1/2013
1
2
1/2013
Městský úřad
STRÁŽNICE
http://www.straznice-mesto.cz
Jak jsme si nadělovali v roce 2012
Terasa kulturního domu Strážničan - celkový náklad 1,4 mil. Kč
před
po
Kostelní ulice – celkový náklad 6,8 mil. Kč(z rozpočtu města jen 0,8 mil. Kč, zbytek dotace)
dříve
nyní
Ulice Nová – finanční náklad 6,7 mil. Kč
před
1/2013
po
3
Městské muzeum
náklad 902 tis. Kč
(dotací bude
vráceno do
rozpočtu města
590 tisíc)
Rekonstrukce
Hotařské búdy
ve výši
450 tis. Kč
(bude z 90%
proplaceno
z dotace SZIF)
Základní škola v ulici Školní
rekonstrukce chodeb
v celkové výši 942 tis.Kč
Rekonstrukce chodníku v ulici Veselská
náklad 750 tis.Kč, dotací ze SFDI ČR se vrátilo do rozpočtu města 460 tisíc Kč.
Dětské hřiště na Kovářská - Hrejsová
celkový náklad 300 tisíc Kč
Chodník v ulici Školní – celkový náklad 80 tisíc Kč byl plně hrazen z městského rozpočtu
4
1/2013
Chodník
na hřbitově
celkový náklad
50 tisíc Kč byl plně
hrazen z městského rozpočtu
Mostek přes Veličku
nový asfaltový povrch v hodnotě 40 tisíc Kč
Kříž u Skalické brány
na restaurátorské práce v celkové výši 104
tisíc Kč byla poskytnuta dotace 92 tisíc
Kč MK ČR.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
oprava kapličky činila 67 tisíc Kč, dotace
z MK ČR byla ve
výši 59 tisíc Kč,
zbytek hradilo město
ze svého rozpočtu.
Boží Muka
Radějovská
USNESENÍ ze 49. Rady města Strážnice dne 5. 11. 2012
Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny.
Rada města Strážnice
1) bere na vědomí
119 - zápis ze stavební komise ze dne
26. 9. 2012;
120 - zápis ze zasedání komise životního
prostředí ze dne 22. 10. 2012;
121 - zápis ze sportovní komise č. 9 ze dne
19. 9. 2012;
122 - zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 5/2012 ze dne 17. 10. 2012;
1/2013
2) schvaluje
370 - příspěvek z rozpočtu města ve výši
46.572 Kč na zřízení šesti pracovních míst
VPP na šest měsíců (dotace z úřadu práce
pro tento účel bude činit 348 tis. Kč);
371 - uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Smetanova na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci
stavby „STL plynovodní přípojka a plynoinstalace pro novostavbu rodinného domu“ na
5
pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací
JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného
břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a p. Jaroslavem
Múčkou, ***, Strážnice, jako investorem;
372 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na p.č. 338/1 v katastrálním území Strážnice na Moravě (vlastník
město Strážnice) pro investiční akci Ředitelství vodních cest ČR „Instalace 4 ks odběrných sloupků na přístavišti Baťova kanálu ve
Strážnici“, které budou sloužit k možnému
napojení lodí na elektrickou energii;
373 - ukončení nájemní smlouvy dohodou
s paní Františkou Hynštovou na byt č. 2
v bytovém domě Strážnice, •••, a to ke dni
5. 11. 2012 dohodou;
374 - zřízení jednoho nového pracovního
úvazku na Turistické informační centrum od
1. 1. 2013;
375 - „Studii areálu základní školy ve Strážnici“ z 07/2012 (zpracovatel dokumentace
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.);
3) neschvaluje
18 - žádost pana Vladimíra Tomeška o vydání souhlasu s podnájmem v bytě č. 4 v bytovém domě •••;
4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení
121 - podání žádosti o bezúplatný převod
nemovitosti z vlastnictví České republiky do
majetku města - pozemku: p.č. 6753/31 ost.
plocha, ost. komunikace o vým. 24 m2 v k.ú.
Strážnice na Moravě, který je situován mimo
zastavěné území obce a jedná se o plochu
pod nezpevněnou účelovou komunikací podél pravostranného břehu Radějovského
potoka;
122 - příspěvek ve výši 40 tis. Kč obč. sdružení SPRONK Strážnice na pořádání hudebního festivalu s názvem „30 let Nové
vlny se starým obsahem“, který se uskuteční
23. 3. 2013 ve Strážnici;
5) ukládá
83 - podat zprávu o aktuálním vývoji hospodaření v městském lese, termín: do příští
rady, odpovídá: Ing. Petr Kvapil.
USNESENÍ z 50. Rady města Strážnice dne 21. 11. 2012
1) bere na vědomí
123 - plnění rozpočtu města Strážnice za období 01-10/2012;
124 - zápis č. 3/2012 sociálně zdravotní
a bytové komise ze dne 5. 9. 2012;
125 - zápis č. 4/2012 sociálně zdravotní
a bytové komise ze dne 31. 10. 2012;
2) schvaluje
376 - přijetí dotace ve výši 20.100 Kč na
hospodaření v lesích z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy ag. č.
015606/12/OŽP;
377 - podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2013, zahrnující oddací
dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke
konání obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice,
Penzion Roseta, Radějov a obřadní síň OÚ
Radějov), správní poplatky dle zákona a re6
žijní poplatky za svatební obřad, zahrnující
mzdu pěveckého sboru a ceremoniáře, květinovou výzdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících;
378 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
rozšíření sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2379/1 v rámci akce „Strážnice,
rozšíření kNN, Svoboda“;
379 - přidělení bytu č. 2, Újezd č.p. 426,
Strážnice od 1. 12. 2012 v následujícím pořadí:
1. Hedvika Tománková, nar. •••, trvale bytem
Strážnice •••,
2. Jarmila Hašková, nar. •••,
3. Anna Tomečková, nar. •••, trvale bytem
Strážnice •••;
380 - záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku
1/2013
p.č. 1935/1 zahrada (Machálkova štěpnice),
v k.ú. Strážnice na Moravě za předpokladu,
že organizace Vodovody a kanalizace, a.s.
Hodonín dá souhlas se zřízením polní cesty nad probíhajícím kanalizačním potrubím
s tím, že náklady na zřízení věcného břemene ponesou oprávnění z věcného břemene;
381 - uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Skalická na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku
města v rámci stavby „Rekonstrukce NTL/
STL plynovodu - ul. Skalická“ na pozemcích
KN p.č. 1322/1 a p.č. 1323 mezi organizací
JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného
břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene;
382 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu
a plynovodních přípojek v ul. Masarykova
na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě
v majetku města v rámci stavby „Rekonstrukce NTL/STL plynovodu - ul. Masarykova“ na
pozemcích KN p.č. 981 a p.č. 982/2 mezi
organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným
z věcného břemene a městem Strážnice,
jako povinným z věcného břemene
383 - provedení víceprací do výše 95.000 Kč
s DPH u akce „Rekonstrukce chodníku podél I/55 - I. etapa“ z důvodu zlepšení odvodu
dešťových vod od přilehlých nemovitostí;
384 - Domu dětí a mládeže ve Strážnici poskytnutí areálu náměstí Svobody a Starého
města na dvě kulturní akce, a to 24. 11. 2012
XI. ročník Kateřinského běhu Starým městem a 30. 11. 2012 na tradiční akci Čertovské harašení;
385 - zakoupení přístroje pro dechové
zkoušky na detekci alkoholu, 2 ks jízdních
kol a 4 ks mikrokamer pro strážníky MěP;
3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení
123 - návrh rozpočtu města Strážnice na rok
2013, Pravidla tvorby a čerpání Sociálního
fondu na rok 2013, Rozpočet Sociálního fondu města Strážnice na rok 2013;
124 - Rozpočtový výhled města Strážnice na
rok 2014-2017;
125 - doporučuje Zastupitelstvu města
Strážnice schválit poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 30.696 Kč Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a. s.,
detaš. pracoviště - tř. kpt. Jaroše 3, 602 00
Brno z rozpočtu města Strážnice na r. 2013,
na odvlhčení obvodového zdiva synagogy
- kulturní památka rejstř. č. 12386/7-8526,
p.č.436, k.ú. Strážnice na Moravě;
126 - darovací smlouvu od firmy E.ON ČR
na dodávku 2 ks kompozitních bezpečných
branek v ceně 49.920 Kč vč. DPH;
127 - směnu pozemků v k.ú. Strážnice na
Moravě, v ul. „Nádražní“: pozemek v majetku města: p.č. 1111/12 zast. plocha a nádvoří
o vým. 2 m2 (poz. zastavěný budovou provozovny) za pozemek v majetku Ing. Luďka Botura, Nádražní 1516, Strážnice: p.č.
