Krystaly
Návod
Obecné instrukce a pokyny pro rodiče a uživatele
Pozor! Jednotlivé díly v této krabici mají špičaté nebo ostré hroty nebo hrany.
Hrozí nebezpečí poranění! Technické změny jsou vyhrazeny.
Předem zkontrolujte podle seznamu dílů, jestli jste obdrželi správné chemikálie!
Dodržujte bezpečnostními pokyny!
Varování!
Pouze pro děti od 12 let. Použití pouze pod pečlivým dozorem
dospělých, kteří se seznámili s bezpečnostními opatřeními
uvedenými v experimentální sadě.
Pozor!
> Obsahuje chemikálie, které jsou zdraví nebezpečné.
> Přečtěte si před použitím návod, řiďte se jím a mějte jej po ruce.
> Zabraňte kontaktu chemikálií s jakoukoli částí těla, zejména
s ústy a očima.
> Ukládejte experimentální sadu mimo dosah malých dětí.
> Ochrana očí pro dohlížející dospělé není přiložena.
1. vydání, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart / 2005
Dílo včetně všech dílů je chráněno podle autorského práva. Každé použití nad rámec
autorského práva je bez souhlasu vydavatelství nepřípustné a trestné. To platí zejména pro kopírování, překlady, převod na mikrofilmy a ukládání a zpracování v elektronických systémech. Nezaručujeme, že jsou všechny údaje v tomto díle bez ochranných
práv.
© 2005 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
© 2008 ALBI Česká republika a.s.
Text: Ruth Schildhauer
Layout: eStudio Calamar, Frido Steinen-Broo, Mambotel
Ilustrace a vzhled: komuniki – print & web, Michael Schlegel, Würzburg; Andrea Mangold, München;
Friedrich Werth, Horb
Fotografie: Kosmos-Archiv: s. 11 dole, 19 nahoře, 23, 26, 29 vpravo, 30; MARISOL, Nico Böer, Luz Tavira,
Portugal: s. 13; Norbert Fasching, lektorat & textlabor, Gärtringen: 17, 19 dole, 21 nahoře, 22, 24 dole, 25,
27; Reiner Bode: s. 10, 24 nahoře; Pixelquelle.de: s. 11 nahoře, 15, 21 dole, 29 vlevo.
Distributor v ČR: ALBI Česká republika a.s., Thámova 13, Praha 8, www.albi.cz
Infolinka hry: +420 737 221 010, www.modernihry.cz
Obsah sady
Navíc potřebuješ…
… základní výbavu:
destilovanou vodu
(asi 1 litr), samolepící
štítky, tužku, lepicí
pásku, teploměr,
papírové utěrky,
chňapku, malý, vyřazený
hrnec (průměr 20 cm),
elektrický vařič, plynový
vařič nebo varnou
konvici, 6 nebo více
prázdných sklenic od
marmelády nebo medu
s víčkem (s obsahem asi
200 ml)
… pro jednotlivé pokusy:
příze nebo nylonová nit,
nůžky, univerzální
lepidlo, led, kuchyňskou
sůl, staré noviny,
prázdný kelímek od
jogurtu (250 ml), malé
kamínky, smirkový papír,
starý kapesník, nůž
Tvá experimentální sada EDISON obsahuje následující díly:
Č.
Popis
Licí forma na sádru, drúza a miska
Licí forma na sádru, formy
Náplň, sádra
Náplň, kamenec (síran hlinito-draselný, aluan)
Náplň, octan sodný
Náplň, síran sodný
Zvedák víčka
Pipeta
Dřevěná špachtle
Ochranné brýle
Barevné tablety
Odměrka, 200 ml
Víko k odměrce
Odměrka, červená, 30 ml
Odměrka, modrá, 30 ml
Odměrka, žlutá, 30 ml
Víko k odměrce, malé
Truhlička na poklad
1
Počet
Č. výrobku
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
703 028
703 029
770 800
771 061
771 062
771 063
070 1 77
232 134
000 239
052 297
039 051
702 810
087 087
065 099
065 100
065 101
061 160
700 739
Obsah
Seznam telefonních čísel pro nouzové
volání v případě otravy .............. zadní obálka uvnitř
První pomoc při úrazech ................ zadní obálka vně
Obsah sady …………………1
Aby se nic nestalo
– slovo rodičům …… 3
Základní pravidla bezpečného
experimentování ……………………… 5
Praktické tipy pro pěstování krystalů .................. 6
Krystaly – zázraky přírody .................. 10
Základní pojmy pěstování krystalů ...... 12
Začínáme s pěstováním ................ 14
Překvapivá pozorování .................... 18
Šperky – tvoříme je sami ……… 23
Umělé krystalové dutiny …………… 26
Drúzy v přírodě ………………… 28
Tajemný růst krystalů …………… 30
2
Aby se nic nestalo
– slovo rodičům!
Co musíte vědět o této
experimentální sadě
a jejím používání:
Experimentální sada KOSMOS
„Pěstujeme krystaly“ nabízí
Vašemu dítěti možnost, jak si
může samo vypěstovat krásné
krystaly, které lze použít jako malé
dekorativní předměty. Kromě toho
dítě prožije růst krystalů a naučí
se tak mnoho věcí o pochodech,
jež v roztocích probíhají při růstu
krystalů, a o stavbě krystalů. To je
nejenom zábava, ale také vstup
do fascinujícího světa přírodních
věd. Případně může dokonce dojít
k úplně prvnímu kroku na cestě za
budoucím povoláním. Už mnoho
fyziků a chemiků začalo v dětském
věku s pěstováním krystalů
a naučilo se žasnout nad přírodou
při pohledu na krásné pravidelné
tvary, které se vytvořily samy od
sebe. Samozřejmě se u krabice,
která obsahuje chemikálie, ptáte
na bezpečnost. Nesprávné použití
chemikálií může způsobit zranění
nebo jiná zdravotní rizika. Tato
experimentální sada je určena jen
pro děti od 12 let.
Toto vybavení pro experimenty
bylo zkontrolováno technickým
kontrolním sdružením v SRN
(TÜV). Řídí se evropskou
bezpečnostní normou EN 71-4,
která stanoví bezpečnostní
požadavky na chemické hračky.
Tato norma obsahuje povinnosti
pro výrobce – například zákaz
použití obzvláště nebezpečných
látek, předepisuje ale také, aby
dětem při jejich novém koníčku
asistovali rodiče radou i činem.
Obracíme se proto na Vás na
tomto místě a vysvětlíme Vám,
o co přesně jde.
> Prolistujte si, prosím, tento
návod a věnujte pozornost
zejména Základním pravidlům
bezpečného experimentování
(strana 5) a První pomoci při
úrazech (zadní obálka návodu).
Protože se mohou schopnosti dětí
jedné věkové skupiny výrazně lišit,
měl by dohlížející dospělý pečlivě
vybrat takové pokusy, které jsou
pro jeho dítě vhodné a bezpečné.
Návody by měly dospělému
umožnit odhadnout náročnost
pokusu a jeho vhodnost pro dítě.
Celá řada zmíněných rizik není pro
pokusy s touto sadou relevantní,
protože neobsahuje příslušné
postupy. Uvádíme ale celý
bezpečnostní seznam, který je
předepsaný pro chemické
experimentální sady, tak, jak je
uveden v našich větších
experimentálních sadách. Pokud
bude chtít Vaše dítě dále
experimentovat v oblasti chemie,
bude už základní kámen
odpovědného experimentování
položen.
3
> Před začátkem pokusu
proberte se svým dítětem
uvedené bezpečnostní pokyny,
stejně jako pokyny k uspořádání
pracovního prostoru a k používání
přístrojů (viz strany 6-9). Správné
zpracování odpadu naleznete
na straně 9.
> Je důležité, abyste při ohřívání
vody na kuchyňském vařiči zajistili
nutná bezpečnostní opatření proti
vzniku požáru a opaření!
> Výslovně svému dítěti řekněte,
aby si přečetlo všechny
bezpečnostní pokyny a mělo je po
ruce a že smí provádět pouze
pokusy popsané v tomto návodu.
> Své dítě poučte, ale nenažeňte
mu strach. K tomu není žádný
důvod. Při dodržení pokynů
uvedených v návodu není
pěstování krystalů nebezpečné.
Důležité je především to, aby dítě
chemikálie obsažené v této
experimentální sadě v žádném
případě nepolykalo. Neměly by,
pokud je to možné, vůbec přijít
do styku s tělem.
než dítě zahájí pokus, by si mělo
přesně přečíst, co všechno bude
potřebovat a opatřit si chybějící
materiál.
> Zvláštní „laboratoř“ není
k provedení pokusů zapotřebí.
V kuchyni by se ale pokusy
provádět neměly, protože zde
hrozí příliš velké nebezpečí
záměny s potravinami. Kromě
toho se zde často vyskytují
skutečně velké teplotní rozdíly
v místnosti; to silně ruší růst
větších krystalů. Vhodná je
chladnější sklepní místnost
s pokud možno stálou teplotou
(případně předem zkontrolujte
pomocí domácího teploměru).
Přejeme Vám a Vašim mladým
chemikům mnoho zábavy
a krásné velké krystaly.
