SEIATSU
- FORMOVACÍ STROJ
HSP
■ Hospodárná a technologická alternativa
ke konvencˇ nímu strˇ ásání s dolisováním
■ Tiché, k zˇ ivotnímu prostrˇ edí prˇ íznivé
formování do max. 85 dB (A)
■ Formování horního a spodního rámu
s nízky´mi pozˇ adavky na místo a jen
jedním operátorem
. . . partner pro slévárny
ˇ ZIVOTNÍ
ˇ
MODERNÍ FORMOVACÍ TECHNIKA PRO LEPSÍ
PODMÍNKY,
OPTIMÁLNÍ KVALITA FOREM A HOSPODÁRNOST.
Doposud bylo zapotrˇ ebí pro vy´robu horních a spodních
polovin forem prostrˇ ednictvím klasické metody strˇ ásání s
dolisováním zapotrˇ ebí dvou pracovníku°. Pracovní prostrˇ edí
bylo hlucˇ né a prasˇ né, kvalita forem a vy´kon nízké.
Konvencˇ ní strˇásání s dolisováním
Tato situace byla podneˇ tem pro HEINRICH WAGNER
SINTO k vyvinutí formovacího stroje HSP s metodou formování SEIATSU – proud vzduchu s dolisováním.
ˇ
PREDNOSTI:
Lepsˇ í kvalita forem
Proud vzduchu prˇ ivádí formovací smeˇ s také do teˇ zˇ ko
dostupny´ch míst modelu a tam jej zhutní prˇ esneˇ a cˇisteˇ
podle kontur. Prostrˇ ednictvím hydraulického dolisování
a druhého proudu vzduchu beˇ hem hydraulického
speˇ chování vzniká homogenní, vysoce jakostní tvrdá
forma.
Veˇtsˇí hospodárnost
S jedním formovacím strojem HSP mohou by´t beˇ hem pracovního cyklu vyrábeˇ ny horní i spodní poloviny formy. Prˇ i
identické vy´robeˇ forem nahradí jeden formovací stroj HSP
s jedním obsluzˇ ny´m pracovníkem dva stroje strˇ ásací s dolisováním se dveˇ ma obsluzˇ ny´mi pracovníky. HSP je vzˇ dy
vybaven dveˇ ma formovacími stoly, které se strˇ ídaveˇ otácˇ í
ze zvedací stanice prˇ ed formovacím strojem do speˇ cho
vací stanice a zpeˇ t. Tak se vyrábí strˇ ídaveˇ horní a spodní
poloviny forem.
Vsˇ echny manuální cˇ innosti, jako je doprava formovacích
rámu°, plneˇ ní pískem, atd.jsou provádeˇ ny, kdyzˇ se druhá
forma nachází ve speˇ chovací stanici.
Srovnání váhové a rozmeˇrové prˇesnosti mezi SEIATSU
a formováním strˇásáním
Velká prˇesnost formování
Formy vyrobené procesem SEIATSU – procesem formování
a lisování proudem vzduchu bez strˇ ásání – mají
stejnomeˇ rnou hustotu, velkou pevnost a veˇ rneˇ kopírují
model.
Díky maly´m odchylkám v rozmeˇ rech lze produkovat lehcˇí
odlitky s tensˇ ími steˇ nami.
Lepsˇí podmínky pro zˇivotní prostrˇedí
Emise hluku formovacího stroje HSP lezˇ í u max. 85 dB (A).
To zlepsˇ uje nejen komunikaci personálu mezi sebou, ale
také snizˇ uje nebezpecˇí posˇkození sluchu.
Drˇive
spousta jader
SEIATSU-HSP
bez jader
STAVEBNÍ SKUPINY:
Hydraulická stanice
Hydraulika HSP se sestává z regulacˇního cˇ erpadla a
rˇ ídících ventilu°. Je instalována ve sloupu stroje. Podstavec
sloupu slouzˇ í jako zásobník pro hydraulicky´ olej.
Hydraulické ventily mohou by´t vymeˇ neˇ ny bez uvolneˇ ní
trubek.
