Colour Futures
Mezinárodní barevné
trendy 2015
TM
ColourFutures
2015
˚
Identifikace nových trendU
Vítejte v katalogu předvídání trendů a barev schopna poskytovat důležité informace pro
ColourFutures 2015 společnosti AkzoNobel, který globální trh s nátěrovými hmotami. Takže ať už jste
vychází již dvanáctým rokem.
architekt nebo návrhář interiérů, pracujete v odvětví
barev a nátěrových hmot nebo jste informovaný
AkzoNobel, jako největší celosvětový výrobce barev zákazník, naše předvídání trendů a barev se může
a nátěrových hmot, garantuje, že je vždy o krok blíž stát důležitou součástí vašeho podnikání.
potřebám zákazníků, neustále sleduje objevující se
společenské, ekonomické a designové trendy po Globální centrum estetiky společnosti AkzoNobel
celém světě a zve vybrané skupiny nezávislých zve v rámci výzkumu trendů skupinu uznávaných
odborníků na design, kteří se zabývají předvídáním nezávislých odborníků na design a trendy
barevných trendů s dvouletým předstihem.
za účelem prodiskutování objevujících se
celosvětových trendů, čehož důsledkem je vznik
Protože se náš výzkum a předvídání vždy opírá dílny ColourFutures, kde naši interní zkušení
o reálný svět a informace ze světa designu a odborníci na barvy rozvíjejí příběhy těchto trendů a
spotřebitelského chování, je naše společnost barevné palety pro CF15, které zde vidíte.
„Vše, co si dokážete prˇedstavit, je skutecˇné.“
Pablo Picasso
Nejveˇ tší celosveˇ tový
výrobce barev a
náteˇ rových hmot
+výbeˇ rová skupina
odborníku˚ na trendy
+ jeden prˇevládající trend
+ peˇ t prˇíbeˇ hu˚ o nalezení
nádherného v obycˇejném
+ barva roku + 65 barev+
odnímatelná paleta barev+
kouzlo pro každý den.
Obsah
05 Rozhodující vliv
06 Barva roku
10 Nové barevné trendy
12 Veliká
prˇíroda
+malé já
24 Vrstvy+vrstvy
36+Skrytá
místa
48 On+ona
60Prˇátelský
barter+
72 Zdroje
73 Paleta barev 2015
„Kdysi jsem snil o úteˇku z mého obycˇejného života, ale mu
˚j život nikdy nebyl
obycˇejný. Jednoduše jsem si nevšiml, jak mimorˇádný mu
˚j život je.“ Ransom Riggs
5
Každodennost
+
Nalezení
nádherného
v obycˇejném
Rozhodující vliv pro
rok 2015
ColourFutures přináší každým rokem hlavní
myšlenku, která naši společnost inspiruje k
vytvoření pěti barevných trendů. Tato myšlenka
spojuje všechny trendy do jednotného konceptu a
určuje, která barva se stane barvou roku.
Rok 2015 se nese ve znamení hledání a
nalezení toho, co přináší skutečnou změnu
do našich životů. Po letech aktivního hledání,
spojování a uvolňování potenciálu přináší rok
2015 další zdokonalení: přidání znaménka +
ke každodennosti. Prostřednictvím zkoumání
nevyužívaných prostor, stejně jako našich vztahů
mezi sebou navzájem a vztahu k našemu
životnímu prostředí jako celku, se učíme dívat na
svět kolem nás novým, jedinečným způsobem.
Nacházíme nový, jemný způsob, jak dodat
barvu našemu životu, s obnoveným důrazem
na rozvíjení starostlivého, společného postoje k
životnímu prostředí pro všechny. Udržitelný rozvoj
je nyní požadavkem spíše než volbou. A musí být
podpořen skutečným závazkem. Je to reakce
namířená proti všeobecnému konzumu a je
oslavou rozdílnosti a moudrosti, které nacházíme
ve všech jedinečných příbězích. Je to o nacházení
nádherného v obyčejném: kouzlo pro každý den.
6
Barva roku 2015
50YR 36/263 | C9.21.58
ˇ
ˇ
MEdEná
Oranžová
Ožívá v kombinací s teˇlovou ru˚žovou, s hlineˇnými odstíny neutrálních barev,
s lehounkým dotekem sveˇtle žluté, s tóny drˇeva a samozrˇejmeˇ meˇdi.
