Radiofarmaceutická sekce
sekce
Radiofarmaceutická
České
společnosti
České společnosti
nukleární
nukleární medicíny
medicíny ČLS
ČLS JEP
JEP
aa
oddělení nukleární
nukleární medicíny
medicíny
oddělení
Nemocnice
Nemocnice Kyjov
Kyjov
Vás srdečně
srdečně vítají
vítají na
na akci
akci
Vás
XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
N em ocnice Kyjov Mgr.
M gr. Danuše Křivákové
konané pod záštitou ředitelky Nemocnice
PROGRAM
Hotel Strážnice
Děkujeme všem zúčastněným společnostem
za finanční podporu
----------------------------------------------------------------------------HLAVNÍ SPONZOŘI
---------------------------------------------------------------------------------STŘEDNÍ SPONZOŘI
-----------------------------------------------------------------------------------SPONZOŘI
XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
11. - 13. 6. 2014
Hotel Strážnice
www.hotelstraznice.cz
Předměstí 3
Strážnice
Registrace:
středa 11.6.2014, 12.00 – 17.00
čtvrtek 12.6.2014, 8.30 – 12.00
Program:
středa 11.6.2014
14.00 zahájení
14.15 – 16.00 odborný program
čtvrtek 12.6.2014
9.00 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.30 oběd
13.30 – 17.00 odborný program
pátek 13.6.2014
9.00 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 ukončení, oběd
Součástí odborného programu jsou přestávky na kávu a občerstvení,
firemní sdělení a výstava dodavatelů pro nukleární medicínu.
Doprovodný a společenský program (viz též mapka na 4.straně obálky):
středa 11.6.2014
17.00 / 18.00 ve 2 skupinách.
plavba Baťův kanál / skanzen
19.00 slavnostní zahájení v restauraci Skanzen
(v areálu skanzenu),
vystoupení folklórního souboru Danájek, malé občerstvení,
volný program
čtvrtek 12.6.2014
19.00 společenský večer – posezení v Zámeckých
sklepech ve Strážnici, degustace vín,
raut, cimbálová muzika
Odborný program:
konferenční sál hotelu, 1.patro
Výstava firem:
Coffee-breaky:
salonek Hubert a vinárna v přízemí hotelu
restaurace v přízemí hotelu
3
PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Středa 11. 6. 2014
14.00
Zahájení 
14.05
Ohlédnutí za XXXV. pracovními dny Radiofarmaceutické sekce
ČSNM v roce 2013
Štěpán, J.
Klinika nukleární medicíny FN Brno a LF MU
Radiační ochrana
/předsedající: Igor Tichý/
14.15
Srovnání lokálního ozáření kůže končetin během manipulace
s vybraným radiofarmakem na oddělení nukleární medicíny
1
Bayerová, P., 1Hudzietzová, J., 2Fülöp, M., 3Sabol, J., 4Vlček, P.,
Krajíčková, M.
4
1
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické
v Praze, Kladno
2
Fakulta veřejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, Bratislava
3
Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie
České republiky v Praze, Praha
4
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol,
Fakultní nemocnice v Motole, Praha
14.35
Ozáření rukou pracovníků během přípravy radiofarmak
značených [18F] a [131I]
1
Hudzietzová, J., 2Fülöp, M., 3Sabol, J., 4Doležal, J., 4Brachtlová, E.,
Žilková, K., 5Kraft, O., 5Pekárek, J., 5Bajgerová, P.
4
1
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické
v Praze, Kladno
2
Fakulta veřejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, Bratislava
3
Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie
České republiky v Praze, Praha
4
Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Hradec Králové
5
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
4
14.55
Retrospektivní studie srovnání radiační zátěže jednotlivých
profesních skupin na vybraných odděleních nukleární medicíny
1
Hrdličková, L., 1Hudzietzová, J., 2Sabol, J.
1
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické
v Praze, Kladno
2
Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie
České republiky v Praze, Praha
15.15
První praktické zkušenosti s dataro.cz
Štěpán, J.
Klinika nukleární medicíny FN Brno a LF MU
15.35
Radiační ochrana a expozice při přípravě terapeutických aktivit
90
Y, 169Er a 186Re
Pekárek, J., Ullmann, V., Kraft, O., Bajgerová, P., Tydlačková, H.,
Koláček, M.
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
16.00
Organizační pokyny
Čtvrtek 12. 6. 2014
Nová diagnostická radiofarmaka
/předsedající: Jan Pekárek/
9.00
Teranostická radiofarmaka v nukleární medicíně
Komárek, P.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
9.20
68
Ga DOTA,inj. pro Specifický léčebný program
1
Šrank, J., 1Procházka, L., 1Kropáček, M., 1Tomeš, M., 1Zimová, J.,
Mirzajevová, M., 2Lang, O., 1,2Melichar, F.
1
1
RadioMedic s.r.o.
3. LF UK Praha
2
9.40
99m
Tc-EC20 - příprava, kontrola, použití
Štěpán, J.
Klinika nukleární medicíny FN Brno a LF MU
5
10.00
Flutemetamol (18F) - diagnostika amyloidních plaků
Zelený, K.
M.G.P. spol. s r.o.
10.20
M.G.P. - „Always Active“
Zelený, K.
M.G.P. spol. s r.o.