> Bezpodmínečně dbejte na to,
Pokud chcete pokračovat
v pokusech, můžete si
náhradní sadu
(viz v obsahu položky
č. 4, 5, 6, 11)
zakoupit u svého
prodejce.
aby se ani výchozí látky ani
hotové krystaly nedostaly do
rukou malým dětem. Hrozí
nebezpečí, že látky vloží do úst
v domnění, že jde o bonbony.
> Další předměty z domácnosti,
resp. supermarketu nebo
drogerie, které budete potřebovat,
jsou u jednotlivých pokusů
zvýrazněny kurzívou. Před tím,
4
Základní pravidla bezpečného
experimentování
Stop! Než začneš,
přečti si tato pravidla
Všechny pokusy, které jsou
popsány v tomto návodu, můžeš
provádět bezpečně, pokud
svědomitě dodržuješ pokyny
a předpisy. Přečti si proto,
prosím, následující pokyny
pozorně.
> 1. Návod si přečti před
pokusem, dodržuj ho a měj ho po
ruce. Dodržuj zejména udaná
množství a pořadí jednotlivých
prací. Prováděj pouze pokusy,
které jsou v tomto návodu
popsané nebo navržené.
> 2. Zabraň malým dětem,
> 6. Po použití vyčisti všechny
nádoby. Nádoby s chemikáliemi
po použití pečlivě uzavři a ulož je
zpět na místo do krabice.
> 7. Nepoužívej žádné jiné
přístroje než ty, které jsou v sadě,
a jejichž použití je výslovně
doporučeno.
> 8. Nejez, nepij a nekuř na
pracovním místě. Nepoužívej při
svých pokusech kuchyňské
nádobí, pokud to není výslovně
doporučeno. Uchovávej pracovní
pomůcky vždy odděleně od
kuchyňských, aby se zabránilo
jejich záměně.
> 9. Nedopusť, aby se ti
> 3. Vždy používej ochranné
chemikálie dostaly do styku s ústy
nebo očima. Pokud se to stane,
řiď se pokyny pro první pomoc
(zadní obálka tohoto návodu)
a v případě potřeby kontaktuj
lékaře.
brýle. Pokud nosíš dioptrické
brýle, nech si je na očích také.
> 10. Používej vhodné pracovní
> 4. Drž nádoby s horkým
oblečení. Důkladně si po
pokusech umyj ruce a vyčisti
pracovní místo.
zvířatům a osobám, které
nepoužívají ochranu očí,
v přístupu k pracovnímu místu.
obsahem vždy tak, aby jejich
otvor nemířil na tebe ani na jiné
osoby. Páry, které vznikají při
ohřívání, nevdechuj!
> 11. Nikdy nepracuj úplně sám.
Vždy by měl být v dosahu dospělý
člověk.
> 5. Udržuj experimentální
sadu, sklenice s roztoky a hotové
krystaly mimo dosah malých
dětí.
5
Praktické tipy
pro pěstování krystalů
Bezpečnost…
... je na prvním místě. Před
každým pokusem si proto vždy
pročti pokyny. Používej jen látky,
které jsou v pokynech uvedeny.
Je nesmyslné a případně
nebezpečné experimentovat
s neznámými látkami. Vyvaruj se
dotyku látek, se kterými pracuješ,
s tělem, zejména s ústy a očima.
Při práci s chemikáliemi vždy
používej ochranné brýle! Buď
obzvláště opatrný při práci
s horkými plotýnkami
a nezapomeň je po použití opět
vypnout!
Pokud se ti chemikálie omylem
dostane na kůži, měl bys ji ihned
omýt pod tekoucí vodou.
Informace o rizikových
chemikáliích
Při zde uvedených pokusech se
používají chemikálie, které při
nesprávném zacházení mohou
představovat určité riziko. Níže
v přehledu uvádíme mezinárodní bezpečnostní upozornění
pro vybrané chemické látky.
Sádra (síran vápenatý):
S22: Nevdechuj prášek.
S24/25: Zabraň kontaktu
s pokožkou a očima.
Síran hlinitodraselný
(kamenec):
S22: Nevdechuj prášek.
S24/25: Zabraň kontaktu
s pokožkou a očima.
Octan sodný: Síran sodný: -
> Pozor!
Pro všechny chemikálie platí
bezpečnostní doporučení S1/2:
Uchovávat uzamčené a mimo
dosah dětí.
Myslí se tím zejména malých dětí,
ale také větších, které – na rozdíl
od experimentátora – nebyly
řádně poučeny rodiči. Navíc platí
bezpečnostní doporučení: při
požití chemikálií ihned kontaktujte
lékaře a předložte mu vzorek či
etiketu z něj.
Tvůj pracovní kout…
… by měl být v klidné
místnosti. Pokud jsou v domě
malé děti nebo domácí zvířata,
mělo by být možné místnost
zamknout, aby se nikdo nedostal
k chemikáliím nebo nepřevrhl
sklenice s krystaly. Také by neměla
příliš kolísat teplota místnosti
a chemikálie by neměly být
vystaveny přímému slunečnímu
záření. Rozpustnost látek závisí na
teplotě a neplánované zahřátí
roztoků může vést k rozpuštění již
vytvořených krystalů. Kuchyň je
pro tvé pokusy nevhodná, protože
je v ní příliš velké nebezpečí, že se
chemikálie dostanou do jídla nebo
že je někdo omylem spolkne,
protože si je zmýlí s potravinami.
Kromě toho se zde během dne
mnohokrát mění teplota; zejména
během vaření se místnost ohřívá.
Daleko vhodnější je klidná,
chladná a pokud možno
uzamykatelná sklepní místnost.
A nezapomeň na konci pokusu
zase uklidit a vyčistit pracovní
místo.
Lahvičky s chemikáliemi mají
dvě dutiny, jednu velkou pro větší
množství a jednu malou pro
chemikálie, kterých je zapotřebí
jen málo. Množství se určuje
podle potřeby a s ohledem na
normy platné pro chemické
experimentální sady. Obrázek
ukazuje, jak se otevírá
bezpečnostní víčko přiloženým
zvedákem víčka (70177).
Při otevírání může občas na tvoji
ruku nebo na pracovní plochu
dopadnou látka, která se zachytí
na víčku. Předejdeš tomu tak, že
před otevřením lahvičkou
několikrát silně bouchneš do
pracovní plochy. Po skončení
odběru musíš lahvičku ihned
uzavřít.
Při otevření
a zavření
bezpečnostního
víčka je někdy
zapotřebí větší
síla. Nech si
případně
pomoc od
dospělého.
Zvedák víčka
Lahvička
s chemikáliemi
Sáčky s chemikáliemi otevři na
jednom rohu nůžkami, nikdy zuby.
Po použití sáček ihned znovu
uzavři pomocí svorky nebo lepicí
pásky a uschovej ho na bezpečné
místo.
Při pěstování krystalů…
…potřebuješ ještě další
nádoby. Nejlépe se hodí prázdné,
čistě vymyté a vysušené sklenice
od medu nebo marmelády.
Několik těchto sklenic bys měl
také použít ke sběru zbytků
krystalů nebo zbytků roztoků
použitých látek. Musíš je ale řádně
popsat. Nejlépe se k tomu hodí
7
samolepící štítky, které popíšeš
tužkou (inkoust by se vodou
rozmazal) a přelepíš izolepou,
aby byly chráněné před vodou.
Pokud chceš obsah vysušit, stačí
na několik dní sundat víčko. Teplé
místo, třeba na topení, vypařování
urychluje; dej ale pozor, aby
nádoba pevně stála a byla mimo
dosah malých dětí a zvířat!
Různé chemikálie…
…jsou přiloženy
k experimentální sadě:
> Síran hlinito-draselný
(nazývaný kamenec nebo
aluan); krystalizuje zvlášť
jednoduše
a lehce.
> Octan sodný, který vytváří
krásné bezbarvé krystalové
jehly.
> Síran sodný, který tvoří bílý
prášek nebo bezbarvé krystaly
a vykazuje velmi neobvyklý jev
při krystalizaci; o tom víc níže.
> Sádra, z níž vytváříš drúzy,
kde krystaly rostou, nebo malé
obrazce, které můžeš nechat
zarůst krystaly.
> Různé barevné tablety
k obarvení krystalů kamence.
Zvoleny byly krystalické soli, které
jsou dobře rozpustné ve vodě,
rychle a dobře krystalizují a jsou
relativně neškodné. Přesto musíš
v každém případě dodržovat
bezpečnostní pokyny! Pokud se
v tvých chemikáliích vytvořily
chuchvalce, neznamená to, že je
jejich kvalita špatná, ale to, že se
do nich dostala vlhkost – nejspíš
ze vzduchu. Jejich funkce tím není
ovlivněna. Ani stáří tvých
krystalových solí nehraje roli.
Voda z kohoutku…
…stačí na tvé roztoky pro
tvorbu krystalů, ale více se hodí
destilovaná voda. Voda
z kohoutku obsahuje příměsi, jako
je vápník – podle regionu
a původu vody v menších nebo
větších množstvích. Ty jsou při
jejím pití zcela neškodné
a dokonce zdravé. S našimi
chemikáliemi z experimentální
sady ale vytvářejí nové sloučeniny,
které jsou sice neškodné, kalí
ovšem roztoky a mohou bránit
růstu krystalů.
Při zahřívání roztoků…
…nesmíš v žádném případě
pokládat nádoby k růstu krystalů
přímo na plotýnku nebo plynový
hořák. Skleněné nádoby by
praskaly a plastové by se tavily.
