˇky a 75% vys
ˇky, zve
ˇts
ˇení není
dovoleno. Urc
ˇeno pro zde
ˇné ste
ˇny
svislé - tlous
ˇt’ky 7.5 cm a více.
Povrch protipoz
ˇární sádrokarton ze by’ t barvy cˇervené nebo
mu° ˇ
impregnovany’ zeleny’.
DISPOZICE PRO
PROJEKTOVÁNÍ
ˇKA JSOU PRAVÁ C
ˇI LEVÁ
DVÍR
podle osazení prˇi montáz
ˇi
ˇKA JSOU PRAVÁ C
ˇI LEVÁ
DVÍR
podle osazení prˇi montáz
ˇi
OTVOR PRO OSAZENÍ
(a=110) x (b=60)
OTVOR PRO OSAZENÍ
(a=150) x (b=100)
ZAVRZ s.r.o. âeská republika // www.reviznidvirka.com // e-mail: [email protected]
Download

Tech list CZ - revizne dvierka