Kovové odstíny hrají v moderním designu stále odstíny a také s kovovými barvami jako jsou zlaté
významnější roli, jak o tom svědčí globální události od odstíny a odstíny dřeva.
Stockholmu a Milána až po Šanghaj.
Odráží to a doplňuje všechny hlavní trendy, které jsme
Postupně dochází k nahrazení chladných modrých a identifikovali pro rok 2015: vroucnost chování a
zelených barev z posledních let teplejším spektrem obnovený důraz na sdílení; přirozenou paletu planety
růžových, červených a oranžových odstínů, což je Země, od hliněných odstínů až k prosluněným tónům
důsledkem více pozitivní globální perspektivy. V žluté; odstíny kůže, které zrcadlí lidskou komunikaci a
překladu barev to znamená, že naše bádání je zcela sépiové odstíny minulosti.
pohlceno odstínem oranžové měděné. Tato barva, ač
sama o sobě skvělá, může být snadno kombinována s Je to barva sytosti a aktuálnosti, která spojuje nádherné
růžovými, neutrálními, bílými a jinými oranžovými s všedním.
mvrdv.nl
9
Naše barva roku 2015
vdechuje teplo do interiéru˚..
prˇekvapivá
teplá
krásná
Peˇt úžasných prˇíbeˇhu˚ o obycˇejných veˇcech...
12
Velká
ˇ
príroda
+ malé
já
Uvedení věcí
do souvislostí
Tím, že se zcela věnujeme jen modernímu světu,
který je mnohdy rigidní a omezující, často toužíme
po jednodušším způsobu, který je přirozený,
svobodný a zásadně v režimu offline. Příroda
představuje vše, co je nepředvídané a nezkrotné.
Může být tichá a jemná nebo bouřlivá a divošská.
Její rostoucí nestálost vzbuzuje respekt a vyvolává
úžas. Díky tomu vidíme nové vznikající trendy pro
jednotlivce, kteří tomu chtějí čelit a zjistit, čeho jsme
ve skutečnosti součástí. Jedná se o novou definici
svobody, kde jediný majetek, který potřebujete, je
dodávka a batoh (nebo, v případě kolekce Adidas
Toma Dixona pro Miláno 2013, jediný oděv, který
dokáže zdvojnásobit vaše osobní campingové
vybavení). Ať už se jedná o trénink na Ironmana
nebo pěší turistiku na Pacific Crest Trail – kterou
Cheryl Strayed živě líčí ve své autobiografii Wild
– je to o nalezení síly a schopnosti jasně myslet
prostřednictvím fyzického strádání a zážitku z
velikosti přírody.
stropy a nekonečnými chodbami, hledáme pocit
bezpečí v prostřednictvím lidského měřítka
menších prostorách, které nám poskytují ochranný
štít a objetí. Tento trend imituje nádherný proud
přírodních barev a materiálů, které vytváří vřelé a
uklidňující prostory.
I když ne všichni jsme ochotni čelit takto velkým
výzvám, koncepce autentičtějšího a vědomějšího
bytí promlouvá k většině z nás a inspiruje také
nově vznikající minimalismus, který klade důraz
na odstranění všeho, co je zbytečné a má čistě
kosmetickou povahu. Ačkoli jsme ohromeni
obrovskými architektonickými prostory s vysokými
Paleta barev “veliká příroda + malé já” zachycuje
pocit sluncem sežehnuté arizonské pouště obrovské a hrozivé, přesto velmi krásné. Bohaté
zemité barevné tóny, sépiové, okrové, sienny a
pálené hlíny vytváří tónovou paletu, která je přírodní
a silná – podobně jako prostředí, které ji inspiruje.
14
Výzva
„Veˇrˇte v sebe a ve všechno, co jste.
Veˇzte, že je tam uvnitrˇ vás neˇco,
co je veˇtší než jakákoli prˇekážka.“ Christian D. Larson
Jensen & Skodvin Architects
Dobrodružství
Moudrost
16
Paleta barev zachycuje pocit sluncem sežehnuté arizonské poušteˇ –
obrovské a hrozivé, prˇesto velmi krásné.
D8.19.66 | 80YR 46/243
D9.05.83 | 80YR 76/086
S9.06.72 | 10BB 55/065
F0.20.61 | 20YY 38/225
F1.57.62 | 20YY 40/608
D6.38.51 | 70YR 27/404
C3.16.38 | 30YR 16/162
F1.50.55 | 20YY 32/494
D2.08.53 | 60YR 30/094
B8.06.68 | 10YR 50/101
D6.13.24 | 70YR 09/086
21
Acˇkoli jsme ohromeni obrovskými architektonickými prostory s vysokými
stropy a nekonecˇnými chodbami, hledáme pocit bezpecˇí v
prostrˇednictvím lidského meˇrˇítka menších prostorách.