Místo toho si pořiď starý kulatý
hrnec s průměrem 20 cm a naplň
jej do výšky několika centimetrů
vodou z kohoutku. Hladina vody
by měla být vždy o něco níže než
hladina roztoku ve sklenici.
Pak můžeš ohřát vodu v hrnci
(v žádném případě prázdný
hrnec!). Dej pozor na to, aby
nádoby pro pěstování krystalů při
ohřívání pevně stály na dně hrnce
a neviklaly se. Hrnec také nesmí
být naplněn vodou do příliš velké
výšky. Aby sis nepopálil prsty,
používej chňapky.
Další možnost je ohřát vodu
v hrnci nebo konvici a pak ji přelít
do termosky. Tak máš pořád
k dispozici horkou vodu.
8
Pozor! Neopař se horkou vodou
nebo se nespal o horký hrnec
a nezapomeň vařič zase vypnout!
Používej ochranné brýle!
Při ohřívání vody nebo roztoků
by ti měl vždy pomáhat dospělý!
Nepracuj sám! Dej pozor
zejména na to, aby ses nespálil
nebo neopařil horkou vodou
a nerozlil krystalické roztoky!
Páry, které vznikají při zahřívání
krystalických roztoků,
nevdechuj!
Množství vody…
…které potřebuješ pro pokusy,
uvádíme v mililitrech, zkráceně ml.
Velkou odměrkou můžeš množství
vody přesně odměřit. Má na sobě
stupnici, na níž jsou vyznačeny ml.
Celkem se do ní vejde 200 ml.
K odměření potřebného množství
krystalické soli jsou určeny malé
odměrky.
Během pokusů…
… s látkami bude na tvém
pracovním místě vždy stát
sklenice s roztokem a případně
druhá s vlhkými krystaly
k rozpuštění.
Dej ale pozor: Všechny plné
sklenice by měly mít nálepku
s označením, co obsahují.
připevníš gumičkou. Kapesník
zabrání tomu, aby dovnitř napadal
prach nebo mrtvý hmyz. Dbej na
to, aby se k chemikáliím
nedostaly malé děti nebo
zvířata!
Jednou za několik dní sklenice
zkontroluj a vyrostlé krystaly
vracej do sklenice. Když je obsah
konečně suchý, můžeš ho vrátit
do sáčku ze experimentální sady.
Vypěstované krystaly kamence
můžeš ukládat do truhličky, kterou
pevně zavřeš šroubem.
Odpad…
… samozřejmě vzniká i při
tvých pokusech. Jsou jím zbytky
chemikálií použitých k pěstování
krystalů. Když si je nechceš
schovat pro další použití, můžeš je
spláchnout vodou do odpadu.
Nejlepší ale je, když všechny
zbytky chemikálií sesbíráš do
jedné popsané nádoby (lze je bez
problémů smíchat), tu uschováš
bezpečně mimo dosah
nepovolaných rukou a nakonec ji
vyhodíš do domovního odpadu.
Když ukončíš všechny pokusy
s chemikálií a jsi spokojený se
vzniklými krystaly, měl bys zbytky
látky uschovávat pouze v pevném
skupenství. K tomu postav
sklenice otevřené na několik dní
na teplé, chráněné místo. Přikryj je
ale tenkým hadrem (třeba starým
kapesníkem), který na otvor
9
Krystaly –
zázraky přírody
Krystaly jsou…
… zvláštní útvary. Nejsou živé,
ale skládají se z mrtvých látek.
Přesto nevytvářejí jednoduchou
kompaktní hmotu, jako třeba
oblázky, ale geometrické tvary
jako kostku, osten nebo osmistěn
s rovnými hranami, hladkými,
lesklými stěnami a určitými úhly
mezi těmito hranami a stěnami.
Tento zázrak přírody, pořádek
vznikající zdánlivě z ničeho,
můžeš s chemikáliemi z této
experimentální sady sám prožít.
Pěstování krystalů ovšem
vyžaduje trochu trpělivosti –
protože krystaly potřebují čas, aby
mohly vyrůst. Pomoci ti může pár
informací o dějích, které při růstu
krystalu probíhají, a o nejlepších
metodách k pěstování velkých
krystalů; to všechno najdeš
v tomto sešitu.
zmrzla kdysi tak, že už vůbec
nemůže rozmrznout. Z tohoto
řeckého slova pochází naše
označení krystal. A kmotrovi
tohoto jména, bezbarvé látce
z hor, říkáme ryzí křemen neboli
křišťál.
Veliké tajemství…
... obklopovalo krystaly dlouhý
čas. Lidé se dohadovali, jaká
skrytá síla dokázala vytvořit jejich
pravidelné tvary – snad v zemi
sídlící démoni nebo bohové? Jistě
to byly dobré síly, protože
vytvářely řád, pravidelné tvary
a tvořily krásné věci jako krystaly;
zlé síly byly pověstné
neuspořádaností a ničením.
velký křišťál
Člověk zná krystaly…
… už dlouho. Už před mnoha
tisíciletími pátrali zvědaví lidé
v zemi, hledali ve skalách a nalezli
při tom na některých místech
jedinečně tvarované drahokamy.
Byly okamžitě nápadné svými
zvláštně pravidelnými tvary.
Některé byly navíc úžasně
barevné, zářily modře, zeleně,
žlutě nebo rudě. Jiné byly zase
bezbarvé jako led a stejně tak
průsvitné. Řekové dali této
bezbarvé, průsvitné látce stejné
jméno jako ledu, tedy crystallos.
Věřili, že se skládá z ledu, že voda
10
Velikost
krystalů
záleží zcela
obecně na
tom, kolik
času mají
k růstu: Čím
pomaleji
krystal roste,
tím je větší
a hezčí.
Krystaly…
… pozorované mikroskopem
Krystaly v hnědé slupce
cibule
Krystaly kuchyňské soli
Krystaly vitamínu C
Zejména
krásné
kameny se
staly
hodnotnými
šperky a zároveň
nosily štěstí. Drahé
kameny, jako diamanty, rubíny,
safíry nebo smaragdy, byly
ozdobou především korun císařů
a králů a plnily pokladnice vládců.
Dnes víme o krystalech více: Růst
krystalů neurčují nadpozemské
síly, ale přitažlivost mezi jejich
nejmenšími stavebními kameny.
Krystaly rozhodně…
Krystaly ledu
… nejsou vzácné. Téměř každá
pevná látka se skládá z krystalů –
dokonce i kameny, kovy a led.
Krystaly jsou ovšem většinou tak
nepatrné, že je lze rozeznat jen
pod výkonným mikroskopem.
Pouze občas jsou velké a dobře
narostlé. Pokud člověk pozoruje
pod lupou například cukr nebo
sůl, může rozeznat jejich malé
krystaly; u krystalů kandysového
cukru (cukrkandlu) člověk ani lupu
nepotřebuje.
Krystal kuchyňské soli
11
Ve vodě…
… se rozpouští většina látek, ze
kterých se krystaly tvoří. Mnohé
ale jen při velmi vysokých
teplotách a vysokém tlaku. Drahé
kameny, jako třeba ametyst
a křišťál, se v průběhu několika
století vytvořily z roztoků horké
vody, která prosakovala puklinami
ve skále. Ve studené vodě jsou ale
prakticky nerozpustitelné.
Daleko lépe se rozpouštějí tři
látky, které obsahuje
experimentální sada – podobně
jako kuchyňská sůl, s níž jsou
chemicky příbuzné. A vytvářejí
krásné krystaly už během několika
hodin nebo dní.
Základní pojmy
pěstování krystalů
[Rozpustnost] Udává, kolik
gramů látky lze nejvýše rozpustit
ve 100 g kapaliny (také 100 ml).
Látku, v níž se něco rozpouští,
chemici nazývají rozpouštědlo.
V našem případě to je voda.
[Teplota] Tento údaj je velmi
důležitý. Rozpustnost totiž
většinou s teplotou roste. Teplá
nebo horká voda rozpustí
u mnohých chemikálií podstatně
víc než voda studená. Výjimkou je
mimochodem kuchyňská sůl, tedy
běžná sůl z kuchyně: Její
rozpustnost se s teplotou příliš
nemění.
[Nasycený roztok] Tak se
nazývá roztok, který obsahuje
právě tolik látky, která se při dané
teplotě může rozpustit. Např.
nasycený roztok síranu sodného
při 20 °C obsahuje 16 g síranu
sodného na 100 g roztoku. Toto
nasycení ovšem platí jen pro
danou teplotu! Když se nasycený
roztok zahřeje, přestane být
nasyceným roztokem a lze v něm
rozpustit další látku.
Když se ale nasycený roztok
zchladí, stane se přesyceným:
Obsahuje nyní více síranu
sodného, než se může při nižší
teplotě rozpustit. Následek: Na
dně a stěnách se usazuje pevný
síran sodný – ve formě krystalů.
Krystaly vždy rostou pouze
z přesycených roztoků.
Je více možností…
… jak vyrobit přesycený roztok.
Obě uvedené metody použijeme
při pěstování krystalů. Obě mají
výhody a nevýhody.
12
1.
2.
Nasycený roztok se
nechá vypařit, tomu se
říká metoda odpařování.
Odpařuje se jen voda, její
množství tedy klesá, zatímco
množství obsažené látky se
nemění a roztok se pozvolna
stává přesyceným.
