SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Rabyňská 738 – 745
Se sídlem Rabyňská ul. č.p. 743/6, 142 00 PRAHA 12 – Kamýk
IČO: 282 44 915
Zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 8606, dne 7.2.2008
e-mail: [email protected]
Pozvánka
Výbor společenství svolává jednání shromáždění společenství vlastníků
na 12. 12. 2012 do jídelny v Základní škole Písnická 11, Praha 4
od 18:00 hod.
S tímto návrhem programu:
1. Zahájení shromáždění SVJ, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, projednání a
schválení programu jednání shromáždění
2. Zpráva kontrolní komise, závěry znaleckého posudku na účetnictví 2009 a 2010
3. Soudní spory SVJ, závěry provedené právní analýzy, diskuse
4. Změna dispozičních práv k bankovním účtům SVJ, diskuse
5. Úprava smlouvy se správcem, diskuse
6. Schválení plánu oprav na rok 2013, diskuse
7. Schválení rozpočtu/příspěvku vlastníka na rok 2013, diskuse
8. Volba jednoho člena kontrolní komise, volba náhradníků do výboru/kontrolní komise
9. Schválení účetní závěrky 2011, vypořádání zisku za roky 2009, 2010, 2011
10. Ostatní - zeleň okolo domu, kriminalita, dotazník, diskuse
Vážení vlastníci,
rádi bychom Vás seznámili s chodem našeho SVJ za již téměř uplynulý rok 2012.
Je nezbytné, abychom schválili rozpočet/příspěvek vlastníka na rok 2013. Toto shromážděná
rovněž považujeme za příležitost, jak se vypořádat s minulostí našeho SVJ. Žádáme Vás
proto, abyste se na shromáždění osobně dostavili, nebo zmocnili plnou mocí důvěryhodnou
osobu (souseda/člena rodiny/člena výboru…), abychom mohli společně projednat všechny
navrhované body programu. Shromáždění jsme připravili tak, aby bylo rychlé a efektivní
a umožnilo projednat klíčové body.
za výbor společenství
Ing Gabriela Pospíšilová
předsedkyně výboru
V Praze dne 26. 11. 2012
Jaroslav Šotola
místopředseda výboru
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Rabyňská 738 – 745
se sídlem Rabyňská ul. č.p. 743/6, 142 00 PRAHA 12 – Kamýk
IČO: 282 44 915
Zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 8606, dne 7. 2. 2008
e-mail: [email protected]
Všem vlastníkům bytových jednotek SVJ
Rabyňská 738-745
V Praze dne 26. 11. 2012
Věc: Podklady pro jednání Shromáždění společenství vlastníků svolané na den 12. 12. 2012.
Vážení vlastníci bytových jednotek,
výbor svolává shromáždění společenství vlastníků na 12. 12. 2012 od 18:00 hod. do jídelny
v Základní škole Písnická 11, Praha 4.
Návrh programu shromáždění SVJ:
1. Zahájení shromáždění SVJ, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, projednání a
schválení programu jednání shromáždění
Po zahájení schůze bude nutné zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu shromáždění společenství
vlastníků. Poté bude konstatováno, zda je shromáždění schopné usnášení. Dle Stanov SVJ je
shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů.
Ze shromáždění bude rovněž pořízena zvuková nahrávka. Dále se bude hlasovat o schválení
navrženého programu shromáždění. Žádáme vlastníky, kteří budou muset v průběhu jednání odejít,
aby svůj odchod nahlásili u člena výboru, který bude zaznamenávat prezenci. Prosíme Vás, abyste
před případným odchodem vyplnili některému ze sousedů plnou moc, aby shromáždění zůstalo
usnášení schopné až do závěru jednání.
2. Zpráva kontrolní komise, závěry znaleckého posudku na účetnictví 2009 a 2010
Dle Stanov SVJ Kontrolní komise podá shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
Kontrolní komise jako zadavatel výběrového řízení na znalecký posudek na účetnictví za roky 2009
a 2010 (v souladu s usnesením shromáždění) přednese závěry tohoto posudku.
3. Soudní spory SVJ, závěry provedené právní analýzy, diskuse
Výbor SVJ informuje vlastníky o výsledku soudního sporu, kdy Ing. Sukdolák žaloval SVJ
o neplatnost usnesení (č.4–14) shromáždění společenství vlastníků jednotek konaného dne 10.11.2010.
