SIEMENS
877
Siemens WalkBy
Elektronický rozd lova
topných náklad
WHE465...
WHE466...
Rozd lova topných náklad ur ený pro dálkový rádiový ode et
WHE46. je elektronický p ístroj ur ený pro registraci tepla odevzdaného otopným
lesem, sloužící dále k rozú tování náklad za teplo v provedení jedno idlovém
a dvou idlovém. U t chto p ístroj se jedná o rádiový p enos dat.
Použití
Rozd lova e topných náklad ady Siemens WHE 465 a WHE 466 se používají v systému rádiového p enosu/ode tu dat WalkBy tam, kde chceme rozd lit topné náklady
mezi odb ratele na základ jejich skute né spot eby. Hlavní oblastí použití jsou otopné
soustavy s centrální p ípravou tepla, ze kterých se tepelná energie rozvádí k jednotlivým odb ratel m.
Tento systém se používá nap íklad v:
Bytových domech
Kancelá ích a správních budovách
Typi tí uživatele jsou:
Soukromí vlastníci budov
Správci nemovitostí
Bytová družstva
Podniky bytového hospodá ství
sídlo: PROFITHERM CZ s.r.o. Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostiva
I : 284 22 406, DI :CZ284 22 406, [email protected]
M S v Praze oddíl C, vložka 140387, tel., fax: 272655577
KB – Praha 10, . ú. 43-2413190227/0100
www.profithermcz.cz
Rozd lova e topných náklad lze použít pro tato otopná t lesa:
lánková litinová t lesa
Trubková t lesa
Desková t lesa s vodorovným nebo svislým proud ním otopné vody
Konvektory
St ední výpo tová teplota otopné vody je od 35 °C do max. 105 °C (v závislosti na
použitém m ícím principu)
Funkce
Registrace množství tepla odevzdaného otopným t lesem na základ m ení povrchové teploty t lesa v ur eném asovém úseku
Kumulace spot eby tepla od data posledního ode tu
Uložení hodnoty spot eby tepla v délce jednoho roku
Rádiový p enos údaj pomocí p enosného sb ra e dat bez nutnosti vstupovat do
místností s rozd lova i
Signalizace nedovolené manipulace s p ístrojem (sejmutí z t lesa) indikací na displeji
a chybovým hlášením v ode tovém SW.
WHE466.FR je programovatelný pomocí IrDA (optoelektronické) interface, WHE465
programujeme pomocí WHZ4.PO.
Rozd lova e topných náklad jsou dodávány v útlumovém režimu se symbolem
SLEEP na displeji. Nasazením rozd lova e na tepelný m stek se p ístroj automaticky p epne do standardního režimu a za ne vysílat instala ní telegram.
Údaje, které lze parametrovat:
Datum startu,
Datum ode tu,
Specifické údaje otopného t lesa
Cyklus ode tu ro ní/m sí ní
asový posun (offset) ve dnech k datu ode tu
Dny v týdnu, kdy neprobíhá vysílání dat
Doba vysílání dat v pr
hu jednoho dne (nap . 8:00 – 18:00 hodin)
Implementace do systému Siemeca™ AMR (zp tné p eprogramování již
není možné)
ehled typ
Jedno idlový
Dvou idlový
ístroj
Ozna ení
WalkBy Rozd lova topných náklad kompaktní
WalkBy Rozd lova topných náklad s odd leným
idlem a IrDA-interface
WHE465
WHE466.FR
WalkBy Rozd lova topných náklad kompaktní
WalkBy Rozd lova topných náklad s odd leným
idlem a IrDA-interface
WHE465Z
WHE466Z.FR
Technické parametry
Princip m ení
Rozd lova e topných náklad WalkBy se vyráb jí v provedení jedno idlovém a dvouidlovém. P ístroje se standardn dodávají naprogramovány s t mito faktory:
KcHF = 1,28
Kc = 2,50
KQ = 1000 Exp. = 1,15
Jestliže použijeme rozd lova e topných náklad WalkBy se standardními hodnotami,
musíme výpo tovou hodnotu (VW) ur it z ode tené hodnoty (AW) a specifických Khodnot daného otopného t lesa (Kc, KcHF a KQ):
Jedno idlový p ístroj
VW = 7,529 * 10-4 * AW * KQ * KcHF1,15
Dvou idlový p ístroj
VW = 3,486 * 10-4 * AW * KQ * Kc1,15
Datum ode tu je nastaveno z výroby na 31. 12.
Samotný systém WalkBy je u WHE4xx nastaven takto:
Ro ní ode et
asový posun k datu ode tu iní 0 dní
Komunikace denn v dob 8:00 – 18:00 hodin
Komunikace neprobíhá o ned lích
Displej
Symbol
Údaje se na displeji cyklicky st ídají a zobrazují:
Aktuální spot eba
Test displeje (blikající)
Datum ode tu p i naparametrovaném ro ním cyklu nebo datum posledního dne v m síci p i m sí ních ode tech.
Spot eba ke dni ode tu p i naparametrovaném ro ním cyklu nebo spot eba k poslednímu dni v m síci p i m sí ních ode tech
kQ-Wert
Odpovídá výkonu otopného t lesa ve W
Tyto údaje jsou viditelné pouze tehdy,
když jsou rozd lova e WHE4xx individuáln naprogramovány na dané typy
kC-Wert
Koeficient p enosu tepla mezi otopným t lesem les.
a rozd lova em topných náklad .
Údaj požadovaného data ode tu
Údaj se zobrazí pouze tehdy, když je
datum a požadované datum ode tu
rozdílné.
Útlumový režim,
St ídav se zobrazuje symbol
a datum ode tu.
p ed datem ode tu indikuje naparametrování na systém WalkBy
p ed datem ode tu indikuje naparamertrování na systém AMR
bez p íznaku – nebylo naparametrováno na rádiový systém
V útlumovém režimu WHE4xx nena ítá žádné údaje. Tak je možno nap . v letních m sících zabránit p i doprav a instalaci ev. nežádoucím nám m. Nasazením rozd lovae na tepelný m stek se p ístroj automaticky p epne do standardního režimu a za nou
se cyklicky objevovat výše popsané údaje.
Zvláštní symboly
Datum startu – p ístroj až do dosažení tohoto data nena ítá.
Chybové hlášení
Objeví se na displeji pouze v p ípad závažné chyby. P ístroj potom nezobrazuje další
údaje.
IrDA-komunikace je možná op t další m síc
ekro ena doba provozu (10 let)
íslušenství
Popis p íslušenství
Montážní šablona
Plomba pro WHE30 / WHE46...
Krycí maska pro WHE46...
IrDA-adaptér pro WHE4 bez IrDA-Interface
Ozna ení
WHZ2.ML
U12130-2004
WHZ4.B
WHZ4.PO
Montážní materiál obsahuje všechny pot ebné komponenty pro montáž p ístroj na
otopná t lesa. Existuje montážní materiál pro následující typy otopných t les:
Desková t lesa
lánková a trubková t lesa
Konvektory
Lamelová t lesa
Hliníková t lesa
Montážní materiál pro
desková t lesa
Montážní materiál pro
lánková t lesa
Sou ásti
Varianty
Dodávané
Ozna ení
množství
Tepelný m stek 4-1
50 ks F12130-2001/4-1
Tepelný m stek (oválný
otvor)
Matice se zá ezy na ele
Svorník pro nava ení
Svorník pro nava ení
Svorník pro nava ení
Svorník pro nava ení-hliník
Svorná matice-šestihran
Svorná matice-šestihran
Svorná matice-šestihran
Matice
M3
M3 × 6 mm
M3 × 10 mm
M3 × 15 mm
M3 × 16 mm
M3 × 3 mm
M3 × 6 mm
M3 × 9,5 mm
M3
Sou ásti
Varianty
500 ks
100 ks
100 ks
500 ks
1.000 ks
100 ks
1.000 ks
100 ks
1.000 ks
F12102-2019
02/572
02/574
F12102-2041
F12102-2041/1
FZ253-210
FZ253-200
FZ253-220
FZ253-230
Dodávané
Ozna ení
množství
Tepelný m stek 4-1
50 ks F12130-2001/4-1
Tepelný m stek (oválný
otvor)
Tepelný m stek
Adaptér 2/55 mm
25 ks F12105-2061
Rozp rná matice 35
35 mm
50 ks FZ253-300
Rozp rná matice 50
50 mm
50 ks FZ253-310
Rozp rná matice 65
65 mm
50 ks FZ253-320
Šroub
M4 × 35
1.000 ks F12105/2084
Šroub
M4 × 50
500 ks F12105/2085
Šroub
M4 × 70
500 ks F12105/2086
i montáži použijte k tepelnému m stku podle pot eby vhodnou rozp rnou matici.
Montážní materiál pro
konvektory (odd lené
idlo)
Sou ásti
Varianty
Dodávané
množství
Kompletní montážní sada
1 ks
Svorník pro nava ení
M3 × 6
100 ks
Matice se zá ezy v ele
M3
500 ks
Odd lené idlo je t eba upevnit maticí na montážní t men.
Ozna ení
F12105-1051
02/572
F12102-2019
Montážní materiál pro
lamelová t lesa
Montážní materiál pro
trubková t lesa
Montážní materiál pro
hliníková t lesa
Sou ásti
Varianty
Tepelný m stek (oválný
otvor)
Kompletní montážní sada
Tep. m stek 4-1
Sou ásti
Varianty
Tepelný m stek (oválný
otvor)
Tepelný m stek
Rozp rná matice
Rozp rná matice
ížový šroub
ížový šroub
ížový šroub
Profilovaná podložka
Tep.m stek 4-1
Dodávané
Ozna ení
množství
50 ks F12130-2001/4-1
1 ks WHZ2.FWE
Adaptér 2/55 mm
36 mm
45 mm
M4 × 35
M4 × 50
M4 × 70
Sou ásti
Varianty
Tepelný m stek (oválný
otvor)
2 × roubík
2 × k ížový šroub
2 × šroub do plechu
Tep. M stek 4-1
Dodávané
Ozna ení
množství
50 ks F12130-2001/4-1
25 ks
1 ks
1 ks
1.000 ks
500 ks
500 ks
10 ks
F12105-2061
FZ253-130
FZ253-120
F12105-2084
F12105-2085
F12105-2086
F12130-2016
Dodávané
Ozna ení
množství
50 ks F12130-2001/4-1
50 ks FZ253-160
M3 × 25
500 ks F12105-2076
C 4,2 × 25 C
500 ks F10102-2026
(místo roubíku)
Podle zp sobu montáže se použijí bu dva šrouby do plechu C 4,2 × 25, nebo dva
roubíky s p íslušnými šrouby M 3 × 25.
Technické údaje a zohledn né normy a standardy
CE – Kompatibilita
Direktiva 1995/5/EC (R&TTE Direktiva)
Zákon o rádiových a telekomunika ních za ízeních
(FTEG)
Rozd lova e topných náklad pro indikaci spot eby
tepla otopných t les
EN 834
Elektromagnetická kompatibilita
Odolnost - stabilita
ETSI EN 301 489 –1 V1.4.1
ETSI EN 301 489 –3 V1.4.1
EN 61000-6-2:2001
Rušivé vyza ování
EN 300 220 –1 V1.3.1
EN 300 220 –3 V1.1.1
EN 61000-6-3
Bezpe nost za ízení IT
Charakteristika p ístroje
Princip m ení:
EN 60950
Jedno idlový nebo dvou idlový
1)
Rozsah použití :
Jedno idlové p ístroje
tmin,m = 55 °C, tmax,m = 105 °C
Dvou idlové p ístroje
tmin,m = 35 °C, tmax,m = 105 °C
Za átek na ítání:
Jedno idlové p ístroje
Dvou idlové p ístroje
1)
Definice podle
tmin,m
(tZ vztahuje se na danou teplotu otopné vody)
tZ
30 °C (p i= 20 °C) standardní nastavení
tZ
28 °C (p i = 20 °C)
tz - tL
5K
DIN EN 834
Nejnižší st ední výpo tová teplota otopné vody, p i které m že být rozd lova použit. U jednotrubkových rozvod se jedná o st ední výpo tovou teplotu otopné vody posledního t lesa v
ad .
tmax,m
Nejvyšší st ední výpo tová teplota otopné vody, p i které m že být rozd lova ješt použit.
tZ
St ední teplota vody otopného t lesa, p i které za íná rozd lova topných náklad na ítat
tL
Referen ní teplota místnosti
tm
St ední teplota otopné vody
Rozm ry (V x Š x H):
92,5 x 40 x 28 mm
Životnost baterie
10 let plus rezerva 15 m síc
Indikace
LCD p timístný s dalšími symboly
Hmotnost
120 g
Vysílací frekvence
868,3 MHz
Datové zatížení vysílacího kanálu
< 1%
Teplota okolí
i doprav
hem skladování a p i provozu
-25°C až max.+60°C
0°C až max. +55°C
Rozm ry p ístroj
Kompaktní p ístroj
Rozm ry v mm
ístroj s odd leným
idlem
Rozm ry v mm
sídlo: PROFITHERM CZ s.r.o. Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostiva
I : 284 22 406, DI :CZ284 22 406, [email protected]
M S v Praze oddíl C, vložka 140387, tel., fax: 272655577
KB – Praha 10, . ú. 43-2413190227/0100
www.profithermcz.cz
Download

Prof WHE 465