I když se ale nechá roztok
chladnout co nejpomaleji
v polystyrenové krabici, nezaručí
nám to krásné krystaly. Spíše se
vytvoří skupiny nesčetných
srostlých krystalů na stěnách
a dně nádoby. Navzájem si brání
v růstu a často netvoří pro danou
látku typické tvary. Ani velmi
přesycený roztok nevytváří pěkné
krystaly. Daleko lépe funguje
roztok, který je právě přesně
přesycený.
Nasycený roztok se
zchladí, tomu se říká
metoda ochlazování. Metoda
ochlazování je velmi rychlá.
Roztok kamence, který je
nasycený při 60 °C, vyloučí při
zchlazení na 20 °C většinu
rozpuštěného kamence ve
formě krystalů.
Metoda ochlazování se ale hodí
k rychlému vytvoření malých
jednotlivých krystalů, které se pak
metodou odpařování nechají
dozrát do velkých, pěkných
krystalů. Díky pomalému
odpařování vody z nádoby je
roztok stále přesně přesycený.
Tento postup funguje velmi dobře,
vyžaduje ale několik týdnů. Za to
ale budou vzniklé krystaly zvlášť
pěkně narostlé.
Věděl jsi…
... že metodou odpařování se získává
obrovské množství kuchyňské soli
?
Litr mořské vody obsahuje zhruba 35 g kuchyňské soli. V teplých
krajích se proto na pobřeží
plní vodou velké nádrže,
které se nechají několik
měsíců pod horkým sluncem
odpařovat, a pak se sesbírají
usazené krystaly soli. Takové
zařízení na získávání soli se
nazývá „solivar“.
13
Začínáme
s pěstováním
Nyní můžeme konečně začít
pěstovat krystaly. A to pomocí
velmi lehce krystalizujícího síranu
hlinito-draselného (kamence).
°C
g/100 g vody
0
10
20
30
40
50
60
70
80
5,7
8,5
12,0
18,5
25,0
36,8
58,5
94,4
195,0
Rozpustnost kamence
P 1. Mé první
krystaly
>
Potřebuješ: 25 g síranu
hlinito-draselného (kamence),
velkou odměrku, 1 malou
odměrku, dřevěnou špachtli,
ochranné brýle, destilovanou vodu,
2 prázdné sklenice od marmelády,
hrnec s horkou vodou (už ne
vařící), papírovou utěrku, chňapku,
2 štítky, tužku, lepicí pásku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Nasyp do sklenice od
marmelády malou odměrku
kamence (až po rysku: 25 ml)
a přidej 100 ml destilované vody.
� Pak postav (otevřenou) sklenici
od marmelády do hrnce
s horkou vodou a míchej
dřevěnou špachtlí tak dlouho,
dokud se všechno nerozpustí.
� Opatrně vyndej sklenici
s průhledným roztokem (Pozor, je
horká!) a nech ji vystydnout na
klidném místě. Brzy se začnou na
dně usazovat bezbarvé krystaly.
Pokud se po jednom dnu
nevytvoří žádné krystaly, přidej
několik zrnek kamence.
� Další den roztok opatrně přelij
do druhé sklenice. Nalep na ni
štítek „Roztok kamence“
a schovej si ji pro další pokus!
� Krystaly přesuň pomocí
dřevěné špachtle na papírovou
utěrku a nech je oschnout. Vyber
asi 10 pěkných krystalů a schovej
si je do truhličky na poklad. Budeš
je později potřebovat k vytvoření
umělých krystalových dutin.
� Zbytek dej zpět do sklenice
s roztokem kamence.
!Vysvětlení
V teplé vodě se rozpustí daleko
více kamence než při pokojové
teplotě. Při ochlazení přebytek
opět zkrystalizuje. Pokud nejsi
spokojený s velikostí krystalů,
můžeš je znovu nasypat do
roztoku, ten opět zahřát
a sklenici při chladnutí zabalit do
ručníku, aby chladla pomaleji –
pak budou krystaly větší.
14
- Profil SÍRAN
SÍRAN HLINITO-DRAHLINITO-DRA… zkráceně nazývaný kamenec nebo
se získával z určitých hornin
SELNÝ…
SELNÝ… alaun
(kamenečná břidlice) už před tisíciletími
a používal se k mnoha účelům, třeba jako prostředek na čištění zubů, proti
tělesnému pachu, jako prostředek na hubení bakterií a k zastavování
drobného krvácení. Především se ale používal při zpracování jemné kůže
a k barvení látek.
Chemici označují kamenec jako síran hlinito-draselný. Název dokládá, že se
jedná o sůl kyseliny sírové a že obsahuje chemické
látky (prvky) draslík, hliník, síru a kyslík. Už asi
150 let je tento kamenec také důležitou přísadou při
výrobě papíru. Před několika lety se ovšem zjistilo,
že papír s kamencem v průběhu let ztrácí pevnost
a ničí se. Proto se dnes při výrobě papíru vynechává
a staré knihy v knihovnách se zachraňují pomocí
Sušení papíru
jiných chemických triků.
P 2. Úkazy při
rozpouštění
Růst krystalů tedy vyžaduje čas.
Nejmenší stavební díly (molekuly)
se totiž musejí přesunout do
správné polohy a usadit se na
další stavební díly – asi tak, jako
když se staví zeď. Ani rozpouštění
ve vodě nejde vždycky tak rychle.
To ukáže následující pokus.
> Potřebuješ: roztok kamence
z pokusu 1, dřevěnou špachtli,
ochranné brýle, 25 g kamence,
2 malé odměrky, destilovanou
vodu, 1 prázdnou sklenici od
marmelády, chňapku, hrnec
s horkou vodou, papírovou utěrku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Nalij do jedné prázdné
sklenice od marmelády roztok
kamence a méně hezké krystaly
z pokusu 1, přisyp jednu malou
odměrku kamence a přilij malou
odměrku destilované vody.
� Postav (otevřenou) sklenici od
marmelády opět do hrnce, zahřej
obsah a stále míchej.
� Vždy po 1 až 2 minutách vyndej
sklenici chňapkou (Pozor, je horká!)
a podívej se, co se už rozpustilo.
Uvidíš, že se zrníčka krystalů rozpouští daleko rychleji než kusy
krystalů. Kromě toho se
rozpouštění zrychluje tím víc, čím
je roztok teplejší.
� Zahřívej a míchej roztok tak
dlouho, dokud se všechno
nerozpustí. Tento teplý roztok můžeš následně použít pro pokus 3.
15
.
!Vysvětlení
Když se rozpouští pevná látka,
dostává se voda mezi jednotlivé
stavební díly (molekuly)
a uvolňuje je ze spojení. Stavební
díly pak plavou samostatně okolo
ve vodě. Sůl v sáčku se skládá
z hrubozrných krystalů, ale ty
jsou mnohem menší než ty, které
jsi vypěstoval. Proto se k nim
může voda dostat zároveň
z mnoha stran a malé kousky
rychle rozpustit.
Čím teplejší voda je, tím je
„pracovitější“, a tím silnější je její
vliv na krystaly: teplá voda proto
látky rozpouští rychleji než voda
studená.
P 3. Rychlý
a pomalý růst
Krystaly potřebují k růstu klid
a čas, pokud mají být pěkně
velké. Následující pokus to
dokazuje docela jasně.
>
Potřebuješ: teplý roztok
kamence z pokusu 2, dřevěnou
špachtli, ochranné brýle,
2 prázdné sklenice od marmelády,
ručník, hrnec se studenou vodou.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Naplň obě sklenice do
poloviny teplým roztokem
kamence.
� Jednu zavři víčkem a co
nejvíce ji zabal do ručníku, aby
ven utíkalo jen málo tepla.
Dej pozor, abys sklenici
nepřevrhl a nerozlil roztok.
Postav zabalenou sklenici na
klidné místo a nech ji v klidu do
příštího dne.
� Druhou sklenici postav do hrnce
se studenou vodou (hladina vody
nesmí být výš než hladina roztoku
ve sklenici!) a roztok kamence
v něm rychle ochlaď. Neustále při
tom roztok míchej. Když sklenice
vychladne na pokojovou teplotu,
můžeš ji z hrnce vyndat a nechat
ji přes noc stát.
� Příští den opatrně rozbal
zabalenou sklenici. Porovnej
velikost a tvar krystalů, které se
vytvořily v obou sklenicích.
� Přebývající roztok nalij do
sklenice „roztok kamence“ (budeš
ho potřebovat v dalším pokusu).
� Krystaly nech oschnout
a můžeš si je přidat do truhličky
ke sbírce z pokusu 1. Nezapomeň
truhličku zašroubovat.
!Vysvětlení
Krystaly, které se vytvořily
pomalu, jsou mnohem větší
a více se podobají typickému
tvaru. To je proto, že malé stavební
díly měly více času vyhledat
si správnou polohu a v ní se
připojit.
Druhá sklenice naproti tomu
obsahuje spoustu malých
krystalů. Díky míchání se v ní
vytvořily na mnoha místech
zárodky krystalů, ke kterým se
připojily některé další stavební
díly. Vytváření krystalů tu bylo ale
mícháním narušováno.
16
P 4. Na velikosti
záleží
Čím víc času a klidu má krystal na
svůj růst, tím větší bude a tím spíš
bude mít tvar, který je pro danou
látku typický. Při předchozích
pokusech jsi pokaždé pracoval
metodou ochlazování. K výrobě
jednotlivých velkých krystalů se
ale více hodí metoda odpařování.
