Doko n a l é t l akové li tí
2012
www.power-cast.com
Tlakové lití
TAK VZNIKAJÍ TVARY – TLAKOVÉ LITÍ.
Tlakové lití je úcˇ inný pru˚myslový postup lití pro masovou výrobu dílu˚. K tlakovému lití
se zpravidla používají kovy jako zinek, hliník a horˇcˇ ík.
K docílení naprosto dokonalých tvaru˚ a výsledku˚ sázíme uvnitrˇ skupiny podniku˚ Kopf
na skutecˇ né odborníky. Díky dlouholetým zkušenostem, znalostem trhu a neustálému
vývoji nových a inovativních technologií vám mu˚žeme všude tam, kde máme své
závody, nabídnout v rámci tlakového lití zinku, hliníku a horˇcˇ íku individuální ˇrešení
prˇesneˇ podle vašich požadavku˚.
Vámi zadané díly nejen vyrobíme, ale spolu s vámi se budeme podílet na jejich
vývoji, provedeme konecˇ nou montáž a integraci do montážních celku˚ a zrealizujeme vaše logistické návrhy. Promluvte si s námi – na dalších stránkách najdete naše
POWER-CAST odborníky.
Jedním si mu˚žete být zcela jisti: Nezávisle na tom, jaký tlakový odlitek potrˇebujete,
u POWER-CAST jste v nejlepších rukou!
2
˚
Spektrum výkonu
POWER-CAST – PROFESIONÁLNÍ A KOMPETENTNÍ.
Nabízíme tlakové lití zinku, hliníku a horˇcˇ íku z jedné ruky. To nám umožnˇuje spolu
s vámi vyvíjet individuální a flexibilní ˇr ešení. Geografická blízkost k našim zákazníku˚m
prˇitom hraje rozhodující roli. Nabízíme tak pod strˇechou POWER-CAST na 5 místech
ˇ
v Neˇmecku, Ceské
republice a v Mexiku rozsáhlé spektrum výkonu˚:
• inženýring
• nástrojarˇská technologie
• lití
• mechanické opracování
• obstrˇik plastem
• zušlecht’ování povrchu
• montáž konstrukcˇ ních celku˚
Moderní plneˇ automatizovaná zarˇízení k tlakovému lití prˇitom zarucˇ ují stálou vysokou
kvalitu. Všechny podniky mají certifikáty podle DIN EN ISO 9001 respektive ISO/TS
16949 a certifikovaný ekologický management podle DIN EN ISO 14001.
Prˇesve
ˇ dcˇte se sami!
3
Materiály
ˇc
ˇÍK – VŠE Z JEDNÉ RUKY.
ZINEK, HLINÍK, HOr
Fyzikální a mechanické vlastnosti odlitku˚ se liší v závislosti na použitém materiálu.
Tlakové lití zinku je proto naprˇíklad vhodné zejména pro lití tenkosteˇnných odlitku˚ s
vysokou pevností a vyznacˇuje se nízkou mírou konecˇné úpravy a nejmenšími tolerancemi.
Díky cenoveˇ výhodným formám s dlouhou životností je tlakové lití zinku velmi hospodárný
výrobní postup.
Tlakové lití hliníku umožnˇuje výrobu komplexních a lehkých soucˇástek, které jsou odolné
proti korozi a prˇesveˇdcˇují svou vysokou tepelnou vodivostí.
Tlakové lití horˇcˇ íku se používá všude tam, kde se požaduje extrémneˇ nízká hmotnost
soucˇástky. Nejveˇtší výhody tohoto výrobního postupu jsou tenkosteˇnnost, vysoká kvalita
povrchu, rozmeˇrová prˇesnost a nízká hmotnost.
U POWER-CAST najdete pro každý z teˇchto postupu˚ odborníka, kterého mu˚žete oslovit.
V následující tabulce pak naleznete, co vše naše jednotlivé podniky nabízejí.