1080/3 ost. plocha, jiná plocha o vým. 5 m2
(zbytk. poz. - přičleněn k veřej. prostr.) bez
doplatku za převažující výměru ve prospěch
města s tím, že náklady na směnu ponese
žadatel Ing. Luděk Botur;
128 - odprodej pozemků:p.č. 250/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 91 m2, p.č. 251/15
zast. plocha a nádvoří o výměře 137 m2, v ul.
Boženy Hrejsové, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do majetku firmy Regionální nemovitosti s.r.o., se sídlem •••, Praha
1 (pozemky zastavěny budovou č.p. 441 ve
vlastnictví žadatele) za cenu 1.000 Kč/m2.
Termíny svozu tříděného odpadu – leden 2013:
Papír (modré pytle): ………………………. úterý 8. ledna
Plast (žluté pytle): …………………………. úterý 15. ledna
1/2013
7
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD A PSY PRO ROK 2013
Dne 2. 1. 2013 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Strážnice
č.1/2012 o místních poplatcích.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Změny v roce 2013:
Poplatník:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Sazba poplatku: 480,-Kč osobu/rok
Způsob platby poplatku:
- v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č.12, 1. patro
- převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový
dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu).
Splatnost poplatku: jednorázově do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za psa - změny v roce 2013:
1.Sazba poplatku činí ročně
za 1. psa
za 2. a každého dalšího psa
a)
za psa v rodinném domě
120 Kč
180 Kč
b)
za psa v bytovém domě
600 Kč
900 Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu
v rodinném domě
60 Kč
90 Kč
v bytovém domě
180 Kč
270 Kč
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li
poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
8
1/2013
Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
Územního pracoviště ve Veselí nad Moravou
V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
dochází od 1. 1. 2013 ke vzniku 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze a k zániku současných finančních úřadů, které jsou
přetransformovány na územní pracoviště.
Od 1. 1. 2013 je v každém kraji jeden finanční úřad, tj. místně příslušný správce daně,
který správu daní vykonává prostřednictvím svých územních pracovišť. Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v místech, kde do konce roku 2012 měly sídlo
finanční úřady. Finanční úřad ve Veselí nad Moravou má tedy od 1. 1. 2013 nové označení Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou.
Výše uvedené změny se významným způsobem promítnou do správy daně z nemovitostí. Podrobné informace organizace správy daně z nemovitostí jsou popsány
v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, který je k dispozici na všech
územních pracovištích finančních úřadů, městských a obecních úřadech.
Z důvodu transformace finančních orgánů jsou do 13. 1. 2013 uzavřeny pokladny
územních pracovišť finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti.
S účinností od 1. 1. 2013 se mění čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů – číslo matriky Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je 77628621, předčíslí účtů (druh
daně) zůstávají nezměněna.
Aktuální informace je možno nalézt na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz.
Ze sociální oblasti
Dotaz:
Je mi 23 let, pobírám sirotčí důchod a chci přejít z denního studia vysoké školy
na distanční. Neztratím nárok na sirotčí důchod, když při tom chci ještě pracovat?
Odpověď:
Nezaopatřené dítě, které studuje denní studium a ještě při tom pracuje, třeba i na pracovní smlouvu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, neztratí nárok na sirotčí
důchod a není nutné hlídat výši výdělku.
Pokud však studuje v jiném studijním programu než denní studium – např. distanční, dálkové, kombinované – a přitom pracuje v zaměstnání, které zakládá účast na
důchodovém pojištění, ztratí nárok na svůj sirotčí důchod. Kdyby při dálkovém, distančním či kombinovaném studiu pracoval(a) na jinou pracovní smlouvu, než která
zakládá účast na důchodovém pojištění, také by nárok na sirotčí důchod neztratil(a).
Ještě je ale třeba hlídat výši mzdy – zákoník práce se novelizoval mimo jiné v tom, že
na dohodu o provedení práce lze nyní pracovat ne už jen 150, ale 300 hodin za rok.
U příjmu více než 10.000 Kč za rok se však už odvádí sociální pojištění (důchodové),
takže z toho důvodu by nárok na výplatu sirotčího důchodu zanikl. Pokud by měl student uzavřeny třeba i dvě nebo více dohod o provedení práce a na každou vydělal
méně než 10.000 Kč, tyto příjmy se sčítají, a pokud by jejich výše v součtu činila víc
než 10.000 Kč, je opět povinností odvést sociální (důchodové) pojištění a opět by zanikl nárok na výplatu sirotčího důchodu.
Bc. Helena Tomčalová
1/2013
9
Ze života města
Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou
Dne 12. 12. 2012 se v prostorách přerovského zámku a muzea uskutečnilo pracovní zasedání týkající se projektu „Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou“. Jednání se
zúčastnili starostové měst a obcí v Čechách a na Moravě, k jejichž historii se rod Žerotínů
váže, historici, archeologové a pracovníci v cestovním turistickém ruchu (také pracovnice
TIC Strážnicko). Záštitu nad projektem poskytl primátor města Přerov Ing. Jiří Lajnoch za
podpory Olomouckého kraje. Během jednání byla připomenuta historie tohoto šlechtického rodu v návaznosti na jednotlivá města, jeho sepětí s J. A. Komenským a bratrskou
školou. Výstupem projektu bude v roce 2013 výstava, soutěže, besedy, tvorba webových
stránek, výtvarná soutěž pro školy a propagační materiály. Probíhá jednání o vydání poštovní známky a pamětní mince. Primátor města Přerova vyzval všechny zúčastněné ke
vzájemné spolupráci s tím, že i on sám se osobně zapojí do vyjednávání s hejtmany jiných
krajů. Existence pánů ze Žerotína má pro město Strážnici velký význam. Je s ním mimo
jiné spojeno i budování opevnění města - strážnických bran a věže, existence vyššího bratrského školství, působení Jana Ámose Komenského a Mikuláše Drábíka. Město Strážnice
tedy do projektu historicky patří a bude mu jen ku prospěchu se do něj zapojit.
Lenka Gronská, TIC Strážnicko
Novoroční okénko Rodinného centra
Před vstupem do nového roku mi dovolte se krátce ohlédnout za
rokem uplynulým a ze srdce poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem podle svých sil a možností pomáhali při našich
aktivitách.
Naše první „DÍKY“ patří městu Strážnice za vstřícný přístup
a za poskytnutí pomoci skrze pracovníky veřejné služby. Při terénních úpravách na Zahradě
u sv. Martina odvedli kus dobré a poctivé práce. (chodníky, rovnost terénu, přesívání hlíny, základní staveb. úpravy k vybudování WC, základy pro „voliéry“ aj.)