22
Acˇkoli jsme ohromeni obrovskými
architektonickými prostory
s vysokými stropy a
nekonecˇnými chodbami,
hledáme pocit bezpecˇí v
prostrˇednictvím lidského
meˇrˇítka menších prostorách.
25
Vrstva+vrstva
Vyprávění příběhů
pomocí designu
Náš život má v rostoucí míře vícedimenzionální
povahu, s přidanou hloubkou, která se nám odhaluje,
čím více se díváme a objevujeme sami sebe a naše
životní prostředí. Digitální prostředí přidává další
vrstvy ke světu kolem nás nejen z hlediska prostoru,
ale také času. Například, projekt Shawna Clovera
Time Melts je prolnutí scén z pouličního života
současného San Francisca a obrazů zemětřesení
z roku 1906 příkladem rostoucího online trendu pro
vytváření kompozitních obrázků, které kombinují
minulost se současností.
Ve světě produktového designu jsme již viděli
nizozemský Droog Design zkoumající pojetí
vrstveného sezení, zatímco dánský návrhář
Pernille Snedker Hansen a jeho Marbellous Wood
– Refraction používá vzory ve stylu mramorování
a odrážené světlo za účelem přidání další vrstvy a
dodání hloubky dřevěným podlahám.
Tento trend je transformován v subtilní používání
shluků nebo skupin barev, spíše než izolovaně
použitého jednotlivého odstínu. Kombinace různých
barev je zde klíčová, dominují měkké a pastelové
odstíny (všechny obohaceny o naši barvu roku),
zatímco použití blednoucích, překrývajících se a
neprůhledných materiálů přispívá k pocitu hloubky.
„Design je elementární duše
lidské tvorby, jež se projevuje v
dalších a dalších vneˇjších
úrovních.“
Steve Jobs
vícevrstvý
prˇekrývající se
vzorovaný
Rob ‘t Hart
Vrstva+vrstva
28
Digitální prostrˇedí prˇidává další vrstvy
ke sveˇtu kolem nás, nejen z hlediska
prostoru, ale také cˇasu.
brickettdavda.com
Vrstva+vrstva
B3.04.83 | 90RR 76/062
G2.41.72 | 60YY 55/504
G5.24.72 | 70YY 55/299
F8.39.78 | 45YY 66/512
C9.21.58 | 50YR 36/263
V7.05.81 | 04RB 71/092
F6.06.78 | 40YY 67/087
E7.07.79 | 10YY 68/110
B8.06.68 | 10YR 50/101
Q3.06.77 | 30BG 64/072
J0.03.86 | 50GY 83/040
E7.04.86 | 10YY 83/071
A4.04.63 | 70RR 41/065
Vrstva+vrstva
32
Vrstva+vrstva
Tento trend je transformován v decentní
používání shluku˚ nebo skupin barev,
spíše než jednotlivého izolovaneˇ
použitého odstínu.
35
Náš život má v rostoucí mírˇe
vícedimenzionální povahu, s prˇidanou
hloubkou, která se nám odhaluje, cˇím více
se díváme a objevujeme sami sebe a naše
životní prostrˇedí.
Vrstva+vrstva
37
+
Přepych
prostředního
S tím, jak se prostor stává v našich moderních
životech nedostatkovým zbožím, učíme se
oceňovat a využívat dříve opomíjená, skrytá
nebo neoblíbená místa našeho prostředí. Když
převrátíme citát slavného Wiliama Morrise
naruby – „nemějte v domácnosti nic, o čem se
nedomníváte, že je užitečné nebo nevěříte, že je
krásné“ – nyní se díváme na ne-užitečné a ošklivé z
nového pohledu. Pozvedáváme negativní prostory
a vytváříme tak krásu a využití tam, kde předtím
nebylo nic.
a nádvoří kanálové čtvrti Amsterdamu ve svém trojrozměrné hloubky tam, kde žádná není. Tato
projektu mezi-prostoru, který tak vytváří nové paleta se pyšní velmi sofistikovanou kolekcí barev
oblasti k prozkoumání.
a vydává se třemi různými směry, pokud jde o
odstín - modrošedá, khaki a neutrální růžová. Se
Interiérový design nás učí maximalizovat potenciál čtyřmi tóny na výběr, plus bílé, může být kombinací
nedostatečně využitého prostoru: ať už je to různé sytosti stejného odstínu dosaženo
mezipatro, předsíň nebo zákoutí pod schody. Stejně zajímavého tónového efektu nebo pestřejšího a
tak dekorativní techniky obrací naši pozornost k přitom harmoničtějšího vzhledu.
dříve přehlíženým místům, zatímco použití optické
iluze "trompe l’oeil" můžou definovat prostor tím,
že k němu přitáhnou naši pozornost.