Výbor v souladu s vůlí shromáždění najal advokátní kancelář (Rutland Ježek). Ing. Sukdolák
neuspěl, žaloba byla zamítnuta. K odvolání ze strany Ing. Sukdoláka nedošlo. Přijatá usnesení
ze dne 10.11.2010 jsou platná. V případě zájmu je rozsudek k dispozici k nahlédnutí v kanceláři
výboru.
Předseda kontrolní komise Jan Sedláček podal na Ing. Sukdoláka a Hejduka žalobu na ochranu
osobnosti. Oba pánové byli nepravomocně odsouzeni s povinností uhradit finanční satisfakci
za uvádění nepravdivých informací o osobě pana Sedláčka v pozvánce na shromáždění SVJ. Žalovaní
se proti rozhodnutí soudu odvolali.
Výbor nechal zpracovat právní analýzu advokátní kanceláří Rutland Ježek na témata týkající
se odvolaného výboru SVJ ze dne 10.2.2011 v kauze „Berry“ (předání díla, uzavření některých
dodatků ke smlouvě o dílo), bezdůvodné obohacení Ing. Sukdoláka (vyplacení prostředků za
provádění technické správy, aniž by vyplacení bylo schváleno shromážděním SVJ) a oprávněnost
Stránka 2 z 6
nákladů na telefony na internet čerpané odvolaným výborem v letech 2009 a 2010. Výbor SVJ
shromáždění seznámí s výsledky právní analýzy. Prostředky, které byly schváleny pro rok 2012 na
vedení soudních sporů, nebyly čerpány. Právní analýza byla dokončena 10/2012, proto výbor považuje
za nezbytné, aby o případných následných krocích opět rozhodlo shromáždění. Prostředky na případné
vedení soudních sporů jsou naplánovány v dlouhodobé záloze (fondu oprav) pod položkou „právní
služby (soudní spory)“. V případě zájmu je právní analýza k dispozici k nahlédnutí v kanceláři výboru.
Návrh usnesení: Shromáždění SVJ pověřuje výbor, aby podal žalobu na členy odvolaného výboru.
4. Změna dispozičních práv k bankovním účtům SVJ, diskuse
Na základě konzultace se znalci (autoři znaleckého posudku na účetnictví), jednoznačně vyplynulo
doporučení o změně způsobu nastavení přístupů k bankovnímu účtu společenství s důrazem na větší
zabezpečení finančních prostředků SVJ, výbor navrhuje následující řešení.
Stávající stav: máme běžný účet pouze s přístupem správce (SBD Stavbař) k realizaci veškerých
transakcí, výbor 1x měsíčně obdrží papírový výpis, provedené transakce může kontrolovat až ex post.
Navrhovaný stav - systém dvou účtů:
1. účet: inkasní s možností provádění autorizace elektronických transakcí členům výboru dle
podpisových pravidel (převod prostředků budou schvalovat 2-3 členové výboru). K tomuto
účelu využít stávající běžný účet (BÚ) a transformovat jej na produkt Družstevní konto (DK).
2. účet: platební - zplnomocnění zástupce správce k provádění plateb dodavatelům služeb dle
předem schválených pokynů.
3. spořicí účet: zjistit možnost lepšího zhodnocení volných prostředků společenství.
I s využitím služby ČSOB Cash pooling-fiktivní v rámci účtu SBD STAVBAŘ máme
v současné době úročení na BÚ 0,38%. Dle informace z ČSOB tuto službu „sdružování
běžných účtů“ chtějí omezit a nabízejí možnost zdarma k běžnému účtu zřídit spořicí účet
s úročením kolem 1%. S ohledem na poměrně vysoký zůstatek na běžném účtu považujeme
za vhodné zjistit možnosti lepšího zhodnocení.
Jednorázové náklady na zajištění služby (a tím i zvýšení bezpečnosti) na nákup čteček a čipových
karet k autorizaci plateb členy výboru představuje cca 4 000,-Kč, roční provoz Družstevního konta
cca 1 500,-Kc a provoz druhého běžného účtu cca 1 000,-Kč ročně. Náklady jsou zohledněny
v rozpočtu na rok 2013 v položce „ostatní služby - bankovní poplatky“.