Naše druhé velké „DÍKY“ patří i P. Cábovi, R. Maškovi, P. Múčkovi a klukům J. Slezákovi
a L. Sochorovi za zbudování chodníku při vstupu do areálu ZŠ a úpravě herních prvků.
V neposlední řadě „DÍKY“ našim sponzorům: Prefa Strážnice, Fantasy Italia s.r.o., Kavárna
U Anděla, Pila Zubalík, Michna Zahrad. potřeby, Interiéry Buček s.r.o.
DÍKY maminkám i tatínkům za aktivní
zapojování do provozu mateřského
centra „Sedmihlásek“, moc si vaší pomoci i účasti při akcích vážíme!
Do nového roku 2013 přejeme
všem lidem dobré vůle zdraví,
štěstí, pokoj v srdcích i v rodinách
a Boží požehnání do všeho lidského namáhání!
B. Bučková, předsedkyně RC
10
1/2013
Charita Strážnice informuje
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA a SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE děkuje všem, kteří přispěli na zakoupení
osobního automobilu – všem dárcům do Tříkrálové sbírky a divadelnímu spolku Hrozen za benefiční představení
VI. Hroznolhotské etýdy. Také děkujeme všem ostatním,
kteří pomáhali s beneficí - Kulturnímu domu Strážničan,
Vinařství Petr Klásek, Zahradnictví Astra, paní Hrabovské
a dalším. Díky novému Hyundai i 20 můžeme nově nabídnout naše služby i do Tvarožné Lhoty.
V současné době pracuje v obou službách v terénu 7 zkušených pracovnic, které denně pomáhají potřebným lidem.
CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Málokdo z nás by si přál zůstat v produktivním věku doma nezaměstnaný. Sehnat zaměstnání
v tomto kraji je pro lidi s handicapem skoro nemožné. Provoz chráněných dílen napomáhá asi
30 občanům se zdravotním postižením najít uplatnění, a tím i duševní rovnováhu.
Jednotlivá pracoviště:
Oprava obuvi a tašek, broušení nožů a nůžek, opravnu šicích strojů. Tyto služby zajišťujeme
v objektu bývalých jeslí na Skácelově ulici v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00, v úterý a ve
čtvrtek do 16 hodin.
Chráněné pracoviště – prodejna – kromě prodeje našich výrobků zajišťuje i prodej náboženského a doplňkového sortimentu, dále komisní prodej použitého oblečení. Rovněž zde provozujeme sběrnu prádelny a čistírny. Otevřeno je denně 8-17 hodin, v sobotu 8-11 hodin.
V našem chráněném pracovišti slouží lidem také výdejna obědů – v sídle charity na Kovářské
ulici se stravuje zhruba kolem 50 strávníků. Zde je možné využít nabídky tří různých jídel, poobědvat zde, případně si oběd odnést domů. Vítáme další zájemce o stravování!
Chráněné pracoviště – šicí dílna – šije převážně pro děti, přijímá zakázky na jednodušší opravy oděvů.
Chráněné pracoviště – výroba dřevěných hraček – vyrábí dřevěné hračky pro děti.
TERAPEUTICKÁ DÍLNA KOTVA slouží pro lidi s duševním a kombinovaným postižením. Mimo
pracovní terapii nabízí dílna i řadu volnočasových aktivit, jako jsou různé hry, výlety, zpěv apod.
V letošním roce jsme také zahájili terénní práce na naší zahradě, o kterou se chceme od jara
postarat a něco si i vypěstovat.
Mezi uživatele této služby také dochází odborní pracovníci, kteří provádějí výuku angličtiny, výrobu keramiky nebo i – dle přání – rozmluvy s psychologem. Bližší informace naleznete na našich
internetových stránkách nebo v informační vitríně na budově Charity Strážnice. V prodejně je
též k dispozici volně k rozebrání časopis Kotva, který si tvoří sami uživatelé této služby. Činnost
je financována prostřednictvím evropských sociálních fondů, ale pro další období jsou finance
hodně kráceny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, bez jejichž pomoci
bychom jen stěží mohli psát tyto stránky. Lékařům a zdravotním sestrám, občanům našeho města
1/2013
11
i okolních obcí, kteří využívali naše služby. Dík patří Římskokatolické farnosti Strážnice, Radějov,
Sudoměřice a Rohatec, dobrovolníkům charity, zvláště paní Martě Hořákové, která koordinovala
pro celou oblast TK sbírku a sbírku dárků pro děti na Ukrajině, paní Ludmile Robkové a Mileně
Šašinkové, Janě Cábové a Ludmile Sochorové, které zajišťují provoz křesťanské knihovny.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili. Jedná se zejména o tyto instituce a firmy: MPSV Praha, Jihomoravský kraj Brno, Úřad práce v Hodoníně, město Strážnice,
město Bzenec a Veselí nad Moravou, obce Sudoměřice, Vnorovy, Petrov a Kněždub. Dále jsou
to firmy: Karel Kaňák s.r.o., WellTest s.r.o. Strážnice, BD-Bzenec s.r.o., Zoner Software s.r.o.
Brno, Vitis Strážnice, Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou, Ing. Martin Gajda Radějov, Kron s.r.o.
Rohatec, Dyas.EU, a.s. Uherský Ostroh, Elektra I. Lžičař, manželé Graubnerovi, SEAL Strážnice
spol. s r.o., RENOVA Hodonín s.r.o., Webnode.cz, Branopac Veselí nad Moravou, Ventilátory Hroznová Lhota, Sítotisk Vávra, pan Lidák (elektrikář), Vojtěch Příborský (servis PC), pan Michna a další.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 5. ledna 2013 od 14.00 hod.
Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. Přihlášku
pro koledníky můžete odevzdat v kanceláři koordinátorce TK sbírky paní Marii Jurasové (Kovářská 396, Strážnice, mobil 604 968 202). Prosíme, nahlaste koledníky co nejdříve! Termín
informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek 3. 1. 2013 v 16 hodin v 1. poschodí Charity
Strážnice (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zhlédnutí (zdarma) kresleného
filmu „MADAGASKAR 3“ v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu 6. 2. 2013
v 17.00 hod.
Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme.
Soubor lidových písní a tanců Danaj a rok 2012
Milí Strážničané,
to byste nevěřili, co všechno nám letošní rok přinesl!
Do nového roku 2012 jsme vykročili s velkými plány,
navíc rozmnoženi o mladé perspektivní tanečnice
a tanečníky.
První příležitost se ukázat jsme dostali na XIV. Národním krojovaném plese FOSu v TOP Hotelu Praha, což
všichni pojali až překvapivě
zodpovědně. Návštěvníci tak
v programu zaměřeném na
střední Čechy obdrželi prostřednictvím Danaje pozvánku na ples následující, který bude věnovaný
právě Slovácku.
Už o dva týdny později nás písní Fašanku, fašanku (a pochopitelně také
slivovicí) přivítal soubor Velička ve Velké nad Veličkou. Pak byl chvilku
klid, tedy aspoň od vystupování. Na zkouškách jsme samozřejmě „makali“ dál, ale i to nám bylo málo – uděláme si soustředění, napadlo nás.
Ale kde? Na Littneru ve Bzenci! Můžeme vám říct, že po víkendu jsme
odjížděli zničení z Kopanic, Myjavy, Jihočech...
12
1/2013
Soustředění odstartovalo pořádný kolotoč – Stavění máje v Detvě, Vinné trhy v Čejkovicích a
také se objevila novinka ve strážnickém folklorním kalendáři – Kosení luk na Žerotíně – následované tradičním vrcholem strážnického folklorního života, MFF Strážnice. Před červencovým
strážnickým „Dostaveníčkem“ jsme si ještě narychlo odskočili na 600. výročí Radějova.