Tato myšlenka „zbylého prostoru“ je brilantně Tento účinek může být zintenzivněn subtilním
prozkoumána skupinou Non-Fiction Design použitím barvy: například použití tmavých
Collective, která vdechla nový život do průchodů a světlých odstínů dohromady dává iluze
38
„Jsout’ veˇci na nebi a na zemi, o kterýchž
filozofie vaše nemá zdání.“ William Shakespeare
Nový prˇepych
Nepovšimnutý
Prˇehodnocení
ar-arquitetos.com.br
"Neobjevené není daleko. Je obsaženo v tom,
co je pRˇímo pRˇed námi." H.E. Davey
skandium.com
Pozvedáváme negativní prostory a vytvárˇíme
krásu a využití tam, kde prˇedtím nebylo nic.
40
T5.06.44 | 30BB 21/056
TN.02.54 | 30BB 31/022
TN.01.65 | 30BB 45/015
SN.00.75 | 00NN 62/000
YN.02.45 | 30RR 22/031
B1.04.58 | 90RR 35/060
C8.04.67 | 50YR 47/057
DN.01.82 | 50YR 73/022
F6.08.48 | 40YY 25/074
F6.04.63 | 40YY 41/054
F4.04.73 | 30YY 56/060
JN.02.83 | 30GY 76/017
Dekorativní techniky obrací naši pozornost k drˇíve
prˇehlíženým místu˚m nebo jejich prˇ íslušenství.
45
Design interiéru nás uCˇí maximalizovat
potenciál nevyužitého místa.
48
on+ona
Oslava krásy
odlišnosti
S tím, jak hledáme a dosahujeme větší rovnosti
pohlaví, jak na pracovišti, tak i doma, učíme se
oslavovat naši jedinečnost. Jak jsme si jisti sami
sebou, existuje rostoucí tendence oslavovat to
nejlepší z obou pohlaví – důležitost rozdílu, stejně
jako rovnosti.
Ženám i mužům se daří objevovat osobitost obou
pohlaví – a zároveň uznávají, jak se mužský a
ženský aspekt mohou vzájemně doplňovat. Po
období trendu neutrality pohlaví převládajícího v
módě jsou muži a ženy stále častěji povzbuzováni
k využívání tradiční maskulinity a feminity.
tradičních řemesel a dovedností. Již se necítí být
zbaveni mužnosti, pokud jde o jejich domácí role.
Impuls lovce-sběrače je vyzývá, aby se postavili
extrémnosti přírody, chytali ryby, udili maso nebo
vyráběli pivo.
Na druhé straně si ženy libují v návratu k zároveň
typicky ženskému tak i feministickému (a nevidí
rozpor v kombinaci obou). Již nemají pocit, že
by musely napodobovat mužské vlastnosti, aby
uspěly v kanceláři, protože se již nepohybují v ryze
patriarchálním světě. Jemný, subtilní, ženský vliv
se často ukazuje jako stejně účinný a silný – ne-li
více – ve srovnání s mužským přístupem.
Muži začínají mít vousy jako Ned Kelly a nosí
dřevorubecké košile, oblečení pro každé počasí Z hlediska palety barev zde vidíme tradiční ženské
a pracovní obuv, zatímco se znovu zapojují do odstíny švestkové, růžové práškové a krémové
barvy v kombinaci s mužskými odstíny khaki,
břidlicově šedé a tmavé zelenomodré barvy:
když jsou použity společně, nádherně se doplňují.
Barvy působí klasicky, decentně a sebejistě. Sytá
tmavá barva dřeva a sebejistě vypadající nábytek
nebo doplňky vysílají jasný signál bez nutnosti
kompromisů. Tento trend, stejně dynamický při
použití v případě předních dveří nebo stěn baru,
v restauraci nebo doma, je pro lidi, kteří chtějí
být na sebe pyšní – a chtějí, aby jejich okolí bylo
stylové. Barevné kombinace zde použité by měly
být jednoduché, ve stylu "tón na tón", a vycházet
ze vzdušné kvality jediné barvy nebo dokonalé
spolupráce podobných odstínů.
