KAM NA VESELSKU
záøí 2014
8. - 14. 9.
Výtvarné sympozium / Po celý týden budete moci
vidìt umìlce pøi práci, v nedìli 14. 9. prezentace
výsledných dìl / TC Veselska – Panský dvùr /
www.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630
11. 9.
Farmáøské trhy / Nabídka farmáøských produktù /
Námìstí Míru / 9:00 – 16:00 / Tel.: 608 119 088
12. 9.
Slavnostní otevøení sportovní haly / Exhibièní
utkání a doprovodný program / Sportovní hala
Kollárova / 17.00 / Tel: 518 670 106
21. 9.
Radošov Old Stars a Suchovjan / Vystoupení
zasloužilých èlenù souboru Radošov a nadšencù ze
Suchova / Kulturní dùm / 16.30 /Tel: 725 711 748
22. 9.
Hrdý Budžes / Divadlo – náhradní pøedstavení /
Kulturní dùm / 19.00 / Tel.: 725 711 748
21. 9.
23. 9.
Pozor na „Šmejdy“ / Beseda ÈOI urèená nejen
seniorùm / Kulturní dùm / 14.00 / Tel: 518 670 131
Blatnièka
24.9.–29.10. Akademie volného èasu / Cyklus zájmových a
vzdìlávacích poøadù / Mìstská knihovna Veselí
nad Moravou / 1. setkání 24. 9. v 14.30; další 1. 10.;
15.10.; 29.10. / www.knihovna.kultura-veseli.cz /
Tel: 518 322 512
12. 9.
Veèer s hudeckou muzikou / Hraje muzika Petra
Mièky / Kafé v kinì / 20.00 / Tel.: 602 618 595
14. 9.
Den otevøených památek / Otevøen bude Panský
dvùr, kostely sv. Bartolomìje a sv. Andìlù strážných,
židovský høbitov / 14.00-17.00 / Tel: 602 618 630
25. 9.
1. kapitola knihy Genesis a souèasná vìda /
Pøednáška Mgr. Marka Orko Váchy, Ph.D. / Turistické
centrum Veselska – Panský dvùr / Tel.: 605 274 910
Dùležité otázky ve výchovì dìtí / Pøednáška Doc.
Dr. Rudolfa Smahela,Th.D. / Základní umìlecká škola
14.30 / Tel.: 605 274 910
27. 9.
Luboš Soukup Kvartet / Jazzový koncert /
Kafé v kinì / 20.00 / www.kultura-veseli.cz /
Tel: 725 711 748
14. 9.
16. 9.
18. 9.
Camerata Cremsiriensis / Koncert komorního
orchestru / Sál ZUŠ/ 19.00 / www.zus-veseli.cz /
Tel.: 518 309 651
Quilling / Práce s papírovými proužky vytváøejícími
rùzné obrazce / Ženský klub ESTER / Zarazické
centrum / 18.00 / Tel.: 605 274 910
Vnorovy
27. - 28. 9.
Výstava ovoce a zeleniny
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnické vinobraní / Prùvod od OÚ / 13.30
1. 6. – 30. 9. Z kolébky do koèárku / Výstava starodávných vìcí
Výstavní prostory Tradice Slovácka, o.p.s.
6. 9.
Tvùrèí workshop na údržbu a šití lidových krojù
Ostrožska, Horòácka, Veselska / Tradice Slovácka
9.00-17.00 / Tel.: 518 323 765 nebo 725 762 720
Hroznová Lhota
27. 9.
Dìtská soutìž v požárním sportu / Areál školního
høištì / Pan Òorek, tel.: 737 488 401
Hrubá Vrbka
7. 9.
Dìtská soutìž v požárním sportu / Høištì Palinec
13.00 / Pan Òorek, tel.: 737 488 401
12. - 13. 9.
Dìtský bazárek / Bazar dìtského obleèení aj.
20. 9.
Hudecký den Jožky Kubíka a Jana Òorka/
Folklorní poøad / Kulturní dùm
28. - 29. 9.
Výstava zahrádkáøù
19.9.–26.10. Výstava „Jára Cimrman svìtobìžník a vynálezce“ /
Výstava mapující historii Divadla Járy Cimrmana a
osobnost Járy Cimrmana / Kino Morava a Panský dvùr
Vernisáž 19. 9. v 17.00 v 1. patøe kina Morava /
www.kultura-veseli.cz / Tel: 724 377 017
Javorník
19. 9.
Divadlo Járy Cimrmana: Afrika aneb Èeši mezi
lidožravci / Kulturní dùm / 19.00 / Tel: 725 711 748
20. 9.
20. 9.
Kühnùv dìtský sbor / Hudební vystoupení známého
èeského umìleckého kolektivu / Kostel sv. Andìlù
strážných / 18.00 / Tel: 725 711 748
Království pohádek / Fotbalové høištì
Knìždub
7. 9.
Dožínky + Farní den / Obecní úøad, Farnost/ 10.30
20. - 21. 9.
Výstava drobného zvíøectva / Èeský svaz chovatelù
Lipov
20. 9.
II. horòácký košt piva / Huméneèko, Yantar,
Shatoon, Hádramašmátrá, Šroti aj. / Sokolovna /
15.00/ www.hornackykostpiva.cz
Louka
5. 9.
Taneèní zábava / Pod hájem / Poøádají hasièi
20. - 21. 9.