Přesně měsíc nato jsme už na obvyklém shromaždišti u hotelu Strážnice netrpělivě vyhlíželi pana
Nejedlíka, který nás měl odvézt do vesničky Eibenthal v rumunském Banátu, což se mu kromě
posledních 6 kilometrů povedlo. Úzká a strmá „kozí stezka“ vedoucí od dunajské soutěsky do vesnice byla už nad jeho síly. A málem i nad naše – trvalo celý den, než jsme se v Eibenthalu sešli u
vítězného piva v hospodě U Medvěda. Teď si určitě říkáte, že se vám to nějak nezdá – Rumunsko
a hospoda U Medvěda. Eibenthal (Tisové údolí) je totiž jednou ze šesti zapadlých vesnic osídlených na počátku 19. století Čechy. Se spartánskými podmínkami jsme počítali. Ani nevíte, jaké
nadšení vyvolalo zjištění,
že k našemu
hotelu (rozumějte
tělocvičně) patří
i teplá sprcha
a (slovy) jeden splachovací záchod!
Organizátoři
nás nezatěžovali povinnostmi, dlouhými průvody,
ale ani „zbytečnými“ informacemi jako kdy a jak dlouho máme vystupovat, nebo jak se do 4 km
vzdáleného festivalového areálu s krojovými kufry dostat. To nás zpočátku ale vůbec netrápilo
a užívali jsme si festivalovou atmosféru a koncerty kapel jako Divokej Bill, Mňága a Žďorp nebo
Propaganja. Trochu jsme se báli, abychom v takové konkurenci vůbec obstáli, ale nakonec jsme
snad místní naším programem (mimochodem jediným folklorním) upřímně potěšili.
To se nám, jak doufáme, podařilo i ve středoslovenských Tlmačoch, kde sice oficiální vystoupení
překazil déšť, ale naši chuť tancovat rozhodně překazit nemohl. Skončilo to improvizovaným
vystoupením na chodníku s několika diváky schovanými pod přístřeškem. Navíc jsme si kromě
nevšedního zážitku přivezli domů i nová přátelství – Danajáci přijeli na 60. výročí souboru Vatra,
„děcka z Tlmač“ se už zúčastnila našich hodů a v plánu jsou další společné akce.
V září proběhla Folklorolympiáda (pro nás s nečekaným umístěním), trochu lépe nám to naštěstí vyšlo v Domově pro seniory ve Strážnici. Na zasloužený odpočinek po náročné sezoně jsme si ovšem museli ještě chvíli počkat – kromě Celosvětového sjezdu psychiatrů v Praze
a vystoupení pro zástupce německých cestovních kanceláří jsme zatancovali ještě na Hudeckém večeru Slávka Volavého 2012.
Nyní se již připr,avujeme na následující rok a doufáme, že bude stejně dobrý, jako byl ten minulý.
PS: Zkoušky máme v pátek od 20:00 do 22:00 hod. a v neděli od 10:00 do 12:00 hod.
v tělocvičně DDM, takže kdybyste chtěli, můžete se za námi kdykoliv přijít podívat. Nebo si taky
rovnou vzít sportovní oblečení a připojit se k nám. Nebo zavolejte našemu předsedovi, rád vám
poví všechno potřebné. Číslo je 777 139 717.
Zdraví Danajáci
1/2013
13
Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Někdo prochází životem bez povšimnutí,
jiný zanechává nesmazatelnou stopu. Jako
například pan učitel Ivo Gistr na naší škole.
S bolestí v srdcích jsme se s ním rozloučili,
s láskou budeme vzpomínat.
Kolegové a žáci ZŠ M. Kudeříkové
Zápis do první třídy
ředitel školy
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 proběhne v budově I. stupně školy (naproti kostelu) v době od
13.30 do 17 hod. zápis dětí do první třídy pro školní rok 2013/2014. Rodiče si s sebou
k zápisu vezmou rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz. Prosíme také všechny
rodiče, aby vzali dětem vhodné přezůvky na sportovní aktivity do gymnastického sálku.
Okresní kolo Bible a my
Ludmila Rosíková
Ve středu 21. listopadu 2012 proběhlo v prostorách naší školy okresní kolo dějepisné
soutěže Bible a my. V letošním jubilejním 20. ročníku k nám přijelo celkem 46 žáků
z 18 základních či středních škol našeho okresu. Nejlepšího výsledku z našich žáků
dosáhli: Petr Tomšej z 5. A, který skončil v I. kategorii na 6. místě, a Ludmila Tomšejová
z 9. A, jež se umístila ve III. kategorii na 4. místě. První tři žáci z každé kategorie postoupili
do ústředního kola, které se uskuteční 6. února 2013 na Stojanově gymnáziu na Velehradě.
Na podporu překladů Bible do domorodých jazyků Panamy a Ekvádoru bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 402 Kč.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s.r.o. pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Strážnice, Cyril Jurčík, Strážnice, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně.
Dny školy
Od pondělí 3. prosince do pátku 7. prosince se u nás konaly Dny školy, při nichž jsme
si připomněli 104. výročí vzniku školy. Během těchto dnů se uskutečnilo několik akcí,
např. besedy s archeologem Františkem Kostrouchem z hodonínského muzea o archeologii nebo s Vítem Hrdouškem z místní akční skupiny Strážnicko o zapomenuté
historii našeho regionu.
Součástí těchto dnů byly výstavy starých školních kronik, dokumentů a fotografií
14
1/2013
v aule, které v letošním roce doplňovaly: výstava a soutěž spojené s účastí na projektu
Společně oživujeme historii venkova, kde byly vystaveny historické exponáty přinesené žáky, nebo fotografie a texty vztahující se k venkovským tradicím. Žáci z kroužku
Mladý historik si připravili pro prvňáčky a druháčky „Cestu za pokladem školy“. Ostatní
žáci si vyzkoušeli kvízy z historie školy. Vyvrcholením těchto dní byla školní akademie
pořádaná dopoledne pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost na Kulturním domě
Strážničan ve spolupráci s občanským sdružením rodičů OSMA. Byl to bezva týden.
Sbírka pro centrum přípravy koní (CPK – CHRPA)
Zdeňka Dudová
Ve vesnici Rokytno u Pardubic sídlí od roku 2003 nestátní nezávislé občanské sdružení s názvem CPK – CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní terapeutů pro
zdravotní ústavy a léčebny v celé České republice. Moderní léčebná metoda zvaná
hiporehabilitace slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice
pacientů. Žáci a zaměstnanci školy mohli v uplynulých dnech zakoupením bludiště
s motivem koníka za 25 Kč přispět na výcvik těchto koní. Výtěžek sbírky na celé škole
v letošním roce činil 1250 Kč.
Poděkování a přání do nového roku
Základní škola Marie Kudeříkové děkuje všem příznivcům a dárcům, kteří jakýmkoliv
způsobem v uplynulém roce přispěli ke zlepšení úrovně vzdělávání ve škole. Současně přeje všem spoluobčanům vše nejlepší do začínajícího roku 2013.
Základní škola Školní Strážnice
1/2013
15
Zápis do 1. tříd
Risto Ljasovský
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do 1. tříd na školní rok 2013/2014 a dovolujeme si Vás seznámit s nabídkou naší základní školy.
1. stupeň ZŠ nabízí:
• výuku angličtiny od 3. tř., školní družinu s hernou, zájmové kroužky (sportovní, pěvecký, hra
na flétnu, keramický, Step by step in English, Digitalizace přírodovědných pokusů...),
• moderní výukové učebny (interaktivní tabule, učebny s dataprojektory),
2. stupeň ZŠ nabízí:
• výuku cizích jazyků A, N,
• výuku informatiky a práce na počítačích ve dvou moderně vybavených počítačových
učebnách připojených k internetu,
• sportovní hry a vyžití žáků ve školní tělocvičně a na školním hřišti,
• práci v zájmových kroužcích (pěvecký, keramický, sportovní, taneční, Step by step in
English, Digitalizace přírodovědných pokusů...),
• lyžařské kurzy – základní, carvingový, snowboardový,
• moderní výukové učebny s dataprojektory, el. mikroskopy, digitálními kamerami, interaktivními tabulemi.