4
POWER-CAST Ortmann, Velbert
POWER-CAST Ortmann, Deˇ cˇ ín
POWER-CAST Vobra, Enger
POWER-CAST Monterrey, Mexiko
POWER-CAST Zitzmann, Stockheim
ˇ ehled
Pr
5 – 2000 g
1 – 2000 g
50 – 5000 g
250 – 2000 g
70 – 8000 g
Tlakový licí proces
Tlakový zinkový odlitek
Tlakový hliníkový odlitek
Tlakový horˇcˇíkový odlitek
Nástrˇik plastu na zinkové odlitky
Hmotnost dílu
Slitiny
Zinek
ZP 0400
ZP 0410
ZP 0430
ZP 0360
ZA 8
Hliník
Al226
Al230
Al231
Al239
ˇC
ˇík
Hor
Silafont-36
AZ91
AM60
AM50
Certifikace
DIN EN ISO 9001
ISO/TS 16949
DIN EN ISO 14001
Stroj s teplou licí komorou
Poc
ˇet
Zavírací síla
18
20 – 200 t
35
7
20 – 200 t
125 – 560 t
Stroj se studenou licí komorou
Poc
ˇet
Zavírací síla
12
160 – 840 t
5
4
8
650 t
320 – 1100 t
Lokality
ˇ mecku
v Ne
ˇ esku
v c
a Mexiko
Industriestraße 68
D-42551 Velbert
Telefon + 49 (0) 20 51/20 85-0
Telefax + 49 (0) 20 51/20 85-50
[email protected]
www.power-cast.com
Auf der Bülte 79
D-32130 Enger
Telefon + 49 (0) 52 24/98 07-0
Telefax + 49 (0) 52 24/98 07-40
[email protected]
www.power-cast.com
Industriestraße 2
D-96342 Stockheim
Telefon + 49 (0) 92 65/809-0
Telefax + 49 (0) 92 65/809-10
[email protected]
www.power-cast.com
POWER-CAST Ortmann byl
založen v roce 1969 a v roce
2000 ho prˇevzala skupina
Kopf. Podnik vyrábí tlakovým
litím zinkové odlitky.
V mezinárodní souteˇži usporˇádané v rámci veletrhu Euroguss
2008 získal POWER-CAST
Ortmann 1. cenu za „nejlepší
odlitek“ ze zinku.
Podnik vyrábí tlakovým litím
odlitky z ru˚zných slitin hliníku s
hmotností od 50 do 5000 g.
POWER-CAST Vobra je certifikován podle lSO/TS 16949 a
podle DIN EN SO 14001 a je
soucˇástí skupiny Kopf od roku
2007.
Kompetentním centrem
výroby horˇíkových odlitku˚ je
v rámci Kopf Gruppe firma
POWER-CAST Zitzmann.
Oveˇˇreno podle standardu˚ životního prostrˇedí
skupiny POWER-CAST
ISO/TS 16949
6
Oveˇˇreno podle standardu˚ životního prostrˇedí
skupiny POWER-CAST
Oveˇˇreno podle standardu˚ životního prostrˇedí
skupiny POWER-CAST
Dokonalý servis.
Krokova 794
CZ-40501 Deˇ ˇc ín 1
Telefon + 420/412 709 195
Telefax + 420/412 709 196
[email protected]
www.power-cast.com
POWER-CAST Ortmann byl
založen v roce 2001 v Deˇcˇíneˇ
a jeho hlavní výrobní náplní je
tlakové lití zinkových odlitku˚.
Tato firma navíc nabízí jako
specialitu nástrˇik plastu˚ na
zinkové odlitky. Tento nástrˇik
zlepšuje kluzné vlastnosti odlitku˚, mu˚že sloužit i jako korozní
ochrana nebo tlumící prvek.
Oveˇˇreno podle standardu˚ životního prostrˇedí
skupiny POWER-CAST
ISO/TS 16949
Monterrey Technology Park
Av. del Parque No. 2120-A
Cienega de Flores
65550 Nuevo León, Mexiko
Telefon + 52 (0) 81/89 01 40 81
Telefax + 52 (0) 81/89 01 40 94
[email protected]
www.power-cast.com
Oficiální slavnostní zahájení
se konalo v cˇervenci 2007.
V mexickém Monterrey
se tlakovým litím vyrábeˇjí
hliníkové odlitky.
Jestliže máte další otázky, zavolejte
na náš centrální prodej. Zde Vám
zodpoveˇdneˇ, profesionálneˇ a rychle
pomu˚žeme vyrˇešit všechny Vaše
námeˇty. Prˇesveˇdcˇte se!
Vedoucí centrálního
Telefon + 49 (0) 20 51/20 85-47
+ 49 (0) 20 51/20 85-49
Telefax + 49 (0) 20 51/20 85-50
[email protected]
Oveˇˇreno podle standardu˚ životního prostrˇedí
skupiny POWER-CAST
7
Do vlastnické struktury Kopf Holding GmbH patrˇí mimo spolecˇností POWER-CAST rovneˇ ž
36 žárových zinkoven v Evropeˇ , Americe a Asii pod znacˇkou ZinkPower. Kopf Holding
GmbH zajišt'uje pro uvedené spolecˇnosti rovneˇ ž servisní cˇinnost.
Heinkelstraße 25
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon + 49 (0) 70 21 / 97 55-50
Telefax + 49 (0) 70 21 / 97 55-70
[email protected]
www.power-cast.com
www.zinkpower.com
Vytišteˇno v listopad 2011
KOPF HOLDING GMBH
Download

DOKOnAlé TlAKOVé liTí - POWER-CAST