Návrh usnesení: Shromáždění SVJ pověřuje výbor, aby provedl úpravu stávajícího bankovního
nastavení u ČSOB takto: založení provozního bankovního účtu s omezeným zůstatkem ve výši
odpovídající průměrnému měsíčnímu obratu, kde budou probíhat operativně platby ze strany správce,
u hlavního účtu SVJ dojde ke změně dispozičních práv tak, že převody prostředků na provozní účet
musí schválit minimálně 2 členové výboru.
5. Úprava smlouvy se správcem, diskuse
Výbor SVJ v souladu s rozhodnutím shromáždění ze dne 10.2.2011 uzavřel s SBD Stavbař smlouvu
v rozsahu odpovídajícímu smlouvě ze dne 31.10.2009 za cenu nižší. Za téměř 2 roky praxe současný
výbor zaznamenal oblasti v mandátní smlouvě, které by bylo dobré upravit/upřesnit. Již nyní máme
na stole dodatek ke smlouvě, kterým se posouvá předání účetní závěrky SVJ na dřívější termín.
Kontrolní komise rovněž výbor tlačí do úspor na výdajích SVJ, proto chceme vstoupit do jednání
se správcem. O změnách obsahu smlouvy se správcem rozhoduje (dle Stanov SVJ čl. VII odstavec 3 j)
shromáždění.
Návrh usnesení: Shromáždění SVJ pověřuje výbor, aby uzavřel dodatek k mandátní smlouvě
se správcem o změně termínu odevzdání účetní závěrky a projednal a smluvně ošetřil další případné
změny, které budou pro SVJ výhodnější než smlouva platná v současné době.
Stránka 3 z 6
6. Schválení plánu oprav na rok 2013, diskuse
Vlastníci budou na shromáždění SVJ seznámeni s průběžným plněním plánu oprav za rok 2012
a stavem prostředků na dlouhodobé záloze.
Jak jsme informovali shromáždění minulý rok, opravy, modernizace a rozsáhlejší rekonstrukce domu
musíme plánovat velmi obezřetně, protože máme úvěr na zateplení domu, který budeme splácet
do roku 2021. Všechny aktivity jsou proto naplánovány tak, aby nedošlo k nutnosti čerpat další úvěr
(tím by zřejmě došlo ke zvýšení příspěvku vlastníka).
Výbor se ale nemůže tvářit, že náš objekt je zcela v pořádku a žádné zásadnější opravy nepotřebuje
(respektive nebude potřebovat v horizontu do roku 2021). Musíme dobře zvážit zejména stav
stoupaček TUV, SV, rekonstrukce kanalizačního potrubí (již dnes jsou z nevyhovujících materiálů
a veškeré opravy jsou velmi komplikované). V případě, že by se zasahovalo do prostoru stoupaček,
což by znamenalo zásah do jader vlastníků, je třeba zvážit potřebu funkčnosti vzduchotechniky.
Velkým problémem zůstává otopná soustava a potřeba její regulace. Žádáme vlastníky, kteří pracují
ve zmíněných oblastech, aby poskytli výboru při řešení těchto problémů součinnost.
Do plánu oprav jsou zahrnuty veškeré povinné úkony, které jsme jako vlastníci povinni provádět
zejména servis výtahů, revize, roční prohlídky, výměna vodoměrů TUV.
V rámci položky „běžná údržba“ je v plánu pokračovat v započatých revitalizacích jak společných, tak
venkovních prostor našich domů (Anglické dvorky, suterénní prostory) realizované převážně
domovníkem. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost oknům, registrujeme zvýšený počet poruch, proto
je potřeba okna pravidelně servisovat a tím zvýšit nebo alespoň udržet jejich životnost.
Tabulka č. 1: Plán oprav na rok 2013
PLÁN OPRAV NA ROK 2013
Řádek
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Návrh výboru SVJ
v Kč
Popis položky
Revize hromosvodů
Roční prohlídka plynových zařízení
Revize PHP
Revize požárních vodovodů a suchovodů
Požární preventivní prohlídka
Výtahy - servis, údržba
Běžná údržba vč. oprav po revizích
Cejchování vodoměrů TUV
Domovnické služby
Právní služby (soudní spory)
Odborný posudek na výměnu rozvodů TUV a SV,
kanalizace a plynu
PD regulace a pasportizace otopné soustavy
Výměna domovních telefonů vč. zprovoznění
Výměna zámků vchodových dveří a průchodů
CELKEM
Poznámka: ceny jsou uvedeny konečné, tj. včetně příslušné sazby DPH.