Škola disponuje dobrým materiálním vybavením, didaktickou technikou, odbornými učebnami, keramickou dílnou, pomůckami a sportovním nářadím, vybavením pro lyžařský výcvik.
V areálu za školní tělocvičnou najdete atletický ovál, travnaté hřiště na fotbal, dětské dopravní cvičiště, součástí tělocvičny je školní FIT centrum.
Je zajištěno kvalitní stravování žáků ve školní jídelně, papírnické zboží, ovocné nápoje.
Půjčovna lyžařské výzbroje a snowboardů, pronájmy počítačových učeben, tělocvičny i fitcentra, pořádání školení na počítači – to je jen krátký výčet našich aktivit pro volný čas.
Máte-li zájem o další podrobnosti, navštivte nás osobně, nebo zatelefonujte na č. 518 332 138.
Termín zápisu žáků do 1. tříd je ve čtvrtek 31. 1. 2013 – od 14.00 do 17.00 hod.,
náhradní termín je ve čtvrtek 7. 2. 2013 – od 14.00 do 15.30 hod. K zápisu
s sebou přineste rodný list dítěte, své osobní doklady a přiložený zápisní list.
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Návštěva našich studentů v Portugalsku
Jana Juříková (sexta)
Když k nám minulý rok na podzim přišla profesorka angličtiny s tím, že máme možnost
se přihlásit do výměnného programu Comenius, a tak budeme mít možnost se seznámit
se studenty z Portugalska, Španělska a Polska, hrst odvážlivců z řad našich studentů
sebrala odvahu a přihlásila se. A nelitovali jsme.
Na konci dubna k nám přiletěli studenti z cizích zemí a i přes občasnou jazykovou bariéru jsme si skvěle padli do oka. Navštívili jsme skanzen Strážnice, Buchlovice, Vídeň,
ale nejvíc naše cizokrajné kamarády uchvátila Praha. Takže když jsme se měli po týdnu
loučit, nejednomu z nás ukápla slza. Ale byli jsme šťastní, že se potkáme na podzim
v Portugalsku. A taky že potkali! Odlétali jsme v neděli 11. listopadu z Prahy přímo do
Lisabonu. Už jen pohled z letadla na noční osvětlená města nás tak ohromil, že jsme se
sami sebe ptali, jestli může být něco lepšího.
16
1/2013
Když jsme vystoupili z autobusu v krásném městě Covilha v portugalském vnitrozemí,
čekaly nás už desítky kamarádů a jejich rodiče. Hned jsme se tam cítili jako doma. Na
programu byla návštěva různých muzeí. Co si budeme povídat, ta muzea nebyla tak
zajímavá jako návštěva pravé portugalské diskotéky. Ta byla parádní i navzdory tomu, že
jsme byli unavení z výletu v horách. Zavítali jsme také do hlavního města Lisabonu
a výletního střediska Cascais, kde nám
sice nepřálo počasí, ale to neznamená, že
jsme si ho neužili.
A tak když přišlo v pátek na loučení, bylo
to smutné. Přece jenom když bydlíte týden
v rodině, sdílíte jejich zvyky a život, zanechá to ve vás vzpomínky. V našem případě
naštěstí jen krásné. Myslím, že jako parta
jsme si padli do oka skvěle a to až natolik,
že někteří z nás uvažují o tom, že by jeli
v létě naše portugalské přátele pozdravit.
Kdo ví...
Každopádně příští oficiální návštěva se bude konat ve slunečném Španělsku na jaře příštího
roku.
Studenti ze Střední školy Strážnice opět bodovali
SŠS se ve svém vzdělávacím programu zaměřuje na rozvíjení výtvarné, grafické, návrhářské, ale i aranžérské činnosti. Studenti se již několik let po sobě pravidelně účastní celé
řady soutěží a přehlídek, na nichž prezentují své získané znalosti a dovednosti.
S novými kolekcemi a modely škola odjela dne 10. 12. 2012 obhájit titul loňského vítěze na celorepublikovou soutěž Mladý módní tvůrce České republiky do Jihlavy, která
je pořádána za podpory MŠMT a na které již řadu let škola sklízí významná ocenění.
I letos se Střední škola Strážnice v silné konkurenci škol stala absolutním (již po osmé)
1/2013
17
vítězem tohoto soutěžního klání,
a podtrhla tím své pevné postavení
v čele pomyslného republikového
žebříčku škol s oděvními i uměleckými obory ve své vzdělávací nabídce. Nejvyšší příčku škola obsadila
dvakrát, a to v kategoriích Doplňky
a Sportovní oděvy a prádlo, dále získala dvě druhá místa (kategorie Něco
z látky, něco z papíru a opět Sportovní
oděvy a prádlo) a pětkrát se umístila
na třetím místě (Doplňky, Volná mladá tvorba, Tonak, Společenské oděvy
a Princezna z Východu).
30. listopadu 2012 se konalo celorepublikové kolo soutěže PIŠQWORKY, do něhož tým „Máslo v ruce“ postoupil po výhře
v krajském kole. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 týmů. „Máslo v ruce“ postupovalo
z druhého místa ve skupině, poměrně hladce zvítězilo ve čtvrtfinále, ale v souboji o třetí
příčku bylo poraženo, a tak družstvu nakonec připadlo čtvrté místo. Tímto výborným
výsledkem tým navázal na starší úspěchy v celorepublikových turnajích.
Další celostátní soutěž AR Junior 2012 se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2012
v Českých Budějovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 18 škol z celé České
republiky a hodnoceno bylo 141 soutěžních prací. Žáci oboru Aranžér letos obhajovali
přední místa z předcházejících ročníků - i tentokrát získali krásná ocenění a vzorně reprezentovali školu. Masopust, to bylo letošní téma pro hlavní kategorii Výkladní skříň
a v této povinné disciplíně byla žákyně 3. ročníku oceněna žákovskou porotou, tj. „očima žáků“ úžasným 1. místem a hodnocena titulem absolutního vítěze! Úspěšná byla
i další žákyně, s Crazy modelem aranžovaným na živý model vybojovala rovněž 1. místo
a v disciplíně Úprava stolu s tématem Oslava mého hobby se v silné konkurenci umístila
na 2. místě. Ve stejné kategorii pak škola získala i 3. místo se stolem pro šachisty.
Neméně významnou
školní akcí byla jistě
i módní show FASHION IN THE CITY, která
se uskutečnila 30. listopadu 2012 ve Strážnici,
na níž se prezentovala
především modelová
a návrhářská tvorba
žáků. Módní přehlídky
škola pořádá již několik
let a u veřejnosti jsou
velmi oblíbené. Širšímu publiku představí
tyto kolekce na přehlídce ve Veselí nad Moravou 15. března 2013.
18
1/2013
Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU
tel.: 518 334 241, mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz , e-mail: [email protected]
SO 12. 1.
GRAND PRIX 2013
IX. ročník závodů autíček na dálkové ovládání
Kde: tělocvična na „Domečku“
Začátek: v 9 hodin, startovné: 20 Kč
Vedoucí akce: Marie Knitlová
SO 19. 1.
KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU - pro děti do 10 let
Začátek: v 15 hodin, kde: tělocvična DDM.
Čekají na Vás: soutěže, písničky, bohatá tombola, dobrá zábava
a vyhodnocení nejoriginálnější masky.
Vstupné: 20 Kč, masky vstup zdarma.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Vedoucí akce: Marie Knitlová
SO 26. 1.
PRAŽEC – tvořivé víkendy pro dospělé
KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT!
Kde: keramická dílna DDM, začátek: v 9 hodin.
Využití plastu ve výtvarné výchově. Cena jedné lekce činí 350 Kč.
Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena.
Vedoucí akce: Marie Flašarová
SO 26. 1.
STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ
Přehlídka RC modelů – kamiony, stavební technika, vojenská technika,
závodní automobily.
Kde: tělocvična ZŠ Školní, kdy: od 9 do 16 hodin.
Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč.
Vedoucí akce: Roman Zemánek
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2013:
SO 2. 2.
9. - 16. 2.
7. kolo - Jihomoravská liga miniházené 4 + 1 - tělocvična ZŠ Školní
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH BESKYDY horský hotel Charbulák
Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti
od 13 let bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování.
Cena 3 700 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, nebo telefonicky na tel. čísle 518 334 241.
Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová
11. - 15. 2.
PÁ 22. 2.
SO 23. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
PLES DOMEČKU - k tanci a poslechu Vám hraje Slávek Vávra.
PRAŽEC - skleněná vitráž
Bližší informace o kroužcích, akcích, lyžařském pobytu a ozdravném pobytu
u moře najdete na našich webových stránkách: www.ddmstraznice.cz.
1/2013
19
Sport
Orel jednota Strážnice
děkuje všem svým sponzorům, příznivcům, členům a rodičům dětí
za dosavadní podporu a vstřícnost.
V novém roce přejeme všem hodně zdraví, lásky, splněných přání
a hlavně Božího požehnání.
TJ JISKRA STRÁŽNICE
Oddíl stolního tenisu
Mládež
Po polovině sezony jsou naši nejmladší žáci stále na 2. místě v bodování oddílů jihomoravského kraje (1. místo Břeclav, 3. MS Brno). Za poslední měsíc naši žáčci absolvovali opět
několik turnajů. Za zmínku určitě stojí postup Honzíka Marka a Rádi Morávka, kteří na turnaji
ČR v Blansku postoupili do čtvrtfinále, a také stříbro těchto hráčů na okresním přeboru mladších žáků v Hodoníně. Honza navíc přidal bronz z dvojhry a bronz z mixu.
Umístění našich nejlepších nejmladších žáků (děti nar. do r. 2002) na žebříčcích:
Jihomoravský kraj:
2. Honza Marek (2002)
5. Ráďa Morávek (2003)
9. Lukáš Karas (2002)
14. Kuba Marek (2005)
15. Kuba Svoboda (2004)
Okres Hodonín:
1. Honza Marek (2002)
2. Ráďa Morávek (2003)
5. Lukáš Karas (2002)
7. Kuba Marek (2005)
11. Kuba Svoboda (2004)
O tom, že se naši žáčci zlepšují, svědčí i turnaj JM kraje, který se konal 11. 11. v Dubňanech,
kde poprvé všichni naši žáčci postoupili ze základních skupin mezi 16 nejlepších. Kromě výše
uvedených to byli On- Tabulka Divize:
dra Pukl (2004), Martin
1. TJ Jiskra Strážnice A
9 8 0 1 0 86:39 33
Bureš (2004) a Čenda
2.
TTC
Moravská
Slavia
Brno
D
9
7 1 1 0 84:50 31
Petrucha (2005).
3. SK Slatina - Brno A
9 6 1 2 0 83:55 28
4. TJ Agrotec Hustopeče B
9 6 0 3 0 78:53 27
Dospělí
5. TJ Sokol Brno I B
9 5 1 3 0 72:54 25
Strážnický A tým se po
devíti kolech usadil na
6. KST Oltec Brno A
9 5 0 4 0 71:70 24
prvním místě divizní
7. TJ Sokol Hlubočany A
9 3 1 5 0 49:78 19
tabulky. O tom, jestli se
8. TJ Slovan Hodonín A
9 3 1 5 0 66:77 19
udrží na čele, rozhod9. TTC Sokol Znojmo B
9 2 1 6 0 53:82 16
ne poslední dvojutkání
9 2 0 7 0 53:80 15
první poloviny sezony 10. TJ ČKD Blansko B
11.
TJ
Sokol
Moravský
Krumlov
A
9
2 0 7 0 48:80 15
se silnými týmy Slatiny
12.
SKST
Dubňany
A
9
2
0 7 0 53:78 15
a Sokola Brno.
20
1/2013
Úspěšnost hráčů „Áčka“: Jaroslav Marek 81 %,
Zdeněk Morávek 76 %, Jan Marek st. 64 %, Lubomír Vaverka 59 %, Petr Jamný 55 %.
Béčko ve složení T. Tomeček, V. Janský, P. Kamenský, L. Žajdlík, T. Martinek a Z. Černý se drží
na 4. místě v Krajské soutěži II a na první příčku
ztrácí jen 3 body.
Přijďte povzbudit do strážnické haly naše týmy,
12. 1. hraje „áčko“ v 17:30 s Dubňany A a „béčko“
s Břeclaví A.
V sobotu 8. 12. náš oddíl pořádal okresní přebor st. žáků a dospělých. Turnaje se zúčastnilo
více než 50 hráčů, mezi kterými se neztratili ani naši hráči. Stříbrnou medaili získali bratři
Markovi, kteří na cestě do finále porazili mimo jiné nasazené jedničky turnaje, druholigové
hráče Hodonína Vaculoviče a Nováka. Ve finále podlehli 2:3, o pouhé dva míčky v pátém
setu, hodonínskému třetiligovému páru Mikeska, Možíš.
Veřejnost
Od začátku října do konce května je hala stolního tenisu otevřena i pro veřejnost. Možnost
zahrát si stolní tenis mají všichni každý čtvrtek (případně i úterý) od 18 do 20 hod. Cena
50 Kč za osobu/2 hod., kdo chce chodit pravidelně celou sezonu, zaplatí 600 Kč/os/rok.
Další informace naleznete na našem webu www.pinecstraznice.eu nebo
Facebooku http://www.facebook.com/StolniTenisStrazniceTjJiskraStraznice.
Poločasové ohlédnutí fotbalistů
Vážení sportovní přátelé, jak jistě víte, skončila první polovina fotbalových soutěží ročníku 2012-2013, která byla pro naše oddíly poměrně úspěšná.
Chtěli bychom Vás zkráceně seznámit s dílčími výsledky jednotlivých mužstev od těch
nejmenších až po dospělé. Celkem má náš fotbalový oddíl dvě mužstva přípravky, dvě
mužstva žáků, mužstvo dorostu a dospělých.
Těší nás velký zájem těch nejmenších o činnost v našich oddílech. Je to pěkný výsledek
práce našich trenérů i rodičů, kteří podporují jejich fotbalový růst. Jednotlivá mužstva
obsadila přední místa v tabulkách svých kategorií, především pak žáci po úspěšném
postupu do krajských soutěží. Někteří z nich hrají i za výběry okresu či kraje a je o ně
zájem i v oddílech, které hrají mnohem vyšší soutěže. Velmi nám pomáhá spolupráce s
DDM Strážnice při zajišťování chodu a funkčnosti oddílů těch nejmenších.
Mužstvo dorostu je v současné době ve stavu utváření a stabilizace, po příchodu nového
trenéra se herně i výsledkově dostalo na přední místa tabulky okresní soutěže a ukazuje
se, že po velmi špatném období v minulém ročníku dostává mužstvo pod vedením nových trenérů motivaci pro další soutěžní utkání.
Mužstvo mužů vybojovalo v polovině soutěže pěkný úspěch. Po matných výkonech v loňské sezoně se stalo s dvoubodovým náskokem podzimním mistrem okresního přeboru,
a nastínilo tak své možnosti v utkáních jarního kola soutěže.
Děkujeme všem našim hráčům za jejich výkony v jednotlivých kategoriích a zvláště pak
trenérům za jejich odhodlání ve svém osobním volnu věnovat se všem fotbalistům a vést
je k lepším výsledkům.
Přejeme všem hráčům, trenérům, činovníkům, sponzorům a také všem fandům
a příznivcům hodně sportovních i rodinných úspěchů v roce 2013.
Výbor fotbalového oddílu TJ Jiskra Strážnice
1/2013
21
Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice informuje
1. ROČNÍK MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
se uskutečnil v pátek 7. 12. 2012 v hale tenisového oddílu TJ Jiskra Strážnice.
Oddílové děti byly rozděleny dle věku do dvou soutěžních kategorií:
MLADŠÍ a STARŠÍ kategorie. Výsledkem odpoledního zápolení bylo následující pořadí:
Mladší kategorie: 1. Tomáš Dohodil, 2. Leona Janíková, 3. Šimon Zika
Starší kategorie: 1. Kryštof Zika, 2. Dominik Podolan, 3. Marek Šmehlík
Všem dětem moc gratulujeme k hezkým výkonům a těšíme se na další sportovní zápolení v novém roce 2013.
Kultura ve městě
Vánoční posezení v městské knihovně
V úterý 11. prosince 2012 jsme se v knihovně sešli u předvánočního povídání s paní
Marií Matyášovou. Ta nám poutavě vyprávěla o adventu, Vánocích a vánočních zvycích
a pomohla tak vytvořit příjemnou atmosféru v dnešní době plné shonu. Někteří návštěvníci přinesli i cukroví na ochutnání a došlo i na výměnu receptů. Nakonec byl připraven test
týkající se vánočních
zvyků, a tak si mohli
všichni ověřit, jak dobře poslouchali, anebo
se ještě dozvědět o několika dalších zvycích,
o kterých předtím nebyla řeč. Knihovnice
22
1/2013
Městské muzeum ve Strážnici
Dovolte mi Vás pozvat na výstavu, která pojednává o životě lidí za
prvorepublikového Československa. Jejím úkolem je Vás přenést do
časů swingu, elegance a vlastenectví. Kromě prvorepublikové módy
a exponátů z každodenního života se můžete těšit také na množství
uniforem (legionářské, vojenské, četnické), zbraní, vojenské výstroje
apod. Vernisáž proběhne v neděli 13. ledna 2013 od 13.00 v městském muzeu. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Lukáš Lexa, místopředseda,
KVH 19. prapor SOS Hodonín; ČSOL jednota Hodonín
1/2013
23
Ohlédnutí ve fotografii P. Sochora a L. Gronské
Hudecký večer Slávka Volavého 2012
J. Gajda a V. Harnoš
soubor Danaj
Mužský sbor z Kyjova
Složená cimbálová muzika
strážnické „Lidušky“ s J. Šafaříkem
F. Okénka
Manželé Hudečkovi
Vánoční koncert ECCE MATER
24
V. Grycová
M. Hrbáč
Zpěvule ze Strážnice
1/2013
Kulturní dům Strážničan ve světle čtyř desítek let
Milí přátelé, vítáme Vás v novém roce, který může klidně patřit
k těm úspěšným i nejúspěšnějším, záleží na Vás.
My Vám přejeme:
Šťastný krok po celý rok 2013
Letos si připomínáme 40 let od otevření strážnického kulturního stánku,
původně zvaného „Sdružený závodní klub (SZK) Strážničan ve Strážnici“.
Tehdejší kronikář – dosud žijící Dr. Rudolf Janál – o jeho slavnostním otevření dne 14. ledna 1973 píše následující postřehy:
„Kulturní a školský rozvoj města Strážnice, který má svou 350 let starou tradici, se
mohl konečně plodněji rozvíjet, když obyvatelé tohoto krásného starobylého města mohli
vkročit do nádherného architektonicky i esteticky postaveného SZK, zvaného Strážničan.
Před otevřením koncertovala v areálu DH Josefa Vajčnera a úderem 14. hodiny přestřihl
předseda městského národního výboru Josef Vaverka pásku do nového SZK, který se zaplnil návštěvníky ze Strážnice i celého okolí. Po 25 letech se Strážničané konečně dočkali.
Stavba SZK si vyžádala částku skoro 13 mil. Kč a trvala 5 let. Podílely se na ní četné stavební a průmyslové podniky, obětavě přispěli občané, zejména důchodci a žáci
středních škol (50 tisíc brigádnických hodin)…byly předány věcné upomínkové dary
150 nejlepším brigádníkům, představitelům závodů, organizací, škol a institucí, které se
zasloužily o vybudování SZK… Všechny strážnické závody a JZD pomohly řemeslnickými pracemi. Výtvarní umělci manželé Hudečkovi byli tvůrci sochy a keramiky ve vestibulu SZK a paní Kamila Planerová byla tvůrkyní opony… Stabilně pracovalo na SZK
10 - 15 důchodců ze Strážnice i okolí, stavbyvedoucím byl František Žofka a po dobu
5 let byl „garantem“ stavby vedoucí odboru MěNV Josef Svačina…
V budově je sál pro 500 návštěvníků, loutkové divadlo, městská knihovna a k vybavení
patří též zasedací sál (1. patro) a restaurační provozy (vinárna) v suterénu.
Veřejnost s potěšením přijala vystoupení strážnické CM v jejím plném obsazení, řízené střídavě primášem Dr. Slávkem Volavým a M. Slováčkem, jakož i pořad s názvem
„Strážničané Strážničanům“, ve kterém vystoupila mládežnická muzika při LŠU s primášem M. Menšíkem, taneční soubor Danaj a Žerotín. Vystoupila též nejstarší strážnická
zpěvačka – 86letá M. Procházková (známá pod jménem „stařenka Procházková“) a sólisté V. Harnoš, J. Múčka a M. Gazárková i strážnické trio M. Holubíková, M. Bučková
a A. Vajčnerová. V závěru slavnostního dne poděkoval ředitel SZK Oldřich Holiš účinkujícím a popřál všem strážnickým občanům co nejlepší využití tohoto tak dlouho očekávaného nového kulturního stánku. (Poznámka redakce: následovali ředitelé Ladislav Rippel,
Karel Vavříček a současná ředitelka – Danuše Adamcová.)
Městský národní výbor spolu se SZK vydávají tzv. Strážničan, časopis informující každý
měsíc občany o politickém, veřejném, kulturním i sportovním životě a činnosti ve městě.“
Tolik z historie. I po 40 letech je za co děkovat.
A činí tak za všechny Danuše Adamcová
1/2013
25
Pozvání na kulturní dárky ke čtyřicetinám
kulturního domu Strážničan z pera ředitelky Danuše Adamcové
1/ Stanislav Zindulka
– pamětník a vynikající herec malých rolí,
přítel a kamarád mnoha hereckých osobností, které již nejsou mezi námi,
a znamenitý vypravěč, jenž se dívá na život s humorem. Pro pořad Slzy
smíchu 22. ledna 2013 v 19 hodin připravíme milou kavárničku v přísálí
KD. Vstupné 150 Kč.
2/ Každý pořadatel plesu se snaží o jeho přitažlivost. Kulturní dům spolu s městem Strážnice považují svůj PLES V GALA za návrat ke kořenům tradičních plesů.
Hodlají vytvořit sváteční atmosféru a tím také nabídnout jedinečnou příležitost vystoupit ze všedních dnů. Na pestrou taneční nabídku srdečně zve Plesový orchestr Coppelia ze Zlína a místní skupina Ferrum s hity posledních 40 let. Úvodní
polonézou okouzlí studenti Purkyňova gymnázia Strážnice a v průběhu plesu
nadchnou vynikající stepařky Black&White z Hodonína. Jako vždy zde najdete
i bohatou tombolu a neocenitelný fotoateliér, který Vám nedá zapomenout.