Velké, krásné krystaly potřebují
pro svůj růst týdny.
> Potřebuješ: roztok kamence
z pokusu 3, 1 velký krystal
kamence, ochranné brýle,
dřevěnou špachtli, 1 prázdnou
sklenici od marmelády, přízi nebo
nylonovou nit, nůžky, papírovou
utěrku, destilovanou vodu, lepicí
pásku, popř. univerzální lepidlo,
kapesník, hrnec s teplou vodou,
chňapku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
� Pak připevni druhý konec
provázku lepicí páskou do středu
dřevěné špachtle. Špachtli polož
přes sklenici a vlákno odměř tak,
aby krystal nebyl v roztoku příliš
blízko stěnám, hladině nebo dnu.
Nakonec přikryj sklenici kusem
papírové utěrky nebo starým
kapesníkem, aby dovnitř nic
nespadlo, ale voda se mohla
odpařovat.
� Teď nech sklenici v klidu stát.
Vždy po několika dnech se
podívej, jak krystal roste. Pokud
se na dně tvoří další krystaly,
můžeš krystal k pěstování vyndat
Průběh pokusu
� Vyber ze svých povedených
krystalů jeden velký exemplář. Ten
bude sloužit jako krystal
k pěstování, tedy jako jádro pro
jeden velký krystal.
� Odstřihni si asi 10 cm dlouhý
kus příze nebo nejjemnější
nylonové nitě. Uvaž na jednom
konci malou smyčku a upevni
do ní krystal k pěstování. Pokud
se to nepovede, můžeš krystal
k vláknu připevnit maličkou
kapkou univerzálního lepidla.
Lepidlo ale musí dobře
zaschnout.
17
(pověsit do prázdné sklenice)
a zbylé krystaly zahřátím ve vodní
lázni a mícháním opět rozpustit.
Také rušivé vedlejší krystaly, které
se usadily na krystalu k pěstování
a na niti, můžeš opatrně
seškrábat. Zavěs krystal znovu
k pěstování do roztoku až tehdy,
když je roztok spolehlivě vystydlý.
Krystal se totiž jinak rozpustí!
Během mnoha týdnů krystal roste
a vykazuje stále jasněji typický
osmistěnný tvar kamence, který
připomíná dvě na sebe postavené
pyramidy.
� Nakonec krystal
vyndej a opatrně jej
osuš. Uložit si jej
můžeš do své
uzavíratelné truhličky.
Dvojitá pyramida
!Vysvětlení
Díky odpařování vody je roztok
stále lehce přesycený.
Přebytečný kamenec se
v ideálním případě usazuje na
zavěšeném krystalu k pěstování,
který tak stále roste.
Překvapivá
pozorování
Také ostatní krystalové soli
vytvářejí zajímavě tvarované
krystaly, ale navíc vykazují při
krystalizaci několik neobvyklých
způsobů chování.
P 5. Ohromující
síran sodný
dřevěnou špachtli, ochranné
brýle, 2 prázdné sklenice od
marmelády, papírovou utěrku,
hrnec s horkou vodou, chňapku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Odměř pomocí malé odměrky
10 g síranu sodného, což
Látka většinou krystalizuje
odpovídá rysce 7 ml na odměrce.
skutečně rychle, když je roztok
Dej toto množství spolu s 30 ml
přesycený. Je ale také několik solí, destilované vody do sklenice od
které na to „zapomínají“, a je třeba marmelády
� Zahřívej roztok za stálého
jim to připomenout. Síran sodný
míchání dřevěnou špachtlí v hrnci
k nim patří.
s teplou vodou, dokud se všechna
> Potřebuješ: síran sodný,
sůl zcela nerozpustí. Nesmí v ní
zvedák víčka, 1 malou odměrku,
zůstat ani to nejmenší zrníčko!
18
- Profil SÍRAN
SÍRAN SODNÝ…
SODNÝ…
…je, jak ukazuje název „síran“, také sůl kyseliny sírové a obsahuje tedy
chemické látky (prvky) síru a kyslík. Navíc je v něm obsažen chemický prvek
sodík, který najdeš i v kuchyňské soli (chemicky: chlorid sodný). Síran sodný
je také známý jako Glauberova sůl, neboť jej jako první v roce 1655 vyrobil
alchymista a lékárník Johann Rudolph Glauber (1604-1670) jedním z postupů,
které vymyslel. V přírodě se sodík vyskytuje
v mnoha minerálních vodách a několika
solných jezerech.
V malém množství působí Glauberova sůl
projímavě, proto se prodává v lékárnách
jako lehké projímadlo. Mnohem větší
množství se používají při výrobě pracích
prostředků, papíru, skla, ultramarínově
modrého barviva a dalších produktů.
Solné jezero
� Opatrně roztok přelij do čisté
sklenice od marmelády a nech jej
stát na klidném, chladném místě.
� Po 1 až 2 hodinách je roztok
ještě zcela jasný a kapalný, i když
vychladl na pokojovou teplotu. Při
20 °C se ve 100 ml vody rozpustí
16 g síranu sodného. Tvůj roztok je
tedy dalece přesycený. Přesto se
nevytvářejí žádné krystaly.
� Přidej teď do sklenice jedno
maličké zrníčko síranu sodného.
Během několika sekund z tohoto
zrníčka vyrůstají krystalové jehly
a všechno se změní v pevnou,
Krystaly síranu sodného
ledu podobnou hmotu. Navíc se
sklenice citelně zahřeje.
Tip: K opakování pokusu
jednoduše znovu zahřej
krystalickou kaši a celý děj
znovu spusť.
!Vysvětlení
Síran sodný potřebuje ke
krystalizaci „postrčení“. To
zajišťuje v našem případě tento
„očkovací krystal“. Někdy mají
stejný účinek také zrnka prachu
nebo zamíchání dřevěnou
špachtlí.
A zahřátí? Když látky mění stav,
je to vždycky spojeno s výměnou
energie (většinou tepelné energie).
Síran sodný uvolňuje při tuhnutí
část energie, kterou pohltil
z teplé vody při rozpouštění.
A protože krystalizuje tak
prudce, uvolňuje se tato energie
velmi rychle; teplota citelně
stoupá.
Malý doplňující pokus…
… ukazuje ještě silnější teplotní
efekt způsobený změnou stavu,
v tomto případě ochlazení:
Smíchej trochu roztlučeného ledu
s kuchyňskou solí a dobře je
promíchej. Sůl donutí led roztát,
potřebnou energii vysaje led
z okolního prostředí. Teplota
směsi klesne na hodnoty hluboko
pod bodem tuhnutí – říká se tomu
chladicí směs.
Sůl
Nejnižší
dosažitelná
teplota (°C)
Složení
Dusičnan amonný
14 g/100 g ledu
–13,6
Dusičnan sodný
15 g/100 g ledu
–13,0
Chlorid amonný
25 g/100 g ledu
–15,4
Chlorid sodný
33 g/100 g ledu
–21,3
143 g/100 g ledu
–55,0
31 g/100 g ledu
–63,0
Chlorid vápenatý
Hydroxid
draselný
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Přidej do sklenice od
marmelády ke kaši síranu
sodného 10 ml destilované vody.
� Postav sklenici do horké vody
a míchej roztok, dokud se vše
nerozpustí.
� Postav sklenici na chladné
a klidné místo; přidej případně
zrnko síranu sodného.
Během několika hodin se vytvoří
krásné, jako sklo čiré krystaly ve
tvaru jehel.
� Nalij přebytečný roztok do další
sklenice od marmelády (nalep
štítek „nasycený roztok síranu
sodného“!) a nech sklenici
s krystaly stát otevřenou několik
dní. Krystaly ztratí svoji průsvitnost
a pak se změní na bílý prášek.
Chladicí směsi
P 6. Krystaly
rozpadlé
na prach
Mnoho krystalů je dlouhověkých
a během let se nemění. To ale
neplatí pro všechny látky.
> Potřebuješ: kaši síranu
sodného z pokusu 5, 1 malou
odměrku, dřevěnou špachtli,
ochranné brýle, destilovanou
vodu, 2 prázdné sklenice od
marmelády, papírovou utěrku,
hrnec s horkou vodou, chňapku,
1 štítek, tužku, lepicí pásku.
!Vysvětlení
V mnoha krystalech solí je
obsažena voda. Takové vodě se
říká krystalová voda. Jednotlivé
molekuly vody jsou na určitých
místech pevně zabudovány do
krystalické struktury. Kolik
molekul vody krystal obsahuje
na molekulu soli přitom záleží na
druhu soli.
Kamenec například obsahuje
vždy 12 molekul vody na jednu
molekulu síranu hlinito-draselného, na jednu molekulu
síranu sodného je navázáno
10 a na molekulu octanu
sodného 3 molekuly vody.
20
P 7. I octan sodný
je s a bez
Totiž s krystalovou vodou a bez ní.
Nádobka v sadě obsahuje
bezvodý octan sodný, bílý prášek.
Krásné krystaly ale látka vytváří
jen s krystalovou vodou.
„Zvětralý“ síran sodný
Krystalová voda je obvykle
navázána velmi pevně. Z krystalu
se dá dostat jen zahřátím a získá
se pak bezvodá sůl.
