nauka o budovách 2A | cvičení
NB2A LS 2014/2015
Jana Hořická
[email protected], D 2114
Kurz je věnován typologické oblasti staveb pro bydlení a ubytování. Výuka je strukturována
v závislosti na programu přednášek. Náplní cvičení budou následující témata:
_ bydlení v bytě, jako základní jednotce, struktura bytu, prostorové, provozní a dispoziční uspořádání
bytu, architektonická forma obytného prostoru
_ bytové domy (BD) jako sestava bytů a dalších doplňkových prostorů; porovnání současných a
historických BD, provozní, prostorové, dispoziční a konstrukční souvislosti; typy BD dle kontextu;
význam parteru, soukromý/poloveřejný/veřejný prostor
_ bydlení rodinné, porovnání současných a historických forem rodinného bydlení; odlišnosti
individuálního bydlení v rodinném domě (RD) a bydlení v BD; specifika prostorového, provozního a
dispozičního řešení RD oproti bytu/BD; vztah RD a jeho kontextu
_ alternativní formy bydlení
_ ubytování v různých formách; následně zaměření na ubytování hotelového typu; hotelový pokoj
jako základní skladebná jednotka, sestavy; ostatní provozy v hotelu a jejich vzájemné vazby
Doporučujeme účast na přednáškách!
Cvičení budou probíhat formou moderovaných diskusí nad materiály, které studenti připraví v rámci
domácí přípravy a formou práce v hodině. Výstupem cvičení bude elaborát formátu A4 – grafické listy
věnované jednotlivým probíraným tématům, které studenti vytvoří na základě presentací, diskuse a
výstupů práce v hodině. Několik dílčích témat bude na hodinách presentováno formou promítání.
Odevzdání dílčích úloh bude probíhat postupně podle níže uvedeného rámcového programu.
Preferována je ruční kresba – skica, pokud možno bez pravítka. Doporučuje se použití
pauzovacího/skicovního papíru, zejm. pro úlohy spojené s analýzou. Hodnotí se analytická práce
posluchače, pochopení a schopnost presentace řešené problematiky, ale také čistý a kompozičně
zvládnutý grafický projev.
Doporučujeme odevzdávat práce průběžně!
Termíny a podmínky udělení zápočtu:
_ aktivní účast na cvičeních,
_ povoleny jsou nejvýše 3 omluvené absence.
Ve zvláště odůvodněných případech (nemoc) lze připustit i 5 absencí, vyšší neúčast je již zcela
nepřípustná. Pokud taková situace studentovi hrozí, doporučujeme, aby se včas obrátil na proděkana
pro studium a požádal o zrušení zápisu předmětu z vážných osobních či zdravotních důvodů. Bližší
informace k této problematice poskytne studijní oddělení.
Upozornění: Pokud se student (např. v důsledku nemoci) dostane do potíží s prezencí na cvičeních,
musí to neprodleně (nejlépe již v průběhu nemoci) oznámit vyučujícímu mailem a dodatečně pak
přijít s neschopenkou. Je třeba si od kolegů vždy vyžádat zadání na následující cvičení. Individuální
konzultace mimo cvičení nenahrazují povinnou účast na hodinách!
_ každý musí odevzdat všechny práce, včetně těch, na jejichž zpracovávání pro nemoc chyběl, ve
stanovených termínech, výjimečně nejpozději v pátek 15. května 2015 (zápočtový týden).
Odevzdané práce z domova i ze cvičení musí být v minimálně dostatečné podobě (klasifikováno E).
Podmínky připuštění ke zkoušce:
Základní podmínkou pro připuštění studenta ke zkoušce je udělení zápočtu. Zápočet musí být v
době absolvování zkoušky zapsán v indexu i v KOSu.
Vyučující ve cvičení odevzdané práce ohodnotí a hodnocení bude jedním z podkladů pro udělení
známky u zkoušky.