10.30
Přestávka
Terapie
/předsedající: Jarmila Drymlová/
10.45
Potenciální nosiče 223Ra pro alfa terapii
1
Kozempel, J., 1Vlk, M., 1Málková, E.,1Bajzíková, A., 1Mičolová, P.,
Santos-Oliveira R.
2
1
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská, Břehová 7, 11519 Praha 1
2
Laboratory of Nanoradiopharmaceuticals, A. Malta Rossi Centro Brasileiro
de esquisas Físicas
11.05
Terapie neuroendokrinních nádorů pomocí PRRT (Peptide
Receptor Radionuclide Therapy)
1
Moša, M., 2Kocurová, V.
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Husinec-Řež
2
11.25
Pokroky ve výzkumu a aplikaci radioaktivně značených
receptorově specifických peptidů pro radiodiagnostiku a
radioterapii
Trejtnar, F.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
11.45
Xofigo - radium-223 dichlorid v léčbě metastatického karcinomu
prostaty
Zahrádka, F.
KC SOLID, spol. s r.o., Rokycany
12.00
Oběd
6
Příprava a kontrola radiofarmak, kontrastní látky
/předsedající: Marie Kuprová/
13.30
Inovace čistého prostoru radiofarmaceutické laboratoře
FN MOTOL
Krajíčková, M., Vránová, A.
KNME 2. LF UK a FN Motol Praha
13.55
Použití jodových kontrastních látek v nukleární medicíně
Drymlová, J., Tichý, L.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc
14.20
Inovace v oblasti přístrojové techniky pro přípravu SPECT
radiofarmak
Králík, J.
Lynax s.r.o.
14.30
Mobilní dávkovač PET radiofarmak – Karl100
Dušák, Z.
CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
14.35
Novinky v RadioMedic s.r.o.
Kocurová, V., Keřka, V.
RadioMedic s.r.o.
14.45
ÚJV Řež, a.s. - historie a současnost
Rozenová, J.
ÚJV Řež, a.s.
14.55
Plenární zasedání členů radiofarmaceutické sekce ČSNM
15.10
Přestávka
Příprava a kontrola radiofarmak, kontrastní látky
/předsedající: Pavel Komárek/
15.30
Novinky firmy LACOMED, spol. s r.o.
Mačí, J.
LACOMED, spol. s r.o.
7
15.40
Novinky ze společnosti KC SOLID, spol. s r.o.
Vrba, V., Zahrádka, F.
15.50
Správné postupy pro přípravu radiofarmak ve zdravotnických
zařízeních
Myslivcová, V.
SÚKL OKL Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
16.10
Zkušenosti s využitím sady pro kontrolu RCH čistoty [ 99mTc] RF a
s použitím simulačního testu pro ověření aseptické přípravy RF
(MEDI-RADIOPHARMA)
Brachtlová, E., Žilková, K., Kafka, P.
Oddělení nukleární medicíny, FN Hradec Králové, Hradec Králové
16.3517.00
Radionuklidová čistota radiofarmak - gama spektromerie
Ullmann, V., Pekárek, J., Koláček, M.
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
Pátek 13. 6. 2014
Inovativní metody
/předsedající: Eva Brachtlová/
9.00
Výhody zobrazování jodidem sodným (123I) při vyšetření
štítné žlázy
Ráliš, J., Lebeda, O.
RadioMedic s.r.o. Husinec-Řež
9.20
Apple technologie v lékařství
Kučeřík, J.
WESTech CZ s.r.o. Zlín
9.35
Přínosy PET/CT zobrazení pomocí Na18F v péči o pacienty
s rakovinou prostaty dle doporučení FDA
1
Kocurová, V., 1Melichar, F., 2Moša, M.
1
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Husinec-Řež
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
2
8
9.55
MicroPET/SPECT/CT: aplikace v základním výzkumu
1
Nový, Z., 1Petřík, M., 2Drymlová, J., 1Hajdúch, M.
1
Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
2
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
10.20
Přestávka
SÚKL, školství, vzdělávání
/předsedající: Jiří Štěpán/
10.40
Dvacetileté ohlédnutí
Pavlíková, J.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
11.15
Aktuální náplň specializační průpravy v oboru nukleární
medicíny pro VŠ absolventy
Moša, M.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav nukleární medicíny
11.40
Studijní obor: Diplomovaný farmaceutický asistent a
radiofarmacie
Kuprová, M.
Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
- nemocnice Středočeského kraje
12.00
Ukončení 
9
PODĚKOVÁNÍ
Prim. MUDr. Jiří Bakala
in memoriam
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Mgr. Igor Tichý
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov,
radiofarmaceutická sekce ČSNM
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, PhD.
radiofarmaceutická sekce ČSNM
Mgr. František Zahrádka
radiofarmaceutická sekce ČSNM
cenné rady a zkušenosti průběžně předával
Doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
www.csnm.cz
organizátoři děkují vedení Hotelu Strážnice
za spolupráci SĜLSřípravě akce
10
Všechno, co potřebujete vědět
o radiofarmakách, najdete na jednom místě:
ÚJV Řež, a. s.
P
O
Z
I
T
T
O
M
O
G
ER
R A D I O FA R M A K A
N
J
E
K
C
E
O I F I
NS I T
ONEY
V Í
Á
PET CENTRA ŘEŽ PRAHA BRNO
www.ujv.cz
Download

XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Hotel