U síranu sodného ale
postupně vyprchává krystalová
voda ze struktury už při pokojové
teplotě.
Struktura se zhroutí – krystal
zvětrá – a zůstane bílý prášek.
> Potřebuješ: octan sodný,
zvedák víčka, 1 malou odměrku,
dřevěnou špachtli, ochranné brýle,
destilovanou vodu, 2 prázdné
sklenice od marmelády, papírovou
utěrku, hrnec s horkou vodou,
chňapku, 1 štítek, tužku, lepicí
pásku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
- Profil OCTAN
OCTAN SODNÝ…
SODNÝ…
…je sodná sůl kyseliny octové, tedy kyseliny, která způsobuje kyselost octu. Roztok tohoto bílého krystalického prášku ve vodě ovšem
nechutná kysele, nýbrž spíše trošku mýdlovitě. Octan sodný se
používá při výrobě mnoha chemických látek, kromě toho je povolený
jako přísada do potravin (E 262). Slouží třeba jako regulátor kyselosti
v zavařovaném ovoci a zelenině, rybích a salátových konzervách.
Především se ale nalézá v takzvaných tepelných polštářích, které
jsou k dostání v lékárnách nebo
sportovních obchodech. To jsou
malé, kapalinou naplněné plastové sáčky, jejichž obsah při
přelomení vložené kovové tyčky
ztuhne a zahřeje se asi na 50 °C.
Používají se v zimě jako kapesní
ohřívače a v medicíně při ošetřování pomocí tepla.
Konzervy
21
Většinou se roztok musí zahřát,
aby se látka rozpustila. Jsou ale
i látky, které si teplo potřebné
k rozpuštění odeberou samy ze
svého okolí.
Krystal octanu sodného
Průběh pokusu
� Dej do jedné sklenice od
marmelády 5 g octanu sodného
(až po značku 15 ml v malé
odměrce) a přidej asi 10 ml
destilované vody.
� Za míchání dřevěnou špachtlí
roztok zahřívej v hrnci s teplou
vodou, dokud se všechna sůl
nerozpustí.
� Nech sklenici stát na klidném,
chladném místě bez toho, že bys
s ní hýbal. Vytvoří se krásné, jasné
krystaly ve tvaru jehel.
� Vylij další den zbylý roztok
a vysyp krystaly na dvojitou
papírovou utěrku, aby mohly
oschnout. Schovej si je potom
do štítkem označené sklenice na
další pokus.
!Vysvětlení
Octan sodný krystalizuje ve
tvaru jehliček, pokud může do
krystalické struktury zapojit
krystalovou vodu.
P 8. Ochlazení při
rozpouštění
Určitě sis jako zkušený pěstitel
krystalů dávno všimnul, že:
> Potřebuješ: krystaly octanu
sodného z pokusu 7, 2 malé
odměrky, ochranné brýle,
dřevěnou špachtli, destilovanou
vodu.
Průběh pokusu
� Naplň obě malé odměrky
destilovanou vodou pokojové
teploty. Obou se zvenku dotkni
a všimni si, jak se zdají teplé nebo
studené.
� Nasyp teď krystaly octanu
sodného do jedné odměrky
a dobře je špachtlí promíchej.
� Po 1 až 2 minutách znovu
porovnej teplotu obou odměrek:
Odměrka s krystaly je znatelně
studenější.
!Vysvětlení
Už v pokusu 5 jsi viděl, že je
změna stavu látek vždy spojena
s výměnou energie (většinou
tepelné energie). Když se krystaly
rozpouštějí ve vodě, tlačí se
molekuly vody do krystalické
struktury a rozbíjejí vazebné síly
mezi molekulami. K tomu je třeba
energie.
Když zahřeješ roztok soli, aby se
sůl rychleji rozpustila, cíleně
dodáváš energii ve formě tepla.
U octanu sodného je ale zvlášť
jasně vidět, že si potřebnou
tepelnou energii obstarává sám,
a to ze svého okolí, tedy vody:
Roztok proto znatelně chladne.
22
Šperky –
tvoříme je sami
Krystaly jsou nejen
zajímavé, ale i krásné. Pomocí
kamencových krystalů můžeš
vytvářet krásné šperky. Jednu
nevýhodu ale tyto krystaly mají:
nejsou odolné proti vodě.
P 9. Krystaly ozdobené
figurky
Malé sádrové figurky můžeš
skvěle použít jako „krystalové“
šperky. Výhoda sádry je ta, že ji
lze nalít jako kaši do každé formy
a během několika minut zatuhne
do pevné hmoty.
> Potřebuješ: sádru, barevné
tablety, velkou odměrku,
plastovou formu a misku,
dřevěnou špachtli, kamenec,
ochranné brýle, 1 velký prázdný
kelímek od jogurtu (asi 250 ml),
staré noviny, destilovanou vodu
nebo vodu z kohoutku,
1 prázdnou sklenici od marmelády,
hrnec s horkou vodou (už ne
vařící), papírovou utěrku, chňapku.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Protože se ze sádry práší,
měl bys své pracovní místo
nejdříve zakrýt starými novinami.
� Naplň velkou odměrku 50 ml
teplou vodou z kohoutku a smíchej
ji v kelímku od jogurtu s 80 g
sádry (po značku 100 ml ve velké
odměrce).
� Míchej hmotu opatrně
dřevěnou špachtlí, dokud není co
možná nejvíce bez hrudek.
� Přelij kaši do čtyř malých
prohlubní průhledné plastové
formy.
Tip: Kelímek od jogurtu ihned
vymyj pod tekoucí vodou, aby
v něm sádra nezatvrdla.
� Nech sádru alespoň den
vysychat. Pokud chceš mít figurky
barevné, rozpusť předem čtvrtinu
jedné barevné tablety ve vodě pro
sádrovou směs.
- Profil SÁDRA…
je sůl kyseliny sírové s chemickým
prvkem vápníkem. V úplně čistém
stavu je to bílý prášek, který se ve
vodě rozpouští spíše špatně.
V přírodě se ale sádra vyskytuje
i jako krásné částečně průhledné
krystaly. Zahřátím sádry na asi
110 °C vzniká pálená sádra. Když se
promíchá
s trochou
vody,
zatuhne
výsledná
kaše během
několika
minut.
Krystaly sádry
Tip: Aby byly hrany figurek zaoblené, použij smirkový papír
nebo kuchyňský nůž. S tím by ti
měl v každém případě pomoci
dospělý!
� Zahřej zbylý roztok kamence
s přisypanými zbylými krystaly
a míchej ho, dokud se všechno
nerozpustí. Nebo připrav nový
roztok z 50 g kamence
(to odpovídá jednomu balíčku)
a 100 ml destilované vody.
Tip: Čtvrtinou barevné tablety
můžeš krystaly i nabarvit.
� Vyndej sklenici s horkým
roztokem opatrně z hrnce (Pozor
je horká!) a nalij roztok do misky
se dvěma sádrovými figurkami.
Dej pozor, aby horký roztok
nevystříkl! Nechej roztok
vychladnout na klidném místě.
� Sleduj průběh (v následující
jedné až dvou hodinách). Vyndej
figurky dřevěnou špachtlí, až když
jsou pěkně porostlé. Pokud ti
usazené krystaly ještě nestačí,
můžeš roztok znovu zahřát
a pokus začít od začátku.
Sádrová figurka potažená krystaly
P 10. Umělé
minerály
V přírodě lze velké krystaly najít na
úlomcích hornin. Nyní si můžeš
umělý minerál
vytvořit sám,
s kamencem to
ovšem jde jako ve
zrychleném filmu.
>
Potřebuješ:
Diamant
zbylý roztok
kamence z pokusu 9,
1 malou odměrku, velkou
odměrku, dřevěnou špachtli,
ochranné brýle, 1 prázdnou
sklenici od marmelády, hrnec
s horkou vodou (už ne vařící),
papírovou utěrku, chňapku,
destilovanou vodu, kamínek (asi
3 cm velký, s drsným povrchem).
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Nalij zbylý roztok
s usazenými krystaly z pokusu 9
do sklenice od marmelády.
� Postav pak (otevřenou) sklenici
do hrnce s horkou vodou, který
stojí na plotně, a míchej dřevěnou
špachtlí tak dlouho, dokud se
všechno nerozpustí.
� Vyndej sklenici s roztokem
opatrně z hrnce (Pozor je horká!)
a polož do ní kamínek. Dej pozor,
aby horký roztok nevystříkl!
� Při chladnutí roztoku (na
klidném místě) se brzy na dně
a na kamínku usazují bezbarvé
krystaly.
24
� Pozorně sleduj průběh
a kamínek vyndej pomocí jedné
nebo dvou dřevěných špachtlí
dřív, než příliš pevně zaroste do
krystalů na dně. Případně můžeš
roztok ještě jednou zahřát
a postup opakovat, aby se
krystaly ještě zvětšily.
� Vzorek nakonec vyndej
a nech jej na papírové utěrce
oschnout.
Pomocí metody odpařování (jako
v pokusu 4) to jde také. Trvá to
pak sice déle, ale krystaly jsou
větší.
!Vysvětlení
V přesyceném roztoku se usazují krystaly, zejména na drsném
povrchu kamínku.
P 11. Barevné
krystaly
Všechny tvé chemikálie ze sady
tvoří bezbarvé krystaly. Existují
samozřejmě také látky, jejichž
krystaly jsou barevné, ale většina
je bohužel jedovatá. Krystaly
kamence můžeš během růstu
jednoduše obarvit přiloženými
barevnými tabletami.