50
rovnost
„Je na cˇase, aby rodicˇe
naucˇili mladé lidi
dostatecˇneˇ brzy,
že v rozmanitosti je
krása a síla.“
jedinecˇnost
Maya Angelou
rovnováha
on+ona
Ženy si libují v návratu jak k typicky ženskému, tak feministickému (a nevidí rozpor v kombinaci obou).
on+ona
EN.00.87 | 60YR 83/009
D8.05.78 | 80YR 67/085
F6.06.78 | 40YY 67/087
UN.02.88 | 30BB 83/018
A5.04.73 | 70RR 57/070
D8.13.73 | 80YR 57/179
F5.09.61 | 40YY 38/107
Q3.08.73 | 30BG 56/097
A5.10.37 | 70RR 16/116
C3.20.39 | 30YR 18/212
C7.03.33 | 50YR 13/032
S2.18.28 | 90BG 11/101
B0.18.12 | 84RR 05/082
on+ona
T8.03.26 | 30BB 10/019
57
on+ona
Muži se vracejí k tradicˇním mužským dovednostem, chytají ryby, udí maso a varˇí pivo.
58
on+ona
61
ˇ
Prátelský
Barter
+
Nová sociální ekonomie
Jedním z nejvýznamnějších společenských trendů
posledních let je naše přehodnocení a nové
vymezení konceptu vlastnictví. Dochází k etablování
nové ekonomie přátelského barteru založené na
spolupráci, která byla inspirovaná rostoucím vlivem,
který má digitální svět na náš život spolu s revolucí
sociálních médií.
prostřednictvím komunity podobně smýšlejících Tento stejný smysl pro nové kombinace a eklektický
jedinců.
přístup k řešení problémů se odráží v paletách
teplých odstínů pro rok 2015, které jsou často
Jedná se o systém založený téměř výhradně na použity nepředvídatelným způsobem. Například,
důvěře a pochopení, že můžeme pomáhat ostatním, růžové s bobulovým odstínem a červené dodávají
když pomáháme zároveň sami sobě. Jedná se o jemnost, pokud jsou použity ve spojení s limetkovou
zdokonalení prostřednictvím jednoduchého a a oranžovou, ale dokážou také obohatit okrové, sytě
nákladově účinného použití našich stávajících sítí, s hnědé a teplé šedé odstíny.
Webové stránky jako Peerby, Airbnb, Car2go a novými a nečekanými kombinacemi, které
TaskRabbit rozšířily myšlenku propojení se světem napomáhají procesům nabídky a poptávky. Použití velkých bloků harmonizující barvy může mít
obchodu. Vyhýbaje se velkým značkám, zákazníci Mentalita hloupého konzumu řídící se heslem v interiéru i exteriéru překvapivý účinek: použití
nyní hledají zboží a služby prostřednictvím modelu "chamtivost je dobrá" je tedy nahrazena smyslem barevných kombinací místo vzorů posiluje celkový
spolupráce založeného na sdílení a půjčování pro kolektivní vynalézavost.
design.
62
ˇ,
„Jezte méne
sdílejte
lépe.“
Spolupráce
Hervé Kempf
Komunita
mvrdv.nl
Vynalézavost
65
Nové kombinace a
ˇ ístup k
eklektický pr
ˇ
˚ se
rešení problému
odráží v paletách
˚ pro rok
teplých odstínu
ˇasto
2015, které jsou c
použity
ˇ edvídatelným
nepr
˚sobem.
zpu
B2.36.38 | 90RR 16/386
B1.06.80 | 90RR 69/101
E5.37.44 | 00YY 21/321
D6.66.53 | 68YR 28/701
C4.46.45 | 30YR 21/505
G1.61.63 | 60YY 39/654
E0.41.34 | 80YR 13/325
F0.25.69 | 20YY 51/306
F0.09.65 | 20YY 45/114
B1.33.50 | 90RR 27/440
E5.59.49 | 00YY 23/557
EN.01.81 | 10YY 72/021
C8.04.45 | 50YR 22/052
E1.03.87 | 00YY 83/034
69
Vyhýbaje se velkým
ˇkám, zákazníci nyní
znac
hledají zboží a služby
ˇ ednictvím modelu
prostr
spolupráce založeného na
˚jc
ˇování.
sdílení a pu
72
Zdroje
Zde najdete katalog fotografií, které byly použity v této publikaci. On-line verzi této knihy naleznete na www.colourfutures.com
OBÁLKA ø
cf15-LL-3
cf15-BN-9
cf15-HH-16
cf15-LL-13
cf15-US-18
cf15-HH-24
cf15-HH-5
cf15-FB-14
cf15-US-3
cf15-BN-18
cf15-COY-16
cf15-cover
cf15-COY-8
cf15-LL-4
p13-23 ø
cf15-HH-6
cf15-FB-6
cf15-US-11
cf15-HH-17
cf15-LL-14
cf15-US-19
cf15-LL-5
cf15-FB-15
cf15-HH-25
cf15-BN-10
cf15-INTRO-1
p2-9 ø
cf15-BN-19
cf15-US-4
cf15-FB-7
cf15-HH-7
cf15-COY-9
cf15-LL-6
cf15-BN-11
cf15-US-12
cf15-BN-1
cf15-LL-15
cf15-INTRO-2
cf15-HH-8
cf15-US-5
cf15-FB-16
cf15-HH-18
cf15-US-20
cf15-HH-26
p60-71 ø
cf15-BN-12
cf15-BN-20
cf15-COY-10
cf15-FB-8
cf15-US-13
cf15-HH-9
cf15-LL-7
cf15-COY-1
cf15-LL-16
cf15-US-6
cf15-HH-19
cf15-FB-17
cf15-US-21
p49-59 ø
cf15-BN-2
cf15-FB-9
cf15-BN-13
cf15-BN-21
cf15-HH-10
cf15-COY-2
cf15-LL-8
cf15-US-14
cf15-COY-11
cf15-HH-20
cf15-BN-3
cf15-FB-1
cf15-BN-22
cf15-LL-17
cf15-BN-14
cf15-COY-3
cf15-FB-10
cf15-HH-11
cf15-US-7
cf15-LL-9
cf15-COY-12
cf15-FB-18
cf15-HH-1
cf15-BN-4
cf15-COY-4
cf15-HH-21
cf15-US-15
cf15-FB-2
cf15-BN-23
cf15-BN-5
p24-35 ø
cf15-HH-12
cf15-LL-10
cf15-BN-15
cf15-LL-18
cf15-HH-2
cf15-US-8
cf15-FB-11
p36-47 ø
cf15-COY-13
cf15-FB-19
cf15-FB-3
cf15-COY-5
cf15-HH-13
cf15-BN-6
cf15-HH-22
cf15-US-16
cf15-COY-14
cf15-LL-11
cf15-BN-16
cf15-BN-7
cf15-HH-3
cf15-US-9
cf15-HH-14
cf15-LL-1
cf15-FB-12
cf15-COY-6
cf15-FB-20
cf15-FB-4
cf15-US-1
cf15-COY-7
cf15-COY-15
cf15-BN-8
cf15-BN-17
cf15-LL-2
cf15-LL-12
cf15-US-2
cf15-US-10
cf15-US-17
cf15-HH-4
cf15-HH-15
cf15-HH-23
cf15-FB-5
cf15-FB-13
cf15-FB-21
Cˇervené barvy
mají letos dvojí
podobu: jiskrˇivou,
tropickou a
hravou nebo
meˇkkou, jemnou
a romantickou.
Colour Futures
Mezinárodní
barevné trendy 2015
TM
barvy
A4.04.63 | 70RR 41/065
Evoluce barvy roku: studené modré a zelené barvy z minulých let střídá nově zformované barevné spektrum růžových, červených
a oranžových barev, reflektující více optimistický celosvětový výhled.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A5.04.73 | 70RR 57/070
Odstíny žluté se pohybují v rozmezí
píscˇité barvy vyprahlé sluncem
nebo hravé citrusové. Nejedná
se o kveˇtinové žluté barvy, které
jsou v pozadí, ale o takové odstíny,
které jsou v centru pozornosti.
B2.36.38 | 90RR 16/386
D8.13.73 | 80YR 57/179
D6.66.53 | 68YR 28/701
C4.46.45 | 30YR 21/505
E7.07.79 | 10YY 68/110
ˇová c
ˇervená 2015
B1.33.50 | 90RR 27/440 Klíc
C9.21.58 | 50YR 36/263 Klíčová oranžová 2015
D8.19.66 | 80YR 46/243
D8.05.78 | 80YR 67/085
F0.25.69 | 20YY 51/306
F0.20.61 | 20YY 38/225
F1.57.62 | 20YY 40/608
F1.50.55 | 20YY 32/494 Klíčová žlutá 2015
F8.39.78 | 45YY 66/512
E5.59.49 | 00YY 23/557
E5.37.44 | 00YY 21/321
E7.04.86 | 10YY 83/071
B1.04.58 | 90RR 35/060
B8.06.68 | 10YR 50/101
B1.06.80 | 90RR 69/101
C3.20.39 | 30YR 18/212
D6.38.51 | 70YR 27/404
B0.18.12 | 84RR 05/082
A5.10.37 | 70RR 16/116
B3.04.83 | 90RR 76/062
C3.16.38 | 30YR 16/162
E0.41.34 | 80YR 13/325
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
D9.05.83 | 80YR 76/086
Proměna oranžové: zářivá barva papáji a ohnivá oranžová z období posledních dvou let přechází do více pečující a uklidňující
skupiny barev, které vítají zpět oranžovou jako hlavní barvu stěn, spíše než jako barvu odvážných akcentů a rysů.
Proměna červené: letos mnohem širší paleta odráží oblíbenost této barvy. Stále populární nadále zůstávají neutrální a
šedavé odstíny růžové, které dominovaly v předchozích letech, svůj comeback však zažívají krásné ženské odstíny a
nahrazují tak velmi tmavé červené odstíny.
2012
Oranžové barvy zárˇí
teplým meˇdeˇným
odstínem,
od nejzárˇiveˇjších,
témeˇrˇ cˇervených až
po nejmeˇkcˇí teˇlové a
skýtají tak ru˚znorodost
a vzrušující barevné
plochy.
2014
2015
2010
2011
2012
2013
Proměna žluté: stále poměrně malá paleta barev, zelenkavě žluté odstíny postupně ustupují ve prospěch oranžových
inspirovaných pouštní krajinou. Barevný prostor se stává také odolnější s méně bledými tóny a výraznějšími tóny.
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
G1.61.63 | 60YY 39/654
F4.04.73 | 30YY 56/060
G2.41.72 | 60YY 55/504
F5.09.61 | 40YY 38/107
G5.24.72 | 70YY 55/299 Klíčová zelená 2015
Zelené barvy jsou
decentní s prˇímeˇsí šedé
nebo sveˇží kveˇtinové
s nádechem tepla.
Pu˚sobí celostneˇ, jsou
jemné, mužské a velmi
sofistikované.
Modré se velice prˇibližují šedým
a stávají se témeˇrˇ zcela neutrální
s kouskem nebeské modrˇi
prosvítající skrze mraky.
Fialové
získávají stále
více naru˚žoveˇlý
nádech a
pastelovou
kvalitu.
Q3.08.73 | 30BG 56/097
2011
S9.06.72 | 10BB 55/065
F0.09.65 | 20YY 45/114
F6.06.78 | 40YY 67/087
EN.00.87 | 60YR 83/009
E1.03.87 | 00YY 83/034
JN.02.83 | 30GY 76/017
Q3.06.77 | 30Bg 64/072
T5.06.44 | 30BB 21/056
D2.08.53 | 60YR 30/094
C8.04.67 | 50YR 47/057 Klíčová teplá 2015
DN.01.82 | 50YR 73/022
F6.08.48 | 40YY 25/074
J0.03.86 | 50GY 83/040
T8.03.26 | 30BB 10/019
S2.18.28 | 90BG 11/101 Klíčová modrá 2015
D6.13.24 | 70YR 09/086
C8.04.45 | 50YR 22/052
YN.02.45 | 30RR 22/031
2012
2013
2014
2015
Proměna modré: stejně jako u všech chladných barevných odstínů se modrá barva stává
letos méně pestrou paletou ve prospěch teplejších barev. Klíčová modrá má stále hloubku a
následuje cestu posledních let, avšak s nádechem šedi a mystiky.
Proměna fialové: máme sklony ji buď milovat nebo ji nenávidět. Paleta fialových je od loňska
mnohem menší a ztratila tmavé tóny, které byly tak oblíbené od roku 2010. Nyní se soustředí
spíše na měkké krásné odstíny fialové.
Proměna teplých neutrálních barev: klíčové barvy této palety se od roku 2011 pohybovaly na hranici šedé. Mírný odstín růžové, který byl představen
v minulém roce, se rozvinul do načervenalého tónu neutrální barvy, která jde skvěle dohromady s naší měděnou barvou roku.
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
www.colourfutures.com
ColourFutures charakteristický symbol trojlístku s barevným
spektrem, Dulux, logo AkzoNobel, Flourish logo a všechna
charakteristická jména barev jsou obchodní značky AkzoNobel
Group © a Database Right 2014.
AkzoNobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel: +420 261 399 100-101
www.dulux.cz, www.dulux.sk
Dekorativní barvy AkzoNobel
Global Aesthetic Center,
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ
Sassenheim, The Netherlands
Tel + 31(0)71 308 2100
Tato příručka ColourFutures je a bude i nadále vlastnictvím Akzo Nobel N.V. a je propůjčována za podmínky, že bude použita výhradně pro specifikaci produktů vyráběných/nebo
dodávaných Akzo Nobel N.V. (a jinými společnostmi AkzoNobel Group) a za podmínky, že bude na požádání společnosti Akzo Nobel N.V. vrácena.
Obsah této příručky slouží pouze pro informaci. Neobsahuje žádné ujištění nebo záruku ani nevyjadřuje přijetí jakékoli odpovědnosti za uvedené informace.
Barvy byly reprodukovány s maximální věrností, jakou umožňuje tisk. Konečný vzhled barvy však může být ovlivněn tvarem, velikostí a osvětlením natřené plochy.
SN.00.75 | 00NN 62/000 Klíčová chladná 2015
EN.01.81 | 10YY 72/021
F6.04.63 | 40YY 41/054
Proměna zelené: tmavší zelenomodré barvy z minulého roku jsou nahrazeny pikantní světlezelenou a zelenými odstíny tak šedavými, že balancují na
hranici zelených a neutrálních barev. Ačkoliv se tato barva pohybuje směrem k teplejším barevným odstínům, nejvýznamnější zelenou zůstává světle zelená
a listová se žlutým podtónem.
2010
V7.05.81 | 04RB 71/092 Klíčová fialová 2015
Teplé barvy jsou
cˇestné a zemité,
jemný prachový
pocit dává tušit
inspiraci skalnatou
krajinou a
rozsáhlou pouští.
UN.02.88 | 30BB 83/018
Chladné neutrální barvy
nabývají modrého odstínu
oblaku˚ a skveˇle se snáší s
odstíny pastelových barev
pro rok 2015.
TN.01.65 | 30BB 45/015
TN.02.54 | 30BB 31/022
C7.03.33 | 50YR 13/032
Proměna chladných neutrálních barev: klíčová chladná neutrální barva z minulého roku byla první, která se přesunula blíž k
modré v mnohem teplejší paletě odstínů. Letos následují i jiné odstíny palety, zůstávají však nadále i lehké a měkké šedé tóny.
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ColourFutures charakteristický symbol
trojlístku s barevným spektrem, Dulux,
logo AkzoNobel, Flourish logoa všechna
charakteristická jména barev jsou obchodní
značky AkzoNobel Group © a Database
Right 2014.
AkzoNobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel: +420 261 399 100-101
www.dulux.cz, www.dulux.sk
Design – ThisCityAgency London +44(0)20 8744 1075
Content – AzkoNobel Global Aesthetic Center +31(0)71 308 2100
www.colourfutures.com
Dekorativní barvy AkzoNobel
Global Aesthetic Center
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ
Sassenheim, The Netherlands
Tel + 31(0)71 308 2100
Tato příručka ColourFutures je a bude i nadále vlastnictvím Akzo Nobel N.V. a je propůjčována za podmínky, že bude použita výhradně pro specifikaci produktů vyráběných/nebo
dodávaných Akzo Nobel N.V. (a jinými společnostmi AkzoNobel Group) a za podmínky, že bude na požádání společnostiAkzo Nobel N.V. vrácena.
Obsah této příručky slouží pouze pro informaci. Neobsahuje žádné ujištění nebo záruku ani nevyjadřuje přijetí jakékoli odpovědnosti za uvedené informace.
Barvy byly reprodukovány s maximální věrností, jakou umožňuje tisk. Konečný vzhled barvy však může být ovlivněn tvarem, velikostí a osvětlením natřené plochy.
DB_00388_260614
Download

Stáhněte Colour Futures 2015 Rezervujte nyní