Plán realizace
18 000
8 500
4 500
6 000
1 500
145 000
250 000
130 000
264 000
70 000
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
průběžně
průběžně
Q2
průběžně
průběžně
20 000
110 000
245 000
50 000
Q3
Q1
Q3
Q2
1 322 500
Na každou větší investiční akci (nad 100 000,- Kč bez DPH), která bude realizována, proběhne transparentní
výběrové řízení, nejlépe se stanovením výběrové komise za účasti členů výboru, technického správce
a vlastníků. O všech výběrových řízeních budeme vlastníky informovat na vývěskách v jednotlivých vchodech
a na internetových stránkách www.rabynska.cz a oceníme aktivní účast vlastníků i účast firem ve výběrových
řízeních na doporučení vlastníků.
Návrh usnesení: Shromáždění společenství vlastníků schvaluje plán oprav na rok 2013 v celkové výši
1 322 500,-Kč, jak byl předložen v podkladech ke shromáždění.
Stránka 4 z 6
7. Schválení rozpočtu/příspěvku vlastníka na rok 2013, diskuse
Rozpočet na rok 2013 vychází z aktuálně dostupných informací o vývoji cen, o změnách sazby DPH
z 14% na 15% a z 20% na 21%, a ze smluvních podmínek s našimi dodavateli. Zohledněno je rovněž
čerpání rozpočtu za rok 2012.
Předpis záloh na rok 2013 bude odpovídat navrženému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2011 a 2012
dochází i v době růstu DPH a růstu cen k udržení příspěvku vlastníka průměrně na stejné úrovni.
Odměna výboru – výbor navrhuje odměnu na rok 2013 ve stejné výši jako na rok 2012 takto:
předsedkyně 1 750,-Kč za měsíc, místopředseda 1 500,-Kč za měsíc, členové výboru 500,-Kč
za měsíc. Celkem 57 000,-Kč. Kromě zdravotního pojištění ve výši 9% od roku 2012 přibyla
povinnost odvádět 25% na sociální pojištění za SVJ. Z tohoto důvodu celkové náklady na odměnu
výboru vzrostou na 76 380,-Kč.
Návrh usnesení: Shromáždění společenství vlastníků schvaluje odměnu výboru SVJ na rok 2013
v celkové výši 57 000,-Kč plus povinné odvody SVJ (zejména sociální a zdravotní pojištění).
Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu/předpisu záloh na rok 2013
ROZPOČET NA ROK 2013
řádek č.
Návrh rozpočtu
na rok 2013 v
Kč
Náklady
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
Režijní materiál
Elektrická energie spol. prostor
Odvoz komunálního odpadu
Ostatní služby
Úklid
Odměny funkcionářů domu
Pojištění domu, výboru SVJ
Odměna za správu domu
Záloha na teplo
Záloha na TUV
Záloha na SV
KZ CELKEM
14
Tvorba dlouhodobé zálohy
14a
Rozpuštění dlouhodobé zálohy
15
Splátky úvěru
CELKEM (KZ+DZ)
Poznámka: ceny jsou uvedeny konečné, tj. včetně příslušné sazby DPH.
15 000
70 000
213 000
152 000
160 000
76 380
55 000
378 000
1 907 427
1 717 339
747 181
5 491 327
671 158
651 342
3 066 226
9 880 053
Návrh předpisu
příspěvku
vlastníka na
rok 2013 v Kč
15 000
70 000
213 000
152 000
160 000
76 380
55 000
378 000
1 907 427
1 717 339
747 181
5 491 327
671 158
3 066 226
9 228 711
V ostatních službách, které jsou zobrazeny v samostatném řádku číslo 4 v návrhu rozpočtu (celkem
152 000,-Kč), jsou tyto náklady: rezerva na právní služby a daňové poradenství ve výši 50 000,-Kč,
odečty a rozúčtování služeb (prováděné firmou Profitherm CZ s.r.o.) 35 000,-Kč, bankovní poplatky
23 000,-Kč (včetně nákladů na zvýšení bezpečnosti), deratizace a dezinsekce 20 000,-Kč, poštovné
10 000,-Kč, kopírování, ověřování, přepravné, kolky 10 000,-Kč, poplatky za vedení mzdové agendy
2 000,-Kč a pronájem 2 000,-Kč (pronájem jídelny na schůze SVJ).