>
Potřebuješ: kamenec,
barevné tablety, 2 malé odměrky,
velkou odměrku, dřevěnou
špachtli, ochranné brýle, pipetu,
destilovanou vodu, 1 prázdnou
sklenici od marmelády, hrnec
s horkou vodou (už ne vařící),
papírovou utěrku, staré noviny
jako podklad, nůžky, chňapku.
Zbarvené krystaly
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
� Nejdříve musíš připravit
barevný roztok. Ulom asi čtvrtinu
jedné barevné tablety a rozpusť ji
v malé odměrce v troše
destilované vody.
� Pak připrav v jedné sklenici
od marmelády horký nasycený
roztok kamence z 25 g kamence
a 100 ml destilované vody a přidej
pomocí pipety barevný roztok.
� Nech sklenici stát několik hodin
nebo dní na klidném místě, aby
kamenec zkrystalizoval. Nakonec
vysyp krystaly na papírovou
utěrku a nech je oschnout.
Můžeš například změnit intenzitu
barvy, když ke krystalům přidáš
více nebo méně barevného
roztoku, nebo mícháním změnit
odstín.
Tip: Samozřejmě můžeš také
zbarvit sádru pro své figurky
nebo je nechat porůst
barevnými krystaly.
!Vysvětlení
Při růstu krystalů se malé
množství barviva dostane do
struktury krystalu.
25
Umělé krystalové
dutiny
Teď přichází vrchol tvého
pěstování krystalů: výroba malé
umělé krystalové dutiny, drúzy.
Takové dutiny, které jsou porostlé
krystaly, lze občas najít
v přírodních horninách. Horníci jim
říkají drúzy nebo geody. Obzvláště
známé jsou fialové ametystové
drúzy z Brazílie. Některé jsou až
metr vysoké a několik tun těžké.
Když budeš šikovný, bude se
tvoje umělá drúza té skutečné,
ametystové, hodně podobat.
Geoda
P 12. Výroba
sádrové formy
> Potřebuješ: sádru, velkou
odměrku, 1 malou odměrku,
barevné tablety, dřevěnou
špachtli, prázdnou formu pro
drúzu, velké krystaly kamence
vyrobené při předchozích
pokusech, 1 velký prázdný kelímek
od jogurtu (asi 250 ml), vodu
z kohoutku, popř. 1 bombičku
s černým inkoustem, staré noviny.
� Naplň velkou odměrku 50 ml
teplé vody z kohoutku.
Tip: Abys sádru obarvil, můžeš
při míchání sádrové kaše přidat
do vody černý inkoust nebo
čtvrtinu červené a modré
tablety, tak dosáhneš modro-šedého zabarvení.
� Nalij tento roztok do kelímku
od jogurtu a opatrně přidej 80 g
(po značku 100 ml odměrky)
sádrového prášku. Dej pozor, aby
sádra neprášila! Hmotu pořádně
promíchej dřevěnou špachtlí,
dokud není bez hrudek.
� Nalij ji potom do průhledné
plastové formy ve tvaru drúzy.
Tip: Kelímek od jogurtu ihned
vymyj pod tekoucí vodou. Nebo
v něm nech sádru zatvrdnout
a kelímek pak vyhoď do
domovního odpadu.
� Sádrová hmota nenaplní formu
ani z poloviny, má totiž vzniknout
dutá forma. Rozetři hmotu
dřevěnou špachtlí do výšky po
stěnách formy a vytvoř uvnitř
jamku. Po několika
minutách bude
skoro úplně
tvrdá.
Průběh pokusu
� Nejdřív zakryj pracovní místo
starými novinami.
26
� Teď musíš pracovat rychle. Dej
přitom pozor, abys neudělal stěny
příliš tenké. Později by ti mohly
prasknout. Povrch stěn by měl být
drsný a ne hladký.
� Ještě předtím, než sádra
ztvrdne, nasyp do ní již dříve
vytvořené krystaly kamence.
Rovnoměrně je rozprostři po
vnitřních stěnách drúzy a lehce
je zatlač do sádry.
Umělá drúza
(už ne vařicí), papírovou utěrku,
chňapku, staré noviny, nůžky, nůž.
Pozor při manipulaci s horkou
vodou! Používej ochranné brýle!
Průběh pokusu
To později pomůže přichytit nově
vytvořené krystaly na sádrovém
podkladu. Nech drúzu jeden den
pořádně vyschnout. Nevyndávej ji
ale z formy!
P 13. Růst krystalů
v sádrové
jeskyni
Teď opět vytvoř přesycený roztok
kamence, abys jím mohl vyplnit
dutinu v sádře.
> Potřebuješ: sádrovou drúzu,
2 malé odměrky, velkou odměrku,
barevné tablety, pipetu, kamenec,
ochranné brýle, destilovanou
vodu, 1 prázdnou sklenici od
marmelády, hrnec s horkou vodou
� Nejdřív rozpusť v malé
odměrce ve troše destilované
vody čtvrtinu červené a čtvrtinu
modré tablety (můžeš samozřejmě
použít také bezbarvé krystaly).
� Odměř teď velkou odměrkou
100 ml destilované vody do
sklenice od marmelády a přidej
jednu malou odměrku plnou
zbylého kamence.
� Pak postav sklenici od
marmelády do hrnce s horkou
vodou a míchej dřevěnou špachtlí,
dokud se všechno nerozpustí.
� Přidej pipetou roztok barviva.
Nyní musí roztok vychladnout.
� Postav mezitím sádrovou
formu na klidné místo a podlož
ji po stranách, aby pevně stála
a nemohla se převrhnout.
Tip: Podlož místo nejdříve
starými novinami, aby kapající
roztok barviva nezpůsobil žádné
škody.
27
� Když je roztok dostatečně
vychladlý, nalij ho do dutiny
v sádře až po okraj.
Pravděpodobně nezabráníš, aby
trochu prosáklo mezi sádru
a plastovou formu, ale to nevadí.
Dej ale pozor, abys barevný roztok
nevylil vedle.
� Teď nech drúzu klidně stát
1 nebo 2 dny. Přelij barevný roztok
opatrně do odměrky a prohlédni si
drúzu. Pozor – ještě kape! Když
chceš ještě trochu větší krystaly,
můžeš barevný roztok znovu nalít
do drúzy a nechat ji několik dní
stát. Jinak vylij roztok zředěný
spoustou vody do výlevky.
Pozor – roztok může výlevku
zabarvit.
� Krystalovou drúzu nech jeden
den vyschnout. Poté ji vyjmi
z plastové formy tak, že mírně
uvolníš okraj a pak silně zatlačíš
zespodu. To ale raději prováděj
nad starými novinami; padající
úlomky barevné sádry můžeš
vyhodit spolu s novinami do
domovního odpadu.
� Když chceš zkrášlit okraj svoji
drúzy, opatrně jej obrus kusem
smirkového papíru.
Drúzy
v přírodě
Na začátku jsou vždy horniny
hluboko pod zemí. Když stoupá
z hlubin země magma, tedy
roztavená hornina, vznikají v něm
při poklesu tlaku plynové bubliny
(podobně, jako se dělají bubliny
v minerálce, když snížíš tlak
otevřením lahve). Při tuhnutí
horniny zůstanou některé bubliny
v hornině uzavřené.
28
Kromě bublin mohou také
vzniknout podzemní dutiny,
například roztržením horniny při
zemětřesení. Pak se vytvářejí
trhliny a štěrbiny.
Podzemní dutiny
a štěrbiny…
...nezůstávají ale prázdné.
V průběhu času do nich
nejjemnějšími
trhlinami v hornině
vniká horká voda.
Voda je jak známo
velmi dobré
rozpouštědlo pro
všechny možné
látky. Ohromný
tlak a teplota
(hluboko
v podzemí dalece
přesahuje 100 °C)
ještě tuto schopnost rozpouštět
podstatně posilují. Voda, která
v této hloubce prosakuje
horninou, přitom rozpouští
množství látek ve svém okolí –
je to „minerální voda“ v pravém
smyslu slova.
Do roztoku se dostávají dokonce
i látky, které jsou ve studené vodě
prakticky nerozpustitelné.
Když se tato horká, minerály
nabitá voda dostane do trochu
chladnější oblasti, vyloučí se z ní
část jejího minerálního obsahu –
ze stejného důvodu, jako tvůj
horký roztok kamence při
ochlazení vylučuje pevný
kamenec. Stačí k tomu už
ochlazení o několik stupňů celsia
nebo změna tlaku. Vylučování pak
ale netrvá jen několik hodin, ale
třeba i století. A když se to
odehraje v podzemní dutině, kde
se voda pohybuje jen velmi
pozvolna, mají krystaly ideální
podmínky, aby vyrostly krásné
a velké.
Pro každý minerál platí určitá
teplota, při které se usazuje.
V závislosti na minerálním složení
vody lišící se podle místa
a času, vznikají různé nerosty,
které se ukládají částečně přes
sebe. Když tyto nerosty obsahují
cenné kovy, nazývají se rudy.
V takových „rudných žílách“ se
často nacházejí například zlato,
zinek, olovo, stříbro, železo
a měď.
Měď
Hotová drúza…
…může téměř nerušeně dřímat
v hlubinách země miliony let.