Výstava ovoce a zeleniny + Výstava obrazù /
vystavuje Alena Lajzová / CM Marka Potìšila
7. 9.
Mecháèi 35 let / country kapela / námìstí / 18.00
Velká nad Velièkou
12. a 14. 9.
Strážnické Rockové Slavnosti 2014 / 12. záøí ve
dvoøe MìÚ, 14. záøí od 14.00 na námìstí Svobody /
www.kulturnidumstraznican.cz / Tel.: 518 334 762
6. 9.
13. 9.
Strážnické vinobraní 2014 / Námìstí Svobody /
10.00/ Tel.: 518 334 762
Veselí nad Moravou
21. 9.
Podzim na dìdinì / Ukázky sklizòových prací /
Skanzen Strážnice / 9.00 / www.skanzen.nulk.cz
21. 9.
Šmoulové / Zámecký park / www.ddmstraznice.cz
Tel. øeditel: 736 604 437
24. 9.
Jaroslav Uhlíø: Hodina zpívání – zkoušení /
Kulturní dùm Strážnièan / 9.00 a 10.30 /
www.kulturnidumstraznican.cz / Tel.: 518 334 762
27. 9.
Moravský Písek
7. 9.
Podzimní rybáøské závody Pískovištì
20. 9.
Zvaní na hody
Cimbálový veèer / Hraje CM Ležhory / Hotel Háj /
20.00 / www.hotelhaj.cz / Tel.: 533 533 660
21. 09.
Hody
26. 9.
Cimbálový veèer / Hraje CM Petra Galeèky /
Hotel Háj / 20.00
24. 5.–31. 9. Zarazické sklepy / Sklepy jsou veøejnosti otevøeny
každý pátek 18.00 21.00 a každou nedìli 16.0020.00 / Tel.: 731 339 807
Pivokošt Strážnice / IlI. regionální košt piva /
Originální pivní soutìže, doprovodný program /
Kulturní dùm Strážnièan / 14.00
Pavel Matyska a Martin Skalický / Výstava
velkoformátových maleb a plastik / Mìstská galerie
Panský dvùr - TC Veselska / galerie.kultura-veseli.cz
Tel.: 602 618 630
1. 9.
Den otevøených dveøí na Domeèku / Dùm dìtí a
mládeže / 9.00-17.00 / Tel.: 739 358 434
27. 9.
Velká drakiáda / Letištì Za Drahami /
www.ddmstraznice.cz / Tel.: 736 604 437
5. 9.
28. 9.
Rodinný labyrint aneb Doma jako v pohádce /
Zahrada u Sv. Martina / 15.00 / Tel.: 603 240 533
Pavel Dobeš / Koncert známého èeského písnièkáøe
Pøístav Baova kanálu / 20.00 / vkl.kultura-veseli.cz
Tel.: 725 711 748
5. 9.-28. 11.
Jaromír Hynšt - Krajina / Výstava obrazù –
olejomalby / Vernisáž od 18.00 / Soukromá galerie
Jiøí Koneèný / Tel.: 518 322 066
6. 9.
Burèákové posezení u cimbálu / hraje cimbálová
muzika Falešnica / Zarazické sklepy / 18.00 /
http://vkl.kultura-veseli.cz / Tel.: 602 618 595
7. 9.
Podzimní hrátky v parku / Zábavné odpoledne s
divadlem a koncertem / Park Petra Bezruèe / 14.00
www.kultura-veseli.cz / Tel.: 725 711 748
7. 9.
Velká válka ve fotografiích / Výstava ke 100. výroèí
zahájení 1. svìtové války / Kulturní dùm / 20.00 /
www.kultura-veseli.cz / Tel: 602 618 630
7. 9. – 4. 1.
Velká válka 1914-1918/ Výstava k 1. svìtové válce
Mìstské muzeum / Tel.: 518 326 841
Tasov
Radìjov
20. 9.
26. – 28. 9.
Slavnosti piva s country hudbou / Restaurace
Radìjùv dvùr / Tel.: 732 551 909, 602 833 762
Strážnice
1. 6. – 28. 9. Žili mezi námi / Výstava o strážnické židovské
komunitì / Synagoga / Tel.: 518 334 155
19. 6.–28. 9. Jak kov a keramika srdce odemyká / Roèníkové
práce studentù SOŠ Luhaèovice / Mìstské muzeum
7. 9.–23. 10. A nyní vystoupí soubor Danaj / Výstava k výroèí
založení souboru / Mìstské muzeum
Martin Zálešák – výstava èernobílých obrazù /
Soukromá galerie Jiøí Koneèný / Tel.: 518 322 066
31.8. - 5.10.
Nová Lhota
6. 9.
23.5. - 4.9.
II. velké setkání harmonikáøù a heligonkáøù ve
Velké / Kulturní dùm / 16.00 / Tel.: 608 813 592
Václavské hody
Tvarožná Lhota
5. - 6. 9.
Festival „Na vodì“ – Luèina 2014 / XII. roèník
mezinárodního multižánrového festivalu /
www.festivalnavode.cz / Tel.: 737 710 451
20. - 21. 9.
Oskorušobraní na Salaši Travièná / 10. roèník /
www.straznicko.cz / Tel.: 724 162 265
26. 9.
Drakiáda na høišti / Pouštìní drakù spojené s
opékáním èehokoliv / Fotbalové høištì
Download

kam na veselsku skladacka září 2014