Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
a
oddělení nukleární medicíny
Slezské nemocnice Opava
Vás srdečně vítají na akci
XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
PROGRAM
Obecní dům Opava
Děkujeme všem zúčastněným společnostem
za finanční podporu
----------------------------------------------------------------------------HLAVNÍ SPONZOŘI
-------------------------------------------------------------------------------------------------STŘEDNÍ SPONZOŘI
----------------------------------------------------------------------------SPONZOŘI
XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
5. - 7. 6. 2013
Obecní dům
www.oko-opava.cz
Ostrožná 46
Opava
Registrace:
středa 5.6.2013,
čtvrtek 6.6.2013
13.00 – 17.00
8.30 – 12.00
Program:
středa 5.6.2013
15.00 zahájení
15.01 – 17.05 odborný program
čtvrtek 6.6.2013
9.00 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.30 oběd
13.30 – 16.30 odborný program
pátek 7.6.2013
9.00 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 ukončení, oběd
Součástí odborného programu jsou přestávky na kávu a občerstvení,
firemní sdělení a výstava dodavatelů pro nukleární medicínu.
Doprovodný program:
5.6.2013
odpoledne: návštěva ONM
6.6.2013
19.30 společenský večer
v Art Klubu Obecního domu
Výstava firem, coffee-breaky:
kavárna Obecního domu
XXXV. PRACOVNÍ DNY RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE
PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Středa 5. 6. 2013
15:00
Zahájení
15:01
Ohlédnutí za XXXIV. Pracovními dny radiofarmaceutické sekce 2012
Štěpán J., KNM FN Brno a LF MU
Klinika a farmakologie
předsedající Jiří Štěpán
15.05
Scintigrafie skeletu - kasuistika - regionální migrující osteoporoza
Hrbáč, J., Böhm, T.
ONM Opava
15.25
Farmakologická zátěž při perfúzní scintigrafii myokardu
Zelený, K.
M.G.P. spol. s r.o.
15.45
První zkušenosti s použitím přípravku RAPISCAN
Tichý, I., Bakala, J.
ONM Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
16.05
Nová generace radiofarmak značených 18F pro neurologické aplikace
1
Kocurová, V., 2Moša, M.
1
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i.,
2
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
16.25
[18F]FMISO - vývoj a klinické hodnocení
Kropáček, M., Bašta, J., Melichar, F., Procházka, L., Tomeš, M., Ventruba, J.,
Zimová, J.
RadioMedic s.r.o.
16.45
Optimalizace postupu purifikace při syntéze [18F]fluormethylcholinu,
preklinické hodnocení
Procházka, L., Bašta, J., Kropáček, M., Melichar, F., Zimová, J.
RadioMedic s.r.o.
17.05
Organizační pokyny, pro zájemce exkurze na ONM Opava
Čtvrtek 6. 6. 2013
Technecium-99m – zdroje, radiofarmaka
předsedající Jan Pekárek
9.00
Aktuální problematika zdrojů 99mTc
1
Moša, M., 2Kocurová, V.
1
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN,
2
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i.
9.25
Současný sortiment 99mTc-radiofarmak a jeho klinické využití na
Radioizotopovém pracovišti IKEM
Komárek, P., Fousková, L., Stašková, J.
IPVZ Praha
9.50
Nanokoloidy pro detekci sentinelových lymfatických uzlin
Drymlová, J., Koranda, P.
Klinika nukleární medicíny FN a LF Olomouc
10.15
MGP - always active
Zelený, K.
M.G.P. spol. s r.o.
10.25
Přestávka
Nové sloučeniny, jištění kvality v oblasti
přípravy radiofarmak
předsedající Igor Tichý
10.45
Nové komplexy medi a krátkych peptidov
Staník, R., Benkovský, I., Světlík, J., Galba J.
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta,
UK Bratislava
11.10
Program QuaMan na pracovišti radiofarmacie ONM Kolín
Kuprová, M.
ONM Kolín
11.35
Informativní sdělení a novinky
Mačí, J.
LACOMED, spol. s r. o.
11.45
Aktuality z KC SOLID spol. s r.o.
Zahrádka, F., Vrba, V.
KC SOLID spol. s r.o.
12.00
Oběd
Příprava a kontrola radiofarmak
předsedající Marie Kuprová
13.30
Srovnání metod kontroly připravovaných radiofarmak v českém / evropském
lékopise, mezinárodním lékopise a doporučení EANM
Štěpán, J.
Klinika nukleární medicíny FN Brno a LF MU
14.00
Inovace v oblasti technického vybavení pro přípravu, kontrolu kvality a
dávkování radiofarmak
Králík, P.
Lynax s.r.o.
14.10
Novinky v RadioMedicu s.r.o.
Duda, R.
RadioMedic spol. s r.o.
14.20
Návrhy a diskuse účastníků na náplň příštích pracovních dnů
Zahrádka, F.
výbor radiofarmaceutické sekce ČSNM
14.35
Plenární zasedání členů radiofarmaceutické sekce ČSNM
14.45
Přestávka
Terapie, aplikovaná fyzika
předsedající Jarmila Drymlová
15.05
Proton Therapy Center - první česká protonová terapie
1
Moša, M., 2Kocurová, V.
1
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN,
2
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i.
15.35
Radionuklidová terapie v nukleární medicíně
Ullmann, V.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava
16.00 – 16.30
Exotické částice - k čemu jsou dobré?
Ullmann, V.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava
Pátek 7. 6. 2013
Radiační ochrana
předsedající Pavel Komárek
9.00
Informace o změnách v legislativě v oblasti radiační ochrany
Pašková, Z.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
9.25
Jak významně lze procesem optimalizace snížit radiační zátěž obyvatelstva z
lékařského ozáření?
Říčný, V., Böhm, T., Hrbáč, J.
ONM Opava
9.45
Systém podání terapeutických aktivit radiojodu a hodnocení expozic
pracovníků při aplikaci
Pekárek, J., Ullmann, V., Schejbalová, J., Materová, H., Böhmová, J.,
Dočkalová, Š., Janečková, J., Kristenová, L., Pěkníková, A.
Fakultní nemocnice Ostrava - KNM, radiofarmaka
10.05
Přestávka
Metrologie a přístrojové vybavení
předsedající Jiří Štěpán
10.25
Praktické zabezpečení metrologie v rámci PET centra
Rozenová, J., Dvořáček, T.
ÚJV Řež, a.s.
10.50
Měření aktivity - kontroly správnosti měření aktivity
Jašpr, M., Olšovcová, V.
ČMI - IIZ Praha 10
11.15
Vývoj laboratorního scanneru chromatogramů v ÚNM VFN Praha
Vrána, V., Belujská, L., Davidová, Z.
VFN v Praze, Ústav nukleární medicíny, Laboratoř RF
11.40
SCAN 2 - Scanner chromatogramů - první zkušenosti radiofarmaceutické
laboratoře v Motole
Krajíčková, M.
radiofarmaceutická laboratoř , KNME FN Motol Praha
12.00
Ukončení
PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za spolupráci kavárněDěkujeme
Obecního za
domu,
spolupráci kavárně Obecn
paní Jance Vegelové,
paní Jance Vegelové,
za výbornou spolupráci při přípravě
za výbornou
akce.
spolupráci při přípravě
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
prim. MUDr. Jiří Hrbáč
oddělení nukleární medicíny
Slezská nemocnice Opava
prim. MUDr. Jiří Hrbáč
oddělení nukleární medicíny
Slezská nemocnice Opava
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, PhD.
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, P
předseda rady
předseda rady
radiofarmaceutická sekce ČSNM radiofarmaceutická sekce ČSN
Mgr. František Zahrádka
Mgr. František Zahrádka
radiofarmaceutická sekce ČSNM radiofarmaceutická sekce ČSN
cenné rady a zkušenosti průběžně
cenné
předával
rady a zkušenosti průběžně p
Doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
Doc. RNDr. Pavel Komárek, P
radiofarmaceutická sekce
radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny
ČeskéČLS
společnosti
JEP
nukleární medicíny
www.csnm.cz
www.csnm.cz
Download

program - Česká společnost nukleární medicíny