Návrh usnesení: Shromáždění společenství vlastníků schvaluje rozpočet na rok 2013 v celkové výši
9 880 053,-Kč. Příspěvek vlastníka bude rozpočítán mezi vlastníky v celkové výši 9 228 711,-Kč.
V roce 2012 může být vyčerpáno z dlouhodobé zálohy až 651 342,-Kč.
Stránka 5 z 6
8. Volba jednoho člena kontrolní komise, volba náhradníků do výboru/kontrolní komise
Na základě požadavku předsedy kontrolní komise byl zařazen bod o volbě jednoho člena kontrolní
komise. Podrobnosti sdělí vlastníkům sám předseda KK.
Výbor vyzývá vlastníky, aby se přihlásili/zvážili kandidaturu jako náhradníci do výboru SVJ.
Ve výboru došlo od 1.1.2012 ke změně na pozici člena výboru. Paní Zdenku Mráčkovou nahradil
Ing. Petr Lisý. V současné době máme 2 náhradníky (paní Ing. Eva Wernerová, vchod 742 a pan
Ing. Bořek Zelinka, vchod 741). Byli bychom rádi, kdyby se zapojili i další vlastníci, aby byl
i do budoucna zajištěn bezproblémový chod našeho SVJ.
9. Schválení účetní závěrky 2011, vypořádání zisku za roky 2009, 2010, 2011
Výbor předkládá shromáždění (dle Stanov SVJ článek VII odstavec 3 e) ke schválení účetní závěrku
za rok 2011. Účetní závěrka bude zveřejněna na internetových stránkách www.rabynska.cz a zároveň
vyvěšena ve vývěskách v jednotlivých vchodech.
Shromáždění dále musí rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku - zisku (dle Stanov SVJ
článek VII odstavec 3 m). Zisk SVJ se skládá z úroků z běžného účtu a přijatých penále (za pozdní
platby příspěvku vlastníka) a je třeba rozhodnout o zisku za roky 2009, 2010 a 2011 v celkové výši
209 507,36,-Kč.
Tabulka č. 3: Přehled HV (zisku) SVJ za roky 2009, 2010 a 2011 v Kč
HV (zisk) za rok:
Úroky z BÚ
Penále
Celkem
2009
96 685,75
8 027,00
104 712,75
2010
39 173,32
10 424,00
49 597,32
2011
39 249,29
15 948,00
55 197,29
Návrh usnesení: Shromáždění společenství vlastníků schvaluje účetní závěrku za rok 2011 a schvaluje
vypořádat zisk společenství za roky 2009, 2010 a 2011 v celkové výši 209 507,36,-Kč tak, že bude
použit na tvorbu rezervního fondu a rezervní fond bude následně zúčtován z dlouhodobé zálohy.
10. Ostatní - zeleň okolo domu, kriminalita, dotazník, diskuse
Zeleň okolo domu – jak jsme vás informovali vyvěšením sdělením na nástěnky ve vchodech, výbor
musel podat vysvětlení ohledně úpravy zeleně, která proběhla v průběhu léta. SVJ hrozila nemalá
pokuta. Do budoucna již nebude možné bez konzultace s úřadem MČ Prahy 12 zasahovat do zeleně
okolo domu. V případě jakýchkoliv požadavků na úpravu zeleně, prosíme, informujte výbor.
Kriminalita - v poslední době se v našem domě ve větší míře objevily případy krádeží. Jak
na společných lodžiích, tak i v suterénních prostorech. Ještě jednou touto cestou žádáme vlastníky, aby
pečlivě kontrolovali uzavření vchodových dveří. Děkujeme.
Dotazník – výbor si dovolil navázat na dotazník z května roku 2011 (výboru se vrátilo 41%
vyplněných dotazníků). Na schůzi obdržíte další dotazník, který se týká zejména společných prostor
a jejich využívání. U jednotlivých prostor je stručně popsán současný stav užívání. Pro výbor je názor
vlastníků velmi důležitý a bude sloužit zejména jako podklad pro vytvoření domovního řádu a pravidel
pro užívání společných částí domu.
Žádáme všechny vlastníky, aby předali výboru (ještě před konáním schůze) podněty, které přinesou
zkvalitnění našeho společného soužití i efektivnější fungování našeho SVJ.
Stránka 6 z 6
Download

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK