February 05, 2014
Vlastnosti minerálů
v současnosti známe asi 3500 minerálů
běžně se vyskytuje jen asi 50 Vlastnosti slouží k určení minerálu
nerosty vytvářejí krystaly. Je pro ně charakteristický 1. Krystalový tvar krystalický stav, který je dán vnitřní stavbou­ krystalovou strukturou. Ta vzniká nekonečným trojrozměrným opakováním atomů, iontů, molekul.
existuje malá skupina nerostů, které označujeme jako amorfní ­ nemají dobře uspořádanou strukturu. Nikdy nevytváří krystaly.
vyjímečně byly nalezeny krystaly s metrovými rozměry
2. Velikost krystalů
jindy lze krystaly porozovat pouze mikriskopicky
samostatné krystaly ­ tzv. volné
3. Tvary krystalu
shluky krystalů tzv. drůzy
Krystalové soustavy
každý krystal má osu souměrnosti,střed souměrnosti, rovinu souměrnosti
Soustava kosočtverečná
k ní náleží krystalové tvary souměrné podle tří vzájemně kolmých rovin souměrnosti. Roviny souměrnosti se vzájemně protýkají ve třech kolmých přímkách. Tyto myšlené přímky ­ osy krystalu ­ tvoří osní kříž. Průsečíkem os souměrnosti je střed krystalu
Vodorovná osa ­ je předozadní osa a
kolmá je pravolevá osa b
osa svislá je kolmá k oběma osám vodorovným osa c
krystal síry
Osy a, b, c, jsou nestejně dlouhé
nerosty krystalizující v kosočtverečné soustavě:
síra, topaz, olivín
1
February 05, 2014
Soustava jednoklonná
krystal je souměrný podle jedné roviny souměrnosti
osní kříž má předozadní osu ukloněnou
osy a, b, c jsou nestejně dlouhé
Svislá a pravolevá osa jsou vzájemně kolmé
krystal sádrovce
nerosty jednoklonné soustavy: amfibolit, biotit, muskovit,sádrovec
Soustava trojklonná
krystaly této soustavy nejsou souměrné ani podle jedné roviny souměrnosti. Osní kříž této soustavy tvoří tři osy, které svírají kolmé úhly. Krystalové plochy utínají na osách nestejně dlouhé úseky a, b, c
krystal modré skalice
nerosty v trojklonné soustavě: živec, modrá skalice
Soustava krychlová
má největší počet rovin souměrnosti. Osní kříž tvoří tři vzájemně kolné osy, na nichž krystalové plochy utínají stejně dlouhé úseky a1, a2, a3. V této soustavě krystaluje např. sůl kamenná
krystal galenitu krystal magnetitu
krystal soli kamenné
nerosty v krychlové soustavě: diamant, galenit, sůl kanemmá, zlato, stříbro, sfalerit, pyrit
Soustava šesterečná
krystal má 7 rovin souměrnosti. V osním kříži této soustavy jsou tři vodorovné osy, Krystalové plohy na nich utínají stejně dlouhé úseky a1, a2, a3, a na čtvrté ­ k nim kolmé svislé ose ­ c
krystal amfibolu
krystal apatitu
nerosty v šesterečné soustavě: apatit, grafit, kalcit Soustava čtverečná
krystal má 5 rovin souměrnosti. Osní kříž má tři vzájemně kolné osy, a1, a2, c
nerosty v čtverečné soustavě: chalkopyrit, kasiterit ­ cínovec
krystal cínovce
2
February 05, 2014
soustava klencová
krystaly jsou souměrné podle 3 svislých rovin souměrnosti
krystal kalcitu
krystal křemene
nerosty v klencové soustavě: křemen, kalcit
Zakresli osní kříž krystalu
síry
soli kamenné
apatitu
diamantu
3
February 05, 2014
Řešení
soli kamenné
osní kříž krystalu síry
apatitu
diamantu
a3
a3
a2
a2
b
a1
a1
a
c
c
Použitá literatura:
CÍLEK V.,MATĚJKA D.,MIKULÁŠ R., ZIEGLER V., Přírodopis IV, Scientia, s.r.o.,
pedagogické nakladatelsví, 2000, ISBN 80­7183­204­9
VALIŠ J., KOČÁREK E., Geologie pro základní školy, 8. vydání, SPN 1983, ISBN 80­04­26656­8
Zdroje:
http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/tvary.html ( říjen 2011)
Schémata: vlastní
4
Download

tvary krystalů.pdf