I Rádio Čas-Dyje bude při tom, účastí svých moderátorů.
Těšíme se na Vás v sobotu 2. 2. 2013 v KD Strážničan ve 20.00 hod.
Vstupné opět 220 Kč, pro studenty je připravena nabídka 2 na 1 vstupenku.
(Pozvánka na str. 2)
26
1/2013
1/2013
27
3/ Kdo by neznal Foglarovy RYCHLÉ ŠÍPY! Poznamenaly celé generace poctivostí a čestností, které ctí i režisér a herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti,
a proto je jejich verze tak přitažlivá.
Co Vám nemůže nabídnout stále vyprodané Slovácké divadlo, může nabídnout letošní jubilant, kulturní dům Strážničan dne 26. února 2013 v 19. 30 hod.
Pospěšte si, Šípy jsou vrženy! Vstupné 300 Kč.
4/ SVĚTÁCI Vám také nezůstanou cizí, neboť se jedná o doslovnou hudební
komedii podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského o třech společensky „vyškolených“ fasádnících, kteří ve vyšší společnosti baru Diplomat
natrefí na trojici podobně dobře „vyškolených“ lehkých dam. Hraje Divadelní
společnost HÁTA Praha. V alternacích přijedou následující herci: Gustav Filip Tomsa, Viktor Limr, Lumír Olšovský; Tonda Dalibor Gondík, Zbyšek Pantůček; Honza – Aleš Háma, Martin Zounar; Marcela – Mahulena Bočanová,
Adéla Gondíková; Božka – Vlasta Žehrová, Olga Želenská; Zuzana – Monika Absolonová, Ivana Andrlová, Jana Zenáhlíková; kuplířka Trčková - Miriam
Kantorková, Vlasta Peterková; profesor – Josef Oplt, Jan Přeučil a další. Kam
přijedou, sklízejí salvy smíchu.
U nás je můžete vidět 6. března 2013 v 19.30 hod. Vstupné 280 Kč.
5/ EVA HOLUBOVÁ bude tentokrát HVĚZDA, která nás sice
osloví jako jediná, ale zároveň má kolem celý pomyslný svět
showbyznysu se svým pozlátkem i kolikrát smutnou pravdou.
Kdo přijde 11. dubna 2013 v 19.30 hod., čeká ho velmi příjemný
zážitek. Vstupné 250 Kč.
28
1/2013
1/2013
29
30
1/2013
Došlo do redakce
ZO KSČM Strážnice přeje Všem občanům města Strážnice do nového roku 2013
prožití bez zdravotních potíží, splnění všech
osobních přání a rodinnou pohodu.
Upozornění Mysliveckého
sdružení Žerotín Strážnice
V oblasti vinohradů se objevily pytlácké nástrahy – oka z ocelového lanka. Jedná se
o zvláště zavrženíhodný způsob pytlačení,
dochází ke kruté smrti uškrcením. Zároveň
se jedná o trestný čin pytláctví, který je trestán i vězením. Apelujeme na majitele vinohradů, aby od těchto praktik upustili. Budeme tyto nástrahy hledat jak pochůzkami po
honitbě, tak i umístěním kamer do honitby.
Pokud bude zjištěn viník, bude neprodleně
nahlášen Policii ČR se všemi trestními důsledky pro jeho osobu.
Výbor MS Žerotín Strážnice
1/2013
31
KULTURNÍ PŘEHLED LEDEN- ÚNOR 2013
11. 1.
KD
PLES V BÍLÉM závěr kurzu tanečních pořádá KD
19.00
12. 1.
KD
PLES FEST SPRONK Strážnice
20.00
18. 1.
KD
PLES STŘEDNÍ ŠKOLY STRÁŽNICE
19.00
19. 1.
KD
PLES ZŠ ŠKOLNÍ STRÁŽNICE
20.00
22. 1.
KD
STANISLAV ZINDULKA pořad vzpomínek Slzy smíchu
19.00
25. 1.
KD
PLES PURKYŇOVA GYMNÁZIA STRÁŽNICE
20.00
26. 1.
KD
HASIČSKÝ PLES pořádá HZS Strážnice
20.00
2. 2.
KD
PLES V GALA pořádá KD spolu s městem Strážnice
20.00
5. 2.
KD
DĚTSKÝ KARNEVAL ve stylu Madagaskar se ZumbaBetty
16.00
9. 2.
KD
FAŠANKOVÝ FARNÍ PLES pořádá Jednota Orel Strážnice
20.00
16. 2.
KD
KŘEST CD SKUPINY SHADOW AREA - pořádá SPRONK
19.00
26. 2.
KD
RYCHLÉ ŠÍPY – v podání Slováckého divadla UH
19.30
2. 3.
KD
XI. ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES s TJ Jiskra Strážnice
20.00
CO VÁS V ROCE 2013 NAPŘÍKLAD ČEKÁ
6. 3.
KD
SVĚTÁCI - divadelní hudební komedie ag. HÁTA Praha
16. 3.
KD
MÍSTNÍ JOSEFSKÁ VÝSTAVA VÍN
KD
ČZS Strážnice
22.– 23. 3. KD
PŘEHLÍDKA ROCKOVÝCH KAPEL
SPRONK
31. 3.
KD
VELIKONOČNÍ POŘAD CM DANAJ
CM Danaj
11. 4.
KD
HVĚZDA - divadelní koncert EVY HOLUBOVÉ
KD
20. 4.
KD
INDÁ BYLY ČASY vzpomínkový večer s CM Mirka Menšíka
CM
1. 5.
32
OTEVŘENÍ PLAVEBNÍ SEZONY BAŤOVA KANÁLU
15 LET NOVODOBÉ PLAVBY VE STRÁŽNICI
1/2013
11. 5.
III. MÁJOVÁ BESEDA U CIMBÁLU v KD
soubor Žerotín
9. 6. – 23. 6.
VÝSTAVA JANA ŽÁKA ze Strážnice
21. – 23. 6.
OSLAVA 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů Strážnice
ve skanzenu
KD
SDH
23. 6.
DIVOTVORNÝ HRNEC muzikál v parku
Městské divadlo Zlín
28.- 30. 6.
MFF STRÁŽNICE 2013 a DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2013
7. 7. – 25. 8.
STRÁŽNICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013
KD, město Strážnice
nedělní koncerty různých žánrů na náměstí
4. - 6. 7.
FESTIVAL SLUNCE STRÁŽNICE v parku
14. 7.
PODVEČERNÍ DOSTAVENÍČKO strážnických souborů
na náměstí
9. – 11. 8.
STRÁŽNICKÁ POUŤ
24. 8.
ZARÁŽÁNÍ HORY
Hotařská búda ve vinohradech
NÚLK
FT Records Brno
KD
Římskokatolická farnost Strážnice
ČZS Strážnice
31. 8.
PIVOKOŠT 2013 originální košt piva s programem
14. 9.
STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2013
celodenní vinařská slavnost města
15. 9.
STRÁŽNICKÉ ROCKOVÉ SLAVNOSTI na náměstí
9. 10.
FRANKIE & JOHNNY divadelní hra s T. Kostkovou a A. Hámou KD
9. – 10. 11.
MARTINSKÉ HODY 2013
10. 11.
STRÁŽNICKÝ SALON Františka Cundrly 2013
KD
16. 11.
HUDECKÝ VEČER SLÁVKA VOLAVÉHO 2013
KD
prosinec
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
KONCERTY strážničtí pořadatelé
26. 12.
ŽIVÝ BETLÉM
pořádá Rodinné centrum Strážnice
1/2013
KD
KD, město Strážnice
místní rockeři
Demižón a strážnické soubory
33
34
1/2013
1/2013
35
36
1/2013
Download

leden 2013 - Strážnice