Podrobné informace k zadání jednotlivých úloh (a další odklady pro cvičení) budou zveřejněny na:
http://arch.fsv.cvut.cz/predmety_Bc/index.php?dir=Nauka_o_budovach%2FNB2A%2Fcviceni%2FHoricka%2F
Rámcový program semestru/změny vyhrazeny/
4_09.03.15
3_02.03.15
2_23.02.15
1_16.02.15
dat
téma
Vlastní vztah k utváření
prostoru pro bydlení
náplň a průběh cvičení
Představení programu semestru a obsahu cvičení
Rozdělení do skupin, informace k rešerším
Vlastní práce doprovázená dotazy a diskuzí:
Nakreslit vlastní představu „ideálního“ obytného
prostoru/bytu pro 2 osoby v definovaných
podmínkách
Vývoj vztahu
k obytnému prostoru
Diskuze na téma dispozice bytů/bytových domů
z konce 19. st., 1. pol. 20. století a ze současnosti,
porovnání kvalit a požadavků na bydlení
Zpětná vazba k 1. cvičení
Nejtěsnější vazby funkcí
v bytě
Odevzdání 1. a 2. cvičení
Práce ve skupinách doprovázená dotazy a diskuzí:
Nakreslit možnosti uspořádání prostorů
ložnice-šatna-koupelna, kuchyň-jídelna-obývací pokoj
Kuchyně v bytě
Společná diskuze nad zpracovanými návrhy kuchyně
Zpětná vazba ke 3. cvičení (uspořádání kuchyňjídelna-obývací pokoj)
příprava na další cvičení
3 příklady dispozici bytů (v bytovém domě) z konce 19. st.(1), 1.
pol. 20. století (2) a ze současnosti (3) – popsat vývoj vztahu k
obytnému prostoru v posledních cca 100 letech – změny ve
vztahu k funkcím bytu, soukromé a společenské funkce, hygiena
v bytě atd. na příkladech (orientace ke svět. stranám, osvětlení a
oslunění, velikosti koupelen, zónování bytu, funkce místností
bytu a popis funkcí společných prostor domu...)
1. cvičení k odevzdání – ideální obytný prostor – půdorysné
schéma /1:100/, doprovodné skicy, popisy
2. cvičení k odevzdání – vývoj vztahu k obytnému prostoru –
půdorysy, fotografie, skicy, doprovodné komentáře (vlastními
slovy!!!)
Návrh kuchyně v definovaných podmínkách (včetně návaznosti
na stolování, skladování potravin…, rešerše podkladů pro návrh
Doporučujeme návštěvu kuchyňského studia!
3. cvičení k odevzdání – uspořádání prostorů - půdorysné
schéma /1:100/, doprovodné skici, popisy
4. cvičení k odevzdání – návrh kuchyně – půdorys, pohledy na
stěny /1:50 až 1:20/, doprovodné skicy, popisy
Presentace (individuální) na téma specifické formy bydlení: cohausing, konverze pro bydlení – lofty, low-costové formy
bydlení, bydlení určitých sociálních skupin, squat…
Poslat mailem do neděle 15.3. 20:00
Odevzdání 3. a 4. cvičení
Presentace na téma specifické formy bydlení, diskuze
5. cvičení k odevzdání – specifické formy bydlení – půdorysy,
fotografie, skicy, doprovodné komentáře (vlastními slovy!!!)
Příklady soudobých bytových domů – vstupní podlaží, typické
podlaží, řešení dopravy v klidu (pokud možno podzemní garáže)
– v různých možnostech uspořádání (chodba, prosklená chodba
/pavlač, samostatně stojící BD, schodišťová sekce,...)
– situace, fotografie – kritické hodnocení návaznosti na parter,
na širší okolí, definování soukromých/poloveřejných/veřejných
prostorů…
Bytový dům
/NÁHRADA/
Odevzdání 5. cvičení
Práce ve skupinách doprovázená dotazy a diskuzí:
Diskutovat vhodnost typu bytového domu
v souvislosti s orientací ke světovým stranám,
do přinesených příkladů vyznačit jednotlivé byty a
popsat jejich velikostní kategorie, konfrontovat s
plochou (skladba bytů v domě), vyznačit konstrukční
systém a popsat jeho vztah k dispozici,…
Práce ve skupinách doprovázená dotazy a diskuzí:
Diskutovat návaznosti na parter, na širší okolí,
umístění na pozemku, definovat vztah k exterieru,
soukromé/poloveřejné/veřejné prostory…
Příklady soudobých rodinných domů – půdorysy, situace,
fotografie – v různých možnostech uspořádání
(izolovaný/dvojdům/řadový…) – kritické zhodnocení návaznosti
na okolí, umístění na pozemku, vztah k exteriéru…
6_23.03.2015
5_16.03.15
Specifické formy bydlení
8
7_30.03.15
Bytový dům/Kontext
Velikonoční pondělí
6. cvičení k odevzdání – bytový dům – půdorysy a rozborová
schémata /1:100 až 1:200/, doprovodné skicy, popisy
7. cvičení k odevzdání – kontext – půdorysy a rozborová
schémata /1:100 až 1:200/, doprovodné skicy, popisy
Presentace na téma rodinné bydlení: porovnání dispozice vily
z 19. st., první poloviny 20. st., …až soudobý RD; porovnání
filosofie návrhu bytu a RD; základní typologie RD – izolovaný,
dvojdům, řadový, struktury, drůzy, atria; porovnání RD
v kontextu místa – venkov/město/urban sprawl
Poslat mailem do neděle 12.4. 20:00
Odevzdání 6. a 7. cvičení
Presentace na téma rodinné bydlení, diskuze
Stavby pro ubytování
Odevzdání 8. cvičení
Presentace na téma stavby pro ubytování, diskuze
Ubytovací jednotka
(hotelový pokoj) a
typické podlaží
Odevzdání 9. cvičení
Práce ve skupinách doprovázená dotazy a diskuzí:
Nakreslit návrh hotelového pokoje (1L, 2L, invalida),
provozní schéma uspořádání typického podlaží
(provoz návštěvníků/provoz zaměstnanců), diskuze
návazností – vertikální komunikace, konstrukce, TZB…
Práce ve skupinách doprovázená dotazy a diskuzí:
Nakreslit provozní schéma uspořádání vstupního
podlaží s centrem – vstupní halou (provoz
návštěvníků/provoz zaměstnanců) a návaznostmi –
ubytovací část, ostatní provozy hotelu (restaurace,
wellness, kongres, doprava v klidu, drobné služby),
vertikální komunikace,…
Zpětná vazba k 10. cvičení
Odevzdání 10. a 11. cvičení
Kontrola odevzdaných cvičení a udílení zápočtů
13_11.05.15
12_04.05.15
11_27.04.15
10_20.04.15
9_13.04.15
Rodinné bydlení
Hotelová hala/základní
uzel funkcí hotelu
Zápočtový týden
Konečné odevzdání všech cvičení do konce
semestru v pátek 15. 5. 2015
8. cvičení k odevzdání – rodinné bydlení – půdorysy, fotografie,
skicy, doprovodné komentáře (vlastními slovy!!!)
Presentace na téma stavby pro ubytování obecně – různé druhy
staveb pro ubytování (motely, penzion, seniorské bydlení,
studentské koleje, sanatoria, vězení…)
Poslat mailem do neděle 19.4. 20:00
9. cvičení k odevzdání – stavby pro ubytování – půdorysy,
fotografie, skicy, doprovodné komentáře (vlastními slovy!!!)
Rešerše staveb pro ubytování hotelového typu (hotely, motely,
penziony) s ohledem na způsoby řešení ubytovací jednotky –
hotelového pokoje
Rešerše hotelu vodné velikosti – vstupní podlaží (se vstupní
halou), typické podlaží, řez, řešení dopravy v klidu (nejlépe
podzemními garážemi)…
Poslat mailem, aby se příklady neopakovaly, nejpozději do
pátku 1.5. 20:00
10. cvičení k odevzdání – návrh hotelového pokoje – půdorysy
/1:50/, doprovodné skicy, popisy; provozní schéma uspořádání
typického podlaží
11. cvičení k odevzdání – půdorysy, řez, fotografie rešerše;
provozní schéma vstupního podlaží s návaznostmi, doprovodné
skicy, popisy
Download

nauka o budovách 2A | cvičení