ˇ
Rízení
Elektronika k rˇ ízení stroje je
volneˇ programovatelná.
HWS zde spoléhá na
osveˇ dcˇ enou technologii
Siemens S7. Je umísteˇ na na
podstavci stroje ve spínací
skrˇ íni. Mimo to na obsluzˇné
straneˇ volneˇ stojící pult
umozˇ nˇ uje pracovníkovi meˇ nit
parametry, které jsou závislé
na modelu.
Usporˇádání modelu
Modelové desky jsou namontovány na nosicˇ modelovy´ch
desek. Kazˇ dy´ modelovy´ je vybaven sítkovy´m veˇ ncem,
ktery´ obíhá kolem vnitrˇní strany formovacího rámu.
Sítka ve veˇ nci slouzˇ í k tomu, aby odvádeˇ la proud vzduchu a tím se docílilo dobrého zhutneˇ ní písku u modelové
desky.
ˇ ˇ JEMNÉHO PÍSKU:
KYPRIC
Pro vy´robu odlitku° s vysoce
jakostním povrchem dodává
HWS jako opci kyprˇ icˇ jemného písku. Prostrˇednictvím
válcového kartácˇe je na
modelové kontury nanesena
vrstva jemného písku.
Kyprˇ icˇ jemného písku nahrazuje cˇasoveˇ nárocˇné
prosívání modelového písku.
Kyprˇ icˇ jemného písku tak
zpracovává jednotnou formovací smeˇ s, která po nakyprˇení slouzˇí jako modelová.
TECHNICKÉ INFORMACE
Zvedání válecˇkové trati
Technické údaje
Rozme
ˇry
Model
Rozmeˇ r stolu
mm
Rozmeˇ r formovacího rámu vnitrˇ ní min. mm
vnitrˇ ní max. mm
vneˇ jsˇ í max. mm
HSP 1
HSP 2
HSP 3
750 x 560
950 x 710
1155 x 860
450 x 300
650 x 500
850 x 650
550 x 450
800 x 650
1000 x 850
700 x 550
1000 x 800
1250 x 1050
Model
(v mm)
HSP 1
HSP 2
HSP 3
A
1180
1500
1870
B
600
450
300
C
490
605
605
D
2510
3085
3635
Lisovací zdvih
max. mm
200
250
300
E
655
1160
1680
Zdvih k oddeˇ lení
max. mm
200
300
400
F (ca.)
2700
3530
4400
Lisovací síla nastavitelná do max.
kN
310
500
735
G (ca.)
2300
2850
3600
Elektricky´ prˇ íkon
kW
5,5
7,5
11
Hmotnost
kg
6000
9500
20000
°
ˇ DUVODY,
DALSÍ
PROCˇ SE JIZˇ VÍCE JAK 180 SLÉVÁREN ROZHODLO
PRO FORMOVACÍ STROJE HSP:
• Formovací stroje HSP potrˇ ebují
jen jeden prˇ ívod písku
• Vzniká jen velmi málo prˇepado
vého písku, nebot’ nad plnícím
rámem je mozˇné formovací písek
prˇesneˇ nadávkovat
ˇ
• Zádné
vibrace v rozsahu stroje,
díky absenci vibracˇ ní techniky
• Velmi dobry´ servis prostrˇednictvím
HWS celosveˇ toveˇ
A v neposlední rˇadeˇ …
... FORMOVACÍ STROJ
100% MADE IN GERMANY
Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstraße 101 · D-57334 Bad Laasphe, Germany, Phone +49(0)27 52/9 07-0 · Fax +49(0)27 52/9 07-2 80
E-mail: [email protected] · Internet: http://www.wagner-sinto.de
ˇ
SEBESTA
– sluzˇ by slévárnám
Mly´nské nábrˇezˇ í 51, 614 00 Brno, Tel./Fax: +420 545 213 699
E-mail: [email protected] · Internet: http://www.sebestasro.cz
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 09 100 72018
VO · 1.000 · 10/06
ˇ a SR:
Zastoupení pro CR
Download

formovací stroj hsp - HEINRICH WAGNER SINTO