V průběhu času se ale mnoho
drúz dostane na povrch. K tomu
může dojít, když podzemní síly
horninu vyzdvihnou a vzduch
a voda ji postupně rozrušují.
Drúzy jsou totiž často mnohem
tvrdší než horniny, ze kterých
vznikly, a mohou proto silám eroze
déle odolávat.
29
Tajemný růst
krystalů
Určitě ses v průběhu pokusů
užasle ptal, jak vlastně krystaly
rostou a jak to, že samy od sebe
„vědí“, jaký tvar mají utvořit.
Egyptská Cheopsova pyramida,
více než 4000 let starý div světa,
je dobrým příkladem pro růst
krystalu. Skládá se z více než
2 milionů pravoúhlých bloků, které
jsou na sebe naskládány tak, aby
vytvořily tvar pyramidy. Úplně
stejně je postavený i krystal,
jenom jsou jeho stavební kameny
nepatrně malé – ne o moc větší
než atomy. Říká se jim
elementární buňky. Podle druhu
látky jsou elementární buňky
různě složeny. Některé se skládají
například z molekul, tedy určitým
způsobem spojených atomů
(příkladem je kandysový cukr).
U jiných látek se mohou skládat
jen z atomů stejného druhu (to
platí například pro diamantové
krystaly, které jsou složené
z atomů uhlíku). Elementární
buňky obsahují ionty: To jsou
elektricky nabité atomy nebo
skupiny atomů. Existují kladné
ionty a záporně nabité ionty; které
se přitahují jako severní a jižní pól
magnetu a stejně tak drží
pohromadě. Látky vytvořené
z iontů se nazývají soli. K této
skupině látek patří kuchyňská sůl,
se kterou se vaří, i námi použité
chemikálie.
Pyramida
Některé elementární
buňky solí ...
... mají jednoduchou skladbu.
Kuchyňská sůl například obsahuje
pouze dva druhy iontů, totiž
sodíkové ionty (které se odvozují
od chemického prvku sodíku)
a chlorové ionty (ty jsou příbuzné
s plynem chlorem).
Kuchyňská sůl (NaCl)
30
Složitější je to u našeho
síranu sodného. Ten
obsahuje ionty sodíku
a síranu, které se dále
skládají z jednoho atomu síry
a čtyř na něj pevně
navázaných atomů kyslíku.
Každá elementární
buňka…
... má pro danou látku
typický tvar. Tvar buňky je
určen jejími součástmi, jejich
vzájemnou polohou a silou
přitažlivých sil mezi nimi.
Některé mají tvar kostky, jiné
jsou například pravoúhlé
nebo kosočtverečné. Vždy
se ale jejich součásti snaží
přiblížit se k sobě co
nejhustěji a co nejlépe využít
místo, které mají k dispozici
– následkem silných
přitažlivých sil mezi
nimi. Podobně jako
pyramida rostou
krystaly tak, že
se na sebe
pokládají tyto
elementární
buňky.
Věděl jsi,…
... že se krystaly dělí do
7 různých krystalových
skupin?
?
Podle svých os a úhlů, které svírají, se
krystaly dělí do těchto 7 skupin:
1. Kubická
2. Tetragonální
(krychlová)
(čtverečná)
např. almadin
např. rutil
3. Rombická
(kosočtverečná)
4. Trigonální
(klencová)
např. topas
např. křemen
5. Triklinická
(trojklonná)
6. Monoklinická
(jednoklonná)
např. rodonit
např. azurit
7. Hexagonální (šesterečná)
např. apatit
Osmistěn
(krystal kamence)
Elementární buňka ve
tvaru kostky ovšem nutně
neznamená, že i vznikající
krystaly budou čtverhranné.
To je jen jedna z mnoha
možností. Pyramida se přeci také
skládá z pravoúhlých stavebních
kamenů a vcelku není obrovským
kvádrem z pálených cihel.
Podobně se mohou například
čtverhranné nebo pravoúhlé
elementární buňky poskládat do
tvaru pyramidy – nebo dvojité
pyramidy.
Krystal v roztoku…
... představuje velmi rušné
staveniště. Tady pracují přitažlivé
síly mezi atomy, ionty
a molekulami.
Neustále se na všechna místa
rostoucího krystalu připojují nové
nejmenší dílky, chvíli zůstanou
a zase odsviští. To se děje
zejména na rozích a hranách,
o něco méně na stěnách. Většinou
dílek nepasuje na místo, kde
přistál, a brzy se zase přesouvá
dál. Někdy ale zapadne ten
správný kousek na správné
místo vznikající elementární
buňky a pevně se tam
zachytí. Sice někdy uhání
pryč i dílky, co pasují,
ale v průměru zůstává
na svém správném
místě daleko více dílků,
než jich zase odletí –
a tak krystal vrstvu za
vrstvou roste.
vyrostou: Malé krystaly mají totiž
v poměru k velkým méně hran
a rohů.
Takový příchod a odchod
stavebních dílků
potřebuje…
... čas. Když se času
nedostává, protože se
v přesyceném roztoku usadilo
příliš mnoho dílků
najednou, vrství se
elementární buňky
částečně přes sebe
nebo se přichytí, kde
zrovna jsou – třeba na
stěně nádoby.
To je důvod, proč jsou pomalu
rostoucí krystaly z velmi mírně
přesyceného roztoku
krásnější, než ty, které
vznikají rychle. A co
když se roztok zahřeje
a není nasycený?
Pak přibývá
počet
uvolňujících
se částeček:
Krystal se
rozpouští.
Nejživější pohyb
vládne na hranách.
Stěny krystalu jsou pro
změnu klidnější.
Stavební díly, které
najdou svoje místo,
většinou zůstávají. Proto se
časem v roztoku malé krystaly
dále zmenší, kdežto velké
Růst krystalu křemene
ve volném roztoku
32
Telefonní číslo pro nouzové volání v případě otravy
Volejte zdravotnickou záchrannou službu – tísňová linka č.: 155.
Návod k použití ochranných brýlí KOSMOS (Č. výrobku 052297)
Použití ➜ Ochranné brýle jsou určeny výhradně k použití s experimentální
sadou. Každý jiný způsob použití je zakázán. ➜ Ochranné brýle noste tak,
aby chránily oči. V případě potřeby nastavte gumový řemínek podle hlavy
dítěte. ➜ Ochranné brýle se používají společně s pomůckami pro korekci
zraku (kontaktními čočkami). Pro použití s korekčními brýlemi jsou zapotřebí speciální ochranné brýle.
Doba použití Ochranné brýle noste vždy při experimentování. Nejsou určeny pro dlouhodobé použití. Doba nošení by neměla překračovat dobu experimentování.
Uskladnění Ochranné brýle skladujte v suchu při pokojové teplotě. Po experimentování vraťte ochranné brýle na své místo, aby byly chráněny před poškrábáním.
Čištění Ochranné brýle nečistěte suché, nýbrž čistou vodou a, pokud je to
zapotřebí, mírným čistícím prostředkem. Vysušte je měkkým hadrem.
Údržba Při závadě nebo poškrábaných sklech vyměňte brýle za stejný druh.
Přezkoušení Kontrolujte těsnost brýlí a v případě poškození je vyměňte.
Varování U zvlášť citlivých osob se mohou při kontaktu kůže s některými látkami za některých podmínek objevit alergické reakce.
Výměna Tyto ochranné brýle se dodávají jako náhradní díl.
Ochranné brýle jsou přezkoušeny podle směrnice ES 89/686/EHS (osobní
ochranné pomůcky) a směrnice ES 88/378/EHS a EN 71-4.
Kontrolní místo Certifikační místo 0197. TÜV Rheinland Product
Safety GmbH Am Grauen Stein. D-51105 Köln.
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG. Pfizerstraße 5-7 – 70184 Stuttgart.
Rady pro případ, že by došlo k úrazu.
Obecně platí: Při zraněních okamžitě volejte lékařskou pomoc.
1. V případě styku s okem: Vymyjte otevřené oko dostatečným množstvím vody.
Vymývejte jej směrem od nosu ven. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
2. V případě polknutí: Vymyjte ústa vodou, napijte se čisté vody. Nevyvolávejte
zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V případě vdechnutí: Vyveďte osobu na čerstvý vzduch (např. do jiné
místnosti k otevřenému oknu).
4. V případě styku s pokožkou a při popálení:
Omývejte postižené místo na kůži 5 minut dostatkem vody. Popáleniny pak
zakryjte gázovým obvazem pro ošetření popálenin. Nikdy na popáleninu
nenanášejte olej, pudr nebo mouku. Puchýře nepropichujte. S většími
popáleninami vyhledejte lékařskou pomoc.
5. V případě řezných ran: Rány se nedotýkejte a nevymývejte ji vodou.
Nepoužívejte mast, pudr nebo podobný prostředek. Ránu ošetřete sterilním,
suchým rychloobvazem. Cizí tělesa (např. střepy skla) smí z rány vyjímat pouze
lékař. Konzultujte s lékařem, také když v ráně „píchá“ nebo „tepe“.
Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte bezodkladně lékařskou pomoc. Při
poraněních chemikáliemi vezměte látku s obalem k lékaři, případně mu ji
specifikujte.
Zde zapište telefonní číslo nejbližšího místa nouzového volání,
které je třeba kontaktovat v případě nouze:
Download

Stáhnout materiál Technologie pěstování krystalů